Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 197 din 14 aprilie 2003

pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata taxelor de timbru pentru activitatea notariala, datorate anticipat prestarii serviciului taxabil

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 311 din  8 mai 2003


SmartCity3


    Avand in vedere pct. 61.03 alin. 2 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.278/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 9 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 8/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Administratiei Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul administratiei publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata taxelor de timbru pentru activitatea notariala, datorate anticipat prestarii serviciului taxabil, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Ministrul administratiei publice,
                             Octav Cozmanca

    ANEXA 1

                             NORME METODOLOGICE
privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata taxelor de timbru pentru activitatea notariala, datorate anticipat prestarii serviciului taxabil

    Art. 1
    In temeiul art. 1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, republicata, si al pct. 61.03 alin. 2 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.278/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, la cererea temeinic justificata a contribuabililor, consiliile locale, in functie de destinatia bugetara a venitului pentru plata caruia s-a solicitat inlesnirea, pot acorda scutiri, reduceri, amanari sau esalonari la plata taxelor de timbru pentru activitatea notariala, datorate anticipat prestarii serviciului taxabil.
    Art. 2
    (1) La cererea temeinic justificata a contribuabililor, persoane fizice sau juridice, consiliile locale pot acorda pentru plata taxelor de timbru pentru activitatea notariala pe care le administreaza urmatoarele inlesniri la plata:
    a) amanari la plata pana cel tarziu 15 decembrie a anului fiscal;
    b) esalonari la plata, care se acorda pe o perioada de pana la 2 ani si pot incepe cu un termen de gratie de pana la 3 luni, cuprins in perioada de esalonare;
    c) scutiri sau reduceri de taxe de timbru datorate pentru activitatea notariala.
    (2) Cererile de acordare a inlesnirilor la plata taxelor de timbru pentru activitatea notariala se depun la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale din unitatea administrativ-teritoriala sau din sectorul municipiului Bucuresti la al carei/carui buget local se constituie ca venit acestea, potrivit pct. 74.07, 74.09, 74.10 si 74.17 din normele metodologice prevazute la art. 1.
    Art. 3
    (1) Inlesnirile la plata se acorda numai pe baza cererilor motivate ale contribuabililor, insotite de documentele prevazute la art. 4.
    (2) Cererile de acordare a inlesnirilor la plata, formulate de cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, vor fi insotite de dovada privind cetatenia romana a petentilor, de dovada privind veniturile, obtinuta de la autoritatea fiscala in tara de domiciliu, tradusa in limba romana si legalizata, precum si de alte acte in sprijinul cererii.
    (3) Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate pot beneficia de amanari sau de esalonari la plata numai in situatia existentei unui garant cu domiciliul/sediul in Romania, care sa faca dovada ca are posibilitatea de a achita suma pentru care se solicita inlesnire la plata si care sa isi asume obligatia de plata printr-un angajament de plata ori printr-un act incheiat in forma autentica.
    (4) Persoanele fizice si juridice straine care solicita inlesniri la plata pot beneficia de scutiri sau de reduceri la plata taxelor notariale de timbru pentru activitatea notariala in conditiile prevazute de legislatia cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat.
    (5) Pentru obtinerea inlesnirilor la plata petentii vor formula cerere separata pentru fiecare serviciu taxabil.
    Art. 4
    (1) Cererile de acordare a inlesnirilor la plata vor cuprinde:
    a) elementele de identificare a contribuabilului, respectiv denumirea sau numele si prenumele acestuia, sediul ori domiciliul, codul fiscal, codul unic de inregistrare sau codul numeric personal; dupa caz, numele, prenumele si calitatea celor care reprezinta contribuabilul in relatiile cu tertii; daca este cazul, suma datorata, precum si felul inlesnirilor solicitate;
    b) motivul solicitarii inlesnirii la plata;
    c) alte elemente in sustinerea cererii.
    (2) Cererile de acordare a inlesnirilor la plata, depuse de persoanele fizice, vor fi insotite de:
    a) acte doveditoare ale veniturilor de care dispun petentii, inclusiv ale membrilor familiei care au capacitate de exercitiu deplina si care locuiesc si gospodaresc impreuna cu petentii;
    b) declaratie pe propria raspundere privind copiii, sotul sau sotia aflati in intretinere si copii de pe certificatele de nastere si de stare civila, dupa caz;
    c) copii de pe documentele care atesta eventuala stare de incapacitate de munca;
    d) declaratie pe propria raspundere, data in fata reprezentantului din compartimentul de specialitate al autoritatii administrative, din care sa rezulte ca petentii nu dispun de alte venituri decat cele pentru care au depus acte doveditoare;
    e) orice alte documente in sustinerea cererii de acordare a inlesnirilor la plata.
    (3) Cererile de acordare a inlesnirilor la plata, depuse de persoanele juridice, vor fi insotite de:
    a) copie de pe ultimul bilant contabil depus la organul fiscal teritorial;
    b) situatia privind soldul conturilor de disponibil in lei si in valuta la data depunerii cererii, precum si situatia privind creditele curente si cele nerambursate la scadenta;
    c) copie de pe ultima balanta de verificare;
    d) situatia privind avansurile acordate furnizorilor si vechimea acestora;
    e) situatia privind debitorii conform evidentelor contabile;
    f) situatia privind depozitele bancare constituite;
    g) orice alte elemente si documente considerate utile pentru solutionarea cererii;
    h) alte documente in sustinerea cererii de acordare a inlesnirilor la plata.
    (4) Situatiile prevazute la alin. (3) lit. d), e) si f) se intocmesc de contribuabili pe propria raspundere.
    (5) Cererile de acordare a inlesnirilor la plata, depuse de persoanele fizice care desfasoara activitati independente, precum si de alti contribuabili fara personalitate juridica, trebuie sa fie insotite de:
    a) copie de pe autorizatia de functionare, de pe certificatul de inmatriculare la registrul comertului sau actul de numire pentru profesiile libere, dupa caz;
    b) date privind situatia economico-financiara a contribuabililor, inclusiv disponibilitatile din conturile bancare;
    c) alte documente in sustinerea cererii.
    (6) Pe langa documentele prevazute la alin. (2), (3) si (5), in functie de natura taxei de timbru pentru care se solicita inlesnirea la plata, cererile vor fi insotite si de confirmarea notarului public asupra serviciului supus taxarii si a cuantumului taxei datorate. In acest sens, pe baza unei cereri motivate a solicitantului procedurii notariale, notarul public va emite un certificat din care vor rezulta serviciul supus taxarii si cuantumul taxei de timbru, stabilita la momentul emiterii acestuia.
    (7) Cererile de acordare a unor inlesniri la plata se inregistreaza intr-un registru special la compartimentele de specialitate, separat pentru contribuabili persoane fizice, juridice si alti contribuabili fara personalitate juridica.
    (8) Documentatia intocmita de persoanele juridice sau de contribuabili fara personalitate juridica va fi completata de compartimentul de specialitate cu un referat care va cuprinde sinteza informatiilor prezentate in documentatie de catre contribuabili, precum si propunerea privind modul de solutionare a cererii.
    (9) Documentatia intocmita de contribuabili persoane fizice va fi completata de compartimentul de specialitate la care sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe locale cu copii de pe extrasele de rol din ultimii 2 ani anteriori anului curent, precum si cu actul constatator intocmit cu ocazia verificarii pe teren a cererii de acordare a inlesnirilor la plata, din care sa rezulte:
    a) situatia starii materiale a contribuabilului, referitoare la bunurile imobile si mobile proprietatea sa, precum si a membrilor familiei sale;
    b) posibilitati de incasare a debitului, in cazul solicitarii amanarii sau esalonarii;
    c) alte elemente utile pentru solutionarea cererii;
    d) propunerea de solutionare a cererii.
    Documentele prevazute in prezentul alineat vor fi transmise la compartimentul de specialitate competent, dupa caz.
    (10) Cererile care contin date sau au anexate documente justificative incomplete vor fi restituite in vederea completarii.
    (11) Termenul de solutionare a cererilor de acordare a inlesnirilor la plata este de 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii.
    (12) Compartimentul de specialitate competent va inainta, in termen de 15 zile lucratoare, calculate de la data inregistrarii, primarului unitatii administrativ-teritoriale sau primarului sectorului, dupa caz, sub a carui autoritate functioneaza, proiectul de hotarare privind solutionarea cererilor.
    (13) Primarul, in termen de 10 zile lucratoare, calculate de la data inregistrarii proiectului de hotarare privind solutionarea cererilor la cabinetul primarului, are obligatia supunerii spre dezbatere consiliului local.
    (14) Hotararile consiliului local privind solutionarea cererii de acordare a inlesnirilor la plata se aduc la cunostinta persoanelor interesate, conform prevederilor art. 85 alin. (1) lit. h) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 5
    (1) La solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata taxelor de timbru pentru activitatea notariala se au in vedere urmatoarele:
    a) lipsa posibilitatii de plata anticipata a taxelor, rezultata din analiza situatiei materiale sau economico-financiare a contribuabililor;
    b) posibilitatea recuperarii sumelor pentru care se propune acordarea amanarii sau esalonarii la plata, inclusiv a majorarilor aferente.
    (2) Pentru analiza si solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata se pot solicita si alte informatii si documente referitoare la contribuabil.
    Art. 6
    (1) Pentru acordarea inlesnirilor la plata creditorii bugetari locali vor cere debitorilor constituirea de garantii.
    (2) Pentru acordarea de inlesniri la plata taxelor de timbru pentru activitatea notariala, in cazul persoanelor fizice garantia este:
    a) o suma egala cu doua rate medii din esalonare, reprezentand taxe notariale esalonate si dobanzi calculate, in cazul esalonarilor la plata;
    b) o suma rezultata din raportul dintre contravaloarea taxelor notariale amanate si dobanzile calculate si numarul de luni aprobate pentru amanare la plata, in cazul amanarilor la plata.
    (3) Pentru acordarea de inlesniri la plata taxelor de timbru pentru activitatea notariala, in cazul persoanelor juridice garantia este de 100% din totalul creantei bugetare locale pentru care s-a acordat inlesnirea si poate fi sub forma de scrisoare de garantie bancara, gaj ori ipoteca, precum si sub orice alta forma de garantie prevazuta de lege.
    (4) Neconstituirea garantiei prevazute in conditiile alin. (2) si (3) conduce, de drept, la incetarea efectelor hotararii consiliului local privind solutionarea cererii de acordare a inlesnirilor la plata taxelor de timbru pentru activitatea notariala.
    Art. 7
    (1) Inlesnirile la plata taxelor de timbru pentru activitatea notariala se acorda in urmatoarele conditii:
    a) de la data aprobarii cererii de acordare a inlesnirilor la plata, pentru sumele esalonate sau amanate, se datoreaza si se calculeaza dobanzi conform prevederilor legale, plata acestora efectuandu-se impreuna cu rata respectiva;
    b) pe perioada de gratie acordata la esalonare si pe perioada amanarii la plata dobanzile datorate conform legii se achita lunar.
    (2) Inlesnirile la plata se pot acorda si cu impunerea altor conditii care se considera stimulative pentru incasarea veniturilor bugetare.
    Art. 8
    Daca prin cerere contribuabilul solicita reducerea sau scutirea la plata, iar din analiza intregii documentatii rezulta ca acordarea unei inlesniri dintre cele mentionate anterior nu este oportuna, se poate acorda, cu acceptul scris al contribuabilului, o alta inlesnire la plata, respectiv amanare sau esalonare.
    Art. 9
    Nerespectarea inlesnirilor la plata, astfel cum au fost acordate, conduce la executarea silita pentru intreaga suma neplatita si la obligatia de plata a dobanzilor si a penalitatilor de intarziere, calculate de la data la care termenul si/sau conditiile nu au fost respectate.
    Art. 10
    Compartimentele de specialitate urmaresc permanent tinerea evidentei cererilor de acordare a inlesnirilor la plata, stadiul solutionarii acestora, precum si respectarea termenelor de solutionare, potrivit legii.
    Art. 11
    Cererile de acordare a inlesnirilor la plata, depuse si nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, vor fi solutionate conform acestor norme.
    Art. 12
    In cazul inlesnirilor la plata taxelor de timbru serviciul notarial se va putea efectua de catre notarul public pe baza hotararii consiliului local al unitatii administrativ teritoriale beneficiare a taxei de timbru.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 197/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 197 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 218 2013
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Are You A Business Man Or Woman? Are You In Any Financial Mess Or Do You Need Funds To Start Up Your Own Business ? Do You Have A Low Credit Score And You Are Finding It Hard To Obtain Capital Loan From Local Banks And Other Financial Institutes?. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: RMPCapitals@gmail.com ( RMPCapitals@usa.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 748 2017
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin următoarele (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Oferta noastră propusă pentru clienți în noul an este un angajament pozitiv și total, așa că colaborarea cu noi vă oferă maximă asigurare de a obține finanțare pentru că avem un rating A+ în finanțare. Frank Loan Services (FLS) de-a lungul anilor a fost apreciat ca una dintre cele mai bune companii online cu o rată a dobânzii mai ieftină. Dacă aveți nevoie de finanțare, nu ezitați să ne contactați prin telefon (713-389-6778) sau prin e-mail: k.frankloans@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1790 2005
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Decretul 388 2019
    Salutare tuturor, Este vorba de Greg Sherman Financial Aid Company, o companie de renume cu gajul îndeplinit pentru a oferi împrumuturilor financiare o nouă definiție. Obiectivele noastre au fost întotdeauna să aducem servicii eficiente de împrumut la fiecare ușă a fiecărui solicitant autentic și eligibil, fiind o persoană fizică, companii sau organizații care colaborează din orice parte a lumii care este în căutarea unui împrumut în scop personal, start-up-uri de afaceri. , extinderea afacerii etc. Pentru mai multe întrebări, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: gregshermanfinancialaid@gmail.com Mulțumiri, Dept.
ANONIM a comentat Ordin 1103 2019
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Firma de împrumut Bridge Finance este garantată în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2%. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 36 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM.a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID NMLS al companiei: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    Sunt Marie Reilly, o împrumutată împrumutată privată și legitimă. Ești un bărbat sau o femeie de afaceri? Aveți vreo mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o scară plăcută mică și o afacere medie? Aveți un scor de credit scăzut și vă este greu să obțineți împrumuturi de capital de la băncile locale și alte institutii financiare ?. - Intermediarii / Consultanții / Brokerii sunt bineveniți să aducă clienții lor și sunt protejați 100%. Părțile interesate ar trebui să mă contacteze pentru mai multe informații via: mariereillyfinancialaid@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
ANONIM a comentat Hotărârea 118 2010
    povești de adormit copii.statul aruncă bani pe pază gratuită a suprafețelor mici de pădure decât să fie interesat să le cumpere.praf aruncat în ochii opiniei publice privind preocuparea statului pentru păstrarea acestei avuții naționale.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu