Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1097 din 18 septembrie 2008

privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.275/2000

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 665 din 24 septembrie 2008In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuinţei nr. 114/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 22 decembrie 2000, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  In tot cuprinsul normelor metodologice, denumirea „Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului" se înlocuieşte cu denumirea „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor".

2. La articolul 7, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Sursele de finanţare prevăzute la art. 9 lit. b), c) şi d)din lege se evidenţiază la indicatorul 36.11.08 «Depozite speciale pentru construcţia de locuinţe», în afara bugetelor consiliilor judeţene, Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi ale consiliilor locale, după caz.

(2) Fondurile constituite potrivit prevederilor art. 9 lit. b), c) şi

d)  din lege, în vederea finanţării construcţiilor de locuinţe, se reflectă, în afara bugetelor locale, la capitolul «Diverse venituri», respectiv la subcapitolul «Depozite speciale pentru construcţia de locuinţe», iar la partea de cheltuieli, la capitolul 70.11 «Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică», subcapitolul 70.11.03 «Locuinţe».

........................................................................................................................................................................ .........................................................

(4) Contribuţia de la bugetul local pentru finanţarea construcţiilor de locuinţe în limita surselor prevăzute la art. 9 lit. a) din lege se evidenţiază la capitolul de cheltuieli bugetare 70.02 «Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică», respectiv la subcapitolul «Locuinţe»."

3. La articolul 8, literele d) şi e) ale alineatului (1) şi alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,d) după analiza şi aprobarea alocaţiilor bugetare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor virează suma cu ordin de plată din contul de cheltuieli bugetare în contul consiliului judeţean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, «Depozite speciale pentru construcţia de locuinţe», deschis la Trezoreria Statului din municipiul reşedinţă de judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti;

e) la primirea sumelor în cont, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti repartizează alocaţiile de la bugetul de stat la consiliile locale, respectiv la consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru care s-au solicitat sumele conform anexei nr. 2, şi vor proceda la virarea sumelor respective direct din contul «Depozite speciale pentru construcţia de locuinţe» în acelaşi cont deschis pe seama consiliilor locale, respectiv pe seama consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti la unităţile Trezoreriei Statului. Operaţiunea se efectuează prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului.

(2) Cheltuielile efectuate de consiliile locale în limita resurselor prevăzute la art. 9 din lege se evidenţiază în afara bugetelor locale, la capitolul de cheltuieli 70.11 «Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică»."

4. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Finanţarea construirii locuinţelor sociale şi a celor de necesitate se asigură din bugetele locale în limita sumei prevăzute cu această destinaţie, din transferuri de la bugetul de stat, stabilite anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, precum şi din donaţii şi contribuţii de la persoane fizice şi juridice, efectuate conform prevederilor legale în vigoare.

(2) In scopul asigurării fondurilor necesare pentru finanţarea executării construcţiilor de locuinţe sociale şi de necesitate, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, la fundamentarea proiectelor de bugete locale anuale, vor prevedea sumele aferente pentru fiecare dintre construcţiile respective, pe surse de finanţare, inclusiv sumele necesar a fi alocate în completare de la bugetul de stat.

(3) In situaţiile în care la unele blocuri de locuinţe se impune realizarea de spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, pentru activităţi comerciale, de prestări de servicii sau altele asemenea, finanţarea lucrărilor corespunzătoare acestor spaţii se va realiza de către viitorii beneficiari. Sumele necesare pentru executarea lucrărilor se vor încasa de la viitorii beneficiari de către autorităţile administraţiei publice locale, prin administratorii delegaţi în a căror răspundere a fost dată urmărirea investiţiilor, conform unui grafic de plăţi convenit între părţi, şi se vor urmări distinct faţă de sumele alocate pentru construcţia de locuinţe. Finanţarea şi execuţia lucrărilor pentru aceste spaţii se vor realiza astfel încât să permită recepţia şi darea în folosinţă a locuinţelor din clădire la termenele prevăzute în contract.

(4) Autorităţile administraţiei publice locale vor urmări ca în contractele de execuţie a locuinţelor să fie cuprinse clauze speciale care vor prevedea ca influenţele în costurile pentru construcţii, rezultate din depăşirea termenului-limită de recepţie, în condiţii de inflaţie, să fie suportate de partea care a generat depăşirea termenului respectiv.

(5) Verificarea situaţiilor de lucrări, precum şi a stadiului fizic de execuţie se va efectua de comisii stabilite prin hotărâre a consiliilor locale, respectiv prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau, după caz, prin hotărâre a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, din care vor face parte administratorii delegaţi de primar/primarul general şi diriginţii de şantier nominalizaţi de unităţile specializate în răspunderea cărora a fost dată derularea investiţiei.

(6) In aplicarea prevederilor art. 67 din lege, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor stabili anual lista cuprinzând obiectivele de investiţii pentru locuinţe sociale şi de necesitate care urmează să se finanţeze n anul următor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11. Aceste liste se vor transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor în vederea definitivării programului de finanţare a locuinţelor.

(7)  In susţinerea sumelor solicitate pentru alocaţiile de la bugetul de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor prezenta separat sumele necesare pentru terminarea locuinţelor începute de cele necesare pentru construcţiile noi.

(8) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti deschid la unităţile Trezoreriei Statului contul «Depozite speciale pentru construcţia de locuinţe», în afara bugetelor locale, reprezentând venituri cu destinaţie specială. Acest cont se alimentează, în măsura necesităţilor şi în limita sumelor aprobate, cu sume de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, reprezentând transferuri de la bugetul de stat.

(9) In termen de 30 de zile după aprobarea bugetului de stat anual, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor împreună cu autorităţile administraţiei publice locale vor analiza şi vor efectua prioritizarea investiţiilor în construcţia de locuinţe sociale şi de necesitate propuse a se realiza şi vor corecta în mod corespunzător programul de finanţare prevăzut la alin. (6).

(10)  Alocarea sumelor pentru finanţarea construcţiilor de locuinţe sociale şi de necesitate se va face pentru fiecare obiectiv de investiţii, astfel încât să se asigure finalizarea lucrărilor cu respectarea termenului de punere în funcţiune şi cu încadrarea în plafonul valoric negociat pe bază de contract."

5. La articolul 27, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Constituirea, repartizarea şi utilizarea sumelor la nivelul consiliilor locale, la nivelul Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi, după caz, la nivelul consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, conform prevederilor programelor de investiţii, sunt de competenţa autorităţilor administraţiei publice locale respective, care sunt obligate să urmărească şi să asigure respectarea prevederilor legale."

6. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 271, cu următorul cuprins:

„Art. 271. - (1) Pentru primirea alocaţiilor de la bugetul de stat cu destinaţia finanţării construcţiilor de locuinţe, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti procedează după cum urmează:

a) solicită lunar, în scris, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, până la data de 6 a lunii în curs, necesarul de fonduri în completarea celorlalte sume, pentru decontarea lucrărilor de construcţii-montaj executate până la finele lunii anterioare. Solicitarea va fi însoţită de situaţia privind producţia realizată, conform anexei nr. 2bis, şi de un extras al contului prevăzut la art. 26 alin. (8), emis de unitatea Trezoreriei Statului din municipiul reşedinţă de judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti. Anexa nr. 2bis se completează în baza situaţiilor de lucrări verificate, însuşite şi avizate de dirigintii de şantier nominalizaţi în comisia prevăzută la art. 26 alin. (5) de unităţile specializate în răspunderea cărora a fost dată derularea investiţiilor;

b) în vederea fundamentării sumelor necesar a fi alocate de la bugetul de stat pentru decontarea producţiei care se va realiza în luna în curs se va transmite, până la data de 6 a lunii în curs, valoarea preliminată a producţiei respective, conform anexei nr. 3bis;

c) după analiză şi aprobare, în baza fundamentării prezentate conform anexei nr. 4bis, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor solicită Ministerului Economiei şi Finanţelor alocaţii bugetare cu această destinaţie, conform anexei nr. 4;

d) după analiza şi aprobarea alocaţiilor bugetare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor virează suma cu ordin de plată din contul de cheltuieli bugetare în conturile consiliilor locale, în contul Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi, după caz, în conturile consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, deschise la unitatea Trezoreriei Statului din municipiul reşedinţă de judeţ, respectiv din municipiul Bucureşti. Operaţiunea se efectuează prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului.

(2)   Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, vor aproba listele cuprinzând construcţiile de locuinţe sociale şi de necesitate care urmează să se realizeze din fondurile aflate în conturile deschise la Trezoreria Statului.

(3) In listele prevăzute la alin. (2), cuprinzând construcţiile de locuinţe, se vor preciza numărul, structura după mărime şi amplasamentul acestora."

7.  Articolul 90 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 90. -Anexele nr. 1,2, 2bis, 3, 3bis, 4, 4bis şi 5-12 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice."

8.  După anexa nr. 2 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2bis, care va avea cuprinsul din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

9. După anexa nr. 3 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 3bis, care va avea cuprinsul din anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

10. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4bis, care va avea cuprinsul din anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

11. Anexa nr. 11 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 22 decembrie 2000, cu modificările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor,

Laszlo Borbely

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 2bis la normele metodologice)

CONSILIUL LOCAL...............................................................

(CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI)

SITUAŢIA

privind producţia realizată în anul........până la finele lunii.......................pentru darea în folosinţă a locuinţelor...........................*) aflate în diferite stadii de execuţie

                                                                                                                                                                                                                  - mii lei -

Denumirea obiectivului de investiţii

Valoarea lucrărilor executate de la începutul anului până la...........

Valoarea lucrărilor realizate şi decontate, cumulat de la începutul anului

Valoarea lucrărilor realizate şi nedecontate la finele lunii....................

Total

Din care

Total

la care plata se face

Din bugete proprii

De la bugetul de stat

Din bugete proprii

De la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

Obiectiv 1...............

……………………

Obiectiv n...............

TOTAL

Răspundem pentru realitatea datelor.

Primar,

(Primar general),

................................................................

Director buget-finanţe,

................................................................

*) Se va preciza pentru care categorie de locuinţe se transmite situaţia: pentru locuinţe sociale sau pentru locuinţe de necesitate.

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 3bis la normele metodologice)

CONSILIUL LOCAL...............................................................

(CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI)

SITUAŢIA

privind sumele preliminate pentru luna...............necesare în vederea realizării locuinţelor*)...............

                                                                                                                  - mii lei -

Denumirea obiectivului de investiţii

Alocaţii necesare pentru plata lucrărilor preliminate pe luna în curs

Total

Din care

Din bugetul propriu

De la bugetul de stat

0

1

2

3

Obiectiv 1...............

…………………….

Obiectiv n...............

TOTAL

Răspundem pentru realitatea datelor.

Primar,

 (Primar general),

................................................................

Director buget-finanţe,

................................................................

*) Se va preciza pentru care categorie de locuinţe se transmite situaţia: pentru locuinţe sociale sau pentru locuinţe de necesitate.

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 4bis la normele metodologice)

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI LOCUINŢELOR

De acord

Ministru,

................................................................

FUNDAMENTAREA

sumelor necesare de la bugetul de stat pentru finanţarea construcţiilor de locuinţe conform Legii locuinţei nr. 114/1996, pe luna..............anul............, pentru locuinţe..................

                                                                                                                                                                                                                    - mii lei -

Denumirea obiectivului de investiţii

Suma necesară

finalizării

obiectivului

de investiţii

Alocaţii pentru plata lucrărilor în anul în curs

Valoarea lucrărilor executate

de la începutul

anului

până

la

Valoarea lucrărilor realizate şi

decontate, cumulat de la

începutul anului

Valoarea lucrărilor realizate şi nedecontate la finele lunii

Alocaţii necesare pentru plata lucrărilor preliminate pe luna în curs

Sume existente în cont şi necheltuite

Total

alocaţii

care se

solicită de la bugetul

de stat

Din bugete proprii

De la bugetul de stat

Total

Din care

Total

Din care

Total

Din care

Din bugete proprii

De la bugetul de stat

Din bugete proprii

De la bugetul de stat

Din bugete proprii

De la bugetul de stat

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Judeţul I.............................................

Consiliul local 1 .................................

Obiectiv 1 .........

-

-

Obiectiv 2............

-

-

Total Consiliu local 1

…………………………………………….

Consiliul local n.................................

Obiectiv 1 ............

-

-

Obiectiv 2

-

-

Total Consiliu local n

Total Judeţ I

……………………………………………

Judeţul n.............................................

………………………………

Total Judeţ n

TOTAL GENERAL

Secretar de stat,

................................................................

Direcţia economică

Director,

................................................................

Direcţia coordonatoare program

Director,

................................................................

ANEXA Nr. 4 (Anexa nr. 11 la normele metodologice)

CONSILIUL LOCAL...............................................................

(CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI)

LISTA

cuprinzând locuinţele sociale şi de necesitate propuse a fi finanţate în anul.................

Denumirea obiectivului de investiţii

Număr de locuinţe

Număr de cereri

Regim de înălţime

Stadiu

fizic

realizat

Termen PIF

Tip construcţie*)

Număr locuinţe sociale

Număr locuinţe de necesitate

Suma

necesară în

vederea

finalizării

(mii lei)

Suma solicitată de la bugetul de stat în anul....

(mii lei)

Surse proprii pentru anul ..**)

(mii lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Obiectiv 1

Obiectiv n

TOTAL

Primar,

(Primar general),

................................................................

*) Se completează: reabilitare sau construcţie nouă.

**) Se completează totalul sumelor cuprinse în listele de investiţii de la bugetul local, fără transferuri de la bugetul de stat.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1097/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1097 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 1937 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 19296 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu