Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 197 din 14 aprilie 2003

pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata taxelor de timbru pentru activitatea notariala, datorate anticipat prestarii serviciului taxabil

ACT EMIS DE: MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 311 din  8 mai 2003


SmartCity3


    Avand in vedere pct. 61.03 alin. 2 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.278/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,
    in temeiul prevederilor art. 9 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 8/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Administratiei Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

    ministrul administratiei publice emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata taxelor de timbru pentru activitatea notariala, datorate anticipat prestarii serviciului taxabil, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Ministrul administratiei publice,
                             Octav Cozmanca

    ANEXA 1

                             NORME METODOLOGICE
privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata taxelor de timbru pentru activitatea notariala, datorate anticipat prestarii serviciului taxabil

    Art. 1
    In temeiul art. 1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, republicata, si al pct. 61.03 alin. 2 din Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele si taxele locale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.278/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, la cererea temeinic justificata a contribuabililor, consiliile locale, in functie de destinatia bugetara a venitului pentru plata caruia s-a solicitat inlesnirea, pot acorda scutiri, reduceri, amanari sau esalonari la plata taxelor de timbru pentru activitatea notariala, datorate anticipat prestarii serviciului taxabil.
    Art. 2
    (1) La cererea temeinic justificata a contribuabililor, persoane fizice sau juridice, consiliile locale pot acorda pentru plata taxelor de timbru pentru activitatea notariala pe care le administreaza urmatoarele inlesniri la plata:
    a) amanari la plata pana cel tarziu 15 decembrie a anului fiscal;
    b) esalonari la plata, care se acorda pe o perioada de pana la 2 ani si pot incepe cu un termen de gratie de pana la 3 luni, cuprins in perioada de esalonare;
    c) scutiri sau reduceri de taxe de timbru datorate pentru activitatea notariala.
    (2) Cererile de acordare a inlesnirilor la plata taxelor de timbru pentru activitatea notariala se depun la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale din unitatea administrativ-teritoriala sau din sectorul municipiului Bucuresti la al carei/carui buget local se constituie ca venit acestea, potrivit pct. 74.07, 74.09, 74.10 si 74.17 din normele metodologice prevazute la art. 1.
    Art. 3
    (1) Inlesnirile la plata se acorda numai pe baza cererilor motivate ale contribuabililor, insotite de documentele prevazute la art. 4.
    (2) Cererile de acordare a inlesnirilor la plata, formulate de cetatenii romani cu domiciliul in strainatate, vor fi insotite de dovada privind cetatenia romana a petentilor, de dovada privind veniturile, obtinuta de la autoritatea fiscala in tara de domiciliu, tradusa in limba romana si legalizata, precum si de alte acte in sprijinul cererii.
    (3) Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate pot beneficia de amanari sau de esalonari la plata numai in situatia existentei unui garant cu domiciliul/sediul in Romania, care sa faca dovada ca are posibilitatea de a achita suma pentru care se solicita inlesnire la plata si care sa isi asume obligatia de plata printr-un angajament de plata ori printr-un act incheiat in forma autentica.
    (4) Persoanele fizice si juridice straine care solicita inlesniri la plata pot beneficia de scutiri sau de reduceri la plata taxelor notariale de timbru pentru activitatea notariala in conditiile prevazute de legislatia cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat.
    (5) Pentru obtinerea inlesnirilor la plata petentii vor formula cerere separata pentru fiecare serviciu taxabil.
    Art. 4
    (1) Cererile de acordare a inlesnirilor la plata vor cuprinde:
    a) elementele de identificare a contribuabilului, respectiv denumirea sau numele si prenumele acestuia, sediul ori domiciliul, codul fiscal, codul unic de inregistrare sau codul numeric personal; dupa caz, numele, prenumele si calitatea celor care reprezinta contribuabilul in relatiile cu tertii; daca este cazul, suma datorata, precum si felul inlesnirilor solicitate;
    b) motivul solicitarii inlesnirii la plata;
    c) alte elemente in sustinerea cererii.
    (2) Cererile de acordare a inlesnirilor la plata, depuse de persoanele fizice, vor fi insotite de:
    a) acte doveditoare ale veniturilor de care dispun petentii, inclusiv ale membrilor familiei care au capacitate de exercitiu deplina si care locuiesc si gospodaresc impreuna cu petentii;
    b) declaratie pe propria raspundere privind copiii, sotul sau sotia aflati in intretinere si copii de pe certificatele de nastere si de stare civila, dupa caz;
    c) copii de pe documentele care atesta eventuala stare de incapacitate de munca;
    d) declaratie pe propria raspundere, data in fata reprezentantului din compartimentul de specialitate al autoritatii administrative, din care sa rezulte ca petentii nu dispun de alte venituri decat cele pentru care au depus acte doveditoare;
    e) orice alte documente in sustinerea cererii de acordare a inlesnirilor la plata.
    (3) Cererile de acordare a inlesnirilor la plata, depuse de persoanele juridice, vor fi insotite de:
    a) copie de pe ultimul bilant contabil depus la organul fiscal teritorial;
    b) situatia privind soldul conturilor de disponibil in lei si in valuta la data depunerii cererii, precum si situatia privind creditele curente si cele nerambursate la scadenta;
    c) copie de pe ultima balanta de verificare;
    d) situatia privind avansurile acordate furnizorilor si vechimea acestora;
    e) situatia privind debitorii conform evidentelor contabile;
    f) situatia privind depozitele bancare constituite;
    g) orice alte elemente si documente considerate utile pentru solutionarea cererii;
    h) alte documente in sustinerea cererii de acordare a inlesnirilor la plata.
    (4) Situatiile prevazute la alin. (3) lit. d), e) si f) se intocmesc de contribuabili pe propria raspundere.
    (5) Cererile de acordare a inlesnirilor la plata, depuse de persoanele fizice care desfasoara activitati independente, precum si de alti contribuabili fara personalitate juridica, trebuie sa fie insotite de:
    a) copie de pe autorizatia de functionare, de pe certificatul de inmatriculare la registrul comertului sau actul de numire pentru profesiile libere, dupa caz;
    b) date privind situatia economico-financiara a contribuabililor, inclusiv disponibilitatile din conturile bancare;
    c) alte documente in sustinerea cererii.
    (6) Pe langa documentele prevazute la alin. (2), (3) si (5), in functie de natura taxei de timbru pentru care se solicita inlesnirea la plata, cererile vor fi insotite si de confirmarea notarului public asupra serviciului supus taxarii si a cuantumului taxei datorate. In acest sens, pe baza unei cereri motivate a solicitantului procedurii notariale, notarul public va emite un certificat din care vor rezulta serviciul supus taxarii si cuantumul taxei de timbru, stabilita la momentul emiterii acestuia.
    (7) Cererile de acordare a unor inlesniri la plata se inregistreaza intr-un registru special la compartimentele de specialitate, separat pentru contribuabili persoane fizice, juridice si alti contribuabili fara personalitate juridica.
    (8) Documentatia intocmita de persoanele juridice sau de contribuabili fara personalitate juridica va fi completata de compartimentul de specialitate cu un referat care va cuprinde sinteza informatiilor prezentate in documentatie de catre contribuabili, precum si propunerea privind modul de solutionare a cererii.
    (9) Documentatia intocmita de contribuabili persoane fizice va fi completata de compartimentul de specialitate la care sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe locale cu copii de pe extrasele de rol din ultimii 2 ani anteriori anului curent, precum si cu actul constatator intocmit cu ocazia verificarii pe teren a cererii de acordare a inlesnirilor la plata, din care sa rezulte:
    a) situatia starii materiale a contribuabilului, referitoare la bunurile imobile si mobile proprietatea sa, precum si a membrilor familiei sale;
    b) posibilitati de incasare a debitului, in cazul solicitarii amanarii sau esalonarii;
    c) alte elemente utile pentru solutionarea cererii;
    d) propunerea de solutionare a cererii.
    Documentele prevazute in prezentul alineat vor fi transmise la compartimentul de specialitate competent, dupa caz.
    (10) Cererile care contin date sau au anexate documente justificative incomplete vor fi restituite in vederea completarii.
    (11) Termenul de solutionare a cererilor de acordare a inlesnirilor la plata este de 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii.
    (12) Compartimentul de specialitate competent va inainta, in termen de 15 zile lucratoare, calculate de la data inregistrarii, primarului unitatii administrativ-teritoriale sau primarului sectorului, dupa caz, sub a carui autoritate functioneaza, proiectul de hotarare privind solutionarea cererilor.
    (13) Primarul, in termen de 10 zile lucratoare, calculate de la data inregistrarii proiectului de hotarare privind solutionarea cererilor la cabinetul primarului, are obligatia supunerii spre dezbatere consiliului local.
    (14) Hotararile consiliului local privind solutionarea cererii de acordare a inlesnirilor la plata se aduc la cunostinta persoanelor interesate, conform prevederilor art. 85 alin. (1) lit. h) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 5
    (1) La solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata taxelor de timbru pentru activitatea notariala se au in vedere urmatoarele:
    a) lipsa posibilitatii de plata anticipata a taxelor, rezultata din analiza situatiei materiale sau economico-financiare a contribuabililor;
    b) posibilitatea recuperarii sumelor pentru care se propune acordarea amanarii sau esalonarii la plata, inclusiv a majorarilor aferente.
    (2) Pentru analiza si solutionarea cererilor de acordare a inlesnirilor la plata se pot solicita si alte informatii si documente referitoare la contribuabil.
    Art. 6
    (1) Pentru acordarea inlesnirilor la plata creditorii bugetari locali vor cere debitorilor constituirea de garantii.
    (2) Pentru acordarea de inlesniri la plata taxelor de timbru pentru activitatea notariala, in cazul persoanelor fizice garantia este:
    a) o suma egala cu doua rate medii din esalonare, reprezentand taxe notariale esalonate si dobanzi calculate, in cazul esalonarilor la plata;
    b) o suma rezultata din raportul dintre contravaloarea taxelor notariale amanate si dobanzile calculate si numarul de luni aprobate pentru amanare la plata, in cazul amanarilor la plata.
    (3) Pentru acordarea de inlesniri la plata taxelor de timbru pentru activitatea notariala, in cazul persoanelor juridice garantia este de 100% din totalul creantei bugetare locale pentru care s-a acordat inlesnirea si poate fi sub forma de scrisoare de garantie bancara, gaj ori ipoteca, precum si sub orice alta forma de garantie prevazuta de lege.
    (4) Neconstituirea garantiei prevazute in conditiile alin. (2) si (3) conduce, de drept, la incetarea efectelor hotararii consiliului local privind solutionarea cererii de acordare a inlesnirilor la plata taxelor de timbru pentru activitatea notariala.
    Art. 7
    (1) Inlesnirile la plata taxelor de timbru pentru activitatea notariala se acorda in urmatoarele conditii:
    a) de la data aprobarii cererii de acordare a inlesnirilor la plata, pentru sumele esalonate sau amanate, se datoreaza si se calculeaza dobanzi conform prevederilor legale, plata acestora efectuandu-se impreuna cu rata respectiva;
    b) pe perioada de gratie acordata la esalonare si pe perioada amanarii la plata dobanzile datorate conform legii se achita lunar.
    (2) Inlesnirile la plata se pot acorda si cu impunerea altor conditii care se considera stimulative pentru incasarea veniturilor bugetare.
    Art. 8
    Daca prin cerere contribuabilul solicita reducerea sau scutirea la plata, iar din analiza intregii documentatii rezulta ca acordarea unei inlesniri dintre cele mentionate anterior nu este oportuna, se poate acorda, cu acceptul scris al contribuabilului, o alta inlesnire la plata, respectiv amanare sau esalonare.
    Art. 9
    Nerespectarea inlesnirilor la plata, astfel cum au fost acordate, conduce la executarea silita pentru intreaga suma neplatita si la obligatia de plata a dobanzilor si a penalitatilor de intarziere, calculate de la data la care termenul si/sau conditiile nu au fost respectate.
    Art. 10
    Compartimentele de specialitate urmaresc permanent tinerea evidentei cererilor de acordare a inlesnirilor la plata, stadiul solutionarii acestora, precum si respectarea termenelor de solutionare, potrivit legii.
    Art. 11
    Cererile de acordare a inlesnirilor la plata, depuse si nesolutionate pana la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, vor fi solutionate conform acestor norme.
    Art. 12
    In cazul inlesnirilor la plata taxelor de timbru serviciul notarial se va putea efectua de catre notarul public pe baza hotararii consiliului local al unitatii administrativ teritoriale beneficiare a taxei de timbru.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 197/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 197 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu