Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.457 din 30.06.2017

privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 526 din 06 iulie 2017SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul INormele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 22 decembrie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1(1) Eliberarea autorizaţiilor de construire pentru locuinţe noi se face obligatoriu cu respectarea exigenţelor minimale privind suprafeţele şi nivelul de dotare a încăperilor ce compun locuinţele, cuprinse în anexa nr. 1 la Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege. 2. La articolul 1, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11 ) , cu următorul cuprins: (11 ) Autorităţile administraţiei publice locale publică prin afişare pe site-ul instituţiei sau afişează într-un loc accesibil publicului, după caz, date actualizate privind numărul de locuinţe pe care le deţin în proprietate şi/sau în administrare, în funcţie de destinaţia acestora, gradul de ocupare a acestora, precum şi hotărârile prin care au fost aprobate listele cu solicitanţii care beneficiază de respectivele locuinţe. 3. Articolul 19 se abrogă. 4. La articolul 25, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 25(1) Stabilirea chiriei nominale se face cu respectarea prevederilor cap. III - Stabilirea şi plata chiriei din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare, coroborate cu art. 44 din lege pentru locuinţe sociale şi, respectiv, art. 55 din lege pentru locuinţe de necesitate, la propunerea primarului, cu aprobarea consiliului local. Prin hotărâre a consiliului local se vor stabili dacă se subvenţionează chiria pentru locuinţele sociale, declarate ca locuinţe de necesitate conform art. 56 din lege, şi categoriile de persoane beneficiare ale subvenţiei. 5. La articolul 26, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11 ) , cu următorul cuprins: (11 ) Finanţarea locuinţelor, prevăzută la alin. (1), are ca rezultate aşteptate realizarea de locuinţe sociale şi de necesitate la nivelul întregii ţări, iar indicatorii specifici sunt: indicatorii de rezultat care determină numărul de locuinţe sociale şi de necesitate realizate în raport cu numărul solicitărilor şi indicatorii de eficienţă care determină costul/metru pătrat de suprafaţă construită desfăşurată. 6. La articolul 26, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21 ) , cu următorul cuprins: (21 ) Din transferuri de la bugetul de stat se pot deconta, în condiţiile legii, următoarele:a)contravaloarea cheltuielilor lucrărilor de construcţii-montaj, inclusă în valoarea totală a devizului general, cu excepţia cheltuielilor aferente racordării la reţelele de utilităţi publice; b)contravaloarea cheltuielilor aferente utilajelor, echipamentelor tehnologice şi funcţionale care necesită montaj, din care se decontează exclusiv cheltuielile efectuate pentru achiziţia următoarelor: ascensor, centrală termică de bloc sau de scară, după caz, cu echipamentele necesare funcţionării acesteia. 7. La articolul 26, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:(6) În aplicarea prevederilor art. 67 din lege, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor stabili anual lista cuprinzând obiectivele de investiţii pentru locuinţe sociale şi de necesitate care urmează să se finanţeze în anul următor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11. Aceste liste se vor transmite obligatoriu Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în vederea fundamentării necesarului de fonduri pentru finanţarea Programului de construcţii locuinţe sociale şi de necesitate, până cel târziu la data de 1 august a anului în curs. 8. La articolul 26, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:(9) În termen de 30 de zile de la aprobarea bugetului de stat anual, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în baza propunerilor transmise conform alin. (6), efectuează prioritizarea investiţiilor în construcţia de locuinţe sociale şi de necesitate, în funcţie de propunerile transmise şi în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie, şi întocmeşte lista de obiective propuse spre finanţare şi sumele alocate acestora, listă care se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene. 9. La articolul 26, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (91 ) , cu următorul cuprins: (91 ) După aprobarea listei şi a sumelor alocate conform alin. (9), Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene încheie contracte de finanţare anuale cu consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în condiţiile legii. 10. La articolul 26, alineatul (10) se modifică şi va avea următorul cuprins:(10) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene are obligaţia să transfere către consiliile locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale sumele aferente contractelor de finanţare încheiate conform alin. (91) în limita bugetului anual al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene aprobat cu această destinaţie, astfel încât să se asigure finalizarea lucrărilor cu respectarea termenului de punere în funcţiune şi cu încadrarea în limitele contravalorii cheltuielilor prevăzute la alin. (21). 11. La articolul 26, după alineatul (10) se introduc cinci noi alineate , alineatele (11) - (15) , cu următorul cuprins:(11) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi, după caz, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti au obligaţia asigurării surselor de finanţare din bugetul local, pentru contravaloarea cheltuielilor care se finanţează de la bugetul local până la finalizarea investiţiei, astfel încât să nu pună în întârziere lucrările finanţate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, respectiv să nu conducă la nerespectarea termenului de finalizare stipulat în contractul de achiziţie publică încheiat în condiţiile legii. (12) La finalizarea obiectivului de investiţii, autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia transmiterii la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi a datelor şi informaţilor cu privire la obiectivul de investiţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13.(13) Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene centralizează datele şi informaţiile transmise conform alin. (12) şi stabileşte indicatorii de rezultate şi de eficienţă în ceea ce priveşte construcţia de locuinţe sociale şi de necesitate, prevăzuţi la alin. (11), în vederea evaluării performanţei acestuia, conform prevederilor legale în vigoare.(14) Obligaţia monitorizării obiectivelor de investiţii în ceea ce priveşte construcţia de locuinţe sociale şi de necesitate constă în centralizarea de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a sumelor alocate şi decontate de către unităţile administrativ-teritoriale, a stadiilor fizice, precum şi a proceselor-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor. (15) Obiectivele de investiţii pentru care Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a decontat integral sumele cuvenite de la bugetul de stat nu vor mai fi cuprinse în programul anului următor. 12. La articolul 271 alineatul (1), literele a) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)solicită lunar, în scris, Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, până la data de 6 a lunii în curs, necesarul de fonduri în completarea celorlalte sume, pentru decontarea lucrărilor executate până la finele lunii anterioare. În luna decembrie, pot solicita, până la data de 15 a lunii în curs, necesarul de fonduri în completarea celorlalte sume, pentru decontarea lucrărilor executate în luna în curs, până la acea dată. Solicitarea va fi însoţită de situaţia privind producţia realizată, conform anexei nr. 2bis, şi de un extras al contului prevăzut la art. 26 alin. (8), emis de unităţile Trezoreriei Statului. Anexa nr. 2bis se completează în baza situaţiilor de lucrări verificate, însuşite şi avizate de diriginţii de şantier nominalizaţi în comisia prevăzută la art. 26 alin. (5) de unităţile specializate în răspunderea cărora a fost dată derularea investiţiilor; ........ ................ ................ ................ ................ ........ ........... d)după analiza şi aprobarea alocaţiilor bugetare, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene virează suma cu ordin de plată din contul de cheltuieli bugetare în conturile de venituri ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, deschise la unităţile Trezoreriei Statului. Operaţiunea se efectuează prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului." 13. La articolul 271, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11 ) , cu următorul cuprins: (11 ) Lucrările eligibile la decontare de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene pentru care beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) pot solicita transferuri reprezintă lucrările ale căror cheltuieli sunt prevăzute la art. 26 alin. (21), care sunt cuprinse în cadrul devizului general actualizat corespunzător după încheierea contractelor de achiziţie publică, în condiţiile legii. 14. La articolul 271, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4) , cu următorul cuprins: (4) Sumele primite potrivit alin. (1), rămase neutilizate la finele anului bugetar, se restituie la bugetul de stat potrivit prevederilor legale în vigoare. 15. Titlul capitolului III „Închirierea locuinţelor" se modifică şi va avea următorul cuprins: „Repartizarea şi închirierea locuinţelor". 16. La articolul 30, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:(5) Definitivarea listelor privind repartizarea locuinţelor şi eventualele contestaţii se fac în condiţiile legii. 17 . Articolele 31 - 36 se abrogă . 18. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 37(1) Chiria practicată pentru locuinţe se stabileşte conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 241/2001, cu modificările ulterioare.(2) Închirierea locuinţelor se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi în completare cu cartea a V-a titlul IX cap. V «Contractul de locaţiune» din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare. 19. Articolul 90 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 90 Anexele nr. 1, 2, 2bis, 3, 3bis, 4, 4bis şi 5-13 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice. 20. Anexa nr. 4 bis se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 21. Anexa nr. 8 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 22. Anexa nr. 12 se abrogă. 23. După anexa nr. 12 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 13 , având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. 24. În tot cuprinsul normelor metodologice, denumirea „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor" se înlocuieşte cu denumirea „Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene". 25. În tot cuprinsul anexelor la normele metodologice, sintagmele „mii lei" şi „milioane lei" se înlocuiesc cu cuvântul „lei". Articolul II Pentru obiectivele de investiţii ce privesc construcţia de locuinţe sociale şi de necesitate, toate cheltuielile prevăzute la art. 26 alin. (21) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.275/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se pot deconta de la bugetul de stat, în situaţia în care aceste cheltuieli nu au fost achitate din surse de la bugetul local, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUMIHAI TUDOSEContrasemnează:Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene,Sevil Shhaideh Ministrul finanţelor publice,Ionuţ MişaANEXA Nr. 1(Anexa nr. 4bis la normele metodologice) De acord, Ministru MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE FUNDAMENTAREA sumelor necesare de la bugetul de stat pentru finanţarea construcţiilor de locuinţe conform Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe luna ....... anul ......., pentru locuinţe sociale lei

Denumirea obiectivului de investiţii Suma necesară finalizării obiectivului de investiţii Alocaţii pentru plata lucrărilor în anul în curs Valoarea lucrărilor executate de la începutul anului până la .... Valoarea lucrărilor realizate şi decontate, cumulat de la începutul anului Valoarea lucrărilor realizate şi nedecontate la finele lunii ..... Alocaţii necesare pentru plata lucrărilor preliminate pe luna în curs Sume existente în cont şi necheltuite Total alocaţii care se solicită de la bugetul de stat
Din bugetele proprii De la bugetul de stat Total Din care: Total Din care: Total Din care:
Din bugetele proprii De la bugetul de stat Din bugetele proprii De la bugetul de stat Din bugetele proprii De la bugetul de stat
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Judeţul I ..........
Consiliul local 1 ........ .............
Obiectiv 1 ........ ........ .............
Obiectiv 2 ........ ........ .............
Total Consiliu local 1
........ ................ ........ .............
Consiliul local n ........ .............
Obiectiv 1 ........ ........ .............
Obiectiv 2 ........ ........ .............
Total Consiliu local n
Total judeţ I
........ ................ ........ .............
Judeţul n
........ ................ ........ .............
Total Judeţ n
TOTAL GENERAL

Secretar de stat, ........ ........ ........... DIRECŢIA COORDONATOARE PROGRAM Director general/Director, ........ ........ .......... ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 8 la normele metodologice) Înregistrat la ............. Nr. .... din ........ CONTRACT-CADRU DE LOCAŢIUNE pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţă*) Între ........ ................ ........ ......... în calitate de locator, cu sediul în localitatea ........ ........ ............, str. ........ ........ ......... nr. ........, sectorul/judeţul ..............., reprezentat prin ........ ............, în calitate de administrator al fondului imobiliar ce aparţine domeniului public din patrimoniul Consiliului Local ........ ........., şi........ ........ .........., legitimat/legitimată cu buletinul/cartea de identitate seria .... nr. ............., eliberat/eliberată de ............... la data de ........ ..........., şi ........ ................ ........ ......... în calitate de locatar, în baza Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a repartiţiei nr. ........ din ........ ........, emisă de .............., a intervenit prezentul contract. I. Obiectul locaţiunii Primul, în calitate de locator, închiriază, iar al doilea, în calitate de locatar, ia cu chirie locuinţa din localitatea ..............., str. ........ ............. nr. ....., bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, judeţul/sectorul ............, compusă din ............. camere în suprafaţă de .... mp (camera ......... mp, camera ......... mp, camera ......... mp, camera ......... mp), dependinţe în suprafaţă de ......... mp (baie ......... mp, bucătărie ......... mp, WC ......... mp, debara ........ mp, cămară ........ mp, boxă ....... mp, hol ......... mp, pod ......... mp, pivniţă ......... mp, boxă ......... mp), ......... mp curte (grădină) şi ......... mp terasă, folosite în exclusivitate, şi .........., folosite în comun. Locuinţa care face obiectul locaţiunii va fi folosită de locatar şi de membrii familiei menţionaţi în comunicarea încheierii contractului de locaţiune, astfel: ............... locatar, ............... soţie, ............. fiu, ........ .......... fiică. Locuinţa descrisă la pct. I se predă în stare de folosinţă, cu instalaţiile şi inventarul prevăzute în procesul-verbal de predare-preluare încheiat între subsemnaţii, care face parte integrantă din prezentul contract. Durata locaţiunii este ....... ani (luni), cu începere de la data de ............ până la data de ........ ........ . II. Preţul locaţiunii (chiria) Chiria lunară aferentă locuinţei descrise la pct. I este de .... , calculată în conformitate cu prevederile legale. Plata chiriei se suportă, corespunzător art. 44 alin. 2 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: de către locatar ........... lei**);

de la bugetul local ........... lei.Chiria se datorează începând cu data de ........... şi se achită în numerar la casieria .... . Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,1% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu prima zi care urmează celei în care suma a devenit exigibilă, fără ca majorarea să poată depăşi totalul chiriei restante. În caz de neplată, executarea silită se va face conform prevederilor legale în vigoare, iar locatarul va fi obligat să achite chiria restantă, precum şi dobânda şi cheltuielile de judecată. III. Obligaţiile părţilor privind folosirea şi întreţinerea spaţiilor care fac obiectul contractului a)Obligaţiile proprietarului/locatorului:

să predea locatarului bunul dat în locaţiune; să menţină bunul în stare corespunzătoare de folosinţă pe toată durata locaţiunii; să întreţină în bune condiţii elementele structurii de rezistenţă a clădirii, elementele de construcţie exterioare ale clădirii (acoperiş, faţadă, împrejmuiri, pavimente, scări exterioare), curţile şi grădinile, precum şi spaţiile comune din interiorul clădirii (casa scării, casa ascensorului, holuri, coridoare, subsoluri); să întreţină în bune condiţii instalaţiile comune proprii clădirii (ascensor, hidrofor, instalaţii de alimentare cu apă, de canalizare, instalaţii de încălzire centrală şi de preparare a apei calde, instalaţii electrice şi de gaze, centrale termice, crematorii, instalaţii de colectare a deşeurilor, instalaţii de antenă colectivă, telefonie etc.); să efectueze toate reparaţiile care sunt necesare pentru a menţine bunul în stare corespunzătoare de întrebuinţare pe toată durata locaţiunii, conform destinaţiei stabilite. Dacă, după încheierea contractului, se iveşte nevoia unor reparaţii care sunt în sarcina locatorului, iar acesta din urmă, deşi încunoştinţat, nu începe să ia de îndată măsurile necesare, reparaţiile pot fi făcute de locatar.În acest caz, locatorul este dator să plătească, în afara sumelor avansate de locatar, dobânzi socotite de la data efectuării cheltuielilor. În caz de urgenţă, locatarul îl poate înştiinţa pe locator şi după începerea reparaţiilor, dobânzile la sumele avansate neputând curge decât de la data înştiinţării;

să întreprindă tot ceea ce este necesar pentru a asigura în mod constant locatarului folosinţa liniştită şi utilă a bunului, fiind dator să se abţină de la orice fapt care ar împiedica, diminua sau stânjeni o asemenea folosinţă. b)Locatarul are următoarele obligaţii principale:

să ia în primire bunul dat în locaţiune; să plătească chiria în cuantumul şi la termenul stabilite prin contract; să restituie bunul la încetarea, din orice cauză, a contractului de locaţiune; să asigure reparaţiile locative, a căror necesitate rezultă din folosinţa obişnuită a bunului; să asigure reparaţiile de întreţinere curentă; să folosească bunul luat în locaţiune cu prudenţă şi diligenţă, potrivit destinaţiei stabilite prin contract sau, în lipsă, potrivit celei prezumate după anumite împrejurări, cum ar fi natura bunului, destinaţia sa anterioară ori cea potrivit căreia locatarul îl foloseşte; să îi notifice de îndată locatorului necesitatea efectuării reparaţiilor care sunt în sarcina acestuia din urmă, sub sancţiunea plăţii de daune-interese şi a suportării oricăror altor cheltuieli. *) Utilizat pentru locaţiunea locuinţelor sociale şi, după caz, a locuinţelor de necesitate. **) Cota-parte pe care o suportă locatarul se va recalcula ori de câte ori apar modificări ale veniturilor acestuia, potrivit prevederilor art. 45 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Diferenţa se va suporta din bugetul local. Se vor avea în vedere pentru acest calcul prevederile legale în vigoare cu privire la locaţiunea locuinţelor. IV. Expirarea termenului contractului de locaţiune Contractul de locaţiune încetează de drept la expirarea termenului convenit de părţi, fără a fi necesară o înştiinţare prealabilă. V. Încetarea contractului de locaţiune Locatarul poate denunţa unilateral contractul prin notificare, cu respectarea unui termen de preaviz de cel puţin 60 de zile. Orice clauză contrară este considerată nescrisă. VI. Rezilierea contractului Atunci când venitul net lunar pe familie, realizat în 2 ani fiscali consecutivi, depăşeşte cu peste 20% nivelul prevăzut la art. 42 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar titularul contractului de închiriere nu a achitat valoarea nominală a chiriei în termen de 90 de zile de la comunicare. Atunci când, fără justificare, una dintre părţile contractului de locaţiune nu îşi execută obligaţiile născute din acest contract, cealaltă parte are dreptul de a rezilia locaţiunea, cu daune-interese, dacă este cazul, potrivit legii. Atunci când locatarul subînchiriază locuinţa deţinută, cedează locaţiunea sau schimbă destinaţia spaţiului închiriat, locatorul are dreptul să rezilieze contractul de închiriere, iar locatarul va fi obligat la repararea eventualelor daune cauzate. VII. Clauze finale şi speciale Dacă prin lege nu se prevede altfel, evacuarea chiriaşului se face în baza unei hotărâri judecătoreşti. Locatarul este obligat la plata chiriei prevăzute în contract până la data eliberării efective a locuinţei, precum şi la repararea prejudiciilor de orice natură cauzate locatorului până la acea dată. Acest contract reprezintă voinţa părţilor şi orice modificare sau completare a clauzelor contractuale se poate face numai în scris şi cu acordul ambelor părţi. Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ..........., în 3 exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi un exemplar pentru organele fiscale teritoriale. Proprietar/Locator, ........ ........ .......... Locatar, ........ ........ .......... ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 13 la normele metodologice) Judeţul .............. Unitatea administrativ-teriorială - municipiul/oraşul/comuna ........ ........ Nr. .............../data.............. Date şi informaţii necesare stabilirii indicatorilor de performanţă şi eficienţă ai obiectivului de investiţii „........ ........ ........."

Denumirea obiectivului de investiţii Număr de cereri înregistrate la nivelul UAT-ului Număr de locuinţe realizate, din care: Tip construcţie Valoarea alocată din bugetul local cu TVA (lei) Valoarea alocată din bugetul de stat cu TVA (lei) Valoarea investiţiei (lei) Raport între contribuţii buget local şi contribuţii buget de stat Valoarea investiţiei (cap. IV) fără TVA (lei) Suprafaţa construită desfăşurată (mp) Cost/mp Scd (lei/mp)
Număr locuinţe sociale (unităţi locative) Număr locuinţe de necesitate (unităţi locative)
0 1 2 3 4 5 6 7 = col. 5 + col. 6 8 = col. 5/col. 6 9 10 11 = col. 9/col. 10
Obiectiv 1
........ .........
Obiectiv n
Total

Indicaţii de completare: La coloana 4: Se completează reabilitare sau construcţie nouă. La coloana 5: Se vor însuma alocările anuale de la bugetul local. La coloana 6: Se vor însuma alocările anuale de la bugetul de stat. La coloana 9: Cap. IV reprezintă valoarea înscrisă în cap. IV din devizul general recalculat după finalizarea, în condiţiile legii, a procedurilor de achiziţie publică, rezultând valoarea de finanţare a obiectivului de investiţii. Beneficiar, Unitatea administrativ-teritorială - municipiul/oraşul/ comuna ........ ........ Primar, Nume şi prenume ........ ................ Semnătura ..........SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 457/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 457 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    I have been suffering from Herpes for the past 1 years and 8 months, and ever since then I have been taking series of treatment but there was no improvement until I came across testimonies of Dr. Silver on how he has been curing different people from different diseases all over the world, then I contacted him as well. After our conversation he sent me the medicine which I took according .to his instructions. When I was done taking the herbal medicine I went for a medical checkup and to my greatest surprise I was cured from Herpes. My heart is so filled with joy. If you are suffering from Herpes or any other disease you can contact Dr. Silver today on this Email address: drsilverhealingtemple@gmail.com or Whatsapp +2348120513902
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 1937 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 19296 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu