Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 197 din 14 aprilie 2003

pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata taxelor de timbru pentru activitatea notariala, datorate anticipat prestarii serviciului taxabil

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 311 din  8 mai 2003


SmartCity3


    Avand in vedere pct. 61.03 alin. 2 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.278/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 9 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 8/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Administratiei Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul administratiei publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata taxelor de timbru pentru activitatea notariala, datorate anticipat prestarii serviciului taxabil, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Ministrul administratiei publice,
                             Octav Cozmanca

    ANEXA 1

                             NORME METODOLOGICE
privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata taxelor de timbru pentru activitatea notariala, datorate anticipat prestarii serviciului taxabil

    Art. 1
    In temeiul art. 1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, republicata, si al pct. 61.03 alin. 2 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.278/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, la cererea temeinic justificata a contribuabililor, consiliile locale, in functie de destinatia bugetara a venitului pentru plata caruia s-a solicitat inlesnirea, pot acorda scutiri, reduceri, amanari sau esalonari la plata taxelor de timbru pentru activitatea notariala, datorate anticipat prestarii serviciului taxabil.
    Art. 2
    (1) La cererea temeinic justificata a contribuabililor, persoane fizice sau juridice, consiliile locale pot acorda pentru plata taxelor de timbru pentru activitatea notariala pe care le administreaza urmatoarele inlesniri la plata:
    a) amanari la plata pana cel tarziu 15 decembrie a anului fiscal;
    b) esalonari la plata, care se acorda pe o perioada de pana la 2 ani si pot incepe cu un termen de gratie de pana la 3 luni, cuprins in perioada de esalonare;
    c) scutiri sau reduceri de taxe de timbru datorate pentru activitatea notariala.
    (2) Cererile de acordare a inlesnirilor la plata taxelor de timbru pentru activitatea notariala se depun la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale din unitatea administrativ-teritoriala sau din sectorul municipiului Bucuresti la al carei/carui buget local se constituie ca venit acestea, potrivit pct. 74.07, 74.09, 74.10 si 74.17 din normele metodologice prevazute la art. 1.
    Art. 3
    (1) Inlesnirile la plata se acorda numai pe baza cererilor motivate ale contribuabililor, insotite de documentele prevazute la art. 4.
    (2) Cererile de acordare a inlesnirilor la plata, formulate de cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, vor fi insotite de dovada privind cetatenia romana a petentilor, de dovada privind veniturile, obtinuta de la autoritatea fiscala in tara de domiciliu, tradusa in limba romana si legalizata, precum si de alte acte in sprijinul cererii.
    (3) Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate pot beneficia de amanari sau de esalonari la plata numai in situatia existentei unui garant cu domiciliul/sediul in Romania, care sa faca dovada ca are posibilitatea de a achita suma pentru care se solicita inlesnire la plata si care sa isi asume obligatia de plata printr-un angajament de plata ori printr-un act incheiat in forma autentica.
    (4) Persoanele fizice si juridice straine care solicita inlesniri la plata pot beneficia de scutiri sau de reduceri la plata taxelor notariale de timbru pentru activitatea notariala in conditiile prevazute de legislatia cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat.
    (5) Pentru obtinerea inlesnirilor la plata petentii vor formula cerere separata pentru fiecare serviciu taxabil.
    Art. 4
    (1) Cererile de acordare a inlesnirilor la plata vor cuprinde:
    a) elementele de identificare a contribuabilului, respectiv denumirea sau numele si prenumele acestuia, sediul ori domiciliul, codul fiscal, codul unic de inregistrare sau codul numeric personal; dupa caz, numele, prenumele si calitatea celor care reprezinta contribuabilul in relatiile cu tertii; daca este cazul, suma datorata, precum si felul inlesnirilor solicitate;
    b) motivul solicitarii inlesnirii la plata;
    c) alte elemente in sustinerea cererii.
    (2) Cererile de acordare a inlesnirilor la plata, depuse de persoanele fizice, vor fi insotite de:
    a) acte doveditoare ale veniturilor de care dispun petentii, inclusiv ale membrilor familiei care au capacitate de exercitiu deplina si care locuiesc si gospodaresc impreuna cu petentii;
    b) declaratie pe propria raspundere privind copiii, sotul sau sotia aflati in intretinere si copii de pe certificatele de nastere si de stare civila, dupa caz;
    c) copii de pe documentele care atesta eventuala stare de incapacitate de munca;
    d) declaratie pe propria raspundere, data in fata reprezentantului din compartimentul de specialitate al autoritatii administrative, din care sa rezulte ca petentii nu dispun de alte venituri decat cele pentru care au depus acte doveditoare;
    e) orice alte documente in sustinerea cererii de acordare a inlesnirilor la plata.
    (3) Cererile de acordare a inlesnirilor la plata, depuse de persoanele juridice, vor fi insotite de:
    a) copie de pe ultimul bilant contabil depus la organul fiscal teritorial;
    b) situatia privind soldul conturilor de disponibil in lei si in valuta la data depunerii cererii, precum si situatia privind creditele curente si cele nerambursate la scadenta;
    c) copie de pe ultima balanta de verificare;
    d) situatia privind avansurile acordate furnizorilor si vechimea acestora;
    e) situatia privind debitorii conform evidentelor contabile;
    f) situatia privind depozitele bancare constituite;
    g) orice alte elemente si documente considerate utile pentru solutionarea cererii;
    h) alte documente in sustinerea cererii de acordare a inlesnirilor la plata.
    (4) Situatiile prevazute la alin. (3) lit. d), e) si f) se intocmesc de contribuabili pe propria raspundere.
    (5) Cererile de acordare a inlesnirilor la plata, depuse de persoanele fizice care desfasoara activitati independente, precum si de alti contribuabili fara personalitate juridica, trebuie sa fie insotite de:
    a) copie de pe autorizatia de functionare, de pe certificatul de inmatriculare la registrul comertului sau actul de numire pentru profesiile libere, dupa caz;
    b) date privind situatia economico-financiara a contribuabililor, inclusiv disponibilitatile din conturile bancare;
    c) alte documente in sustinerea cererii.
    (6) Pe langa documentele prevazute la alin. (2), (3) si (5), in functie de natura taxei de timbru pentru care se solicita inlesnirea la plata, cererile vor fi insotite si de confirmarea notarului public asupra serviciului supus taxarii si a cuantumului taxei datorate. In acest sens, pe baza unei cereri motivate a solicitantului procedurii notariale, notarul public va emite un certificat din care vor rezulta serviciul supus taxarii si cuantumul taxei de timbru, stabilita la momentul emiterii acestuia.
    (7) Cererile de acordare a unor inlesniri la plata se inregistreaza intr-un registru special la compartimentele de specialitate, separat pentru contribuabili persoane fizice, juridice si alti contribuabili fara personalitate juridica.
    (8) Documentatia intocmita de persoanele juridice sau de contribuabili fara personalitate juridica va fi completata de compartimentul de specialitate cu un referat care va cuprinde sinteza informatiilor prezentate in documentatie de catre contribuabili, precum si propunerea privind modul de solutionare a cererii.
    (9) Documentatia intocmita de contribuabili persoane fizice va fi completata de compartimentul de specialitate la care sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe locale cu copii de pe extrasele de rol din ultimii 2 ani anteriori anului curent, precum si cu actul constatator intocmit cu ocazia verificarii pe teren a cererii de acordare a inlesnirilor la plata, din care sa rezulte:
    a) situatia starii materiale a contribuabilului, referitoare la bunurile imobile si mobile proprietatea sa, precum si a membrilor familiei sale;
    b) posibilitati de incasare a debitului, in cazul solicitarii amanarii sau esalonarii;
    c) alte elemente utile pentru solutionarea cererii;
    d) propunerea de solutionare a cererii.
    Documentele prevazute in prezentul alineat vor fi transmise la compartimentul de specialitate competent, dupa caz.
    (10) Cererile care contin date sau au anexate documente justificative incomplete vor fi restituite in vederea completarii.
    (11) Termenul de solutionare a cererilor de acordare a inlesnirilor la plata este de 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii.
    (12) Compartimentul de specialitate competent va inainta, in termen de 15 zile lucratoare, calculate de la data inregistrarii, primarului unitatii administrativ-teritoriale sau primarului sectorului, dupa caz, sub a carui autoritate functioneaza, proiectul de hotarare privind solutionarea cererilor.
    (13) Primarul, in termen de 10 zile lucratoare, calculate de la data inregistrarii proiectului de hotarare privind solutionarea cererilor la cabinetul primarului, are obligatia supunerii spre dezbatere consiliului local.
    (14) Hotararile consiliului local privind solutionarea cererii de acordare a inlesnirilor la plata se aduc la cunostinta persoanelor interesate, conform prevederilor art. 85 alin. (1) lit. h) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 5
    (1) La solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata taxelor de timbru pentru activitatea notariala se au in vedere urmatoarele:
    a) lipsa posibilitatii de plata anticipata a taxelor, rezultata din analiza situatiei materiale sau economico-financiare a contribuabililor;
    b) posibilitatea recuperarii sumelor pentru care se propune acordarea amanarii sau esalonarii la plata, inclusiv a majorarilor aferente.
    (2) Pentru analiza si solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata se pot solicita si alte informatii si documente referitoare la contribuabil.
    Art. 6
    (1) Pentru acordarea inlesnirilor la plata creditorii bugetari locali vor cere debitorilor constituirea de garantii.
    (2) Pentru acordarea de inlesniri la plata taxelor de timbru pentru activitatea notariala, in cazul persoanelor fizice garantia este:
    a) o suma egala cu doua rate medii din esalonare, reprezentand taxe notariale esalonate si dobanzi calculate, in cazul esalonarilor la plata;
    b) o suma rezultata din raportul dintre contravaloarea taxelor notariale amanate si dobanzile calculate si numarul de luni aprobate pentru amanare la plata, in cazul amanarilor la plata.
    (3) Pentru acordarea de inlesniri la plata taxelor de timbru pentru activitatea notariala, in cazul persoanelor juridice garantia este de 100% din totalul creantei bugetare locale pentru care s-a acordat inlesnirea si poate fi sub forma de scrisoare de garantie bancara, gaj ori ipoteca, precum si sub orice alta forma de garantie prevazuta de lege.
    (4) Neconstituirea garantiei prevazute in conditiile alin. (2) si (3) conduce, de drept, la incetarea efectelor hotararii consiliului local privind solutionarea cererii de acordare a inlesnirilor la plata taxelor de timbru pentru activitatea notariala.
    Art. 7
    (1) Inlesnirile la plata taxelor de timbru pentru activitatea notariala se acorda in urmatoarele conditii:
    a) de la data aprobarii cererii de acordare a inlesnirilor la plata, pentru sumele esalonate sau amanate, se datoreaza si se calculeaza dobanzi conform prevederilor legale, plata acestora efectuandu-se impreuna cu rata respectiva;
    b) pe perioada de gratie acordata la esalonare si pe perioada amanarii la plata dobanzile datorate conform legii se achita lunar.
    (2) Inlesnirile la plata se pot acorda si cu impunerea altor conditii care se considera stimulative pentru incasarea veniturilor bugetare.
    Art. 8
    Daca prin cerere contribuabilul solicita reducerea sau scutirea la plata, iar din analiza intregii documentatii rezulta ca acordarea unei inlesniri dintre cele mentionate anterior nu este oportuna, se poate acorda, cu acceptul scris al contribuabilului, o alta inlesnire la plata, respectiv amanare sau esalonare.
    Art. 9
    Nerespectarea inlesnirilor la plata, astfel cum au fost acordate, conduce la executarea silita pentru intreaga suma neplatita si la obligatia de plata a dobanzilor si a penalitatilor de intarziere, calculate de la data la care termenul si/sau conditiile nu au fost respectate.
    Art. 10
    Compartimentele de specialitate urmaresc permanent tinerea evidentei cererilor de acordare a inlesnirilor la plata, stadiul solutionarii acestora, precum si respectarea termenelor de solutionare, potrivit legii.
    Art. 11
    Cererile de acordare a inlesnirilor la plata, depuse si nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, vor fi solutionate conform acestor norme.
    Art. 12
    In cazul inlesnirilor la plata taxelor de timbru serviciul notarial se va putea efectua de catre notarul public pe baza hotararii consiliului local al unitatii administrativ teritoriale beneficiare a taxei de timbru.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 197/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 197 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Ordin 104 2003
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu