E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 446 din 12 august 1997

privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 203 din 21 august 1997


SmartCity3


    In temeiul dispozitiilor art. 68 din Legea locuintei nr. 114/1996, cu modificarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996 prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

               PRIM-MINISTRU
              VICTOR CIORBEA

                     Contrasemneaza:
                     Ministrul lucrarilor publice
                     si amenajarii teritoriului,
                     Ioan Lucacel,
                     secretar de stat

                     Ministru delegat pe langa
                     primul-ministru pentru
                     coordonarea Secretariatului
                     General al Guvernului si a
                     Departamentului pentru
                     Administratie Publica Locala,
                     Remus Opris

                     Ministru de stat,
                     ministrul finantelor
                     Mircea Ciumara

    ANEXA 1

                         NORME METODOLOGICE
pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, cu modificarile ulterioare

    I. PREVEDERI GENERALE

    1. Primarii sau, dupa caz, delegatiile permanente ale consiliilor judetene, abilitati, conform legii, sa elibereze autorizatii de construire, au obligatia sa verifice si sa consemneze, la eliberarea acestor autorizatii pentru constructii de locuinte noi, indeplinirea exigentelor minimale cuprinse in anexa nr. 1 la Legea locuintei nr. 114/1996, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare lege, privind suprafetele si nivelul de dotare a incaperilor ce compun locuintele.
    Exigentele minimale prevazute in anexa nr. 1 la lege, cu exceptia celor privind dotarea minima, sunt orientative la eliberarea autorizatiilor pentru lucrari de reabilitare a cladirilor de locuit existente, in vederea realizarii de locuinte sociale.
    Reabilitarea, in sensul legii, reprezinta ansamblul operatiunilor de modificare constructiva si/sau functionala prin care se realizeaza refacerea si/sau ameliorarea constructiilor, astfel incat acestea sa satisfaca cerintele de siguranta, de confort si de economicitate pana la nivelul exigentelor minimale stabilite de lege.
    Autorizarea executarii constructiilor de locuinte incepute inainte de intrarea in vigoare a legii si sistate din diferite motive, a caror executie se reia dupa aceasta data, va tine seama de conditiile stabilite prin proiectele care au fost initial elaborate si aprobate.
    2. Persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) si art. 6 din lege vor mentiona, in cererea pentru obtinerea autorizatiei de construire, categoria de locuinte sau de lucrari, dupa caz.
    3. Persoanele juridice romane, care investesc, din profit, pentru viabilizarea unor terenuri destinate construirii de locuinte, vor solicita eliberarea autorizatiilor de construire cu precizarea lucrarilor care se vor realiza si a valorii investitiei respective.
    Primarii si, dupa caz, delegatiile permanente ale consiliilor judetene sunt obligati sa verifice si sa inscrie, in documentele de autorizare, conditiile obligatorii privitoare la respectarea traseelor si a capacitatilor retelelor de infrastructura impuse de cerintele dezvoltarii zonei respective.
    4. Organele financiare vor opera scutirea de impozit asupra profitului investit sau, in cazul creditelor acordate de Casa de Economii si Consemnatiuni, subventionarea dobanzilor, numai pentru beneficiarii investitori care prezinta documentele legale privind autorizarea si receptia lucrarilor de constructii sau de viabilizare a terenurilor, cu confirmarea autoritatilor administratiei publice locale referitoare la respectarea exigentelor minimale prevazute in anexa nr. 1 la lege.
    5. Concesionarea terenurilor apartinand unitatilor administrativ-teritoriale, in vederea construirii de locuinte, urmeaza regimul stabilit de prevederile legii, ale Legii nr. 50/1991, republicata, si de alte acte normative in vigoare.
    Terenurile concesionate pentru construirea de locuinte vor fi situate in zonele cu aceasta destinatie, stabilite prin planurile urbanistice.
    6. In vederea solutionarii cererilor privind concesionarea unor terenuri pentru construirea de locuinte, consiliile locale vor stabili masurile necesare pentru luarea in evidenta si pentru analiza solicitarilor primite. In acest scop acestea vor stabili si vor da publicitatii locul de primire a solicitarilor si actele justificative necesare.
    Solicitarile vor fi inregistrate in ordinea primirii si vor fi analizate de comisii constituite in acest scop prin dispozitii ale primarilor comunelor, oraselor, municipiilor si ai sectoarelor municipiului Bucuresti.
    Comisiile constituite vor prezenta consiliilor locale, periodic, la cel mult 30 de zile de la data primirii cererilor, propuneri privind modul de solutionare a acestora, precum si motivele admiterii sau respingerii solicitarilor analizate.
    Hotararile consiliilor locale vor fi afisate in locuri accesibile publicului.
    Contestatiile impotriva hotararilor consiliilor locale cu privire la stabilirea prioritatilor se vor adresa instantei de contencios administrativ competente, potrivit legii.
    7. Consiliile locale raspund de pregatirea si de asigurarea terenurilor necesare dezvoltarii constructiilor de locuinte in corelare cu programul aprobat.
    Lucrarile de viabilizare a terenurilor destinate constructiilor de locuinte se finanteaza conform prevederilor art. 12 alin. 1 din lege.
    Primarii vor face cunoscut publicului amplasamentele care vor fi oferite persoanelor fizice sau juridice care doresc sa investeasca pentru construirea de locuinte in scopul vanzarii sau inchirierii, precizand conditiile de participare la licitatii pentru achizitia acestora, precum si nivelul taxelor si redeventelor, dupa caz.

    II. DEZVOLTAREA CONSTRUCTIEI DE LOCUINTE

    Locuinte care se construiesc din depozitele special constituite la nivelul consiliilor locale
    8. In aplicarea prevederilor art. 62 din lege, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, impreuna cu consiliile locale, vor stabili, in termen de 30 de zile de la publicarea prezentelor norme metodologice, lista blocurilor de locuinte aflate in diferite stadii de executie.
    Inventarierea blocurilor de locuinte se va face pe fiecare comuna, oras, municipiu si pe sectoarele municipiului Bucuresti, cu prezentarea stadiilor fizice si a valorilor estimative pentru lucrarile ramase de executat, potrivit modelului din anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice. Acest inventar, precum si lista blocurilor de locuinte a caror executie se va realiza in continuare potrivit Ordonantei Guvernului nr. 19/1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 82/1995, vor fi transmise, prin grija consiliilor judetene si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in vederea definitivarii Programului de finalizare a locuintelor.
    Blocurile de locuinte necuprinse in programul intocmit in baza prevederilor Normelor metodologice nr. 30.501/1970/MC/1994 pentru punerea in aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 se pot finaliza in conditiile prevazute de art. 7 din lege.
    9. In scopul asigurarii fondurilor necesare finantarii executarii constructiilor de locuinte care se construiesc in baza prevederilor art. 7 din lege, consiliile locale, la fundamentarea proiectelor de bugete locale anuale, vor prevedea pentru fiecare dintre constructiile respective sumele aferente.
    In sustinerea sumelor solicitate pentru alocatiile de la bugetul de stat, consiliile locale vor justifica distinct sumele necesare pentru terminarea locuintelor incepute inainte de 1 ianuarie 1990 si, separat, pentru constructiile de locuinte noi, din care pentru constructiile de locuinte care se realizeaza pe terenurile aflate in proprietatea persoanelor fizice beneficiare de locuinte.
    10. In vederea gestionarii resurselor din depozitele constituite conform prevederilor art. 9 din lege, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si consiliile locale care executa constructii de locuinte, vor avea deschise la trezoreria statului contul 50.32 "Disponibil pentru constructii de locuinte, conform Legii nr. 114/1996 (art. 9)".
    In municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, unde nu functioneaza trezorerii ale statului, se deschide contul 65.35 "Disponibil pentru constructii de locuinte, conform Legii nr. 114/1996 (art. 9)" la Sucursala Municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A.
    Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si consiliile locale vor urmari transferarea, in depozitele constituite conform prevederilor art. 9 din lege, a sumelor rezultate din vanzarea locuintelor si a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta din blocurile de locuinte, precum si a sumelor realizate in conditiile prevederilor art. 7 din lege.
    Alocatiile de la bugetul local, cu destinatia finantarii constructiilor de locuinte, se vireaza in contul de disponibil, pe masura necesitatilor pentru efectuarea platilor pentru investitii.
    11. Pentru primirea alocatiilor de la bugetul de stat cu aceasta destinatie, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti procedeaza astfel:
    a) solicita lunar Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, pana la data de 20 a lunii in curs, pentru luna urmatoare, necesarul de fonduri in completarea celorlalte sume, pentru acoperirea integrala a cheltuielilor pentru lucrarile executate. La cerere, se anexeaza nota de fundamentare, conform modelului prezentat in anexa nr. 7 la prezentele norme metodologice;
    b) dupa analiza si aprobare, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului vireaza suma cu ordin de plata din contul de cheltuieli bugetare in contul consiliului judetean nr. 50.32 "Disponibil pentru constructii de locuinte, conform Legii nr. 114/1996 (art. 9)" deschis la trezoreria statului din municipiul resedinta de judet, respectiv in contul Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 65.35 "Disponibil pentru constructii de locuinte, conform Legii nr. 114/1996 (art. 9)" deschis la Sucursala Municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A.
    c) la primirea sumelor in cont, consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, repartizeaza alocatiile de la bugetul de stat consiliilor locale pentru care s-au solicitat sumele prin nota de fundamentare. Operatiunea se efectueaza prin ordin de plata pentru trezoreria statului (OPHT).
    12. Consiliile locale vor aproba listele cu constructiile de locuinte care urmeaza a se realiza din fondurile aflate in depozitele special constituite in baza legii.
    Listele cu constructiile de locuinte, in care se va preciza numarul, structura dupa marime si amplasamentul acestora, vor fi afisate la sediul primariei.
    13. In situatiile in care la unele blocuri de locuinte se impune realizarea de spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta (pentru activitati comerciale, de prestari servicii etc.), finantarea lucrarilor corespunzatoare acestor spatii se va realiza de catre viitorii beneficiari. Sumele necesare executarii lucrarilor se vor incasa de la viitorii beneficiari de catre autoritatile administratiei publice locale, prin administratorii delegati, in a caror raspundere a fost data urmarirea investitiilor, conform unui grafic de plati convenit intre parti, si se vor urmari distinct fata de sumele alocate pentru constructia locuintelor.
    Finantarea si executia lucrarilor pentru aceste spatii se vor realiza, astfel incat sa permita darea in exploatare a locuintelor din cladire la termenele prevazute in contract.
    14. Autoritatile administratiei publice locale vor urmari si vor controla pe parcursul executarii lucrarilor finalizarea contractarii tuturor locuintelor aflate in executie. Incredintarea contractelor de proiectare si, respectiv, de executie a lucrarilor se va face prin licitatie publica cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare.
    Contractele de executie vor contine clauze speciale care vor prevedea ca influentele in costurile pentru constructii, rezultate din depasirea termenului limita de receptie, in conditii de inflatie, sa fie suportate de constructor.
    15. Alocarea sumelor din depozitele constituite conform prevederilor art. 9 din lege se va face pentru fiecare constructie de locuinte in parte, astfel incat sa se asigure finalizarea lucrarilor cu respectarea termenului de dare in exploatare si cu incadrarea in plafonul valoric negociat pe baza de contract.
    Verificarea situatiilor lucrarilor, precum si a stadiului fizic de executie se va efectua de o comisie stabilita prin hotararea consiliului local, din care vor face parte administratorii delegati de primar si dirigintii nominalizati de unitatile specializate, care raspunde de derularea investitiei.
    Constituirea, repartizarea si utilizarea sumelor din depozitele constituite la nivelul consiliilor locale conform prevederilor art. 9 din lege este de competenta autoritatilor administratiei publice locale respective, care sunt obligate sa urmareasca si sa asigure respectarea prevederilor legale.
    16. In vederea solutionarii cererilor privind construirea sau cumpararea unor locuinte, din cele incluse in listele prevazute la pct. 9 din prezentele norme metodologice, autoritatile administratiei publice locale vor stabili masuri pentru luarea in evidenta si pentru analiza solicitarilor primite din partea cetatenilor. In acest scop vor stabili si vor da publicitatii locul de primire a solicitarilor si actele justificative necesare.
    Solicitarile primite vor fi analizate de comisii constituite in acest scop prin dispozitii ale primarilor comunelor, oraselor, municipiilor, respectiv ai sectoarelor municipiului Bucuresti.
    Comisiile vor prezenta consiliilor locale propuneri privind modul de solutionare a solicitarilor primite, respectand ordinea de prioritate stabilita de art. 7 din lege, tinand cont in cadrul fiecarei categorii si de:
    - conditiile de locuit ale solicitantilor;
    - numarul copiilor si al celorlalte persoane care gospodaresc impreuna cu solicitantul;
    - starea sanatatii sotilor sau a unor membri ai familiei.
    Listele privind solicitarile si modul de solutionare a acestora vor fi afisate la sediul primariei.
    Contestatiile impotriva hotararilor consiliilor locale cu privire la prioritatile stabilite se vor adresa instantei de contencios administrativ competente, potrivit legii.
    17. Administratorii delegati de catre autoritatea administratiei publice locale, in a caror responsabilitate a fost incredintata derularea investitiei, vor incheia cu persoanele fizice carora le-a fost aprobata construirea sau cumpararea unei locuinte, in ordinea stabilita prin lista definitiva de prioritate aprobata, contracte de construire a unei locuinte cu credit, conform modelului prezentat in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, pentru constructiile ale caror lucrari vor fi incepute, sau de vanzare-cumparare cu plata in rate, conform modelului prezentat in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice, pentru constructiile incepute si ale caror lucrari se finalizeaza conform art. 7 din lege.
    Contractele de construire a unei locuinte cu credit sau cele de vanzare-cumparare cu plata in rate se vor incheia la preturile corespunzatoare valorii locuintei la data contractarii, valoarea definitiva urmand a se stabili la terminarea lucrarilor.
    18. In vederea acordarii drepturilor prevazute la art. 7 din lege, solicitantii vor prezenta consiliului local urmatoarele documente:
    a) dovada ca nu au detinut si nu detin in proprietate o locuinta, potrivit prevederilor art. 10 coroborat cu art. 17 din lege;
    b) adeverinta de venit net anual sau lunar pentru fiecare membru al familiei;
    c) acte doveditoare ca se incadreaza in urmatoarele categorii stabilite de lege:
    - tineri casatoriti, fiecare in varsta de pana la 35 de ani;
    - persoane care beneficiaza de facilitati la cumpararea sau construirea unei locuinte potrivit prevederilor Legii nr. 42/1990, republicata, cu modificarile ulterioare;
    - persoane calificate din agricultura, invatamant, sanatate, administratie publica si culte, care isi stabilesc domiciliul in mediul rural;
    d) aprobarea consiliului local pentru persoanele stabilite de acesta in baza prevederilor art. 7 lit. d) din lege.
    19. Persoanele fizice care pot beneficia de subventii in sume fixe vor depune, o data cu cererea pentru construirea sau, dupa caz, cumpararea unei locuinte, solicitarea acordarii subventiei la care au dreptul potrivit legii. Solicitarile vor fi analizate de comisiile constituite in acest scop prin hotararea consiliilor locale, pentru persoanele fizice cuprinse in listele de prioritati stabilite si ramase definitive conform pct. 6 din prezentele norme metodologice, iar dupa verificare si insusire se vor inscrie in tabele nominale care vor fi supuse aprobarii consiliilor locale. Listele astfel aprobate consfintesc dreptul la subventie al solicitantilor si vor fi comunicate administratorilor delegati in a caror raspundere a fost data derularea investitiilor pentru construirea de locuinte.
    Aceste liste vor constitui baza de fundamentare a solicitarii de catre ordonatorul principal de credite a subventiilor de la bugetul de stat cu aceasta destinatie.
    Pe masura incheierii contractelor prevazute la pct. 14 din prezentele norme metodologice, administratorii delegati pentru derularea investitiilor vor calcula cuantumul subventiilor cuvenite persoanelor prevazute de lege, in functie de venitul mediu pe membru de familie, confirmat prin documente actualizate la zi si in functie de valoarea contractului locuintei, pe care le vor inscrie in tabele si le vor prezenta consiliului local, insotite de acte justificative.
    In baza tabelelor nominale astfel intocmite si avizate de consiliul local se vor determina sumele reprezentand subventiile prevazute la art. 7 din lege. Subventiile astfel stabilite se vor solicita, in mod centralizat, de catre consiliile judetene, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului in al carui buget sunt prevazute fondurile corespunzatoare.
    Cererea de subventii se va face conform modelului prezentat in anexa nr. 8 la prezentele norme metodologice.
    Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, din creditele bugetare deschise in acest scop, va aloca consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti subventiile cuvenite.
    Sumele stabilite si aprobate pentru a fi acordate ca subventii persoanelor indreptatite potrivit legii se vor confirma de catre autoritatile administratiei publice locale administratorilor delegati sau unitatilor specializate in a caror raspundere a fost data derularea investitiilor pentru construirea de locuinte, urmand ca acestea sa fie deduse din sumele care se datoreaza pentru locuintele construite, dupa scaderea din valoarea locuintei a avansului minim platit potrivit legii.
    Intreaga subventie, primita si dedusa din sumele datorate de persoanele fizice beneficiare de locuinte, va fi virata in conturile speciale deschise conform prevederilor pct. 10 din prezentele norme metodologice, reintregindu-se astfel fondurile avansate din depozitul constituit conform prevederilor art. 9 din lege pentru realizarea programului de locuinte.
    20. Autoritatile administratiei publice locale, prin administratorii delegati care au preluat obligatia vanzarii locuintelor, vor urmari incasarea sumelor datorate de persoanele fizice contractante, astfel:
    - sumele platite ca avans sau ca plata integrala la nivelul pretului initial al locuintei, stabilit prin contractul de construire a unei locuinte cu credit;
    - sumele datorate de persoanele fizice contractante prin deducerea din pretul final al locuintei, rezultat pe baza situatiei finale de plata incheiate la terminarea lucrarilor, a sumelor platite ca avans si rate scadente, precum si, dupa caz, a subventiilor de care beneficiaza acestia.
    Administratorii delegati cu derularea investitiilor in a caror raspundere s-a preluat evidenta, urmarirea si incasarea ratelor la imprumuturile acordate si a dobanzilor la acestea, vor acoperi cheltuielile ocazionate de aceste operatiuni dintr-un comision de 1%, care se va retine la fiecare incasare care se face in contul apartamentului vandut cu plata integrala, partiala ori in rate, exclusiv dobanda.
    21. In situatiile in care pe terenul proprietatea persoanelor fizice beneficiare ale prevederilor art. 7 din lege se pot realiza mai multe locuinte, construirea acestora se va face pe baza unui contract incheiat, potrivit prevederilor Codului civil, intre consiliul local, reprezentat prin administratorul delegat pentru derularea investitiei, si persoana fizica proprietara a terenului.
    Pentru dobandirea unei locuinte construite in conditiile prevazute la alineatul precedent, persoana fizica proprietara a terenului poate incheia un contract de construire a unei locuinte cu credit conform modelului prezentat in anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice.
    22. Acordarea creditelor pentru constructia de locuinte conform art. 20 din lege va respecta normele emise de Casa de Economii si Consemnatiuni, cu incadrarea in nivelul subventiei aprobate, anual, prin legea bugetului de stat pentru diferenta dintre 15%, cat suporta beneficiarul creditului, si nivelul dobanzii practicate de Casa de Economii si Consemnatiuni la depunerile la termen ale populatiei, la care se adauga o marja de 5 puncte procentuale.
    Casa de Economii si Consemnatiuni va stabili metodologia si instructiunile corespunzatoare privind evidenta, raportarea si calculul dobanzii subventionate la creditele acordate in baza legii, in conditiile prevazute la alin. 1.
    Stabilirea dreptului de a beneficia de credite subventionate se va face pe baza declaratiei autentificate a solicitantului, data pe propria raspundere si din care sa rezulte ca indeplineste conditiile prevazute de art. 20 din lege.
    In toate cazurile in care beneficiarii acestor credite au prezentat declaratii nesincere, au folosit sumele primite in alte scopuri sau cu incalcarea prevederilor legale, Casa de Economii si Consemnatiuni va sista creditarea si ii va obliga pe beneficiari la de restituirea integrala a sumelor primite si la plata de dobanzi penalizatoare potrivit prevederilor contractuale.
    Modalitatea de fundamentare si de derulare a creditelor bugetare, prevazute anual in bugetul de stat conform dispozitiilor art. 20 din lege si destinate acoperirii dobanzii subventionate la creditele acordate de Casa de Economii si Consemnatiuni, se stabileste prin conventie incheiata de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului cu Casa de Economii si Consemnatiuni, si cu avizul Ministerului Finantelor.
    23. Normele metodologice nr. 30.501/1970/MC/1994 pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, cu modificarea si completarea corespunzatoare a normelor metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 391/1993, se aplica in continuare pentru finalizarea lucrarilor la locuintele incepute si care se executa in baza Ordonantei Guvernului nr. 19/1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 82/1995.
    Pentru calculul cuantumului de subventie ce se atribuie potrivit art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 19/1994 anumitor categorii de persoane, se utilizeaza procedura prevazuta la pct. 19 din prezentele norme metodologice.
    Locuinta sociala si locuinta de necesitate
    24. In cadrul strategiei pentru dezvoltarea fondului de locuinte, consiliile locale vor urmari asigurarea fondului de locuinte sociale si de necesitate, necesar acoperirii cerintelor pe plan local.
    Construirea locuintelor sociale si a celor de necesitate se face pe terenurile apartinand unitatilor administrativ-teritoriale, in zonele si pe amplasamentele prevazute in documentatiile de urbanism, legal aprobate si in conditiile stabilite prin lege, cu respectarea normelor si normativelor din domeniile investitiilor si constructiilor.
    Locuintele sociale si cele de necesitate se administreaza prin grija autoritatilor administratiei publice locale.
    25. Locuintele sociale si cele de necesitate pot fi realizate si de catre investitori persoane juridice romane, altele decat consiliile locale. Conditiile de realizare a acestor locuinte sociale si de necesitate vor fi stabilite de investitori persoane juridice romane, impreuna cu consiliile locale.
    26. In vederea solutionarii cererilor privind repartizarea unei locuinte sociale sau de necesitate, autoritatile administratiei publice locale vor stabili masurile necesare pentru luarea in evidenta si pentru analiza solicitarilor primite. In acest scop, prin hotarari ale consiliilor locale, se vor constitui comisii de analiza a solicitarilor de locuinte, care vor stabili si vor da publicitatii, prin afisare la sediul primariilor, criteriile in baza carora se repartizeaza locuintele sociale si cele de necesitate, actele justificative necesare, care insotesc cererea, si locul de primire a cererilor. La stabilirea criteriilor se va tine seama de prevederile art. 43 din lege. In cadrul fiecarui criteriu, la stabilirea ordinii de prioritate, se vor avea in vedere:
    - conditiile de locuit ale solicitantilor;
    - numarul copiilor si al celorlalte persoane care gospodaresc impreuna cu solicitantii;
    - starea sanatatii solicitantilor sau a unor membri ai familiilor acestora;
    - vechimea cererilor.
    Comisiile sociale constituite vor analiza pana la data de 1 noiembrie a anului in curs cererile pentru locuinte sociale sau pentru locuinte de necesitate si vor prezenta spre aprobare, consiliilor locale, lista solicitantilor indreptatiti sa primeasca in anul urmator o locuinta sociala, in ordinea de prioritate stabilita. Dupa aprobare, listele se vor afisa la sediile primariilor.
    Contestatiile impotriva hotararilor consiliilor locale cu privire la listele de acordare a locuintelor sociale sau a locuintelor de necesitate se vor adresa instantei de contencios administrativ competente, potrivit legii.
    27. In limita numarului si structurii locuintelor sociale sau a locuintelor de necesitate disponibile, consiliile locale vor emite repartitii in ordinea stabilita in lista de prioritati ramasa definitiva.
    28. In vederea incheierii contractului de inchiriere, beneficiarii de repartitii vor prezenta urmatoarele documente:
    - repartitia emisa de consiliul local;
    - buletinul/cartea de identitate;
    - declaratie si adeverinta de venit realizat pe ultimele 12 luni pentru fiecare dintre membrii familiei;
    - alte documente, dupa caz, din care pot sa rezulte unele drepturi pe care le-au dobandit in legatura cu inchirierea locuintei.
    29. Contractul de inchiriere pentru locuinte sociale sau de necesitate se incheie potrivit contractului-cadru de inchiriere prezentat in anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice si prevederilor art. 44, respectiv, art. 55 din lege.
    30. Stabilirea chiriei nominale se face cu respectarea prevederilor art. 31 si 32 din lege, respectiv, art. 44, pentru locuinte sociale, si art. 55, pentru locuinte de necesitate, la propunerea primarului, cu aprobarea consiliului local respectiv.
    Nivelul chiriei pe care o va plati beneficiarul repartitiei pentru o locuinta sociala sau de necesitate se stabileste o data cu incheierea contractului de inchiriere, cu respectarea prevederilor art. 44 din lege si, respectiv, art. 55 din lege. Chiria astfel stabilita se va recalcula o data cu prezentarea documentelor privind schimbarea venitului mediu net lunar al familiei, potrivit art. 45 din lege.
    Pentru acoperirea de la bugetul local a diferentei dintre chiria nominala a locuintei sociale si cea platita de beneficiarul repartitiei, unitatile care administreaza fondul locuintelor sociale sau al celor de necesitate vor depune la consiliile locale situatia privind justificarea sumelor necesare acoperirii de la bugetul local a diferentei pana la valoarea nominala a chiriei aferente locuintelor sociale, prevazuta in anexa nr. 6 a) la prezentele norme metodologice. Pentru cuprinderea in programele bugetelor anuale ale consiliilor locale se va completa cererea de subventie de la bugetul local pentru acoperirea chiriei nominale aferente locuintelor sociale, prevazuta in anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice.
    Prevederile din prezentul capitol se vor aplica o data cu reglementarea prin legea speciala a chiriei pentru locuintele aflate in proprietatea statului. Pana la data punerii in aplicare a legii speciale, chiria practicata pentru aceste locuinte va fi cea precizata la pct. 43 din prezentele norme metodologice.
    31. Finantarea locuintelor sociale si a celor de necesitate se asigura din bugetele locale in limita sumei prevazute cu aceasta destinatie, din transferuri de la bugetul de stat stabilite anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, precum si din donatii si din contributii de la persoane fizice si agenti economici.
    In aplicarea prevederilor art. 67 din lege, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, impreuna cu consiliile locale, vor stabili, in termen de 30 de zile de la publicarea prezentelor norme metodologice in Monitorul Oficial al Romaniei, lista blocurilor de locuinte sociale si de necesitate care urmeaza sa se realizeze in anul 1998 conform modelului prevazut in anexa nr. 9 la prezentele norme metodologice. Aceste liste se vor transmite Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului in vederea definitivarii programului de realizare a locuintelor.
    In scopul asigurarii fondurilor necesare finantarii executarii constructiilor de locuinte sociale si de necesitate, consiliile locale, la fundamentarea proiectelor de bugete locale anuale, vor prevedea sumele aferente pentru fiecare dintre constructiile respective.
    Consiliile judetene si consiliile locale deschid la trezoreria statului contul 50.33 "Disponibil pentru constructii de locuinte sociale si de necesitate, conform Legii nr. 114/1996". In municipiul Bucuresti si judetul Ilfov, unde nu functioneaza trezorerii ale statului, se deschide contul 65.36 "Disponibil pentru constructii de locuinte sociale si de necesitate conform Legii nr. 114/1996" la Sucursala Municipiului Bucuresti a Bancii Comerciale Romane - S.A.
    Acest cont se alimenteaza, in masura necesitatilor, cu sume de la bugetul local si de la Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, reprezentand transferuri de la bugetul de stat.
    Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti procedeaza pentru stabilirea transferurilor de la bugetul de stat potrivit pct. 11 din prezentele norme metodologice.
    32. Finantarea constructiilor de locuinte, a locuintelor sociale si a celor de necesitate se efectueaza prin conturile deschise la trezoreria statului, cu respectarea Normelor metodologice privind aplicarea de catre trezoreria statului a mecanismului de finantare a investitiilor publice.
    33. Suprafetele incaperilor de locuit ale locuintelor sociale si ale celor de necesitate se vor inscrie in limitele prevazute de "Exigentele minimale pentru locuinte", cuprinse in anexa nr. 1 la lege. Acestea pot fi, in mod exceptional, mai mari sau mai mici decat cele prevazute in anexa nr. 1 la lege, cu conditia incadrarii suprafetei construite totale, aferenta locuintei respective, in limitele corectiei aduse de lege pentru incadrarea pe amplasamentul stabilit.
    Locuinta de serviciu si locuinta de interventie
    34. Locuintele de serviciu si cele de interventie fac parte din patrimoniul agentilor economici, institutiilor publice centrale sau locale si se administreaza in interesul acestora prin inchiriere salariatilor proprii, cu contract accesoriu la contractul individual de munca.
    Conditiile de administrare si de inchiriere a acestor locuinte se stabilesc de catre conducerile agentilor economici detinatori, cu respectarea prevederilor legale.
    35. Agentii economici pot beneficia de prevederile art. 5 din lege si in situatiile in care investesc din profit pentru realizarea de locuinte de serviciu sau de interventie prin transformarea si reabilitarea caminelor de nefamilisti.

    III. INCHIRIEREA LOCUINTELOR

    36. In vederea solutionarii cererilor privind repartizarea unei locuinte cu chirie din fondul locativ de stat, autoritatile administratiei publice locale vor asigura masurile necesare pentru luarea in evidenta a solicitarilor primite si analizarea acestora in comisiile sociale constituite la nivelul consiliului local. In acest scop vor stabili si vor da publicitatii, prin afisare la sediul primariilor, criteriile in baza carora se repartizeaza asemenea locuinte.
    Criteriile in baza carora se va stabili modul de solutionare a cererilor primite si ordinea de prioritate a rezolvarii acestora vor fi urmatoarele:
    - conditiile de locuit ale solicitantilor;
    - numarul copiilor si al celorlalte persoane care gospodaresc impreuna cu solicitantul;
    - starea sanatatii sotilor sau a unor membri ai familiei;
    - venitul lunar al familiei;
    - vechimea cererii.
    Vor avea prioritate, in cadrul fiecarui criteriu, familiile de tineri si cele carora li se pot acorda punctaje speciale pentru cazuri mai deosebite, cum ar fi: evacuati din locuinta in virtutea unor prevederi contractuale sau legale, care nu tin de vointa si comportamentul acestora, repatriati, tineri din case de ocrotire sociala, locatari ai unor locuinte care nu mai prezinta siguranta in exploatare, functionari publici transferati in interes de serviciu etc.
    Criteriile de repartizare a locuintelor din fondul locativ de stat, avute in vedere in prezentele norme metodologice, nu sunt limitative; la acestea se pot adauga de catre consiliile locale si alte criterii, in functie de situatiile specifice, existente pe plan local.
    Definitivarea listelor de repartizare a locuintelor si eventualele contestatii se vor face in conditii similare celor prevazute la pct. 26 din prezentele norme metodologice.
    37. Contractul de inchiriere, incheiat in baza prevederilor art. 21 din lege si conform modelului prezentat in anexa nr. 5 din prezentele norme metodologice, va fi inregistrat la organele fiscale teritoriale, prin grija proprietarului.
    38. Contractele de inchiriere se incheie pe o perioada determinata.
    Cu cel putin 30 de zile inainte de termenul de incetare a contractului, proprietarul va face cunoscut, in scris, chiriasului daca are intentia sa prelungeasca contractul de inchiriere, precum si eventualele modificari ale conditiilor de inchiriere.
    Daca proprietarul nu va face aceasta comunicare, contractul se considera mentinut in continuare in aceleasi conditii.
    39. Proprietarul locuintei poate verifica, in prezenta chiriasului, modul in care acesta respecta obligatiile asumate prin contract cu privire la folosirea si la intretinerea locuintei.
    Verificarea locuintei de catre proprietar se face numai in zile lucratoare si va fi comunicata in prealabil, in scris, chiriasului. In timpul verificarii locuintei inchiriate, proprietarul poate fi insotit de un reprezentant al asociatiei de chiriasi sau de catre un alt chirias din imobil, dupa caz.
    Constatarile facute cu ocazia verificarilor vor fi consemnate intr-un proces-verbal de constatare ce va fi semnat de proprietar, chirias si, dupa caz, de un reprezentant al asociatiei de chiriasi.
    40. Pentru toate stricaciunile aduse locuintei sau pentru daunele produse proprietarului de persoana care a subinchiriat locuinta, titularul contractului de inchiriere va ramane raspunzator in continuare fata de proprietar.
    41. Degradarile produse la partile comune ale imobilului din vina chiriasilor se vor suporta:
    a) de chiriasul care a produs degradarea, in cazul in care acesta a putut fi identificat;
    b) de toti cei care au acces si folosesc in comun bunul degradat, in situatia in care nu s-a putut identifica persoana care a produs stricaciunea.
    In situatiile in care stricaciunea produsa nu este reparata intr-un interval de 15 zile de la producere si pericliteaza buna functionare a imobilului, proprietarul este in drept sa stabileasca masurile pentru efectuarea reparatiilor si recuperarea cheltuielilor.
    42. In cazul neindeplinirii de catre proprietar a obligatiilor care ii revin cu privire la intretinerea si repararea imobilului detinut in proprietate, chiriasii vor putea cere in scris acestuia, in baza prevederilor art. 28 si 30 din lege, sa treaca la efectuarea lucrarilor necesare.
    Daca in termen de 30 de zile de la primirea sesizarii scrise a chiriasului, proprietarul nu a raspuns si nici nu a luat masuri de executare a lucrarilor necesare, chiriasii vor putea trece la executarea lucrarilor, comunicand aceasta hotarare proprietarului.
    43. Pana la reglementarea prin lege speciala a chiriei pentru locuintele aflate in proprietatea statului, chiria practicata pentru aceste locuinte se va stabili conform prevederilor cap. IV din Legea nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ si reglementarea raporturilor dintre proprietari si chiriasi.

    IV. ADMINISTRAREA CLADIRILOR DE LOCUINTE

    44. Cladirile de locuinte pot fi administrate de persoane fizice sau juridice specializate, care prezinta garantii morale si profesionale acceptate de proprietarul cladirii sau de reprezentantul legal al acestuia.
    Obligatiile administratorului sunt cele stabilite in art. 34 din lege, precum si prin contractul incheiat cu proprietarul sau cu reprezentantul asociatiei de proprietari a imobilului.
    45. Administrarea cladirilor de locuit are ca obiect utilizarea cladirilor in scopul pentru care au fost construite, in conditiile mentinerii, pe toata perioada de folosire, a performantelor functionale, tehnice si calitative pentru care acestea au fost realizate.
    In acest scop activitatea de administrare a cladirii trebuie sa asigure:
    - punerea in siguranta a cladirii potrivit prevederilor legale;
    - functionarea in bune conditii a tuturor instalatiilor si partilor de constructii ale imobilului;
    - aducerea la cunostinta tuturor persoanelor care locuiesc in imobil a conditiilor generale de functionare a instalatiilor si dotarilor imobilului, precum si a regulilor de folosire a instalatiilor si dotarilor care se utilizeaza in comun;
    - stabilirea conditiilor in care pot fi realizate serviciile de intretinere si reparatii curente ale elementelor de constructii si instalatii ale imobilului, atat la partile comune cat si la cele folosite in exclusivitate, care pot perturba folosinta normala a partilor comune;
    - aducerea la cunostinta tuturor persoanelor care locuiesc in imobil a modului de stabilire a cheltuielilor curente pentru functionarea si intretinerea imobilului, precum si a celor ce decurg din alte plati efectuate, inclusiv cele pentru reparatia capitala a imobilului;
    - preluarea cartii constructiei potrivit prevederilor legale si evidentierea tuturor modificarilor aduse, in conditiile legii, la partile comune ale imobilului.
    Schimbarea destinatiei locuintelor si/sau a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in cladiri colective se face numai cu acordul asociatiei de proprietari si in mod obligatoriu a proprietarilor direct afectati, indiferent daca proprietarul acestora este sau nu membru al asociatiei.
    46. In scopul reprezentarii si sustinerii intereselor comune ale proprietarilor, legate de folosirea bunurilor aflate in proprietate indiviza la cladirile aflate in condominiu, proprietarii locuintelor se constituie in asociatii cu personalitate juridica.
    Infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari se supun conditiilor stabilite prin Regulamentul-cadru al asociatiilor de proprietari cuprins in anexa nr. 2 din lege.
    47. Asociatia de proprietari este forma de organizare si reprezentare a proprietarilor unui condominiu, recunoscuta de lege.
    Asociatia de proprietari dobandeste personalitate juridica din momentul inregistrarii la judecatoria in raza careia se afla cladirea respectiva, potrivit legii, pe baza acordului de asociere si a statutului asociatiei.
    48. Constituirea asociatiilor de proprietari, la constructiile noi de locuinte realizate conform legii, se face in cel mult 60 de zile de la data cand dreptul de proprietate asupra cladirii a fost inregistrat in cartea funciara, in conditiile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996. Pana la infiintarea si functionarea birourilor de Carte funciara in conditiile acestei legi, actele prin care s-a construit cladirea cu mai multe apartamente se vor transcrie sau, dupa caz, inscrie in registrele de publicitate aflate in vigoare la judecatorii.
    Actele necesare pentru inscrierea proprietatii sunt urmatoarele:
    - cerere de transcriere, dupa caz, inscriere in Cartea funciara a tuturor proprietarilor de apartamente din cladire, cu specificarea adresei cladirii si a pozitiei apartamentului fiecarui proprietar, la care se ataseaza:
    - actul de concesiune sau de proprietate a terenului;
    - contractele de construire sau de vanzare-cumparare a apartamentelor care fac parte din cladire (actele de proprietate);
    - procesele-verbale de predare-primire a apartamentelor construite;
    - plansele sau schitele de identificare prin localizare si suprafata a fiecarui spatiu sau apartament din structura cladirii.
    Fiecare proprietar de apartament va cere, de asemenea, in mod individual, transcrierea sau, dupa caz, inscrierea dreptului sau de proprietar asupra apartamentului.
    Proprietarii de apartamente pot imputernici, prin procura, pe unul dintre ei sau o terta persoana, fizica sau juridica, sa efectueze pentru ei operatiunile de publicitate imobiliara. Procura trebuie sa fie semnata de toti proprietarii sau de reprezentantii lor legali.
    Asociatiile de locatari se constituie, conform legii, in asociatii de proprietari; inregistrarea proprietatii, daca aceasta nu s-a efectuat pana la data intrarii in vigoare a legii, se realizeaza in conditii similare celor pentru constructii noi de locuinte.
    49. Asociatia de proprietari ia hotarari in adunarea generala, care se tine cel putin o data pe an si la care au dreptul sa participe toti membrii sai. Deciziile in cadrul adunarii generale se iau prin supunerea la vot a propunerilor membrilor asociatiei.
    Adunarea generala a proprietarilor analizeaza principalele aspecte si ia hotarari cu privire la:
    a) activitatea de administrare si de intretinere a cladirii, derularea contractelor incheiate cu agentii economici furnizori ai serviciilor de care aceasta beneficiaza, precum si modul de realizare a obligatiilor pe care asociatia de proprietari le are fata de persoana juridica sau fizica cu care are relatii;
    b) bugetul de venituri si cheltuieli; stabilirea perioadei pentru care persoanelor aflate in vizita la domiciliul membrilor asociatiei de proprietari nu li se percep cotele de participare la cheltuielile de intretinere aferente persoanelor cu domiciliul stabil in cladire; participarea membrilor asociatiei de proprietari la cheltuielile de administrare si de intretinere a cladirii; modul de folosire a fondurilor proprii;
    c) modul de folosire a spatiilor comune si, in unele cazuri, schimbarea destinatiei unor asemenea spatii. Schimbarea destinatiei acestor spatii nu se va putea face decat cu acordul majoritatii membrilor asociatiei de proprietari si, in mod obligatoriu, cu al celor direct afectati;
    d) regulamentul de ordine si convietuire in cadrul cladirii;
    e) conditiile de angajare a administratorului prin prezentarea si analiza in plen a dosarului de angajare a acestuia;
    f) stabilirea comisiei de cenzori, cat si sarcinile detaliate ale acestora.
    In prima adunare de constituire asociatia de proprietari alege un comitet executiv, comisia de cenzori si un presedinte care va reprezenta asociatia in fata autoritatilor publice, institutiile publice si agentii economici cu care asociatia are relatii.
    50. Comitetul executiv, format dintr-un numar de membri stabilit de adunarea generala dintre membrii asociatiei de proprietari, asigura aducerea la indeplinire a hotararilor adunarii generale si actioneaza operativ in legatura cu:
    a) activitatea curenta de administrare si de intretinere a cladirii; aproba repartizarea lunara a cheltuielilor comune pe membrii asociatiei de proprietari; aproba angajarea sau sistarea contractelor privind serviciile necesare, inclusiv pentru administrarea cladirii; aproba angajarea personalului de intretinere si curatenie, precum si cheltuielile curente;
    b) constatarea prin inspectii ciclice si stabilirea masurilor necesare care sa asigure functionarea in bune conditii a instalatiilor si partilor comune ale cladirii, constatari care se vor inscrie intr-o fisa de inspectie care se va depune la presedintele asociatiei de proprietari;
    c) problemele ridicate de membrii asociatiei de proprietari si ia masuri pentru rezolvarea lor;
    d) organizarea adunarilor generale, precum si a altor actiuni stabilite de adunarea generala.
    Comitetul executiv al asociatiei de proprietari pregateste si supune aprobarii adunarii generale bugetul anual de venituri si cheltuieli.
    Dupa aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, comitetul executiv va urmari derularea acestuia in conditiile legii.
    51. Presedintele asociatiei de proprietari urmareste si asigura respectarea statutului si a hotararilor asociatiei, realizarea contractelor angajate de asociatie, indeplinirea in conditiile legii a prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli, respectarea de catre asociatie a ordinii publice si a hotararilor autoritatilor publice centrale si locale.
    Presedintele asociatiei de proprietari convoaca si conduce sedintele de lucru ale comitetului executiv si ale adunarii generale.
    Presedintele asociatiei de proprietari angajeaza prin semnatura sa asociatia in relatiile acesteia cu tertii.
    Presedintele asociatiei de proprietari pastreaza si urmareste tinerea la zi a cartii tehnice a constructiei, precum si celelalte documente privitoare la activitatea asociatiei.
    52. Comisia de cenzori urmareste si asigura respectarea legalitatii in administrarea bunurilor materiale si a fondurilor financiare ale asociatiei de proprietari.
    Comisia de cenzori este formata din minimum 3 membri care au cunostinte si experienta in domeniile financiar, economic sau juridic, si nu fac parte din comitetul executiv.
    Comisia de cenzori alege la prima reuniune, din randul ei, pe presedintele comisiei de cenzori.
    Atributiile comisiei de cenzori sunt urmatoarele:
    a) verificarea executiei bugetare;
    b) verificarea si validarea documentelor si a angajamentelor de plata;
    c) urmarirea depunerii in contul curent al asociatiei de proprietari a numerarului care depaseste plafonul de casa;
    d) verificarea trimestriala a gestiunii asociatiei de proprietari;
    e) verificarea modului de stabilire a cotelor de participare a membrilor asociatiei de proprietari la cheltuielile curente.
    f) verificarea lunara a situatiei de incasari si plati care va fi semnata de toti membrii comisiei.
    Comisia de cenzori prezinta in fata adunarii generale a proprietarilor, o data pe an, rapoarte asupra activitatii sale.
    Gestionarea fondurilor banesti ale asociatiei de proprietari se face in baza prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991 si a punctului 18 din Regulamentul de aplicare a Legii contabilitatii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 704/1993, urmarindu-se a se asigura:
    a) inregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a operatiunilor patrimoniale in functie de natura lor, in mod unilateral, numai in debitul sau in creditul unor conturi, fara utilizarea unui cont corespondent;
    b) stabilirea totalului debitului si al creditului, precum si al soldului fiecarui cont.
    Registrele si formularele obligatorii sunt:
    - Registrul-jurnal de incasari si plati (cod 14-1-1/a)
    - Chitanta (cod 14-4-1)
    - Registrul pentru evidenta fondului de rulment si a altor fonduri (cod 14-6-25)
    - Registrul pentru evidenta bunurilor asociatiei (cod 14-6-26)
    - Registrul pentru evidenta operatiunilor banesti (cod 14-6-27)
    - Lista de plata a cotelor de contributii pentru cheltuielile comune de folosinta, intretinere si reparatii (cod 14-6-28).
    53. Proprietarii, in afara drepturilor si indatoririlor prevazute la cap. IV al Regulamentului-cadru cuprins in anexa nr. 2 din lege, in calitate de membri ai asociatiilor de proprietari, au si urmatoarele drepturi si obligatii:
    a) drepturi:
    - sa participe la adunarea generala a proprietarilor, sa aleaga si sa fie alesi in organele asociatiei de proprietari;
    - sa primeasca explicatii cu privire la calculul cotei de contributie la cheltuielile comune si eventual sa conteste presedintelui asociatiei de proprietari, in termen de 10 zile de la afisarea listei cu cuantumul stabilit al acestei cote; contestatia nu suspenda plata contributiei. Presedintele asociatiei de proprietari este obligat sa raspunda la contestatie in termen de 5 zile;
    - sa foloseasca spatiile si instalatiile comune din interiorul si din exteriorul cladirii.
    b) obligatii:
    - sa contribuie la constituirea mijloacelor banesti si materiale ale asociatiei de proprietari si sa achite in termenul stabilit cota-parte de contributie la cheltuielile comune si la constituirea fondului de reparatii;
    - sa intretina in bune conditii spatiile si instalatiile comune din interiorul si din exteriorul cladirii (casa scarii, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri, scari exterioare, ascensor, hidrofor, instalatii de alimentare cu apa, de canalizare, instalatii de incalzire centrala si de preparare a apei calde, instalatii electrice si de gaze, centrale termice, crematorii, instalatii de colectare a deseurilor, instalatii de antena colectiva, telefonie s.a.) si sa ia masuri pentru repararea si mentinerea in stare de siguranta si de functionalitate a locuintei proprii.
    54. In scopul asigurarii fondurilor necesare pentru plati curente, asociatia de proprietari stabileste cuantumul si cota de participare a membrilor asociatiei de proprietari la constituirea fondului de rulment. De regula, fondul de rulment se dimensioneaza astfel incat sa poata acoperi cheltuielile curente pentru intretinere ale condominiului la nivelul unei luni calendaristice. Stabilirea cuantumului se face prin echivalare cu cheltuielile medii lunare ale anului expirat, majorate cu rata inflatiei pentru cazurile curente, iar in cazurile asociatiilor de proprietari nou-infiintate, prin constatarea si insusirea experientei in domeniu a unor condominii echivalente ca marime.
    Acest fond urmeaza sa se constituie prin plata anticipata a cotei-parti ce revine fiecarui proprietar, asa cum s-a stabilit de adunarea generala a proprietarilor.
    In situatiile in care prin contractul de inchiriere, incheiat cu proprietarul, chiriasul se obliga sa participe la plata cheltuielilor curente ale imobilului in care locuieste, acesta va participa si la formarea fondului de rulment.
    Conform acelorasi prevederi asociatia de proprietari, de regula, va putea constitui un fond distinct pentru repararea instalatiilor sau a unor elemente ale cladirii, cu perioada de folosire limitata, fond care va fi depus in contul asociatiei de proprietari si nu va putea fi folosit decat cu acordul adunarii generale a proprietarilor.
    Fondul de rulment se restituie in toate situatiile de schimbare a domiciliului sau a dreptului de proprietate, daca prin actele de transmitere a dreptului de proprietate sau a folosintei locuintei nu se stipuleaza altfel.
    Fondul special pentru reparatii se va putea restitui proprietarului numai in situatiile in care noul proprietar va acoperi suma respectiva.
    55. Cheltuielile de intretinere, calculate pentru fiecare proprietar, vor fi achitate de acestia, in cel mult 30 zile de la data comunicarii prin afisare la loc vizibil. Dupa expirarea acestui termen, asociatia de proprietari poate calcula si percepe penalitati de intarziere pentru suma neachitata.
    Modul de folosire a sumelor incasate din penalitati de intarziere si din dobanzile la sumele depuse in contul asociatiei de proprietari se stabileste de adunarea generala a proprietarilor.
    56. In cazurile in care unii membri ai asociatiei de proprietari nu respecta regulile si obligatiile adoptate de asociatie, in conformitate cu prevederile art. 31 din Regulamentul-cadru al asociatiei de proprietari, acestia pot fi actionati in justitie de catre asociatia de proprietari legal constituita.
    Presedintele asociatiei de proprietari raspunde in fata adunarii generale de rezolvarea situatiilor litigioase aparute in cadrul asociatiei.

    V. REPARTIZAREA CHELTUIELILOR COMUNE

    57. Cheltuielile pentru intretinere si reparatii la partile de constructii si instalatii aflate in folosinta comuna se repartizeaza proportional cu cota-parte ce revine fiecarui apartament proprietate, din proprietatea comuna, asa cum este inscrisa in actul de proprietate si insusita de adunarea generala a proprietarilor (se cuprind lucrarile aferente spalatoriilor, uscatoriilor, casei scarii, subsolului, terasei sau acoperisului, podului, precum si ascensorului, centralelor termice, crematoriilor si a altor asemenea parti ale condominiului).
    Partile de constructii si instalatii ale condominiului, aflate in folosinta comuna, sunt cele stabilite prin actele de constituire ale condominiului cu modificarile ce pot aparea in urma unor hotarari ale asociatiei de proprietari, luate in conditiile respectarii legii.
    Cheltuielile ce privesc personalul angajat al asociatiei de proprietari, inclusiv cel pentru curatenie, precum si cheltuielile aferente materialelor consumabile folosite, se vor repartiza pe fiecare apartament, corespunzator numarului de persoane, cu exceptia cheltuielilor pentru retributia fochistului pe perioada de iarna, care se va repartiza corespunzator cotei-parti aferente din proprietatea comuna.
    Cheltuielile pentru lucrarile de intretinere, reparatii si inlocuiri la antenele colective de televiziune se repartizeaza in raport cu numarul prizelor de televizoare aflate in locuinta, iar pentru cutiile postale si cheile de la usa de intrare comuna in cladire, se repartizeaza in raport de numarul acestora.
    In cladirile unde sunt spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, precum si in cazul locuintelor folosite si/sau pentru alte activitati, aceste cheltuieli se defalca distinct pentru locuinte si pentru celelalte categorii de folosinta, corespunzator conventiilor ce vor fi stabilite anual cu detinatorii spatiilor respective.
    Cheltuielile aferente locuintelor, determinate dupa deducerea din suma totala a cheltuielilor aferente spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, se repartizeaza fiecarui apartament, corespunzator prevederilor alin. 1.
    58. Cheltuielile pentru consumul de apa si pentru canalizare, corespunzatoare facturilor prezentate de furnizor si insusite de asociatia de proprietari, vor fi repartizate proportional cu numarul de persoane care locuiesc in cladire.
    In cazurile in care suma din facturi cuprinde si cheltuielile pentru consumul de apa al spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, precum si in cazul apartamentelor folosite si/sau pentru alte activitati, cheltuielile aferente acestora se vor stabili prin conventii anuale incheiate cu detinatorii acestor spatii.
    Cheltuielile pentru consumul de apa si pentru canalizare aferente locuintelor, determinate dupa deducerea din suma totala a cheltuielilor aferente spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, vor fi repartizate conform prevederilor alin. 1.
    In cazuri exceptionale, in lipsa aparatelor de inregistrare a consumului de apa, acest consum se determina potrivit normelor legale, in sistem pausal, pe fiecare tip de consumator.
    La defalcarea cheltuielilor pentru consumul de apa si pentru canalizare la apartamentele care folosesc bai sau dusuri comune, se va lua in calcul jumatate din suma ce revine unei persoane din apartamentele dotate cu bai si dusuri.
    In cazurile in care condominiul dispune numai de dusuri si bai comune pentru toate apartamentele, cheltuielile se repartizeaza in raport de numarul persoanelor care locuiesc in cladire, aferent fiecarui apartament.
    Posesorii de autovehicule care folosesc pentru intretinerea acestora apa din conductele de alimentare aferente cladirii, in cazul cand nu exista nici o interdictie in acest sens, vor suporta cheltuielile pentru consumul de apa si canal. Aceste cheltuieli, calculate pe baza unor baremuri stabilite potrivit normelor legale, se scad din totalul cheltuielilor ce revin cladirii respective pentru apa si canal, restul urmand sa se repartizeze conform alineatelor precedente.
    59. Cheltuielile pentru ridicarea reziduurilor si gunoaielor menajere, precum si cheltuielile pentru vidanjarea haznalelor, se repartizeaza proportional cu numarul persoanelor care locuiesc in cladire.
    La cladirile unde sunt si spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, precum si in cazul locuintelor folosite si/sau pentru alte activitati, pentru ridicarea reziduurilor cheltuielile se defalca distinct pentru locuinte si pentru celelalte categorii de folosinta, corespunzator conventiilor incheiate anual cu detinatorii spatiilor respective.
    60. Consumul de energie electrica aferent partilor comune ale cladirii, care se masoara, de regula, prin contoare montate separat de cele ale apartamentelor, se repartizeaza proportional cu numarul persoanelor care locuiesc in cladire.
    In cazuri exceptionale, cand nu se pot separa, prin masurare, consumurile de energie electrica la partile comune ale cladirii sau in apartamentele locuite in comun de mai multe familii, din cheltuielile totale aferente acestor consumuri se determina, pe baza unor baremuri stabilite potrivit normelor legale, cele aferente consumului detinatorilor de suprafete de locuit ocupate in exclusivitate, tinandu-se seama de dotarea fiecaruia (numar de becuri si aparate electrice de uz casnic, cum sunt: masini de calcat si de spalat, aparate de radio, televizoare, frigidere etc.); sumele astfel determinate se scad din totalul cheltuielilor pentru consumul de energie electrica inregistrat, iar ceea ce ramane reprezinta cheltuielile pentru iluminatul partilor de folosinta comuna si se repartizeaza pe detinatorii locuintelor, proportional cu numarul de persoane.
    In cladirile unde sunt si spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, cotele de cheltuieli aferente acestor spatii se vor stabili prin conventii anuale incheiate cu detinatorii spatiilor.
    61. Cheltuielile efectuate cu furnizarea energiei termice prin centralele sau prin punctele termice din exploatarea unitatilor de gospodarie comunala sau a altor furnizori, se stabilesc dupa tarifele practicate de acestia.
    Cheltuielile pentru incalzirea centrala asigurata prin centrale termice aflate in exploatarea directa a proprietarilor din cladire cuprind: costul combustibilului (carbune, lichid, gaze, etc.), costul transportului acestuia pana la locul de consum, cheltuielile efectuate cu indepartarea reziduurilor, costul energiei electrice consumate pentru functionarea instalatiilor de incalzire centrala si iluminatul incaperilor in care sunt amplasate acestea, costul echipamentului de uzura si protectie pentru fochistii ce deservesc centralele termice, indemnizatiile, respectiv salariile acestora, inclusiv contributia pentru asigurari sociale (C.A.S.), costul materialelor necesare pastrarii curateniei in centralele termice, costul apei pentru umplerea instalatiei.
    In cazul in care la centralele sau punctele termice sunt racordate mai multe cladiri, suma totala a cheltuielilor pentru incalzirea tuturor cladirilor se repartizeaza pe fiecare cladire in parte, proportional cu suprafata echivalenta termica, determinata potrivit normelor legale, a tuturor corpurilor de incalzire (radiatoare din fonta sau otel, convectori, convectorradiatoare, conducte si coloane neizolate etc.) aflate in dotarea acestora conform normelor si normativelor tehnice de proiectare.
    Cheltuielile pentru incalzirea locuintelor, precum si cele pentru incalzirea spatiilor aflate in folosinta comuna intr-o cladire (casa scarii, culoare, spalatorii, uscatorii, holuri etc.), se repartizeaza proportional cu cota-parte indiviza care ii revine fiecarui proprietar din proprietatea comuna, asa cum aceasta este inscrisa in actul de proprietate.
    Daca proprietarul unui apartament modifica suprafata radianta a elementilor de incalzire din apartamentul pe care il detine, cota-parte de participare la cheltuielile pentru incalzire se va recalcula cu luarea in considerare a coeficientului de modificare a suprafetei radiante initiale.
    In cazul cand in cladire sunt si spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, precum si locuinte folosite si/sau pentru alte activitati, cheltuielile pentru incalzire se defalca corespunzator cotelor stabilite anual, prin conventii cu detinatorii spatiilor respective.
    62. Cheltuielile pentru consumul apei calde se repartizeaza pe proprietari, proportional cu numarul de persoane care locuiesc in cladire.
    In cazul cladirilor unde sunt si spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, precum si locuinte folosite si/sau pentru alte activitati, cheltuielile aferente consumului de apa calda se stabilesc si se repartizeaza conform cotelor stabilite prin conventii anuale cu detinatorii acestor spatii.
    63. Cheltuielile aferente consumului de gaze la sobe pentru incalzire, in cazul in care nu exista aparate de masurare a acestuia, pentru fiecare apartament sau incapere cu alta destinatie decat aceea de locuinta, inclusiv partile de folosinta comuna aferente acestora, se repartizeaza proportional cu cota-parte care ii revine fiecarui proprietar din proprietatea comuna, asa cum aceasta s-a inregistrat in actul de proprietate.
    Cheltuielile privind consumul de gaze naturale pentru prepararea hranei si de la spalatoriile comune, in situatiile in care nu exista aparate de masura a consumului pe fiecare apartament, se repartizeaza pe fiecare proprietar, corespunzator numarului de persoane care locuiesc in cladire.
    In cladirile in care consumul de gaze pentru bucatarii si spalatorii se inregistreaza prin acelasi aparat care masoara si consumul aferent incalzirii, se stabileste consumul aferent bucatariilor si spalatoriilor pe baza unor baremuri stabilite potrivit normelor legale, care se scade din consumul total pe cladire, diferenta considerandu-se ca fiind aferenta incalzirii.
    In cladirile unde sunt si spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta, precum si locuinte folosite si/sau pentru alte activitati, cheltuielile aferente consumului de gaze se stabilesc prin conventii anuale incheiate cu detinatorii de asemenea spatii.
    Prevederile referitoare la bucatarii si spalatorii se aplica corespunzator si in cazul cuptoarelor si al altor utilitati similare.
    64. Cheltuielile aferente energiei electrice necesare functionarii hidrofoarelor aflate in exploatarea asociatiilor de proprietari se
    repartizeaza proportional cu numarul de persoane care locuiesc in cladire.
    65. Cheltuielile aferente energiei electrice pentru functionarea ascensoarelor se repartizeaza proportional cu numarul persoanelor care locuiesc in cladire.
    De regula, nu contribuie la plata cheltuielilor pentru functionarea ascensorului persoanele care ocupa apartamente situate la subsol, demisol, parter, mezanin, precum si la etajul I din cladirile fara mezanin; in cazul cladirilor care au amplasate la etajele superioare bai, spalatorii, uscatorii etc., de regula, toti proprietarii de apartamente contribuie la cheltuielile pentru functionarea ascensorului.
    Adunarea generala a proprietarilor, in contextul celor de mai sus, va hotari in legatura cu participarea proprietarilor la sustinerea acestor cheltuieli.
    Atunci cand ascensorul este utilizat in comun cu detinatorii suprafetelor cu alta destinatie decat aceea de locuinta sau cu proprietarii apartamentelor care prin natura activitatii lor (croitori, cosmeticieni, coafori, etc.) primesc la domiciliu si alte persoane, cota-parte de cheltuieli pentru acestia se stabileste prin conventie anuala incheiata cu detinatorii acestor spatii.
    66. Cheltuielile pentru curatatul cosurilor de fum se repartizeaza, fiecarui detinator de spatiu, proportional cu numarul sobelor si masinilor de gatit racordate la cosurile de fum ale cladirii.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    CONSILIUL JUDETEAN ..........................
    (CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI)

    Inventarierea blocurilor de locuinte aflate in diverse stadii de executie

    Semnificatia coloanelor:
    A - Localitatea - Denumirea blocului
    B - Total numar de apartamente
    C - Stadiul fizic al lucrarilor
    D - Apartamente care se finalizeaza in anul .....
    E - Din care, pentru tineri
    F - Utilizate
    G - Total necesar pentru punere in functiune
    H - Din care, in anul 1997
  _______________________________________________________________________
 |         |         |        |        |         |  Fonduri milioane lei |
 |    A    |    B    |   C    |   D    |    E    |-----------------------|
 |         |         |        |        |         |  F   |    G   |   H   |
 |---------|---------|--------|--------|---------|------|--------|-------|
 |    0    |    1    |   2    |   3    |    4    |  5   |    6   |   7   |
 |_________|_________|________|________|_________|______|________|_______|
 | I. Blocuri de locuinte care se finalizeaza conform Ordonantei         |
 |    Guvernului nr. 19/1994                                             |
 |_______________________________________________________________________|
 | ....... |         |        |        |         |      |        |       |
 |_________|_________|________|________|_________|______|________|_______|
 | II. Blocuri de locuinte care se finalizeaza conform art. 7 din Legea  |
 |     nr. 114/1996                                                      |
 |_______________________________________________________________________|
 | ....... |         |        |        |         |      |        |       |
 |_________|_________|________|________|_________|______|________|_______|

                                             PRESEDINTE,
                                           (PRIMAR GENERAL)

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    Inregistrat la ...............
    Nr. ....... din ..............

                               CONTRACT
de construire a unei locuinte cu credit nr. ..........

    Intre subscrisii: Consiliul local al ........ (Consiliul General al Municipiului Bucuresti)*), prin ................, reprezentat prin
    director si ............... contabil-sef, in calitate de contractant,
    pe de o parte, si ..................., domiciliat(a) in .............. str. ............ nr. ..... bl. ............. et. ..... sc. ..... ap. .... sector (judet ....), legitimat(a) cu Buletin/carte de identitate seria ........ nr. .............., eliberat(a) de ....... la data de ......., denumit(a) beneficiar(a), pe de alta parte, in baza art. 7 din Legea locuintei nr. 114/1996, a intervenit urmatorul contract de construire si de creditare a unei locuinte proprietate, in baza cererii nr. .... /...... si a pozitiei din lista de prioritati nr. ..... / ....... .
    I. Contractantul se obliga:
    a) sa asigure beneficiarului construirea unei locuinte proprietate potrivit proiectului de executie nr. ........ din ....., acceptat de    beneficiar, locuinta ce va fi situata in ........... str. ............ nr. ...... bl. ..... et. ..... sc. ...... ap. ...... judet (sector) ......., compusa din ........ camere si dependinte ........., in suprafata construita de ........ mp, din care suprafata utila .............. mp in proprietate exclusiva si o cota parte de ...........% din proprietatea comuna.
-----------------
    *) Agentul economic specializat pentru a derula investitia - construirea de locuinte.

    Valoarea locuintei la data prezentului contract este de ...... lei, din care pretul garajului, ........ lei si al boxei ....... lei.
    Pretul definitiv al locuintei se stabileste la terminarea constructiei iar pentru diferenta dintre acesta si pretul locuintei la data contractarii se incheie cu beneficiarul un act aditional la prezentul contract;
    b) sa invite pe beneficiar sa participe la receptia locuintei;
    c) sa predea beneficiarului la data de ............ locuinta contractata, in cladirea complet terminata, pe baza unui proces-verbal de predare-primire. In cazul in care la predarea-preluarea locuintei de catre beneficiar se va constata ca locuinta nu corespunde conditiilor legale in vigoare sau prezinta unele defectiuni care necesita remedieri, contractantul este obligat sa refaca lucrarile respective in termenele prevazute in procesul-verbal de receptie. Contractantul se obliga sa asigure remedierea deficientelor sau viciilor ascunse provenite din culpa constructorului, semnalate de catre beneficiar in cursul perioadei de garantie, in termen de pana la 30 zile de la cererea beneficiarului.
    Pentru neefectuarea la termen a lucrarilor de remediere a deficientelor consemnate in procesul-verbal de receptie, respectiv de predare-preluare a locuintei, contractantul se obliga sa plateasca pentru fiecare zi de intarziere o penalizare de 0,05% din valoarea articolelor de lucrari neremediate;
    d) pentru nepredarea locuintei in termenul stabilit in prezentul contract, contractantul se obliga sa plateasca beneficiarului urmatoarele penalizari calculate la pretul locuintei prevazut in contract: 0,03% pentru 60 de zile de la depasirea termenului; 0,04% pentru urmatoarele 30 de zile; 0,05% pentru zilele care depasesc termenele cu peste 3 luni.
    Suma penalitatilor se va vira in contul ratelor curente ale beneficiarului. In cazul in care nepredarea in termen a locuintei s-a datorat unor cauze obiective, termenul de predare a locuintei, prevazut in prezentul contract, va putea fi modificat cu acordul ambelor parti.
    II. Beneficiarul se obliga:
    a) sa achite in intregime pretul locuintei, stabilit in suma de ... lei, incepand de la data semnarii prezentului contract, astfel:
    - suma de ....... lei, cu chitanta nr. ...... din ......, reprezentand plata integrala;
    - suma de ....... lei, cu chitanta nr. ....... din ..........., reprezentand avansul minim de ....... % din pretul locuintei;
    - suma de ....... lei in rate lunare, astfel: rata lunara ....... lei (rata ..... lei + dobanda ..... lei) se achita incepand cu data de ......; ultima rata se achita la data de ........ si este de ........ lei (rata ......... lei + dobanda .......... lei);
    - suma de .......... lei, reprezentand pretul integral al boxei (garajului).
    Din pretul locuintei a fost scazuta suma de .............. lei, reprezentand subventia platita de la bugetul de stat, in baza prevederilor art. 7 din Legea locuintei nr. 114/1996.
    In cazul nerestituirii la termen a ratei scadente, va plati o dobanda de 10% anual, aplicata la suma nerambursata.
    Rata lunara de ............. lei urmeaza a fi retinuta pe statul de plata al unitatii la care beneficiarul locuintei (girantul platitor) are de incasat drepturi banesti si virata in contul contractantului nr. ......;
    b) sa suporte toate cheltuielile ocazionate in situatiile de urmarire si de executare a debitului creat prin nerambursarea ratelor la termen;
    c) sa se prezinte la data comunicata de contractant la receptia lucrarii, precum si la data fixata pentru predarea-preluarea locuintei.
    In caz de neprezentare in termen de 10 zile de la data stabilita pentru preluarea locuintei, aceasta se considera predata pe baza procesului-verbal de predare semnat de contractant.
    III. Subscrisul declar ca:
    - nu am detinut si nu avem, atat eu, cat si familia mea, in proprietate o alta locuinta;
    - sunt casatorit (a), necasatorit (a);
    IV. Pana la restituirea integrala a sumelor datorate, locuinta este ipotecata conform prevederilor art. 18 din Legea nr. 114/1996 si nu poate fi instrainata decat dupa ce beneficiarul restituie integral contractantului sumele actualizate, datorate, si suma actualizata, obtinuta ca subventie de la bugetul de stat.
    V. Terenul aferent constructiei, in suprafata totala de ...... mp, din care, in proprietate indiviza, ............. % este concesionat pe durata existentei constructiei.
    VI. Prezentul contract va fi pus in executare la data semnarii lui de catre partile contractante.
    VII. Se anexeaza planul locuintei.
    Incheiat azi, ........, in .......... exemplare.

             CONTRACTANT,                    BENEFICIAR,

              DIRECTOR                      CONTABIL-SEF

         Vizat Oficiul juridic               Vizat C.F.P.

                       GARANTII CONTRACTUALE

    Subsemnatul ........... nascut (a) in .......... la data de ........., fiul (fiica) lui ............ si al ..............., domiciliat in str. ............. nr. ......, bl. ....., et. ....., sc. ......, ap. ......,judet / sector......., legitimat cu Buletin / carte de identitate seria ... nr. ........., emis(a) de .................... la data de ......., ma oblig sa garantez solidar / sa girez platitor pe / pentru ............ in cazul neachitarii / pana la achitarea sumei de ............. lei, reprezentand ratele si dobanzile la care s-a angajat beneficiarul, pana la stingerea acestora.

    Semnatura girantului solidar/garantului platitor

    ANEXA 3
    la normele metodologice

           CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE CU PLATA IN RATE

    Nr. ...../....... din ............... intre ..................., reprezentat prin director si contabil-sef ................, in calitate de vanzator, pe de o parte, si ..............., nascut(a) .............. in ................ sectorul (judetul) .........., la data ..........., fiul (fiica) lui ........., legitimat cu buletin/carte de identitate seria ............ nr. ......, eliberat de .......... la data de .............., domiciliat(a) in .......... str. .......... nr. .... bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., judet/sector ............, casatorit(a) cu ........., nascut(a) in ................. sector (judetul) ..........., la data de ......., fiul (fiica) lui .................. si al ................., legitimat(a) cu buletin/carte de identitate, seria .......... nr. ......, eliberat de ................. la data de ........., domiciliat(a) in .......... str. ................. nr. ..... bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ....., judet/sector ..........., in calitate de cumparator, pe de alta parte, ca urmare a cererii nr. ................. si pozitiei din lista de prioritati, nr. ............., si in conformitate cu prevederile art. 7 din Legea locuintei nr. 114/1996, s-a incheiat prezentul contract de vanzare-cumparare cu plata in rate.
    Art. 1 ....................................................... vinde si ................. cumpara locuinta situata in ...................... str. ............. nr. ......, bl. ....., sc. ..., et. ....., ap. ....., judet/sector .............................., conform schitei si fisei decalcul a pretului, compusa din .................... camere de locuit, cu o suprafata utila de ........... mp, in proprietate exclusiva, precum si o cota indiviza de .......% din suprafata partilor comune ale imobilului.
    Terenul aferent locuintei, in suprafata de ...... mp, respectiv cota indiviza de ................% din totalul suprafetei se concesioneaza pe durata existentei constructiei, conform contractului de concesiune nr. ... /............. incheiat cu Consiliul Local ...................... .
    Predarea-primirea locuintei se va efectua pe baza de proces-verbal incheiat intre vanzator si cumparator.
    Art. 2. Pretul locuintei este de ..................... lei.
    La data prezentului contract, cumparatorul a achitat suma de ......... lei, cu chitanta nr. ...... din ......, reprezentand un avans de .......% din pretul locuintei, plus T.V.A., precum si comisionul vanzatorului.
    Art. 3. In baza prevederilor art. 7 din Legea nr. 114/1996, cumparatorul beneficiaza de o subventie in suma de .......... lei.
    Art. 4. Diferenta dintre pretul locuintei, din care s-a scazut subventia in suma de ....... lei, si avansul achitat in suma de ..... lei, precum si dobanda totala de ............ lei, calculata cu ...... % pe an, si T.V.A. total de .......... lei vor fi achitate de cumparator in rate lunare pe termen de ......... ani, astfel:
    rata lunara ........ lei + dobanda lunara ....... lei + T.V.A. lunara .................. lei = .............. lei;
    ultima rata ........ lei + ultima dobanda ....... lei + T.V.A. ultima .................. lei = .............. lei.
    Rata, dobanda si T.V.A., lunara de ........ lei, urmeaza a fi retinute pe statul de plata al unitatii la care cumparatorul (girantul platitor) .................. are de incasat drepturi banesti, conform dovezii nr..., incepand cu data de ............... pana la data de ..........., si vor fi virate in contul vanzatorului nr. ...... deschis la ........ .
    Pentru perioada in care cumparatorul nu are de incasat drepturi banesti, ratele, dobanzile aferente si T.V.A. se achita la casieria vanzatorului pana la sfarsitul lunii curente.
    In caz de neachitare la termen a ratelor lunare, cumparatorul va plati o dobanda de 10% anual, aplicata la suma nerambursata.
    Toate cheltuielile ocazionate de urmarirea debitorului si executarea acestuia, in caz de neplata, la data scadenta a ratelor vor fi suportate de cumparator.
    Art. 5. Pana la restituirea integrala a sumelor datorate se instituie ipoteca asupra locuintei conform prevederilor art. 18 din Legea nr. 114/1996.
    Art. 6. Locuinta care face obiectul prezentului contract nu poate fi instrainata decat dupa ce cumparatorul achita integral vanzatorului sumele actualizate, datorate, si restituie suma actualizata, obtinuta ca subventie de la bugetul de stat.
    Eliberat la data de ................ in ........... exemplare, din care ............. se inmaneaza cumparatorului.

              VANZATOR,                      CUMPARATOR,

              DIRECTOR,                     CONTABIL-SEF,

         Vizat Oficiul juridic               Vizat C.F.P.

                         GARANTII CONTRACTUALE

    Subsemnatul(a) ................ nascut(a) ........... in ......... la data de ............, fiul (fiica) lui ............. si al ........., domiciliat in ..................., str. ..... nr. ..., bl. ...., sc. ..., et. ...., ap. ...., judet/sector ............, legitimat cu Buletin/carte  de identitate seria ........... nr. ....., emis(a) de ........ la data de ..........., ma oblig sa garantez/sa girez pe platitor pentru ........... in cazul neachitarii/pana la achitarea sumei de .................... lei, reprezentand ratele si dobanzile la care s-a angajat cumparatorul, pana la stingerea acestora.

    Semnatura garantului solidar/garantului platitor

    ANEXA 4
    la normele metodologice

    Inregistrat la .................
    Nr. ............ din ...........

                      CONTRACT-CADRU DE INCHIRIERE*)
pentru suprafetele cu destinatie de locuinta
----------------
    *) Utilizat pentru inchirierea locuintelor sociale si a celor de necesitate.

    Intre ..........., in calitate de proprietar, cu sediul in .......... str. ............... nr. ....., judet/sector .........., reprezentat prin .................., in calitate de administrator al fondului imobiliar ce apartine domeniului public din patrimoniul Consiliului Local al ......... si ......................, legitimat cu buletin/carte de identitate seria ........... nr. ......, eliberat(a) la data ............................, de ....., in calitate de chirias, in baza Legii locuintei nr. 114/1996 si a repartitiei nr. ........ din ........, emisa de ........., a intervenit prezentul contract.
    I. Obiectul inchirierii
    Primul, in calitate de proprietar, inchiriaza, iar al doilea, in calitate de chirias, ia cu chirie locuinta din ..................... str. ..................... nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ...., ap. ...., judet/sector ...................., compusa din ................ camere in suprafata de .......... mp (camera .... mp, camera .... mp, camera ... mp, camera ... mp), dependinte in suprafata de ............ mp (baie ..... mp, bucatarie mp, WC ..... mp, debara ..... mp, camara .... mp, boxa ..... mp, hol .... mp, pod ..... mp, pivnita ..... mp, boxa .... mp) si ... mp curte (gradina), folosite in exclusivitate, si ....., folosite in comun.
    Locuinta care face obiectul inchirierii va fi folosita de chirias si membrii familiei mentionati in comunicarea de inchiriere, astfel: ............... chirias .............. sotie ............ ................ fiu .................. fiica ................. .
    Locuinta descrisa la cap. I se preda, in stare de folosinta, cu instalatiile si inventarul prevazute in procesul-verbal de predare-primire incheiat intre subsemnatii, care face parte integranta din prezentul contract.
    Termenul de inchiriere este de ...... ani (luni), cu incepere de la data  de ........... pana la data de .......... .
    II. Chiria aferenta locuintei inchiriate
    Chiria lunara, aferenta locuintei inchiriate este de ............ lei, calculata in conformitate cu prevederile legale. Plata chiriei se suporta, corespunzator art. 44 alin. 2 din Legea nr. 114/1996, astfel:
    - de catre chiriasi .......... lei*);
    - de la bugetul local ........ lei.
    Chiria se datoreaza incepand cu data de .... si se achita in numerar la casieria ...... .
    Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,5% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi care urmeaza aceleia cand suma a devenit exigibila, fara ca majorarea sa poata depasi totalul chiriei restante.
    In caz de neplata, executarea silita se va face prin hotararea judecatoreasca prin care chiriasul va fi obligat sa achite chiria restanta, precum si dobanda si cheltuielile de judecata.
----------------
    *) Cota-parte pe care o suporta chiriasul se va recalcula ori de cate  ori apar modificari ale veniturilor acestuia potrivit prevederilor art. 45 din Legea nr. 114/1996. Diferenta pana la chiria nominala se va suporta din bugetul local.

    III. Obligatiile partilor privind folosirea si intretinerea spatiilor care fac obiectul contractului.
    a) Proprietarul se obliga:
    - sa predea chiriasului locuinta in stare normala de folosinta;
    - sa ia masuri pentru repararea si mentinerea in stare de siguranta in exploatare si functionalitate a cladirii pe toata durata inchirierii locuintei;
    - sa intretina in bune conditii elementele structurii de rezistenta ale cladirii, elementele de constructie exterioare ale cladirii (acoperis, fatada, imprejmuiri, pavimente, scari exterioare), curti si gradini, precum si spatiile comune din interiorul cladirii (casa scarii, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri); sa intretina in bune conditii instalatiile comune proprii cladirii (ascensor, hidrofor, instalatii de alimentare cu apa, de canalizare, instalatii de incalzire centrala si de preparare a apei calde, instalatii electrice si de gaze, centrale termice, crematorii, instalatii de colectare a deseurilor, instalatii de antena colectiva, telefonie s.a.).
    b) Chiriasul se obliga:
    - sa efectueze lucrarile de intretinere, de reparatii sau de inlocuire a elementelor de constructii si instalatii din folosinta exclusiva;
    - sa repare sau sa inlocuiasca elementele de constructii si instalatii deteriorate din folosinta comuna, ca urmare a folosirii lor necorespunzatoare, indiferent daca acestea sunt in interiorul sau in exteriorul cladirii; daca persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, atunci cheltuielile de reparatii vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc in comun elementele de constructii, instalatii, obiectele si dotarile aferente;
    - sa asigure curatenia si igienizarea in interiorul locuintei si la partile de folosinta comuna, pe toata durata contractului de inchiriere;
    - sa comunice in termen de 30 de zile proprietarului orice modificare produsa in venitul net al familiei sale, sub sanctiunea rezilierii contractului de inchiriere;
    - sa predea, la mutarea din locuinta, proprietarului, locuinta in stare de folosinta si curatenie si cu obiectele de inventar trecute in procesul-verbal de predare-primire intocmit la preluarea locuintei.
    IV. Nulitatea si rezilierea contractului
    Sunt nule de drept clauzele incluse in contract, care:
    - obliga chiriasul sa recupereze sau sa plateasca in avans proprietarului orice suma cu titlu de reparatie in sarcina proprietarului;
    - prevad responsabilitatea colectiva a chiriasilor in caz de degradare a elementelor de constructii si instalatii, a obiectelor si dotarilor aferente spatiilor comune, cu exceptia celor mentionate la cap. III, pct. b), asa cum sunt acestea formulate;
    - impun chiriasilor sa faca asigurari de daune;
    - exonereaza proprietarul de obligatiile ce ii revin potrivit prevederilor legale;
    - autorizeaza proprietarul sa obtina venituri din nerespectarea clauzelor contractului de inchiriere.
    Rezilierea contractului de inchiriere inainte de termenul stabilit se face la:
    a) cererea chiriasului, cu conditia notificarii prealabile intr-un termen minim de 60 de zile;
    b) cererea proprietarului atunci cand:
    - chiriasul nu a achitat chiria cel putin 3 luni consecutiv;
    - venitul net lunar pe familie, realizat in 2 ani fiscali consecutivi, depaseste cu peste 20% nivelul minim prevazut in art. 42 din Legea nr. 114/1996, iar chiriasul nu a achitat valoarea nominala a chiriei in termen de 90 de zile de la comunicare;
    - chiriasul a pricinuit insemnate stricaciuni locuintei, cladirii in care este situata aceasta, instalatiilor, precum si oricaror alte bunuri aferente lor, sau daca instraineaza fara drept parti ale acestora;
    - chiriasul are un comportament care face imposibila convietuirea sau impiedica folosirea normala a locuintei;
    - chiriasul nu a respectat clauzele contractuale si/sau prevederile art. 49 din Legea nr. 114/1996;
    c) chiriasul nu si-a achitat obligatiile ce-i revin din cheltuielile comune pe o perioada de 3 luni, daca acestea au fost stabilite prin contractul de inchiriere in sarcina chiriasului.
    Evacuarea chiriasului se face numai pe baza unei hotarari judecatoresti irevocabile si chiriasul este obligat la plata chiriei prevazute in contract pana la data executarii efective a hotararii de evacuare.
    Contractul inceteaza in termen de 30 zile de la data parasirii domiciliului de catre titularul contractului sau de la data inregistrarii decesului, daca persoanele indreptatite prin lege nu au solicitat locuinta.
    V. Clauze speciale: ...............................................
                        (conditii de inchiriere si de eliberare a locuintei
                         de necesitate etc.)

    Prezentul contract s-a incheiat astazi ....., in 3 exemplare, cate unul pentru fiecare parte, un exemplar pentru organele fiscale teritoriale.

           PROPRIETAR,                      CHIRIAS,

    ANEXA 5
    la normele metodologice

    Inregistrat la ..................
    Nr. ........... din .............

                      CONTRACT-CADRU DE INCHIRIERE*)
pentru suprafetele cu destinatie de locuinta
----------------
    *) Utilizat pentru inchirierea locuintelor din proprietatea statului sau a unitatilor economice cu capital majoritar de stat.

    Intre subsemnatii .............., in calitate de proprietar, cu domiciliul (sediul) in str. ........... nr. .... bl. .... et. ..... sc. ... ap. ..... judet/sector ....., reprezentat prin .................., legitimat cu Buletin/carte de identitate seria ....... nr. ..., eliberat(a) la data de .......... de ........... si ............, cu domiciliul in str. ........... nr. ....... bl. ...... et. ..... sc. .... ap. .... judet/sector .........., legitimat cu buletin/carte de identitate, seria .... nr. ....., eliberat(a) la data de ............, de ..........., a intervenit prezentul contract de inchiriere.
    I. Obiectul inchirierii
    Primul, in calitate de proprietar, inchiriaza, iar al doilea, in  calitate de chirias, ia cu chirie locuinta din .......................,   str. ......... nr. ..., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. .... judet/sector .........., compusa din ....... camere in suprafata de ........ mp (camera: .... mp, camera: .... mp, camera: .... mp, camera: ..... mp), dependinte in suprafata de ..... mp (baie .... mp, bucatarie ..... mp, WC .... mp, debara ... mp, camara .... mp, boxa .... mp, hol .... mp, pod .... mp, pivnita ...  mp, boxa ..... mp si mp curte (gradina), folosite in exclusivitate si ...., folosite in comun.
    Locuinta care face obiectul inchirierii va fi folosita de chirias si familia sa compusa din: ............. chirias .......... sotie ........ fiu ......... fiica .......... .
    Locuinta descrisa la cap. I se preda in stare de folosinta cu instalatiile si inventarul prevazute in procesul-verbal de predare-primire incheiat intre subsemnatii, care face parte integranta din prezentul contract.
    Termenul de inchiriere este de ....... ani (luni), cu incepere de la data de ................. pana la data de ...........*).
    La expirarea termenului contractul poate fi reinnoit cu acordul ambelor parti.
----------------
    *) Mentiune speciala - in conditiile in care proprietarul doreste sa preia locuinta pentru el sau familia sa la o anumita data, in intervalul perioadei de inchiriere.

    II. Chiria aferenta locuintei ce face obiectul contractului
    Chiria lunara este de lei ...., calculata in conformitate cu prevederile legale. Chiria se datoreaza incepand cu data de ...... si se achita in contul proprietarului nr. ...... la Banca pana la data de 10 a fiecarei luni, pentru luna in curs.
    La data incheierii prezentului contract, chiriasul a achitat proprietarului cu anticipatie suma de .... lei, reprezentand chiria aferenta locuintei pe o perioada de .... luni.
    Chiria se va plati lunar, incepand cu data de .... la sediul ... (in contul ....)
    Pe durata inchirierii, cuantumul chiriei se va putea modifica in urmatoarele situatii in care partile cad de acord .....
    Orice modificare a cuantumului chiriei se va comunica in scris chiriasului cu 60 de zile inainte de termenul scadent de plata.
    Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,5% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu prima zi care urmeaza aceleia cand suma a devenit exigibila, fara ca majorarea sa poata depasi totalul chiriei restante.
    III. Obligatiile partilor privind folosirea si intretinerea spatiilor care fac obiectul contractului
    a) Proprietarul se obliga:
    - sa predea chiriasului locuinta in stare normala de folosinta;
    - sa ia masuri pentru repararea si mentinerea in stare de siguranta, in exploatare si functionalitate a cladirii pe toata durata inchirierii locuintei;
    - sa intretina in bune conditii elementele structurii de rezistenta a cladirii, elementele de constructie exterioare ale cladirii (acoperis, fatada, imprejmuiri, pavimente, scari exterioare), curti si gradini, precum si spatiile comune din interiorul cladirii (casa scarii, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri); sa intretina in bune conditii instalatiile comune proprii cladirii (ascensor, hidrofor, instalatii de alimentare cu apa, de canalizare, instalatii de incalzire centrala si preparare a apei calde, instalatii electrice si de gaze, centrale termice, crematorii, instalatii de colectare a deseurilor, instalatii de antena colectiva, telefonie s.a.).
    b) Chiriasul se obliga:
    - sa efectueze lucrarile de intretinere, reparatiile sau inlocuirea elementelor de constructii si instalatii din folosinta exclusiva;
    - sa repare sau sa inlocuiasca elementele de constructii si instalatii deteriorate din folosinta comuna ca urmare a folosirii lor necorespunzatoare, indiferent daca acestea sunt in interiorul sau in exteriorul cladirii; daca persoanele care au produs degradarea nu sunt identificate, atunci cheltuielile de reparatii vor fi suportate de cei care au acces sau folosesc in comun elementele de constructii, instalatii, obiectele si dotarile aferente;
    - sa asigure curatenia si igienizarea in interiorul locuintei si la partile de folosinta comuna pe toata durata contractului de inchiriere;
    - sa comunice in termen de 30 de zile proprietarului orice modificare produsa in venitul net al familiei, sub sanctiunea rezilierii contractului de inchiriere;
    - sa predea la mutarea din locuinta, proprietarului, locuinta in stare de folosinta si curatenie si cu obiectele de inventar trecute in procesul-verbal de predare-primire intocmit la preluarea locuintei.
    IV. Nulitatea si rezilierea contractului
    Sunt nule de drept clauzele incluse in contract, care:
    - obliga chiriasul sa recupereze sau sa plateasca in avans proprietarului orice suma cu titlu de reparatie in sarcina proprietarului;
    - prevad responsabilitatea colectiva a chiriasilor in caz de degradare a elementelor de constructii si instalatii, a obiectelor si dotarilor aferente spatiilor comune, cu exceptia celor mentionate la cap. III, pct. b), asa cum sunt acestea formulate;
    - impun chiriasilor sa faca asigurari de daune;
    - exonereaza proprietarul de obligatiile ce ii revin potrivit prevederilor legale;
    - autorizeaza proprietarul sa obtina venituri din nerespectarea clauzelor contractului de inchiriere.
    Rezilierea contractului de inchiriere inainte de termenul stabilit se face la:
    a) cererea chiriasului, cu conditia notificarii prealabile intr-un termen minim de 60 de zile;
    b) cererea proprietarului atunci cand:
    - chiriasul nu a achitat chiria cel putin 3 luni consecutiv;
    - chiriasul a pricinuit insemnate stricaciuni locuintei, cladirii in care este situata aceasta, instalatiilor, precum si oricaror alte bunuri aferente lor, sau daca instraineaza fara drept parti ale acestora;
    - chiriasul are un comportament care face imposibila convietuirea sau impiedica folosirea normala a locuintei;
    - chiriasul nu a respectat clauzele contractuale.
    c) la cererea asociatiei de proprietari atunci cand chiriasul nu si-a achitat obligatiile ce-i revin din cheltuielile comune pe o perioada de 3 luni, daca acestea au fost stabilite prin contractul de inchiriere in sarcina chiriasului.
    Evacuarea chiriasului se face numai pe baza unei hotarari judecatoresti irevocabile, iar chiriasul este obligat la plata chiriei prevazute in contract pana la data executarii efective a hotararii de evacuare.
    Contractul inceteaza in termen de 30 de zile de la data parasirii domiciliului de catre titularul contractului sau de la data inregistrarii decesului, daca persoanele indreptatite prin lege nu au solicitat locuinta.
    V. Alte clauze convenite intre parti .................................
    Contractul de inchiriere este accesoriu la contractul de munca*).
    Prezentul contract s-a incheiat astazi .........., in 3 exemplare, cate unul pentru fiecare parte, un exemplar pentru organele fiscale teritoriale.

              PROPRIETAR,                  CHIRIAS,

----------------
    *) Aceasta mentiune se face numai la inchirierea locuintelor de serviciu si de interventie.

    ANEXA 6
    la normele metodologice

    CONSILIUL LOCAL .............................
    (CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI)

                              CERERE
de subventie de la bugetul local pentru acoperirea chiriei nominale aferente locuintelor sociale in anul .....
----------------------------------------------------------------
 Nr.   Categorii de  Nr. de   Chiria nominala,   Subventia de la
 crt.  beneficiari   cazuri   din care:          bugetul local
----------------------------------------------------------------
 1. Tineri casatoriti care
    au fiecare varsta de
    pana la 35 ani
 2. Tineri proveniti din
    institutii de ocrotire
    sociala si care au
    implinit varsta de 18
    ani
 3. Invalizi de gradul I
    si II
 4. Persoane handicapate
 5. Pensionari
 6. Veterani si vaduve de
    razboi
 7. Beneficiari ai
    prevederilor Legii nr.
    42/1990, republicata
 8. Beneficiari ai
    prevederilor
    Decretului-lege nr.
    118/1990, republicat,
    cu modificarile
    ulterioare
 9. Alte persoane sau
    familii
----------------------------------------------------------------
    TOTAL:
----------------------------------------------------------------
                                            PRIMAR,
                                        (PRIMAR GENERAL)

    ANEXA 6a)

    ........................*)

                               SITUATIA
privind justificarea sumelor necesare acoperirii de la bugetul local a diferentei pana la valoarea nominala a chiriei aferente locuintelor sociale
--------------------------------------------------------------------------
                                              Chiria lunara din care:
 Nr.  Adresa     Numele      Venitul       -------------------------------
 crt. locuintei  de familie  mediu net     Nominala  Platita     Acordata
                 si          lunar/membru            de chirias  prin
                 prenumele   de familie              (10% din    subventie
                 chiriasului                         venitul
                                                     mediu net
                                                     lunar
--------------------------------------------------------------------------
                                                   Director (Manager),

-----------------
    *) Denumirea unitatii specializate care raspunde de urmarirea investitiilor.

    ANEXA 7
    la normele metodologice

    CONSILIUL JUDETEAN ..........................
    (CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI)

                          NOTA DE FUNDAMENTARE
privind sumele necesare de la bugetul de stat pentru finantarea constructiilor de locuinte conform Legii nr. 114/1996, pe luna ..............., pentru locuinte ................*)
----------------
    *) Se va preciza pentru care categorie de locuinte se solicita sumele: pentru locuinte ce se realizeaza conform prevederilor art. 7 din lege sau pentru locuinte sociale si de necesitate.

                                                                 - mil. lei -
-------------------------------------------------------------------------------
Nr.  Denumirea   Valoarea   Valoarea   Din care   Finantate din:   Alocatii
crt. consiliilor lucrarilor lucrarilor preliminat                  de la
     locale care de         de         pe luna                     bugetul
     executa     executat   executat   .......                     de stat
     constructii in anul    de la                 -----------------------------
     de locuinte 199 ...    inceputul             Surse Alocatii Primite Ramase
                            anului                      de la            de
                                                        bugetul          primit
                                                        de stat
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
   TOTAL:
----------------------------------------------------------------------------
   Raspundem pentru realitatea datelor,
           PRESEDINTE                           DIRECTOR BUGET-FINANTE
        (PRIMAR GENERAL)

    ANEXA 8
    la normele metodologice

    CONSILIUL JUDETEAN ..........................
    (CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI)

                                 CERERE*)
de subventii in sume fixe, de la bugetul de stat, pentru constructii de locuinte (art. 7 din Legea locuintei nr. 114/1996)
-----------------
    *) Are la baza listele nominale pentru acordarea subventiilor, aprobate de consiliile locale si insusite de consiliile judetene.

---------------------------------------------------------
 Nr.   Categorii de     Numar de cazuri  Subventia totala
 crt.  beneficiari                         - mii lei -
---------------------------------------------------------
 1. Tineri casatoriti
    care la data
    contractarii
    locuintei au
    fiecare varsta de
    pana la 35 ani
 2. Persoane care
    beneficiaza de
    facilitati la
    cumpararea sau
    construirea unei
    locuinte potrivit
    prevederilor Legii
    nr. 42/1990,
    republicata
 3. Persoane calificate
    din agricultura,
    sanatate,
    administratie
    publica si culte,
    care isi stabilesc
    domiciliul in
    mediul rural
 4. Alte categorii de
    persoane stabilite
    de consiliile locale
---------------------------------------------------------
  TOTAL:
---------------------------------------------------------
         PRESEDINTE,                  SECRETAR,
      (PRIMAR GENERAL)

    ANEXA 9
    la normele metodologice

    CONSILIUL JUDETEAN ....................
    CONSILIUL LOCAL .......................

                             LISTA
locuintelor sociale si de necesitate propuse a fi incepute in anul...
----------------------------------------------------------------------------
Nr.  Denumirea        Numarul          Fonduri necesare si           Luna si
crt. obiectivului     locuintelor      repartizarea pe surse         anul
     si a                              (mil.lei)                     terminarii
     amplasamentelor ----------------  ----------------------------  lucrarilor
                     sociale de         Total Bugetul Bugetul  Alte  la fiecare
                             necesitate       local   de stat  surse obiectiv
                                                                     propus
----------------------------------------------------------------------------
 0        1           2       3         4      5        6       7       8
----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
      TOTAL GENERAL
----------------------------------------------------------------------------

    PRESEDINTE / PRIMAR,SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 446/1997

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 446 din 1997
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu