E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 561 din 21 mai 2003

privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.278/2002

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 381 din  3 iunie 2003


SmartCity3


    In temeiul art. 107 din Constitutia Romaniei, precum si al art. 60, 67 si al art. 70 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.278/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 875 din 4 decembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Dupa punctul 3.06 se introduce punctul 3.07 cu urmatorul cuprins:
    "3.07. Institutiile si unitatile care functioneaza in subordinea sau in coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetarii sunt exceptate de la plata impozitelor si taxelor locale reglementate de Ordonanta, dar au obligatia sa depuna declaratiile de impunere, sub sanctiunile prevazute de lege."
    2. Punctul 4.02 va avea urmatorul cuprins:
    "4.02. In cazul cladirilor proprietate publica si privata a statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale, aflate in administrarea sau in folosinta, dupa caz, a contribuabililor, impozitul pe cladiri se determina, in mod diferentiat, dupa cum acestia sunt persoane fizice sau persoane juridice, astfel:
    a) in cazul persoanelor fizice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de 0,2% sau 0,1%, dupa mediul in care se afla cladirea, urban ori rural, asupra valorii impozabile determinate potrivit criteriilor si normelor de evaluare prevazute in anexa nr. 1 la Ordonanta;
    b) in cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite de consiliile locale asupra valorii de inventar a cladirii, potrivit art. 6 alin. (1) si (2) din Ordonanta.
    Obligatia de a depune declaratia de impunere, in conditiile si sub sanctiunile prevazute de lege, revine contribuabililor care au in administrare sau in folosinta cladiri proprietate publica/privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale, la care se anexeaza, in fotocopie confirmata pentru autoritate sub semnatura contribuabilului/reprezentantului legal al contribuabilului, contractul respectiv.
    Se anexeaza in mod obligatoriu un certificat emis de institutia publica competenta, parte in contract, prin care se confirma realitatea mentiunilor respective, in situatia in care nu sunt inscrise in contract:
    a) in cazul persoanelor fizice - suprafata construita desfasurata, anul in care a fost realizata cladirea, precum si daca aceasta intra sub incidenta pct. 3 al notei din anexa nr. 1 la Ordonanta;
    b) in cazul persoanelor juridice - valoarea de inventar a cladirii, inregistrata in contabilitatea institutiei publice care a hotarat darea in administrare sau in folosinta a cladirii, precum si data inregistrarii in contabilitate a cladirii respective, iar in cazul efectuarii unor reevaluari, data ultimei reevaluari."
    3. Punctul 4.03 va avea urmatorul cuprins:
    "4.03. In cazul in care cladirile proprietate publica si privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale sunt concesionate ori inchiriate, impozitul pe cladiri se datoreaza de catre concesionari sau locatari, potrivit prevederilor pct. 4.02 din prezentele norme metodologice, chiar daca acestia datoreaza redeventa sau chirie, dupa caz."
    4. Punctul 4.10 va avea urmatorul cuprins:
    "4.10. La stabilirea coeficientului de transformare mentionat la pct. 4.09 din prezentele norme metodologice s-a avut in vedere potentiala diferenta dintre suprafata construita desfasurata si suprafata utila a cladirii; prin potentiala diferenta se cuantifica suprafata sectiunii zidurilor, a balcoanelor, a loggiilor, precum si a cotei-parti din eventualele incinte de deservire comuna, acolo unde este cazul. Daca in documente este inscrisa suprafata construita desfasurata a cladirii, determinata pe baza masuratorilor pe conturul exterior al acesteia, pentru determinarea impozitului pe cladiri nu se ia in calcul suprafata utila si, implicit, nu se aplica coeficientul de transformare.
    In sensul prezentelor norme metodologice, termenii si notiunea de mai jos au urmatoarele intelesuri:
    a) balcon - platforma cu balustrada pe peretele exterior al unei cladiri, comunicand cu interiorul printr-una sau mai multe usi;
    b) incinta de deservire comuna - spatiu inchis in interiorul unei cladiri, proprietatea comuna a celor care detin apartamente in aceasta, afectat scarilor, lifturilor, uscatoriilor sau oricaror alte utilitati asemanatoare;
    c) loggie - galerie exterioara incorporata unei cladiri, acoperita si deschisa catre exterior printr-un sir de arcade sprijinite pe coloane sau pe stalpi."
    5. Subpunctul a.2 al literei a) de la punctul 5.02 va avea urmatorul cuprins:
    "a.2. cladirea se considera ca are instalatie de canalizare daca este dotata cu conducte prin care apele menajere sunt evacuate in reteaua publica;"
    6. Punctul 5.09 va avea urmatorul cuprins:
    "5.09. Sunt considerate ca fiind inchiriate numai acele cladiri cu destinatia de locuinta pentru care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
    a) proprietarul, in calitatea sa de locator, are contract de inchiriere incheiat in forma scrisa;
    b) contractul prevazut la lit. a) este inregistrat la organul fiscal competent in scopul stabilirii veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, in conditiile legii;
    c) locatarul nu poate fi membru al familiei locatorului; prin familie, in sensul prezentei litere, se desemneaza sotul, sotia si copiii lor necasatoriti. Aceasta conditie nu se urmareste in cazul in care cladirea cu destinatia de locuinta se inchiriaza unei persoane juridice."
    7. Punctul 5.15 va avea urmatorul cuprins:
    "5.15. In situatiile in care consiliile locale sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti au aprobat majorarea impozitului pe cladiri cu pana la 50% inclusiv, in conditiile art. 72 din Ordonanta si ale pct. 72.02 din prezentele norme metodologice, aceasta cota de majorare se aplica asupra impozitului pe cladiri determinat potrivit prevederilor art. 5 alin. (1) si (2) din Ordonanta si celor ale pct. 5.01, 5.11 - 5.14 din prezentele norme metodologice."
    8. Punctul 5.21 va avea urmatorul cuprins:
    "5.21. Nu intra sub incidenta art. 5 alin. (2) din Ordonanta, pe durata de executare a contractului, cladirea:
    a) care este dobandita in baza unui contract ce contine clauza de intretinere pe durata intregii vieti a persoanei care instraineaza cladirea respectiva si la deces noul proprietar asigura inmormantarea dupa datina;
    b) care este dobandita in baza unui contract de renta viagera, in conditiile art. 1639 si urmatoarele din Codul civil;
    c) asupra careia s-a constituit dreptul de uzufruct sau abitatie viagera, in conditiile art. 517 si urmatoarele, respectiv art. 565 si urmatoarele din Codul civil."
    9. Dupa alineatul 3 al punctului 5.25 se introduce alineatul 4 cu urmatorul cuprins:
    "In cazul persoanei fizice care detine in proprietate mai multe cladiri cu destinatie de locuinta, iar domiciliul sau resedinta sa nu corespunde cu adresa nici uneia dintre aceste cladiri, prima cladire dobandita in ordinea numerica a proprietatilor, stabilita potrivit alin. 1 - 3, este asimilata cladirii de la adresa de domiciliu."
    10. Punctul 6.05 va avea urmatorul cuprins:
    "6.05. Pentru executarea prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanta se au in vedere urmatoarele:
    a) in cazul contribuabililor care nu au efectuat nici o reevaluare a cladirilor incepand cu anul 1998, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite potrivit prevederilor pct. 6.04 din prezentele norme metodologice asupra valorii de inventar a cladirii;
    b) incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care in evidenta contabila s-a inregistrat valoarea rezultata in urma reevaluarii, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite potrivit prevederilor pct. 6.03 din prezentele norme metodologice asupra valorii de inventar a cladirii;
    c) in cazul cladirilor dobandite incepand cu 1 ianuarie 1998, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite potrivit prevederilor pct. 6.03 din prezentele norme metodologice asupra valorii de intrare in patrimoniu;
    d) in cazul cladirilor la care s-au efectuat lucrari de modernizare, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei stabilite potrivit prevederilor pct. 6.03 din prezentele norme metodologice, numai pentru cele care au fost reevaluate potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit. e) din Normele privind reevaluarea imobilizarilor corporale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 403/2000, cu modificarile ulterioare."
    11. Punctul 9.03 va avea urmatorul cuprins:
    "9.03. Prin sintagma incinte folosite pentru activitati economice, mentionata la pct. 1 - 4 din anexa nr. 2 la Ordonanta, se intelege spatiile utilizate pentru realizarea oricaror fapte de comert, astfel cum sunt definite in Codul comercial, ce exced destinatiilor specifice categoriilor de cladiri care nu sunt supuse impozitului pe cladiri."
    12. Punctul 9.04 va avea urmatorul cuprins:
    "9.04. Referitor la pct. 3 din anexa nr. 2 la Ordonanta, prin sintagma cladirile care, prin destinatie, constituie lacasuri de cult se intelege bisericile - lacasurile de inchinaciune, casele de rugaciuni - si anexele acestora.
    Anexele bisericilor se refera la orice incinta care are elementele constitutive ale unei cladiri, proprietatea oricarui cult recunoscut oficial in Romania, cum ar fi: clopotnita, cancelaria parohiala, agheasmatarul, capela mortuara, casa parohiala, cu dependintele sale, destinata ca locuinta a preotului/preotilor slujitori/personalului deservent, incinta pentru aprins lumanari, pangarul, troita, magazia pentru depozitat diverse obiecte de cult, asezamantul cu caracter social-caritabil, arhondaricul, chilia, trapeza, incinta pentru desfasurarea activitatilor cu caracter administrativ-bisericesc, resedinta chiriarhului, precum si altele asemenea; prin asezamant cu caracter social-caritabil se intelege caminul de copii, azilul de batrani, cantina sociala sau orice alta incinta destinata unei activitati asemanatoare."
    13. Punctul 12.09 se abroga.
    14. Dupa punctul 22.01 se introduc punctele 22.02 si 22.03 cu urmatorul cuprins:
    "22.02. Taxa asupra mijloacelor de transport se stabileste pentru fiecare mijloc de transport cu tractiune mecanica, precum si pentru fiecare remorca, semiremorca si rulota care are carte de identitate a vehiculelor, chiar daca acestea circula in combinatie.
    Combinatia de autovehicule, astfel cum este mentionata la lit. A pct. III din anexa nr. 6 la Ordonanta, corespunde din punct de vedere terminologic combinatiei de vehicule, prevazuta la pct. 26 din anexa nr. II la prezentele norme metodologice. Stabilirea taxei pentru combinatia de vehicule se face numai in cazurile in care aceasta combinatie are carte de identitate a vehiculului.
    22.03. In situatia in care un mijloc de transport de natura celor prevazute la lit. A pct. II si III din anexa nr. 6 la Ordonanta are masa totala maxima autorizata mai mare decat cea specifica numarului de axe potrivit mentiunilor din aceasta anexa, taxa asupra mijlocului de transport respectiv se stabileste avand drept corespondent autovehiculul cu axa/axe motoare cu alt sistem de suspensie, cu masa cea mai mare, de la categoria autovehiculului respectiv identificat dupa numarul de axe."
    15. Alineatul 2 al literei a) de la punctul 29.16 va avea urmatorul cuprins:
    "Autorizatia de foraje si excavari, model ITL - 057, se elibereaza de catre primarii in a caror raza de competenta teritoriala se realizeaza aceste exploatari, la cererea scrisa, model ITL - 056, a beneficiarului exploatarii. Autorizatia se elibereaza pentru fiecare an fiscal sau fractiune de an fiscal, iar taxa se calculeaza in mod corespunzator."
    16. Dupa alineatul 2 al literei a) de la punctul 29.16 se introduce alineatul 3 cu urmatorul cuprins:
    "Cererea pentru eliberarea autorizatiei de foraje si excavari se depune la structura specializata in domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului in a carui raza de competenta teritoriala se realizeaza oricare dintre exploatarile prevazute la subpct. a.1 - a.7. Pentru exploatarile in curs la data publicarii prezentelor norme metodologice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, beneficiarii au obligatia sa depuna cererile pentru eliberarea autorizatiilor pana cel tarziu la 31 iulie 2003."
    17. Dupa litera d) a alineatului 1 de la punctul 29.17 se introduce un nou alineat cu urmatorul cuprins:
    "In sensul prezentelor norme metodologice, prin lucrari de interes public se intelege orice lucrari de constructii si reparatii finantate de la bugetul local, bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, credite externe sau sume alocate pe baza de parteneriat, efectuate pentru a deservi cetatenii sau colectivitatile locale. Scutirea de taxa locala se refera la certificatele, avizele si autorizatiile prevazute in anexa nr. 7 la Ordonanta."
    18. Dupa punctul 31.06 se introduc punctele 31.07, 31.08 si 31.09 cu urmatorul cuprins:
    "31.07. Incepand cu data de 14 februarie 2003, ca efect al modificarii art. 31 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/2003, aprobata prin Legea nr. 192/2003, beneficiarii serviciilor de reclama si publicitate prin mijloacele de informare in masa scrise si audiovizuale nu datoreaza taxa pentru reclama si publicitate prevazuta la art. 31 alin. (1) din Ordonanta.
    Compartimentele de specialitate in a caror raza de competenta teritoriala s-au realizat servicii de natura celor prevazute la alin. 1, care nu mai fac obiectul stabilirii taxei pentru reclama si publicitate, vor efectua pana la data de 30 noiembrie 2003, pentru intreaga perioada prevazuta la art. 138 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creantelor bugetare, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 79/2003, respectiv art. 138 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 39/2003 privind procedurile de administrare a creantelor bugetelor locale, anterioara datei prevazute la alin. 1, controlul fiscal la persoanele fizice si juridice care aveau obligatia sa plateasca aceste taxe la bugetele locale si sa intocmeasca borderouri de debite, acolo unde este cazul.
    In cazul in care in urma controlului fiscal nu s-au constatat sume neplatite catre bugetul local ori in raza de competenta teritoriala nu s-au realizat astfel de servicii, compartimentul de specialitate are obligatia de a intocmi un proces-verbal in care sa consemneze situatia respectiva si pe care sa-l inregistreze in registrul de intrare-iesire a corespondentei de la nivelul autoritatii administratiei publice locale de care apartine, in acelasi termen.
    31.08. Nu se datoreaza taxa pentru reclama si publicitatea efectuate in conditiile art. 31 din Ordonanta pe mijloacele de transport, cu exceptia celor care, prin constructia lor, sunt afectate realizarii de reclama si publicitate."
    31.09. Nu se datoreaza taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, prevazuta la art. 31 alin. (2) din Ordonanta, in urmatoarele situatii:
    a) pentru orice mijloace de reclama si publicitate efectuate, in interiorul cladirii, prin afisaj, prin panouri sau prin orice alte mijloace asemanatoare; intra sub aceasta incidenta si afisele expuse in exteriorul cladirii prin care se fac publice spectacolele de natura celor prevazute la art. 33 din Ordonanta, dar numai cele de la sediul organizatorului si/sau locul desfasurarii spectacolului;
    b) pentru reclama si publicitatea realizate prin imprimare pe: stilouri, pixuri, creioane, brichete, scrumiere, brelocuri, sacose, genti, aparate frigorifice, automate pentru livrarea de bunuri de consum sau altele asemenea;"
    19. Dupa punctul 45.03 se introduce punctul 45.04 cu urmatorul cuprins:
    "45.04. Taxa hoteliera se aplica la tarifele de cazare, exclusiv taxa pe valoarea adaugata. In tariful de cazare nu se cuprind alte servicii decat cele pentru cazare."
    20. Dupa subpunctul a.2.6 al literei A de la punctul 48.03 se introduce subpunctul a.2.7 cu urmatorul cuprins:
    "a.2.7. pentru ocuparea terenurilor cu constructii provizorii, autorizate in conditiile legii, taxa se stabileste in lei/mp/zi, astfel incat, pentru un metru patrat de teren afectat respectivei constructii, taxa/zi sa se incadreze intre 1.000 lei si 100.000 lei; datorarea acestei taxe nu il exonereaza pe contribuabil de plata redeventei sau chiriei, dupa caz, precum si de cea a impozitului pe cladiri si a impozitului/taxei pe teren;"
    21. La punctul 48.07 litera a), se modifica literele a.2 si a.5 si se introduc literele a.6 si a.7 cu urmatorul cuprins:
    "...........................................................................
    a.2. pentru parcarea curenta taxa se achita:
    a.2.1. lunar, pana cel tarziu la data de 15 inclusiv, pentru luna urmatoare. Pentru perioade mai mici de o luna taxa se achita in prima zi a perioadei pentru care se solicita parcarea si pentru intreaga durata;
    a.2.2. anual, pana cel tarziu la data de 15 martie inclusiv, pentru anul in curs, caz in care se acorda o bonificatie de 10% .
    Taxele pentru parcarea curenta pot fi diferentiate, in functie de situatiile prevazute la subpct. a.1 si a.2 potrivit politicilor fiscale locale, cu incadrarea intre limitele prevazute la pct. 48.03 lit. A subpct. a.2.2.
    In toate cazurile se poate utiliza permisul de parcare ca mijloc de identificare a platitorilor, al carui model si a carui procedura de evidentiere se stabilesc de catre autoritatile deliberative ale administratiei publice locale interesate;
    ............................................................................
    a.5. pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comertului in piete, in targuri, in oboare, in standuri situate de-a lungul drumurilor publice, in parcari sau in alte locuri anume stabilite prin hotarari ale autoritatilor deliberative, taxa se achita zilnic sau pe baza de abonament pentru o perioada mai mare de o zi, caz in care taxa se achita la eliberarea abonamentului.
    Pentru taxele achitate zilnic se pot utiliza bilete valorice din carnete a cate 100 bucati inseriate si personalizate, avand doua parti, din care una se elibereaza comerciantului.
    Pe ambele parti se inscriu: numele si prenumele persoanei careia i s-a eliberat biletul valoric, codul numeric al acesteia, data eliberarii, precum si semnatura gestionarului biletelor valorice respective. Nu este permisa decat utilizarea biletelor valorice pe care nivelul taxei in lei se afla tiparit o data cu elementele ce privesc personalizarea.
    Modelul abonamentului si al biletului valoric, precum si procedura de evidentiere a acestora se stabilesc de catre autoritatile deliberative ale administratiei publice locale interesate;
    a.6. pentru accesul in parcuri, in gradini zoologice, in gradini botanice, in targuri, in balciuri, la stranduri, la expozitii, la locuri de agrement sau altele similare, taxa se achita la accesul in incinta acestora, pe baza de bilete de intrare sau abonamente, dupa caz. Modelul biletelor de intrare/abonamentelor si procedura de evidentiere a acestora se stabilesc de autoritatile deliberative ale administratiei publice locale interesate;
    a.7. pentru ocuparea terenurilor cu constructii provizorii taxa se achita dupa cum urmeaza:
    a.7.1. in cazul constructiilor provizorii existente la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, taxa se achita in conditiile si la termenele prevazute pentru impozitul pe teren;
    a.7.2. in cazul constructiilor provizorii realizate in cursul anului fiscal, taxa se achita, pentru perioada cuprinsa intre data autorizarii si finele anului fiscal curent, in conditiile si la termenele prevazute pentru impozitul pe teren.
    Modelele cererilor pentru obtinerea autorizatiei pentru ocuparea terenurilor cu constructii provizorii, cu retelele de energie electrica, cu retelele de transport gaze sau cu retelele de telecomunicatii prin fir, dupa caz, modelele autorizatiilor pentru ocuparea terenurilor cu oricare dintre aceste situatii, precum si procedura de evidentiere se stabilesc de autoritatile deliberative interesate.
    Pentru anul 2003 termenul prevazut la subpct. a.7.1 se stabileste la 30 iunie 2003."
    22. Litera f) a punctului 52.01 va avea urmatorul cuprins:
    "f) celelalte persoane nementionate la lit. a) - e), carora li s-a conferit Titlul de Luptator pentru Victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989."
    23. Teza a doua a punctului 54.01 va avea urmatorul cuprins:
    "In cazul impozitului pe cladiri si al impozitului pe teren scutirea se acorda numai pentru locuinta situata la adresa de domiciliu si terenul aferent acesteia, indiferent de categoria de folosinta."
    24. Punctul 56.01 va avea urmatorul cuprins:
    "56.01. Impozitul pe cladiri si impozitul pe teren, in cazul societatilor comerciale care au ca obiect de activitate, prevazut in statut, asigurarea de servicii turistice pe o perioada de cel mult 5 luni dintr-un an fiscal, se reduc cu 50% numai pentru cladirea destinata acestor servicii si numai pentru terenul incadrat la subcategoria de folosinta <<curti si constructii>>, aferent cladirii respective.
    Prin servicii turistice in contextul prezentului punct se intelege numai combinatia oricarora dintre activitatile: 5510 - Hoteluri, 552 - Campinguri si alte facilitati pentru cazare de scurta durata, 5522 - Campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote si 5523 - Alte mijloace de cazare, pe de o parte, si oricare dintre activitatile: 5530 - Restaurante, 5540 - Baruri, 5551 - Cantine, 5552 - Alte unitati de preparare a hranei, pe de alta parte, astfel cum sunt prevazute de Clasificarea activitatilor din economia nationala - CAEN, actualizata prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 601/2002, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 908 din 13 decembrie 2002."
    25. Punctul 59.03 va avea urmatorul cuprins:
    "59.03. Persoanele fizice beneficiare de credite, care au dobandit locuinte, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 19/1994, inainte de data de 1 septembrie 2001, beneficiaza de scutirea de la plata impozitului pe cladiri, conform exemplului prezentat la pct. 59.10 lit. B.
    Persoanele fizice beneficiare de credite, care au dobandit locuinte, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 19/1994, dupa data de 1 septembrie 2001, beneficiaza de scutirea de la plata impozitului pe cladiri incepand cu data de intai a lunii urmatoare incheierii contractului de vanzare-cumparare cu plata in rate.
    Data de 1 septembrie 2001 reprezinta data intrarii in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 76/2001 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice si constructii de locuinte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 540 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 734/2001."
    26. Dupa punctul 60.01 se introduc punctele 60.02 si 60.03 cu urmatorul cuprins:
    "60.02. Consiliile locale, in luna mai a fiecarui an pentru anul fiscal urmator, pot stabili prin hotarare reducerea cu pana la 100% inclusiv a impozitului pe cladiri datorat de contribuabilii persoane fizice, in cazul in care acestia se obliga ca in anul in care beneficiaza de aceasta facilitate fiscala sa realizeze reparatii de natura celor care se pot executa fara autorizatie de construire, in conditiile legii, respectiv:
    a) reparatii la acoperisuri, invelitori sau terase;
    b) reparatii si inlocuiri de tamplarie exterioara;
    c) zugraveli si vopsitorii exterioare;
    d) reparatii si inlocuiri la finisaje exterioare - tencuieli, placaje si altele asemenea;
    e) reparatii si inlocuiri la trotuare, la ziduri de sprijin si la scari de acces.
    Procedura de acordare a facilitatii fiscale prevazute la alin. 1 se stabileste prin hotararea respectiva, iar beneficiarii facilitatii si cuantumul acesteia pe fiecare contribuabil se inscriu intr-o anexa la hotararea prin care se aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar pentru anul in care s-au acordat aceste facilitati fiscale.
    Constatarea realizarii reparatiilor de catre beneficiarii facilitatilor fiscale se realizeaza de catre structura specializata prin procese-verbale, individuale sau colective, dupa cum situatia o impune, sub sanctiunile prevazute la art. 69 din Ordonanta.
    In cazul in care se constata ca reparatiile nu au fost realizate potrivit obligatiilor asumate conform alin. 1, facilitatile fiscale, pe baza proceselor-verbale prevazute la alin. 3, se considera ca fiind acordate necuvenit contribuabililor in cauza, acestora stabilindu-li-se din oficiu obligatia la plata impozitului pe cladiri corespunzator, la care se adauga accesoriile calculate de la data de cand impozitul pe cladiri se datora bugetului local, in situatia in care nu s-ar fi acordat facilitatea fiscala, si pana la data efectuarii platii.
    Facilitatea fiscala acordata potrivit prezentului punct, pana la data intocmirii procesului-verbal prevazut la alin. 3, are elementele constitutive ale amanarii la plata a impozitului pe cladiri cu toate drepturile si obligatiile ce decurg din aceasta.
    60.03. Institutiile publice prevazute la art. 1 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, cu modificarile si completarile ulterioare, nu datoreaza impozit pe cladirile care au destinatia de locuinte de serviciu si nici pe terenul aferent acestora."
    27. Punctul 62.09 va avea urmatorul cuprins:
    "62.09. Contribuabilii persoane fizice si persoane juridice, inclusiv institutiile publice, sunt obligati sa depuna declaratiile prevazute de prezentele norme metodologice, ori de cate ori se modifica situatia juridica a contribuabililor, precum si a materiei impozabile a acestora, in conditiile si sub sanctiunile prevazute de lege.
    Cererile prevazute la pct. 29.01, 29.16 lit. a) si e) din prezentele norme metodologice au elementele constitutive ale declaratiilor de impunere.
    Pentru toate cazurile in care se acorda scutiri sau reduceri de impozite si taxe locale, precum si de accesorii ale acestora, indiferent de categoria actului normativ prin care s-au stabilit, lege, ordonanta de urgenta/ordonanta/hotarare a Guvernului sau hotarare a autoritatii deliberative a administratiei publice locale, compartimentele de specialitate au obligatia sa intocmeasca borderouri de scaderi."
    28. Dupa punctul 65.01 se introduce punctul 65.02 cu urmatorul cuprins:
    "65.02. Ori de cate ori in documentele prin care sunt evidentiate valori ale bunurilor sau serviciilor impozabile ori taxabile, dupa caz, in alta moneda decat cea nationala a Romaniei si in raport de aceste valori se determina orice impozite sau taxe locale, dupa caz, pentru calculul acestora se are in vedere cursul oficial de schimb al monedei respective, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, la data efectuarii platii catre bugetul local."
    29. Dupa alineatul 1 al punctului 74.26 se introduce alineatul 2 cu urmatorul cuprins:
    "Prin ordin comun al ministrului administratiei publice, al ministrului finantelor publice si al ministrului justitiei, pana la data de 31 august 2003 se aproba Normele metodologice pentru punerea in aplicare a reglementarilor prin care se instituie taxele judiciare de timbru, taxele de timbru pentru activitatea notariala si taxele extrajudiciare de timbru ca efect al preluarii acestora la bugetele locale, care se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
    30. Subpunctul b.5 al literei b) de la punctul 75.03 va avea urmatorul cuprins:
    "b.5. art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent si stimularea economisirii energiei termice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 41 din 31 ianuarie 2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 325/2002, in temeiul carora atat persoanele fizice, cat si cele juridice care reabiliteaza sau modernizeaza termic cladirile de locuit aflate in proprietatea acestora beneficiaza de:
    b.5.1. scutirea de la plata taxei pentru eliberarea certificatului de urbanism si a autorizatiei de construire pentru aceasta categorie de lucrari;
    b.5.2. scutirea de la plata impozitului pe cladiri pentru locuinta pe care o detin si numai pe perioada de rambursare a creditului obtinut pentru reabilitarea termica;"
    31. Dupa subpunctul b.7 al literei b) de la punctul 75.03 se introduc subpunctele b.8 si b.9 cu urmatorul cuprins:
    "b.8. art. 67 alin. (5) din Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200 din 9 mai 2000, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul carora structurile sportive fara scop lucrativ sunt scutite de la plata impozitelor si taxelor locale, inclusiv a celor prevazute la art. 74 alin. (1) lit. b) - d) din Ordonanta;
    b.9. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/2003 privind scutirea de la plata impozitului pe terenurile din extravilanul localitatilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 167 din 17 martie 2003, in temeiul carora contribuabilii persoane fizice si persoane juridice, de la data de 1 ianuarie 2003, sunt scutiti de la plata impozitului pentru terenurile situate in extravilan, indiferent de categoria de folosinta a acestora;"
    32. Dupa punctul 78.04 se introduce punctul 78.05 cu urmatorul cuprins:
    "78.05. Programele informatice de administrare a impozitelor si taxelor locale vor asigura, in mod obligatoriu, urmatoarele:
    a) utilizarea numai a termenilor si notiunilor prevazute de Ordonanta si de prezentele norme metodologice; acolo unde se impune o anumita abreviere, aceasta va fi cuprinsa intr-o legenda;
    b) editarea oricaror documente, inclusiv a formularelor tipizate potrivit structurii si a informatiilor corespunzatoare acestora, cu respectarea stricta a regulilor gramaticale si de ortografie specifice limbii romane, inclusiv semnele diacritice conexe acesteia.
    Beneficiarii programelor informatice de administrare a impozitelor si taxelor locale vor avea, in mod obligatoriu, manuale de utilizare care vor contine toate informatiile necesare unei cat mai facile exploatari, chiar si de cei cu minime cunostinte in domeniu, ce vor fi puse la dispozitie organelor de control."
    33. Dupa alineatul 1 al punctului 80.01 se introduc alineatele 2 si 3 cu urmatorul cuprins:
    "Prevederile alin. 1 coroborate cu cele ale pct. 80.02 din prezentele norme metodologice se aplica deopotriva celor care intocmesc manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul formularele cu regim special, sub sanctiunile prevazute de lege.
    Autoritatile administratiei publice locale pot solicita executarea formularelor cu regim special avand imprimate elementele de identificare proprii, inclusiv stema unitatii administrativ-teritoriale, aprobata in conditiile legii, prin transmiterea unei comenzi ferme la Compania Nationala <<Imprimeria Nationala>> - S.A., in conditiile suportarii eventualelor diferente de pret."
    34. Litera a) a punctului 80.04 va avea urmatorul cuprins:
    "a) modelele ITL - 002, 012, 013, 023, 056 si 057 cuprinse in anexa nr. IV la prezentele norme metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor pct. 29.16 lit. a), pct. 40.01 - 40.05, pct. 78.01 lit. b) si ale pct. 80.02 din prezentele norme metodologice."
    35. Dupa litera d) a punctului 80.19 se introduce litera e) cu urmatorul cuprins:
    "e) anexa nr. V - Modelul-cadru <<Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20...>>."
    Art. 2
    Anexa nr. I la normele metodologice prevazute la art. I se inlocuieste cu anexa nr. I la prezenta hotarare.
    Art. 3
    (1) Anexa nr. IV la normele metodologice prevazute la art. I se completeaza cu urmatoarele:

____________________________________________________________
Nr.               Denumirea                 Anexa
crt.                                        Model ITL - ...
____________________________________________________________
"57. Cerere pentru eliberarea autorizatiei
     de foraje si excavari                  Model ITL - 056
 58. Autorizatia de foraje si excavari      Model ITL - 057"
____________________________________________________________

    (2) Modelele ITL - 056 si 057 sunt prevazute in anexele nr. II/a si II/b la prezenta hotarare si completeaza in mod corespunzator anexa nr. IV prevazuta la alin. (1).
    Art. 4
    (1) Pentru asigurarea principiilor prevazute la pct. 1.02 din normele metodologice prevazute la art. I, in anexa nr. III la prezenta hotarare este prevazut Modelul-cadru "Hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20...".
    (2) Hotararile consiliilor judetene adoptate pentru punerea in executare a prevederilor pct. 74.25 din normele metodologice prevazute la art. I, pana la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a Hotararii Guvernului nr. 149/2003, isi inceteaza aplicabilitatea.
    (3) Recalcularea/regularizarea impozitelor si taxelor locale ca efect al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/2003 privind scutirea de la plata impozitului pe terenurile din extravilanul localitatilor, precum si al modificarilor si completarilor aduse Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, prin Hotararea Guvernului nr. 149/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 96 din 17 februarie 2003, si prin prezenta hotarare, se efectueaza pana la data de 15 noiembrie 2003, fara calcularea si implicit fara stabilirea/datorarea de accesorii la impozitele si taxele locale respective.
    Art. 5
    (1) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, prefectii, in functie de competenta teritoriala, vor reanaliza hotararile adoptate in anii 2002 si 2003 de catre consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile judetene, pentru organizarea executarii si executarea in concret a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 36/2002, precum si ale celorlalte acte normative, conexe acesteia, aprobate de Guvern, iar acolo unde considera ca hotararile respective contravin prevederilor legale, vor proceda in conformitate cu prevederile art. 27 si 135 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare. Un accent deosebit se va pune pe analiza modului de instituire/stabilire a taxelor locale/taxelor speciale care reprezinta atributia optionala a autoritatilor deliberative ale administratiei publice locale.
    (2) In termen de 10 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (1) prefectii vor informa in scris Ministerul Administratiei Publice despre constatarile efectuate si masurile adoptate.
    Art. 6
    Anexele nr. I, II/a, II/b si III la prezenta hotarare completeaza in mod corespunzator anexele la Hotararea Guvernului nr. 1.278/2002.
    Art. 7
    Hotararea Guvernului nr. 1.278/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, cu modificarile si completarile ulterioare, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1*)

    *) Anexa nr. I este reprodusa in facsimil.

                                  TABLOUL
                  cuprinzand impozitele si taxele locale

    I. ORDONANTA GUVERNULUI NR. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata

  VALORILE IMPOZABILE PREVAZUTE IN ANEXA NR. I, PRECUM SI ALE IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE STABILITE IN SUME FIXE
care se indexeaza anual in conditiile art. 67 si art. 74 alin. (1) lit. b) - d) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002, republicata
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|    CAP. II                                                                   |
|    IMPOZITUL PE CLADIRI                                                      |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
|                               VALORILE IMPOZABILE                            |
|    pe metru patrat de suprafata construita desfasurata la cladiri si alte    |
|    constructii apartinand persoanelor fizice                                 |
|                                                                              |
| Art. 5 alin. (1) - ANEXA Nr. 1                                               |
|______________________________________________________________________________|
|  |Felul cladirilor si al     |NIVELURILE ACTUALIZATE |NIVELURILE ACTUALIZATE |
|  |altor constructii          |PENTRU ANUL 2003       |PENTRU ANUL 2004       |
|  |impozabile                 |_______________________|_______________________|
|  |                           |Valoarea impozabila    |Valoarea impozabila    |
|  |                           |      - lei/mp -       |      - lei/mp -       |
|  |                           |_______________________|_______________________|
|  |                           |Cu         |Fara       |Cu         |Fara       |
|  |                           |instalatii |instalatii |instalatii |instalatii |
|  |                           |de apa,    |de apa,    |de apa,    |de apa,    |
|  |                           |canalizare,|canalizare,|canalizare,|canalizare,|
|  |                           |electrice, |electrice, |electrice, |electrice, |
|  |                           |incalzire  |incalzire  |incalzire  |incalzire  |
|  |                           |[conditii  |           |[conditii  |           |
|  |                           |cumulative |           |cumulative |           |
|  |                           |*)]      |           |*)]      |           |
|__|___________________________|___________|___________|___________|___________|
| 0|              1            |     2     |     3     |     4     |     5     |
|__|___________________________|___________|___________|___________|___________|
| 1|Cladiri:                   |     x     |     x     |     x     |     x     |
|  |___________________________|___________|___________|___________|___________|
|  |a) cu pereti sau cadre din | 5.300.000 | 3.100.000 | 5.900.000 | 3.500.000 |
|  |beton armat, din caramida  |           |           |           |           |
|  |arsa, piatra naturala sau  |           |           |           |           |
|  |din alte materiale         |           |           |           |           |
|  |___________________________|___________|___________|___________|___________|
|  |b) cu pereti din lemn,     | 1.400.000 |   900.000 | 1.600.000 | 1.000.000 |
|  |caramida nearsa, valatuci, |           |           |           |           |
|  |paianta si alte materiale  |           |           |           |           |
|  |asemanatoare               |           |           |           |           |
|__|___________________________|___________|___________|___________|___________|
| 2|Constructii anexe, situate |     x     |     x     |     x     |     x     |
|  |in afara corpului principal|           |           |           |           |
|  |al cladirii                |           |           |           |           |
|  |___________________________|___________|___________|___________|___________|
|  |a) cu pereti din caramida  |   900.000 |   800.000 | 1.000.000 |   900.000 |
|  |arsa, piatra, beton sau din|           |           |           |           |
|  |alte materiale asemanatoare|           |           |           |           |
|  |___________________________|___________|___________|___________|___________|
|  |b) cu pereti din lemn,     |   500.000 |   300.000 |   600.000 |   400.000 |
|  |caramida nearsa, paianta,  |           |           |           |           |
|  |valatuci etc.              |           |           |           |           |
|__|___________________________|___________|___________|___________|___________|
|                                                                              |
|    CAP. III                                                                  |
|    IMPOZITUL SI TAXA PE TEREN                                                |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
|                 IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE IN INTRAVILAN                |
|                                                                              |
| Art. 12 alin. (1) - ANEXA Nr. 3                                 - lei/mp -   |
|______________________________________________________________________________|
|Zona in cadrul|    NIVELURILE ACTUALIZATE     |    NIVELURILE ACTUALIZATE     |
|localitatii   |    PENTRU ANUL 2003           |    PENTRU ANUL 2004           |
|              |_______________________________|_______________________________|
|              |    Nivelurile impozitului,    |    Nivelurile impozitului,    |
|              |    pe ranguri de localitati   |    pe ranguri de localitati   |
|              |_______________________________|_______________________________|
|              |   0 |  I  |  II | III | IV| V |   0 |   I |  II | III | IV| V |
|______________|_____|_____|_____|_____|___|___|_____|_____|_____|_____|___|___|
|       A      |5.900|4.900|4.300|3.700|500|400|6.525|5.420|4.760|4.095|555|445|
|______________|_____|_____|_____|_____|___|___|_____|_____|_____|_____|___|___|
|       B      |4.900|3.700|3.000|2.500|400|300|5.420|4.095|3.320|2.765|445|335|
|______________|_____|_____|_____|_____|___|___|_____|_____|_____|_____|___|___|
|       C      |3.700|2.500|1.900|1.200|300|200|4.095|2.765|2.100|1.330|335|225|
|______________|_____|_____|_____|_____|___|___|_____|_____|_____|_____|___|___|
|       D      |2.500|1.200|1.000|  700|200|100|2.765|1.330|1.110|  775|220|110|
|______________|_____|_____|_____|_____|___|___|_____|_____|_____|_____|___|___|
|                                                                              |
|                 IMPOZITUL PE TERENURILE SITUATE IN EXTRAVILAN                |
|                                                                              |
| Art. 12 alin. (1) - ANEXA Nr. 4                                 - lei/mp -   |
|______________________________________________________________________________|
|Nr. |       \  Zona |   NIVELURILE ACTUALIZATE   |   NIVELURILE ACTUALIZATE   |
|crt.|        \      |   PENTRU ANUL 2003         |   PENTRU ANUL 2004         |
|    |Categoria\     |____________________________|____________________________|
|    |de        \    |Zona I| Zona | Zona  | Zona |Zona I| Zona | Zona  | Zona |
|    |folosinta  \   |      |a II-a|a III-a|a IV-a|      |a II-a|a III-a|a IV-a|
|____|____________\__|______|______|_______|______|______|______|_______|______|
|  1 |Terenuri cu    |  10  |   9  |    8  |   7  |  11  |  10  |    9  |   8  |
|    |constructii*)  |      |      |       |      |      |      |       |      |
|____|_______________|______|______|_______|______|______|______|_______|______|
|  2 |Arabil         |  15  |  12  |   10  |   8  |  17  |  13  |   11  |   9  |
|____|_______________|______|______|_______|______|______|______|_______|______|
|  3 |Pasuni         |  12  |  10  |    8  |   6  |  13  |  11  |    9  |   7  |
|____|_______________|______|______|_______|______|______|______|_______|______|
|  4 |Fanete         |  12  |  10  |    8  |   6  |  13  |  11  |    9  |   7  |
|____|_______________|______|______|_______|______|______|______|_______|______|
|  5 |Vii            |  25  |  20  |   15  |  10  |  28  |  22  |   17  |  11  |
|____|_______________|______|______|_______|______|______|______|_______|______|
|  6 |Livezi         |  30  |  25  |   20  |  15  |  33  |  28  |   22  |  17  |
|____|_______________|______|______|_______|______|______|______|_______|______|
|  7 |Paduri si alte |  15  |  12  |   10  |   8  |  17  |  13  |   11  |   9  |
|    |terenuri cu    |      |      |       |      |      |      |       |      |
|    |vegetatie      |      |      |       |      |      |      |       |      |
|    |forestiera     |      |      |       |      |      |      |       |      |
|____|_______________|______|______|_______|______|______|______|_______|______|
|  8 |Terenuri cu ape|   8  |   6  |    4  |   x  |   9  |   7  |    5  |   x  |
|____|_______________|______|______|_______|______|______|______|_______|______|
|    *) Nu se ia in calcul suprafata construita la sol a cladirilor            |
|                                                                              |
|                                TAXA PE TEREN                                 |
|                                                                              |
| Art. 18 alin. (1)                                                - lei/km -  |
|______________________________________________________________________________|
|       Taxa pe teren        |  VALORILE ACTUALIZATE  |  VALORILE ACTUALIZATE  |
|                            |  PENTRU ANUL 2003      |  PENTRU ANUL 2004      |
|____________________________|________________________|________________________|
|a) pentru drumuri           |         200.000        |         222.000        |
|____________________________|________________________|________________________|
|b) pentru cai ferate normale|         390.000        |         432.000        |
|____________________________|________________________|________________________|
|c) pentru cai ferate inguste|         200.000        |         222.000        |
|____________________________|________________________|________________________|
|                                                                              |
|    CAP. IV                                                                   |
|    TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT                                      |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|                                                                              |
|                    TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT                      |
|                                                                              |
| Art. 21 alin. (1) - ANEXA Nr. 6 lit. A pct. I                                |
| Pentru mijloace de transport cu tractiune mecanica:                          |
|______________________________________________________________________________|
| Tipul mijlocului de transport| NIVELURILE ACTUALIZATE| NIVELURILE ACTUALIZATE|
|                              | PENTRU ANUL 2003      | PENTRU ANUL 2004      |
|                              |_______________________|_______________________|
|                              |   - lei/an/500 cm^3   |   - lei/an/500 cm^3   |
|                              |     sau fractiune -   |     sau fractiune -   |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|a) autoturisme cu capacitatea |          58.000       |          65.000       |
|cilindrica de pana la         |                       |                       |
|2.000 cm^3, inclusiv          |                       |                       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|b) autoturisme cu capacitatea |          72.000       |          80.000       |
|cilindrica de peste 2.000 cm^3|                       |                       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|c) autobuze, autocare,        |         117.000       |         130.000       |
|microbuze                     |                       |                       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|d) autovehicule de pana la    |         126.000       |         140.000       |
|12 tone, inclusiv             |                       |                       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|e) tractoare inmatriculate    |          78.000       |          87.000       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|f) motociclete, motorete si   |          29.000       |          33.000       |
|scutere                       |                       |                       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|                                                                              |
| Art. 21 alin. (2) - ANEXA Nr. 6 lit. A pct. II                               |
| Pentru autovehicule de transport marfa cu masa totala maxima autorizata de   |
| peste 12 tone:                                                               |
|______________________________________________________________________________|
|                              | NIVELURILE ACTUALIZATE| NIVELURILE ACTUALIZATE|
| Numarul axelor si masa totala| PENTRU ANUL 2003      | PENTRU ANUL 2004      |
| maxima autorizata (in tone)  |_______________________|_______________________|
|                              |         Taxa          |         Taxa          |
|                              |- lei/an/autovehicul - |- lei/an/autovehicul - |
|                              |_______________________|_______________________|
|                              | Axa/axe   | Axa/axe   | Axa/axe   | Axa/axe   |
|                              | motoare cu| motoare   | motoare cu| motoare   |
|                              | suspensie | cu alt    | suspensie | cu alt    |
|                              | pneumatica| sistem de | pneumatica| sistem de |
|                              | sau un    | suspensie | sau un    | suspensie |
|                              | echivalent|           | echivalent|           |
|                              | recunoscut|           | recunoscut|           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|1. Autovehicule cu doua axe si|     x     |     x     |     x     |     x     |
|   cu masa                    |           |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|a) peste 12 t, dar nu mai mult|  1.000.000|  1.100.000|  1.106.000|  1.217.000|
|   de 13 t                    |           |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|b) peste 13 t, dar nu mai mult|  1.100.000|  1.200.000|  1.217.000|  1.327.000|
|   de 14 t                    |           |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|c) peste 14 t, dar nu mai mult|  1.200.000|  1.400.000|  1.327.000|  1.548.000|
|   de 15 t                    |           |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|d) peste 15 t, dar nu mai mult|  1.400.000|  2.800.000|  1.548.000|  3.097.000|
|   de 18 t                    |           |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|2. Autovehicule cu trei axe si|     x     |     x     |     x     |     x     |
|   cu masa                    |           |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|a) peste 15 t, dar nu mai mult|  1.100.000|  1.200.000|  1.217.000|  1.327.000|
|   de 17 t                    |           |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|b) peste 17 t, dar nu mai mult|  1.200.000|  1.300.000|  1.327.000|  1.438.000|
|   de 19 t                    |           |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|c) peste 19 t, dar nu mai mult|  1.300.000|  1.600.000|  1.438.000|  1.770.000|
|   de 21 t                    |           |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|d) peste 21 t, dar nu mai mult|  1.600.000|  2.500.000|  1.770.000|  2.765.000|
|   de 23 t                    |           |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|e) peste 23 t, dar nu mai mult|  2.500.000|  3.800.000|  2.765.000|  4.203.000|
|   de 25 t                    |           |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|f) peste 25 t, dar nu mai mult|  2.500.000|  3.800.000|  2.765.000|  4.203.000|
|   de 26 t                    |           |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|3. Autovehicule cu patru axe  |     x     |     x     |     x     |     x     |
|   si cu masa                 |           |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|a) peste 23 t, dar nu mai mult|  1.600.000|  1.700.000|  1.770.000|  1.880.000|
|   de 25 t                    |           |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|b) peste 25 t, dar nu mai mult|  1.700.000|  2.500.000|  1.880.000|  2.765.000|
|   de 27 t                    |           |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|c) peste 27 t, dar nu mai mult|  2.500.000|  4.000.000|  2.765.000|  4.424.000|
|   de 29 t                    |           |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|d) peste 29 t, dar nu mai mult|  4.000.000|  6.000.000|  4.424.000|  6.636.000|
|   de 31 t                    |           |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|e) peste 31 t, dar nu mai mult|  4.000.000|  6.000.000|  4.424.000|  6.636.000|
|   de 32 t                    |           |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|                                                                              |
| Art. 21 alin. (2) - ANEXA Nr. 6 lit. A pct. III                              |
| Pentru combinati de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri        |
| rutiere) de transport masa totala maxima autorizata de peste 12 tone:        |
|______________________________________________________________________________|
|                              | NIVELURILE ACTUALIZATE| NIVELURILE ACTUALIZATE|
| Numarul axelor si masa totala| PENTRU ANUL 2003      | PENTRU ANUL 2004      |
| maxima autorizata (in tone)  |_______________________|_______________________|
|                              |         Taxa          |         Taxa          |
|                              |- lei/an/autovehicul - |- lei/an/autovehicul - |
|                              |_______________________|_______________________|
|                              | Axa/axe   | Axa/axe   | Axa/axe   | Axa/axe   |
|                              | motoare cu| motoare   | motoare cu| motoare   |
|                              | suspensie | cu alt    | suspensie | cu alt    |
|                              | pneumatica| sistem de | pneumatica| sistem de |
|                              | sau un    | suspensie | sau un    | suspensie |
|                              | echivalent|           | echivalent|           |
|                              | recunoscut|           | recunoscut|           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|1. Autovehicule cu 2 + 1 axe  |     x     |     x     |     x     |     x     |
|   si cu masa: |           |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|a) peste 12 t, dar nu mai mult|  1.000.000|  1.100.000|  1.106.000|  1.217.000|
|   de 14 t                    |           |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|b) peste 14 t, dar nu mai mult|  1.100.000|  1.200.000|  1.217.000|  1.327.000|
|   de 16 t                    |           |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|c) peste 16 t, dar nu mai mult|  1.200.000|  1.300.000|  1.327.000|  1.438.000|
|   de 18 t                    |           |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|d) peste 18 t, dar nu mai mult|  1.300.000|  1.400.000|  1.438.000|  1.548.000|
|   de 20 t                    |           |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|e) peste 20 t, dar nu mai mult|  1.400.000|  1.500.000|  1.548.000|  1.659.000|
|   de 22 t                    |           |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|f) peste 22 t, dar nu mai mult|  1.500.000|  1.600.000|  1.659.000|  1.770.000|
|   de 23 t                    |           |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|g) peste 23 t, dar nu mai mult|  1.600.000|  2.000.000|  1.770.000|  2.212.000|
|   de 25 t                    |           |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|h) peste 25 t, dar nu mai mult|  2.000.000|  3.400.000|  2.212.000|  3.760.000|
|   de 28 t                    |           |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|2. Autovehicule cu 2 + 2 axe  |     x     |     x     |     x     |     x     |
|   si cu masa: |           |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|a) peste 23 t, dar nu mai mult|  1.200.000|  1.300.000|  1.327.000|  1.438.000|
|   de 25 t                    |           |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|b) peste 25 t, dar nu mai mult|  1.300.000|  1.600.000|  1.438.000|  1.770.000|
|   de 26 t                    |           |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|c) peste 26 t, dar nu mai mult|  1.600.000|  2.000.000|  1.770.000|  2.212.000|
|   de 28 t                    |           |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|d) peste 28 t, dar nu mai mult|  2.000.000|  2.300.000|  2.212.000|  2.544.000|
|   de 29 t                    |           |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|e) peste 29 t, dar nu mai mult|  2.300.000|  3.700.000|  2.544.000|  4.092.000|
|   de 31 t                    |           |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|f) peste 31 t, dar nu mai mult|  3.700.000|  5.200.000|  4.092.000|  5.751.000|
|   de 33 t                    |           |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|g) peste 33 t, dar nu mai mult|  5.200.000|  7.900.000|  5.751.000|  8.737.000|
|   de 36 t                    |           |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|h) peste 36 t, dar nu mai mult|  5.200.000|  7.900.000|  5.751.000|  8.737.000|
|   de 38 t                    |           |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|3. Autovehicule cu 2 + 3 axe  |     x     |     x     |     x     |     x     |
|   si cu masa: |           |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|a) peste 36 t, dar nu mai mult|  4.200.000|  5.700.000|  4.645.000|  6.304.000|
|   de 38 t                    |           |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|b) peste 38 t, dar nu mai mult|  5.700.000|  8.000.000|  6.304.000|  8.848.000|
|   de 40 t                    |           |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|4. Autovehicule cu 3 + 2 axe  |     x     |     x     |     x     |     x     |
|   si cu masa: |           |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|a) peste 36 t, dar nu mai mult|  3.500.000|  5.000.000|  3.871.000|  5.530.000|
|   de 38 t                    |           |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|b) peste 38 t, dar nu mai mult|  5.000.000|  7.000.000|  5.530.000|  7.742.000|
|   de 40 t                    |           |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|c) peste 40 t, dar nu mai mult|  7.000.000|  7.900.000|  7.742.000|  8.737.000|
|   de 44 t                    |           |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|5. Autovehicule cu 3 + 3 axe  |     x     |     x     |     x     |     x     |
|   si cu masa: |           |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|a) peste 36 t, dar nu mai mult|  2.800.000|  3.100.000|  3.097.000|  3.429.000|
|   de 38 t                    |           |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|b) peste 38 t, dar nu mai mult|  3.100.000|  3.700.000|  3.429.000|  4.092.000|
|   de 40 t                    |           |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|c) peste 40 t, dar nu mai mult|  3.700.000|  7.500.000|  4.092.000|  8.295.000|
|   de 44 t                    |           |           |           |           |
|______________________________|___________|___________|___________|___________|
|                                                                              |
| Art. 21 alin. (4) - ANEXA Nr. 6 lit. B                                       |
| Pentru remorci, semiremorci si rulote:                                       |
|______________________________________________________________________________|
|                              | NIVELURILE ACTUALIZATE| NIVELURILE ACTUALIZATE|
|    Capacitatea               | PENTRU ANUL 2003      | PENTRU ANUL 2004      |
|                              |_______________________|_______________________|
|                              |    Taxa - lei/an -    |   Taxa - lei/an -     |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|1. Pentru remorci, semiremorci|          x            |          x            |
|   si rulote:                 |                       |                       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|a) pana la o tona inclusiv    |         59.000        |         65.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|b) intre 1 si 3 tone inclusiv |        194.000        |        215.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|c) intre 3 si 5 tone inclusiv |        292.000        |        323.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|d) peste 5 tone               |        370.000        |        409.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|2. Pentru mijloace de         |          x            |          x            |
|   transport pe apa:          |                       |                       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|a) luntre, barci fara motor,  |        100.000        |        111.000        |
|   folosite pentru uz si      |                       |                       |
|   agrement personal          |                       |                       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|b) barci fara motor, folosite |        300.000        |        332.000        |
|   in alte scopuri            |                       |                       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|c) barci cu motor             |        600.000        |        664.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|d) bacuri, poduri plutitoare  |      5.000.000        |      5.530.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|e) salupe                     |      3.000.000        |      3.318.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|f) iahturi                    |     15.000.000        |     16.590.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|g) remorchere si impingatoare:|                       |                       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|  g.1. pana la 500 CP         |      3.000.000        |      3.318.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|  g.2. intre 501 si 2.000 CP  |      5.000.000        |      5.530.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|  g.3. intre 2.001 si 4.000 CP|      8.000.000        |      8.848.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|  g.4. peste 4.000 CP         |     12.000.000        |     13.272.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|h) vapoare - pentru fiecare   |      1.000.000        |      1.106.000        |
|   1.000 tdw sau fractiune din|                       |                       |
|   aceasta                    |                       |                       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|i) ceamuri, slepuri si barje  |          x            |          x            |
|   fluviale, in functie de    |                       |                       |
|   capacitatea de incarcare:  |                       |                       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|  i.1. pana la 1.500 tone     |      1.000.000        |      1.106.000        |
|       inclusiv               |                       |                       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|  i.2. intre 1.501 si 3.000   |      1.500.000        |      1.659.000        |
|       tone inclusiv          |                       |                       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|  i.3. peste 3.000 tone       |      2.500.000        |      2.765.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|                                                                              |
| Art. 28 - ANEXA Nr. 7                                                        |
| Pentru eliberarea certificatelor, avizelor si autorizatiilor:                |
|______________________________________________________________________________|
|A. In domeniul constructiilor | NIVELURILE ACTUALIZATE| NIVELURILE ACTUALIZATE|
|taxele se stabilesc in functie| PENTRU ANUL 2003      | PENTRU ANUL 2004      |
|de valoarea acestora sau a    |_______________________|_______________________|
|instalatiilor, de suprafata   |    Taxa - lei/mp -    |   Taxa - lei/mp -     |
|terenurilor sau de natura     |                       |                       |
|serviciilor prestate, astfel: |                       |                       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|1. Pentru eliberarea          |          x            |          x            |
|certificatului de urbanism, in|                       |                       |
|functie de suprafata pentru   |                       |                       |
|care se solicita:             |                       |                       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|1.1. in mediul urban:         |          x            |          x            |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|a) pana la 150 mp inclusiv    |    25.000 - 35.000    |    27.700 - 38.700    |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|b) intre 151 si 250 mp        |    37.000 - 47.000    |    40.900 - 52.000    |
|   inclusiv                   |                       |                       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|c) intre 251 si 500 mp        |    48.000 - 60.000    |    53.000 - 66.400    |
|   inclusiv                   |                       |                       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|d) intre 501 si 750 mp        |    61.000 - 72.000    |    67.500 - 79.600    |
|   inclusiv                   |                       |                       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|e) intre 751 si 1.000 mp      |    73.000 - 85.000    |    80.700 - 94.000    |
|   inclusiv                   |                       |                       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|f) peste 1.000 mp             |  85.000 + 130 lei/mp  |  94.000 + 144 lei/mp  |
|                              | pentru ce depaseste   | pentru ce depaseste   |
|                              | suprafata de 1.000 mp | suprafata de 1.000 mp |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|2. Pentru eliberarea          |    37.000 - 48.000    |    40.900 - 53.100    |
|autorizatiei de foraje si     |                       |                       |
|excavari, necesare studiilor  |                       |                       |
|geotehnice, ridicarilor       |                       |                       |
|topografice, exploatarilor de |                       |                       |
|cariera, balastierelor,       |                       |                       |
|sondelor de gaze si petrol,   |                       |                       |
|precum si altor exploatari    |                       |                       |
|taxa datorata pentru fiecare  |                       |                       |
|mp este cuprinsa intre:       |                       |                       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|3. Pentru eliberarea          |         48.000        |        53.100         |
|autorizatiei de construire    |                       |                       |
|pentru chioscuri, tonete,     |                       |                       |
|cabine, spatii de expunere,   |                       |                       |
|situate pe caile si in        |                       |                       |
|spatiile publice, precum si   |                       |                       |
|pentru amplasarea corpurilor  |                       |                       |
|si a panourilor de afisaj, a  |                       |                       |
|firmelor si reclamelor taxa   |                       |                       |
|datorata este: |                       |                       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|4. Pentru eliberarea          |    48.000 - 73.000    |    53.000 - 81.000    |
|autorizatiilor privind        |                       |                       |
|lucrarile de racorduri si     |                       |                       |
|bransamente la retele publice |                       |                       |
|de apa, canalizare, gaze,     |                       |                       |
|termice, energie electrica,   |                       |                       |
|telefonie si televiziune prin |                       |                       |
|cablu taxa datorata pentru    |                       |                       |
|fiecare instalatie este       |                       |                       |
|cuprinsa intre:               |                       |                       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|5. Pentru eliberarea avizului |   100.000 - 364.000   |   111.000 - 403.000   |
|comisiei de urbanism si       |                       |                       |
|amenajarea teritoriului de    |                       |                       |
|catre primari ori structurile |                       |                       |
|de specialitate din cadrul    |                       |                       |
|consiliilor judetene, taxa    |                       |                       |
|datorata este cuprinsa intre: |                       |                       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|6. Pentru eliberarea          |    48.000 - 61.000    |    53.000 - 67.000    |
|certificatului de nomenclatura|                       |                       |
|stradala si adresa, taxa      |                       |                       |
|datorata este cuprinsa intre: |                       |                       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|B. Pentru eliberarea altor    | NIVELURILE ACTUALIZATE| NIVELURILE ACTUALIZATE|
|autorizatii si certificate    | PENTRU ANUL 2003      | PENTRU ANUL 2004      |
|decat cele prevazute la       |_______________________|_______________________|
|lit. A, precum si pentru viza |     Taxa - lei -      |     Taxa - lei -      |
|anuala sau trimestriala a     |                       |                       |
|acestora se datoreaza         |                       |                       |
|urmatoarele taxe:             |                       |                       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|1. Pentru eliberarea          |           x           |           x           |
|autorizatiilor de functionare |                       |                       |
|pentru activitati lucrative si|                       |                       |
|viza anuala a acestora:       |                       |                       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|a) pentru meseriasi si carausi|    50.000 - 75.000    |    55.000 - 83.000    |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|b) pentru cazane de fabricat  |    75.000 - 130.000   |    83.000 - 144.000   |
|   rachiu                     |                       |                       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|c) pentru liber-profesionisti |   130.000 - 200.000   |   144.000 - 221.000   |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|d) pentru mori, prese de ulei |   200.000 - 400.000   |   221.000 - 442.000   |
|   si darace                  |                       |                       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|e) pentru activitati de       |   500.000 - 1.000.000 |   553.000 - 1.106.000 |
|   proiectare                 |                       |                       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|f) pentru alte activitati     |   400.000 - 1.000.000 |   442.000 - 1.106.000 |
|   neprevazute mai sus        |                       |                       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|2. Pentru eliberarea          |    83.000 - 121.000   |    92.000 - 134.000   |
|autorizatiilor sanitare de    |                       |                       |
|functionare                   |                       |                       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|3. Pentru eliberarea de: copii|           x           |           x           |
|heliografice de pe planuri    |                       |                       |
|cadastrale sau de pe alte     |                       |                       |
|asemenea planuri, detinute de |                       |                       |
|consiliile locale, pentru     |                       |                       |
|fiecare mp de plan:           |                       |                       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|a.1. la scara 1:500           |        240.000        |        266.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|a.2. la scara 1:1.000         |        360.000        |        398.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|a.3. la scara 1:2.000         |        480.000        |        531.000        |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|4. Pentru eliberarea          |intre 50.000 si 500.000|intre 55.000 si 553.000|
|certificatului de producator  |                       |                       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|Pentru viza trimestriala a    |intre 25.000 si 100.000|intre 28.000 si 106.000|
|certificatului de producator  |                       |                       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|                                                                              |
|    CAP. VI                                                                   |
|    TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE               |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|         TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PUBLICITATE          |
|______________________________________________________________________________|
|  Extras din norma juridica   | VALORILE ACTUALIZATE  | VALORILE ACTUALIZATE  |
|                              | PENTRU ANUL 2003      | PENTRU ANUL 2004      |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|Art. 31. (2) pentru folosirea | intre 65.000 lei/an/mp| intre 72.000 lei/an/mp|
|mijloacelor de publicitate    | si 130.000 lei/an/mp  | si 144.000 lei/an/mp  |
|prin afisaj, panouri sau      | sau fractiune de mp   | sau fractiune de mp   |
|alte asemenea mijloace.       |                       |                       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|Art. 32. (3) pentru firmele   |intre 120.000 lei/an/mp|intre 133.000 lei/an/mp|
|instalate la locul exercitarii|si 200.000 lei/an/mp   |si 221.000 lei/an/mp   |
|activitatii, taxa se          |sau fractiune de mp    |sau fractiune de mp    |
|stabileste in functie de      |                       |                       |
|dimensiunea acestora intre:   |                       |                       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|                                                                              |
|   CAP. VII                                                                   |
|   IMPOZITUL PE SPECTACOL                                                     |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|                           IMPOZITUL PE SPECTACOLE                            |
|______________________________________________________________________________|
|Art. 35. (1) lit. a) in cazul | de la 500 lei/mp/zi   | de la 600 lei/mp/zi   |
|videotecilor                  | la 1.000 lei/mp/zi    | la 1.100 lei/mp/zi    |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|Art. 35. (1) lit. b) in cazul | de la 1.000 lei/mp/zi | de la 1.100 lei/mp/zi |
|discotecilor                  | la 2.000 lei/mp/zi    | la 2.200 lei/mp/zi    |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|                                                                              |
|    CAP. IX                                                                   |
|    ALTE IMPOZITE SI TAXE                                                     |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|                                 ALTE TAXE LOCALE                             |
|______________________________________________________________________________|
|Art. 48. (1) taxe zilnice     | intre 1.000 lei/zi    | intre 1.100 lei/zi    |
|pentru utilizarea temporara a | si 100.000 lei/zi     | si 111.000 lei/zi     |
|locurilor publice si pentru   |                       |                       |
|vizitarea muzeelor, caselor   |                       |                       |
|memoriale, monumentelor       |                       |                       |
|istorice de arhitectura si    |                       |                       |
|arheologie                    |                       |                       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|Art. 48. (2) pentru detinerea | intre 1.000lei/zi     | intre 1.100lei/zi     |
|in proprietate sau in         | si 100.000lei/zi      | si 111.000lei/zi      |
|folosinta, dupa caz, de       |                       |                       |
|utilaje autorizate sa         |                       |                       |
|functioneze in scopul         |                       |                       |
|obtinerii de venit;           |                       |                       |
|______________________________|_______________________|_______________________|
|Art. 48. (3) taxe pentru      | intre 26.000 lei/an   | intre 29.000 lei/an   |
|vehiculele lente prevazute in | si 260.000 lei/an     | si 288.000 lei/an     |
|anexa nr. 8, pentru fiecare   |                       |                       |
|vehicul;                      |                       |                       |
|______________________________|_______________________|_______________________|

    II. LEGEA NR. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare

 ______________________________________________________________________________
|                                          |NIVELURILE       |NIVELURILE       |
|       Extras din norma juridica          |ACTUALIZATE      |ACTUALIZATE      |
|                                          |PENTRU ANUL 2003 |PENTRU ANUL 2004 |
|                                          |- lei -          |- lei -          |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|Art. 2. (1) Actiunile si cereri evaluabile|             x   |             x   |
|in bani, introduse la instantele          |                 |                 |
|judecatoresti, se taxeaza astfel:         |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|a) pana la valoarea de 342.000 lei        |        17.000   |        17.000   |
|   - plafon valoric pentru anul 2003      |                 |                 |
|a) pana la valoarea de 342.000 lei        |                 |                 |
|   - plafon valoric pentru anul 2004      |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|b) intre 342.001 lei si 3.420.000 lei     |17.000 lei + 10% |17.000 lei + 10% |
|   - plafon valoric pentru anul 2003      |pentru ce        |pentru ce        |
|b) intre 342.001 lei si 3.420.000 lei     |depaseste        |depaseste        |
|    - plafon valoric pentru anul 2004     |342.000 lei      |342.000 lei      |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|c) intre 3.420.001 lei si 34.200.000 lei  |325.000 lei + 8% |325.000 lei + 8% |
|   - plafon valoric pentru anul 2003      |pentru ce        |pentru ce        |
|c) intre 3.420.001 lei si 34.200.000 lei  |depaseste        |depaseste        |
|   - plafon valoric pentru anul 2004      |3.420.000 lei    |3.420.000 lei    |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|d) intre 34.200.001 lei si 171.000.000 lei|2.787.000 lei +  |2.787.000 lei +  |
|   - plafon valoric pentru anul 2003      |6% pentru ce     |6% pentru ce     |
|d) intre 34.200.001 lei si 171.000.000 lei|depaseste        |depaseste        |
|   - plafon valoric pentru anul 2004      |34.200.000 lei   |34.200.000 lei   |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|e) intre 171.000.001 lei si               |10.995.000 lei + |10.995.000 lei + |
|   342.000.000 lei                        |4% pentru ce     |4% pentru ce     |
|   - plafon valoric pentru anul 2003      |depaseste        |depaseste        |
|e) intre 171.000.001 lei si               |171.000.000 lei  |171.000.000 lei  |
|   342.000.000 lei                        |                 |                 |
|   - plafon valoric pentru anul 2004      |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|f) intre 342.000.001 lei si               |17.835.000 lei + |17.835.000 lei + |
|   1.710.000.000 lei                      |2% pentru ce     |2% pentru ce     |
|   - plafon valoric pentru anul 2003      |depaseste        |depaseste        |
|f) intre 342.000.001 lei si               |342.000.000 lei  |342.000.000 lei  |
|   1.710.000.000 lei                      |                 |                 |
|   - plafon valoric pentru anul 2004      |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|g) peste 1.710.000.001 lei                |45.195.000 lei + |45.195.000 lei + |
|   - plafon valoric pentru anul 2003      |1% pentru ce     |1% pentru ce     |
|g) peste 1.710.000.001 lei                |depaseste        |depaseste        |
|   - plafon valoric pentru anul 2004      |1.710.000.000 lei|1.710.000.000 lei|
|__________________________________________|_________________|_________________|
|(2) ..................... Taxa aferenta   |     1.710.000*1)|     1.710.000*1)|
|acestei contestatiei nu poate depasi suma |                 |                 |
|de ......................*1),             |                 |                 |
|indiferent de valoarea contestata         |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|Art. 3. Actiunile si cererile neevaluabile|             x   |             x   |
|in bani se taxeaza astfel: |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|a) cereri pentru constatarea existentei   |       171.000   |       171.000   |
|sau neexistentei unui drept, facute in    |                 |                 |
|cadrul art. 111 din Codul de procedura    |                 |                 |
|civila                                    |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|a^1) cereri in anularea sau declararea    |       103.000   |       103.000   |
|nulitatii unui act juridic                |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|b) cereri care privesc dreptul de         |        85.000   |        85.000   |
|folosinta a locuintelor sau a unor        |                 |                 |
|incaperi, nelegate de plata anumitor sume |                 |                 |
|de bani, precum si cereri de ordonanta    |                 |                 |
|presedintiala al caror obiect nu este     |                 |                 |
|evaluabil in bani                         |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|c) cereri pentru stabilirea calitatii de  |       171.000   |       171.000   |
|mostenitor, a masei succesorale, cereri de|                 |                 |
|raport, cereri de reductiune a            |                 |                 |
|liberalitatilor si cereri de partaj       |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|d) cereri de recuzare in materie civila   |        34.000   |        34.000   |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|e) cereri de suspendare a executarii      |        85.000   |        85.000   |
|silite, inclusiv a executarii             |                 |                 |
|vremelnice, precum si cereri in legatura  |                 |                 |
|cu masurile asiguratorii                  |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|f) cereri de perimare si cereri pentru    |        85.000   |        85.000   |
|eliberarea ordonantei de adjudecare       |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|g) contestatii in anulare                 |        85.000   |        85.000   |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|h) cereri de revizuire                    |        85.000   |        85.000   |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|i) actiuni de granituire, in cazul in care|       171.000   |       171.000   |
|nu cuprind si revendicarea unei portiuni  |                 |                 |
|de teren                                  |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|j) actiuni posesorii si cereri care au ca |       171.000   |       171.000   |
|obiect servituti                          |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|k) cereri de stramutare in materie civila |        34.000   |        34.000   |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|l) cereri pentru investirea cu formula    |        34.000   |        34.000   |
|executorie a hotararilor judecatoresti    |                 |                 |
|pronuntate in tara sau in alte tari si a  |                 |                 |
|oricaror alte hotarari sau inscrisuri     |                 |                 |
|prevazute de lege, care nu sunt executorii|                 |                 |
|potrivit legii                            |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|m) cereri introduse de cei vatamati in    |             x   |             x   |
|drepturile lor printr-un act administrativ|                 |                 |
|sau prin refuzul nejustificat al unei     |                 |                 |
|autoritati administrative de a le rezolva |                 |                 |
|cererea referitoare la un drept recunoscut|                 |                 |
|de lege:                                  |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|- cererea pentru anularea actului sau,    |        34.000   |        34.000   |
|dupa caz, recunoasterea dreptului pretins,|                 |                 |
|precum si pentru eliberarea unui          |                 |                 |
|certificat, unei adeverinte sau oricarui  |                 |                 |
|alt inscris                               |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|- cererea cu caracter patrimonial, prin   |       342.000   |       342.000   |
|care se solicita si repararea pagubelor   |                 |                 |
|suferite - 10% din valoarea pretinsa, dar |                 |                 |
|nu mai mult de                            |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|n) cereri pentru refacerea inscrisurilor  |        34.000   |        34.000   |
|si a hotararilor disparute, precum si     |                 |                 |
|cereri de repunere in termen              |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|o) cereri pentru incuviintarea executarii |        85.000   |        85.000   |
|silite                                    |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|o^1) cereri pentru emiterea somatiei de   |       342.000   |       342.000   |
|plata                                     |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|p) cereri privind instituirea de masuri   |     3.420.000   |     3.420.000   |
|asiguratorii asupra navelor si            |                 |                 |
|aeronavelor                               |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|r) cereri de asistenta judiciara,         |             x   |             x   |
|formulate de autoritatile straine, daca   |                 |                 |
|prin conventii internationale sau pe baza |                 |                 |
|de reciprocitate nu s-a stabilit ca       |                 |                 |
|asistenta judiciara internationala se     |                 |                 |
|efectueaza gratuit:                       |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|- inmanarea de acte judiciare sau         |       342.000   |       342.000   |
|extrajudiciare                            |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|- efectuarea de comisii rogatorii         |       684.000   |       684.000   |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|s) cereri de infiintare a popririi        |        85.000   |        85.000   |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|t) cereri pentru eliberarea de catre      |        17.000   |        17.000   |
|instantele judecatoresti de copii de pe   |                 |                 |
|hotararile judecatoresti, cu mentiunea ca |                 |                 |
|sunt definitive sau irevocabile           |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|t) cereri pentru legalizarea de copii de  |  7.000/pagina   |  7.000/pagina   |
|pe inscrisurile aflate la dosar,          |                 |                 |
|pentru fiecare exemplar de copie in parte |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|t^1) cereri pentru eliberarea oricaror    |         7.000   |         7.000   |
|alte certificate prin care se atesta      |                 |                 |
|fapte sau situatii rezultate din          |                 |                 |
|evidentele instantelor de judecata sau cu |                 |                 |
|privire la dosarele aflate in arhiva      |                 |                 |
|acestora                                  |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|u) notificarile si somatiile comunicate   |        34.000   |        34.000   |
|prin executorii judecatoresti, de         |                 |                 |
|fiecare comunicare                        |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|v) cereri adresate Ministerului Justitiei |         7.000   |         7.000   |
|pentru supralegalizarea inscrisurilor sau |                 |                 |
|copiilor de pe inscrisuri, destinate a fi |                 |                 |
|utilizate in strainatate                  |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|x) cereri adresate Ministerului Justitiei |       171.000   |       171.000   |
|pentru autorizarea traducatorilor si      |                 |                 |
|interpretilor                             |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|Art. 4. Cereri pentru acordarea           |             x   |             x   |
|personalitatii juridice, pentru           |                 |                 |
|autorizarea functionarii                  |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|a) cereri pentru inregistrarea partidelor |       342.000   |       342.000   |
|politice                                  |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|b) cereri pentru acordarea personalitatii |       171.000   |       171.000   |
|juridice asociatiilor fara scop lucrativ, |                 |                 |
|fundatiilor, uniunilor si federatiilor de |                 |                 |
|persoane juridice fara scop lucrativ,     |                 |                 |
|precum si pentru modificarea actelor      |                 |                 |
|constitutive ale acestora                 |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|Art. 5. Cererile formulate in domeniul    |             x   |             x   |
|drepturilor de autor si de inventator se  |                 |                 |
|taxeaza dupa cum urmeaza:                 |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|a) cereri pentru recunoasterea dreptului  |       342.000   |       342.000   |
|de autor si a celor conexe, pentru        |                 |                 |
|constatarea incalcarii acestora si        |                 |                 |
|repararea prejudiciilor, inclusiv plata   |                 |                 |
|drepturilor de autor si a sumelor cuvenite|                 |                 |
|pentru opere de arta, precum si pentru    |                 |                 |
|luarea de masuri in scopul prevenirii     |                 |                 |
|producerii unor pagube iminente sau       |                 |                 |
|pentru asigurarea repararii acestora      |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|b) cereri pentru recunoasterea calitatii  |       342.000   |       342.000   |
|de inventator, de titular de brevet, a    |                 |                 |
|drepturilor nascute din brevetul de       |                 |                 |
|inventie, din contractele de cesiune si   |                 |                 |
|licenta, inclusiv drepturile patrimoniale |                 |                 |
|ale inventatorului                        |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|Art. 6. In materie comerciala, se taxeaza |             x   |             x   |
|urmatoarele cereri:        |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|a) cereri pentru inregistrarea sau        |       342.000   |       342.000   |
|autorizarea societatilor comerciale,      |                 |                 |
|precum si pentru modificarea actelor      |                 |                 |
|constitutive ale acestora, cereri pentru  |                 |                 |
|excluderea unui asociat, precum si cereri |                 |                 |
|de dizolvare si lichidare a unei societati|                 |                 |
|comerciale                                |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|b) cereri pentru lichidarea pozitiei      |       342.000   |       342.000   |
|dominante a unui agent economic           |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|c) actiuni, cereri si contestatii         |       342.000   |       342.000   |
|introduse in temeiul Legii nr. 64/1995    |                 |                 |
|privind procedura reorganizarii judiciare |                 |                 |
|si a falimentului si al Legii nr. 83/1998 |                 |                 |
|privind procedura falimentului bancilor   |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|d) cereri pentru contestarea devizului    |       171.000   |       171.000   |
|lucrarilor reglementate de art. 67        |                 |                 |
|alin. 3 din Legea nr. 26/1996             |                 |                 |
|(Codul silvic)                            |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|Art. 7. Taxele judiciare de timbru pentru |             x   |             x   |
|unele actiuni si cereri referitoare la    |                 |                 |
|raporturile de familie sunt urmatoarele:  |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|a) pentru cererea de divort intemeiata pe |       342.000   |       342.000   |
|art. 38 alin. 1 si 2 din Codul familiei   |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|b) pentru cererea de divort intemeiata pe |        68.000   |        68.000   |
|art. 38 alin. 3 din Codul familiei, precum|                 |                 |
|si in cazul in care reclamantul nu        |                 |                 |
|realizeaza venituri sau acestea sunt      |                 |                 |
|inferioare salariului minim brut pe tara  |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|c) pentru cererile de stabilire a         |        51.000   |        51.000   |
|locuintei minorilor, formulate potrivit   |                 |                 |
|art. 100 alin. 3 din Codul familiei,      |                 |                 |
|pentru cererea de incredintare a copiilor |                 |                 |
|minori, introdusa separat de actiunea de  |                 |                 |
|divort, pentru cererile de reincredintare |                 |                 |
|a copiilor minori ulterior divortului,    |                 |                 |
|pentru actiunea introdusa de un parinte   |                 |                 |
|care a recunoscut unul sau mai multi      |                 |                 |
|copii, in scopul purtarii numelui sau,    |                 |                 |
|precum si pentru cererile de incredintare |                 |                 |
|a copiilor minori din afara casatoriei,   |                 |                 |
|formulate potrivit art. 65 din Codul      |                 |                 |
|familiei                                  |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|Art. 8. (1) Cererile formulate potrivit   |             x   |             x   |
|Legii notarilor publici si a activitatii  |                 |                 |
|notariale nr. 36/1995 se taxeaza dupa cum |                 |                 |
|urmeaza:                                  |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|a) cereri pentru solutionarea conflictelor|        68.000   |        68.000   |
|de competenta dintre birourile notarilor  |                 |                 |
|publici                                   |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|b) plangeri impotriva incheierii de       |        68.000   |        68.000   |
|respingere a cererii de indeplinire a unui|                 |                 |
|act notarial                              |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|c) cereri pentru supralegalizarea         |        34.000   |         34.000  |
|semnaturii si a sigiliului notarului      |                 |                 |
|public de catre Ministerul Justitiei      |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|Art. 8^1. (2) Dupa plata taxelor          |        17.000*1)|        17.000*1)|
|succesorale, eliberarea de noi copii de pe|                 |                 |
|hotararile judecatoresti prevazute la     |                 |                 |
|alin. (1) se taxeaza cu ..............*1) |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|Art. 8^2. Cererile formulate potrivit     |             x   |             x   |
|Legii nr. 188/2000 privind executorii     |                 |                 |
|judecatoresti, cu modificarile si         |                 |                 |
|completarile ulterioare, se taxeaza dupa  |                 |                 |
|cum urmeaza:                              |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|a) cereri pentru solutionarea conflictelor|        68.000   |        68.000   |
|de competenta intre birourile executorilor|                 |                 |
|judecatoresti                             |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|b) plangeri impotriva refuzului           |        68.000   |        68.000   |
|executorului judecatoresc de a indeplini  |                 |                 |
|un act sau de a efectua o executare silita|                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|c) cereri pentru supralegalizarea         |        34.000   |        34.000   |
|semnaturii si a stampilei executorului    |                 |                 |
|judecatoresc                              |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|Art. 9. (1) Transcrierea sau, dupa caz,   |             x   |             x   |
|intabularea in registrele de publicitate  |                 |                 |
|a instrainarilor de imobile, pe baza de   |                 |                 |
|acte sub semnatura privata, si a          |                 |                 |
|ordonantelor de adjudecare se taxeaza in  |                 |                 |
|functie de valoarea declarata de parti    |                 |                 |
|in act, dar nu mai putin decat valoarea   |                 |                 |
|terenurilor si constructiilor, avuta in   |                 |                 |
|vedere la stabilirea impozitelor, astfel: |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|a) pana la 3.420.000 lei                  |4%, dar nu mai   |4%, dar nu mai   |
|   - plafon valoric pentru anul 2003      |putin de         |putin de         |
|a) pana la 3.420.000 lei                  |34.000 lei       |34.000 lei       |
|   - plafon valoric pentru anul 2004      |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|b) de la 3.420.001 lei la 17.100.000 lei  |137.000 lei + 3% |137.000 lei + 3% |
|   - plafon valoric pentru anul 2003      |pentru suma ce   |pentru suma ce   |
|b) de la 3.420.001 lei la 17.100.000 lei  |depaseste        |depaseste        |
|   - plafon valoric pentru anul 2004      |3.420.000 lei    |3.420.000 lei    |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|c) de la 17.100.001 lei la 34.200.000 lei |547.000 lei + 2% |547.000 lei + 2% |
|   - plafon valoric pentru anul 2003      |pentru suma ce   |pentru suma ce   |
|c) de la 17.100.001 lei la 34.200.000 lei |depaseste        |depaseste        |
|   - plafon valoric pentru anul 2004      |17.100.000 lei   |17.100.000 lei   |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|d) de la 34.200.001 lei la 51.000.000 lei |889.000 lei +    |889.000 lei +    |
|   - plafon valoric pentru anul 2003      |1,5% pentru suma |1,5% pentru suma |
|d) de la 34.200.001 lei la 51.000.000 lei |ce depaseste     |ce depaseste     |
|   - plafon valoric pentru anul 2004      |34.200.000 lei   |34.200.000 lei   |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|e) peste 51.000.000 lei                   |1.197.000 lei +  |1.197.000 lei +  |
|   - plafon valoric pentru anul 2003      |1% pentru suma ce|1% pentru suma ce|
|e) peste 51.000.000 lei                   |depaseste        |depaseste        |
|   - plafon valoric pentru anul 2004      |51.000.000 lei   |51.000.000 lei   |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|(4) Inscrierea drepturilor reale de       |       342.000   |       342.000   |
|garantie (gaj, ipoteca, privilegii,       |                 |                 |
|fidejusiuni reale) se taxeaza cu 1,5% la  |                 |                 |
|cuantumul din creanta garantat, dar nu mai|                 |                 |
|mult de                                   |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|(5) Orice alte transcrieri, inscrieri sau |        34.000   |        34.000   |
|notari in registrele de publicitate a     |                 |                 |
|situatiei juridice a imobilelor, inclusiv |                 |                 |
|radierea drepturilor reale de garantie    |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|(6) Actiunile si cererile prevazute de    |        68.000   |        68.000   |
|Decretul-lege nr. 115/1938 pentru         |                 |                 |
|unificarea dispozitiilor privitoare la    |                 |                 |
|cartile funciare si de Legea cadastrului  |                 |                 |
|si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996,  |                 |                 |
|altele decat cererile de efectuare a      |                 |                 |
|operatiunilor de publicitate              |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|(7) Eliberarea certificatelor de sarcini  |        17.000   |        17.000   |
|in urma cercetarii registrelor de         |                 |                 |
|transcriptiuni si inscriptiuni si, dupa   |                 |                 |
|caz, a extraselor sau copiilor de carte   |                 |                 |
|funciara                                  |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|Art. 11. (2) Se timbreaza cu ..........*1)|        34.000*1)|        34.000*1)|
|cererile pentru exercitarea apelului sau  |                 |                 |
|recursului impotriva urmatoarelor hotarari|                 |                 |
|judecatoresti: .......................... |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|Art. 12. Cererile in vederea declararii   |        68.000   |        68.000   |
|recursului in anulare in cauze civile,    |                 |                 |
|adresate Ministerului Justitiei sau       |                 |                 |
|Parchetului de pe langa Curtea Suprema de |                 |                 |
|Justitie                                  |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|Art. 13. Toate celelalte actiuni si cereri|        68.000   |        68.000   |
|neevaluabile in bani, cu exceptia celor   |                 |                 |
|scutite de plata taxei judiciare de timbru|                 |                 |
|potrivit legii                            |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|

   III. ORDONANTA NR. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, republicata

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| ANEXA - LISTA TAXELOR DE TIMBRU PENTRU ACTELE SI SERVICIILE NOTARIALE, PRECUM|
|         SI A ACTELOR SI SERVICIILOR NOTARIALE SCUTITE DE PLATA TAXELOR DE    |
|         TIMBRU                                                               |
|______________________________________________________________________________|
|                                          |NIVELURILE       |NIVELURILE       |
|        Extras din norma juridica         |ACTUALIZATE      |ACTUALIZATE      |
|                                          |PENTRU ANUL 2003 |PENTRU ANUL 2004 |
|                                          |     - lei -     |     - lei -     |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|        LISTA TAXELOR DE TIMBRU PENTRU ACTELE SI SERVICIILE NOTARIALE         |
|______________________________________________________________________________|
|1. Autentificarea actelor intre vii,      |             x   |             x   |
|translative ale dreptului de proprietate  |                 |                 |
|si ale altor drepturi reale ce au ca      |                 |                 |
|obiect bunuri imobile, inclusiv actele ce |                 |                 |
|au ca obiect constituirea ca aport la     |                 |                 |
|capitalul social al dreptului de          |                 |                 |
|proprietate sau al altui drept real asupra|                 |                 |
|bunurilor imobile se taxeaza la valoarea  |                 |                 |
|stabilita potrivit art. 4 alin. (1), dupa |                 |                 |
|cum urmeaza:                              |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|a) pana la 128.000.000 lei                |3% dar nu mai    |3% dar nu mai    |
|   - plafon valoric pentru anul 2003      |putin de         |putin de         |
|a) pana la 128.000.000 lei                |257.000 lei      |257.000 lei      |
|   - plafon valoric pentru anul 2004      |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|b) de la 128.000.001 lei la               |3.850.000 lei +  |3.850.000 lei +  |
|   257.000.000 lei                        |2% pentru suma   |2% pentru suma   |
|   - plafon valoric pentru anul 2003      |ce depaseste     |ce depaseste     |
|b) de la 128.000.001 lei la               |128.000.000 lei  |128.000.000 lei  |
|   257.000.000 lei                        |                 |                 |
|   - plafon valoric pentru anul 2004      |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|c) de la 257.000.001 lei la               |6.420.000 lei +  |6.420.000 lei +  |
|   513.000.000 lei                        |1,5% pentru suma |1,5% pentru suma |
|   - plafon valoric pentru anul 2003      |ce depaseste     |ce depaseste     |
|c) de la 257.000.001 lei la               |257.000.000 lei  |257.000.000 lei  |
|   513.000.000 lei                        |                 |                 |
|   - plafon valoric pentru anul 2004      |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|d) de la 513.000.001 lei la               |10.260.000 lei + |10.260.000 lei + |
|   2.566.000.000 lei                      |1% pentru suma   |1% pentru suma   |
|   - plafon valoric pentru anul 2003      |ce depaseste     |ce depaseste     |
|d) de la 513.000.001 lei la               |513.000.000 lei  |513.000.000 lei  |
|   2.566.000.000 lei                      |                 |                 |
|   - plafon valoric pentru anul 2004      |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|e) de la 2.566.000.001 lei la             |30.790.000 lei + |30.790.000 lei + |
|   5.133.000.000 lei                      |0,75% pentru suma|0,75% pentru suma|
|   - plafon valoric pentru anul 2003      |ce depaseste     |ce depaseste     |
|e) de la 2.566.000.001 lei la             |2.566.000.000 lei|2.566.000.000 lei|
|   5.133.000.000 lei                      |                 |                 |
|   - plafon valoric pentru anul 2004      |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|f) peste 5.133.000.001 lei                |50.050.000 lei + |50.050.000 lei + |
|   - plafon valoric pentru anul 2003      |0,5% pentru suma |0,5% pentru suma |
|f) peste 5.133.000.001 lei                |ce depaseste     |ce depaseste     |
|   - plafon valoric pentru anul 2004      |5.133.000.000 lei|5.133.000.000 lei|
|__________________________________________|_________________|_________________|
|2. Autentificarea testamentelor           |        77.000   |        77.000   |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|3. Autentificarea actelor de partaj       |       257.000   |       257.000   |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|4. Autentificarea actelor de lotizare     |        77.000   |        77.000   |
|(parcelare)                               |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|5. Autentificarea actelor de garantie,    |       103.000   |       103.000   |
|inclusiv a contractelor de ipoteca        |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|7. Autentificarea contractelor de comodat |0,5% din valoarea|0,5% din valoarea|
|si inchiriere de bunuri                   |bunurilor        |bunurilor        |
|                                          |declarate de     |declarate de     |
|                                          |parti sau, dupa  |parti sau, dupa  |
|                                          |caz, din         |caz, din         |
|                                          |cuantumul chiriei|cuantumul chiriei|
|                                          |declarate de     |declarate de     |
|                                          |parti, dar nu mai|parti, dar nu mai|
|                                          |putin de         |putin de         |
|                                          |128.000 lei      |128.000 lei      |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|8. Autentificarea procurilor              |        51.000   |        51.000   |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|9. Autentificarea oricaror alte acte al   |0,5% din valoarea|0,5% din valoarea|
|caror obiect este evaluabil in bani,      |declarata de     |declarata de     |
|necuprinse la pct. 1 - 8                  |parti, dar nu mai|parti, dar nu mai|
|                                          |putin de         |putin de         |
|                                          |128.000 lei      |128.000 lei      |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|10. Autentificarea actelor constitutive   |       257.000   |       257.000   |
|ale societatilor comerciale, precum si a  |                 |                 |
|actelor de modificare a acestora          |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|11. Autentificarea actelor constitutive   |       103.000   |       103.000   |
|ale societatilor agricole, precum si a    |                 |                 |
|actelor de modificare a acestora          |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|12. Autentificarea actelor de constituire |       103.000   |       103.000   |
|si a statutelor asociatiilor fara scop    |                 |                 |
|patrimonial si ale fundatiilor, inclusiv a|                 |                 |
|actelor de modificare                     |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|13. Autentificarea oricaror alte acte al  |        15.000   |        15.000   |
|caror obiect este neevaluabil in bani     |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|14. Intocmirea actelor de protest al      |       257.000   |       257.000   |
|cambiilor, cecurilor si al altor titluri  |                 |                 |
|la ordin                                  |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|15. Legalizarea semnaturilor, a           |        51.000   |        51.000   |
|specimenelor de semnatura si a sigiliilor,|                 |                 |
|dare de data certa, certificarea unor     |                 |                 |
|fapte, pentru fiecare act                 |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|16. Legalizarea de copii de pe            |        15.000   |        15.000   |
|inscrisurile prezentate de parti sau din  |                 |                 |
|arhiva notarului public, pentru fiecare   |                 |                 |
|copie                                     |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|17. Legalizarea traducerii de catre       |        26.000   |        26.000   |
|notarul public autorizat sau legalizarea  |                 |                 |
|semnaturii traducatorului, pentru fiecare |                 |                 |
|exemplar                                  |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|18. Primirea in depozit a inscrisurilor si|        15.000   |        15.000   |
|documentelor pe timp de un an sau         |                 |                 |
|fractiune de un an, pentru fiecare        |                 |                 |
|exemplar                                  |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|19. Eliberari de duplicate de pe actele   |        26.000   |        26.000   |
|notariale si reconstituiri de acte        |                 |                 |
|originale                                 |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|20. Taxa asupra succesiunilor, dupa       |             x   |             x   |
|valoarea acestora, se stabileste astfel:  |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|a) pana la 51.000.000 lei                 |3% dar nu mai    |3% dar nu mai    |
|   - plafon valoric pentru anul 2003      |putin de         |putin de         |
|a) pana la 51.000.000 lei                 |51.000 lei pentru|51.000 lei pentru|
|   - plafon valoric pentru anul 2004      |fiecare          |fiecare          |
|                                          |mostenitor       |mostenitor       |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|b) de la 51.000.001 lei la 257.000.000 lei|1.540.000 lei +  |1.540.000 lei +  |
|   - plafon valoric pentru anul 2003      |2% pentru suma   |2% pentru suma   |
|b) de la 51.000.001 lei la 257.000.000 lei|ce depaseste     |ce depaseste     |
|   - plafon valoric pentru anul 2004      |51.000.000 lei   |51.000.000 lei   |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|c) de la 257.000.001 lei la               |5.650.000 lei +  |5.650.000 lei +  |
|   513.000.000 lei                        |1% pentru suma   |1% pentru suma   |
|   - plafon valoric pentru anul 2003      |ce depaseste     |ce depaseste     |
|c) de la 257.000.001 lei la               |257.000.000 lei  |257.000.000 lei  |
|   513.000.000 lei                        |                 |                 |
|   - plafon valoric pentru anul 2004      |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|d) peste 513.000.001 lei                  |8.213.000 lei +  |8.213.000 lei +  |
|   - plafon valoric pentru anul 2003      |0,5% pentru suma |0,5% pentru suma |
|d) peste 513.000.001 lei                  |ce depaseste     |ce depaseste     |
|   - plafon valoric pentru anul 2004      |513.000.000 lei  |513.000.000 lei  |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|21. Efectuarea oricaror altor acte        |        15.000   |        15.000   |
|notariale necuprinse la pct. 11 - 18,     |                 |                 |
|pentru fiecare act                        |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|

    IV. LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
| ANEXA - LISTA CUPRINZAND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU                     |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|
|                                          |NIVELURILE       |NIVELURILE       |
|        Extras din norma juridica         |ACTUALIZATE      |ACTUALIZATE      |
|                                          |PENTRU ANUL 2003 |PENTRU ANUL 2004 |
|                                          |     - lei -     |     - lei -     |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|CAP. 1. Taxe pentru eliberarea            |             x   |             x   |
|certificatelor de orice fel, altele decat |                 |                 |
|cele eliberate de instante, Ministerul    |                 |                 |
|Justitiei, Parchetul de pe langa Curtea   |                 |                 |
|Suprema de Justitie si de notarii publici,|                 |                 |
|precum si pentru alte servicii prestate de|                 |                 |
|unele institutii publice                  |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|1. Eliberarea de catre organele           |         2.000   |         2.000   |
|administratiei publice centrale si locale,|                 |                 |
|de alte autoritati publice, precum si de  |                 |                 |
|institutii de stat, care, in exercitarea  |                 |                 |
|atributiilor lor, sunt in drept sa        |                 |                 |
|certifice anumite situatii de fapt, a     |                 |                 |
|certificatelor, adeverintelor si a        |                 |                 |
|oricaror alte inscrisuri prin care se     |                 |                 |
|atesta un fapt sau o situatie, cu exceptia|                 |                 |
|acelor acte pentru care se plateste o alta|                 |                 |
|taxa extrajudiciara de timbru mai mare    |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|2. Eliberarea certificatelor de           |             x   |             x   |
|proprietate asupra animalelor, pe cap de  |                 |                 |
|animal:                                   |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|- pentru animale sub 2 ani                |         2.000   |         2.000   |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|- pentru animale peste 2 ani              |         5.000   |         6.000   |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|3. Certificarea (transcrierea)            |             x   |             x   |
|transmisiunii proprietatii asupra         |                 |                 |
|animalelor, pe cap de animal, in bilete de|                 |                 |
|proprietate:                              |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|- pentru animale sub 2 ani                |         9.000   |        10.000   |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|- pentru animale peste 2 ani              |        25.000   |        28.000   |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|4. Eliberarea certificatelor de           |        31.000   |        35.000   |
|inregistrare fiscala                      |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|5. Eliberarea, la cerere, a certificatelor|         9.000   |        10.000   |
|medico-legale si a altor certificate      |                 |                 |
|medicale folosite in justitie             |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|6. Eliberarea, la cerere, a certificatelor|         6.000   |         7.000   |
|de cazier judiciar                        |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|7. Inregistrarea, la cerere, in actele de |        84.000   |        93.000   |
|stare civila a schimbarii numelui si a    |                 |                 |
|sexului                                   |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|8. Inregistrarea, la cerere, in actele de |         5.000   |         6.000   |
|stare civila a desfacerii casatoriei      |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|9. Transcrierea, la cerere, in registrele |         5.000   |         6.000   |
|de stare civila romane, a actelor de stare|                 |                 |
|civila intocmite de autoritatile straine  |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|10. Reconstituirea si intocmirea          |         5.000   |         6.000   |
|ulterioara, la cerere, a actelor de stare |                 |                 |
|civila                                    |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|11. Eliberarea altor certificate de stare |         5.000   |         6.000   |
|civila in locul celor pierdute, sustrase, |                 |                 |
|distruse sau deteriorate                  |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|CAP. 2. Taxe pentru eliberarea sau        |             x   |             x   |
|preschimbarea actelor de identitate si    |                 |                 |
|inscrierea mentiunilor in acestea, precum |                 |                 |
|si pentru eliberarea permiselor de        |                 |                 |
|vanatoare si de pescuit                   |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|1. Acte de identitate:                    |             x   |             x   |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|a) eliberarea sau preschimbarea cartilor  |         2.000   |         2.000   |
|de identitate (inclusiv a celor           |                 |                 |
|provizorii) si a buletinelor de identitate|                 |                 |
|pentru cetatenii romani, eliberarea       |                 |                 |
|carnetelor de identitate, precum si       |                 |                 |
|eliberarea sau prelungirea valabilitatii  |                 |                 |
|legitimatiilor provizorii pentru cetatenii|                 |                 |
|straini si persoanele fara cetatenie      |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|b) inscrierea mentiunilor privind         |         2.000   |         2.000   |
|schimbarea domiciliului sau a resedintei  |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|c) viza anuala a carnetelor de identitate |        32.000   |        35.000   |
|ale cetatenilor straini si ale persoanelor|                 |                 |
|fara cetatenie                            |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|d) eliberarea unor noi carti, buletine,   |        34.000   |        38.000   |
|carnete de identitate si legitimatii      |                 |                 |
|provizorii in locul celor pierdute, furate|                 |                 |
|sau deteriorate                           |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|2. Inregistrarea cererilor persoanelor    |         2.000   |         2.000   |
|fizice si juridice privind furnizarea unor|                 |                 |
|date din Registrul permanent de evidenta a|                 |                 |
|populatiei                                |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|3. Eliberarea sau viza anuala a permiselor|        13.000   |        14.000   |
|de vanatoare                              |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|4. Eliberarea sau viza anuala a permiselor|         6.000   |         7.000   |
|de pescuit                                |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|CAP. 3. Taxe pentru examinarea            |             x   |             x   |
|conducatorilor de autovehicule in vederea |                 |                 |
|obtinerii permiselor de conducere         |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|1. Taxe pentru examinarea candidatilor    |             x   |             x   |
|care au absolvit o scoala de conducatori  |                 |                 |
|de autovehicule:                          |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|a) obtinerea permisului de conducere      |        20.000   |        22.000   |
|valabil pentru autovehicule din           |                 |                 |
|subcategoria A1                           |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|b) obtinerea permisului de conducere      |        32.000   |        35.000   |
|valabil pentru autovehicule din           |                 |                 |
|categoria A                               |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|c) obtinerea permisului de conducere      |        40.000   |         44.000  |
|valabil pentru autovehicule apartinand    |                 |                 |
|uneia dintre categoriile sau              |                 |                 |
|subcategoriile B, B1, B + E               |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|d) obtinerea permisului de conducere      |        78.000   |        86.000   |
|valabil pentru autovehicule apartinand    |                 |                 |
|uneia dintre categoriile sau              |                 |                 |
|subcategoriile C1, D1, Tr                 |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|e) obtinerea permisului de conducere      |        98.000   |       108.000   |
|valabil pentru autovehicule apartinand    |                 |                 |
|uneia dintre categoriile sau              |                 |                 |
|subcategoriile                            |                 |                 |
|C1 + E, D1 + E, C, D, Tb, Tv              |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|f) obtinerea permisului de conducere      |       118.000   |       131.000   |
|valabil pentru autovehicule din           |                 |                 |
|categoriile C + E, D + E                  |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|2. Taxe pentru examinarea persoanelor care|de 5 ori taxele  |de 5 ori taxele  |
|nu au absolvit o scoala de conducatori de |prevazute la     |prevazute la     |
|autovehicule, cu exceptia celor prevazute |pct. 1           |pct. 1           |
|la pct. 3                                 |corespunzator    |corespunzator    |
|                                          |fiecarei         |fiecarei         |
|                                          |categorii si     |categorii si     |
|                                          |subcategorii de  |subcategorii de  |
|                                          |autovehicule     |autovehicule     |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|3. Taxe pentru examinarea persoanelor     |dublul taxelor   |dublul taxelor   |
|carora le-a fost anulat permisul de       |prevazute la     |prevazute la     |
|conducere, pentru categoriile cuprinse    |pct. 1           |pct. 1           |
|in permisul anulat                        |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|4. Taxe pentru examinarea persoanelor care|de 3 ori taxele  |de 3 ori taxele  |
|au fost respinse de trei ori la examenul  |prevazute la     |prevazute la     |
|pentru obtinerea aceleiasi categorii a    |pct. 1 ori, dupa |pct. 1 ori, dupa |
|permisului de conducere                   |caz, la pct. 2   |caz, la pct. 2   |
|                                          |sau 3            |sau 3            |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|CAP. 4. Taxe de inmatriculare a           |             x   |             x   |
|autovehiculelor si remorcilor, autorizare |                 |                 |
|provizorie de circulatie si autorizare de |                 |                 |
|circulatie pentru probe                   |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|1. Taxe de inmatriculare permanenta sau   |             x   |             x   |
|temporara a autovehiculelor si remorcilor:|                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|a) autovehicule si remorci cu masa totala |       208.000   |       230.000   |
|maxima autorizata de pana la 750 kg       |                 |                 |
|inclusiv                                  |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|b) autovehicule si remorci cu masa totala |       412.000   |       456.000   |
|maxima autorizata cuprinsa intre 750 kg   |                 |                 |
|inclusiv si 3.500 kg inclusiv             |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|c) autovehicule si remorci cu masa totala |       823.000   |       910.000   |
|maxima autorizata mai mare de 3.500 kg    |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|2. Taxe de autorizare provizorie a        |        59.000   |        65.000   |
|circulatiei autovehiculelor si remorcilor |                 |                 |
|neinmatriculate permanent sau temporar    |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|3. Taxe de autorizare a circulatiei pentru|     2.359.000   |     2.609.000   |
|probe a autovehiculelor si remorcilor     |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|CAP. 5. Taxe pentru eliberarea titlurilor |84.000 lei/hectar|93.000 lei/hectar|
|de proprietate asupra terenurilor         |sau fractiune de |sau fractiune de |
|dobandite in baza Legii fondului funciar  |hectar           |hectar           |
|nr. 18/1991                               |                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|

    V. AMENZILE PREVAZUTE DE ORDONANTA GUVERNULUI NR. 36/2002, REPUBLICATA

 ______________________________________________________________________________
|                                          |NIVELURILE       |NIVELURILE       |
|        Extras din norma juridica         |ACTUALIZATE      |ACTUALIZATE      |
|                                          |PENTRU ANUL 2003 |PENTRU ANUL 2004 |
|                                          |     - lei -     |     - lei -     |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|Art. 43. (1) Incalcarea normelor tehnice  |     2.000.000*1)|     2.200.000*1)|
|privind tiparirea, inregistrarea, vizarea,|                 |                 |
|evidenta si gestionarea, dupa caz, a      |                 |                 |
|abonamentelor si a biletelor de intrare la|                 |                 |
|spectacole constituie contraventie si se  |                 |                 |
|sanctioneaza cu amenda de la              |                 |                 |
|.............*1) lei la ..........*2) lei.|                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|
|Art. 70. (2) Contraventia prevazuta la    |       500.000*1)|       600.000*1)|
|lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la   |     1.000.000*2)|     1.100.000*2)|
|.............*1) lei la ..........*2) lei,|     1.000.000*3)|     1.100.000*3)|
|iar cea de la lit. b), cu amenda de la    |     3.000.000*4)|     3.300.000*4)|
|.............*3) lei la ..........*4) lei.|                 |                 |
|__________________________________________|_________________|_________________|

    ANEXA 2/a
    Model ITL - 056

 _______________________________    ___________________________________________
| ELEMENTE DE IDENTIFICARE A    |  | Inregistrata sub nr. ____/___/___ 20___   |
|     CONTRIBUABILULUI          |  | la structura specializata in domeniul     |
|_______________________________|  | amenajarii teritoriului si al urbanismului|
| __________________________    |  | din raza administrativ-teritoriala unde   |
| str. ____________, nr. ______,|  | se realizeaza forajele si excavarile      |
| localitatea _________________,|  |___________________________________________|
| judetul _____________________ |  |               |                           |
|_______________________________|  | FUNCTIONARUL  |                           |
| CODUL UNIC DE INREGISTRARE:   |  | PUBLIC        |      _____________________|
|_______________________________|  |          L.S. | S.S. (prenumele si numele)|
| Nr. ____ din ____/______ 20__ |  |               |                           |
|_______________________________|__|_______________|___________________________|
|                                                                              |
|                                 CEREREA                                      |
|            pentru eliberarea autorizatiei de foraje si excavari              |
|______________________________________________________________________________|

                  DOMNULUI PRIMAR AL ..........................

    Subsemnatul ........................................, identificat prin actul de identitate B.I./C.I. seria ....... nr. ............ si codul numeric personal ..........................., va rog sa dispuneti eliberarea autorizatiei de foraje si excavari prevazuta la lit. A pct. 3 din anexa nr. 7 la Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata, si, respectiv, pct. 29.16 lit. a) din Normele metodologice aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.278/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru:
______________________________________________
 1. studii geotehnice
______________________________________________
 2. ridicari topografice
______________________________________________
 3. exploatari de cariera
______________________________________________
 4. balastiere
______________________________________________
 5. sonde de gaze
______________________________________________
 6. sonde de petrol
______________________________________________
 7. alte exploatari nementionate la pct. 1 - 6
______________________________________________

    Suprafata afectata de exploatarile pentru care solicit eliberarea autorizatiei este de ......... mp, fiind situata in tarlaua ..........., parcela ............... sau la adresa ............................................. .
    De asemenea, solicit ca perioada de valabilitate a autorizatiei sa fie de la ...../..../20.... la ...../..../20.... .
    Prin semnarea prezentei am luat cunostinta ca declararea necorespunzatoare adevarului se pedepseste conform legii penale.

                     L.S. ..........................
                          (semnatura solicitantului)

    NOTA:
    Prezenta cerere se depune la structura specializata in domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului in a carei raza de competenta teritoriala se realizeaza exploatarile, cu cel putin 45 de zile calendaristice inainte de data inceperii exploatarii.

    ANEXA 2/b
    Model ITL - 057

                                 ROMANIA                     ______________
                          Judetul ............*1)           |STEMA UNITATII|
                                 PRIMARUL                   |ADMINISTRATIV-|
                         ......................*2)          |TERITORIALE   |
                                                            |______________|

                       AUTORIZATIA DE FORAJE SI EXCAVARI
                     Nr. ....... din ...... ........... 20....

    Se autorizeaza ........................../.........................*3), cu domiciliul/sediul in .................................., str. .................. nr. ......., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judetul/sectorul ......................, sa execute foraje si excavari necesare*4):
 ______________________________________________________
| 1.|    | studiilor geotehnice                        |
|___|____|_____________________________________________|
| 2.|    | ridicarilor topografice                     |
|___|____|_____________________________________________|
| 3.|    | exploatarilor de cariera                    |
|___|____|_____________________________________________|
| 4.|    | balastierelor                               |
|___|____|_____________________________________________|
| 5.|    | sondelor de gaze                            |
|___|____|_____________________________________________|
| 6.|    | sondelor de petrol                          |
|___|____|_____________________________________________|
| 7.|    | altor exploatari nementionate la pct. 1 - 6 |
|___|____|_____________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
| Suprafata afectata de forajele si excavarile autorizate      - mp - | 1 |    |
|_____________________________________________________________________|___|____|
| Taxa prevazuta pentru foraje si excavari, inclusiv                  |   |    |
| majorarea anuala stabilita de consiliul local,                      |   |    |
| potrivit art. 72 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002               |   |    |
| privind impozitele si taxele locale, republicata         - lei/mp - | 2 |    |
|_____________________________________________________________________|___|____|
| Taxa incasata pentru eliberarea autorizatiei                        |   |    |
| (rd. 1 x rd. 2)                                             - lei - | 3 |    |
|_____________________________________________________________________|___|____|
| Taxa prevazuta la rd. 3 a fost achitata cu ordinul de                        |
| plata/chitanta nr. ....../......../......../20.....                          |
|______________________________________________________________________________|
| Perioada de valabilitate a autorizatiei:                                     |
| de la ....../......./20..... la ....../......./20.....                       |
|______________________________________________________________________________|

    Exploatarile autorizate se executa in tarlaua ...................., parcela ................... sau la adresa: ............................................

                                    Primar,
                         L.S.
                        ................................
                        (prenumele, numele si semnatura)
------------
    *1) Se mentioneaza denumirea judetului, iar in cazul municipiului Bucuresti se inscrie ca atare.
    *2) Se mentioneaza categoria si denumirea unitatii administrativ-teritoriale, iar in cazul municipiului Bucuresti se mentioneaza "Sectorului ...."
    *3) a) In cazul persoanelor fizice se mentioneaza: numele, initiala tatalui, prenumele/codul numeric personal.
    b) In cazul persoanelor juridice se mentioneaza: denumirea/codul unic de inregistrare.
    *4) Se bifeaza categoria de exploatari pentru care s-a eliberat autorizatia.

    NOTA:
    1. Evidenta acestor autorizatii se conduce de catre structura specializata in domeniul amenajarii teritoriului si al urbanismului intr-un registru special, altul decat cele pentru inregistrarea autorizatiei de construire/desfiintare, si, respectiv, inregistrarea autorizatiei model ITL - 10, numarul autorizatiei fiind cel care rezulta din acesta incepand cu numarul 1 pentru fiecare an fiscal.
    2. Autorizatia se elibereaza pentru fiecare an fiscal sau fractiune de an fiscal, iar taxa se calculeaza in mod corespunzator.

    ANEXA 3

                              - Model-cadru -

                                  ROMANIA                    ______________
                         Judetul ............*1)            |STEMA UNITATII|
                             CONSILIUL LOCAL                |ADMINISTRATIV-|
                  AL ...............*2) ............*3)     |TERITORIALE   |
                                                            |______________|

                                  HOTARARE
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20...

    In temeiul art. 46 alin. (1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare,
    luand in considerare prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985 si ratificata prin Legea nr. 199/1997,
    avand in vedere prevederile:
    - art. 38 alin. (2) lit. d) ultima teza din Legea administratiei publice locale nr. 215/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - art. 5 pct. 2 din Legea nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - art. 6 alin. (1) si (2), art. 13, 28, art. 30 alin. (1), art. 31 alin. (4), art. 35 alin. (2), art. 45 alin. (2), art. 48, art. 49 alin. (4) si (7), art. 55 alin. (2), art. 58, 60, 67, 72, 73, art. 74 alin. (1) lit. b) - d) si alin. (2), art. 75 si anexa nr. 5 lit. B pct. 2 ultima teza din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si pe cele ale pct. 1.07, 1.08, 4.04, 6.02, 6.04, pct. 13.01 alin. 4, pct. 13.02, 13.03, 28.02, 30.01, pct. 31.02 alin. 2, pct. 31.03, 31.04, 35.04, 45.01, 48.01 - 48.06, 48.10, 49.01, 49.08, 55.02, 58.01, 60.02, 67.01, 72.01, 72.03, 73.01, 74.25, 75.03 si pct. 80.19 lit. a) din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.278/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
    tinand seama de prevederile Hotararii Guvernului nr.  ....../20..... privind actualizarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20...,
    analizand Nomenclatura stradala aprobata prin Hotararea Consiliului Local al ..................*2) ................*3) nr. ......./20...., precum si Planul urbanistic general aprobat prin Hotararea Consiliului Local al .................*2) .................*3) nr. ...../20.....,
    tinand seama de necesitatile de crestere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 20... in scopul asigurarii finantarii cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum si de conditiile locale specifice zonei, pe de alta parte,

    Consiliul Local al ........................*2) ....................*3) adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se stabilesc impozitele si taxele locale pentru anul 20..., dupa cum urmeaza:
    a) nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevazute in Tabloul cuprinzand impozitele si taxele locale pentru anii 20... si 20..., constituind anexa nr. 1;
    b) cota prevazuta la art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste la ...%;
    c) cota prevazuta la art. 6 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste la ...%;
    d) cota prevazuta la art. 31 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste la ...%;
    e) cota prevazuta la art. 45 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste la ...%;
    f) cota prevazuta la art. 45 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste la ...% .
    Art. 2
    Bonificatia prevazuta la art. 49 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste dupa cum urmeaza:
    a) in cazul impozitului pe cladiri, la ...%;
    b) in cazul impozitului pe teren, la ...% .
    Art. 3
    (1) Majorarea anuala prevazuta la art. 72 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabileste dupa cum urmeaza:
    a) in cazul impozitului pe cladiri, la ...%;
    b) in cazul impozitului pe teren, la ...%;
    c) in cazul taxei pe teren, la ... %;
    d) in cazul taxei asupra mijloacelor de transport, la ...%;
    e) in cazul taxelor pentru eliberarea:
    e.1. certificatului de urbanism, la ...%;
    e.2. autorizatiei de construire, la ...%;
    e.3. autorizatiei de foraje si excavari, la ...%;
    e.4. autorizatiei de desfiintare, la ...%;
    e.5. autorizatiei privind lucrarile de racorduri si bransamente, la ...%;
    e.6. avizului comisiei de urbanism si amenajarea teritoriului, la ...%;
    e.7. certificatului de nomenclatura stradala, la ...%;
    e.8. autorizatiei de functionare pentru activitati lucrative si viza anuala, la ...%;
    e.9. autorizatiei sanitare de functionare, la ...%;
    e.10. de copii heliografice, la ...%;
    e.11. certificatului de producator si pentru viza trimestriala a acestuia, la ...%;
    f) in cazul taxei pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate, la ...%;
    g) in cazul impozitului pe spectacole, la ...%;
    h) in cazul taxei hoteliere, la ...%;
    i) in cazul altor taxe locale, la ...% .
    (2) In cazul impozitelor si taxelor locale stabilite in sume fixe, majorarea anuala prevazuta la alin. (1) este inclusa in nivelurile acestora prevazute in anexa nr. 1.
    Art. 4
    Pentru determinarea impozitului pe cladiri si a taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire in cazul persoanelor fizice, precum si a impozitului pe teren, pentru anul 20..., se mentine delimitarea zonelor aprobata prin Hotararea Consiliului Local al ..............*2) .............*3) nr. ..../20.... .
    Art. 5
    Terenurile pentru care nu se datoreaza taxa, potrivit pct. 2 lit. B din anexa nr. 5 la Ordonanta Guvernului nr. 36/2002, republicata, cu modificarile ulterioare, sunt:
    a) ........................................................................;
    b) ........................................................................
    ...........................................................................
    ...........................................................................
    Art. 6
    Lista actelor normative prin care sunt instituite impozite si taxe locale, inclusiv hotararile Consiliului Local al ...............*2) ..............*3), prin care s-au instituit/stabilit impozite si taxe locale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevazuta in anexa nr. 2.
    Art. 7
    Lista cuprinzand actele normative, inclusiv hotararile Consiliului Local al ..............*2) ..............*3), in temeiul carora s-au acordat facilitati fiscale pe o perioada de 5 ani anteriori anului fiscal curent, este prevazuta in anexa nr. 3.
    Art. 8
    Se aproba procedura de acordare a facilitatilor fiscale categoriilor de persoane fizice prevazute la art. 49 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit anexei nr. 4.
    Art. 9
    Se aproba procedura de acordare a reducerii impozitului pe cladiri in cazul persoanelor fizice, in conditiile pct. 60.02 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.278/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit anexei nr. 5.
    Art. 10
    Anexele nr. 1 - 5 fac parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 11
    (1) Prezenta hotarare se comunica prefectului judetului .................*1) in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului .............*2) ................*3).
    (2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul autoritatilor administratiei publice locale, prin publicare atat in Monitorul Oficial al ...............*2) ..................*3) si/sau in ..............*4), cat si prin .................*5).

            Presedintele de sedinta,
       L.S.
       S.S. .......................................
              (prenumele si numele consilierului)

                                           Contrasemneaza:
                          Secretarul ............*2) .....................*3)
                            S.S. ..........................................
                                         (prenumele si numele)
    ....................*3) .........    ............. 20....
                              (ziua)         (luna)

    Nr. .........

    NOTA:
    1. In cazul municipiului Bucuresti, sectoarelor acestuia si judetelor, denumirile unitatilor administrativ-teritoriale si ale autoritatilor deliberative ale administratiei publice locale se adapteaza in mod corespunzator.
    2. Prezentul model-cadru se adapteaza in mod corespunzator, potrivit dinamicii legislative, precum si necesitatilor specifice fiecarei unitati administrativ-teritoriale.
    3. Anexele nr. 1 - 3 sunt obligatorii pentru toate categoriile de unitati administrativ-teritoriale, iar anexele nr. 4 si 5 sunt facultative, in functie de optiunea autoritatii deliberative.
    4. In cazul in care la nivelul unitatii administrativ-teritoriale se impun modificari ale delimitarii zonelor, art. 4 din prezentul model-cadru se modifica in sensul ca se aproba delimitarea zonelor, atat in extravilan, cat si in intravilan.
    5. Tabloul cuprinzand impozitele si taxele locale pentru anii 20.../20..., care constituie anexa nr. 1, cuprinde in mod obligatoriu intregul tablou - anexa nr. 1 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.278/2002, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarare, cu precizarea ca in cazul impozitelor si taxelor locale stabilite in sume fixe majorarea anuala prevazuta la art. 72 din Ordonanta se include in aceste niveluri, influentandu-le in mod corespunzator.
    6. In cazul in care, in Ordonanta Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru unele impozite si taxe locale sunt prevazute limite, in tablou se inscriu cuantumurile stabilite de autoritatea deliberativa, influentate in mod corespunzator cu majorarea anuala conform precizarilor de la nota nr. 5.
    7. In cazul taxelor locale prevazute la art. 48 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, acestea se detaliaza in Tabloul cuprinzand impozitele si taxele locale pentru anii 20.../20... - anexa nr. 1, potrivit necesitatilor specifice fiecarei unitati administrativ-teritoriale.
    8. In tabloul aprobat ca anexa la hotararea Consiliului Local al ..............*2) ..............*3) nu se influenteaza cu majorarea anuala prevazuta la art. 72 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, valorile impozabile prevazute in anexa nr. 1 la aceasta ordonanta, taxele judiciare de timbru - cap. II, taxele de timbru pentru activitatea notariala - cap. III, taxele extrajudiciare de timbru - cap. IV si amenzile - cap. V.
------------
    *1) Se inscrie denumirea judetului respectiv.
    *2) Se inscrie: comunei, orasului, municipiului, dupa caz.
    *3) Se inscrie denumirea comunei, orasului, municipiului, dupa caz.
    *4) Se mentioneaza denumirea publicatiei/publicatiilor prin care se aduce la cunostinta hotararea, acolo unde este cazul.
    *5) Se mentioneaza denumirea postului de radio sau televiziune, in cazul in care se apeleaza la o astfel de publicitate.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 561/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 561 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu