E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Legea 216 2001 in legatura cu Hotărârea 1278 2001
Articolul 3 din actul Legea 216 2001 in legatura cu Hotărârea 903 2001
Legea 216 2001 in legatura cu Ordonanţa 27 2001
Articolul 8 din actul Legea 216 2001 modificat de articolul 18 din actul Ordonanţa 27 2001
Articolul 52 din actul Legea 216 2001 modificat de articolul 29 din actul Ordonanţa 27 2001
Legea 216 2001 in legatura cu Ordin 536 2001
Legea 216 2001 in legatura cu Ordin 458 2001
Articolul 31 din actul Legea 216 2001 in legatura cu Ordin 1301 2001
Articolul 28 din actul Legea 216 2001 in legatura cu articolul 2 din actul OUG 88 2001
Articolul 31 din actul Legea 216 2001 in legatura cu Hotărârea 538 2001
Articolul 3 din actul Legea 216 2001 in legatura cu Hotărârea 546 2001
Articolul 52 din actul Legea 216 2001 modificat de articolul 17 din actul OUG 79 2001
Articolul 53 din actul Legea 216 2001 in legatura cu Ordin 896 2001
Articolul 53 din actul Legea 216 2001 in legatura cu Ordin 898 2001
Articolul 30 din actul Legea 216 2001 in legatura cu Ordin 356 2001
Articolul 30 din actul Legea 216 2001 in legatura cu Ordin 800 2001
Articolul 14 din actul Legea 216 2001 in legatura cu Ordin 761 2001
Legea 216 2001 promulgat de Decretul 281 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 216 din 26 aprilie 2001

Legea bugetului de stat pe anul 2001

ACT EMIS DE: PARLAMENT

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 214 din 26 aprilie 2001


SmartCity3


    Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Obiectul prezentei legi il constituie stabilirea volumului veniturilor si a structurii acestora, pe surse, si al cheltuielilor, pe destinatii, pentru bugetul de stat si bugetele fondurilor speciale pentru anul 2001, regimul acestora, precum si responsabilitatile institutiilor publice implicate in procesul de executie a acestor bugete.
    Art. 2
    Bugetul de stat autorizeaza fluxurile financiare publice de formare a veniturilor si de repartizare a acestora pe destinatii si ordonatori principali de credite, in conformitate cu obiectivele de dezvoltare economico-sociala a tarii si ale politicii financiare specifice anului 2001.
    Art. 3
    (1) Estimarea veniturilor bugetare pentru anul 2001 a fost realizata pe baza proiectiei indicatorilor macroeconomici.
    (2) Sinteza bugetului de stat pe anul 2001, detaliata, la venituri, pe capitole si subcapitole, iar la cheltuieli, pe parti, capitole, subcapitole, titluri si articole, precum si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 1.
    (3) Sinteza cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2001, cu detalierea pe articole de cheltuieli si alineate, dupa caz, este prevazuta in anexa nr. 2, iar bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevazute in anexa nr. 3*).
    (4) Bugetul de stat pe anul 2001 se stabileste la venituri in suma de 153.092,4 miliarde lei, iar la cheltuieli, in suma de 194.398,2 miliarde lei, cu un deficit de 41.305,8 miliarde lei.
    (5) Bugetele fondurilor speciale sunt prevazute in anexele nr. 10 - 13.
-----------
    *) Anexa nr. 3 se publica ulterior.

    CAP. 2
    Structura si regimul veniturilor bugetare

    Art. 4
    Constituirea resurselor financiare publice se face pe seama impozitelor, taxelor, contributiilor si veniturilor nefiscale, prelevate de la persoanele juridice si fizice.
    Art. 5
    Incasarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a celorlalte venituri ale bugetului de stat, ale bugetelor locale si ale bugetelor fondurilor speciale pe anul 2001, de orice natura si provenienta, se efectueaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare, precum si potrivit dispozitiilor prezentei legi.
    Art. 6
    (1) Impozitele, taxele si celelalte venituri, precum si actele normative care le reglementeaza, in baza carora se fac incasari in anul 2001 la bugetul de stat, la bugetele locale si la bugetele fondurilor speciale, dupa caz, sunt prevazute in anexa nr. 4.
    (2) Controlul fiscal pentru stabilirea, urmarirea si incasarea debitelor pe anii precedenti, in limita perioadei de prescriptie, se efectueaza, potrivit prevederilor actelor normative in vigoare, la data operatiunilor supuse controlului.
    Art. 7
    Impozitele care se cuprind la capitolul "Impozitul pe venit", restante la data de 31 decembrie 1999 si neincasate pana la data de 31 decembrie 2000, se incaseaza si se inregistreaza in anul 2001 la aceleasi bugete si subdiviziuni la care au fost datorate.
    Art. 8
    Veniturile bugetului de stat pe anul 2001 sunt in suma de 153.092,4 miliarde lei si se prezinta astfel:

                                              - miliarde lei -

VENITURI - TOTAL                                 153.092,4
din care:
   Venituri curente                              151.740,4
    din acestea:
    a) venituri fiscale:                         144.668,9
       - impozite directe                         44.294,0
         din care:
         - impozitul pe profit                    25.367,0
         - impozitul pe venit                     32.130,0
         - cote si sume defalcate
           din impozitul pe venit
           (se scad)                             -26.284,0
       - impozite indirecte                      100.374,9
         din care:
         - taxa pe valoarea adaugata              49.856,2
           - taxa pe valoarea adaugata
             incasata                             71.517,0
           - sume defalcate din taxa
             pe valoarea adaugata
             (se scad)                           -21.660,8
         - accize                                 31.562,0
         - taxe vamale                            10.409,0
    b) venituri nefiscale                          7.071,5
   Venituri din capital                              146,0
   Donatii si sponsorizari                            20,0
   Incasari din rambursarea imprumuturilor         1.186,0

    CAP. 3
    Regimul si destinatiile cheltuielilor prevazute in bugetul de stat

    Art. 9
    Cheltuielile prevazute in bugetul de stat pe anul 2001 reprezinta limite maxime care nu pot fi depasite, iar modificarea lor se va face in conditiile legii. Angajarea, contractarea de lucrari, bunuri si servicii, precum si efectuarea de cheltuieli de catre ordonatorii de credite se fac numai cu respectarea prevederilor legale si in limita creditelor bugetare aprobate.
    Art. 10
    In structura economica cheltuielile bugetului de stat pe anul 2001 in suma de 194.398,2 miliarde lei se prezinta astfel:

                                              - miliarde lei -

CHELTUIELI - TOTAL                                194.398,2
din care:
1. Cheltuieli curente                             166.832,1
   din acestea:
   a) cheltuieli de personal                       28.494,8
   b) cheltuieli materiale si servicii             17.707,5
   c) subventii                                     8.930,1
   d) prime acordate producatorilor agricoli          701,0
   e) transferuri                                  58.473,3
   f) dobanzi aferente datoriei publice
      si alte cheltuieli                           50.617,1
   g) rezerve                                       1.908,3
2. Cheltuieli de capital                           11.430,5
3. Imprumuturi acordate                               262,5
4. Rambursari de credite, plati de dobanzi
   si comisioane la credite                        15.873,1
   din acestea:
   a) rambursari de credite externe                10.632,2
   b) plati de dobanzi si comisioane
      la credite externe                            5.240,9

    Art. 11
    (1) Ordonatorii principali de credite vor stabili numarul de posturi, salariile de baza, indemnizatiile de conducere si celelalte elemente ale sistemului de salarizare prevazute de lege, cu incadrarea in cheltuielile de personal si in numarul maxim de posturi aprobate pentru anul 2001, potrivit anexei nr. 3.
    (2) In cheltuielile de personal pe anul 2001 sunt incluse si sumele necesare in vederea acordarii premiului anual pentru activitatea anului 2000 la ordonatorii de credite care nu au achitat integral aceste drepturi in anul 2000.
    (3) In limita cheltuielilor de personal si a numarului maxim de posturi ordonatorii principali de credite vor aproba, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, statele de functii, numai cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale. Un exemplar al statelor de functii ale ordonatorilor principali de credite si statele de personal centralizate, pentru institutiile din subordinea acestora, se vor depune la Ministerul Finantelor Publice in termen de 15 zile de la aprobarea acestora. Aceste prevederi nu se aplica in cazul ordonatorilor principali de credite de la Camera Deputatilor, Senat si Administratia prezidentiala.
    Art. 12
    Cheltuielile pentru deplasari, detasari, transferari, prevazute in bugetul de stat pe anul 2001, nu pot fi majorate prin virari de credite bugetare de la alte articole de cheltuieli, cu exceptia virarilor de la un alineat la altul, in limita sumelor totale prevazute cu aceasta destinatie, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.
    Art. 13
    (1) Incepand cu luna in care prezenta lege se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, valoarea de referinta universala care se utilizeaza in vederea determinarii valorii de referinta sectoriala si, respectiv, a indemnizatiilor si a salariilor de baza, dupa caz, pentru personalul salarizat potrivit anexelor nr. II/1 cap. I, II/2 si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica, cu modificarile ulterioare, este de 2.444.000 lei, iar indicatorul de prioritate intersectoriala prevazut la nr. crt. 1, 2 si 3 din anexa nr. I la legea sus-mentionata se stabileste la 0,62.
    (2) Valoarea de referinta universala prevazuta la alin. (1) se utilizeaza numai la stabilirea drepturilor salariale pentru personalul care ocupa functii salarizate potrivit anexelor mentionate la alin. (1).
    (3) Prevederile din unele acte normative referitoare la stabilirea indemnizatiilor sau a salariilor de baza, dupa caz, pentru alte categorii de personal pe baza valorii de referinta sectoriala, prevazuta de lege pentru functiile de demnitate publica alese sau numite, potrivit alin. (1), nu se aplica in anul 2001.
    Art. 14
    In vederea monitorizarii cheltuielilor de personal prevazute in bugetul de stat si in bugetele fondurilor speciale, anexe la prezenta lege, ordonatorii principali de credite bugetare au urmatoarele obligatii:
    a) in termen de 20 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, vor prezenta Ministerului Finantelor Publice situatia privind repartizarea pe fiecare luna a cheltuielilor de personal aprobate, avand in vedere asigurarea conditiilor de desfasurare a activitatii potrivit atributiilor stricte ale acestora pana la sfarsitul anului;
    b) lunar vor raporta platile de casa aferente cheltuielilor de personal, la datele si in structura stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice, care va fi emis in termen de 5 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi si va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
    c) vor asigura ca drepturile stabilite si platile de casa aferente cheltuielilor de personal, cumulate de la inceputul anului, sa nu depaseasca sumele repartizate potrivit lit. a) pentru perioada respectiva.
    Art. 15
    Veniturile proprii, alocatiile de la bugetul de stat si cheltuielile ce se suporta din acestea, veniturile si cheltuielile gestionate in regim extrabugetar, precum si intrarile de credite externe sunt prevazute in anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite.
    Art. 16
    (1) Cheltuielile pentru autoritatile publice, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2001, se stabilesc in suma de 11.922,1 miliarde lei, din care: 7.244,2 miliarde lei cheltuieli de personal, 2.256,1 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 29,6 miliarde lei alocatii de la buget pentru institutii publice, 637,1 miliarde lei transferuri, 1.243,8 miliarde lei cheltuieli de capital, 511,3 miliarde lei rambursari de credite si plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile pentru autoritatile publice sunt in suma de 994,5 miliarde lei pentru Camera Deputatilor, 447,9 miliarde lei pentru Senat, 92,1 miliarde lei pentru Administratia prezidentiala, 44,0 miliarde lei pentru Curtea Constitutionala, 426,7 miliarde lei pentru Curtea de Conturi, 3.993,1 miliarde lei pentru autoritatea judecatoreasca, 28,2 miliarde lei pentru Consiliul Legislativ, 16,1 miliarde lei pentru Avocatul Poporului, 83,4 miliarde lei pentru Consiliul National pentru Studierea Arhivelor Securitatii, 25,0 miliarde lei pentru Consiliul Concurentei, 5.771,1 miliarde lei pentru administratia publica centrala, din care: 225,8 miliarde lei pentru Secretariatul General al Guvernului si 5.545,3 miliarde lei pentru ministere si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale de specialitate.
    (3) Administratia prezidentiala poate sa deconteze, in limitele prevazute de dispozitiile legale, cheltuielile de transport, cazare si alte cheltuieli pentru membrii delegatiilor oficiale, reprezentantii unor institutii si reprezentantii mass-media, care nu sunt salariatii Administratiei prezidentiale si care il insotesc pe Presedintele Romaniei in vizitele pe care le efectueaza in strainatate, de la titlul "Cheltuieli materiale si servicii", articolul "Alte cheltuieli". Cheltuielile aferente deplasarilor efectuate de personalul Administratiei prezidentiale se suporta de la acelasi articol de cheltuieli. Administratia prezidentiala poate solicita institutiilor reprezentate in delegatiile oficiale conduse de Presedintele Romaniei, care se deplaseaza in strainatate, decontarea cheltuielilor de transport ce le revin din costul total al prestatiilor realizate cu aeronavele speciale avute la dispozitie.
    (4) Cheltuielile de intretinere si reparatii ale bunurilor din patrimoniul administrat de Camera Deputatilor, repartizate in scopul exercitarii mandatului de catre deputati in circumscriptiile electorale, sunt cuprinse in bugetul Camerei Deputatilor la titlul "Cheltuieli materiale si servicii".
    (5) Cheltuielile pentru exploatarea si intretinerea Clubului Parlamentarilor Romani si a cabinetului medical din cadrul Camerei Deputatilor se suporta din bugetul acesteia. Cheltuielile pentru exploatarea si intretinerea cabinetului medical din cadrul Senatului se suporta din bugetul acestuia.
    (6) Veniturile realizate de Camera Deputatilor, respectiv de Senat, vor fi retinute integral de catre acestea pentru acoperirea unor cheltuieli curente si de capital aferente actiunilor si activitatilor extrabugetare, organizate cu aprobarea Biroului permanent al Camerei Deputatilor, respectiv al Senatului. Administrarea, contabilizarea si raportarea veniturilor si cheltuielilor respective se vor realiza in regim extrabugetar, iar disponibilitatile de la sfarsitul anului se vor reporta in anul urmator, pentru a fi cheltuite cu aceleasi destinatii. Biroul permanent al Camerei Deputatilor, respectiv al Senatului poate aproba utilizarea incasarilor in lei sau in valuta si pentru alte destinatii, in conditiile legii.
    (7) La determinarea nivelului cheltuielilor materiale si servicii si al cheltuielilor de capital din bugetul Ministerului Justitiei au fost avute in vedere si sumele ramase neutilizate din anii precedenti, realizate, potrivit Legii nr. 146/1997, din taxele judiciare de timbru.
    Art. 17
    (1) Cheltuielile pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2001, se stabilesc in suma de 36.915,4 miliarde lei, din care: 16.420,7 miliarde lei cheltuieli de personal, 9.212,6 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 2.142,2 miliarde lei alocatii de la buget pentru institutii publice, 1.146,2 miliarde lei transferuri, 1.117,5 miliarde lei cheltuieli de capital, 6.876,2 miliarde lei rambursari de credite si plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile pentru aparare nationala se stabilesc in suma de 17.748,8 miliarde lei, in care se cuprind si cheltuielile privind asigurarea interoperabilitatii in cadrul actiunilor de integrare euroatlantica, pentru participarea la operatiuni de mentinere a pacii in curs de desfasurare, pentru participarea armatei romane in cadrul Programului "Parteneriat pentru Pace", pentru constituirea fortei de reactie rapida, precum si pentru alte actiuni, aprobate in conditiile legii.
    (3) Cheltuielile pentru ordine publica si siguranta nationala se stabilesc in suma de 19.166,6 miliarde lei.
    (4) Cheltuielile pentru pregatirea personalului in institutiile militare de invatamant se suporta de catre ordonatorii principali de credite care au in subordine astfel de unitati de invatamant, indiferent de institutiile publice de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala din care face parte personalul militar scolarizat.
    Art. 18
    (1) Cheltuielile social-culturale, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2001, se stabilesc in suma de 43.934,5 miliarde lei, din care: 2.878,0 miliarde lei cheltuieli de personal, 4.283,5 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 1.720,0 miliarde lei alocatii de la buget pentru institutii publice, 29.646,3 miliarde lei transferuri, 2.505,5 miliarde lei cheltuieli de capital, 2.901,2 miliarde lei rambursari de credite si plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile social-culturale pe capitole de cheltuieli sunt in suma de 10.098,0 miliarde lei pentru invatamant, 7.042,4 miliarde lei pentru sanatate, 3.296,6 miliarde lei pentru cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret si 23.497,5 miliarde lei pentru asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii.
    (3) In bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii, la cap. 57.01 "Invatamant", titlul "Cheltuieli materiale si servicii" este cuprinsa si suma de 200,0 miliarde lei reprezentand contravaloarea ajutoarelor ce se acorda, cu ocazia inceperii anului scolar, unor categorii de elevi care provin din familii cu venituri reduse.
    (4) In bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii, la cap. 57.01 "Invatamant", titlul "Cheltuieli de capital" sunt cuprinse si fonduri pentru achizitionarea de mijloace auto pentru transportul elevilor si pentru dotarea cu calculatoare a institutiilor de invatamant preuniversitar de stat. Bunurile astfel achizitionate vor fi transferate unitatilor beneficiare.
    (5) Din sumele prevazute in bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii se suporta si bursele studentilor din Republica Moldova, acordate potrivit dispozitiilor legale.
    (6) Guvernul poate garanta credite externe, in limita a 150,0 milioane dolari S.U.A., contractate de catre institutiile de invatamant superior de stat pe baza de proiecte, in conditiile legii.
    (7) In bugetul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale sunt cuprinse si fonduri pentru plata contributiilor care revin statului roman in baza acordurilor incheiate cu alte state pe linia acordarii de asistenta medicala.
    (8) Din transferurile pentru sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu handicap, prevazute in bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei, se asigura si sumele necesare in vederea aplicarii prevederilor art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 72/1999 pentru ratificarea Acordului-cadru de imprumut dintre Romania si Fondul de Dezvoltare Sociala al Consiliului Europei, aprobata prin Legea nr. 55/2000.
    (9) Transferurile prevazute in bugetul Ministerului Informatiilor Publice se utilizeaza pe destinatiile prevazute in anexa nr. 3/33.
    (10) Sumele de la bugetul de stat destinate Comitetului Olimpic Roman sunt prevazute in anexa la bugetul Ministerului Tineretului si Sportului.
    (11) Suma de 17,6 miliarde lei, prevazuta in bugetul Ministerului Afacerilor Externe la capitolul "Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret", se aloca pentru finantarea activitatii Fundatiei Culturale Romane.
    (12) Din bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, de la cap. 60.01 "Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii", titlul "Cheltuieli materiale si servicii" se finanteaza cheltuielile aferente gratuitatilor si reducerilor la transportul pe calea ferata, metrou, auto si naval de care beneficiaza, in conditiile legii, persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum si luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, cu modificarile si completarile ulterioare, si prin Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern.
    (13) Taxele postale percepute de Compania Nationala "Posta Romana" - S.A. pentru prestatiile privind plata la domiciliul beneficiarilor a drepturilor de pensii, in anul 2001, nu pot depasi 1,35% din valoarea sumelor platite.
    Art. 19
    (1) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2001, se stabilesc in suma de 4.674,3 miliarde lei, din care: 206,3 miliarde lei cheltuieli de personal, 49,6 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 1.589,6 miliarde lei transferuri, 1.940,4 miliarde lei cheltuieli de capital si 888,4 miliarde lei rambursari de credite si plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile pentru servicii si dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape, pe capitole de cheltuieli, sunt in suma de 3.174,5 miliarde lei pentru servicii si dezvoltare publica si locuinte si de 1.499,8 miliarde lei pentru mediu si ape.
    Art. 20
    (1) Cheltuielile din bugetul de stat pentru actiuni economice se stabilesc in suma de 36.875,6 miliarde lei, din care: 988,1 miliarde lei cheltuieli de personal, 1.020,6 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 4.955,9 miliarde lei subventii, 701,0 miliarde lei prime, 20.552,9 miliarde lei transferuri, 4.033,5 miliarde lei cheltuieli de capital, 4.623,6 miliarde lei rambursari de credite si plati de dobanzi si comisioane aferente acestora.
    (2) Cheltuielile pentru actiuni economice, pe capitole de cheltuieli, sunt in suma de 6.084,1 miliarde lei pentru industrie, 9.718,0 miliarde lei pentru agricultura si silvicultura, 15.554,7 miliarde lei pentru transporturi si comunicatii si 5.518,8 miliarde lei pentru alte actiuni economice.
    (3) Din bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, de la cap. 68.01 "Transporturi si comunicatii", titlul "Transferuri" se finanteaza si cheltuielile aferente facilitatilor acordate elevilor si studentilor pentru transportul pe calea ferata si cu metroul, inclusiv obligatiile neachitate la data de 31 decembrie 2000.
    (4) Gestionarea Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit anexelor nr. 1 si 2 la Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, se va face in conditiile prevederilor legale si se va utiliza pe baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.
    (5) Cheltuielile destinate stimularii productiei de export si a exportului se stabilesc in suma de 800,0 miliarde lei, din care:
    a) 400,0 miliarde lei pentru stabilizarea ratei dobanzii la creditele pe termen scurt, mediu si lung, acordate de Banca de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A. si de banci pentru productia de export si pentru exportul de masini, utilaje, instalatii complexe si executarea de obiective in strainatate, precum si pentru alte exporturi creditate pe termen scurt, efectuate in anii 2000 si 2001, potrivit prevederilor art. 9 lit. c) si ale art. 10 lit. b) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei EXIMBANK - S.A. si instrumentele specifice de sustinere a comertului exterior;
    b) 350,0 miliarde lei pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului in conditiile prevederilor art. 5 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/1995 privind unele masuri pentru stimularea realizarii de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului, aprobata prin Legea nr. 70/1995, si in conformitate cu prevederile art. 9 lit. a), b) si c) si ale art. 10 lit. b) din Legea nr. 96/2000, din care: 250,0 miliarde lei pentru acordarea de bonificatii de dobanda, 50,0 miliarde lei fondul pentru garantii de export si 50,0 miliarde lei fondul pentru asigurarea si reasigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu si lung, a garantiilor de export si a investitiilor romane in strainatate;
    c) 50,0 miliarde lei fondul pentru asigurarea si reasigurarea creditelor obtinute in vederea realizarii de bunuri si servicii destinate exportului pentru exportul de marfuri generale, altele decat cele prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 14/1995, potrivit prevederilor art. 9 lit. d) din Legea nr. 96/2000.
    (6) In bugetul Ministerului pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si Cooperatie sunt cuprinse si sume pentru constituirea capitalului social al Fondului national de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii, potrivit legii.
    Art. 21
    (1) Cheltuielile pentru alte actiuni, care se finanteaza de la bugetul de stat pe anul 2001, se stabilesc in suma de 4.288,3 miliarde lei, din care: 757,4 miliarde lei cheltuieli de personal, 885,1 miliarde lei cheltuieli materiale si servicii, 82,4 miliarde lei subventii, 1.901,1 miliarde lei transferuri, 589,8 miliarde lei cheltuieli de capital si 72,5 miliarde lei plati de dobanzi si comisioane aferente creditelor externe.
    (2) Cheltuielile pentru alte actiuni, pe capitole de cheltuieli, sunt in suma de 2.680,9 miliarde lei pentru cercetare stiintifica si de 1.607,4 miliarde lei pentru alte actiuni.
    (3) Ministerul Educatiei si Cercetarii este autorizat, conform art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 59/1997 cu privire la finantarea, in sistem descentralizat, in domeniul stiintei, tehnologiei si inovarii, ca, in afara sumelor prevazute pentru anul 2001, sa angajeze pentru anii 2002 - 2004 sume de pana la 800,0 miliarde lei anual, in vederea finantarii multianuale a programelor de cercetare-dezvoltare si stimulare a inovarii, cuprinse in Planul national de cercetare-dezvoltare si inovare.
    (4) In anul 2001 Academia Romana poate utiliza, in vederea finantarii unor cheltuieli de personal, veniturile extrabugetare realizate in conditiile Legii nr. 70/1992 pentru acordarea dreptului unitatilor de cercetare stiintifica ale Academiei Romane de a folosi veniturile suplimentare obtinute din contracte.
    (5) Din bugetul Academiei Romane de la cap. 71.01 "Cercetare stiintifica" se finanteaza si cheltuielile aferente transportului intern pe calea ferata pentru membrii Academiei Romane, potrivit regulamentului aprobat de Prezidiul Academiei Romane.
    Art. 22
    La partea de cheltuieli a bugetului de stat se stabilesc si se utilizeaza, pe baza de hotarari ale Guvernului:
    a) Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, in suma de 1.141,9 miliarde lei, care se foloseste pentru finantarea unor actiuni si sarcini intervenite in cursul anului in bugetul de stat si in bugetele locale, cu mentinerea echilibrului bugetar. Alocarea de sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, pentru bugetele locale, se face prin majorarea sumelor defalcate sau a transferurilor de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe, dupa caz;
    b) Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, in suma de 650,0 miliarde lei, se utilizeaza pentru lucrari operative de inlaturare a efectelor unor calamitati naturale si pentru acordarea de sprijin financiar familiilor sinistrate. Fondul de interventie la dispozitia Guvernului poate fi majorat de Guvern din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, in functie de necesitatile privind asigurarea sumelor pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale;
    c) Fondul la dispozitia Guvernului Romaniei pentru relatiile cu Republica Moldova, in suma de 116,4 miliarde lei, din care: 57,5 miliarde lei pentru proiecte economice si culturale dintre Romania si Republica Moldova, inclusiv 2,25 miliarde lei pentru publicarea revistelor: "Literatura si arta", "Glasul natiunii", "Limba romana" si "Florile dalbe", 32,5 miliarde lei pentru plata retransmisiei emisiunilor Programului 1 al Societatii Romane de Televiziune pe teritoriul Republicii Moldova, conform Hotararii Guvernului nr. 605/1998, pentru care ordonator principal de credite este Societatea Romana de Televiziune, si 26,4 miliarde lei reprezentand echivalentul in lei al ajutorului nerambursabil acordat Republicii Moldova sub forma de energie electrica, conform Hotararii Guvernului nr. 1.255/2000 privind acordarea unui ajutor nerambursabil Republicii Moldova, sub forma de energie electrica, cu modificarile ulterioare.
    Art. 23
    In anul 2001, prin bugetul de stat se vor acorda imprumuturi in suma de 262,5 miliarde lei, din care: 210,2 miliarde lei pentru finalizarea unor obiective aprobate prin conventii bilaterale si acorduri interguvernamentale, 1,8 miliarde lei pentru persoanele care beneficiaza de statutul de refugiat si sunt lipsite de mijloace de existenta si 50,5 miliarde lei microcredite acordate persoanelor fizice care desfasoara activitati pe cont propriu, aducatoare de venituri, in vederea intretinerii materiale.

    CAP. 4
    Deficitul bugetar, datoria publica si imprumutul guvernamental

    Art. 24
    Deficitul bugetului de stat se stabileste in suma de 41.305,8 miliarde lei.
    Art. 25
    (1) Cheltuielile pentru dobanzile aferente datoriei publice se stabilesc in suma de 50.617,1 miliarde lei, din care: 31.201,0 miliarde lei reprezinta dobanzi aferente datoriei publice interne, 3.100,8 miliarde lei dobanzi aferente datoriei publice externe, care, potrivit reglementarilor legale, se platesc de la bugetul de stat, 7.803,9 miliarde lei cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de stat si de riscul garantiilor acordate de stat in conditiile legii, 2.597,1 miliarde lei diferente de curs aferente datoriei publice externe, in care sunt incluse si diferentele de curs nefavorabile aferente rambursarii ratelor si dobanzilor scadente la imprumuturile externe contractate pentru sustinerea balantei de plati si pentru ajustare structurala, 1.716,0 miliarde lei diferente de curs aferente datoriei publice interne, 3.969,9 miliarde lei rambursari de credite externe pentru importul de combustibili si 228,4 miliarde lei dobanzi si comisioane aferente creditului extern pentru importul de combustibil.
    (2) In cheltuielile pentru datoria publica se cuprind si cheltuielile ocazionate in anii 2000 si 2001 de stabilirea riscului de tara (rating) prin agentiile specializate.
    (3) Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice ca, pentru plata datoriei Romaniei catre Polonia, decurgand din acordul guvernamental bilateral de cliring cu Polonia, sa stabileasca nivelul costurilor din lei in dolari S.U.A., aferente modernizarii drumului comunal Cacica - Solonetu Nou, in limita sumei de 1,8 milioane dolari S.U.A., alocata de partea poloneza acestui obiectiv conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/1997 privind aprobarea Protocolului incheiat intre Ministerul Finantelor din Romania si Ministerul Finantelor din Republica Polona in problema lichidarii datoriei in valuta convertibila a Romaniei fata de Republica Polona, semnat la Bucuresti la 25 februarie 1997, aprobata prin Legea nr. 92/1997, pe baza cursului de schimb leu/dolar S.U.A., comunicat de Banca Nationala a Romaniei, in vigoare la data emiterii facturii reprezentand executarea lucrarilor.
    (4) Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei va asigura din bugetul Fondului special al drumurilor publice resursele necesare reprezentand contributia partii romane in anul 2001 la executia obiectivului de investitii "Modernizarea drumului comunal Cacica - Solonetu Nou", care se va realiza si cu sprijin financiar acordat de Polonia.
    (5) Guvernul, prin Ministerul Finantelor Publice, este autorizat sa contracteze imprumuturi de stat pentru finantarea si refinantarea deficitelor bugetului de stat din anii anteriori si din anul 2001, pana la nivelul inregistrat la finele fiecarui an.
    (6) In vederea asigurarii finantarii temporare a deficitului curent al bugetului de stat pe anul 2001 din disponibilitatile aflate in contul general al trezoreriei statului, imprumuturile de stat pentru finantarea si refinantarea deficitului bugetului de stat pot fi contractate independent de soldul contului general al trezoreriei statului.
    (7) Veniturile din privatizare si din valorificarea activelor bancare neperformante se vor utiliza in conditiile prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38/2000 privind unele masuri pentru diminuarea datoriei publice interne.

    CAP. 5
    Dispozitii referitoare la agentii economici

    Art. 26
    (1) Regiile autonome, societatile si companiile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare care functioneaza in baza Ordonantei Guvernului nr. 25/1995, aprobata si modificata prin Legea nr. 51/1996, cu modificarile ulterioare, si celelalte societati comerciale pot efectua anual, in limita unei cote de pana la 1,5%, aplicata asupra fondului de salarii realizat anual, aferent salariatilor cu contract individual de munca, cheltuieli care sunt deductibile la calculul profitului impozabil, pentru functionarea corespunzatoare a unor activitati sau unitati aflate in administrarea acestora potrivit legii, si anume: gradinite, crese, dispensare, cabinete medicale, servicii de sanatate acordate in cazul bolilor profesionale si al accidentelor de munca pana la internarea intr-o unitate sanitara, muzee, cantine, baze sportive, cluburi, camine de nefamilisti, precum si pentru scolile pe care le au sub patronaj.
    (2) In cadrul aceleiasi limite prevazute la alin. (1) unitatile mentionate pot aloca sume si pentru: acoperirea unei parti din cheltuielile ocazionate de procurarea unor daruri pentru copiii salariatilor; acoperirea partiala a costului transportului la si de la locul de munca al salariatilor; suportarea partiala a costului biletelor de tratament sau de odihna pentru salariatii proprii si pentru membrii de familie ai acestora, inclusiv al transportului; acordarea de ajutoare pentru inmormantare; acordarea de ajutoare unor salariati care au suferit pierderi insemnate in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, pentru acoperirea unei parti din cheltuieli, in cazul unor boli grave sau incurabile, precum si pentru contributia la fondurile de interventie ale asociatiei profesionale, potrivit prevederilor art. 51 din Legea minelor nr. 61/1998.
    (3) Persoanele fizice care desfasoara activitati independente si care obtin venituri comerciale sau venituri din profesii liberale, precum si asociatiile fara personalitate juridica, care isi desfasoara activitatea cu salariati cu contract individual de munca pot efectua, in limita unei cote de 1,5% din drepturile salariale realizate anual pentru salariatii in cauza, cheltuieli care sunt deductibile fiscal la calculul venitului net, pentru destinatiile prevazute la alin. (2).
    (4) Cheltuielile de natura celor prevazute la alin. (1) si (2), inclusiv cele suportate din transferurile pentru protectia sociala, acordate de catre regiile autonome, societatile si companiile nationale subventionate de la bugetul de stat sau care primesc transferuri de la bugetul de stat, precum si de catre societatile comerciale subventionate de la bugetul de stat, se prevad in bugetele de venituri si cheltuieli ale acestora, la nivelul stabilit si aprobat de catre Guvern.
    (5) Veniturile de natura celor prevazute la alin. (2) si (3), realizate de salariati, nu se supun impozitarii.
    (6) Pentru regiile autonome, societatile si companiile nationale, institutele nationale de cercetare-dezvoltare care functioneaza in baza Ordonantei Guvernului nr. 25/1995, subventionate de la bugetul de stat, precum si pentru societatile comerciale subventionate de la bugetul de stat si societatile comerciale cu capital de stat, care au prevazut in actul constitutiv de infiintare aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli prin hotarare a Guvernului, cheltuielile de protocol, reclama si publicitate sunt deductibile fiscal in limitele aprobate prin legile care le reglementeaza si se aproba de catre Guvern o data cu aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale acestora.
    Art. 27
    (1) Bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2001 ale regiilor autonome, societatilor sau companiilor nationale cu capital majoritar de stat, societatilor comerciale subventionate de la bugetul de stat si ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care functioneaza in baza Ordonantei Guvernului nr. 25/1995, vor fi fundamentate si intocmite in urma analizei unui set de indicatori economico-financiari alesi de fiecare minister, organ central sau local, in functie de specificul de activitate al agentului economic, astfel incat acesta sa asigure resursele pentru acoperirea cheltuielilor necesare in vederea desfasurarii in conditii de eficienta a activitatilor proprii.
    (2) La regiile autonome, societatile si companiile nationale si societatile comerciale cu capital majoritar de stat, aflate sub autoritatea unor ministere sau organe centrale, fondul de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2001 va fi propus si dimensionat de catre fiecare minister sau organ central consultand asociatiile patronale si organizatiile sindicale din domeniu.
    (3) Fundamentarea fondului de salarii se va realiza pe baza analizei unui set de indicatori, cum sunt: productia fizica sau volumul serviciilor, nivelul veniturilor, nivelul cheltuielilor, productivitatea muncii, profitul brut si alti indicatori economico-financiari, specifici domeniului de activitate al agentului economic, astfel incat in anul 2001, fata de anul 2000, indicele productivitatii muncii sa fie superior indicelui castigului salarial mediu si activitatea sa se desfasoare in conditii de eficienta economica in functie de specificul fiecarui sector.
    (4) Modul de intocmire a bugetelor de venituri si cheltuieli, precum si executia pe luni a acestora vor fi analizate de catre fiecare minister si, dupa caz, organ central, impreuna cu Comitetul de monitorizare a Acordului social incheiat in anul 2001.
    Art. 28
    (1) Dividendele nete realizate in anul 2000, conform legii, de societatile si companiile nationale si de celelalte societati comerciale la care drepturile si obligatiile ce decurg din calitatea de actionar al statului roman se exercita de catre institutii publice implicate in procesul de privatizare, altele decat Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, se vor face venit la bugetul de stat sau la bugetele locale, dupa caz.
    (2) Sumele se vireaza la bugetul de stat sau la bugetele locale, dupa caz, la capitolul "Varsaminte din profitul net al regiilor autonome", in termen de 30 de zile de la data oficiala de depunere a bilanturilor contabile anuale, potrivit reglementarilor legale in vigoare.
    Art. 29
    (1) Regiile autonome, societatile si companiile nationale pot emite titluri negociabile numai cu aprobarea Ministerului Finantelor Publice, pe baza propunerilor prezentate de ministere, consilii locale, judetene si de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.
    (2) Titlurile negociabile pot fi obligatiuni sau orice alte titluri de credit, stabilite de Ministerul Finantelor Publice.

    CAP. 6
    Dispozitii referitoare la bugetele locale

    Art. 30
    (1) Din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat se stabilesc sume defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale, reprezentand 4.000,0 miliarde lei, din care: 1.019,7 miliarde lei se aloca bugetelor proprii ale judetelor, potrivit anexei nr. 5, iar diferenta se repartizeaza pe comune, orase si municipii de catre consiliul judetean, prin hotarare, cu prioritate acelor unitati administrative-teritoriale care inregistreaza venituri proprii insuficiente, dupa consultarea primarilor si cu asistenta tehnica de specialitate a directiei generale a finantelor publice.
    (2) Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei, in suma de 2.524,0 miliarde lei, prevazuta in anexa nr. 6, se repartizeaza de catre consiliul judetean, pe unitati administrativ-teritoriale, in conditiile prevazute la alin. (1), in functie de cantitatea de energie termica livrata populatiei, la care pretul local depaseste pretul national de referinta.
    (3) Din impozitul pe venit incasat la bugetul de stat, incepand cu luna urmatoare celei in care se publica prezenta lege in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale se aloca lunar, in termen de 5 zile lucratoare de la finele lunii in care s-a incasat acest impozit, o cota de 36,5% la bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, pe teritoriul carora isi desfasoara activitatea angajatorii, 10% la bugetul propriu al judetului si 15% la dispozitia consiliului judetean pentru echilibrarea bugetelor comunelor, oraselor, municipiilor si judetului.
    (4) Pentru municipiul Bucuresti cota este de 61,5% si se repartizeaza in conditiile prevazute la alin. (3), astfel: 18% la bugetele locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, 36,5% la bugetul propriu al municipiului Bucuresti si 7% la dispozitia Consiliului General al Municipiului Bucuresti, numai pentru echilibrarea bugetelor locale ale sectoarelor acestuia. Aceste procente se aplica asupra impozitului pe venit incasat la bugetul de stat la nivelul fiecarui sector, incepand cu luna iulie 2001, urmand ca pana la finele lunii respective Consiliul General al Municipiului Bucuresti sa descentralizeze cheltuielile bugetare catre sectoare, in concordanta cu sursele de venituri ale acestora.
    (5) Platitorii de impozite si taxe care au organizate puncte de lucru stabile sunt obligati sa solicite inregistrarea fiscala a acestora ca platitori de impozit pe venituri din salarii, la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla punctul de lucru.
    (6) Solicitarea se face in termen de 15 zile de la data infiintarii pentru punctele de lucru nou-infiintate, iar pentru cele existente, in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (7) Platitorii prevazuti la alin. (5) au obligatia sa organizeze evidenta contabila corespunzatoare pentru determinarea impozitului pe venitul din salarii calculat, retinut si varsat.
    (8) Ministerul Finantelor Publice impreuna cu Ministerul Administratiei Publice vor elabora norme metodologice pentru aplicarea prevederilor de mai sus, care se vor aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului administratiei publice in termen de 5 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (9) Criteriile de repartizare pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe venit si a celor din cota de 15% la dispozitia consiliului judetean pentru echilibrarea bugetelor locale sunt prevazute in anexa nr. 7.
    (10) In anul 2001 se acorda transferuri de la bugetul de stat catre bugetele locale, pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe, in suma de 1.500,0 miliarde lei.
    (11) Ministerul Finantelor Publice impreuna cu Ministerul Administratiei Publice vor repartiza transferurile respective pe judete si pe municipiul Bucuresti pentru finantarea unor proiecte de investitii care beneficiaza de imprumuturi externe, potrivit acordurilor de imprumut incheiate cu organismele financiare internationale.
    (12) In cazul obiectivelor de dezvoltare a utilitatilor municipale cu finantare partiala din imprumuturi externe, in baza acordurilor incheiate de Romania cu organismele financiare internationale, pentru contractele incheiate cu finantare mixta din imprumuturi externe si din fonduri locale, respectiv alocatii din bugetele locale si transferuri de la bugetul de stat, avansurile se acorda, in conditiile prevazute in contractele respective, potrivit acordurilor incheiate.
    (13) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, care beneficiaza de transferuri din bugetul de stat pentru investitii finantate partial din imprumuturi externe, au obligatia sa analizeze lunar executia lucrarilor de investitii si, in situatia constatarii de fonduri disponibile, sa propuna Ministerului Finantelor Publice reintregirea transferurilor de la bugetul de stat, prevazute in pozitie globala.
    Art. 31
    (1) Finantarea cheltuielilor institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, cu exceptia celor prevazute la art. XIII alin. (1) lit. a) - e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2001, creselor si centrelor locale de consultanta agricola se asigura din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale in a caror raza acestea isi desfasoara activitatea.
    (2) Pentru finantarea cheltuielilor institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, creselor si centrelor locale de consultanta agricola, descentralizate incepand cu anul 2001, din taxa pe valoarea adaugata incasata la bugetul de stat se stabilesc sume defalcate pentru bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale, in suma de 21.660,8 miliarde lei, potrivit anexelor nr. 8, 8a) si 8b), sume ce se repartizeaza pe comune, orase, municipii si judet, de catre consiliul judetean, prin hotarare si cu asistenta tehnica de specialitate a directiei generale a finantelor publice. Repartizarea sumelor defalcate pentru finantarea cheltuielilor institutiilor de invatamant preuniversitar de stat se va face si cu asistenta tehnica de specialitate a inspectoratului scolar judetean, potrivit normelor metodologice elaborate de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul Administratiei Publice si Ministerul Finantelor Publice, aprobate prin hotarare a Guvernului.
    (3) Numarul maxim de posturi finantat pentru invatamantul preuniversitar de stat si centrele locale de consultanta agricola este prevazut in anexa nr. 8c).
    (4) Cheltuielile efectuate de la bugetul de stat, incepand cu data de 1 ianuarie 2001 pana la data de 30 iunie 2001, pentru finantarea cheltuielilor institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, creselor si centrelor locale de consultanta agricola se regularizeaza cu bugetele locale pana la data de 31 iulie 2001, conform precizarilor elaborate de Ministerul Finantelor Publice, in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (5) Pana la data efectuarii regularizarilor, Ministerului Educatiei si Cercetarii i se pot deschide credite bugetare pentru acoperirea cheltuielilor ramase in finantarea acestuia. Pana la finele lunii iunie 2001 Ministerul Finantelor Publice va deschide credite bugetare Ministerului Educatiei si Cercetarii, Ministerului Sanatatii si Familiei si Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor pentru finantarea cheltuielilor institutiilor prevazute la alin. (1).
    (6) In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Sanatatii si Familiei si Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor vor asigura predarea, pe baza de protocol, a patrimoniului institutiilor si activitatilor preluate de catre consiliile locale si Consiliul General al Municipiului Bucuresti.
    (7) Din bugetele locale se suporta si cheltuielile aferente facilitatilor de transport feroviar pe liniile interne pentru personalul didactic preuniversitar, potrivit prevederilor art. 107 alin. (4) din Legea nr. 128/1997 privind statutul personalului didactic.
    Art. 32
    Sumele prevazute in bugetele unor ministere, reprezentand transferuri catre bugetele locale, defalcate pe judete prin anexa la bugetele acestora, se repartizeaza pe unitati administrativ-teritoriale de catre consiliul judetean, prin hotarare, cu consultarea primarilor.
    Art. 33
    Categoriile de venituri si cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2001 sunt prevazute in anexa nr. 9.
    Art. 34
    (1) Limitele maxime ale numarului de posturi din aparatul propriu al consiliilor locale de la comune, orase, municipii si sectoare ale municipiului Bucuresti, precum si de la consiliile judetene sunt prevazute in anexa nr. 9a).
    (2) La stabilirea concreta a numarului de posturi din aparatul propriu consiliile locale si consiliile judetene vor lua in considerare numarul populatiei din comunele, orasele, municipiile si judetele respective, suprafata si numarul de localitati componente ale unitatilor administrativ-teritoriale.
    (3) Stabilirea numarului de posturi se va face in conditiile cheltuirii eficiente a fondurilor publice si incadrarii cheltuielilor de personal in veniturile bugetelor locale ale unitatilor administrativ-teritoriale.
    Art. 35
    Regiile autonome de interes local care in anul 2001 se transforma, in conditiile legii, in societati comerciale vor plati la bugetele locale impozit pe profit si varsaminte din profitul net aferent perioadei in care au functionat ca regii autonome si impozit pe profit aferent perioadei din an in care functioneaza ca societati comerciale. In anii urmatori transformarii in societati comerciale impozitul pe profit se plateste la bugetul de stat, in conditiile prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

    CAP. 7
    Bugetele fondurilor speciale

    Art. 36
    (1) Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului pentru asigurari sociale de sanatate pe anul 2001, constituit in baza prevederilor Legii nr. 145/1997 privind asigurarile sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt prevazute in anexa nr. 10.
    (2) La stabilirea sumelor care se prevad in contractele ce se incheie de catre spitale cu casele de asigurari de sanatate pentru plata serviciilor medicale se au in vedere si cheltuielile aferente instalarii aparaturii de inalta performanta achizitionate din credite externe cu garantia statului.
    Art. 37
    Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic pe anul 2001, constituit in baza prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/1994, aprobata prin Legea nr. 136/1994, cu modificarile ulterioare, sunt cuprinse in anexa nr. 11.
    Art. 38
    (1) Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului special al drumurilor publice pe anul 2001, constituit in baza prevederilor Legii nr. 118/1996, republicata, cu modificarile ulterioare, sunt prevazute in anexa nr. 12.
    (2) Repartizarea pe judete a cotei din Fondul special al drumurilor publice, destinata drumurilor judetene si celor de interes local, se face de catre Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, in conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 118/1996, republicata, cu modificarile ulterioare, cu consultarea presedintilor de consilii judetene.
    Art. 39
    (1) Veniturile si cheltuielile bugetului Fondului special pentru protejarea asiguratilor pe anul 2001, constituit in baza prevederilor Legii nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania, sunt prevazute in anexa nr. 13.
    (2) Veniturile Fondului special pentru protejarea asiguratilor se constituie prin aplicarea unei cote de 1,5% asupra volumului de prime brute incasate, potrivit art. 60 din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania.
    (3) Gestionarea Fondului special pentru protejarea asiguratilor se face de catre Ministerul Finantelor Publice, respectiv de catre Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, dupa numirea acestuia, in conformitate cu art. 45 alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind societatile de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile ulterioare, iar eventualele disponibilitati ramase nefolosite la finele anului se reporteaza in anul urmator cu aceeasi destinatie.

    CAP. 8
    Responsabilitati in aplicarea legii

    Art. 40
    Guvernul raspunde de realizarea prevederilor bugetare, scop in care examineaza periodic situatia financiara pe economie, executia bugetara si stabileste masuri pentru mentinerea sau imbunatatirea echilibrului bugetar, dupa caz.
    Art. 41
    Guvernul poate aproba, prin hotarare, modificari in structura si intre ordonatorii principali de credite, cu incadrarea in nivelul total al intrarilor de credite externe, cuprinse in anexele nr. 1 si 2, in functie de derularea programelor de imprumut extern, aprobate potrivit legii.
    Art. 42
    (1) La propunerea justificata a ordonatorilor principali de credite, in functie de derularea procesului investitional si de evolutia preturilor, se autorizeaza Guvernul, prin Ministerul Finantelor Publice, sa aprobe, pana la data de 31 octombrie 2001, modificari in listele de investitii, anexe la bugetele ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu exceptia pozitiei "Alte cheltuieli de investitii", la care se pot aproba modificari numai la cheltuielile privind proiectarea si executia consolidarilor si interventiilor pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamitati naturale, cuprinse la aceasta pozitie, cu incadrarea in cheltuielile de capital aprobate la capitolul respectiv, conform clasificatiei functionale.
    (2) Limitele valorice privind competenta de aprobare a documentatiilor tehnico-economice, prevazute in Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, se modifica pentru anul 2001 conform prevederilor anexei nr. 14.
    Art. 43
    (1) Ordonatorii principali de credite au obligatia sa analizeze lunar situatia creditelor bugetare aprobate prin bugetul de stat pe anul 2001, pentru care, in baza unor dispozitii legale sau a altor cauze, actiunile si sarcinile au fost ori pot fi anulate sau amanate, si sa propuna Ministerului Finantelor Publice anularea creditelor respective.
    (2) Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului se majoreaza cu creditele bugetare anulate potrivit prevederilor alin. (1).
    Art. 44
    (1) In bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevazute, dupa caz, si sumele reprezentand contributia Guvernului Romaniei la realizarea programelor si proiectelor cu finantare internationala.
    (2) Ordonatorii principali de credite au obligatia ca, in cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2001, sa asigure integral si cu prioritate fondurile necesare reprezentand componenta locala aferenta derularii programelor si proiectelor cu finantare internationala.
    (3) Se interzice ordonatorilor principali de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Transferuri", alineatele "Contributii la programele realizate cu finantare internationala" si "Contributii si cotizatii la organisme internationale" la celelalte alineate si articole de cheltuieli ale aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.
    (4) Sumele reprezentand contributia Guvernului la realizarea obiectivelor de investitii cu finantare externa de la titlul "Cheltuieli de capital" nu pot fi redistribuite la alte obiective de investitii.
    Art. 45
    Ordonatorii de credite au obligatia ca, in cadrul prevederilor bugetare aprobate, sa asigure cu prioritate plata facturilor reprezentand consumurile de energie electrica si termica si de gaze naturale de la titlul "Cheltuieli materiale si servicii".
    Art. 46
    (1) Sumele destinate platii cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale, aprobate potrivit prevederilor legale, inclusiv platii eventualelor comisioane bancare percepute de bancile straine corespondente ale Bancii Nationale a Romaniei pentru efectuarea transferurilor valutare aferente, sunt prevazute in bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul "Transferuri". Contributia Romaniei la organisme financiar-bancare internationale, stabilita potrivit dispozitiilor legale in vigoare, se asigura din bugetul Ministerului Finantelor Publice.
    (2) In vederea asigurarii platii la scadenta a cotizatiilor si contributiilor la organisme internationale si la organisme financiar-bancare internationale, precum si a rambursarilor de credite externe, platilor de dobanzi si a comisioanelor aferente acestora, ordonatorii principali de credite pot efectua, inainte de angajarea cheltuielilor, virari de credite bugetare de la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol, in cursul intregului an.
    (3) Se interzice ordonatorilor principali de credite sa efectueze virari de credite bugetare de la titlul "Rambursari de credite, plati de dobanzi si comisioane la credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiasi capitol sau la alte capitole bugetare.
    (4) Din transferurile aferente contributiilor la programele realizate cu finantare internationala, prevazute in bugetele ordonatorilor principali de credite, se pot efectua cheltuieli materiale si servicii si cheltuieli de capital pentru derularea corespunzatoare a obiectivelor cuprinse in Programul National de Aderare a Romaniei la Uniunea Europeana.
    Art. 47
    (1) Cheltuielile privind despagubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea impozitelor, taxelor si a celorlalte venituri ale bugetului de stat, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Finantelor Publice, in nume propriu sau in reprezentarea interesului statului, pe baza hotararilor definitive ale instantelor judecatoresti, precum si obligatiile banesti ale statului roman, nascute din aplicarea Conventiei europene a drepturilor omului si constatate prin acorduri de solutionare amiabila, prin decizii ale Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei si hotarari ale Curtii Europene a Drepturilor Omului, se acopera de catre Ministerul Finantelor Publice, pe baza de documente legale, din sumele prevazute cu aceasta destinatie in bugetul de stat pe anul 2001.
    (2) Din sumele prevazute in bugetul Ministerului Finantelor Publice pentru despagubiri civile, precum si pentru cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale, se asigura si fondurile necesare in vederea aplicarii Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940.
    Art. 48
    (1) Ordonatorii principali si secundari de credite vor aproba si vor transmite institutiilor publice din subordine bugetele pe structura de cheltuieli prevazuta in anexa nr. 3, in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) In cadrul termenului prevazut la alin. (1) Guvernul va aproba bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2001 ale regiilor autonome, societatilor sau companiilor nationale, societatilor comerciale subventionate de la bugetul de stat si institutelor nationale de cercetare-dezvoltare care functioneaza in baza Ordonantei Guvernului nr. 25/1995, la propunerea ministerelor si a altor organe centrale coordonatoare, precum si bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2001 ale societatilor comerciale cu capital de stat care au aceasta prevedere in actul constitutiv.
    (3) Cu sumele realizate peste prevederile bugetare la taxele judiciare de timbru pentru activitatea instantelor, din taxele de timbru pentru activitatea notariala, stabilite in conformitate cu prevederile Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile ulterioare, precum si cu cele provenite din amenzi judiciare si din recuperarea cheltuielilor de judecata avansate de stat, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 si ale Ordonantei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, se suplimenteaza prevederile la aceste venituri si creditele bugetare aprobate Ministerului Justitiei. Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa introduca modificarile corespunzatoare in volumul si in structura bugetului de stat.
    Art. 49
    (1) Pentru proiectele de investitii finantate din credite externe contractate de statul roman de la organismele financiare internationale - Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, Banca Europeana de Investitii, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei si altele - echivalentul in valuta imprumutului al partii in lei, reprezentand contributia partii romane la finantarea acestor proiecte, este cel valabil la data incheierii acordurilor de imprumut dintre Romania si organismele financiare respective si poate fi modificat pe parcursul executarii lucrarilor cu diferentele rezultate din actualizarea valorii totale a proiectelor, in functie de evolutia indicelui preturilor de consum total, comunicat de Institutul National de Statistica si Studii Economice, pe propria raspundere a ordonatorilor principali de credite si a unitatilor beneficiare de imprumut extern.
    (2) In cazul schimbarii statutului juridic al beneficiarilor finali de credite externe contractate de statul roman de la organismele financiare internationale - Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, Banca Europeana de Investitii, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei si altele - transferurile de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru investitii finantate partial din credite externe si, dupa caz, alocatiile din bugetele locale, reprezentand partial contributia partii romane la finantarea acestor proiecte, vor fi asigurate in continuare in masura in care Ministerul Finantelor Publice a avizat schimbarea statutului juridic.
    (3) Cheltuielile suplimentare rezultate in conditiile alin. (1), precum si eventualele depasiri provenite din modificarea unor dispozitii legale in domeniul impozitelor si taxelor aferente proiectelor pe parcursul derularii acestora, se finanteaza din bugetul de stat, bugetele locale sau din surse proprii ale beneficiarilor finali ai imprumuturilor externe, dupa caz, pana la finalizarea proiectelor respective.
    Art. 50
    Ordonatorii principali de credite pot delega dreptul de a aproba folosirea si repartizarea creditelor bugetare inlocuitorilor de drept ai acestora, precum si altor persoane imputernicite special in acest scop.
    Art. 51
    Guvernul poate prezenta Parlamentului, pana la data de 30 noiembrie 2001, propuneri de rectificare a bugetului de stat si a bugetelor fondurilor speciale pe anul 2001, ca urmare a schimbarilor intervenite in evolutia indicatorilor macroeconomici, a unor masuri fiscale, a adaptarii legislatiei la conditiile economiei de piata sau a altor cauze justificate.

    CAP. 9
    Dispozitii finale

    Art. 52
    (1) In anul 2001 sunt deductibile la calculul profitului impozabil cheltuielile corespunzatoare tichetelor de masa repartizate de catre unitatile emitente, autorizate potrivit Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, si acordate de catre angajatori, in limita valorii nominale prevazute de lege, unui numar maxim de 611.000 salariati in trimestrul I, 711.000 salariati in trimestrul II, 811.000 salariati in trimestrul III si 1.011.000 salariati in trimestrul IV. Pentru institutiile publice eliberarea tichetelor de masa salariatilor se va face in limita creditelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie.
    (2) Unitatile emitente nu vor elibera tichete de masa angajatorilor care inregistreaza obligatii neachitate la scadenta la sfarsitul anului 2000 fata de bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale.
    (3) In anul 2001 cadrele militare, militarii angajati pe baza de contract si salariatii civili, care au dreptul la hrana potrivit normelor prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrana, in timp de pace, ale personalului din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, aprobata si modificata prin Legea nr. 143/1994, atunci cand nu beneficiaza de alimente primesc in locul acestora contravaloarea drepturilor de hrana la nivelul lunii decembrie 2000.
    Art. 53
    (1) Pana la data de 15 decembrie 2001 contravaloarea in lei a garantiilor retinute in cota de 10% din valoarea utilajelor livrate la Combinatul minier de imbogatire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina se compenseaza cu obligatiile de plata datorate la bugetul de stat pana la data de 31 decembrie 2000 si neachitate pana la data compensarii, de catre societatile comerciale furnizoare, iar majorarile de intarziere aferente acestor obligatii se scutesc la plata. Procedura de compensare se realizeaza de catre organele fiscale teritoriale cu conditia incheierii in prealabil a unei conventii intre fiecare societate comerciala furnizoare si Ministerul Industriei si Resurselor, prin care sa se prevada obligatia expresa a acestor societati de a aduce furnitura livrata, pe cheltuiala proprie, intr-o noua garantie care sa expire o data cu garantia externa. Ministerul Industriei si Resurselor va confirma suma garantiilor retinute, actualizate la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, in vigoare la data compensarii.
    (2) Daca societatile comerciale care au beneficiat de compensarea obligatiilor bugetare conform alin. (1) nu isi indeplinesc obligatiile asumate in conventie, acestea vor restitui contravaloarea garantiilor compensate, actualizate la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, in vigoare la data restituirii garantiei. Recuperarea acestor sume, ce constituie venituri la bugetul de stat, se face de catre organele fiscale teritoriale competente ale Ministerului Finantelor Publice, in baza conventiei care constituie titlu executoriu.
    (3) In procedura de compensare prevazuta la alin. (1) nu sunt cuprinse societatile comerciale debitoare aflate in procedura de dizolvare-lichidare sau reorganizare judiciara si faliment, dupa caz, conform prevederilor legale in vigoare.
    (4) Obligatiile datorate bugetului de stat, scadente pana la data de 31 decembrie 2000 si neachitate de catre Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. se sting prin compensare cu contravaloarea carburantilor si lubrifiantilor livrati de societatea respectiva Ministerului Apararii Nationale, precum si unitatilor subordonate acestui minister pana la data de 15 decembrie 2001, in limita sumei de pana la 1.000,0 miliarde lei.
    (5) Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa elaboreze precizari metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentului articol, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 54
    Pentru echilibrarea bugetului asigurarilor sociale de stat, in anul 2001 se aloca din bugetul de stat transferuri in suma de 1.500,0 miliarde lei, din care suma de 500,0 miliarde lei reprezinta dobanda datorata trezoreriei statului pentru sumele utilizate din contul general al trezoreriei statului pentru acoperirea deficitului inregistrat de bugetul asigurarilor sociale de stat in anii anteriori.
    Art. 55
    (1) Ordonatorii principali de credite prevazuti in anexa nr. 15 vor definitiva, in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, principalele programe care se experimenteaza si se finanteaza din bugetele acestora in anul 2001.
    (2) Structura, indicatorii si fondurile aferente acestor programe se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (3) Auditul extern al acestor programe se realizeaza de catre Curtea de Conturi.
    Art. 56
    Anexele nr. 1 - 15 fac parte integranta din prezenta lege.

    Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 12 aprilie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

                     PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
                             VALER DORNEANU

                         PRESEDINTELE SENATUI
                            NICOLAE VACAROIU

    ANEXA 1

                      BUGETUL DE STAT PE ANUL 2001
                               - Sinteza -

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat
                                                                 - mii lei -
_____________________________________________________________________________
  I   II  III IV                Denumire indicatori
_____________________________________________________________________________
        A                                B
=============================================================================
                     Program              Intrari de               Total
                       2001             credite externe
_____________________________________________________________________________
                        1                     2                  3 = 1 + 2
_____________________________________________________________________________
0001              VENITURI
                  153.092.442.700                             153.092.442.700
0002               I. VENITURI CURENTE
                  151.740.442.700                             151.740.442.700
0003                A. VENITURI FISCALE
                  144.668.942.700                             144.668.942.700
0004                 A1. IMPOZITE DIRECTE
                   44.294.000.000                              44.294.000.000
0101                  IMPOZITUL PE PROFIT
                   25.367.000.000                              25.367.000.000
0201                  IMPOZITUL PE SALARII
                      600.000.000                                 600.000.000
      01          Impozitul pe salarii - total -
                      600.000.000                                 600.000.000
0601                  IMPOZITUL PE VENIT
                   32.130.000.000                              32.130.000.000
      01          Impozit pe venituri din activitati independente
                      650.000.000                                 650.000.000
      02          Impozit pe venituri din salarii
                   28.648.000.000                              28.648.000.000
      03          Impozit pe venituri din cedarea folosintei bunurilor
                      450.000.000                                 450.000.000
      04          Impozit pe venituri din dividende
                      500.000.000                                 500.000.000
      05          Impozit pe venituri din dobanzi
                      250.000.000                                 250.000.000
      06          Impozit pe alte venituri
                      100.000.000                                 100.000.000
      07          Impozit pe venit din pensii
                      300.000.000                                 300.000.000
      08          Impozitul pe veniturile obtinute din jocurile de noroc, din
                  premii si din prime in bani si/sau natura
                       80.000.000                                  80.000.000
      09          Impozitul pe veniturile obtinute din transferul dreptului
                  de proprietate asupra valorilor mobiliare si vanzarea
                  partilor sociale
                       40.000.000                                  40.000.000
      10          Regularizari
                      982.000.000                                 982.000.000
      11          Impozitul pe veniturile din valorificarea sub orice forma a
                  drepturilor de proprietate intelectuala
                       30.000.000                                  30.000.000
      12          Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice
                  nerezidente
                      100.000.000                                 100.000.000
0701                  COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (se scad)
                  -26.284.000.000                             -26.284.000.000
      01          Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)
                  -19.760.000.000                             -19.760.000.000
      02          Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
                  bugetelor locale (se scad)
                   -4.000.000.000                              -4.000.000.000
      03          Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea
                  energiei termice livrate populatiei (se scad)
                   -2.524.000.000                              -2.524.000.000
0801                  ALTE IMPOZITE DIRECTE
                    6.825.000.000                               6.825.000.000
      01          Impozitul pe veniturile realizate de persoanele juridice
                  nerezidente
                    1.900.000.000                               1.900.000.000
      02          Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale
                  ilicite sau din nerespectarea Legii privind protectia
                  consumatorilor
                       20.000.000                                  20.000.000
      03          Impozitul pe dividende de la societatile comerciale
                    1.000.000.000                               1.000.000.000
      07          Contributia agentilor economici pentru invatamantul de stat
                    3.900.000.000                               3.900.000.000
      30          Alte incasari din impozite directe
                        5.000.000                                   5.000.000
0901                  CONTRIBUTII
                    5.656.000.000                               5.656.000.000
      04          Contributia pentru pensia suplimentara
                      156.000.000                                 156.000.000
      09          Contributia agentilor economici pentru persoanele cu
                  handicap
                    5.500.000.000                               5.500.000.000
1300                 A2. IMPOZITE INDIRECTE
                  100.374.942.700                             100.374.942.700
1301                  TAXA PE VALOAREA ADAUGATA
                   49.856.242.700                              49.856.242.700
      01          TVA incasata
                   71.517.000.000                              71.517.000.000
      03          Sume defalcate din TVA pentru bugetele locale (se scad)
                  -21.660.757.300                             -21.660.757.300
1401                  ACCIZE
                   31.562.000.000                              31.562.000.000
1601                  TAXE VAMALE
                   10.409.000.000                              10.409.000.000
      01          Taxe vamale de la persoane juridice
                   10.284.000.000                              10.284.000.000
      02          Taxe vamale si alte venituri incasate de la persoane fizice
                  prin unitatile vamale
                      125.000.000                                 125.000.000
1701                  ALTE IMPOZITE INDIRECTE
                    8.547.700.000                               8.547.700.000
      01          Taxe pentru jocurile de noroc
                      600.000.000                                 600.000.000
      03          Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii
                  de functionare
                      300.000.000                                 300.000.000
      04          Taxa pentru activitatea de prospectiune, explorare si
                  exploatare a resurselor minerale
                  1.250.000.000                                 1.250.000.000
      10          Taxe judiciare de timbru
                      800.000.000                                 800.000.000
      12          Taxe de timbru pentru activitatea notariala
                      800.000.000                                 800.000.000
      13          Taxe extrajudiciare de timbru
                        7.000.000                                   7.000.000
      15          Amenzi judiciare
                       15.000.000                                  15.000.000
      16          Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate
                  de stat
                       32.000.000                                  32.000.000
      18          Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din
                  publicitatea lor
                      550.000.000                                 550.000.000
      21          Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc
                      300.000.000                                 300.000.000
      22          Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din
                  import
                       20.000.000                                  20.000.000
      23          Contributia agentilor economici din turism
                      131.000.000                                 131.000.000
      24          Impozitul pe titeiul din productia interna si gazele
                  naturale
                    2.899.000.000                               2.899.000.000
      25          Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului,
                  bauturilor alcoolice, produselor din tutun si a cafelei
                      228.000.000                                 228.000.000
      26          Venituri cu destinatie speciala din comisionul pentru
                  servicii vamale
                      400.000.000                                 400.000.000
      27          Venituri cu destinatie speciala din cotele aplicate asupra
                  veniturilor realizate in domeniul aviatiei civile
                      195.700.000                                 195.700.000
      30          Alte incasari din impozite indirecte
                       20.000.000                                  20.000.000
1900                B. VENITURI NEFISCALE
                    7.071.500.000                               7.071.500.000
2001                 VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME
                      650.000.000                                 650.000.000
2101                 VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE
                    2.022.400.000                               2.022.400.000
      01          Taxe de metrologie
                          100.000                                     100.000
      03          Taxe pentru prestatiile efectuate si pentru eliberarea
                  autorizatiilor de transport in trafic international
                        8.800.000                                   8.800.000
      04          Taxe consulare
                      970.000.000                                 970.000.000
      05          Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decat
                  cele sanitare, de pe langa institutii
                       15.000.000                                  15.000.000
      10          Taxe si alte venituri din protectia mediului
                          500.000                                     500.000
      12          Varsaminte din disponibilitatile institutiilor publice si
                  activitatilor autofinantate
                        3.000.000                                   3.000.000
      13          Varsaminte din veniturile institutiilor publice si
                  activitatilor autofinantate
                       25.000.000                                  25.000.000
      30          Alte venituri de la institutiile publice
                    1.000.000.000                               1.000.000.000
2201                 DIVERSE VENITURI
                    4.399.100.000                               4.399.100.000
      01          Venituri din aplicarea prescriptiei extinctive
                       85.000.000                                  85.000.000
      03          Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate, potrivit
                  dispozitiilor legale
                      870.000.000                                 870.000.000
      04          Incasari din cota retinuta, conform Codului Penal
                        2.000.000                                   2.000.000
      05          Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor
                  precedenti
                      500.000.000                                 500.000.000
      07          Venituri din concesiuni
                    2.350.000.000                               2.350.000.000
      08          Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a
                  declaratiei de impozite si taxe
                        5.000.000                                   5.000.000
      09          Incasarea dobanzilor aferente ratelor lunare din vanzarea
                  locuintelor construite din fondurile statului
                       10.000.000                                  10.000.000
      11          Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu
                  handicap neincadrate
                       31.100.000                                  31.100.000
      12          Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate
                  si alte sume constatate o data cu confiscarea potrivit
                  legii
                      290.000.000                                 290.000.000
      16          Venituri realizate din incasarea debitelor evidentiate in
                  bilanturile de lichidare a patrimoniului fostelor
                  cooperative agricole de productie
                        1.000.000                                   1.000.000
      19          Venituri din dividende
                        5.000.000                                   5.000.000
      30          Incasari din alte surse
                      250.000.000                                 250.000.000
3000               II. VENITURI DIN CAPITAL
                      146.000.000                                 146.000.000
3001                 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI
                      146.000.000                                 146.000.000
      01          Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor
                  publice
                      131.000.000                                 131.000.000
      02          Venituri din valorificarea stocurilor de la rezervele
                  materiale nationale si de mobilizare
                       15.000.000                                  15.000.000
4000               VII. DONATII SI SPONSORIZARI
                       20.000.000                                  20.000.000
4001                 DONATII SI SPONSORIZARI
                       20.000.000                                  20.000.000
      01          Donatii
                       20.000.000                                  20.000.000
4200               VIII. INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE
                    1.186.000.000                               1.186.000.000
4201                 INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE
                    1.186.000.000                               1.186.000.000
      01          Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru
                  finalizarea unor obiective aprobate prin conventii
                  bilaterale si acorduri interguvernamentale
                          900.000                                     900.000
      05          Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate
                  persoanelor care beneficiaza de statutul de refugiat
                          100.000                                     100.000
      07          Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru finantarea
                  lucrarilor agricole
                      900.000.000                                 900.000.000
      09          Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru
                  acoperirea arieratelor catre CONEL si ROMGAZ
                      250.000.000                                 250.000.000
      10          Incasari din rambursarea imprumuturilor din fondul de
                  redresare financiara
                       30.000.000                                  30.000.000
      11          Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate pentru
                  proiecte de investitii in turism
                        5.000.000                                   5.000.000
5001               II. CHELTUIELI - TOTAL
                  194.398.242.700        21.407.749.906       215.805.992.606
          01            CHELTUIELI CURENTE
                  166.832.087.842        10.549.086.689       177.381.174.531
          02             CHELTUIELI DE PERSONAL
                   28.494.799.507            23.407.140        28.518.206.647
          20             CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                   17.707.436.987           469.683.778        18.177.120.765
          34             SUBVENTII
                    8.930.084.446           205.560.000         9.135.644.446
          35  01       Alocatii de la buget pentru institutii publice
                    4.666.055.633           205.560.000         4.871.615.633
          35  02       Subventii pe produse si activitati
                    2.745.027.027                               2.745.027.027
          35  03       Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si
                       tarif
                    1.519.001.786                               1.519.001.786
          36             PRIME
                      701.000.000                                 701.000.000
          38             TRANSFERURI
                   58.473.339.794         9.850.435.771        68.323.775.565
          39              Transferuri consolidabile
                    7.851.972.214                               7.851.972.214
          39  03           Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
                           locale pentru investitii finantate partial din
                           imprumuturi externe
                    1.500.000.000                               1.500.000.000
          39  04           Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
                           asigurarilor sociale de stat
                    1.500.000.000                               1.500.000.000
          39  07           Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
                           locale pentru sustinerea sistemului de protectie a
                           drepturilor copilului
                    1.712.200.000                               1.712.200.000
          39  10           Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
                           fondului de asigurari sociale de sanatate,
                           reprezentand contributia datorata de persoanele
                           care satisfac serviciul militar in termen
                      204.448.410                                 204.448.410
          39  11           Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
                           fondului de asigurari sociale de sanatate,
                           reprezentand contributia datorata de persoanele
                           care executa o pedeapsa privativa de libertate sau
                           arest preventiv
                      121.468.804                                 121.468.804
          39  14           Program privind pietruirea drumurilor comunale si
                           alimentarea cu apa a satelor
                      400.000.000                                 400.000.000
          39  15           Transferuri pentru sustinerea sistemului de
                           protectie a persoanelor cu handicap
                    1.699.200.000                               1.699.200.000
          39  16           Contributia persoanelor asigurate pentru
                           finantarea ocrotirii sanatatii
                      291.300.000                                 291.300.000
          39  19           Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
                           locale pentru constructii de locuinte
                      385.000.000                                 385.000.000
          39  20           Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
                           locale pentru finantarea elaborarii si/sau
                           actualizarii planurilor urbanistice generale si a
                           regulamentelor locale de urbanism
                        9.000.000                                   9.000.000
          39  24           Transferuri catre bugetele locale pentru
                           aeroporturi de interes local
                       29.355.000                                  29.355.000
          40              Transferuri neconsolidabile
                   50.621.367.580         9.850.435.771        60.471.803.351
          40  01           Locuinte
                      500.000.000                                 500.000.000
          40  02           Burse
                      965.995.030                                 965.995.030
          40  03           Alocatii si alte ajutoare pentru copii
                    8.015.230.980                               8.015.230.980
          40  04           Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari si alte
                           persoane
                    8.631.006.473                               8.631.006.473
          40  08           Ajutoare sociale
                       40.000.000                                  40.000.000
          40  09           Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii
                      119.734.392                                 119.734.392
          40  11           Contributii si cotizatii la organisme
                           internationale
                      631.966.619                                 631.966.619
          40  13           Diferenta de dobanzi aferenta creditelor bancare
                           subventionata potrivit dispozitiilor legale
                            3.000                                       3.000
          40  15           Plati compensatorii
                      586.243.527                                 586.243.527
          40  16           Fondul de cercetare-dezvoltare
                      533.496.801                                 533.496.801
          40  17           Fondul pentru stimularea inovarii
                      292.394.000                                 292.394.000
          40  19           Alocatia suplimentara pentru familiile cu copii
                    1.029.300.000                               1.029.300.000
          40  21           Plati efectuate in cadrul programelor de
                           dezvoltare
                      992.125.094                                 992.125.094
          40  22           Cheltuieli pentru sustinerea programelor tehnice
                           de conservare sau de inchidere a minelor
                      450.000.000           464.223.000           914.223.000
          40  23           Protectie sociala ce se acorda pentru unele
                           activitati din sectorul minier
                      601.875.000                                 601.875.000
          40  24           Cheltuieli pentru sustinerea transportului
                           feroviar public de calatori
                    4.055.000.000                               4.055.000.000
          40  26           Transferuri aferente Fondului National de
                           Preaderare
                    2.628.698.000                               2.628.698.000
          40  27           Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare
                           Sociala
                       66.521.500           314.050.000           380.571.500
          40  28           Executarea silita a creantelor bugetare
                       15.000.000                                  15.000.000
          40  29           Despagubiri civile, precum si cheltuieli judiciare
                           si extrajudiciare derivate din actiuni in
                           reprezentarea intereselor statului, potrivit
                           dispozitiilor legale
                      394.374.540                                 394.374.540
          40  30           Onorariile pentru expertizele contabile dispuse in
                           cadrul procesului penal
                        3.220.000                                   3.220.000
          40  32           Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand
                           minoritatilor nationale, altele decat cele care
                           primesc subventii de la bugetul de stat, potrivit
                           legii
                       94.000.000                                  94.000.000
          40  33           Proiecte de comunicare, informare publica si
                           promovarea imaginii si intereselor romanesti peste
                           hotare
                       27.254.997                                  27.254.997
          40  34           Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni
                           si a organizatiilor reprezentative ale acestora
                        7.000.000                                   7.000.000
          40  35           Finantarea partidelor politice
                       58.000.000                                  58.000.000
          40  36           Finantarea actiunilor cu caracter stiintific si
                           social-cultural
                        2.500.000                                   2.500.000
          40  37           Finantarea unor programe si proiecte in cadrul
                           Campaniei europene pentru combaterea rasismului,
                           xenofobiei, antisemitismului si intolerantei
                          800.000                                     800.000
          40  38           Finantarea Ansamblului "Memorialul victimelor
                           comunismului si al rezistentei Sighet"
                        2.000.000                                   2.000.000
          40  39           Comenzi de stat pentru carti si publicatii
                       24.000.000                                  24.000.000
          40  40           Sprijin financiar pentru producerea si
                           distribuirea filmelor
                       12.900.000                                  12.900.000
          40  41           Asociatii si fundatii
                       36.900.000                                  36.900.000
          40  42           Alocatie de incredintare si plasament familial
                      191.600.000                                 191.600.000
          40  43           Ajutor anual pentru veteranii de razboi
                       63.000.000                                  63.000.000
          40  44           Programe pentru sanatate
                    1.120.686.959                               1.120.686.959
          40  45           Programe pentru tineret
                       23.154.000                                  23.154.000
          40  46           Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului
                           Olimpic Roman
                       41.270.000                                  41.270.000
          40  47           Cadastru imobiliar
                       35.000.000                                  35.000.000
          40  48           Meteorologie si hidrologie
                       95.431.860           690.453.200           785.885.060
          40  49           Prevenirea si combaterea inundatiilor si
                           ingheturilor
                          391.500                                     391.500
          40  50           Cheltuieli pentru valorificarea cenusilor de
                           pirita
                       40.000.000                                  40.000.000
          40  51           Cooperare economica internationala
                      185.646.000                                 185.646.000
          40  53           Sprijinirea producatorilor agricoli pentru
                           terenuri agricole cultivate
                    5.000.000.000                               5.000.000.000
          40  54           Cabaline din patrimoniul genetic national
                       25.400.000                                  25.400.000
          40  55           Contributii la programe realizate cu finantare
                           internationala
                    4.829.727.354         8.144.601.250        12.974.328.604
          40  56           Transferuri pentru drumuri, cai ferate, aviatie si
                           navigatie
                    1.000.000.000                               1.000.000.000
          40  57           Transferuri pentru finantarea de baza a
                           invatamantului superior
                    3.600.000.000                               3.600.000.000
         40  58            Transferuri pentru constituirea fondului de
                           garantare a creditelor bancare acordate
                           studentilor
                        3.000.000                                   3.000.000
         40  59            Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi)
                       81.672.127                                  81.672.127
         40  60            Transferuri pentru actiuni de sanatate
                      803.412.471                                 803.412.471
         40  61            Sustinerea cultelor
                       40.000.000                                  40.000.000
         40  62            Stimularea exporturilor
                      800.000.000                                 800.000.000
         40  64            Fondul la dispozitia primului-ministru pentru
                           sprijinirea comunitatilor romanesti de
                           pretutindeni
                        1.000.000                                   1.000.000
         40  66            Contributia statului la salarizarea personalului
                           de cult
                      606.786.062                                 606.786.062
          40  68           Programe de protectie sociala si integrare
                           socioprofesionala a persoanelor cu handicap
                       25.000.000                                  25.000.000
          40  70           Sustinerea sistemului de protectie a copilului
                       60.000.000           237.108.321           297.108.321
          40  75           Contributia statului, care se aloca Patriarhiei
                           Romane pentru sprijinirea asezamintelor Bisericii
                           Ortodoxe Romane din afara granitelor
                       21.204.000                                  21.204.000
          40  79           Transferuri pentru aparatura medicala de mare
                           performanta
                        5.000.000                                   5.000.000
          40  80           Alte transferuri
                      269.244.783                                 269.244.783
          40  81           Fond de garantare a imprumuturilor pentru
                           intreprinderi mici si mijlocii
                       50.000.000                                  50.000.000
          40  82           Transferuri pentru actiuni de ecologizare
                      123.750.000                                 123.750.000
          40  83           Transferuri catre Consiliul National de Formare
                           Profesionala a Adultilor
                        2.683.568                                   2.683.568
          40  84           Finantarea Ansamblului "Memorialul revolutiei -
                           Decembrie 1989" din municipiul Timisoara
                        2.500.000                                   2.500.000
          40  85           Transferuri pentru transportul de calatori cu
                           metroul
                      565.000.000                                 565.000.000
          40  86           Programul de realizare a sistemului national
                           antigrindina
                       40.000.000                                  40.000.000
          40  87           Sume destinate finantarii programelor sportive
                           realizate de structurile sportive de drept privat
                          100.000                                     100.000
          40  88           Transferuri catre Consiliul National al
                           Persoanelor Varstnice
                        2.176.943                                   2.176.943
          40  89           Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de
                           paduri
                       28.000.000                                  28.000.000
          40  91           Renta viagera
                       21.990.000                                  21.990.000
          49             DOBANZI
                   50.617.100.000                              50.617.100.000
          60             REZERVE
                    1.908.327.108                               1.908.327.108
          70            CHELTUIELI DE CAPITAL
                   11.430.571.567        10.858.663.217        22.289.234.784
          79            IMPRUMUTURI ACORDATE
                      262.461.800                                 262.461.800
          80  02          Imprumuturi acordate pentru finalizarea unor
                          obiective aprobate prin conventii bilaterale si
                          acorduri interguvernamentale
                      210.219.000                                 210.219.000
          80  05          Imprumuturi acordate persoanelor care beneficiaza
                          de statutul de refugiat si sunt lipsite de mijloace
                          de existenta
                        1.760.880                                   1.760.880
          80  13          Microcredite acordate persoanelor fizice care
                          desfasoara activitati pe cont propriu, aducatoare
                          de venituri, in vederea intretinerii materiale
                       50.481.920                                  50.481.920
          84            RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                        COMISIOANE LA CREDITE
                   15.873.121.491                              15.873.121.491
          85             Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                         comisioane la creditele externe contractate de
                         ordonatorii de credite
                   15.873.121.491                              15.873.121.491
          85  01         Rambursari de credite externe
                   10.632.260.598                              10.632.260.598
          85  02         Plati de dobanzi si comisioane
                    5.240.860.893                               5.240.860.893
5100                    Partea I - SERVICII PUBLICE GENERALE
                   11.922.148.909           362.585.001        12.284.733.910
5101                   AUTORITATI PUBLICE
                   11.922.148.909           362.585.001        12.284.733.910
          01            CHELTUIELI CURENTE
                   10.167.027.136           305.857.578        10.472.884.714
          02             CHELTUIELI DE PERSONAL
                    7.244.186.673               285.500         7.244.472.173
          20             CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                    2.256.059.227            25.096.878         2.281.156.105
          34             SUBVENTII
                       29.632.490                                  29.632.490
          35  01          Alocatii de la buget pentru institutii publice
                       29.632.490                                  29.632.490
          38             TRANSFERURI
                      637.148.746           280.475.200           917.623.946
          40              Transferuri neconsolidabile
                      637.148.746           280.475.200           917.623.946
          40  11            Contributii si cotizatii la organisme
                            internationale
                      493.164.303                                 493.164.303
          40  41            Asociatii si fundatii
                          400.000                                     400.000
          40  55            Contributii la programe realizate cu finantare
                            internationala
                      143.584.443           280.475.200           424.059.643
          70            CHELTUIELI DE CAPITAL
                    1.243.815.636            56.727.423         1.300.543.059
          84            RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI
                        COMISIOANE LA CREDITE
                      511.306.137                                 511.306.137
          85             Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                         comisioane la creditele externe contractate de
                         ordonatorii de credite
                      511.306.137                                 511.306.137
          85  01          Rambursari de credite externe
                      414.967.885                                 414.967.885
          85  02          Plati de dobanzi si comisioane
                       96.338.252                                  96.338.252
      01               Administratia Prezidentiala
                       92.057.096                                  92.057.096
      02               Autoritati legislative
                    1.442.393.106                               1.442.393.106
      03               Autoritati judecatoresti
                    3.993.118.803                               3.993.118.803
      04               Alte organe ale autoritatilor publice
                      628.273.061                                 628.273.061
      05               Autoritati executive
                    5.766.306.843           362.585.001         6.128.891.844
5400                    Partea a II-a - APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA
                        NATIONALA
                   36.915.379.934         5.187.100.400        42.102.480.334
          01            CHELTUIELI CURENTE
                   28.921.652.539                              28.921.652.539
          02             CHELTUIELI DE PERSONAL
                   16.420.721.197                              16.420.721.197
          20             CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                    9.212.551.082                               9.212.551.082
          34             SUBVENTII
                    2.142.165.700                               2.142.165.700
          35  01          Alocatii de la buget pentru institutii publice
                    2.142.165.700                               2.142.165.700
          38             TRANSFERURI
                    1.146.214.560                               1.146.214.560
          39              Transferuri consolidabile
                      317.831.256                                 317.831.256
          39  10            Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
                            Fondului de asigurari sociale de sanatate
                            reprezentand contributia datorata de persoanele
                            care satisfac serviciul militar in termen
                      196.362.452                                 196.362.452
          39  11            Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
                            Fondului de asigurari sociale de sanatate
                            reprezentand contributia datorata de persoanele
                            care executa o pedeapsa privativa de libertate
                            sau arest preventiv
                      121.468.804                                 121.468.804
          40              Transferuri neconsolidabile
                      828.383.304                                 828.383.304
          40  09            Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii
                          100.000                                     100.000
          40  11            Contributii si cotizatii la organisme
                            internationale
                        7.763.666                                   7.763.666
          40  15            Plati compensatorii
                      586.243.527                                 586.243.527
          40  55            Contributii la programe realizate cu finantare
                            internationala
                        3.474.100                                   3.474.100
          40  60            Transferuri pentru actiuni de sanatate
                      230.407.471                                 230.407.471
          70            CHELTUIELI DE CAPITAL
                    1.117.536.975         5.187.100.400         6.304.637.375
          84            RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
                        LA CREDITE
                    6.876.190.420                               6.876.190.420
          85             Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                         comisioane la creditele externe contractate de
                         ordonatorii de credite
                    6.876.190.420                               6.876.190.420
          85  01          Rambursari de credite externe
                    5.387.941.730                               5.387.941.730
          85  02          Plati de dobanzi si comisioane
                    1.488.248.690                               1.488.248.690
5401                   APARARE NATIONALA
                   17.748.817.688         3.177.973.800        20.926.791.488
          01            CHELTUIELI CURENTE
                   11.888.804.585                              11.888.804.585
          02             CHELTUIELI DE PERSONAL
                    7.179.388.616                               7.179.388.616
          20             CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                    3.880.310.799                               3.880.310.799
          38             TRANSFERURI
                      829.105.170                                 829.105.170
          39              Transferuri consolidabile
                       95.023.488                                  95.023.488
          39  10            Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
                            Fondului de asigurari sociale de sanatate
                            reprezentand contributia datorata de persoanele
                            care satisfac serviciul militar in termen
                       95.023.488                                  95.023.488
          40              Transferuri neconsolidabile
                      734.081.682                                 734.081.682
          40  11            Contributii si cotizatii la organisme
                            internationale
                        4.376.971                                   4.376.971
          40  15            Plati compensatorii
                      586.243.527                                 586.243.527
          40  60            Transferuri pentru actiuni de sanatate
                      143.461.184                                 143.461.184
          70            CHELTUIELI DE CAPITAL
                      577.349.503         3.177.973.800         3.755.323.303
          84            RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
                        LA CREDITE
                    5.282.663.600                               5.282.663.600
          85             Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                         comisioane la creditele externe contractate de
                         ordonatorii de credite
                    5.282.663.600                               5.282.663.600
          85  01          Rambursari de credite externe
                    4.423.879.600                               4.423.879.600
          85  02          Plati de dobanzi si comisioane
                      858.784.000                                 858.784.000
      01                Administratie centrala
                      199.095.980                                 199.095.980
      02                Aparare nationala si operatiuni de mentinere a pacii
                   10.867.299.731         3.177.973.800        14.045.273.531
      03                Actiuni de integrare euro-atlantica si pentru
                        constituirea fortei de reactie rapida
                    5.954.385.555                               5.954.385.555
      04                Parteneriat pentru pace
                      137.500.000                                 137.500.000
      05                Plati compensatorii
                      590.536.422                                 590.536.422
5501                   ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
                   19.166.562.246         2.009.126.600        21.175.688.846
          01            CHELTUIELI CURENTE
                   17.032.847.954                              17.032.847.954
          02             CHELTUIELI DE PERSONAL
                    9.241.332.581                               9.241.332.581
          20             CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                    5.332.240.283                               5.332.240.283
          34             SUBVENTII
                    2.142.165.700                               2.142.165.700
          35  01          Alocatii de la buget pentru institutii publice
                    2.142.165.700                               2.142.165.700
          38             TRANSFERURI
                      317.109.390                                 317.109.390
          39              Transferuri consolidabile
                      222.807.768                                 222.807.768
          39  10            Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
                            Fondului de asigurari sociale de sanatate
                            reprezentand contributia datorata de persoanele
                            care satisfac serviciul militar in termen
                      101.338.964                                 101.338.964
          39  11            Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
                            Fondului de asigurari sociale de sanatate
                            reprezentand contributia datorata de persoanele
                            care executa o pedeapsa privativa de libertate
                            sau arest preventiv
                      121.468.804                                 121.468.804
          40              Transferuri neconsolidabile
                       94.301.622                                  94.301.622
          40  09            Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii
                          100.000                                     100.000
          40  11            Contributii si cotizatii la organisme
                            internationale
                        3.386.695                                   3.386.695
          40  29            Despagubiri civile, precum si cheltuieli
                            judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni
                            in reprezentarea intereselor statului, potrivit
                            dispozitiilor legale
                          174.540                                     174.540
          40  30            Onorariile pentru expertizele contabile dispuse
                            in cadrul procesului penal
                          220.000                                     220.000
          40  55            Contributii la programe realizate cu finantare
                            internationala
                        3.474.100                                   3.474.100
          40  60            Transferuri pentru actiuni de sanatate
                       86.946.287                                  86.946.287
          70            CHELTUIELI DE CAPITAL
                      540.187.472         2.009.126.600         2.549.314.072
          84            RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
                        LA CREDITE
                    1.593.526.820                               1.593.526.820
          85             Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                         comisioane la creditele externe contractate de
                         ordonatorii de credite
                    1.593.526.820                               1.593.526.820
          85  01          Rambursari de credite externe
                      964.062.130                                 964.062.130
          85  02          Plati de dobanzi si comisioane
                      629.464.690                                 629.464.690
      01                Administratie centrala
                      716.924.510                                 716.924.510
      02                Politie
                    5.222.028.428         1.313.200.000         6.535.228.428
      03                Protectie si paza contra incendiilor
                      941.642.377                                 941.642.377
      04                Paza si supravegherea frontierei
                    1.740.538.654                               1.740.538.654
      05                Jandarmerie
                    2.481.042.025                               2.481.042.025
      06                Siguranta nationala
                    4.991.489.406           695.926.600         5.687.416.006
      07                Penitenciare
                    2.304.427.300                               2.304.427.300
      50                Alte institutii si actiuni privind ordinea publica si
                        siguranta nationala
                      768.469.546                                 768.469.546
5700                     Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE
                   43.934.520.740         3.646.230.255        47.580.750.995
          01            CHELTUIELI CURENTE
                   38.527.780.323         1.106.535.567        39.634.315.890
          02             CHELTUIELI DE PERSONAL
                    2.878.036.815            21.810.267         2.899.847.082
          20             CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                    4.283.478.846           419.366.979         4.702.845.825
          34             SUBVENTII
                    1.719.961.055                               1.719.961.055
          35  01          Alocatii de la buget pentru institutii publice
                    1.719.961.055                               1.719.961.055
          38             TRANSFERURI
                   29.646.303.607           665.358.321        30.311.661.928
          39              Transferuri consolidabile
                    3.709.486.108                               3.709.486.108
          39  07            Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
                            locale pentru sustinerea sistemului de protectie
                            a drepturilor copilului
                    1.712.200.000                               1.712.200.000
          39  10            Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
                            Fondului de asigurari sociale de sanatate
                            reprezentand contributia datorata de persoanele
                            care satisfac serviciul militar in termen
                        6.786.108                                   6.786.108
          39  15            Transferuri pentru sustinerea sistemului de
                            protectie a persoanelor cu handicap
                    1.699.200.000                               1.699.200.000
          39  16            Contributia persoanelor asigurate pentru
                            finantarea ocrotirii sanatatii
                      291.300.000                                 291.300.000
          40              Transferuri neconsolidabile
                   25.936.817.499           665.358.321        26.602.175.820
          40  02            Burse
                      941.995.030                                 941.995.030
          40  03            Alocatii si alte ajutoare pentru copii
                    8.015.230.980                               8.015.230.980
          40  04            Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari si alte
                            persoane
                    8.631.006.473                               8.631.006.473
          40  08            Ajutoare sociale
                       40.000.000                                  40.000.000
          40  09            Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii
                      119.634.392                                 119.634.392
          40  11            Contributii si cotizatii la organisme
                            internationale
                       40.222.553                                  40.222.553
          40  13            Diferenta de dobanzi aferenta creditelor bancare
                            subventionata potrivit dispozitiilor legale
                            3.000                                       3.000
          40  19            Alocatia suplimentara pentru familiile cu copii
                    1.029.300.000                               1.029.300.000
          40  32            Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand
                            minoritatilor nationale, altele decat cele care
                            primesc subventii de la bugetul de stat, potrivit
                            legii
                       94.000.000                                  94.000.000
          40  33            Proiecte de comunicare, informare publica si
                            promovarea imaginii si intereselor romanesti
                            peste hotare
                       27.254.997                                  27.254.997
          40  34            Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni
                            si a organizatiilor reprezentative ale acestora
                        7.000.000                                   7.000.000
          40  36            Finantarea actiunilor cu caracter stiintific si
                            social-cultural
                        2.500.000                                   2.500.000
          40  37            Finantarea unor programe si proiecte in cadrul
                            Campaniei europene pentru combaterea rasismului,
                            xenofobiei, antisemitismului si intolerantei
                          800.000                                     800.000
          40  38            Finantarea Ansamblului "Memorialul victimelor
                            comunismului si al rezistentei Sighet"
                        2.000.000                                   2.000.000
          40  39            Comenzi de stat pentru carti si publicatii
                       24.000.000                                  24.000.000
          40  40            Sprijin financiar pentru producerea si
                            distribuirea filmelor
                       12.900.000                                  12.900.000
          40  41            Asociatii si fundatii
                       36.500.000                                  36.500.000
          40  42            Alocatie de incredintare si plasament familial
                      191.600.000                                 191.600.000
          40  43            Ajutor anual pentru veteranii de razboi
                       63.000.000                                  63.000.000
          40  44            Programe pentru sanatate
                    1.120.686.959                               1.120.686.959
          40  45            Programe pentru tineret
                       23.154.000                                  23.154.000
          40  46            Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului
                            Olimpic Roman
                       41.270.000                                  41.270.000
          40  55            Contributii la programe realizate cu finantare
                            internationala
                      418.368.759           428.250.000           846.618.759
          40  57            Transferuri pentru finantarea de baza a
                            invatamantului superior
                    3.600.000.000                               3.600.000.000
          40  58            Transferuri pentru constituirea fondului de
                            garantare a creditelor bancare acordate
                            studentilor
                        3.000.000                                   3.000.000
          40  60            Transferuri pentru actiuni de sanatate
                      573.005.000                                 573.005.000
          40  61            Sustinerea cultelor
                       40.000.000                                  40.000.000
          40  64            Fondul la dispozitia primului-ministru pentru
                            sprijinirea comunitatilor romanesti de
                            pretutindeni
                        1.000.000                                   1.000.000
          40  66            Contributia statului la salarizarea personalului
                            de cult
                      606.786.062                                 606.786.062
          40  68            Programe de protectie sociala si integrare
                            socioprofesionala a persoanelor cu handicap
                       25.000.000                                  25.000.000
          40  70            Sustinerea sistemului de protectie a copilului
                       60.000.000           237.108.321           297.108.321
          40  75            Contributia statului, care se aloca Patriarhiei
                            Romane pentru sprijinirea asezamintelor Bisericii
                            Ortodoxe Romane din afara granitelor
                       21.204.000                                  21.204.000
          40  79            Transferuri pentru aparatura medicala de mare
                            performanta
                        5.000.000                                   5.000.000
          40  80            Alte transferuri
                       89.944.783                                  89.944.783
          40  83            Transferuri catre Consiliul National de Formare
                            Profesionala a Adultilor
                        2.683.568                                   2.683.568
          40  84            Finantarea Ansamblului "Memorialul revolutiei -
                            Decembrie 1989" din municipiul Timisoara
                        2.500.000                                   2.500.000
          40  87            Sume destinate finantarii programelor sportive
                            realizate de structurile sportive de drept privat
                          100.000                                     100.000
          40  88            Transferuri catre Consiliul National al
                            Persoanelor Varstnice
                        2.176.943                                   2.176.943
          40  91            Renta viagera
                       21.990.000                                  21.990.000
          70            CHELTUIELI DE CAPITAL
                    2.505.517.967         2.539.694.688         5.045.212.655
          84            RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
                        LA CREDITE
                    2.901.222.450                               2.901.222.450
          85             Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                         comisioane la creditele externe contractate de
                         ordonatorii de credite
                    2.901.222.450                               2.901.222.450
          85  01          Rambursari de credite externe
                    1.956.982.590                               1.956.982.590
          85  02          Plati de dobanzi si comisioane
                      944.239.860                                 944.239.860
5701                   INVATAMANT
                   10.098.024.200         2.063.023.000        12.161.047.200
          01            CHELTUIELI CURENTE
                    8.412.849.567           759.721.667         9.172.571.234
          02             CHELTUIELI DE PERSONAL
                    1.706.674.486            20.999.667         1.727.674.153
          20             CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                    1.193.471.500           310.472.000         1.503.943.500
          34             SUBVENTII
                      600.000.000                                 600.000.000
          35  01          Alocatii de la buget pentru institutii publice
                      600.000.000                                 600.000.000
          38             TRANSFERURI
                    4.912.703.581           428.250.000         5.340.953.581
          39              Transferuri consolidabile
                        6.723.360                                   6.723.360
          39  10            Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
                            Fondului de asigurari sociale de sanatate
                            reprezentand contributia datorata de persoanele
                            care satisfac serviciul militar in termen
                        6.723.360                                   6.723.360
          40              Transferuri neconsolidabile
                    4.905.980.221           428.250.000         5.334.230.221
          40  02            Burse
                      941.995.030                                 941.995.030
          40  55            Contributii la programe realizate cu finantare
                            internationala
                      356.148.750           428.250.000           784.398.750
          40  57            Transferuri pentru finantarea de baza a
                            invatamantului superior
                    3.600.000.000                               3.600.000.000
          40  58            Transferuri pentru constituirea fondului de
                            garantare a creditelor bancare acordate
                            studentilor
                        3.000.000                                   3.000.000
          40  66            Contributia statului la salarizarea personalului
                            de cult
                        2.996.658                                   2.996.658
          40  80            Alte transferuri
                        1.839.783                                   1.839.783
          70            CHELTUIELI DE CAPITAL
                    1.385.399.633         1.303.301.333         2.688.700.966
          84            RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
                        LA CREDITE
                      299.775.000                                 299.775.000
          85             Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                         comisioane la creditele externe contractate de
                         ordonatorii de credite
                      299.775.000                                 299.775.000
          85  01          Rambursari de credite externe
                       60.811.500                                  60.811.500
          85  02          Plati de dobanzi si comisioane
                      238.963.500                                 238.963.500
      01                Administratie centrala
                       36.693.411                                  36.693.411
      02                Invatamant prescolar
                      137.120.230            81.738.650           218.858.880
      03                Invatamant primar si gimnazial
                      967.723.838         1.144.341.100         2.112.064.938
      04                Invatamant liceal
                      564.854.072           408.693.250           973.547.322
      05                Invatamant profesional
                       49.785.389                                  49.785.389
      08                Invatamant special
                       20.000.000                                  20.000.000
      09                Invatamant superior
                    5.768.042.493           428.250.000         6.196.292.493
      10                Biblioteci centrale, universitare si pedagogice
                    141.995.857                                   141.995.857
      14                Internate, camine si cantine pentru elevi si studenti
                    389.451.550                                   389.451.550
      25                Servicii publice descentralizate
                    664.876.965                                   664.876.965
      50                Alte institutii si actiuni de invatamant
                  1.357.480.395                                 1.357.480.395
5801                   SANATATE
                    7.042.441.131         1.162.121.755         8.204.562.886
          01            CHELTUIELI CURENTE
                    3.579.482.799                               3.579.482.799
          02             CHELTUIELI DE PERSONAL
                      802.178.058                                 802.178.058
          20             CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                    1.048.437.092                               1.048.437.092
          34             SUBVENTII
                       12.500.000                                  12.500.000
          35  01          Alocatii de la buget pentru institutii publice
                       12.500.000                                  12.500.000
          38             TRANSFERURI
                    1.716.367.649                               1.716.367.649
          39              Transferuri consolidabile
                           17.928                                      17.928
          39  10            Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
                            Fondului de asigurari sociale de sanatate
                            reprezentand contributia datorata de persoanele
                            care satisfac serviciul militar in termen
                           17.928                                      17.928
          40              Transferuri neconsolidabile
                    1.716.349.721                               1.716.349.721
          40  11            Contributii si cotizatii la organisme
                            internationale
                       12.874.553                                  12.874.553
          40  44            Programe pentru sanatate
                    1.120.686.959                               1.120.686.959
          40  55            Contributii la programe realizate cu finantare
                            internationala
                        4.783.209                                   4.783.209
          40  60            Transferuri pentru actiuni de sanatate
                      573.005.000                                 573.005.000
          40  79            Transferuri pentru aparatura medicala de mare
                            performanta
                        5.000.000                                   5.000.000
          70            CHELTUIELI DE CAPITAL
                      908.618.382         1.162.121.755         2.070.740.137
          84            RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
                        LA CREDITE
                    2.554.339.950                               2.554.339.950
          85             Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                         comisioane la creditele externe contractate de
                         ordonatorii de credite
                    2.554.339.950                               2.554.339.950
          85  01          Rambursari de credite externe
                    1.887.891.590                               1.887.891.590
          85  02          Plati de dobanzi si comisioane
                      666.448.360                                 666.448.360
      01                Administratie centrala
                      598.151.034                                 598.151.034
      03                Spitale
                    1.462.948.917         1.162.121.755         2.625.070.672
      04                Sanatorii de recuperare si balneare
                        7.007.709                                   7.007.709
      05                Crese
                        2.027.167                                   2.027.167
      07                Centre de transfuzii sanguine
                      484.000.000                                 484.000.000
      09                Centre de sanatate
                      137.277.413                                 137.277.413
      25                Servicii publice descentralizate
                    2.206.075.934                               2.206.075.934
      50                Alte institutii si actiuni sanitare
                    2.144.952.957                               2.144.952.957
5901                   CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA
                       SPORTIVA SI DE TINERET
                    3.296.540.484            71.375.000         3.367.915.484
          01            CHELTUIELI CURENTE
                    3.133.609.122            71.375.000         3.204.984.122
          02             CHELTUIELI DE PERSONAL
                      144.606.493                                 144.606.493
          20             CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                      910.709.321            71.375.000           982.084.321
          34             SUBVENTII
                    1.094.388.287                               1.094.388.287
          35  01          Alocatii de la buget pentru institutii publice
                    1.094.388.287                               1.094.388.287
          38             TRANSFERURI
                      983.905.021                                 983.905.021
          39              Transferuri consolidabile
                           44.820                                      44.820
          39  10            Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
                            Fondului de asigurari sociale de sanatate
                            reprezentand contributia datorata de persoanele
                            care satisfac serviciul militar in termen
                           44.820                                      44.820
          40              Transferuri neconsolidabile
                      983.860.201                                 983.860.201
          40  11            Contributii si cotizatii la organisme
                            internationale
                       24.348.000                                  24.348.000
          40  13            Diferenta de dobanzi aferenta creditelor bancare
                            subventionata potrivit dispozitiilor legale
                            3.000                                       3.000
          40  32            Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand
                            minoritatilor nationale, altele decat cele care
                            primesc subventii de la bugetul de stat, potrivit
                            legii
                       94.000.000                                  94.000.000
          40  33            Proiecte de comunicare, informare publica si
                            promovarea imaginii si intereselor romanesti
                            peste hotare
                       27.254.997                                  27.254.997
          40  34            Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni
                            si a organizatiilor reprezentative ale acestora
                        7.000.000                                   7.000.000
          40  36            Finantarea actiunilor cu caracter stiintific si
                            social-cultural
                        2.500.000                                   2.500.000
          40  37            Finantarea unor programe si proiecte in cadrul
                            Campaniei europene pentru combaterea rasismului,
                            xenofobiei, antisemitismului si intolerantei
                          800.000                                     800.000
          40  38            Finantarea Ansamblului "Memorialul victimelor
                            comunismului si al rezistentei Sighet"
                        2.000.000                                   2.000.000
          40  39            Comenzi de stat pentru carti si publicatii
                       24.000.000                                  24.000.000
          40  40            Sprijin financiar pentru producerea si
                            distribuirea filmelor
                       12.900.000                                  12.900.000
          40  45            Programe pentru tineret
                       23.154.000                                  23.154.000
          40  46            Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului
                            Olimpic Roman
                       41.270.000                                  41.270.000
          40  55            Contributii la programe realizate cu finantare
                            internationala
                       52.536.800                                  52.536.800
          40  61            Sustinerea cultelor
                       40.000.000                                  40.000.000
          40  64            Fondul la dispozitia primului-ministru pentru
                            sprijinirea comunitatilor romanesti de
                            pretutindeni
                        1.000.000                                   1.000.000
          40  66            Contributia statului la salarizarea personalului
                            de cult
                      603.789.404                                 603.789.404
          40  75            Contributia statului, care se aloca Patriarhiei
                            Romane pentru sprijinirea asezamintelor Bisericii
                            Ortodoxe Romane din afara granitelor
                       21.204.000                                  21.204.000
          40  80            Alte transferuri
                        3.500.000                                   3.500.000
          40  84            Finantarea Ansamblului "Memorialul revolutiei -
                            Decembrie 1989" din municipiul Timisoara
                        2.500.000                                   2.500.000
          40  87            Sume destinate finantarii programelor sportive
                            realizate de structurile sportive de drept privat
                          100.000                                     100.000
          70            CHELTUIELI DE CAPITAL
                      153.795.362                                 153.795.362
          84            RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
                        LA CREDITE
                        9.136.000                                   9.136.000
          85             Rambursari de credite externe si plati de dobanzi
                         si comisioane la creditele externe contractate de
                         ordonatorii de credite
                        9.136.000                                   9.136.000
          85  02          Plati de dobanzi si comisioane
                        9.136.000                                   9.136.000
      01                Administratie centrala
                      109.599.591                                 109.599.591
      02                Biblioteci publice nationale
                      105.030.439                                 105.030.439
      04                Muzee
                      154.316.534                                 154.316.534
      05                Teatre si institutii profesioniste de spectacole si
                        concerte
                      246.853.259                                 246.853.259
      15                Culte religioase
                      664.993.404                                 664.993.404
      20                Activitatea sportiva
                      633.417.314                                 633.417.314
      21                Activitatea de tineret
                       60.303.000                                  60.303.000
      25                Servicii publice descentralizate
                       78.127.019                                  78.127.019
      50                Alte institutii si actiuni privind cultura, religia
                        si activitatea sportiva si de tineret
                    1.243.899.924            71.375.000         1.315.274.924
6001                   ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI
                       INDEMNIZATII
                   23.497.514.925           349.710.500        23.847.225.425
          01            CHELTUIELI CURENTE
                   23.401.838.835           275.438.900        23.677.277.735
          02             CHELTUIELI DE PERSONAL
                      224.577.778               810.600           225.388.378
          20             CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                    1.130.860.933            37.519.979         1.168.380.912
          34             SUBVENTII
                       13.072.768                                  13.072.768
          35  01          Alocatii de la buget pentru institutii publice
                       13.072.768                                  13.072.768
          38             TRANSFERURI
                   22.033.327.356           237.108.321        22.270.435.677
          39              Transferuri consolidabile
                    3.702.700.000                               3.702.700.000
          39  07            Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
                            locale pentru sustinerea sistemului de protectie a
                            drepturilor copilului
                    1.712.200.000                               1.712.200.000
          39  15            Transferuri pentru sustinerea sistemului de
                            protectie a persoanelor cu handicap
                    1.699.200.000                               1.699.200.000
          39  16            Contributia persoanelor asigurate pentru
                            finantarea ocrotirii sanatatii
                      291.300.000                                 291.300.000
          40              Transferuri neconsolidabile
                   18.330.627.356           237.108.321        18.567.735.677
          40  03            Alocatii si alte ajutoare pentru copii
                    8.015.230.980                               8.015.230.980
          40  04            Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari si alte
                            persoane
                    8.631.006.473                               8.631.006.473
          40  08            Ajutoare sociale
                       40.000.000                                  40.000.000
          40  09            Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii
                      119.634.392                                 119.634.392
          40  11            Contributii si cotizatii la organisme
                            internationale
                        3.000.000                                   3.000.000
          40  19            Alocatia suplimentara pentru familiile cu copii
                    1.029.300.000                               1.029.300.000
          40  41            Asociatii si fundatii
                       36.500.000                                  36.500.000
          40  42            Alocatie de incredintare si plasament familial
                      191.600.000                                 191.600.000
          40  43            Ajutor anual pentru veteranii de razboi
                       63.000.000                                  63.000.000
          40  55            Contributii la programe realizate cu finantare
                            internationala
                        4.900.000                                   4.900.000
          40  68            Programe de protectie sociala si integrare
                            socioprofesionala a persoanelor cu handicap
                       25.000.000                                  25.000.000
          40  70            Sustinerea sistemului de protectie a copilului
                       60.000.000           237.108.321           297.108.321
          40  80            Alte transferuri
                       84.605.000                                  84.605.000
          40  83            Transferuri catre Consiliul National de Formare
                            Profesionala a Adultilor
                        2.683.568                                   2.683.568
          40  88            Transferuri catre Consiliul National al
                            Persoanelor Varstnice
                        2.176.943                                   2.176.943
          40  91            Renta viagera
                       21.990.000                                  21.990.000
          70            CHELTUIELI DE CAPITAL
                       57.704.590            74.271.600           131.976.190
          84            RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
                        LA CREDITE
                       37.971.500                                  37.971.500
          85             Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                         comisioane la creditele externe contractate de
                         ordonatorii de credite
                       37.971.500                                  37.971.500
          85  01          Rambursari de credite externe
                        8.279.500                                   8.279.500
          85  02          Plati de dobanzi si comisioane
                       29.692.000                                  29.692.000
      01                Administratie centrala
                      130.105.837            11.276.679           141.382.516
      08                Centre de primire a minorilor
                          780.636                                     780.636
      09                Ajutor social
                       40.000.000                                  40.000.000
      14                Alocatia de incredintare si plasament familial
                      191.600.000                                 191.600.000
      15                Alocatia de stat pentru copii
                    8.015.230.980                               8.015.230.980
      17                Ajutoare pentru sotii de militari in termen
                        1.002.392                                   1.002.392
      18                Centre de primire, triere si cazare a persoanelor
                        solicitante a statutului de refugiat
                        3.598.250                                   3.598.250
      19                Alocatia suplimentara pentru familiile cu copii
                    1.029.300.000                               1.029.300.000
      20                Pensii, ajutoare, indemnizatii si sporuri I.O.V.R.,
                        veterani de razboi si pentru alte categorii de
                        beneficiari
                    4.102.776.338                               4.102.776.338
      21                Pensii militari
                    3.606.932.035                               3.606.932.035
      25                Servicii publice descentralizate
                      224.265.448           101.325.500           325.590.948
      29                Concediu platit pentru cresterea copiilor pana la
                        2 ani
                        3.360.000                                   3.360.000
      37                Ajutoare speciale
                      996.536.555                                 996.536.555
      38                Indemnizatii nevazatori salariati
                        7.452.000                                   7.452.000
      43                Sustinerea sistemului de protectie a drepturilor
                        copilului
                    1.772.200.000           237.108.321         2.009.308.321
      44                Sustinerea sistemului de protectie a persoanelor cu
                        handicap
                    1.699.200.000                               1.699.200.000
      48                Programe de protectie sociala si integrare
                        socioprofesionala a persoanelor cu handicap
                       25.000.000                                  25.000.000
      50                Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii,
                        pensii, ajutoare si indemnizatii
                    1.648.174.454                               1.648.174.454
6300                     Partea a IV-a - SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA,
                         LOCUINTE, MEDIU SI APE
                    4.674.317.494         2.125.861.550         6.800.179.044
          01            CHELTUIELI CURENTE
                    1.845.541.814         1.079.218.550         2.924.760.364
          02             CHELTUIELI DE PERSONAL
                      206.328.791                                 206.328.791
          20             CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                       49.640.954                                  49.640.954
          38             TRANSFERURI
                    1.589.572.069         1.079.218.550         2.668.790.619
          39  14          Program privind pietruirea drumurilor comunale si
                          alimentarea cu apa a satelor
                      400.000.000                                 400.000.000
          39  19          Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
                          locale pentru constructii de locuinte
                      385.000.000                                 385.000.000
          39  20          Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
                          locale pentru finantarea elaborarii si/sau
                          actualizarii planurilor urbanistice generale si a
                          regulamentelor locale de urbanism
                        9.000.000                                   9.000.000
          40              Transferuri neconsolidabile
                      795.572.069         1.079.218.550         1.874.790.619
          40  01            Locuinte
                      500.000.000                                 500.000.000
          40  11            Contributii si cotizatii la organisme
                            internationale
                        8.647.650                                   8.647.650
          40  47            Cadastru imobiliar
                       35.000.000                                  35.000.000
          40  55            Contributii la programe realizate cu finantare
                            internationala
                      203.174.419         1.079.218.550         1.282.392.969
          40  82            Transferuri pentru actiuni de ecologizare
                       48.750.000                                  48.750.000
          70            CHELTUIELI DE CAPITAL
                    1.940.413.880         1.046.643.000         2.987.056.880
          84            RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
                        LA CREDITE
                      888.361.800                                 888.361.800
          85             Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                         comisioane la creditele externe contractate de
                         ordonatorii de credite
                      888.361.800                                 888.361.800
          85  01          Rambursari de credite externe
                      533.199.800                                 533.199.800
          85  02          Plati de dobanzi si comisioane
                      355.162.000                                 355.162.000
6301                   SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE
                    3.174.552.013         1.079.218.550         4.253.770.563
          01            CHELTUIELI CURENTE
                    1.523.259.339         1.079.218.550         2.602.477.889
          38             TRANSFERURI
                    1.523.259.339         1.079.218.550         2.602.477.889
          39              Transferuri consolidabile
                      794.000.000                                 794.000.000
          39  14            Program privind pietruirea drumurilor comunale si
                            alimentarea cu apa a satelor
                      400.000.000                                 400.000.000
          39  19            Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
                            locale pentru constructii de locuinte
                      385.000.000                                 385.000.000
          39  20            Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
                            locale pentru finantarea elaborarii si/sau
                            actualizarii planurilor urbanistice generale si a
                            regulamentelor locale de urbanism
                        9.000.000                                   9.000.000
          40              Transferuri neconsolidabile
                      729.259.339         1.079.218.550         1.808.477.889
          40  01            Locuinte
                      500.000.000                                 500.000.000
          40  47            Cadastru imobiliar
                       35.000.000                                  35.000.000
          40  55            Contributii la programe realizate cu finantare
                            internationala
                      194.259.339         1.079.218.550         1.273.477.889
          70            CHELTUIELI DE CAPITAL
                      798.332.874                                 798.332.874
          84            RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
                        LA CREDITE
                      852.959.800                                 852.959.800
          85             Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                         comisioane la creditele externe contractate de
                         ordonatorii de credite
                      852.959.800                                 852.959.800
          85  01          Rambursari de credite externe
                      533.199.800                                 533.199.800
          85  02          Plati de dobanzi si comisioane
                      319.760.000                                 319.760.000
      08                Locuinte
                    1.683.332.874                               1.683.332.874
      50                Alte actiuni privind dezvoltarea publica si locuinte
                    1.491.219.139         1.079.218.550         2.570.437.689
6401                   MEDIU SI APE
                    1.499.765.481         1.046.643.000         2.546.408.481
          01            CHELTUIELI CURENTE
                      322.282.475                                 322.282.475
          02             CHELTUIELI DE PERSONAL
                      206.328.791                                 206.328.791
          20             CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                       49.640.954                                  49.640.954
          38             TRANSFERURI
                       66.312.730                                  66.312.730
          40              Transferuri neconsolidabile
                       66.312.730                                  66.312.730
          40  11            Contributii si cotizatii la organisme
                            internationale
                        8.647.650                                   8.647.650
          40  55            Contributii la programe realizate cu finantare
                            internationala
                        8.915.080                                   8.915.080
          40  82            Transferuri pentru actiuni de ecologizare
                       48.750.000                                  48.750.000
          70            CHELTUIELI DE CAPITAL
                    1.142.081.006         1.046.643.000         2.188.724.006
          84            RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
                        LA CREDITE
                       35.402.000                                  35.402.000
          85             Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                         comisioane la creditele externe contractate de
                         ordonatorii de credite
                       35.402.000                                  35.402.000
          85  02         Plati de dobanzi si comisioane
                       35.402.000                                  35.402.000
      01                Administratie centrala
                       79.060.222                                  79.060.222
      02                Dezvoltare surse de apa, acumulari si amenajari
                        hidrotehnice
                    1.060.483.006         1.046.643.000         2.107.126.006
      03                Supraveghere si protectie mediu, reducerea si
                        controlul poluarii
                      333.612.253                                 333.612.253
      04                Prospectiuni geologice privind sursele de apa
                          900.000                                     900.000
      05                Controlul activitatilor nucleare
                       25.710.000                                  25.710.000
6600                   Partea a V-a - ACTIUNI ECONOMICE
                   36.875.647.788         9.388.496.200        46.264.143.988
          01            CHELTUIELI CURENTE
                   28.218.578.537         7.716.893.700        35.935.472.237
          02             CHELTUIELI DE PERSONAL
                      988.145.772                                 988.145.772
          20             CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                    1.020.599.490                               1.020.599.490
          34             SUBVENTII
                    4.955.866.635           205.560.000         5.161.426.635
          35  01          Alocatii de la buget pentru institutii publice
                      763.737.822           205.560.000           969.297.822
          35  02          Subventii pe produse si activitati
                    2.673.127.027                               2.673.127.027
          35  03          Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si
                          tarif
                    1.519.001.786                               1.519.001.786
          36             PRIME
                      701.000.000                                 701.000.000
          38             TRANSFERURI
                   20.552.966.640         7.511.333.700        28.064.300.340
          39  24          Transferuri catre bugetele locale pentru
                          aeroporturi de interes local
                       29.355.000                                  29.355.000
          40              Transferuri neconsolidabile
                   20.523.611.640         7.511.333.700        28.034.945.340
          40  02            Burse
                       24.000.000                                  24.000.000
          40  11            Contributii si cotizatii la organisme
                            internationale
                       30.618.553                                  30.618.553
          40  21            Plati efectuate in cadrul programelor de
                            dezvoltare
                      992.125.094                                 992.125.094
          40  22            Cheltuieli pentru sustinerea programelor tehnice
                            de conservare sau de inchidere a minelor
                      450.000.000           464.223.000           914.223.000
          40  23            Protectie sociala ce se acorda pentru unele
                            activitati din sectorul minier
                      601.875.000                                 601.875.000
          40  24            Cheltuieli pentru sustinerea transportului
                            feroviar public de calatori
                    4.055.000.000                               4.055.000.000
          40  26            Transferuri aferente Fondului National de
                            Preaderare
                    2.628.698.000                               2.628.698.000
          40  48            Meteorologie si hidrologie
                       95.431.860           690.453.200           785.885.060
          40  49            Prevenirea si combaterea inundatiilor si
                            ingheturilor
                          391.500                                     391.500
          40  50            Cheltuieli pentru valorificarea cenusilor de
                            pirita
                       40.000.000                                  40.000.000
          40  51            Cooperare economica internationala
                       40.000.000                                  40.000.000
          40  53            Sprijinirea producatorilor agricoli pentru
                            terenuri agricole cultivate
                    5.000.000.000                               5.000.000.000
          40  54            Cabaline din patrimoniul genetic national
                       25.400.000                                  25.400.000
          40  55            Contributii la programe realizate cu finantare
                            internationala
                    3.717.125.633         6.356.657.500        10.073.783.133
          40  56            Transferuri pentru drumuri, cai ferate, aviatie
                            si navigatie
                    1.000.000.000                               1.000.000.000
          40  62            Stimularea exporturilor
                      800.000.000                                 800.000.000
          40  80            Alte transferuri
                      119.300.000                                 119.300.000
          40  81            Fond de garantare a imprumuturilor pentru
                            intreprinderi mici si mijlocii
                       50.000.000                                  50.000.000
          40  82            Transferuri pentru actiuni de ecologizare
                       75.000.000                                  75.000.000
          40  85            Transferuri pentru transportul de calatori cu
                            metroul
                      565.000.000                                 565.000.000
          40  86            Programul de realizare a sistemului national
                            antigrindina
                       40.000.000                                  40.000.000
          40  89            Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de
                            paduri
                       28.000.000                                  28.000.000
          70            CHELTUIELI DE CAPITAL
                    4.033.488.467         1.671.602.500         5.705.090.967
          84            RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
                        LA CREDITE
                    4.623.580.784                               4.623.580.784
          85             Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                         comisioane la creditele externe contractate de
                         ordonatorii de credite
                    4.623.580.784                               4.623.580.784
          85  01          Rambursari de credite externe
                    2.316.956.693                               2.316.956.693
          85  02          Plati de dobanzi si comisioane
                    2.306.624.091                               2.306.624.091
6601                   INDUSTRIE
                    6.084.137.951           464.223.000         6.548.360.951
          01            CHELTUIELI CURENTE
                    4.341.695.877           464.223.000         4.805.918.877
          02             CHELTUIELI DE PERSONAL
                       85.023.594                                  85.023.594
          20             CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                      162.042.500                                 162.042.500
          34             SUBVENTII
                    2.662.460.000                               2.662.460.000
          35  01          Alocatii de la buget pentru institutii publice
                        1.175.000                                   1.175.000
          35  02          Subventii pe produse si activitati
                    2.660.285.000                               2.660.285.000
          35  03          Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si
                          tarif
                        1.000.000                                  1.000.000
          38             TRANSFERURI
                    1.432.169.783           464.223.000         1.896.392.783
          40              Transferuri neconsolidabile
                    1.432.169.783           464.223.000         1.896.392.783
          40  11            Contributii si cotizatii la organisme
                            internationale
                        5.589.283                                   5.589.283
          40  22            Cheltuieli pentru sustinerea programelor tehnice
                            de conservare sau de inchidere a minelor
                      450.000.000       464.223.000               914.223.000
          40  23            Protectie sociala ce se acorda pentru unele
                            activitati din sectorul minier
                      601.875.000                                 601.875.000
          40  50            Cheltuieli pentru valorificarea cenusilor de
                            pirita
                       40.000.000                                  40.000.000
          40  51            Cooperare economica internationala
                      145.646.000                                 145.646.000
          40  55            Contributii la programe realizate cu finantare
                            internationala
                      111.059.500                                 111.059.500
           40  80           Alte transferuri
                        3.000.000                                   3.000.000
           40  82           Transferuri pentru actiuni de ecologizare
                       75.000.000                                  75.000.000
           70           CHELTUIELI DE CAPITAL
                    1.700.000.000                               1.700.000.000
           84           RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
                        LA CREDITE
                       42.442.074                                  42.442.074
           85            Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                         comisioane la creditele externe contractate de
                         ordonatorii de credite
                       42.442.074                                  42.442.074
           85  01         Rambursari de credite externe
                       11.732.337                                  11.732.337
           85  02         Plati de dobanzi si comisioane
                       30.709.737                                  30.709.737
       01               Administratie centrala
                      167.397.877           464.223.000           631.620.877
       02               Prospectiuni si lucrari geologice pentru descoperirea
                        de resurse minerale
                       97.000.000                                  97.000.000
       03               Combustibili minerali solizi
                    1.481.038.421                               1.481.038.421
       06               Resurse minerale, altele decat combustibili
                    2.434.481.579                               2.434.481.579
       07               Industrie prelucratoare
                      227.000.000                                 227.000.000
       50               Alte cheltuieli in domeniul industriei
                    1.677.220.074                               1.677.220.074
6701                   AGRICULTURA SI SILVICULTURA
                    9.717.997.739           194.425.500         9.912.423.239
          01            CHELTUIELI CURENTE
                    9.201.848.129            47.678.500         9.249.526.629
          02             CHELTUIELI DE PERSONAL
                      651.988.584                                 651.988.584
          20             CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                      382.319.353                                 382.319.353
          34             SUBVENTII
                    2.213.997.357                               2.213.997.357
          35  01          Alocatii de la buget pentru institutii publice
                      696.997.357                                 696.997.357
          35  03          Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si
                          tarif
                    1.517.000.000                               1.517.000.000
          36             PRIME
                      701.000.000                                 701.000.000
          38             TRANSFERURI
                    5.252.542.835            47.678.500         5.300.221.335
          40              Transferuri neconsolidabile
                    5.252.542.835            47.678.500         5.300.221.335
          40  11            Contributii si cotizatii la organisme
                            internationale
                        9.441.485                                   9.441.485
          40  53            Sprijinirea producatorilor agricoli pentru
                            terenuri agricole cultivate
                    5.000.000.000                               5.000.000.000
          40  54            Cabaline din patrimoniul genetic national
                       25.400.000                                  25.400.000
          40  55            Contributii la programe realizate cu finantare
                            internationala
                       74.401.350            47.678.500           122.079.850
          40  80            Alte transferuri
                      115.300.000                                 115.300.000
          40  89            Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de
                            paduri
                       28.000.000                                  28.000.000
          70            CHELTUIELI DE CAPITAL
                      374.141.910          146.747.000            520.888.910
          84            RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
                        LA CREDITE
                      142.007.700                                 142.007.700
          85             Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                         comisioane la creditele externe contractate de
                         ordonatorii de credite
                      142.007.700                                 142.007.700
          85  01          Rambursari de credite externe
                       93.358.500                                  93.358.500
          85  02          Plati de dobanzi si comisioane
                       48.649.200                                  48.649.200
      01                Administratie centrala
                       69.000.000                                  69.000.000
      02                Amendare soluri acide si alcaline
                        7.000.000                                   7.000.000
      03                Acoperire sume fixe la seminte
                      459.000.000                                 459.000.000
      04                Combatere daunatori si boli in sectorul vegetal
                      232.768.380                                 232.768.380
      05                Reproductie si selectie animale
                      187.000.000                                 187.000.000
      06                Programe pentru sustinerea preturilor la produsele
                        agricole
                       63.666.500                                  63.666.500
      07                Subventionare dobanzi aferente creditelor bancare
                        acordate producatorilor agricoli
                       58.000.000                                  58.000.000
      10                Alte programe pentru sprijinirea producatorilor
                        agricoli
                    5.700.000.000                               5.700.000.000
      14                Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari si
                        combatere a eroziunii solului
                    1.154.094.000                               1.154.094.000
      15                Silvicultura
                      305.129.260       146.747.000               451.876.260
      17                Prevenirea si combaterea bolilor la animale si
                        combaterea epizootiilor
                      290.000.000                                 290.000.000
      25                Servicii publice descentralizate
                      863.845.914                                 863.845.914
      50                Alte unitati si actiuni din domeniul agriculturii si
                        silviculturii
                      328.493.685            47.678.500           376.172.185
6801                   TRANSPORTURI SI COMUNICATII
                   15.554.695.173         7.832.407.000        23.387.102.173
          01            CHELTUIELI CURENTE
                    9.408.586.499         6.307.551.500        15.716.137.999
          02             CHELTUIELI DE PERSONAL
                      125.466.781                                 125.466.781
          20             CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                      116.924.093                                 116.924.093
          34             SUBVENTII
                       12.842.027                                  12.842.027
          35  02          Subventii pe produse si activitati
                       12.842.027                                  12.842.027
          38             TRANSFERURI
                    9.153.353.598         6.307.551.500        15.460.905.098
          39              Transferuri consolidabile
                       29.355.000                                  29.355.000
          39  24            Transferuri catre bugetele locale pentru
                            aeroporturi de interes local
                       29.355.000                                  29.355.000
          40              Transferuri neconsolidabile
                    9.123.998.598         6.307.551.500        15.431.550.098
          40  02            Burse
                       24.000.000                                  24.000.000
          40  11            Contributii si cotizatii la organisme
                            internationale
                       10.315.115                                  10.315.115
          40  24            Cheltuieli pentru sustinerea transportului
                            feroviar public de calatori
                    4.055.000.000                               4.055.000.000
          40  55            Contributii la programe realizate cu finantare
                            internationala
                    3.468.683.483         6.307.551.500         9.776.234.983
          40  56            Transferuri pentru drumuri, cai ferate, aviatie
                            si navigatie
                    1.000.000.000                               1.000.000.000
          40  80            Alte transferuri
                        1.000.000                                   1.000.000
          40  85            Transferuri pentru transportul de calatori cu
                            metroul
                      565.000.000                                 565.000.000
          70            CHELTUIELI DE CAPITAL
                    1.844.708.574         1.524.855.500         3.369.564.074
          84            RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
                        LA CREDITE
                    4.301.400.100                               4.301.400.100
          85             Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                         comisioane la creditele externe contractate de
                         ordonatorii de credite
                    4.301.400.100                               4.301.400.100
          85  01          Rambursari de credite externe
                    2.147.845.050                               2.147.845.050
          85  02          Plati de dobanzi si comisioane
                    2.153.555.050                               2.153.555.050
      01                Administratie centrala
                    1.292.313.235         1.142.000.000         2.434.313.235
      02                Aviatie civila
                    1.818.765.596           382.570.000         2.201.335.596
      03                Navigatie civila
                      720.626.100         1.147.710.000         1.868.336.100
      05                Drumuri si poduri
                    3.537.967.483         1.941.400.000         5.479.367.483
      06                Transport feroviar
                    6.816.261.000         2.904.677.000         9.720.938.000
      07                Transport in comun
                    1.150.050.127           314.050.000         1.464.100.127
      08                Aeroporturi de interes local
                       29.355.000                                  29.355.000
      09                Aviatie civila finantata din venituri cu destinatie
                        speciala
                      166.345.000                                 166.345.000
      10                Comunicatii
                       22.011.632                                  22.011.632
      50                Alte cheltuieli in domeniul transporturilor si
                        comunicatiilor
                        1.000.000                                   1.000.000
6901                   ALTE ACTIUNI ECONOMICE
                    5.518.816.925           897.440.700         6.416.257.625
          01            CHELTUIELI CURENTE
                    5.266.448.032           897.440.700         6.163.888.732
          02             CHELTUIELI DE PERSONAL
                      125.666.813                                 125.666.813
          20             CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                      359.313.544                                 359.313.544
          34             SUBVENTII
                       66.567.251           205.560.000           272.127.251
          35  01          Alocatii de la buget pentru institutii publice
                       65.565.465           205.560.000           271.125.465
          35  03          Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si
                          tarif
                        1.001.786                                   1.001.786
          38             TRANSFERURI
                    4.714.900.424           691.880.700         5.406.781.124
          40              Transferuri neconsolidabile
                    4.714.900.424           691.880.700         5.406.781.124
          40  11            Contributii si cotizatii la organisme
                            internationale
                        5.272.670                                   5.272.670
          40  21            Plati efectuate in cadrul programelor de
                            dezvoltare
                      992.125.094                                 992.125.094
          40  26            Transferuri aferente Fondului National de
                            Preaderare
                    2.628.698.000                               2.628.698.000
          40  48            Meteorologie si hidrologie
                       95.431.860           690.453.200           785.885.060
          40  49            Prevenirea si combaterea inundatiilor si
                            ingheturilor
                          391.500                                     391.500
          40  51            Cooperare economica internationala
                       40.000.000                                  40.000.000
          40  55            Contributii la programe realizate cu finantare
                            internationala
                       62.981.300             1.427.500            64.408.800
          40  62            Stimularea exporturilor
                      800.000.000                                 800.000.000
          40  81            Fond de garantare a imprumuturilor pentru
                            intreprinderi mici si mijlocii
                       50.000.000                                  50.000.000
          40  86            Programul de realizare a sistemului national
                            antigrindina
                       40.000.000                                  40.000.000
          70            CHELTUIELI DE CAPITAL
                      114.637.983                                 114.637.983
          84            RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
                        LA CREDITE
                      137.730.910                                 137.730.910
          85             Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                         comisioane la creditele externe contractate de
                         ordonatorii de credite
                      137.730.910                                 137.730.910
          85  01          Rambursari de credite externe
                       64.020.806                                  64.020.806
          85  02          Plati de dobanzi si comisioane
                       73.710.104                                  73.710.104
      01                Administratie centrala
                    1.221.396.327           206.987.500         1.428.383.827
      02                Rezerve materiale nationale si de mobilizare
                      303.627.633                                 303.627.633
      03                Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor
                        1.368.717                                   1.368.717
      04                Meteorologie si hidrologie
                      209.380.620           690.453.200           899.833.820
      05                Stimulare productie de export si a exportului
                      800.000.000                                 800.000.000
      06                Actiuni de cooperare economica internationala
                       40.000.000                                  40.000.000
      07                Stimulare intreprinderi mici si mijlocii
                       50.000.000                                  50.000.000
      10                Sistemul national antigrindina
                       40.000.000                                  40.000.000
      13                Promovarea si dezvoltarea turismului
                      166.001.786                                 166.001.786
      18                Fondul National de Preaderare
                    2.628.698.000                               2.628.698.000
      50                Alte cheltuieli pentru actiuni economice
                       58.343.842                                  58.343.842
7100                   Partea a VI-a - ALTE ACTIUNI
                    4.288.338.927           697.476.500         4.985.815.427
          01            CHELTUIELI CURENTE
                    3.626.080.385           340.581.294         3.966.661.679
          02             CHELTUIELI DE PERSONAL
                      757.380.259             1.311.373           758.691.632
          20             CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                      885.107.388            25.219.921           910.327.309
          34             SUBVENTII
                       82.458.566                                  82.458.566
          35  01          Alocatii de la buget pentru institutii publice
                       10.558.566                                  10.558.566
          35  02          Subventii pe produse si activitati
                       71.900.000                                  71.900.000
          38             TRANSFERURI
                    1.901.134.172           314.050.000         2.215.184.172
          39              Transferuri consolidabile
                        1.299.850                                   1.299.850
          39  10            Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
                            Fondului de asigurari sociale de sanatate
                            reprezentand contributia datorata de persoanele
                            care satisfac serviciul militar in termen
                        1.299.850                                   1.299.850
          40              Transferuri neconsolidabile
                    1.899.834.322           314.050.000         2.213.884.322
          40  11            Contributii si cotizatii la organisme
                            internationale
                       51.549.894                                  51.549.894
          40  16            Fondul de cercetare-dezvoltare
                      533.496.801                                 533.496.801
          40  17            Fondul pentru stimularea inovarii
                      292.394.000                                 292.394.000
          40  27            Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare
                            Sociala
                       66.521.500           314.050.000           380.571.500
          40  28            Executarea silita a creantelor bugetare
                       15.000.000                                  15.000.000
          40  29            Despagubiri civile, precum si cheltuieli
                            judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni
                            in reprezentarea intereselor statului, potrivit
                            dispozitiilor legale
                      394.200.000                                 394.200.000
          40  30            Onorariile pentru expertizele contabile dispuse
                            in cadrul procesului penal
                        3.000.000                                   3.000.000
          40  35            Finantarea partidelor politice
                       58.000.000                                  58.000.000
          40  55            Contributii la programe realizate cu finantare
                            internationala
                      344.000.000                                 344.000.000
          40  59            Transferuri pentru cercetare-dezvoltare
                            (granturi)
                       81.672.127                                  81.672.127
          40  80            Alte transferuri
                       60.000.000                                  60.000.000
          70            CHELTUIELI DE CAPITAL
                      589.798.642           356.895.206           946.693.848
          84            RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
                        LA CREDITE
                        72.459.900                                 72.459.900
          85             Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                         comisioane la creditele externe contractate de
                         ordonatorii de credite
                        72.459.900                                 72.459.900
          85  01          Rambursari de credite externe
                        22.211.900                                 22.211.900
          85  02          Plati de dobanzi si comisioane
                        50.248.000                                 50.248.000
7101                   CERCETARE STIINTIFICA
                    2.680.889.587                               2.680.889.587
          01            CHELTUIELI CURENTE
                    2.537.663.996                               2.537.663.996
          02             CHELTUIELI DE PERSONAL
                      392.211.333                                 392.211.333
          20             CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                      781.669.219                                 781.669.219
          34             SUBVENTII
                       10.558.566                                  10.558.566
          35  01          Alocatii de la buget pentru institutii publice
                       10.558.566                                  10.558.566
          38             TRANSFERURI
                    1.353.224.878                               1.353.224.878
          39              Transferuri consolidabile
                          112.056                                     112.056
          39  10            Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
                            Fondului de asigurari sociale de sanatate
                            reprezentand contributia datorata de persoanele
                            care satisfac serviciul militar in termen
                          112.056                                     112.056
          40              Transferuri neconsolidabile
                    1.353.112.822                               1.353.112.822
          40  11            Contributii si cotizatii la organisme
                            internationale
                       51.549.894                                  51.549.894
          40  16            Fondul de cercetare-dezvoltare
                      533.496.801                                 533.496.801
          40  17            Fondul pentru stimularea inovarii
                      292.394.000                                 292.394.000
          40  55            Contributii la programe realizate cu finantare
                            internationala
                      344.000.000                                 344.000.000
          40  59            Transferuri pentru cercetare-dezvoltare
                            (granturi)
                       81.672.127                                  81.672.127
          40  80            Alte transferuri
                       50.000.000                                  50.000.000
          70            CHELTUIELI DE CAPITAL
                      143.225.591                                 143.225.591
      01                Administratie centrala
                       84.729.000                                  84.729.000
      02                Cercetare fundamentala
                      346.819.749                                 346.819.749
      03                Cercetare aplicativa si experimentala
                    2.004.986.364                               2.004.986.364
      50                Alte institutii si actiuni pentru cercetare
                        stiintifica
                      244.354.474                                 244.354.474
7201                   ALTE ACTIUNI
                    1.607.449.340           697.476.500         2.304.925.840
          01            CHELTUIELI CURENTE
                    1.088.416.389           340.581.294         1.428.997.683
          02             CHELTUIELI DE PERSONAL
                      365.168.926             1.311.373           366.480.299
          20             CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                      103.438.169            25.219.921           128.658.090
          34             SUBVENTII
                       71.900.000                                  71.900.000
          35  02          Subventii pe produse si activitati
                       71.900.000                                  71.900.000
          38             TRANSFERURI
                      547.909.294           314.050.000           861.959.294
          39              Transferuri consolidabile
                        1.187.794                                   1.187.794
          39  10            Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
                            Fondului de asigurari sociale de sanatate
                            reprezentand contributia datorata de persoanele
                            care satisfac serviciul militar in termen
                        1.187.794                                   1.187.794
          40              Transferuri neconsolidabile
                      546.721.500           314.050.000           860.771.500
          40  27            Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare
                            Sociala
                       66.521.500           314.050.000           380.571.500
          40  28            Executarea silita a creantelor bugetare
                       15.000.000                                  15.000.000
          40  29            Despagubiri civile, precum si cheltuieli
                            judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni
                            in reprezentarea intereselor statului, potrivit
                            dispozitiilor legale
                      394.200.000                                 394.200.000
          40  30            Onorariile pentru expertizele contabile dispuse
                            in cadrul procesului penal
                        3.000.000                                   3.000.000
          40  35            Finantarea partidelor politice
                       58.000.000                                  58.000.000
          40  80            Alte transferuri
                       10.000.000                                  10.000.000
          70            CHELTUIELI DE CAPITAL
                      446.573.051           356.895.206           803.468.257
          84            RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
                        LA CREDITE
                       72.459.900                                  72.459.900
          85             Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                         comisioane la creditele externe contractate de
                         ordonatorii de credite
                       72.459.900                                  72.459.900
          85  01          Rambursari de credite externe
                       22.211.900                                  22.211.900
          85  02          Plati de dobanzi si comisioane
                       50.248.000                                  50.248.000
      01                Administratie centrala vamala si unitati teritoriale
                      276.145.751                                 276.145.751
      05                Sistemul national de decoratii
                       25.000.000                                  25.000.000
      06                Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor internationale
                        4.000.000                                   4.000.000
      07                Protectie civila
                      137.063.251                                 137.063.251
      08                Executarea silita a creantelor bugetare
                       15.000.000                                  15.000.000
      10                Despagubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si
                        extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea
                        intereselor statului potrivit dispozitiilor legale
                      394.200.000                                 394.200.000
      11                Onorarii pentru expertizele contabile dispuse in
                        cadrul procesului penal
                        3.000.000                                   3.000.000
      12                Dezvoltarea si modernizarea punctelor de control
                        pentru trecerea frontierei, precum si a celorlalte
                        unitati vamale
                      490.890.900           369.151.500           860.042.400
      18                Masuri active pentru combaterea somajului
                                             14.275.000            14.275.000
      19                Zboruri speciale
                       71.900.000                                  71.900.000
      20                Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
                       92.787.500           314.050.000           406.837.500
      50                Alte cheltuieli
                       97.461.938                                  97.461.938
8500                     Partea a XI-a - TRANSFERURI
                    3.000.000.000                               3.000.000.000
8501                   TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT
                    3.000.000.000                               3.000.000.000
          01            CHELTUIELI CURENTE
                    3.000.000.000                               3.000.000.000
          38             TRANSFERURI
                    3.000.000.000                               3.000.000.000
          39              Transferuri consolidabile
                    3.000.000.000                                3.000.000.000
          39  03            Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
                            locale pentru investitii finantate partial din
                            imprumuturi externe
                    1.500.000.000                               1.500.000.000
          39  04            Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
                            asigurarilor sociale de stat
                    1.500.000.000                               1.500.000.000
      03                 Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
                         locale pentru investitii finantate partial din
                         imprumuturi externe
                    1.500.000.000                               1.500.000.000
      04                 Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
                         asigurarilor sociale de stat
                    1.500.000.000                               1.500.000.000
8600                     Partea a XII-a - IMPRUMUTURI ACORDATE
                      262.461.800                                 262.461.800
8601                   IMPRUMUTURI
                      262.461.800                                 262.461.800
          79            IMPRUMUTURI ACORDATE
                      262.461.800                                 262.461.800
          80  02         Imprumuturi acordate pentru finalizarea unor
                         obiective aprobate prin conventii bilaterale si
                         acorduri interguvernamentale
                      210.219.000                                 210.219.000
          80  05         Imprumuturi acordate persoanelor care beneficiaza de
                         statutul de refugiat si sunt lipsite de mijloace de
                         existenta
                        1.760.880                                   1.760.880
          80  13         Microcredite acordate persoanelor fizice care
                         desfasoara activitati pe cont propriu, aducatoare de
                         venituri, in vederea intretinerii materiale
                       50.481.920                                  50.481.920
      02                 Imprumuturi pentru finalizarea unor obiective
                         aprobate prin conventii bilaterale si acorduri
                         interguvernamentale
                      210.219.000                                 210.219.000
      05                 Imprumuturi acordate persoanelor care beneficiaza de
                         statutul de refugiat si sunt lipsite de mijloace de
                         existenta
                        1.760.880                                   1.760.880
      11                 Microcredite acordate persoanelor fizice care
                         desfasoara activitati pe cont propriu, aducatoare de
                         venituri, in vederea intretinerii materiale
                       50.481.920                                  50.481.920
8800                     Partea a XIII-a - PLATI DE DOBANZI SI ALTE
                         CHELTUIELI
                   50.617.100.000                              50.617.100.000
8801                   DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE SI ALTE CHELTUIELI
                   50.617.100.000                              50.617.100.000
      01                Dobanzi aferente datoriei publice interne
                   31.201.000.000                              31.201.000.000
      02                Dobanzi aferente datoriei publice externe
                    3.100.800.000                               3.100.800.000
      03                Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea
                        titlurilor de stat si de riscul garantiilor date de
                        stat, in conditiile legii
                    7.803.900.000                               7.803.900.000
      04                Diferente de curs aferente datoriei publice externe
                    2.597.100.000                               2.597.100.000
      05                Diferente de curs aferente datoriei publice interne
                    1.716.000.000                               1.716.000.000
      06                Rambursari de credite externe pentru importul de
                        combustibili
                    3.969.900.000                               3.969.900.000
      07                Dobanzi si comisioane aferente creditului extern
                        pentru importul de combustibili
                      228.400.000                                 228.400.000
9500                     Partea a XV-a - FONDURI DE REZERVA
                    1.908.327.108                               1.908.327.108
9501                   FONDURI DE REZERVA
                    1.908.327.108                               1.908.327.108
      01                Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului
                    1.141.927.108                               1.141.927.108
      02                Fond de interventie la dispozitia Guvernului
                      650.000.000                                 650.000.000
      03                Fond la dispozitia Guvernului Romaniei pentru
                        relatiile cu Republica Moldova
                      116.400.000                                 116.400.000
9901                   DEFICIT
                  -41.305.800.000       -21.407.749.906       -62.713.549.906
_____________________________________________________________________________

    ANEXA 2

                      BUGETUL DE STAT PE ANUL 2001
                - detalierea pe articole de cheltuieli -

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat
                                                                 - mii lei -
_____________________________________________________________________________
  I   II  III IV                Denumirea indicatorilor
_____________________________________________________________________________
        A                                B
=============================================================================
                     Program              Intrari de
                       2001             credite externe           Total
_____________________________________________________________________________
                        1                     2                  3 = 1+2
_____________________________________________________________________________
5001              II. CHELTUIELI - TOTAL
                  194.398.242.700        21.407.749.906       215.805.992.606
          01          CHELTUIELI CURENTE
                  166.832.087.842        10.549.086.689       177.381.174.531
          02           CHELTUIELI DE PERSONAL
                   28.494.799.507            23.407.140        28.518.206.647
          20           CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                   17.707.436.987           469.683.778        18.177.120.765
          34           SUBVENTII
                    8.930.084.446           205.560.000         9.135.644.446
          35  01         Alocatii de la buget pentru institutii publice
                    4.666.055.633           205.560.000         4.871.615.633
          35  02         Subventii pe produse si activitati
                    2.745.027.027                               2.745.027.027
          35  03         Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si
                         tarif
                    1.519.001.786                               1.519.001.786
          36           PRIME
                      701.000.000                                 701.000.000
          38           TRANSFERURI
                   58.473.339.794         9.850.435.771        68.323.775.565
          39             Transferuri consolidabile
                    7.851.972.214                               7.851.972.214
          39  03          Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
                          locale pentru investitii finantate partial din
                          imprumuturi externe
                    1.500.000.000                               1.500.000.000
          39  04          Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
                          asigurarilor sociale de stat
                    1.500.000.000                               1.500.000.000
          39  07          Transferuri din bugetul de stat catre bugetele
                          locale pentru sustinerea sistemului de protectie a
                          drepturilor copilului
                    1.712.200.000                               1.712.200.000
          39  10          Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
                          Fondului de asigurari sociale de sanatate
                          reprezentand contributia datorata de persoanele
                          care satisfac serviciul militar in termen
                      204.448.410                                 204.448.410
          39  11          Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
                          Fondului de asigurari sociale de sanatate
                          reprezentand contributia datorata de persoanele
                          care executa o pedeapsa privativa de libertate sau
                          arest preventiv
                      121.468.804                                 121.468.804
          39  14          Program privind pietruirea drumurilor comunale si
                          alimentarea cu apa a satelor
                      400.000.000                                 400.000.000
          39  15          Transferuri pentru sustinerea sistemului de
                          protectie a persoanelor cu handicap
                    1.699.200.000                               1.699.200.000
          39  16          Contributia persoanelor asigurate pentru finantarea
                          ocrotirii sanatatii
                      291.300.000                                 291.300.000
          39  19          Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
                          locale pentru constructii de locuinte
                      385.000.000                                 385.000.000
          39  20          Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
                          locale pentru finantarea elaborarii si/sau a
                          actualizarii planurilor urbanistice generale si a
                          regulamentelor locale de urbanism
                        9.000.000                                   9.000.000
          39  24          Transferuri catre bugetele locale pentru
                          aeroporturi de interes local
                       29.355.000                                  29.355.000
          40              Transferuri neconsolidabile
                   50.621.367.580         9.850.435.771        60.471.803.351
          40  01          Locuinte
                      500.000.000                                 500.000.000
          40  02          Burse
                      965.995.030                                 965.995.030
          40  03          Alocatii si alte ajutoare pentru copii
                    8.015.230.980                               8.015.230.980
          40  04          Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari si alte
                          persoane
                    8.631.006.473                               8.631.006.473
          40  08          Ajutoare sociale
                       40.000.000                                  40.000.000
          40  09          Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii
                      119.734.392                                 119.734.392
          40  11          Contributii si cotizatii la organisme
                          internationale
                      631.966.619                                 631.966.619
          40  13          Diferenta de dobanzi aferenta creditelor bancare,
                          subventionata potrivit dispozitiilor legale
                            3.000                                       3.000
          40  15          Plati compensatorii
                      586.243.527                                 586.243.527
          40  16          Fondul de cercetare-dezvoltare
                      533.496.801                                 533.496.801
          40  17          Fondul pentru stimularea inovarii
                      292.394.000                                 292.394.000
          40  19          Alocatia suplimentara pentru familiile cu copii
                    1.029.300.000                               1.029.300.000
          40  21          Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare
                      992.125.094                                 992.125.094
          40  22          Cheltuieli pentru sustinerea programelor tehnice de
                          conservare sau de inchidere a minelor
                      450.000.000           464.223.000           914.223.000
          40  23          Protectie sociala ce se acorda pentru unele
                          activitati din sectorul minier
                      601.875.000                                 601.875.000
          40  24          Cheltuieli pentru sustinerea transportului feroviar
                          public de calatori
                    4.055.000.000                               4.055.000.000
          40  26          Transferuri aferente Fondului National de
                          Preaderare
                    2.628.698.000                               2.628.698.000
          40  27          Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare
                          Sociala
                       66.521.500           314.050.000           380.571.500
          40  28          Executarea silita a creantelor bugetare
                       15.000.000                                 15.0000.000
          40  29          Despagubiri civile, precum si cheltuieli judiciare
                          si extrajudiciare derivate din actiuni in
                          reprezentarea intereselor statului, potrivit
                          dispozitiilor legale
                      394.374.540                                 394.374.540
          40  30          Onorariile pentru expertizele contabile dispuse in
                          cadrul procesului penal
                        3.220.000                                   3.220.000
          40  32          Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand
                          minoritatilor nationale, altele decat cele care
                          primesc subventii de la bugetul de stat, potrivit
                          legii
                       94.000.000                                  94.000.000
          40  33          Proiecte de comunicare, informare publica si
                          promovarea imaginii si intereselor romanesti peste
                          hotare
                       27.254.997                                  27.254.997
          40  34          Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni
                          si a organizatiilor reprezentative ale acestora
                        7.000.000                                   7.000.000
          40  35          Finantarea partidelor politice
                       58.000.000                                  58.000.000
          40  36          Finantarea actiunilor cu caracter stiintific
                          si social-cultural
                        2.500.000                                   2.500.000
          40  37          Finantarea unor programe si proiecte in cadrul
                          Campaniei europene pentru combaterea rasismului,
                          xenofobiei, antisemitismului si intolerantei
                          800.000                                     800.000
          40  38          Finantarea Ansamblului "Memorialul victimelor
                          comunismului si al rezistentei Sighet"
                        2.000.000                                   2.000.000
          40  39          Comenzi de stat pentru carti si publicatii
                       24.000.000                                  24.000.000
          40  40          Sprijin financiar pentru producerea si distribuirea
                          filmelor
                       12.900.000                                  12.900.000
          40  41          Asociatii si fundatii
                       36.900.000                                  36.900.000
          40  42          Alocatie de incredintare si plasament familial
                      191.600.000                                 191.600.000
          40  43          Ajutor anual pentru veteranii de razboi
                       63.000.000                                  63.000.000
          40  44          Programe pentru sanatate
                    1.120.686.959                               1.120.686.959
          40  45          Programe pentru tineret
                       23.154.000                                  23.154.000
          40  46          Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului
                          Olimpic Roman
                       41.270.000                                  41.270.000
          40  47          Cadastru imobiliar
                       35.000.000                                  35.000.000
          40  48          Meteorologie si hidrologie
                       95.431.860           690.453.200           785.885.060
          40  49          Prevenirea si combaterea inundatiilor si a
                          ingheturilor
                          391.500                                     391.500
          40  50          Cheltuieli pentru valorificarea cenusilor de pirita
                       40.000.000                                  40.000.000
          40  51          Cooperare economica internationala
                      185.646.000                                 185.646.000
          40  53          Sprijinirea producatorilor agricoli pentru terenuri
                          agricole cultivate
                    5.000.000.000                               5.000.000.000
          40  54          Cabaline din patrimoniul genetic national
                       25.400.000                                  25.400.000
          40  55          Contributii la programe realizate cu finantare
                          internationala
                    4.829.727.354         8.144.601.250        12.974.328.604
          40  56          Transferuri pentru drumuri, cai ferate, aviatie si
                          navigatie
                    1.000.000.000                               1.000.000.000
          40  57          Transferuri pentru finantarea de baza a
                          invatamantului superior
                    3.600.000.000                               3.600.000.000
          40  58          Transferuri pentru constituirea Fondului de
                          garantare a creditelor bancare acordate studentilor
                        3.000.000                                   3.000.000
          40  59          Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi)
                       81.672.127                                  81.672.127
          40  60          Transferuri pentru actiuni de sanatate
                      803.412.471                                 803.412.471
          40  61          Sustinerea cultelor
                       40.000.000                                  40.000.000
          40  62          Stimularea exporturilor
                      800.000.000                                 800.000.000
          40  64          Fondul la dispozitia primului-ministru pentru
                          sprijinirea comunitatilor romanesti de pretutindeni
                        1.000.000                                   1.000.000
          40  66          Contributia statului la salarizarea personalului de
                          cult
                      606.786.062                                 606.786.062
          40  68          Programe de protectie sociala si integrare
                          socioprofesionala a persoanelor cu handicap
                       25.000.000                                  25.000.000
          40  70          Sustinerea sistemului de protectie a copilului
                       60.000.000           237.108.321           297.108.321
          40  75          Contributia statului care se aloca Patriarhiei
                          Romane pentru sprijinirea asezamintelor Bisericii
                          Ortodoxe Romane din afara granitelor
                       21.204.000                                  21.204.000
          40  79          Transferuri pentru aparatura medicala de mare
                          performanta
                        5.000.000                                   5.000.000
          40  80          Alte transferuri
                      269.244.783                                 269.244.783
          40  81          Fond de garantare a imprumuturilor pentru
                          intreprinderi mici si mijlocii
                       50.000.000                                  50.000.000
          40  82          Transferuri pentru actiuni de ecologizare
                      123.750.000                                 123.750.000
          40  83          Transferuri catre Consiliul National de Formare
                          Profesionala a Adultilor
                        2.683.568                                   2.683.568
          40  84          Finantarea Ansamblului "Memorialul revolutiei -
                          Decembrie 1989" din municipiul Timisoara
                        2.500.000                                   2.500.000
          40  85          Transferuri pentru transportul de calatori cu
                          metroul
                      565.000.000                                 565.000.000
          40  86          Programul de realizare a sistemului national
                          antigrindina
                       40.000.000                                  40.000.000
          40  87          Sume destinate finantarii programelor sportive
                          realizate de structurile sportive de drept privat
                          100.000                                     100.000
          40  88          Transferuri catre Consiliul National al Persoanelor
                          Varstnice
                        2.176.943                                   2.176.943
          40  89          Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de
                          paduri
                       28.000.000                                  28.000.000
          40  91          Renta viagera
                       21.990.000                                  21.990.000
          49         DOBANZI
                   50.617.100.000                              50.617.100.000
          50  01      Dobanzi aferente datoriei publice interne
                   31.201.000.000                              31.201.000.000
          50  02      Dobanzi aferente datoriei publice externe
                    3.100.800.000                               3.100.800.000
          50  03      Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea
                      titlurilor de stat si de riscurile garantiilor date de
                      stat in conditiile legii
                    7.803.900.000                               7.803.900.000
          50  04      Diferente de curs aferente datoriei publice externe
                    2.597.100.000                               2.597.100.000
          50  05      Diferente de curs aferente datoriei publice interne
                    1.716.000.000                               1.716.000.000
          50  06      Rambursari de credite externe pentru importul de
                      combustibili
                    3.969.900.000                               3.969.900.000
          50  07      Dobanzi si comisioane aferente creditului extern pentru
                      importul de combustibili
                      228.400.000                                 228.400.000
          60         REZERVE
                    1.908.327.108                               1.908.327.108
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL
                   11.430.571.567        10.858.663.217        22.289.234.784
          79        IMPRUMUTURI ACORDATE
                      262.461.800                                 262.461.800
          80  02      Imprumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective
                      aprobate prin conventii bilaterale si acorduri
                      interguvernamentale
                      210.219.000                                 210.219.000
          80  05      Imprumuturi acordate persoanelor care beneficiaza de
                      statutul de refugiat si sunt lipsite de mijloace de
                      existenta
                        1.760.880                                   1.760.880
          80  13      Microcredite acordate persoanelor fizice care
                      desfasoara activitati pe cont propriu, aducatoare de
                      venituri, in vederea intretinerii materiale
                       50.481.920                                  50.481.920
          84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                    CREDITE
                   15.873.121.491                              15.873.121.491
          85         Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                     comisioane la creditele externe contractate de
                     ordonatorii de credite
                   15.873.121.491                              15.873.121.491
          85  01      Rambursari de credite externe
                   10.632.260.598                              10.632.260.598
          85  02      Plati de dobanzi si comisioane
                    5.240.860.893                               5.240.860.893
5101              AUTORITATI PUBLICE
                   11.922.148.909           362.585.001        12.284.733.910
          01       CHELTUIELI CURENTE
                   10.167.027.136           305.857.578        10.472.884.714
          02        CHELTUIELI DE PERSONAL
                    7.244.186.673               285.500         7.244.472.173
          10         Cheltuieli cu salariile
                    4.927.284.097                               4.927.284.097
          11         Contributii pentru asigurari sociale de stat
                    1.143.596.171                               1.143.596.171
          12         Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata
                     ajutorului de somaj
                      229.727.181                                 229.727.181
          13         Deplasari, detasari, transferari:
                      618.047.968               285.500           618.333.468
          13  01     - deplasari, detasari, transferari in tara
                      376.540.348               200.000           376.740.348
          13  02     - deplasari in strainatate
                      241.507.620                85.500           241.593.120
          14         Contributii pentru constituirea Fondului de asigurari
                     sociale de sanatate
                      325.531.256                                 325.531.256
          20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                    2.256.059.227            25.096.878         2.281.156.105
          21         Drepturi cu caracter social
                       11.384.905                                  11.384.905
          22         Hrana
                        4.394.875                                   4.394.875
          23         Medicamente si materiale sanitare
                        4.000.000                                   4.000.000
          24         Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
                      995.490.690             7.505.700         1.002.996.390
          25         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
                      301.646.307               157.000           301.803.307
          26         Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
                     echipament
                       66.895.491                61.878            66.957.369
          27         Reparatii curente
                      155.035.681             1.770.100           156.805.781
          28         Reparatii capitale
                      407.002.200             5.595.800           412.598.000
          29         Carti si publicatii
                       33.296.610                                  33.296.610
          30         Alte cheltuieli
                      268.612.468            10.006.400           278.618.868
          32         Fondul Presedintelui
                        4.300.000                                   4.300.000
          33         Fondul Primului-ministru
                        4.000.000                                   4.000.000
          34        SUBVENTII
                       29.632.490                                  29.632.490
          35  01     Alocatii de la buget pentru institutii publice
                       29.632.490                                  29.632.490
          38        TRANSFERURI
                      637.148.746           280.475.200           917.623.946
          40          Transferuri neconsolidabile
                      637.148.746           280.475.200           917.623.946
          40  11       Contributii si cotizatii la organisme internationale
                      493.164.303                                 493.164.303
          40  41       Asociatii si fundatii
                          400.000                                     400.000
          40  55       Contributii la programe realizate cu finantare
                       internationala
                      143.584.443           280.475.200           424.059.643
          70       CHELTUIELI DE CAPITAL
                    1.243.815.636            56.727.423         1.300.543.059
          72          Investitii ale institutiilor publice
                    1.243.815.636            56.727.423         1.300.543.059
          84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                   CREDITE
                      511.306.137                                 511.306.137
          85          Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                      comisioane la creditele externe contractate de
                      ordonatorii de credite
                      511.306.137                                 511.306.137
          85  01      Rambursari de credite externe
                      414.967.885                                 414.967.885
          85  02      Plati de dobanzi si comisioane
                       96.338.252                                  96.338.252
5401              APARARE NATIONALA
                   17.748.817.688         3.177.973.800        20.926.791.488
          01       CHELTUIELI CURENTE
                   11.888.804.585                              11.888.804.585
          02        CHELTUIELI DE PERSONAL
                    7.179.388.616                               7.179.388.616
          10         Cheltuieli cu salariile
                    5.797.665.863                               5.797.665.863
          11         Contributii pentru asigurari sociale de stat
                      592.122.968                                 592.122.968
          12         Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata
                     ajutorului de somaj
                      105.733.566                                 105.733.566
          13         Deplasari, detasari, transferari:
                      285.000.000                                 285.000.000
          13  01     - deplasari, detasari, transferari in tara
                      110.000.000                                 110.000.000
          13  02     - deplasari in strainatate
                      175.000.000                                 175.000.000
          14         Contributii pentru constituirea Fondului de asigurari
                     sociale de sanatate
                      398.866.219                                 398.866.219
          20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                    3.880.310.799                               3.880.310.799
          21         Drepturi cu caracter social
                      645.895.615                                 645.895.615
          22         Hrana
                    1.820.836.734                               1.820.836.734
          23         Medicamente si materiale sanitare
                       13.818.500                                  13.818.500
          24         Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
                      439.384.532                                 439.384.532
          25         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
                      772.557.800                                 772.557.800
          26         Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
                     echipament
                       79.471.043                                  79.471.043
          27         Reparatii curente
                       47.838.610                                  47.838.610
          28         Reparatii capitale
                       27.927.250                                  27.927.250
          29         Carti si publicatii
                        2.455.950                                   2.455.950
          30         Alte cheltuieli
                       30.124.765                                  30.124.765
          38        TRANSFERURI
                      829.105.170                                 829.105.170
          39         Transferuri consolidabile
                       95.023.488                                  95.023.488
          39  10       Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului
                       de asigurari sociale de sanatate reprezentand
                       contributia datorata de persoanele care satisfac
                       serviciul militar in termen
                       95.023.488                                  95.023.488
          40         Transferuri neconsolidabile
                      734.081.682                                 734.081.682
          40  11       Contributii si cotizatii la organisme internationale
                        4.376.971                                   4.376.971
          40  15       Plati compensatorii
                      586.243.527                                 586.243.527
          40  60       Transferuri pentru actiuni de sanatate
                      143.461.184                                 143.461.184
          70       CHELTUIELI DE CAPITAL
                      577.349.503         3.177.973.800         3.755.323.303
          72          Investitii ale institutiilor publice
                      577.349.503         3.177.973.800         3.755.323.303
          84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE
                   LA CREDITE
                    5.282.663.600                               5.282.663.600
          85          Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                      comisioane la creditele externe contractate de
                      ordonatorii de credite
                    5.282.663.600                               5.282.663.600
          85  01       Rambursari de credite externe
                    4.423.879.600                               4.423.879.600
          85  02       Plati de dobanzi si comisioane
                      858.784.000                                 858.784.000
5501              ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
                   19.166.562.246         2.009.126.600        21.175.688.846
          01       CHELTUIELI CURENTE
                   17.032.847.954                              17.032.847.954
          02        CHELTUIELI DE PERSONAL
                    9.241.332.581                               9.241.332.581
          10         Cheltuieli cu salariile
                    7.083.417.939                               7.083.417.939
          11         Contributii pentru asigurari sociale de stat
                      258.984.902                                 258.984.902
          12         Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata
                     ajutorului de somaj
                       39.579.444                                  39.579.444
          13         Deplasari, detasari, transferari:
                      125.783.712                                 125.783.712
          13  01     - deplasari, detasari, transferari in tara
                       94.863.712                                  94.863.712
          13  02     - deplasari in strainatate
                       30.920.000                                  30.920.000
          14         Contributii pentru constituirea Fondului de asigurari
                     sociale de sanatate
                      393.248.364                                 393.248.364
          20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                    5.332.240.283                               5.332.240.283
          21         Drepturi cu caracter social
                      260.599.180                                 260.599.180
          22         Hrana
                    2.134.078.850                               2.134.078.850
          23         Medicamente si materiale sanitare
                       34.440.696                                  34.440.696
          24         Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
                      473.535.454                                 473.535.454
          25         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
                      310.470.912                                 310.470.912
          26         Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
                     echipament
                      783.334.470                                 783.334.470
          27         Reparatii curente
                       55.873.291                                  55.873.291
          28         Reparatii capitale
                       49.062.113                                  49.062.113
          29         Carti si publicatii
                        2.760.782                                   2.760.782
          30         Alte cheltuieli
                      208.181.540                                 208.181.540
          34        SUBVENTII
                    2.142.165.700                               2.142.165.700
          35  01     Alocatii de la buget pentru institutii publice
                    2.142.165.700                               2.142.165.700
          38        TRANSFERURI
                      317.109.390                                 317.109.390
          39         Transferuri consolidabile
                      222.807.768                                 222.807.768
          39  10       Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului
                       de asigurari sociale de sanatate reprezentand
                       contributia datorata de persoanele care satisfac
                       serviciul militar in termen
                      101.338.964                                 101.338.964
          39  11       Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului
                       de asigurari sociale de sanatate reprezentand
                       contributia datorata de persoanele care executa o
                       pedeapsa privativa de libertate sau arest preventiv
                      121.468.804                                 121.468.804
          40         Transferuri neconsolidabile
                       94.301.622                                  94.301.622
          40  09       Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii
                          100.000                                     100.000
          40  11       Contributii si cotizatii la organisme internationale
                        3.386.695                                   3.386.695
          40  29       Despagubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si
                       extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea
                       intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
                          174.540                                     174.540
          40  30       Onorariile pentru expertizele contabile dispuse in
                       cadrul procesului penal
                          220.000                                     220.000
          40  55       Contributii la programe realizate cu finantare
                       internationala
                        3.474.100                                   3.474.100
          40  60       Transferuri pentru actiuni de sanatate
                       86.946.287                                  86.946.287
          70       CHELTUIELI DE CAPITAL
                      540.187.472         2.009.126.600         2.549.314.072
          72          Investitii ale institutiilor publice
                      540.187.472         2.009.126.600         2.549.314.072
          84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                   CREDITE
                    1.593.526.820                               1.593.526.820
          85          Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                      comisioane la creditele externe contractate de
                      ordonatorii de credite
                    1.593.526.820                               1.593.526.820
          85  01       Rambursari de credite externe
                      964.062.130                                 964.062.130
          85  02       Plati de dobanzi si comisioane
                      629.464.690                                 629.464.690
5701              INVATAMANT
                   10.098.024.200         2.063.023.000        12.161.047.200
          01       CHELTUIELI CURENTE
                    8.412.849.567           759.721.667         9.172.571.234
          02        CHELTUIELI DE PERSONAL
                    1.706.674.486            20.999.667         1.727.674.153
          10         Cheltuieli cu salariile
                    1.291.709.673                               1.291.709.673
          11         Contributii pentru asigurari sociale de stat
                      240.749.917                                 240.749.917
          12         Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata
                     ajutorului de somaj
                       48.106.913                                  48.106.913
          13         Deplasari, detasari, transferari:
                       39.739.689            20.999.667            60.739.356
          13  01     - deplasari, detasari, transferari in tara
                       29.592.861                                  29.592.861
          13  02     - deplasari in strainatate
                       10.146.828            20.999.667            31.146.495
          14         Contributii pentru constituirea Fondului de asigurari
                     sociale de sanatate
                       86.368.294                                  86.368.294
          20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                    1.193.471.500           310.472.000         1.503.943.500
          21         Drepturi cu caracter social
                      372.646.765                                 372.646.765
          22         Hrana
                      207.942.247                                 207.942.247
          23         Medicamente si materiale sanitare
                        2.479.487                                   2.479.487
          24         Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
                      128.017.683                                 128.017.683
          25         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
                       16.177.765            15.000.000            31.177.765
          26         Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
                     echipament
                       42.822.334                                  42.822.334
          27         Reparatii curente
                       25.391.315                                  25.391.315
          28         Reparatii capitale
                      113.683.783                                 113.683.783
          29         Carti si publicatii
                        7.175.243                                   7.175.243
          30         Alte cheltuieli
                       48.734.878           295.472.000           344.206.878
          31         Manuale
                      228.400.000                                 228.400.000
          34        SUBVENTII
                      600.000.000                                 600.000.000
          35  01     Alocatii de la buget pentru institutii publice
                      600.000.000                                 600.000.000
          38        TRANSFERURI
                    4.912.703.581           428.250.000         5.340.953.581
          39         Transferuri consolidabile
                        6.723.360                                   6.723.360
          39  10       Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului
                       de asigurari sociale de sanatate reprezentand
                       contributia datorata de persoanele care satisfac
                       serviciul militar in termen
                        6.723.360                                   6.723.360
          40         Transferuri neconsolidabile
                    4.905.980.221           428.250.000         5.334.230.221
          40  02       Burse
                      941.995.030                                 941.995.030
          40  55       Contributii la programe realizate cu finantare
                       internationala
                      356.148.750           428.250.000           784.398.750
          40  57       Transferuri pentru finantarea de baza a invatamantului
                       superior
                    3.600.000.000                               3.600.000.000
          40  58       Transferuri pentru constituirea Fondului de garantare
                       a creditelor bancare acordate studentilor
                        3.000.000                                   3.000.000
          40  66       Contributia statului la salarizarea personalului de
                       cult
                        2.996.658                                   2.996.658
          40  80       Alte transferuri
                        1.839.783                                   1.839.783
          70       CHELTUIELI DE CAPITAL
                    1.385.399.633         1.303.301.333         2.688.700.966
          72         Investitii ale institutiilor publice
                    1.385.399.633         1.303.301.333         2.688.700.966
          84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                   CREDITE
                      299.775.000                                 299.775.000
          85         Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                     comisioane la creditele externe contractate de
                     ordonatorii de credite
                      299.775.000                                 299.775.000
          85  01       Rambursari de credite externe
                       60.811.500                                  60.811.500
          85  02       Plati de dobanzi si comisioane
                      238.963.500                                 238.963.500
5801              SANATATE
                    7.042.441.131         1.162.121.755         8.204.562.886
          01       CHELTUIELI CURENTE
                    3.579.482.799                               3.579.482.799
          02       CHELTUIELI DE PERSONAL
                      802.178.058                                 802.178.058
          10        Cheltuieli cu salariile
                      583.432.639                                 583.432.639
          11        Contributii pentru asigurari sociale de stat
                      143.080.446                                 143.080.446
          12        Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata
                    ajutorului de somaj
                       29.057.084                                  29.057.084
          13        Deplasari, detasari, transferari:
                        5.773.966                                   5.773.966
          13  01    - deplasari, detasari, transferari in tara
                        4.928.265                                   4.928.265
          13  02    - deplasari in strainatate
                          845.701                                     845.701
          14        Contributii pentru constituirea Fondului de asigurari
                    sociale de sanatate
                       40.833.923                                  40.833.923
          20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                    1.048.437.092                               1.048.437.092
          21         Drepturi cu caracter social
                          622.872                                     622.872
          22         Hrana
                      120.048.274                                 120.048.274
          23         Medicamente si materiale sanitare
                      202.257.044                                 202.257.044
          24         Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
                      143.625.885                                 143.625.885
          25         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
                      380.763.026                                 380.763.026
          26         Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
                     echipament
                       38.179.469                                  38.179.469
          27         Reparatii curente
                       74.241.297                                  74.241.297
          28         Reparatii capitale
                        7.785.809                                   7.785.809
          29         Carti si publicatii
                        1.929.939                                   1.929.939
          30         Alte cheltuieli
                       78.983.477                                  78.983.477
          34        SUBVENTII
                       12.500.000                                  12.500.000
          35  01     Alocatii de la buget pentru institutii publice
                       12.500.000                                  12.500.000
          38        TRANSFERURI
                    1.716.367.649                               1.716.367.649
          39         Transferuri consolidabile
                           17.928                                      17.928
          39  10       Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului
                       de asigurari sociale de sanatate reprezentand
                       contributia datorata de persoanele care satisfac
                       serviciul militar in termen
                           17.928                                      17.928
          40         Transferuri neconsolidabile
                    1.716.349.721                               1.716.349.721
          40  11       Contributii si cotizatii la organisme internationale
                       12.874.553                                  12.874.553
          40  44       Programe pentru sanatate
                    1.120.686.959                               1.120.686.959
          40  55       Contributii la programe realizate cu finantare
                       internationala
                        4.783.209                                   4.783.209
          40  60       Transferuri pentru actiuni de sanatate
                      573.005.000                                 573.005.000
          40  79       Transferuri pentru aparatura medicala de mare
                       performanta
                        5.000.000                                   5.000.000
          70       CHELTUIELI DE CAPITAL
                      908.618.382         1.162.121.755         2.070.740.137
          72         Investitii ale institutiilor publice
                      908.618.382         1.162.121.755         2.070.740.137
          84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                   CREDITE
                    2.554.339.950                               2.554.339.950
          85         Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                     comisioane la creditele externe contractate de
                     ordonatorii de credite
                    2.554.339.950                               2.554.339.950
          85  01       Rambursari de credite externe
                    1.887.891.590                               1.887.891.590
          85  02       Plati de dobanzi si comisioane
                      666.448.360                                 666.448.360
5901              CULTURA, RELIGIE SI ACTIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVA SI
                  DE TINERET
                    3.296.540.484            71.375.000         3.367.915.484
          01       CHELTUIELI CURENTE
                    3.133.609.122            71.375.000         3.204.984.122
          02        CHELTUIELI DE PERSONAL
                      144.606.493                                 144.606.493
          10         Cheltuieli cu salariile
                       89.539.147                                  89.539.147
          11         Contributii pentru asigurari sociale de stat
                       21.937.090                                  21.937.090
          12         Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata
                     ajutorului de somaj
                        4.476.957                                   4.476.957
          13         Deplasari, detasari, transferari:
                       22.385.557                                  22.385.557
          13  01     - deplasari, detasari, transferari in tara
                        8.388.904                                   8.388.904
          13  02     - deplasari in strainatate
                       13.996.653                                  13.996.653
          14         Contributii pentru constituirea Fondului de asigurari
                     sociale de sanatate
                        6.267.742                                   6.267.742
          20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                      910.709.321            71.375.000           982.084.321
          24         Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
                       23.870.609                                  23.870.609
          25         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
                      560.819.212                                 560.819.212
          26         Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
                     echipament
                        1.530.976                                   1.530.976
          27         Reparatii curente
                        2.051.739                                   2.051.739
          28         Reparatii capitale
                        1.319.835                                   1.319.835
          29         Carti si publicatii
                        7.532.145                                   7.532.145
          30         Alte cheltuieli
                      313.584.805            71.375.000           384.959.805
          34        SUBVENTII
                    1.094.388.287                               1.094.388.287
          35  01     Alocatii de la buget pentru institutii publice
                    1.094.388.287                               1.094.388.287
          38        TRANSFERURI
                      983.905.021                                 983.905.021
          39         Transferuri consolidabile
                           44.820                                      44.820
          39  10       Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului
                       de asigurari sociale de sanatate reprezentand
                       contributia datorata de persoanele care satisfac
                       serviciul militar in termen
                           44.820                                      44.820
          40         Transferuri neconsolidabile
                      983.860.201                                 983.860.201
          40  11       Contributii si cotizatii la organisme internationale
                       24.348.000                                  24.348.000
          40  13       Diferenta de dobanzi aferenta creditelor bancare,
                       subventionata potrivit dispozitiilor legale
                            3.000                                       3.000
          40  32       Sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand
                       minoritatilor nationale, altele decat cele care
                       primesc subventii de la bugetul de stat, potrivit
                       legii
                       94.000.000                                  94.000.000
          40  33       Proiecte de comunicare, informare publica si promovare
                       a imaginii si a intereselor romanesti peste hotare
                       27.254.997                                  27.254.997
          40  34       Sprijinirea activitatii romanilor de pretutindeni si a
                       organizatiilor reprezentative ale acestora
                        7.000.000                                   7.000.000
          40  36       Finantarea actiunilor cu caracter stiintific si
                       social-cultural
                        2.500.000                                   2.500.000
          40  37       Finantarea unor programe si proiecte in cadrul
                       Campaniei europene pentru combaterea rasismului,
                       xenofobiei, antisemitismului si intolerantei
                          800.000                                     800.000
          40  38       Finantarea Ansamblului "Memorialul victimelor
                       comunismului si al rezistentei Sighet"
                        2.000.000                                   2.000.000
          40  39       Comenzi de stat pentru carti si publicatii
                       24.000.000                                  24.000.000
          40  40       Sprijin financiar pentru producerea si distribuirea
                       filmelor
                       12.900.000                                  12.900.000
          40  45       Programe pentru tineret
                       23.154.000                                  23.154.000
          40  46       Sprijin financiar pentru activitatea Comitetului
                       Olimpic Roman
                       41.270.000                                  41.270.000
          40  55       Contributii la programe realizate cu finantare
                       internationala
                       52.536.800                                  52.536.800
          40  61       Sustinerea cultelor
                       40.000.000                                  40.000.000
          40  64       Fondul la dispozitia primului-ministru pentru
                       sprijinirea comunitatilor romanesti de pretutindeni
                        1.000.000                                   1.000.000
          40  66       Contributia statului la salarizarea personalului de
                       cult
                      603.789.404                                 603.789.404
          40  75       Contributia statului care se aloca Patriarhiei Romane
                       pentru sprijinirea asezamintelor Bisericii Ortodoxe
                       Romane din afara granitelor
                       21.204.000                                  21.204.000
          40  80       Alte transferuri
                        3.500.000                                   3.500.000
          40  84       Finantarea Ansamblului "Memorialul revolutiei -
                       Decembrie 1989" din municipiul Timisoara
                        2.500.000                                   2.500.000
          40  87       Sume destinate finantarii programelor sportive
                       realizate de structurile sportive de drept privat
                          100.000                                     100.000
          70        CHELTUIELI DE CAPITAL
                      153.795.362                                 153.795.362
          72         Investitii ale institutiilor publice
                      153.795.362                                 153.795.362
          84        RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                    CREDITE
                        9.136.000                                   9.136.000
          85         Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                     comisioane la creditele externe contractate de
                     ordonatorii de credite
                        9.136.000                                   9.136.000
          85  02       Plati de dobanzi si comisioane
                        9.136.000                                   9.136.000
6001              ASISTENTA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, AJUTOARE SI
                  INDEMNIZATII
                   23.497.514.925           349.710.500        23.847.225.425
          01       CHELTUIELI CURENTE
                   23.401.838.835           275.438.900        23.677.277.735
          02        CHELTUIELI DE PERSONAL
                      224.577.778               810.600           225.388.378
          10         Cheltuieli cu salariile
                      165.158.139                                 165.158.139
          11         Contributii pentru asigurari sociale de stat
                       33.248.961                                  33.248.961
          12         Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata
                     ajutorului de somaj
                        8.257.907                                   8.257.907
          13         Deplasari, detasari, transferari:
                        6.351.700               810.600             7.162.300
          13  01     - deplasari, detasari, transferari in tara
                        4.154.400               300.000             4.454.400
          13  02     - deplasari in strainatate
                        2.197.300               510.600             2.707.900
          14         Contributii pentru constituirea Fondului de asigurari
                     sociale de sanatate
                       11.561.071                                  11.561.071
          20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                    1.130.860.933            37.519.979         1.168.380.912
          21         Drepturi cu caracter social
                      963.252.531                                 963.252.531
          22         Hrana
                          358.000                                     358.000
          23         Medicamente si materiale sanitare
                           65.000                                      65.000
          24         Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
                       49.643.250               525.000            50.168.250
          25         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
                        3.990.787            11.646.679            15.637.466
          26         Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
                     echipament
                        3.856.870               420.000             4.276.870
          27         Reparatii curente
                       14.101.696                                  14.101.696
          28         Reparatii capitale
                       16.720.000                                  16.720.000
          29         Carti si publicatii
                        1.719.200             2.700.000             4.419.200
          30         Alte cheltuieli
                       77.153.599            22.228.300            99.381.899
          34        SUBVENTII
                       13.072.768                                  13.072.768
          35  01     Alocatii de la buget pentru institutii publice
                       13.072.768                                  13.072.768
          38        TRANSFERURI
                   22.033.327.356           237.108.321        22.270.435.677
          39         Transferuri consolidabile
                    3.702.700.000                               3.702.700.000
          39  07       Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
                       pentru sustinerea sistemului de protectie a
                       drepturilor copilului
                    1.712.200.000                               1.712.200.000
          39  15       Transferuri pentru sustinerea sistemului de protectie
                       a persoanelor cu handicap
                    1.699.200.000                               1.699.200.000
          39  16       Contributia persoanelor asigurate pentru finantarea
                       ocrotirii sanatatii
                      291.300.000                                 291.300.000
          40         Transferuri neconsolidabile
                   18.330.627.356           237.108.321        18.567.735.677
          40  03       Alocatii si alte ajutoare pentru copii
                    8.015.230.980                               8.015.230.980
          40  04       Pensii si ajutoare I.O.V.R., militari si alte persoane
                    8.631.006.473                               8.631.006.473
          40  08       Ajutoare sociale
                       40.000.000                                  40.000.000
          40  09       Alte ajutoare, alocatii si indemnizatii
                      119.634.392                                 119.634.392
          40  11       Contributii si cotizatii la organisme internationale
                        3.000.000                                   3.000.000
          40  19       Alocatia suplimentara pentru familiile cu copii
                    1.029.300.000                               1.029.300.000
          40  41       Asociatii si fundatii
                       36.500.000                                  36.500.000
          40  42       Alocatie de incredintare si plasament familial
                      191.600.000                                 191.600.000
          40  43       Ajutor anual pentru veteranii de razboi
                       63.000.000                                  63.000.000
          40  55       Contributii la programe realizate cu finantare
                       internationala
                        4.900.000                                   4.900.000
          40  68       Programe de protectie sociala si integrare
                       socioprofesionala a persoanelor cu handicap
                       25.000.000                                  25.000.000
          40  70       Sustinerea sistemului de protectie a copilului
                       60.000.000           237.108.321           297.108.321
          40  80       Alte transferuri
                       84.605.000                                  84.605.000
          40  83       Transferuri catre Consiliul National de Formare
                       Profesionala a Adultilor
                        2.683.568                                   2.683.568
          40  88       Transferuri catre Consiliul National al Persoanelor
                       Varstnice
                        2.176.943                                   2.176.943
          40  91       Renta viagera
                       21.990.000                                  21.990.000
          70       CHELTUIELI DE CAPITAL
                       57.704.590            74.271.600           131.976.190
          72           Investitii ale institutiilor publice
                       57.704.590            74.271.600           131.976.190
          84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                   CREDITE
                       37.971.500                                  37.971.500
          85         Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                     comisioane la creditele externe contractate de
                     ordonatorii de credite
                       37.971.500                                  37.971.500
          85  01       Rambursari de credite externe
                        8.279.500                                   8.279.500
          85  02       Plati de dobanzi si comisioane
                       29.692.000                                  29.692.000
6301              SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA SI LOCUINTE
                    3.174.552.013         1.079.218.550         4.253.770.563
          01       CHELTUIELI CURENTE
                    1.523.259.339         1.079.218.550         2.602.477.889
          38        TRANSFERURI
                    1.523.259.339         1.079.218.550         2.602.477.889
          39         Transferuri consolidabile
                      794.000.000                                 794.000.000
          39  14       Program privind pietruirea drumurilor comunale si
                       alimentarea cu apa a satelor
                      400.000.000                                 400.000.000
          39  19       Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
                       locale pentru constructii de locuinte
                      385.000.000                                 385.000.000
          39  20       Transferuri de la bugetul de stat catre bugetele
                       locale pentru finantarea elaborarii si/sau a
                       actualizarii planurilor urbanistice generale si a
                       regulamentelor locale de urbanism
                        9.000.000                                   9.000.000
          40           Transferuri neconsolidabile
                      729.259.339         1.079.218.550         1.808.477.889
          40  01       Locuinte
                      500.000.000                                 500.000.000
          40  47       Cadastru imobiliar
                       35.000.000                                  35.000.000
          40  55       Contributii la programe realizate cu finantare
                       internationala
                      194.259.339         1.079.218.550         1.273.477.889
          70       CHELTUIELI DE CAPITAL
                      798.332.874                                 798.332.874
          72           Investitii ale institutiilor publice
                      798.332.874                                 798.332.874
          84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                   CREDITE
                      852.959.800                                 852.959.800
          85         Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                     comisioane la creditele externe contractate de
                     ordonatorii de credite
                      852.959.800                                 852.959.800
          85  01       Rambursari de credite externe
                      533.199.800                                 533.199.800
          85  02       Plati de dobanzi si comisioane
                      319.760.000                                 319.760.000
6401              MEDIU SI APE
                    1.499.765.481         1.046.643.000         2.546.408.481
          01       CHELTUIELI CURENTE
                      322.282.475                                 322.282.475
          02        CHELTUIELI DE PERSONAL
                      206.328.791                                 206.328.791
          10         Cheltuieli cu salariile
                      146.076.331                                 146.076.331
          11         Contributii pentru asigurari sociale de stat
                       35.788.701                                  35.788.701
          12         Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata
                     ajutorului de somaj
                        7.303.817                                   7.303.817
          13         Deplasari, detasari, transferari:
                        6.934.599                                   6.934.599
          13  01     - deplasari, detasari, transferari in tara
                        4.434.599                                   4.434.599
          13  02     - deplasari in strainatate
                        2.500.000                                   2.500.000
          14         Contributii pentru constituirea Fondului de asigurari
                     sociale de sanatate
                       10.225.343                                  10.225.343
          20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                       49.640.954                                  49.640.954
          24         Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
                       13.462.630                                  13.462.630
          25         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
                       22.517.130                                  22.517.130
          26         Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
                     echipament
                        1.270.800                                   1.270.800
          27         Reparatii curente
                        2.328.160                                   2.328.160
          29         Carti si publicatii
                        1.484.260                                   1.484.260
          30         Alte cheltuieli
                        8.577.974                                   8.577.974
          38        TRANSFERURI
                       66.312.730                                  66.312.730
          40         Transferuri neconsolidabile
                       66.312.730                                  66.312.730
          40  11       Contributii si cotizatii la organisme internationale
                        8.647.650                                   8.647.650
          40  55       Contributii la programe realizate cu finantare
                       internationala
                        8.915.080                                   8.915.080
          40  82       Transferuri pentru actiuni de ecologizare
                       48.750.000                                  48.750.000
          70       CHELTUIELI DE CAPITAL
                    1.142.081.006         1.046.643.000         2.188.724.006
          72         Investitii ale institutiilor publice
                       90.500.000                                  90.500.000
          73         Investitii ale regiilor autonome, societatilor si
                     companiilor nationale si ale societatilor comerciale cu
                     capital majoritar de stat
                    1.051.581.006         1.046.643.000         2.098.224.006
          84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                   CREDITE
                       35.402.000                                  35.402.000
          85         Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                     comisioane la creditele externe contractate de
                     ordonatorii de credite
                       35.402.000                                  35.402.000
          85  02       Plati de dobanzi si comisioane
                       35.402.000                                  35.402.000
6601              INDUSTRIE
                    6.084.137.951           464.223.000         6.548.360.951
          01       CHELTUIELI CURENTE
                    4.341.695.877           464.223.000         4.805.918.877
          02        CHELTUIELI DE PERSONAL
                       85.023.594                                  85.023.594
          10         Cheltuieli cu salariile
                       57.106.664                                  57.106.664
          11         Contributii pentru asigurari sociale de stat
                       13.991.133                                  13.991.133
          12         Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata
                     ajutorului de somaj
                        2.855.333                                   2.855.333
          13         Deplasari, detasari, transferari:
                        7.072.998                                   7.072.998
          13  01     - deplasari, detasari, transferari in tara
                          928.598                                     928.598
          13  02     - deplasari in strainatate
                        6.144.400                                   6.144.400
          14         Contributii pentru constituirea Fondului de asigurari
                     sociale de sanatate
                        3.997.466                                   3.997.466
          20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                      162.042.500                                 162.042.500
          24         Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
                       33.324.200                                  33.324.200
          25         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
                        2.785.950                                   2.785.950
          26         Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
                     echipament
                          846.750                                     846.750
          27         Reparatii curente
                        1.688.200                                   1.688.200
          28         Reparatii capitale
                           59.400                                      59.400
          29         Carti si publicatii
                          282.300                                     282.300
          30         Alte cheltuieli
                      123.055.700                                 123.055.700
          34        SUBVENTII
                    2.662.460.000                               2.662.460.000
          35  01     Alocatii de la buget pentru institutii publice
                        1.175.000                                   1.175.000
          35  02     Subventii pe produse si activitati
                    2.660.285.000                               2.660.285.000
          35  03     Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si
                     tarif
                        1.000.000                                   1.000.000
          38        TRANSFERURI
                    1.432.169.783           464.223.000         1.896.392.783
          40         Transferuri neconsolidabile
                    1.432.169.783           464.223.000         1.896.392.783
          40  11       Contributii si cotizatii la organisme internationale
                        5.589.283                                   5.589.283
          40  22       Cheltuieli pentru sustinerea programelor tehnice de
                       conservare sau de inchidere a minelor
                      450.000.000           464.223.000           914.223.000
          40  23       Protectie sociala ce se acorda pentru unele activitati
                       din sectorul minier
                      601.875.000                                 601.875.000
          40  50       Cheltuieli pentru valorificarea cenusilor de pirita
                       40.000.000                                  40.000.000
          40  51       Cooperare economica internationala
                      145.646.000                                 145.646.000
          40  55       Contributii la programe realizate cu finantare
                       internationala
                      111.059.500                                 111.059.500
          40  80       Alte transferuri
                        3.000.000                                   3.000.000
          40  82       Transferuri pentru actiuni de ecologizare
                       75.000.000                                  75.000.000
          70       CHELTUIELI DE CAPITAL
                    1.700.000.000                               1.700.000.000
          72         Investitii ale institutiilor publice
                       10.567.500                                  10.567.500
          73         Investitii ale regiilor autonome, societatilor si
                     companiilor nationale si societatilor comerciale cu
                     capital majoritar de stat
                    1.689.432.500                               1.689.432.500
          84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                   CREDITE
                       42.442.074                                  42.442.074
          85         Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                     comisioane la creditele externe contractate de
                     ordonatorii de credite
                       42.442.074                                  42.442.074
          85  01       Rambursari de credite externe
                       11.732.337                                  11.732.337
          85  02       Plati de dobanzi si comisioane
                       30.709.737                                  30.709.737
6701              AGRICULTURA SI SILVICULTURA
                    9.717.997.739           194.425.500         9.912.423.239
          01       CHELTUIELI CURENTE
                    9.201.848.129            47.678.500         9.249.526.629
          02        CHELTUIELI DE PERSONAL
                      651.988.584                                 651.988.584
          10         Cheltuieli cu salariile
                      465.705.923                                 465.705.923
          11         Contributii pentru asigurari sociale de stat
                      114.097.950                                 114.097.950
          12         Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata
                     ajutorului de somaj
                       23.285.296                                  23.285.296
          13         Deplasari, detasari, transferari
                       16.300.000                                  16.300.000
          13  01     - deplasari, detasari, transferari in tara
                       14.100.000                                  14.100.000
          13  02     - deplasari in strainatate
                        2.200.000                                   2.200.000
          14         Contributii pentru constituirea Fondului de asigurari
                     sociale de sanatate
                       32.599.415                                  32.599.415
          20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                      382.319.353                                 382.319.353
          22         Hrana
                          969.000                                     969.000
          23         Medicamente si materiale sanitare
                       56.834.085                                  56.834.085
          24         Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
                       55.054.064                                  55.054.064
          25         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
                      253.485.401                                 253.485.401
          26         Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
                     echipament
                        2.206.770                                   2.206.770
          27         Reparatii curente
                        2.020.365                                   2.020.365
          28         Reparatii capitale
                        8.291.210                                   8.291.210
          29         Carti si publicatii
                        1.027.543                                   1.027.543
          30         Alte cheltuieli
                        2.430.915                                   2.430.915
          34        SUBVENTII
                    2.213.997.357                               2.213.997.357
          35  01     Alocatii de la buget pentru institutii publice
                      696.997.357                                 696.997.357
          35  03     Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si
                     tarif
                    1.517.000.000                               1.517.000.000
          36        PRIME
                      701.000.000                                 701.000.000
          37         Prime acordate producatorilor agricoli
                      701.000.000                                 701.000.000
          38        TRANSFERURI
                    5.252.542.835            47.678.500         5.300.221.335
          40         Transferuri neconsolidabile
                    5.252.542.835            47.678.500         5.300.221.335
          40  11       Contributii si cotizatii la organisme internationale
                        9.441.485                                   9.441.485
          40  53       Sprijinirea producatorilor agricoli pentru terenuri
                       agricole cultivate
                    5.000.000.000                               5.000.000.000
          40  54       Cabaline din patrimoniul genetic national
                       25.400.000                                  25.400.000
          40  55       Contributii la programe realizate cu finantare
                       internationala
                       74.401.350            47.678.500           122.079.850
          40  80       Alte transferuri
                      115.300.000                                 115.300.000
          40  89       Transferuri pentru sprijinirea proprietarilor de
                       paduri
                       28.000.000                                  28.000.000
          70       CHELTUIELI DE CAPITAL
                      374.141.910           146.747.000           520.888.910
          72         Investitii ale institutiilor publice
                      126.120.000                                 126.120.000
          73         Investitii ale regiilor autonome, societatilor si
                     companiilor nationale si societatilor comerciale cu
                     capital majoritar de stat
                      248.021.910           146.747.000           394.768.910
          84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                   CREDITE
                      142.007.700                                 142.007.700
          85         Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                     comisioane la creditele externe contractate de
                     ordonatorii de credite
                      142.007.700                                 142.007.700
          85  01       Rambursari de credite externe
                       93.358.500                                  93.358.500
          85  02       Plati de dobanzi si comisioane
                       48.649.200                                  48.649.200
6801              TRANSPORTURI SI COMUNICATII
                   15.554.695.173         7.832.407.000        23.387.102.173
          01       CHELTUIELI CURENTE
                    9.408.586.499         6.307.551.500        15.716.137.999
          02        CHELTUIELI DE PERSONAL
                      125.466.781                                 125.466.781
          10         Cheltuieli cu salariile
                       88.325.967                                  88.325.967
          11         Contributii pentru asigurari sociale de stat
                       21.639.862                                  21.639.862
          12         Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata
                     ajutorului de somaj
                        4.416.298                                   4.416.298
          13         Deplasari, detasari, transferari
                        4.901.836                                   4.901.836
          13  01     - deplasari, detasari, transferari in tara
                        2.391.340                                   2.391.340
          13  02     - deplasari in strainatate
                        2.510.496                                   2.510.496
          14         Contributii pentru constituirea Fondului de asigurari
                     sociale de sanatate
                        6.182.818                                   6.182.818
          20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                      116.924.093                                 116.924.093
          21         Drepturi cu caracter social
                          400.000                                     400.000
          22         Hrana
                        1.239.053                                   1.239.053
          23         Medicamente si materiale sanitare
                           12.150                                      12.150
          24         Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
                       44.040.620                                  44.040.620
          25         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
                       30.990.461                                  30.990.461
          26         Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
                     echipament
                        2.303.936                                   2.303.936
          27         Reparatii curente
                       14.820.344                                  14.820.344
          28         Reparatii capitale
                        6.950.000                                   6.950.000
          29         Carti si publicatii
                        2.416.512                                   2.416.512
          30         Alte cheltuieli
                       13.751.017                                  13.751.017
          34        SUBVENTII
                       12.842.027                                  12.842.027
          35  02     Subventii pe produse si activitati
                       12.842.027                                  12.842.027
          38        TRANSFERURI
                    9.153.353.598         6.307.551.500        15.460.905.098
          39         Transferuri consolidabile
                       29.355.000                                  29.355.000
          39  24       Transferuri catre bugetele locale pentru aeroporturi
                       de interes local
                       29.355.000                                  29.355.000
          40         Transferuri neconsolidabile
                    9.123.998.598         6.307.551.500        15.431.550.098
          40  02       Burse
                       24.000.000                                  24.000.000
          40  11       Contributii si cotizatii la organisme internationale
                       10.315.115                                  10.315.115
          40  24       Cheltuieli pentru sustinerea transportului feroviar
                       public de calatori
                    4.055.000.000                               4.055.000.000
          40  55       Contributii la programe realizate cu finantare
                       internationala
                    3.468.683.483         6.307.551.500         9.776.234.983
          40  56       Transferuri pentru drumuri, cai ferate, aviatie si
                       navigatie
                    1.000.000.000                               1.000.000.000
          40  80       Alte transferuri
                        1.000.000                                   1.000.000
          40  85       Transferuri pentru transportul de calatori cu metroul
                      565.000.000                                 565.000.000
          70       CHELTUIELI DE CAPITAL
                    1.844.708.574         1.524.855.500         3.369.564.074
          72         Investitii ale institutiilor publice
                      206.488.356                                 206.488.356
          73         Investitii ale regiilor autonome, societatilor si
                     companiilor nationale si societatilor comerciale cu
                     capital majoritar de stat
                    1.638.220.218         1.524.855.500         3.163.075.718
          84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                   CREDITE
                    4.301.400.100                               4.301.400.100
          85         Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                     comisioane la creditele externe contractate de
                     ordonatorii de credite
                    4.301.400.100                               4.301.400.100
          85  01       Rambursari de credite externe
                    2.147.845.050                               2.147.845.050
          85  02       Plati de dobanzi si comisioane
                    2.153.555.050                               2.153.555.050
6901              ALTE ACTIUNI ECONOMICE
                    5.518.816.925           897.440.700         6.416.257.625
          01       CHELTUIELI CURENTE
                    5.266.448.032           897.440.700         6.163.888.732
          02        CHELTUIELI DE PERSONAL
                      125.666.813                                 125.666.813
          10         Cheltuieli cu salariile
                       89.288.145                                  89.288.145
          11         Contributii pentru asigurari sociale de stat
                       21.875.596                                  21.875.596
          12         Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata
                     ajutorului de somaj
                        4.464.406                                   4.464.406
          13         Deplasari, detasari, transferari
                        3.788.493                                   3.788.493
          13  01     - deplasari, detasari, transferari in tara
                        1.725.310                                   1.725.310
          13  02     - deplasari in strainatate
                        2.063.183                                   2.063.183
          14         Contributii pentru constituirea Fondului de asigurari
                     sociale de sanatate
                        6.250.173                                   6.250.173
          20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                      359.313.544                                 359.313.544
          22         Hrana
                           25.000                                      25.000
          23         Medicamente si materiale sanitare
                            1.000                                       1.000
          24         Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
                      113.487.408                                 113.487.408
          25         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
                       39.679.553                                  39.679.553
          26         Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
                     echipament
                        4.304.202                                   4.304.202
          27         Reparatii curente
                       15.498.686                                  15.498.686
          28         Reparatii capitale
                       16.213.271                                  16.213.271
          29         Carti si publicatii
                          847.802                                     847.802
          30         Alte cheltuieli
                      169.256.622                                 169.256.622
          34        SUBVENTII
                       66.567.251           205.560.000           272.127.251
          35  01     Alocatii de la buget pentru institutii publice
                       65.565.465           205.560.000           271.125.465
          35  03     Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si
                     tarif
                        1.001.786                                   1.001.786
          38        TRANSFERURI
                    4.714.900.424           691.880.700         5.406.781.124
          40         Transferuri neconsolidabile
                    4.714.900.424           691.880.700         5.406.781.124
          40  11       Contributii si cotizatii la organisme internationale
                        5.272.670                                   5.272.670
          40  21       Plati efectuate in cadrul programelor de dezvoltare
                      992.125.094                                 992.125.094
          40  26       Transferuri aferente Fondului National de Preaderare
                    2.628.698.000                               2.628.698.000
          40  48       Meteorologie si hidrologie
                       95.431.860           690.453.200           785.885.060
          40  49       Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor
                          391.500                                     391.500
          40  51       Cooperare economica internationala
                       40.000.000                                  40.000.000
          40  55       Contributii la programe realizate cu finantare
                       internationala
                       62.981.300             1.427.500            64.408.800
          40  62       Stimularea exporturilor
                      800.000.000                                 800.000.000
          40  81       Fond de garantare a imprumuturilor pentru
                       intreprinderi mici si mijlocii
                       50.000.000                                  50.000.000
          40  86       Programul de realizare a sistemului national
                       antigrindina
                       40.000.000                                  40.000.000
          70       CHELTUIELI DE CAPITAL
                      114.637.983                                 114.637.983
          71         Stocuri pentru rezerve materiale nationale si de
                     mobilizare
                       94.822.123                                  94.822.123
          72         Investitii ale institutiilor publice
                       19.721.170                                  19.721.170
          73         Investitii ale regiilor autonome, societatilor si
                     companiilor nationale si societatilor comerciale cu
                     capital majoritar de stat
                           94.690                                      94.690
          84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                   CREDITE
                      137.730.910                                 137.730.910
          85         Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                     comisioane la creditele externe contractate de
                     ordonatorii de credite
                      137.730.910                                 137.730.910
          85  01       Rambursari de credite externe
                       64.020.806                                  64.020.806
          85  02       Plati de dobanzi si comisioane
                       73.710.104                                  73.710.104
7101              CERCETARE STIINTIFICA
                    2.680.889.587                               2.680.889.587
          01       CHELTUIELI CURENTE
                    2.537.663.996                               2.537.663.996
          02        CHELTUIELI DE PERSONAL
                      392.211.333                                 392.211.333
          10         Cheltuieli cu salariile
                      287.224.688                                 287.224.688
          11         Contributii pentru asigurari sociale de stat
                       68.876.089                                  68.876.089
          12         Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata
                     ajutorului de somaj
                       13.876.179                                  13.876.179
          13         Deplasari, detasari, transferari
                        2.604.281                                   2.604.281
          13  01     - deplasari, detasari, transferari in tara
                        1.950.994                                   1.950.994
          13  02     - deplasari in strainatate
                          653.287                                     653.287
          14         Contributii pentru constituirea Fondului de asigurari
                     sociale de sanatate
                       19.630.096                                  19.630.096
          20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                      781.669.219                                 781.669.219
          21         Drepturi cu caracter social
                        4.243.076                                   4.243.076
          22         Hrana
                        4.610.326                                   4.610.326
          23         Medicamente si materiale sanitare
                           28.827                                      28.827
          24         Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
                       19.690.151                                  19.690.151
          25         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
                        7.656.634                                   7.656.634
          26         Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
                     echipament
                          886.086                                     886.086
          27         Reparatii curente
                        1.887.192                                   1.887.192
          28         Reparatii capitale
                        2.565.000                                   2.565.000
          29         Carti si publicatii
                          631.006                                     631.006
          30         Alte cheltuieli
                      739.470.921                                 739.470.921
          34        SUBVENTII
                       10.558.566                                  10.558.566
          35  01     Alocatii de la buget pentru institutii publice
                       10.558.566                                  10.558.566
          38        TRANSFERURI
                    1.353.224.878                               1.353.224.878
          39         Transferuri consolidabile
                          112.056                                     112.056
          39  10       Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului
                       de asigurari sociale de sanatate reprezentand
                       contributia datorata de persoanele care satisfac
                       serviciul militar in termen
                          112.056                                     112.056
          40         Transferuri neconsolidabile
                    1.353.112.822                               1.353.112.822
          40  11       Contributii si cotizatii la organisme internationale
                       51.549.894                                  51.549.894
          40  16       Fondul de cercetare-dezvoltare
                      533.496.801                                 533.496.801
          40  17       Fondul pentru stimularea inovarii
                      292.394.000                                 292.394.000
          40  55       Contributii la programe realizate cu finantare
                       internationala
                      344.000.000                                 344.000.000
          40  59       Transferuri pentru cercetare-dezvoltare (granturi)
                       81.672.127                                  81.672.127
          40  80       Alte transferuri
                       50.000.000                                  50.000.000
          70       CHELTUIELI DE CAPITAL
                      143.225.591                                 143.225.591
          72         Investitii ale institutiilor publice
                      143.225.591                                 143.225.591
7201              ALTE ACTIUNI
                    1.607.449.340           697.476.500         2.304.925.840
          01       CHELTUIELI CURENTE
                    1.088.416.389           340.581.294         1.428.997.683
          02        CHELTUIELI DE PERSONAL
                      365.168.926             1.311.373           366.480.299
          10         Cheltuieli cu salariile
                      275.388.247               940.000           276.328.247
          11         Contributii pentru asigurari sociale de stat
                       52.218.501                                  52.218.501
          12         Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata
                     ajutorului de somaj
                       10.387.449                                  10.387.449
          13         Deplasari, detasari, transferari
                        8.432.300               371.373             8.803.673
          13  01     - deplasari, detasari, transferari in tara
                        4.900.000               171.373             5.071.373
          13  02     - deplasari in strainatate
                        3.532.300               200.000             3.732.300
          14         Contributii pentru constituirea Fondului de asigurari
                     sociale de sanatate
                       18.742.429                                  18.742.429
          20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII
                      103.438.169            25.219.921           128.658.090
          22         Hrana
                       17.383.030                                  17.383.030
          24         Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie
                       12.812.151             3.000.000            15.812.151
          25         Materiale si prestari de servicii cu caracter functional
                        2.829.107             2.800.000             5.629.107
          26         Obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si
                     echipament
                       11.241.158             4.400.000            15.641.158
          27         Reparatii curente
                        1.062.430                                   1.062.430
          28         Reparatii capitale
                           30.000                                      30.000
          29         Carti si publicatii
                          110.000               112.300               222.300
          30         Alte cheltuieli
                       57.970.293            14.907.621            72.877.914
          34        SUBVENTII
                       71.900.000                                  71.900.000
          35  02     Subventii pe produse si activitati
                       71.900.000                                  71.900.000
          38        TRANSFERURI
                      547.909.294           314.050.000           861.959.294
          39         Transferuri consolidabile
                        1.187.794                                   1.187.794
          39  10       Transferuri din bugetul de stat catre bugetul Fondului
                       de asigurari sociale de sanatate, reprezentand
                       contributia datorata de persoanele care satisfac
                       serviciul militar in termen
                        1.187.794                                   1.187.794
          40         Transferuri neconsolidabile
                      546.721.500           314.050.000           860.771.500
          40  27       Transferuri aferente Fondului Roman de Dezvoltare
                       Sociala
                       66.521.500           314.050.000           380.571.500
          40  28       Executarea silita a creantelor bugetare
                       15.000.000                                  15.000.000
          40  29       Despagubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si
                       extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea
                       intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale
                      394.200.000                                 394.200.000
          40  30       Onorariile pentru expertizele contabile dispuse in
                       cadrul procesului penal
                        3.000.000                                   3.000.000
          40  35       Finantarea partidelor politice
                       58.000.000                                  58.000.000
          40  80       Alte transferuri
                       10.000.000                                  10.000.000
          70       CHELTUIELI DE CAPITAL
                      446.573.051           356.895.206           803.468.257
          72         Investitii ale institutiilor publice
                      446.573.051           356.895.206           803.468.257
          84       RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI SI COMISIOANE LA
                   CREDITE
                       72.459.900                                  72.459.900
          85         Rambursari de credite externe si plati de dobanzi si
                     comisioane la creditele externe contractate de
                     ordonatorii de credite
                       72.459.900                                  72.459.900
          85  01       Rambursari de credite externe
                       22.211.900                                  22.211.900
          85  02       Plati de dobanzi si comisioane
                       50.248.000                                  50.248.000
8501              TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT
                    3.000.000.000                               3.000.000.000
          01       CHELTUIELI CURENTE
                    3.000.000.000                               3.000.000.000
          38        TRANSFERURI
                    3.000.000.000                               3.000.000.000
          39         Transferuri consolidabile
                    3.000.000.000                               3.000.000.000
          39  03       Transferuri din bugetul de stat catre bugetele locale
                       pentru investitii finantate partial din imprumuturi
                       externe
                    1.500.000.000                               1.500.000.000
          39  04       Transferuri din bugetul de stat catre bugetul
                       asigurarilor sociale de stat
                    1.500.000.000                               1.500.000.000
8601              IMPRUMUTURI
                      262.461.800                                 262.461.800
          79       IMPRUMUTURI ACORDATE
                      262.461.800                                 262.461.800
          80  02     Imprumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective
                     aprobate prin conventii bilaterale si acorduri
                     interguvernamentale
                      210.219.000                                 210.219.000
          80  05     Imprumuturi acordate persoanelor care beneficiaza de
                     statutul de refugiat si sunt lipsite de mijloace de
                     existenta
                        1.760.880                                   1.760.880
          80  13     Microcredite acordate persoanelor fizice care desfasoara
                     activitati pe cont propriu, aducatoare de venituri, in
                     vederea intretinerii materiale
                       50.481.920                                  50.481.920
8801              DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE SI ALTE CHELTUIELI
                   50.617.100.000                              50.617.100.000
          01       CHELTUIELI CURENTE
                   50.617.100.000                              50.617.100.000
          49        DOBANZI
                   50.617.100.000                              50.617.100.000
          50  01     Dobanzi aferente datoriei publice interne
                   31.201.000.000                              31.201.000.000
          50  02     Dobanzi aferente datoriei publice externe
                    3.100.800.000                               3.100.800.000
          50  03     Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea
                     titlurilor de stat si de riscurile garantiilor date de
                     stat in conditiile legii
                    7.803.900.000                               7.803.900.000
          50  04     Diferente de curs aferente datoriei publice externe
                    2.597.100.000                               2.597.100.000
          50  05     Diferente de curs aferente datoriei publice interne
                    1.716.000.000                               1.716.000.000
          50  06     Rambursari de credite externe pentru importul de
                     combustibili
                    3.969.900.000                               3.969.900.000
          50  07     Dobanzi si comisioane aferente creditului extern pentru
                     importul de combustibili
                      228.400.000                                 228.400.000
9501              FONDURI DE REZERVA
                    1.908.327.108                               1.908.327.108
          01         Fond de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului
                    1.141.927.108                               1.141.927.108
          02         Fond de interventie la dispozitia Guvernului
                      650.000.000                                 650.000.000
          03         Fond la dispozitia Guvernului Romaniei pentru relatiile
                     cu Republica Moldova
                      116.400.000                                 116.400.000
9901              DEFICIT
                  -41.305.800.000       -21.407.749.906       -62.713.549.906
_____________________________________________________________________________

    ANEXA 4

                                LISTA
impozitelor, taxelor si a celorlalte venituri pe anul 2001
________________________________________________________________________________
 Denumirea impozitelor,    Acte normative care reglementeaza impozitele, taxele
taxelor si a celorlalte                   si alte venituri
       venituri
________________________________________________________________________________
                                      I. PENTRU BUGETUL DE STAT

I. VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE:
A1. Impozite directe
  1. Impozitul pe profit   Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul
                           pe profit, aprobata si modificata prin
                           Legea nr. 73/1996, republicata in 1997, cu
                           modificarile si completarile ulterioare;
                           Ordonanta Guvernului nr. 24/1996 privind impozitul
                           pe venitul reprezentantelor din Romania ale
                           societatilor comerciale si organizatiilor economice
                           straine, aprobata si modificata prin
                           Legea nr. 29/1997, cu modificarile ulterioare;
                           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20/2000 pentru
                           modificarea Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind
                           infiintarea si functionarea Fondului de garantare a
                           depozitelor in sistemul bancar, aprobata si
                           modificata prin Legea nr. 88/1997 si ulterior
                           modificata si completata prin Ordonanta de
                           urgenta a Guvernului nr. 110/1999; Legea
                           educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, modificata
                           prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 240/2000;
                           Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficienta a
                           energiei;
                           Ordonanta Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea
                           realizarii Unitatii 2 din cadrul obiectivului de
                           investitii "Centrala Nuclearoelectrica Cernavoda -
                           5x700 MWe"; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
                           273/2000 pentru modificarea Legii nr. 101/1998
                           privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei;
                           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 297/2000 pentru
                           completarea Legii nr. 133/1999 privind stimularea
                           intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si
                           dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii;
  2. Impozitul pe venit    Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe
                           venit, cu modificarile ulterioare; Ordonanta de
                           urgenta a Guvernului nr. 216/1999 pentru modificarea
                           Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale;
                           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2000 pentru
                           modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
                           66/1997 privind scutirea de la plata a impozitelor pe
                           salarii si/sau pe venituri realizate de consultanti
                           straini pentru activitatile desfasurate in Romania in
                           cadrul unor acorduri de imprumut; Legea educatiei
                           fizice si sportului nr. 69/2000; Legea nr. 32/2000
                           privind societatile de asigurare si supravegherea
                           asigurarilor; Legea nr. 19/2000 privind sistemul
                           public de pensii si alte drepturi de asigurari
                           sociale; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
                           136/2000 privind modul de stabilire a platilor
                           compensatorii si a ajutoarelor care se acorda
                           personalului militar; Ordonanta Guvernului nr.
                           83/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr.
                           50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale
                           personalului din organele autoritatii judecatoresti;
                           Ordonanta Guvernului nr. 75/2000 privind autorizarea
                           expertilor criminalisti; Legea nr. 188/2000 privind
                           executorii judecatoresti; Ordonanta Guvernului nr.
                           126/2000 privind continuarea realizarii Unitatii 2
                           din cadrul obiectivului de investitii "Centrala
                           Nuclearoelectrica Cernavoda - 5x700 MWe";
  3. Alte impozite
  directe:
  a) impozitul pe          Ordonanta Guvernului nr. 83/1998 privind impunerea
  veniturile realizate     unor venituri realizate din Romania de persoane
  de persoanele juridice   fizice si juridice nerezidente, modificata prin
  nerezidente              Ordonanta Guvernului nr. 126/2000; conventiile de
                           evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu
                           alte state;
  b) impozitul pe profit   Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei
  obtinut din activitati   impotriva unor activitati comerciale ilicite,
  comerciale ilicite sau   republicata in 1991, completata prin Legea nr.
  din nerespectarea        177/1998 si prin Ordonanta Guvernului nr. 126/1998,
  Legii privind protectia  aprobata prin Legea nr. 243/1998;
  consumatorilor           Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 privind protectia
                           consumatorilor, aprobata si modificata prin
                           Legea nr. 11/1994, republicata in 1994, cu
                           modificarile ulterioare;
  c) impozitul pe          Ordonanta Guvernului nr. 26/1995 privind impozitul pe
  dividende de la          dividende, aprobata si modificata prin Legea nr.
  societatile comerciale   101/1995, cu modificarile ulterioare; Ordonanta de
                           urgenta a Guvernului nr. 217/1999 pentru modificarea
                           si completarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1994
                           privind impozitul pe profit; Ordonanta Guvernului nr.
                           73/1999 privind impozitul pe venit, cu modificarile
                           ulterioare;
  d) contributia agentilor Ordonanta Guvernului nr. 75/1999 privind constituirea
  economici pentru         Fondului special de sustinere a invatamantului de
  invatamantul de stat     stat, modificata prin Ordonanta de urgenta a
                           Guvernului nr. 32/2001;
  e) alte incasari din     Alte legi specifice prin care se stabilesc impozite
  impozite directe         directe cuvenite bugetului de stat;
  4. Contributii:
  a) contributia pentru    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 31/1998 privind
  pensia suplimentara      unificarea fondurilor componente ale bugetului
                           asigurarilor sociale de stat, precum si a celor
                           pentru plata pensiilor cuvenite asiguratilor din
                           unitatile cu atributii in domeniul apararii
                           nationale, ordinii publice si sigurantei nationale;
                           Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii
                           si alte drepturi de asigurari sociale;
  b) contributia agentilor Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999
  economici pentru         privind protectia speciala si incadrarea in munca a
  persoanele cu handicap   persoanelor cu handicap, modificata si completata
                           prin ordonantele de urgenta ale Guvernului nr.
                           40/2000 si nr. 32/2001;
A2. Impozite indirecte
  1. Taxa pe valoarea      Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 17/2000 privind
  adaugata                 taxa pe valoarea adaugata; Ordonanta Guvernului nr.
                           30/1995 privind regimul de concesionare a construirii
                           si exploatarii unor tronsoane de cai de comunicatii
                           terestre - autostrazi si cai ferate, aprobata si
                           modificata prin Legea nr. 136/1996; Ordonanta de
                           urgenta a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul
                           investitiilor straine in Romania - pentru
                           facilitatile in derulare pana la expirarea termenelor
                           acordate; Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind
                           operatiunile de leasing si societatile de leasing,
                           aprobata si modificata prin Legea nr. 90/1998,
                           republicata in 2000; Ordonanta Guvernului nr. 8/1998
                           privind constituirea Fondului special pentru
                           promovarea si dezvoltarea turismului, modificata si
                           completata prin Ordonanta Guvernului nr. 43/1998,
                           aprobata si modificata prin Legea nr. 23/2000;
                           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1998 privind
                           regimul zonelor defavorizate, cu modificarile si
                           completarile ulterioare; Ordonanta Guvernului nr.
                           116/1998 privind instituirea regimului special pentru
                           activitatea de transport maritim international;
                           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1999 cu
                           privire la gestionarea fondurilor nerambursabile
                           alocate Romaniei de catre Comunitatea Europeana,
                           precum si a fondurilor de cofinantare aferente
                           acestora, aprobata prin Legea nr. 22/2000;
                           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1999 privind
                           scutirea de la plata drepturilor de import a
                           bunurilor importate prin servicii postale si in regim
                           de curierat rapid de catre persoanele juridice;
                           Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000;
                           Legea nr. 134/2000 privind regimul parcurilor
                           industriale;
                           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2000
                           privind scutirea de la plata taxelor vamale, precum
                           si a suprataxelor vamale pentru instalatii,
                           echipamente, utilaje si combustibili energetici care
                           sunt importati prin credite externe contractate cu
                           garantia statului de companii si societati nationale,
                           institutii publice si societati comerciale;
                           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 208/2000
                           privind scutirea de taxa pe valoarea adaugata pentru
                           livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii
                           prevazute in anexa la Hotararea Guvernului nr.
                           211/2000 privind garantarea de catre Ministerul
                           Finantelor a unor imprumuturi externe pentru
                           Ministerul Apararii Nationale;
                           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
                           297/2000 pentru completarea Legii nr. 133/1999
                           privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru
                           infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si
                           mijlocii; alte legi specifice care prevad
                           reglementari in domeniul taxei pe valoarea adaugata;
  2. Accize                Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul
                           produselor supuse accizelor, cu modificarile si
                           completarile ulterioare; Ordonanta de urgenta a
                           Guvernului nr. 160/1999 privind instituirea unor
                           masuri de stimulare a activitatii titularilor de
                           acorduri petroliere si subcontractantilor acestora,
                           care desfasoara operatiuni petroliere in perimetre
                           marine ce includ zone cu adancime de apa de peste 100
                           m; Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000;
  3. Taxe vamale:
  a) taxe vamale de la     Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei;
  persoane juridice        Legea nr. 35/1991 privind regimul investitiilor
                           straine, republicata in 1993, cu modificarile
                           ulterioare - pentru facilitatile in derulare pana la
                           expirarea termenelor acordate; Ordonanta Guvernului
                           nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al
                           Romaniei, aprobata si modificata prin Legea nr.
                           102/1994, cu modificarile ulterioare; Legea minelor
                           nr. 61/1998; Legea petrolului nr. 134/1995;          
                           Ordonanta Guvernului nr. 51/1997 privind operatiunile
                           de leasing si societatile de leasing, aprobata si
                           modificata prin Legea nr. 90/1998, completata si
                           modificata prin Legea nr. 99/1999; Ordonanta de
                           urgenta a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul
                           investitiilor straine in Romania - pentru
                           facilitatile in derulare pana la expirarea termenelor
                           acordate; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
                           24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, cu
                           modificarile si completarile ulterioare;
                           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999
                           privind protectia speciala si incadrarea in munca a
                           persoanelor cu handicap, modificata prin Ordonanta
                           de urgenta a Guvernului nr. 40/2000; Ordonanta
                           de urgenta a Guvernului nr. 208/1999 privind regimul
                           vamal al marfurilor comercializate in regim
                           duty-free; Legea educatiei fizice si sportului
                           nr. 69/2000; Ordonanta de urgenta a Guvernului
                           nr. 124/2000 pentru aprobarea modificarii taxelor
                           vamale aplicate in Romania la importul anumitor
                           produse agricole originare din Uniunea Europeana;
                           Ordonanta Guvernului nr. 126/2000 privind
                           continuarea realizarii Unitatii 2 din cadrul
                           obiectivului de investitii "Centrala
                           Nuclearoelectrica Cernavoda - 5x700 MWe";
                           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2000
                           privind scutirea de la plata taxelor vamale, precum
                           si a suprataxelor vamale pentru instalatii,
                           echipamente, utilaje si combustibili energetici care
                           sunt importati prin credite externe contractate cu
                           garantia statului de companii si societati nationale,
                           institutii publice si societati comerciale;
                           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 297/2000
                           pentru completarea Legii nr. 133/1999 privind
                           stimularea intreprinzatorilor privati pentru
                           infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si
                           mijlocii; alte legi specifice care prevad
                           reglementari in domeniul taxelor vamale;
  b) taxe vamale si alte   Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei;
  venituri incasate de la  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999
  persoane fizice prin     privind protectia speciala si incadrarea in munca a
  unitatile vamale         persoanelor cu handicap, modificata prin Ordonanta de
                           urgenta a Guvernului nr. 40/2000.
  4. Alte impozite
  indirecte:
  a) taxe pentru jocuri    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/1998 privind
  de noroc                 regimul de autorizare a activitatilor din domeniul
                           jocurilor de noroc, aprobata si modificata prin Legea
                           nr. 166/1999, modificata si completata prin Ordonanta
                           Guvernului nr. 36/2000;
  b) majorari si           Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar,
  penalitati de            cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al
  intarziere pentru        artelor plastice si de divertisment, modificata si
  venituri nevarsate la    completata prin Ordonanta Guvernului nr. 123/2000;
  termen                   Legea nr. 12/1996 pentru modificarea Legii nr. 3/1992
                           privind instituirea "Timbrului olimpic";
  c) taxe si tarife        Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
  pentru eliberarea de     modificarile ulterioare; Legea concurentei nr.
  licente si autorizatii   21/1996, cu modificarile ulterioare; Legea
  de functionare           telecomunicatiilor nr. 74/1996, cu modificarile
                           ulterioare; Legea serviciilor postale nr. 83/1996;
                           Legea nr. 111/1996 privind desfasurarea in siguranta
                           a activitatilor nucleare, modificata si completata
                           prin Legea nr. 16/1998, republicata in 1998;
                           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1998 privind
                           energia electrica si termica, modificata prin
                           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 67/2000; Legea
                           nr. 85/1997 privind acceptarea de catre Romania a
                           Codului international de management pentru
                           exploatarea in siguranta a navelor si pentru
                           prevenirea poluarii (Codul international de
                           management al sigurantei - Codul I.S.M.), adoptat de
                           catre Organizatia Maritima Internationala prin
                           Rezolutia A 741 (18) din 4 noiembrie 1993; Ordonanta
                           de urgenta a Guvernului nr. 4/1996 privind acordarea
                           licentelor de instalare si operare a retelelor GSM si
                           DCS 1800 si stabilirea taxelor de licenta, modificata
                           prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/1997,
                           aprobate si modificate prin Legea nr. 163/1997,
                           republicata in 1998 si modificata prin Ordonanta de
                           urgenta a Guvernului nr. 17/1998, aprobata si
                           modificata prin Legea nr. 51/1999; Ordonanta
                           Guvernului nr. 9/1993 privind taxele de eliberare a
                           deciziilor de autorizare in domeniul audiovizualului,
                           aprobata prin Legea nr. 102/1994, modificata si
                           completata prin Ordonanta Guvernului nr. 19/1998,
                           aprobata si modificata prin Legea nr. 231/1998;
                           Ordonanta Guvernului nr. 42/1995 privind productia de
                           produse alimentare destinate comercializarii,
                           aprobata si modificata prin Legea nr. 123/1995,
                           modificata si completata prin Ordonanta Guvernului
                           nr. 33/1999; Legea nr. 137/1995 privind protectia
                           mediului, republicata in 2000; Ordonanta de urgenta a
                           Guvernului nr. 208/1999 privind regimul vamal al
                           marfurilor comercializate in regim duty-free;
                           Ordonanta Guvernului nr. 80/1998 privind prelungirea
                           duratei de valabilitate a licentei N.M.T. si
                           stabilirea taxei aferente; Ordonanta de urgenta a
                           Guvernului nr. 42/1999 pentru completarea Legii
                           sanitare veterinare nr. 60/1974, aprobata si
                           modificata prin Legea nr. 62/2000 si modificata prin
                           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 90/2000;
                           Ordonanta Guvernului nr. 56/2000 privind
                           reglementarea depozitarii cerealelor si semintelor
                           oleaginoase, regimul certificatelor de depozit pentru
                           acestea, precum si constituirea Fondului de garantare
                           pentru certificatele de depozit; Legea nr. 139/2000
                           privind activitatea de meteorologie;
                           Ordonanta Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de
                           obtinere, testare, utilizare si comercializare a
                           organismelor modificate genetic prin tehnicile
                           biotehnologiei moderne, precum si a produselor
                           rezultate din acestea;
                           Ordonanta Guvernului nr. 128/2000 pentru stabilirea
                           unor tarife pentru serviciile prestate in regim de
                           urgenta catre populatie de Ministerul de Interne;
                           Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale;
                           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 228/2000
                           privind protejarea monumentelor istorice;
                           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 243/2000
                           privind protectia atmosferei; Ordonanta de urgenta a
                           Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor
                           industriale reciclabile; alte legi specifice care
                           prevad reglementari in domeniul taxelor si tarifelor
                           de licenta si al autorizatiilor de functionare;
  d) taxa pentru           Legea petrolului nr. 134/1995;
  activitatea de           Legea minelor nr. 61/1998;
  prospectiune, explorare
  si exploatare a
  resurselor minerale
  e) taxe judiciare de     Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de
  timbru                   timbru, cu modificarile ulterioare;
                           Legea nr. 115/1996 privind declararea si controlul
                           averii demnitarilor, magistratilor, functionarilor
                           publici si a unor persoane cu functii de conducere;
                           alte legi specifice desfasurarii activitatii pentru
                           care se stabilesc taxe judiciare de timbru cuvenite
                           bugetului de stat;
  f) taxe de timbru pentru Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de
  activitatea notariala    timbru, cu modificarile ulterioare; Ordonanta
                           Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru
                           pentru activitatea notariala, aprobata si modificata
                           prin Legea nr. 122/1998, cu modificarile ulterioare;
  g) taxe extrajudiciare   Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de
  de timbru                timbru;
  h) amenzi judiciare      Ordonanta Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea
                           si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele
                           judiciare de timbru si a Ordonantei Guvernului nr.
                           12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea
                           notariala; Codul de procedura penala;
                           Codul de procedura civila, cu modificarile
                           ulterioare;
  i) venituri din          Ordonanta Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea
  recuperarea              si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele
  cheltuielilor judiciare  judiciare de timbru si a Ordonantei Guvernului nr.
  avansate de stat         12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea
                           notariala; Legea nr. 126/1999 privind aprobarea
                           Ordonantei Guvernului nr. 50/1997 pentru completarea
                           Ordonantei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea
                           activitatii de expertiza contabila si a contabililor
                           autorizati;
  j) taxa asupra unor      Ordonanta Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea
  activitati daunatoare    ocrotirii sanatatii, aprobata prin Legea nr.
  sanatatii si din         114/1992, modificata si completata prin Ordonanta
  publicitatea lor         Guvernului nr. 109/1999 si prin Ordonanta de urgenta
                           a Guvernului nr. 32/2001;
  k) taxa de timbru        Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/1999
  social asupra jocurilor  privind infiintarea si utilizarea Fondului national
  de noroc                 de solidaritate, modificata si completata prin
                           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2000 si prin
                           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2001;
  l) taxa de timbru social Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/1999
  asupra valorii           privind infiintarea si utilizarea Fondului national
  automobilelor noi din    de solidaritate, modificata si completata prin
  import                   Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2000 si prin
                           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2001;
  m) contributia agentilor Ordonanta Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea
  economici din turism     Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea
                           turismului, modificata si completata prin Ordonanta
                           Guvernului nr. 43/1998, aprobata prin Legea nr.
                           23/2000, modificata prin Ordonanta de urgenta a
                           Guvernului nr. 32/2001;
  n) impozitul pe titeiul  Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul
 din productia interna si  produselor supuse accizelor, cu modificarile si
 gazele naturale           completarile ulterioare; Ordonanta de urgenta a
                           Guvernului nr. 160/1999 privind instituirea unor
                           masuri de stimulare a activitatii titularilor de
                           acorduri petroliere si subcontractantilor acestora,
                           care desfasoara operatiuni petroliere in perimetre
                           marine ce includ zone cu adancime de apa de peste 100
                           metri;
  o) taxe de autorizare    Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul
  pentru comercializarea   produselor supuse accizelor, cu modificarile si
  alcoolului, bauturilor   completarile ulterioare;
  alcoolice, produselor
  din tutun si a cafelei
  p) venituri cu           Legea nr. 8/1994 privind constituirea si utilizarea
  destinatie speciala din  Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea
  comisionul pentru        punctelor de control pentru trecerea frontierei,
  servicii vamale          precum si a celorlalte unitati vamale, modificata
                           prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/1999 si
                           prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2001;
  q) venituri cu           Ordonanta Guvernului nr. 47/1998 privind constituirea
  destinatie speciala din  si utilizarea Fondului special al aviatiei civile,
  cotele aplicate asupra   modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
  veniturilor realizate    32/2001;
  in domeniul aviatiei
  civile
  r) alte incasari din     Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
  impozite indirecte       modificarile ulterioare; Ordonanta de urgenta a
                           Guvernului nr. 222/2000 pentru modificarea art. 82
                           din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind
                           executarea creantelor bugetare; alte legi specifice
                           prin care se stabilesc impozite indirecte cuvenite
                           bugetului de stat;
B. VENITURI NEFISCALE
  1. Varsaminte din        Ordonanta Guvernului nr. 23/1996 privind repartizarea
  profitul net al          profitului la regiile autonome, aprobata prin Legea
  regiilor autonome        nr. 41/1997, cu modificarile ulterioare;
  2. Varsaminte de la
  institutiile publice:
  a) taxe de metrologie    Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
                           modificarile ulterioare;
                           Ordonanta Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea
                           de metrologie, aprobata si modificata prin
                           Legea nr. 11/1994, cu modificarile ulterioare;
  b) taxe pentru           Ordonanta Guvernului nr. 48/1994 privind modificarea
  prestatiile efectuate    unor taxe pentru folosirea drumurilor publice si
  si eliberarea            pentru unele prestari de servicii in porturi si
  autorizatiilor de        aeroporturi, aprobata prin Legea nr. 123/1994,
  transport in trafic      modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 67/1998,
  international            aprobata prin Legea nr. 44/2001;
                           Ordonanta Guvernului nr. 116/1998 privind instituirea
                           regimului special pentru activitatea de transport
                           maritim international;
  c) taxe consulare        Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
                           modificarile ulterioare;
                           Ordonanta Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea
                           serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru
                           prestarea acestora, aprobata si modificata prin
                           Legea nr. 89/1993, modificata prin Ordonanta
                           Guvernului nr. 59/1999 si prin Ordonanta Guvernului
                           nr. 43/1994, aprobata prin Legea nr. 123/1994;
  d) taxe pentru analize   Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
  efectuate de             modificarile ulterioare; Ordonanta Guvernului nr.
  laboratoare, altele      21/1992 privind protectia consumatorilor, republicata
  decat cele sanitare,     in 1994, cu modificarile ulterioare;
  de pe langa institutii
  e) taxe si alte venituri Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
  din protectia mediului   modificarile ulterioare; Legea privind protectia
                           mediului nr. 137/1995, republicata in 2000;
  f) varsaminte din        Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
  disponibilitatile        modificarile ulterioare; Decretul nr. 151/1975
  institutiilor publice    privind autofinantarea unor activitati ale
  si activitatile          institutiilor de stat, aprobat prin Legea nr.
  autofinantate            54/1975, cu modificarile ulterioare;
  g) varsaminte din        Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
  veniturile institutiilor modificarile ulterioare; Decretul nr. 151/1975
  publice si activitatilor privind autofinantarea unor activitati ale
  autofinantate            institutiilor de stat, aprobat prin Legea nr.
                           54/1975, cu modificarile ulterioare;
  h) alte venituri de la   Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
  institutiile publice     modificarile ulterioare; Legea nr. 52/1994 privind
                           valorile mobiliare si bursele de valori, cu
                           modificarile ulterioare; Legea nr. 111/1996 privind
                           desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare,
                           republicata in 1998; Legea locuintei nr. 114/1996,
                           republicata in 1997, cu modificarile ulterioare;
                           Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si
                           regimul juridic al acesteia; Legea nr. 203/1999
                           privind permisele de munca, completata prin Ordonanta
                           de urgenta a Guvernului nr. 172/2000; Ordonanta
                           Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si
                           fundatii; Ordonanta Guvernului nr. 22/1992 privind
                           finantarea ocrotirii sanatatii, aprobata prin Legea
                           nr. 114/1992, modificata si completata prin Ordonanta
                           Guvernului nr. 109/1999 si prin Ordonanta de urgenta
                           a Guvernului nr. 32/2001; alte legi specifice care
                           prevad reglementari in acest domeniu.
  3. Diverse venituri:
  a) venituri din          Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
  aplicarea prescriptiei   modificarile ulterioare; Decretul nr. 167/1958
  extinctive (pentru       privind prescriptia extinctiva, republicat in 1960,
  institutiile publice)    cu modificarile ulterioare; Ordonanta Guvernului nr.
                           70/1997 privind controlul fiscal, aprobata si
                           modificata prin Legea nr. 64/1999;
  b) venituri din amenzi   Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea
  si alte sanctiuni        contraventiilor, cu modificarile ulterioare; Legea
  aplicate, potrivit       nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale;
  dispozitiilor legale     Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei;
                           Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea si sanctionarea
                           spalarii banilor; Ordonanta Guvernului nr. 23/1992
                           privind modificarea unor sanctiuni contraventionale,
                           aprobata prin Legea nr. 114/1992, cu modificarile
                           ulterioare; Ordonanta Guvernului nr. 55/1994 privind
                           majorarea limitelor minime si maxime ale amenzilor
                           contraventionale stabilite prin acte normative aflate
                           in vigoare la 1 iunie 1994, aprobata prin Legea nr.
                           129/1994 si modificata prin Ordonanta Guvernului nr.
                           27/1998; Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind
                           intarirea disciplinei financiar-valutare, aprobata si
                           modificata prin Legea nr. 131/1996, modificata si
                           completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
                           82/1999 si prin Ordonanta Guvernului nr. 26/1997,
                           aprobata si modificata prin Legea nr. 88/1998;
                           Ordonanta Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea
                           sistemului de marcare pentru tigarete, produse din
                           tutun si bauturi alcoolice, republicata in 1997,
                           modificata si completata prin Ordonanta Guvernului
                           nr. 86/1998, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
                           nr. 60/1999 si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
                           nr. 47/2000; Ordonanta Guvernului nr. 70/1997 privind
                           controlul fiscal, aprobata si modificata prin Legea
                           nr. 64/1999; Legea nr. 31/2000 privind stabilirea si
                           sanctionarea contraventiilor silvice; Legea nr.
                           32/2000 privind societatile de asigurare si
                           supravegherea asigurarilor; Ordonanta de urgenta a
                           Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor;
                           Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000;
                           Legea protectiei mediului nr. 137/1995, republicata
                           in 2000; Legea nr. 2/2000 privind modificarea si
                           completarea Legii nr. 61/1991 pentru sanctionarea
                           faptelor de incalcare a unor norme de convietuire
                           sociala, a ordinii si linistii publice; Ordonanta
                           Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor
                           supuse accizelor, cu modificarile si completarile
                           ulterioare; Legea nr. 143/2000 privind combaterea
                           traficului si consumului ilicit de droguri;
                           Ordonanta Guvernului nr. 39/2000 pentru stabilirea si
                           sanctionarea unor fapte contraventionale in
                           operatiunile de transport feroviar si cu metroul;
                           Ordonanta Guvernului nr. 45/2000 referitoare la unele
                           masuri pentru combaterea procedurii si
                           comercializarii neautorizate a fonogramelor;
                           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 29/2000 privind
                           sprijinul acordat producatorilor de lapte, modificata
                           si aprobata prin Legea nr. 42/2001; Ordonanta de
                           urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea
                           deseurilor industriale reciclabile; Ordonanta
                           Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii
                           sanatatii, aprobata prin Legea nr. 114/1992,
                           modificata si completata prin Ordonanta Guvernului
                           nr. 109/1999 si prin Ordonanta de urgenta a
                           Guvernului nr. 32/2001; Ordonanta de urgenta a
                           Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preturilor si
                           tarifelor reglementate, care se stabilesc cu avizul
                           Oficiului Concurentei; legile specifice desfasurarii
                           activitatii pentru care se stabilesc amenzi;
  c) incasari din cota     Codul penal al Romaniei, republicat in 1997, cu
  retinuta, conform        modificarile ulterioare;
  Codului penal
  d) restituiri de fonduri Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
  din finantarea bugetara  modificarile ulterioare;
  a anilor precedenti
  e) venituri din          Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor
  concesiuni               economice de stat ca regii autonome si societati
                           comerciale, cu modificarile ulterioare; Legea
                           petrolului nr. 134/1995; Legea nr. 72/1996 privind
                           finantele publice, cu modificarile ulterioare; Legea
                           minelor nr. 61/1998; Ordonanta Guvernului nr. 30/1995
                           privind regimul de concesionare a construirii si
                           exploatarii unor tronsoane de cai de comunicatii
                           terestre - autostrazi si cai ferate, aprobata si
                           modificata prin Legea nr. 136/1996; Legea nr.
                           213/1998 privind proprietatea publica si regimul
                           juridic al acesteia; Legea nr. 219/1998 privind
                           regimul concesiunilor; Ordonanta de urgenta a
                           Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea
                           societatilor comerciale ce detin in administrare
                           terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub
                           luciu de apa; Legea nr. 139/2000 privind activitatea
                           de meteorologie;
  f) penalitati pentru     Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de
  nedepunerea sau          intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si
  depunerea cu intarziere  taxe, aprobata si modificata prin Legea nr. 73/1998,
  a declaratiei de         modificata si completata prin Ordonanta Guvernului
  impozite si taxe         nr. 78/1998, republicata in 1999;
  g) incasarea dobanzilor  Legea nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si
  aferente ratelor lunare  spatii cu alta destinatie, construite din fondurile
  din vanzarea locuintelor statului si din fondurile unitatilor economice sau
  construite din           bugetare de stat, republicata in anul 1998;
  fondurile statului
  h) varsaminte de la      Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 102/1999
  persoane juridice,       privind protectia speciala si incadrarea in munca a
  pentru persoane cu       persoanelor cu handicap, modificata si completata
  handicap neincadrate     prin ordonantele de urgenta ale Guvernului nr.
                           40/2000 si nr. 32/2001;
  i) incasari din          Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea
  valorificarea bunurilor  contraventiilor, cu modificarile ulterioare; Legea
  confiscate, abandonate   nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
  si alte sume constatate  modificarile ulterioare; Legea nr. 141/1997 privind
  o data cu confiscarea,   Codul vamal al Romaniei; Legea nr. 12/1990 privind
  potrivit legii           protejarea populatiei impotriva unor activitati
                           comerciale ilicite, republicata in 1991, completata
                           prin Legea nr. 177/1998 si prin Ordonanta Guvernului
                           nr. 126/1998; Legea nr. 56/1992 privind frontiera de
                           stat a Romaniei, cu modificarile ulterioare,
                           republicata in 2000; Legea nr. 34/1996 privind
                           aprobarea volumului maxim de masa lemnoasa care se va
                           recolta in anul 1996; Legea nr. 21/1999 pentru
                           prevenirea si sanctionarea spalarii banilor;
                           Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 pentru
                           reglementarea modului si conditiilor de valorificare
                           a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit
                           legii, in proprietatea privata a statului, aprobata
                           si modificata prin Legea nr. 98/1999, completata si
                           modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
                           38/1998, modificata, completata si aprobata prin
                           Legea nr. 94/1999, modificata si completata prin
                           ordonantele Guvernului nr. 37/2000 si nr. 113/2000;
                           Ordonanta Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea
                           sistemului de marcare pentru tigarete, produse din
                           tutun si bauturi alcoolice, aprobata si modificata
                           prin Legea nr. 132/1995, republicata in 1997,
                           modificata si completata prin Ordonanta Guvernului
                           nr. 86/1998, prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
                           nr. 60/1999 si prin Ordonanta de urgenta a Guvernului
                           nr. 47/2000; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
                           152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman,
                           modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 100/2000;
                           Ordonanta Guvernului nr. 33/1995 privind masuri
                           pentru colectarea, reciclarea si reintroducerea in
                           circuitul productiv a deseurilor refolosibile de
                           orice fel, aprobata prin Legea nr. 137/1996;
                           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 cu
                           privire la regimul juridic al adoptiei, aprobata si
                           modificata prin Legea nr. 87/1998; Ordonanta de
                           urgenta a Guvernului nr. 101/1999 privind
                           valorificarea si transmiterea fara plata a unor
                           bunuri provenite din cadouri, devenite proprietate
                           privata a statului, aflate in administrarea si,
                           respectiv, in custodia Regiei Autonome "Administratia
                           Patrimoniului Protocolului de Stat"; Ordonanta de
                           urgenta a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul
                           preturilor si tarifelor reglementate, care se
                           stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei; legile
                           specifice desfasurarii activitatii in care se prevede
                           confiscarea de bunuri si sume;
  j) venituri realizate    Legea nr. 156/1997 privind acoperirea financiara a
  din incasarea debitelor  datoriilor fata de stat si de alte persoane juridice,
  evidentiate in           ramase in urma desfiintarii fostelor C.A.P.;
  bilanturile de lichidare
  a patrimoniului fostelor
  C.A.P.
  k) venituri din          Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/1998 pentru
  dividende                completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind
                           executarea creantelor bugetare;
  l) incasari din alte     Codul de procedura penala, republicat in 1997;
  surse                    Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei
                           juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte,
                           trecute in proprietatea statului;
                           Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea regulamentului
                           operatiilor de casa (valabil pentru institutiile
                           publice); Legea nr. 46/1996 privind pregatirea
                           populatiei pentru aparare si Hotararea Guvernului nr.
                           618/1997 privind modul de executare a serviciului
                           utilitar alternativ;
                           Ordonanta Guvernului nr. 121/1998 privind raspunderea
                           materiala a militarilor; Legea nr. 75/1995 privind
                           producerea, controlul calitatii, comercializarea si
                           folosirea semintelor si materialului saditor, precum
                           si inregistrarea soiurilor de plante agricole,
                           republicata in 1997; Ordonanta de urgenta a
                           Guvernului nr. 158/2000 pentru aprobarea compensatiei
                           de 500 lei/kg producatorilor agricoli pentru graul de
                           panificatie livrat din recolta anului 2000, destinat
                           consumului intern; alte legi specifice prin care se
                           stabilesc incasari de sume la bugetul de stat.
II. VENITURI DIN CAPITAL
  1. Venituri din
  valorificarea unor
  bunuri ale statului:
  a) venituri din          Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
  valorificarea unor       modificarile ulterioare; Ordonanta Guvernului nr.
  bunuri ale institutiilor 19/1995 privind unele masuri de perfectionare a
  publice                  regimului achizitiilor publice, precum si a regimului
                           de valorificare a bunurilor scoase din functiune,
                           apartinand institutiilor publice, aprobata prin
                           Legea nr. 96/1995; Ordonanta Guvernului nr. 112/2000
                           pentru reglementarea procesului de scoatere din
                           functiune, casare si valorificare a activelor
                           corporale care alcatuiesc domeniul public al statului
                           si al unitatilor administrativ-teritoriale;
                           Ordonanta Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea
                           ocrotirii sanatatii, aprobata prin Legea nr.
                           114/1992, modificata si completata prin Ordonanta
                           Guvernului nr. 109/1999 si prin Ordonanta de urgenta
                           a Guvernului nr. 32/2001;
  b) venituri din          Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat,
  valorificarea stocurilor republicata in 1997, completata prin Ordonanta de
  de la rezervele          urgenta a Guvernului nr. 133/1999; Ordonanta
  materiale nationale si   Guvernului nr. 36/1996 privind unele masuri
  de mobilizare            specifice pentru improspatarea stocurilor de produse
                           petroliere din rezervele de mobilizare ale armatei,
                           aprobata si modificata prin Legea nr. 208/1998;
  c) venituri obtinute in  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15/1998 pentru
  procesul de stingere a   completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind
  creantelor bugetare      executarea creantelor bugetare.

VII. DONATII SI
  SPONSORIZARI
  1. Donatii si
  sponsorizari
  a) donatii               Ordonanta Guvernului nr. 75/1999 privind constituirea
                           Fondului special de sustinere a invatamantului de
                           stat; Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/1999
                           privind infiintarea si utilizarea Fondului national
                           de solidaritate; Ordonanta de urgenta a Guvernului
                           nr. 8/1998 privind constituirea Fondului special
                           pentru promovarea si dezvoltarea turismului, aprobata
                           prin Legea nr. 23/2000; Ordonanta de urgenta a
                           Guvernului nr. 102/1999 privind protectia speciala
                           si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap,
                           modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a
                           Guvernului nr. 40/2000, modificate prin Ordonanta de
                           urgenta a Guvernului nr. 32/2001.
VIII. INCASARI DIN
  RAMBURSAREA
  IMPRUMUTURILOR ACORDATE
  1. Incasari din
  rambursarea
  imprumuturilor acordate:
  a) incasari din          Legea nr. 95/1993 privind continuarea participarii
  rambursarea              Romaniei la construirea Combinatului minier de
  imprumuturilor acordate  imbogatire a minereurilor acide cu continut de fier
  pentru finalizarea unor  de la Krivoi Rog - Ucraina si asigurarea resurselor
  obiective aprobate prin  de finantare necesare; Ordonanta Guvernului nr.
  conventii bilaterale si  19/1996 privind asigurarea rambursarii imprumutului
  interguvernamentale      de stat si a dobanzilor aferente, destinat
                           continuarii participarii Romaniei la construirea
                           Combinatului minier de imbogatire a minereurilor
                           acide cu continut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina,
                           aprobata prin Legea nr. 7/1997;
  b) incasari din          Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si
  rambursarea              regimul refugiatilor in Romania;
  imprumuturilor acordate
  persoanelor care
  beneficiaza de statutul
  de refugiat
  c) incasari din          Legea nr. 165/1998 privind constituirea la dispozitia
  rambursarea              Ministerului Agriculturii si Alimentatiei a fondului
  imprumuturilor acordate  pentru finantarea cheltuielilor aferente lucrarilor
  pentru finantarea        agricole din sectorul vegetal si a celor pentru
  lucrarilor agricole      cresterea animalelor in perioada 1998 - 2000,
                           modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a
                           Guvernului nr. 223/2000;
  d) incasari din          Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr. 109/1998;
  rambursarea              Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 14/1998 cu
  imprumuturilor acordate  privire la rectificarea bugetului de stat pe anul
  pentru acoperirea        1998, aprobata si modificata prin Legea nr. 29/1998;
  arieratelor catre CONEL
  si ROMGAZ
  e) incasari din          Ordonanta Guvernului nr. 13/1995 privind unele masuri
  rambursarea              de accelerare a procesului de restructurare a
  imprumuturilor din       regiilor autonome si a societatilor comerciale cu
  fondul de redresare      capital majoritar de stat, de intarire a
  financiara               disciplinei financiare si de imbunatatire a
                           decontarilor in economie, aprobata si modificata prin
                           Legea nr. 119/1995, cu modificarile ulterioare (in
                           cadrul termenului de prescriptie);
  f) incasari din          Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999;
  rambursarea              Ordonanta Guvernului nr. 8/1998 privind constituirea
  imprumuturilor acordate  Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea
  pentru proiecte de       turismului, modificata si completata prin Ordonanta
  investitii in turism     Guvernului nr. 43/1998 si prin Ordonanta de urgenta a
                           Guvernului nr. 32/2001;
  g) incasari din          Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/1999
  rambursarea              privind infiintarea si utilizarea Fondului national
  microcreditelor acordate de solidaritate, modificata prin Ordonanta de urgenta
  persoanelor fizice care  a Guvernului nr. 32/2001;
  desfasoara activitati pe
  cont propriu, aducatoare
  de venituri, in vederea
  intretinerii materiale
  h) incasari din          Ordonanta Guvernului nr. 40/2000 privind acreditarea
  rambursarea              agentiilor de credit in vederea administrarii
  microcreditelor acordate fondurilor pentru acordarea de microcredite.
  de agentiile
  guvernamentale si
  administrate prin
  agentii de credit

                              II. PENTRU BUGETELE LOCALE

I. VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE
A1. Impozite directe
  1. Impozitul pe profit   Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe
                           profit, aprobata si modificata prin Legea nr.
                           73/1996, republicata in 1997, cu modificarile si
                           completarile ulterioare, inclusiv ordonantele de
                           urgenta ale Guvernului nr. 217/1999 si nr. 6/2000;
                           Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000.
  2. Impozite si taxe
  de la populatie:
  a) impozitul pe cladiri  Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele
  de la persoane fizice    locale, republicata in 1998, cu modificarile si
                           completarile ulterioare; Ordonanta Guvernului nr.
                           27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor
                           care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din
                           muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei "Delta
                           Dunarii", aprobata si modificata prin Legea nr.
                           96/1997, republicata in 1997;
  b) taxe asupra           Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele
  mijloacelor de transport locale, republicata in 1998, cu modificarile si
  detinute de persoane     completarile ulterioare; Ordonanta Guvernului nr.
  fizice                   27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor
                           care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din
                           Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei "Delta
                           Dunarii", aprobata si modificata prin Legea nr.
                           96/1997, republicata in 1997; Legea apiculturii nr.
                           89/1998;
  c) impozitul pe terenuri Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele
  de la persoane fizice    locale, republicata in 1998, cu modificarile si
                           completarile ulterioare; Ordonanta Guvernului nr.
                           27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor
                           care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din
                           Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei "Delta
                           Dunarii", aprobata si modificata prin Legea nr.
                           96/1997, republicata in 1997;
  d) alte impozite si      Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele
  taxe de la populatie     locale, republicata in 1998, cu modificarile si
                           completarile ulterioare; Legea fondului funciar nr.
                           18/1991, republicata in 1998 si modificata prin
                           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1998,
                           aprobata si modificata prin Legea nr. 218/1998;
                           Ordonanta Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de
                           facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza
                           in unele localitati din Muntii Apuseni si in
                           Rezervatia Biosferei "Delta Dunarii", aprobata si
                           modificata prin Legea nr. 96/1997, republicata in
                           1997; alte legi prin care se stabilesc impozite si
                           taxe de la populatie.
  3. Taxa pentru folosirea Legea nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru
  terenurilor proprietate  folosirea terenurilor proprietate de stat in alte
  de stat                  scopuri decat pentru agricultura sau silvicultura;
                           Legea nr. 78/1995 privind protectia personalului si a
                           patrimoniului din sectorul productiei de aparare, cu
                           modificarile ulterioare;
                           Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000;
                           Legea fondului funciar nr. 18/1991, modificata prin
                           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 191/2000.
  4. Impozitul pe cladiri
  si terenuri de la
  persoane juridice:
  a) impozit pe cladiri    Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele
  de la persoane juridice  locale, republicata in 1998, cu modificarile si
                           completarile ulterioare;
                           Legea nr. 78/1995 privind protectia personalului si
                           a patrimoniului din sectorul productiei de aparare,
                           cu modificarile ulterioare;
                           Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000;
  b) impozit pe terenuri   Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele
  de la persoane juridice  locale, republicata in 1998, cu modificarile si
                           completarile ulterioare.
  5. Alte impozite
  directe:
  a) taxa asupra           Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele
  mijloacelor de transport locale, republicata in 1998, cu modificarile si
  detinute de persoane     completarile ulterioare;
  juridice                 Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000;
  b) alte incasari din     Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele
  impozite directe         locale, republicata in 1998, cu modificarile si
                           completarile ulterioare;
                           Ordonanta Guvernului nr. 30/1995 privind regimul de
                           concesionare a construirii si exploatarii unor
                           tronsoane de cai de comunicatii terestre - autostrazi
                           si cai ferate, aprobata si modificata prin
                           Legea nr. 136/1996.
A2. Impozite indirecte
  1. Impozitul pe          Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
  spectacole               locale, modificata si completata prin
                           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998;
                           Legea nr. 147/1998 privind impozitul pe spectacole;
                           Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000.
  2. Alte impozite
  indirecte:
  a) taxe si tarife        Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele
  pentru eliberarea de     locale, republicata in 1998, cu modificarile si
  licente si autorizatii   completarile ulterioare; Legea nr. 50/1991 privind
  de functionare           autorizarea executarii constructiilor si unele
                           masuri pentru realizarea locuintelor, republicata in
                           1997;
  b) taxe de timbru        Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/1999 privind
  pentru contestatiile si  solutionarea obiectiunilor si contestatiilor
  plangerile asupra        formulate impotriva actelor de control si de impunere
  sumelor constatate si    avand ca obiect contestarea si stabilirea impozitelor
  aplicate prin acte de    si taxelor locale, a majorarilor de intarziere, a
  control sau de impunere  penalitatilor, precum si a altor sume si masuri;
  c) taxe extrajudiciare   Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare
  de timbru                civila; Legea nr. 117/1999 privind taxele
                           extrajudiciare de timbru;
  d) alte incasari din     Legea fondului funciar nr. 18/1991,
  impozite indirecte       republicata in 1998 si modificata prin
                           Ordonanta de  urgenta a Guvernului nr. 1/1998,
                           aprobata si modificata prin Legea nr. 218/1998;
                           alte legi specifice prin care se stabilesc impozite
                           indirecte cuvenite bugetelor locale.
  B. VENITURI NEFISCALE
  1. Varsaminte din        Ordonanta Guvernului nr. 23/1996 privind repartizarea
  profitul net al          profitului la regiile autonome, aprobata prin
  regiilor autonome        Legea nr. 41/1997;
  2. Varsaminte de la
  institutiile publice:
  a) alte venituri         Decretul nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile
  privind circulatia pe    publice, republicat in 1999, cu modificarile si
  drumurile publice        completarile ulterioare (pentru amenzi);
  b) venituri din          Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
  incasarea contravalorii  locale, modificata si completata prin
  lucrarilor de combatere  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
  a daunatorilor si        aprobata prin Legea nr. 86/1999;
  bolilor in sectorul      Decretul-lege nr. 43/1990 privind unele masuri
  vegetal - servicii       pentru stimularea taranimii si activitatii economice
  publice de protectie     a unitatilor agricole cooperatiste si de stat, cu
  a plantelor              modificarile ulterioare;
                           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/1999 privind
                           reorganizarea activitatii de protectie a plantelor si
                           carantina fitosanitara;
  c) veniturile punctelor  Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
  de insamantari           locale, modificata si completata prin
  artificiale              Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
                           aprobata prin Legea nr. 86/1999;
                           Decretul-lege nr. 43/1990 privind unele masuri
                           pentru stimularea taranimii si activitatii economice
                           a unitatilor agricole cooperatiste si de stat, cu
                           modificarile ulterioare;
  d) veniturile            Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
  circumscriptiilor        locale, modificata si completata prin
  sanitar-veterinare       Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
                           aprobata prin Legea nr. 86/1999;
                           Decretul-lege nr. 43/1990 privind unele masuri
                           pentru stimularea taranimii si activitatii economice
                           a unitatilor agricole cooperatiste si de stat, cu
                           modificarile ulterioare;
  e) contributia lunara a  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2001 pentru
  parintilor sau           reglementarea unor probleme financiare;
  sustinatorilor legali
  pentru intretinerea
  copiilor in crese
  f) varsaminte din        Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
  disponibilitatile        locale, modificata si completata prin
  institutiilor publice    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
  si activitatilor         aprobata prin Legea nr. 86/1999;
  autofinantate
  g) contributii datorate  Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor
  de persoanele            social;
  beneficiare ale
  serviciilor cantinelor
  de ajutor social
  h) alte venituri de la   Legea administratiei publice locale nr. 69/1991,
  institutiile publice     republicata in 1996, cu modificarile ulterioare;
                           Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
                           locale, modificata si completata prin
                           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
                           aprobata prin Legea nr. 86/1999;
                           Legea locuintei nr. 114/1996, republicata in 1997,
                           cu modificarile ulterioare;
                           Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si
                           regimul juridic al acesteia;
  3. Diverse venituri:
  a) venituri din          Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
  recuperarea              locale, modificata si completata prin
  cheltuielilor de         Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
  judecata, imputatii si   aprobata prin Legea nr. 86/1999;
  despagubiri (pentru      Codul penal al Romaniei, republicat in 1997;
  institutii publice)      Codul de procedura civila, cu modificarile
                           ulterioare; Codul muncii;
  b) venituri din amenzi   Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea
  si alte sanctiuni        contraventiilor, cu modificarile ulterioare;
  aplicate, potrivit       Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii
  dispozitiilor legale     fiscale;
                           Ordonanta Guvernului nr. 12/1994 pentru modificarea
                           si abrogarea unor dispozitii ale Legii nr. 32/1968
                           privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor,
                           aprobata si modificata prin Legea nr. 65/1994;
                           Ordonanta Guvernului nr. 55/1994 privind majorarea
                           limitelor minime si maxime ale amenzilor
                           contraventionale stabilite prin acte normative
                           aflate in vigoare la 1 iunie 1994, aprobata prin
                           Legea nr. 129/1994;
                           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 26/1997
                           privind protectia copilului aflat in dificultate,
                           republicata in 1998;
                           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/1997
                           privind reorganizarea regiilor autonome, aprobata si
                           modificata prin Legea nr. 207/1997 si modificata prin
                           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997,
                           aprobata prin Legea nr. 44/1998, cu modificarile
                           ulterioare; Legea nr. 189/1998 privind finantele
                           publice locale; Ordonanta Guvernului nr. 70/1997
                           privind controlul fiscal, aprobata prin
                           Legea nr. 64/1999; Legea nr. 31/2000 privind
                           stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice;
                           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind
                           regimul deseurilor; Legea nr. 148/2000 privind
                           publicitatea; legile specifice desfasurarii
                           activitatii prin care se stabilesc amenzi;
  c) restituiri de fonduri Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
  din finantarea bugetara  locale, modificata si completata prin
  a anilor precedenti      Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
                           aprobata prin Legea nr. 86/1999;
  d) venituri din          Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
  concesiuni si inchirieri locale, modificata si completata prin
                           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
                           aprobata prin Legea nr. 86/1999;
                           Legea fondului funciar nr. 18/1991,
                           republicata in 1998 si modificata prin
                           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1998,
                           aprobata si modificata prin Legea nr. 218/1998;
                           Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii
                           constructiilor si unele masuri pentru realizarea
                           locuintelor, republicata in 1997;
                           Legea administratiei publice locale nr. 69/1991,
                           republicata in 1996, cu modificarile ulterioare;
                           Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei
                           Biosferei "Delta Dunarii", cu modificarile
                           ulterioare; Legea locuintei nr. 114/1996,
                           republicata in 1997, cu modificarile ulterioare;
                           Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;
                           Ordonanta Guvernului nr. 15/1992 cu privire la
                           impozitele si taxele locale, aprobata si modificata
                           prin Legea nr. 114/1992, cu modificarile ulterioare;
                           Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si
                           regimul juridic al acesteia;
                           Legea educatiei fizice si sportului nr. 69/2000;
                           legi specifice care reglementeaza activitati de
                           concesionari si inchirieri;
  e) penalitati pentru     Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de
  nedepunerea sau          intocmire si depunere a declaratiilor de impozite si
  depunerea cu intarziere  taxe, aprobata prin Legea nr. 73/1998, modificata si
  a declaratiei de         completata prin Ordonanta Guvernului nr. 78/1998;
  impozite si taxe
  f) incasari din          Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
  valorificarea bunurilor  locale, modificata si completata prin
  confiscate potrivit      Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
  legii                    aprobata prin Legea nr. 86/1999;
  g) venituri realizate    Legea nr. 156/1997 privind acoperirea financiara a
  din administrarea sau    datoriilor fata de stat si de alte persoane juridice,
  valorificarea bunurilor  ramase in urma desfiintarii fostelor cooperative
  fostelor C.A.P.          agricole de productie;
  h) incasari din alte     Legea nr. 27/1994 privind impozitele si taxele
  surse                    locale, republicata in 1998, cu modificarile si
                           completarile ulterioare; Legea nr. 189/1998 privind
                           finantele publice locale, modificata si completata
                           prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
                           aprobata prin Legea nr. 86/1999.
II. VENITURI DIN CAPITAL
  1. Venituri din
  valorificarea unor
  bunuri ale statului:
  a) venituri din
  valorificarea unor       Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
  bunuri ale institutiilor locale, modificata si completata prin
  publice                  Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
                           aprobata prin Legea nr. 86/1999;
                           Legea fondului funciar nr. 18/1991,
                           republicata in 1998 si modificata prin
                           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1998;
                           Ordonanta Guvernului nr. 19/1995 privind unele
                           masuri de perfectionare a regimului achizitiilor
                           publice, precum si a regimului de valorificare a
                           bunurilor scoase din functiune, apartinand
                           institutiilor publice, aprobata prin
                           Legea nr. 96/1995; Ordonanta Guvernului nr. 112/2000
                           pentru reglementarea procesului de scoatere din
                           functiune, casare si valorificare a activelor
                           corporale care alcatuiesc domeniul public al
                           statului si al unitatilor administrativ-teritoriale;
  b) venituri din vanzarea Legea nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si
  locuintelor construite   spatii cu alta destinatie, construite din fondurile
  din fondurile statului   statului si din fondurile unitatilor economice sau
                           bugetare de stat, republicata in 1998;
  c) venituri din          Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind
  privatizare              privatizarea societatilor comerciale, aprobata prin
                           Legea nr. 44/1998, modificata si completata prin
                           Legea nr. 99/1999.
III. VENITURI CU
     DESTINATIE SPECIALA
  1. Venituri cu
  destinatie speciala:
  a) taxe speciale         Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
                           locale, modificata si completata prin
                           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
                           aprobata prin Legea nr. 86/1999;
  b) venituri din vanzarea Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
  unor bunuri apartinand   locale, modificata si completata prin
  domeniului privat        Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
                           aprobata prin Legea nr. 86/1999;
  c) venituri din fondul   Legea nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea
  pentru drumurile publice Fondului special al drumurilor publice, republicata
                           in 1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
  d) venituri din fondul   Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu
  de interventie           modificarile ulterioare; Legea nr. 189/1998 privind
                           finantele publice locale, modificata si completata
                           prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
                           aprobata prin Legea nr. 86/1999;
  e) venituri din fondul   Ordonanta Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea
  pentru locuinte          investitiilor pentru realizarea unor lucrari publice
                           si constructii de locuinte, aprobata si modificata
                           prin Legea nr. 82/1995; Legea locuintei nr. 114/1996,
                           republicata in 1997, cu modificarile ulterioare;
  f) venituri din          Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
  amortizarea mijloacelor  locale, modificata si completata prin
  fixe                     Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
                           aprobata prin Legea nr. 86/1999;
  g) donatii si            Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
  sponsorizari             locale, modificata si completata prin
                           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
                           aprobata prin Legea nr. 86/1999;
  h) sume acordate de      Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
  persoane juridice si     locale, modificata si completata prin
  fizice in vederea        Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
  participarii la          aprobata prin Legea nr. 86/1999;
  finantarea unor actiuni
  de interes public
  i) venituri din          Legea nr. 189/1998 privind finantele publice
  finantarea Programului   locale, modificata si completata prin
  de pietruire a           Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/1998,
  drumurilor comunale si   aprobata prin Legea nr. 86/1999;
  alimentare cu apa a
  satelor
  j) venituri pentru       Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind masuri
  finantarea actiunilor    pentru reducerea riscului seismic al constructiilor
  privind riscul seismic   existente, aprobata si modificata prin
  al constructiilor        Legea nr. 82/1995, modificata si completata prin
  existente cu destinatia  Ordonanta Guvernului nr. 12/1999, aprobata prin
  de locuinta              Legea nr. 12/2000;
  k) venituri din          Legea nr. 146/1999 privind organizarea, functionarea
  inchirierea, vanzarea    si finantarea spitalelor.
  si concesionarea unor
  bunuri aflate in
  administrarea
  spitalelor publice
IV. PRELEVARI DIN BUGETUL
    DE STAT
  1. COTE DEFALCATE        Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 216/1999 pentru
  DIN IMPOZITUL PE VENIT   modificarea Legii nr. 189/1998 privind finantele
                           publice locale.

                  III. FONDUL DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE

I. VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE
A1. Impozite directe
  1. Contributii la Fondul
  de asigurari sociale de
  sanatate:
  a) contributii de la     Legea asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997,
  persoane juridice sau    modificata si completata prin
  fizice, care angajeaza   ordonantele de urgenta ale Guvernului nr. 30/1998,
  personal salariat        nr. 72/1998 si nr. 180/2000;
  b) contributia           Legea asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997,
  persoanelor asigurate    modificata si completata prin
                           ordonantele de urgenta ale Guvernului nr. 30/1998,
                           nr. 72/1998 si nr. 180/2000;
  c) contributii           Legea asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997,
  facultative la           modificata si completata prin
  asigurarile sociale      ordonantele de urgenta ale Guvernului nr. 30/1998,
  de sanatate              nr. 72/1998 si nr. 180/2000.
B. VENITURI NEFISCALE
  1. Diverse venituri
  a) incasari din alte     Legea asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997,
  surse                    modificata si completata prin
                           ordonantele de urgenta ale Guvernului nr. 30/1998,
                           nr. 72/1998 si nr. 180/2000.

            IV. FONDUL SPECIAL PENTRU DEZVOLTAREA SISTEMULUI ENERGETIC

I. VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE
A2. Impozite indirecte
  1. Alte impozite
  indirecte
  a) taxa de dezvoltare    Ordonanta Guvernului nr. 29/1994 privind
  cuprinsa in tariful      constituirea si utilizarea Fondului special
  energiei electrice si    pentru dezvoltarea sistemului energetic,
  termice                  aprobata prin Legea nr. 136/1994,
                           modificata si completata prin Legea nr. 18/1997,
                           prin Ordonanta Guvernului nr. 26/1999 si
                           prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 165/1999;
                           Ordonanta Guvernului nr. 17/1996 privind compensarea
                           creantelor si angajamentelor la Fondul special pentru
                           dezvoltarea sistemului energetic, aprobata prin
                           Legea nr. 68/1996.

                       V. FONDUL SPECIAL AL DRUMURILOR PUBLICE

I. VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE
A2. Impozite indirecte
  a) cota asupra pretului  Legea nr. 118/1996 privind constituirea si utilizarea
  cu ridicata, exclusiv    Fondului special al drumurilor publice,
  accizele pentru          republicata in 1998, modificata si completata prin
  carburantii auto livrati Ordonanta Guvernului nr. 72/1998, prin
  la intern de producatori Ordonanta Guvernului nr. 110/1999 si prin
  si a valorii in vama     Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 35/2000.
  pentru carburanti auto
  importati

                 VI. FONDUL SPECIAL PENTRU PROTEJAREA ASIGURATILOR

I. VENITURI CURENTE
B. VENITURI NEFISCALE
  1. Diverse venituri
  a) venituri din cota     Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si
  asupra volumului de      reasigurarile in Romania.
  prime brute
________________________________________________________________________________

    ANEXA 5

                                  SUME
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2001
                                                       - mii lei -
___________________________________________________________________
                         Total             din care, pentru:
Nr.   Judetul        sume defalcate  ------------------------------
crt.                 din impozitul     bugetul      bugetele locale
                       pe venit       propriu al    ale comunelor,
                                       judetului     oraselor si
                                                     municipiilor
___________________________________________________________________
     TOTAL           4.000.000.000   1.019.700.000  2.980.300.000
  1. Alba               79.201.000      19.800.250     59.400.750
  2. Arad               77.563.000      19.390.750     58.172.250
  3. Arges             104.151.000      26.037.750     78.113.250
  4. Bacau             133.374.000      33.343.500    100.030.500
  5. Bihor              89.870.000      22.467.500     67.402.500
  6. Bistrita-Nasaud    72.447.000      18.111.750     54.335.250
  7. Botosani          126.682.000      31.670.500     95.011.500
  8. Brasov             82.439.000      20.609.750     61.829.250
  9. Braila             77.404.000      19.351.000     58.053.000
 10. Buzau             108.536.000      27.134.000     81.402.000
 11. Caras-Severin     102.081.000      25.520.250     76.560.750
 12. Calarasi           98.670.000      24.667.500     74.002.500
 13. Cluj               78.511.000      19.627.750     58.883.250
 14. Constanta          74.693.000      18.673.250     56.019.750
 15. Covasna            48.319.000      12.079.750     36.239.250
 16. Dambovita         104.403.000      26.100.750     78.302.250
 17. Dolj              116.384.000      29.096.000     87.288.000
 18. Galati             86.323.000      21.580.750     64.742.250
 19. Giurgiu            84.184.000      21.046.000     63.138.000
 20. Gorj               66.254.000      16.563.500     49.690.500
 21. Harghita           70.226.000      17.556.500     52.669.500
 22. Hunedoara          94.197.000      23.549.250     70.647.750
 23. Ialomita           81.685.000      20.421.250     61.263.750
 24. Iasi              156.394.000      39.098.500    117.295.500
 25. Ilfov              34.309.000       8.577.250     25.731.750
 26. Maramures         121.540.000      30.385.000     91.155.000
 27. Mehedinti          84.183.000      21.045.750     63.137.250
 28. Mures              94.548.000      23.637.000     70.911.000
 29. Neamt             135.379.000      33.844.750    101.534.250
 30. Olt               106.374.000      26.593.500     79.780.500
 31. Prahova           123.690.000      30.922.500     92.767.500
 32. Satu Mare          88.970.000      22.242.500     66.727.500
 33. Salaj              63.821.000      15.955.250     47.865.750
 34. Sibiu              67.385.000      16.846.250     50.538.750
 35. Suceava           187.045.000      46.761.250    140.283.750
 36. Teleorman         117.002.000      29.250.500     87.751.500
 37. Timis              87.841.000      21.960.250     65.880.750
 38. Tulcea             62.997.000      15.749.250     47.247.750
 39. Vaslui            133.514.000      33.378.500    100.135.500
 40. Valcea             84.184.000      21.046.000     63.138.000
 41. Vrancea            93.227.000      23.306.750     69.920.250
 42. Sume ce se
     repartizeaza
     in baza unor
     acte
     normative*)       100.000.000      44.700.000     55.300.000
___________________________________________________________________
    *) In baza prevederilor art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 253/2000 se aloca Consiliului Judetean Iasi suma de 44.700.000 mii lei, iar in baza prevederilor art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 19/2001 se aloca Consiliului Local al Municipiului Buzau suma de 35.300.000 mii lei si Consiliului Local al Municipiului Pascani suma de 20.000.000 mii lei.

    ANEXA 6

                                 SUME
defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei pe anul 2001

                                    - mii lei -
    _____________________________________________
    Nr.      Judetul                     Suma
    crt.
    _____________________________________________
        TOTAL                       2.524.000.000
     1. Alba                           14.447.000
     2. Arad                           39.865.000
     3. Arges                          60.545.000
     4. Bacau                          35.824.000
     5. Bihor                          54.355.000
     6. Bistrita-Nasaud                11.045.000
     7. Botosani                      205.060.000
     8. Brasov                         45.428.000
     9. Braila                         18.189.000
    10. Buzau                          94.814.000
    11. Caras-Severin                  40.834.000
    12. Calarasi                       43.532.000
    13. Cluj                           50.262.000
    14. Constanta                     128.486.000
    15. Covasna                        22.554.000
    16. Dambovita                      24.199.000
    17. Dolj                          138.574.000
    18. Galati                         51.545.000
    19. Giurgiu                        12.622.000
    20. Gorj                           30.709.000
    21. Harghita                       56.365.000
    22. Hunedoara                      49.036.000
    23. Ialomita                       21.988.000
    24. Iasi                           76.916.000
    25. Ilfov                           6.466.000
    26. Maramures                      31.548.000
    27. Mehedinti                      53.345.000
    28. Mures                          15.370.000
    29. Neamt                          32.169.000
    30. Olt                            40.148.000
    31. Prahova                        57.955.000
    32. Satu Mare                      11.828.000
    33. Salaj                          37.905.000
    34. Sibiu                          14.878.000
    35. Suceava                        64.442.000
    36. Teleorman                     106.314.000
    37. Timis                          87.377.000
    38. Tulcea                         66.999.000
    39. Vaslui                         53.856.000
    40. Valcea                         21.135.000
    41. Vrancea                        33.403.000
    42. Municipiul Bucuresti          461.668.000
    _____________________________________________

    ANEXA 7

                                CRITERII
de repartizare pe unitati administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din impozitul pe venit, pe anul 2001
_______________________________________________________
Nr.                                         Procentul
crt. Denumirea criteriului               de repartizare
_______________________________________________________
     TOTAL                                     100

  1. Suprafata teritoriala                      10
  2. Numarul de persoane asistate in
     institutii de asistenta sociala*)          15
  3. Numarul de elevi din invatamantul
     preuniversitar                              5
  4. Capacitatea financiara*)                  70
_______________________________________________________
    *) Include copiii din centrele de plasament si persoanele din institutiile pentru protectia speciala a persoanelor cu handicap.
    *) Se calculeaza potrivit urmatoarei formule:

                   (VPj + Ij) : Pj     Pu
                  ----------------- x ----
                   (VPu + Iu) : Pu     Pj
    SDu = --------------------------------------- x SDj
            n
            _      (VPj + Ij) : Pj     Pu
           \     [----------------- x ----]
           /_      (VPu + Iu) : Pu     Pj
           u = 1

    in care:
    SDu = Sume defalcate din impozitul pe venit, pe unitate administrativ-teritoriala;
    SDj = Suma defalcata din impozitul pe venit repartizata pe total judet potrivit acestui criteriu;
    VPj = Venituri proprii la nivelul judetului;
    Ij = Impozitul pe venit, cuvenit potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 216/1999, la nivelul judetului;
    Pj = Populatia judetului;
    VPu = Veniturile proprii ale unitatii administrativ-teritoriale;
    Iu = Impozitul pe venit cuvenit unitatii administrativ-teritoriale potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 216/1999;
    Pu = Populatia unitatii administrativ-teritoriale.

    ANEXA 8

                                 SUME
defalcate din taxa pe valoarea adaugata in vederea finantarii cheltuielilor institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, a creselor si centrelor locale de consultanta agricola, descentralizate incepand cu anul 2001

                                                                  - mii lei -
_____________________________________________________________________________
                         Total sume                  din care, pentru:
Nr.       Judetul        defalcate  -----------------------------------------
crt.                     din taxa      invatamant                    centre
                        pe valoarea  preuniversitar     crese      locale de
                         adaugata       de stat                   consultanta
                                                                    agricola
_____________________________________________________________________________
     TOTAL           21.660.757.300  21.463.400.300  103.035.000  94.322.000
  1. Alba               429.732.600     426.640.600      509.000   2.583.000
  2. Arad               439.120.000     435.915.000      864.000   2.341.000
  3. Arges              680.153.000     674.468.000    2.634.000   3.051.000
  4. Bacau              767.235.000     761.188.000    3.858.000   2.189.000
  5. Bihor              692.726.800     687.205.800    2.690.000   2.831.000
  6. Bistrita-Nasaud    379.681.000     374.884.000    2.785.000   2.012.000
  7. Botosani           443.328.500     440.626.500      620.000   2.082.000
  8. Brasov             574.740.400     571.785.400    1.217.000   1.738.000
  9. Braila             341.538.300     338.364.300    1.289.000   1.885.000
 10. Buzau              489.164.400     485.436.400    1.281.000   2.447.000
 11. Caras-Severin      333.163.200     329.373.200    1.442.000   2.348.000
 12. Calarasi           250.171.700     247.549.700      461.000   2.161.000
 13. Cluj               760.811.000     754.411.000    4.168.000   2.232.000
 14. Constanta          636.739.800     630.194.800    4.178.000   2.367.000
 15. Covasna            259.159.700     257.202.700      493.000   1.464.000
 16. Dambovita          533.558.200     529.859.200    1.325.000   2.374.000
 17. Dolj               779.440.500     773.798.500    2.557.000   3.085.000
 18. Galati             551.359.600     547.166.600    2.040.000   2.153.000
 19. Giurgiu            204.244.900     202.137.900      277.000   1.830.000
 20. Gorj               404.489.900     401.043.900    1.447.000   1.999.000
 21. Harghita           406.127.800     403.084.800    1.297.000   1.746.000
 22. Hunedoara          481.391.900     478.014.900    1.691.000   1.686.000
 23. Ialomita           242.782.500     240.528.500      542.000   1.712.000
 24. Iasi               868.532.900     860.979.900    4.670.000   2.883.000
 25. Ilfov              188.141.800     185.615.800       75.000   2.451.000
 26. Maramures          579.361.500     573.054.500    4.331.000   1.976.000
 27. Mehedinti          316.811.800     313.523.800      995.000   2.293.000
 28. Mures              618.791.600     614.502.600    1.309.000   2.980.000
 29. Neamt              623.791.700     616.494.700    4.781.000   2.516.000
 30. Olt                473.275.400     468.824.400    1.792.000   2.659.000
 31. Prahova            734.017.300     729.353.300    2.100.000   2.564.000
 32. Satu Mare          419.711.600     416.041.600    1.155.000   2.515.000
 33. Salaj              297.306.600     294.633.600      664.000   2.009.000
 34. Sibiu              458.044.500     453.744.500    2.274.000   2.026.000
 35. Suceava            735.634.200     730.612.200    2.414.000   2.608.000
 36. Teleorman          406.294.900     402.362.900    1.010.000   2.922.000
 37. Timis              669.503.800     664.740.800    2.120.000   2.643.000
 38. Tulcea             263.447.900     260.746.900    1.088.000   1.613.000
 39. Vaslui             483.708.200     480.968.200      730.000   2.010.000
 40. Valcea             465.535.600     460.103.600    3.403.000   2.029.000
 41. Vrancea            369.608.100     366.185.100    1.229.000   2.194.000
 42. Municipiul
     Bucuresti        1.608.377.200   1.580.032.200   27.230.000   1.115.000
_____________________________________________________________________________

    ANEXA 8a)

                                SUME
defalcate din taxa pe valoarea adaugata in vederea finantarii cheltuielilor institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, descentralizate incepand cu anul 2001

                                                     - mii lei -
_________________________________________________________________
                         Total             din care, pentru:
Nr.   Judetul        sume defalcate  ----------------------------
crt.                    din taxa       bugetul    bugetele locale
                       pe valoarea    propriu al   ale comunelor,
                        adaugata      judetului     oraselor si
                                     (invatamant    municipiilor
                                       special)
_________________________________________________________________
     TOTAL           21.463.400.300  932.613.700  20.530.786.600
  1. Alba               426.640.600   12.245.100     414.395.500
  2. Arad               435.915.000   25.526.700     410.388.300
  3. Arges              674.468.000   19.808.500     654.659.500
  4. Bacau              761.188.000   16.175.300     745.012.700
  5. Bihor              687.205.800   48.322.400     638.883.400
  6. Bistrita-Nasaud    374.884.000   28.012.200     346.871.800
  7. Botosani           440.626.500   18.158.300     422.468.200
  8. Brasov             571.785.400   23.787.300     547.998.100
  9. Braila             338.364.300   15.444.400     322.919.900
 10. Buzau              485.436.400   22.917.700     462.518.700
 11. Caras-Severin      329.373.200   21.654.000     307.719.200
 12. Calarasi           247.549.700      986.600     246.563.100
 13. Cluj               754.411.000   58.026.500     696.384.500
 14. Constanta          630.194.800   20.208.600     609.986.200
 15. Covasna            257.202.700    6.932.600     250.270.100
 16. Dambovita          529.859.200   13.441.800     516.417.400
 17. Dolj               773.798.500   31.857.200     741.941.300
 18. Galati             547.166.600   23.325.500     523.841.100
 19. Giurgiu            202.137.900    1.302.100     200.835.800
 20. Gorj               401.043.900    8.256.400     392.787.500
 21. Harghita           403.084.800    8.173.100     394.911.700
 22. Hunedoara          478.014.900   16.628.200     461.386.700
 23. Ialomita           240.528.500   10.749.500     229.779.000
 24. Iasi               860.979.900   34.966.900     826.013.000
 25. Ilfov              185.615.800    9.079.900     176.535.900
 26. Maramures          573.054.500   25.609.500     547.445.000
 27. Mehedinti          313.523.800    4.930.200     308.593.600
 28. Mures              614.502.600   15.346.600     599.156.000
 29. Neamt              616.494.700   27.671.000     588.823.700
 30. Olt                468.824.400   13.292.500     455.531.900
 31. Prahova            729.353.300   23.386.400     705.966.900
 32. Satu Mare          416.041.600   17.451.700     398.589.900
 33. Salaj              294.633.600   11.483.000     283.150.600
 34. Sibiu              453.744.500   28.890.500     424.854.000
 35. Suceava            730.612.200   54.009.600     676.602.600
 36. Teleorman          402.362.900    5.013.200     397.349.700
 37. Timis              664.740.800   48.501.400     616.239.400
 38. Tulcea             260.746.900    8.775.300     251.971.600
 39. Vaslui             480.968.200   18.381.300     462.586.900
 40. Valcea             460.103.600   10.072.900     450.030.700
 41. Vrancea            366.185.100   11.144.300     355.040.800
 42. Municipiul
     Bucuresti        1.580.032.200  112.667.500   1.467.364.700
_________________________________________________________________

    ANEXA 8b)

                               SUME
defalcate din taxa pe valoarea adaugata in vederea finantarii cheltuielilor institutiilor de invatamant preuniversitar de stat descentralizate la bugetele locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, incepand cu anul 2001

                                                             - mii lei -
_____________________________________________________________________________
                       Total sume              din care, pentru:
Nr.   Judetul           defalcate    ----------------------------------------
crt.                    din taxa       finantarea       burse       manuale
                       pe valoarea    cheltuielilor    acordate     scolare
                        adaugata       de personal     elevilor
_____________________________________________________________________________
     TOTAL           20.530.786.600  20.235.165.600  157.162.500  130.000.000
  1. Alba               414.395.500     409.368.000    2.863.800    2.163.700
  2. Arad               410.388.300     404.047.200    3.150.700    3.070.200
  3. Arges              654.659.500     646.750.000    4.648.800    3.260.700
  4. Bacau              745.012.700     734.413.600    5.703.700    4.180.600
  5. Bihor              638.883.400     629.121.600    4.394.500    5.317.300
  6. Bistrita-Nasaud    346.871.800     342.388.600    2.573.600    1.877.400
  7. Botosani           422.468.200     416.504.500    3.440.100    2.523.600
  8. Brasov             547.998.100     539.687.500    4.549.300    3.751.900
  9. Braila             322.919.900     318.557.000    2.597.900    1.765.000
 10. Buzau              462.518.700     456.609.500    3.505.900    2.339.000
 11. Caras-Severin      307.719.200     303.241.300    2.449.400    1.969.700
 12. Calarasi           246.563.100     242.602.500    2.203.800    1.724.600
 13. Cluj               696.384.500     687.469.300    4.911.400    4.003.800
 14. Constanta          609.986.200     601.029.300    5.211.300    3.745.600
 15. Covasna            250.270.100     244.128.400    1.743.900    4.397.800
 16. Dambovita          516.417.400     509.713.800    3.824.200    2.879.400
 17. Dolj               741.941.300     733.321.000    5.012.100    3.608.200
 18. Galati             523.841.100     516.282.800    4.484.300    2.744.900
 19. Giurgiu            200.835.800     197.684.600    1.679.700    1.440.000
 20. Gorj               392.787.500     387.229.500    2.995.000    2.138.800
 21. Harghita           394.911.700     386.779.100    2.624.700    5.507.900
 22. Hunedoara          461.386.700     450.132.200    3.554.600    2.699.900
 23. Ialomita           229.779.000     226.209.200    2.030.500    1.539.200
 24. Iasi               826.013.000     815.385.000    6.045.700    4.582.300
 25. Ilfov              176.535.900     173.580.900    1.583.400    1.371.600
 26. Maramures          547.445.000     540.375.800    4.081.300    2.987.900
 27. Mehedinti          308.593.600     304.692.100    2.274.600    1.608.700
 28. Mures              599.156.000     589.205.900    4.199.200    5.750.900
 29. Neamt              588.823.700     581.388.700    4.365.200    3.069.800
 30. Olt                455.531.900     449.621.500    3.502.200    2.408.200
 31. Prahova            705.966.900     696.398.900    5.405.200    3.893.300
 32. Satu Mare          398.589.900     391.417.100    2.970.600    4.159.700
 33. Salaj              283.150.600     279.196.000    1.974.600    1.980.000
 34. Sibiu              424.854.000     417.226.300    3.290.100    3.304.600
 35. Suceava            676.602.600     667.162.500    5.411.900    4.028.200
 36. Teleorman          397.349.700     392.481.300    2.769.900    1.963.900
 37. Timis              616.239.400     607.404.900    4.741.500    4.005.700
 38. Tulcea             251.971.600     248.609.800    1.932.800    1.423.700
 39. Vaslui             462.586.900     456.329.900    3.602.800    2.654.200
 40. Valcea             450.030.700     444.867.900    3.036.000    2.125.500
 41. Vrancea            355.040.800     350.357.400    2.673.900    2.009.500
 42. Municipiul
     Bucuresti        1.467.364.700   1.446.193.200   13.148.400    8.023.100
_____________________________________________________________________________

    ANEXA 8c)

                         NUMARUL MAXIM DE POSTURI
finantat pentru invatamantul preuniversitar de stat si centrele locale de consultanta agricola, pe anul 2001

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - invatamantul special finantat din bugetul propriu al consiliului
        judetean
    B - din care:
        Personal didactic
    C - invatamantul preuniversitar finantat din bugetele consiliilor locale

                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                                           din care, pentru:
                                    --------------------------------
Nr.     Judetul         TOTAL                                          TOTAL
crt.                   numar de                                       numar de
                      posturi din     A       B        C        B     posturi
                     invatamantul                                      pentru
                     preuniversitar                                   centrele
                                                                      locale de
                                                                     consultanta
                                                                      agricola
________________________________________________________________________________
     TOTAL              347.727     15.271  10.706  332.456  263.889    914
  1. Alba                 6.684        203     175    6.481    5.132     27
  2. Arad                 7.104        414     332    6.690    5.289     26
  3. Arges               11.004        330     226   10.674    8.572     33
  4. Bacau               11.467        272     247   11.195    9.182     25
  5. Bihor               10.857        724     498   10.133    7.956     23
  6. Bistrita-Nasaud      5.803        493     259    5.310    4.331     21
  7. Botosani             7.635        305     179    7.330    5.974     17
  8. Brasov               9.735        450     347    9.285    7.402     16
  9. Braila               5.719        243     211    5.476    4.313     18
 10. Buzau                7.773        356     282    7.417    5.957     24
 11. Caras-Severin        5.608        397     280    5.211    4.419     23
 12. Calarasi             4.512         24      21    4.488    3.596     22
 13. Cluj                11.999        965     644   11.034    8.609     22
 14. Constanta           10.549        298     209   10.251    8.330     22
 15. Covasna              4.647        113      92    4.534    3.508     14
 16. Dambovita            8.041        203     166    7.838    6.392     28
 17. Dolj                10.999        441     302   10.558    8.503     31
 18. Galati               9.126        388     332    8.738    6.876     19
 19. Giurgiu              3.307         28      26    3.279    2.698     17
 20. Gorj                 6.429        124     102    6.305    5.131     26
 21. Harghita             6.869        129     114    6.740    5.071     16
 22. Hunedoara            7.658        286     236    7.372    5.755     16
 23. Ialomita             3.925        162     137    3.763    3.064     17
 24. Iasi                13.852        536     428   13.316   10.266     28
 25. Ilfov                3.376        161     115    3.215    2.389     22
 26. Maramures            9.083        367     285    8.716    7.119     18
 27. Mehedinti            5.019         90      84    4.929    4.070     20
 28. Mures               10.564        228     175   10.336    8.006     30
 29. Neamt                8.638        471     227    8.167    6.754     22
 30. Olt                  7.592        199     151    7.393    6.163     28
 31. Prahova             11.152        434     253   10.718    8.526     27
 32. Satu Mare            7.106        313     263    6.793    5.381     22
 33. Salaj                4.993        183     142    4.810    3.740     19
 34. Sibiu                7.760        467     287    7.293    5.710     17
 35. Suceava             12.130        931     532   11.199    8.823     24
 36. Teleorman            5.842         84      76    5.758    4.757     27
 37. Timis               11.368        872     498   10.496    8.117     25
 38. Tulcea               4.437        171     146    4.266    3.246     15
 39. Vaslui               7.744        293     259    7.451    6.055     18
 40. Valcea               6.684        137     104    6.547    5.309     19
 41. Vrancea              5.933        166     115    5.767    4.646     20
 42. Municipiul
     Bucuresti           27.004      1.820   1.149   25.184   18.752     10
________________________________________________________________________________

    ANEXA 9

                   CATEGORIILE DE VENITURI SI CHELTUIELI
              care se prevad in bugetele locale pe anul 2001
________________________________________________________________________________
Nr.                   Denumirea veniturilor si cheltuielilor
crt.
________________________________________________________________________________
     CAPITOLUL I
     Veniturile si cheltuielile care se prevad in bugetele proprii ale judetelor

     A. Venituri
     (impozite, taxe si alte venituri)

  1. Impozitul pe profit de la regiile autonome si societatile comerciale de sub
     autoritatea consiliilor judetene
  2. Alte impozite directe:
     a) Alte incasari din impozite directe
  3. Alte impozite indirecte:
     a) Taxe de timbru pentru contestatiile si plangerile asupra sumelor
        constatate si aplicate prin acte de control sau de impunere
  4. Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea
     consiliilor judetene
  5. Varsaminte de la institutiile publice:
     a) Venituri din incasarea contravalorii lucrarilor de combatere a
        daunatorilor si bolilor in sectorul vegetal - servicii publice de
        protectie a plantelor
     b) Alte venituri de la institutiile publice
  6. Diverse venituri:
     a) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si
        despagubiri
     b) Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate, potrivit dispozitiilor
        legale
     c) Restituiri de fonduri din finantarea bugetara locala a anilor precedenti
     d) Venituri din concesiuni si inchirieri
     e) Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii
     f) Incasari din alte surse
  7. Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului:
     a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice (de
        subordonare judeteana)
     b) Venituri din privatizare
  8. Venituri cu destinatie speciala:
     a) Taxe speciale
     b) Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat
     c) Venituri din fondul pentru drumurile publice
     d) Venituri din fondul de interventie
     e) Venituri din fondul pentru locuinte
     f) Venituri din amortizarea mijloacelor fixe
     g) Donatii si sponsorizari
     h) Sume acordate de persoane juridice si fizice in vederea participarii la
        finantarea unor actiuni de interes public
     i) Venituri pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor
        comunale si alimentarea cu apa a satelor
     j) Venituri pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic
        al constructiilor existente cu destinatie de locuinta
  9. Cote si sume defalcate din impozitul pe venit:
     a) Cote defalcate din impozitul pe venit
     b) Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
        locale
     c) Sume alocate de consiliul judetean din cota defalcata din impozitul pe
        venit pentru echilibrarea bugetelor locale si a bugetului propriu
 10. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale
 11. Subventii primite din bugetul de stat:
     a) Subventii primite de bugetele locale pentru investitii finantate partial
        din imprumuturi externe
     b) Subventii primite de bugetele locale pentru sustinerea sistemului de
        protectie a copilului
     c) Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea elaborarii si/sau
        actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale
        de urbanism
     d) Subventii primite de bugetele locale pentru aeroporturi de interes local
 12. Subventii primite de la alte bugete:
     a) Subventii primite de la alte bugete locale pentru sustinerea sistemului
        de protectie a copilului

     B. Cheltuieli

  1. Autoritati executive
  2. Invatamant
     a) Invatamant special
  3. Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret:
     a) Biblioteci publice judetene
     b) Muzee
     c) Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte
     d) Scoli populare de arta
     e) Centre de conservare si de valorificare a traditiei si creatiei populare
     f) Culte religioase
     g) Activitate sportiva
     h) Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si activitatea
        sportiva si de tineret
  4. Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii:
     a) Sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului
     b) Servicii publice specializate pentru protectia copilului
     c) Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si
        indemnizatii
  5. Servicii si dezvoltare publica si locuinte:
     a) Alimentari cu apa, statii de epurare pentru ape uzate, colectoare,
        statii de pompare
     b) Retele, centrale si puncte termice
     c) Canalizare
     d) Amenajari hidrotehnice de interes local, in intravilan
     e) Alte actiuni privind servicii, dezvoltare publica si locuinte
  6. Agricultura si silvicultura:
     a) Combaterea daunatorilor si a bolilor in sectorul vegetal - servicii
        publice de protectie a plantelor
  7. Transporturi si comunicatii:
     a) Aviatie civila
     b) Drumuri si poduri
     c) Alte cheltuieli in domeniul transporturilor si comunicatiilor
  8. Alte actiuni economice:
     a) Prevenirea si combaterea inundatiilor si gheturilor
     b) Sustinerea programelor de dezvoltare regionala
  9. Alte actiuni:
     a) Comandamente militare
     b) Protectie civila
     c) Alte cheltuieli
 10. Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, a dobanzilor si
     comisioanelor aferente
 11. Dobanzi aferente datoriei publice si alte cheltuieli:
     a) Dobanzi aferente datoriei publice locale interne
     b) Dobanzi aferente datoriei publice locale externe
     c) Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de valoare in
        conditiile legii
     d) Diferente de curs aferente datoriei publice locale externe
 12. Plati de dobanzi si comisioane:
     a) Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur
     b) Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de redresare
 13. Rambursari imprumuturi:
     a) Rambursare imprumuturi acordate din fondul de tezaur
     b) Rambursare imprumuturi acordate din trezoreria statului
     c) Rambursare imprumuturi interne pentru investitii
     d) Rambursare imprumuturi externe pentru investitii
 14. Fondul de rezerva bugetara:
     a) Fondul de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor judetene
 15. Cheltuieli cu destinatie speciala:
     a) Servicii publice finantate din taxe speciale
     b) Cheltuieli din Fondul special al drumurilor publice
     c) Cheltuieli din fondul de interventie
     d) Cheltuieli din fondul pentru locuinte
     e) Cheltuieli din amortizarea mijloacelor fixe
     f) Cheltuieli din donatii si sponsorizari
     g) Cheltuieli din sume acordate de persoane juridice si fizice in vederea
        participarii la finantarea unor actiuni de interes public
     h) Cheltuieli pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor
        comunale si alimentarea cu apa a satelor
     i) Cheltuieli pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului
        seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta
     j) Cheltuieli pentru investitii din venituri realizate din vanzarea unor
        bunuri apartinand domeniului privat

     CAPITOLUL II
     Veniturile si cheltuielile care se prevad in bugetele proprii ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti

     A. Venituri
     (impozite, taxe si alte venituri)

  1. Impozitul pe profit de la regiile autonome si societatile comerciale de sub
     autoritatea consiliilor locale
  2. Impozite si taxe de la populatie:
     a) Impozitul pe cladiri de la persoane fizice
     b) Taxe asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice
     c) Impozitul pe terenuri de la persoane fizice
     d) Alte impozite si taxe de la populatie
  3. Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat
  4. Impozitul pe cladiri si terenuri de la persoane juridice:
     a) Impozitul pe cladiri de la persoane juridice
     b) Impozitul pe teren de la persoane juridice
  5. Alte impozite directe:
     a) Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice
     b) Alte incasari din impozite directe
  6. Impozitul pe spectacole
  7. Alte impozite indirecte:
     a) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de
        functionare
     b) Taxe de timbru pentru contestatiile si plangerile asupra sumelor
        constatate si aplicate prin acte de control sau impunere
     c) Taxe extrajudiciare de timbru
     d) Alte incasari din impozite indirecte
  8. Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea
     consiliilor locale
  9. Varsaminte de la institutiile publice:
     a) Alte venituri privind circulatia pe drumurile publice
     b) Venituri din incasarea contravalorii lucrarilor de combatere a
        daunatorilor si a bolilor in sectorul vegetal - servicii publice de
        protectie a plantelor*)
     c) Veniturile punctelor de insamantari artificiale
     d) Veniturile circumscriptiilor sanitar-veterinare
     e) Varsaminte din disponibilitatile institutiilor publice si activitatilor
        autofinantate
     f) Contributii datorate de persoanele beneficiare ale serviciilor
        cantinelor de ajutor social
     g) Contributia lunara a parintilor sau sustinatorilor legali pentru
        intretinerea copiilor in crese
     h) Alte venituri de la institutiile publice
 10. Diverse venituri:
     a) Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si
        despagubiri
     b) Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate, potrivit dispozitiilor
        legale
     c) Restituiri de fonduri din finantarea bugetara locala a anilor precedenti
     d) Venituri din concesiuni si inchirieri
     e) Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei
        de impozite si taxe
     f) Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, potrivit legii
     g) Venituri realizate din administrarea sau valorificarea bunurilor
        fostelor cooperative agricole de productie
     h) Incasari din alte surse
 11. Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului:
     a) Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice
     b) Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
     c) Venituri din privatizare
 12. Venituri cu destinatie speciala:
     a) Taxe speciale
     b) Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat
     c) Venituri din fondul pentru drumurile publice
     d) Venituri din fondul de interventie
     e) Venituri din fondul pentru locuinte
     f) Venituri din amortizarea mijloacelor fixe
     g) Donatii si sponsorizari
     h) Sume acordate de persoane juridice si fizice in vederea participarii la
        finantarea unor actiuni de interes public
     i) Venituri pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor
        comunale si alimentarea cu apa a satelor
     j) Venituri pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic
        al constructiilor existente cu destinatie de locuinta
     k) Venituri din inchirierea, vanzarea si concesionarea unor bunuri aflate
        in administrarea spitalelor publice
 13. Cote si sume defalcate din impozitul pe venit:
     a) Cote defalcate din impozitul pe venit
     b) Sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
        locale
     c) Sume defalcate din impozitul pe venit pentru subventionarea energiei
        termice livrate populatiei
     d) Sume alocate de consiliul judetean din cota defalcata din impozitul pe
        venit pentru echilibrarea bugetelor locale si a bugetului propriu
 14. Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale
 15. Subventii primite din bugetul de stat:
     a) Subventii primite de bugetele locale pentru investitii finantate partial
        din imprumuturi externe
     b) Subventii primite de bugetele locale pentru sustinerea sistemului de
        protectie a copilului
     c) Subventii primite de bugetele locale pentru sustinerea sistemului de
        protectie a persoanelor cu handicap
     d) Subventii primite de bugetele locale pentru finantarea elaborarii si/sau
        actualizarii planurilor urbanistice generale si a regulamentelor locale
        de urbanism
 16. Subventii primite de la alte bugete:
     a) Subventii primite de la bugetul Fondului special pentru dezvoltarea
        sistemului energetic
     b) Subventii primite de la alte bugete locale pentru sustinerea sistemului
        de protectie a copilului*)

     B. Cheltuieli

  1. Autoritati executive
  2. Invatamant:
     a) Invatamant prescolar
     b) Invatamant primar si gimnazial
     c) Invatamant liceal
     d) Invatamant profesional
     e) Invatamant postliceal
     f) Invatamant special*)
     g) Internate, camine si cantine pentru elevi (alocatii de la bugetele
        locale in completarea veniturilor proprii)
  3. Sanatate (cheltuielile creselor, cele pentru drepturile donatorilor
     onorifici de sange ce se acorda potrivit Legii nr. 4/1995 privind donarea
     de sange, utilizarea terapeutica a sangelui uman si organizarea
     transfuzionala in Romania, precum si alte cheltuieli care se pot suporta in
     conformitate cu prevederile Legii asigurarilor sociale de sanatate nr.
     145/1997, cu modificarile ulterioare):
     a) Crese
     b) Alte institutii si actiuni sanitare
  4. Cultura, religie si actiuni privind activitatea sportiva si de tineret:
     a) Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale
     b) Muzee
     c) Teatre si institutii profesioniste de spectacole si concerte
     d) Scoli populare de arta
     e) Case de cultura
     f) Camine culturale
     g) Culte religioase
     h) Activitatea sportiva
     i) Activitatea de tineret
     j) Alte institutii si actiuni privind cultura, religia si activitatea
        sportiva si de tineret
  5. Asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii:
     a) Centre de ingrijire si asistenta
     b) Centre-pilot de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap
     c) Centre de recuperare si reabilitare pentru minori cu handicap
     d) Centre de integrare prin terapie ocupationala
     e) Centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatrica
     f) Cantine de ajutor social
     g) Ajutor social
     h) Sustinerea sistemului de protectie a drepturilor copilului
     i) Indemnizatii de nastere
     j) Servicii publice specializate pentru protectia copilului
     k) Camine pentru persoane varstnice
     l) Drepturile asistentului personal pentru copii si adulti cu handicap grav
     m) Alte actiuni privind asistenta sociala, alocatii, pensii, ajutoare si
        indemnizatii
  6. Servicii si dezvoltare publica si locuinte:
     a) Intretinerea si repararea strazilor
     b) Iluminat
     c) Salubritate
     d) Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de
        agrement
     e) Locuinte
     f) Alimentari cu apa, statii de epurare pentru ape uzate, colectoare,
        statii de pompare
     g) Retele, centrale si puncte termice
     h) Canalizare
     i) Amenajari hidrotehnice de interes local, in intravilan
     j) Introducere de gaze naturale in localitati
     k) Electrificari rurale
     l) Alte actiuni privind servicii, dezvoltare publica si locuinte
  7. Agricultura si silvicultura:
     a) Combaterea daunatorilor si a bolilor in sectorul vegetal - servicii
        publice de protectie a plantelor*)
     b) Puncte de insamantari artificiale
     c) Circumscriptii sanitar-veterinare (exclusiv epizootii)
     d) Centre locale de consultanta agricola
  8. Transporturi si comunicatii:
     a) Drumuri si poduri
     b) Transportul in comun
     c) Alte cheltuieli in domeniul transporturilor si comunicatiilor
  9. Alte actiuni economice:
     a) Prevenirea si combaterea inundatiilor si gheturilor
     b) Sustinerea programelor de dezvoltare regionala
     c) Alte cheltuieli pentru actiuni economice
 10. Alte actiuni:
     a) Comandamente militare
     b) Protectie civila
     c) Fondul Roman de Dezvoltare Sociala
     d) Alte cheltuieli
 11. Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, a dobanzilor si
     comisioanelor aferente
 12. Transferuri catre alte bugete:
     a) Transferuri din bugetele locale catre bugetul Fondului de asigurari
        sociale de sanatate
     b) Transferuri din bugetele locale pentru sustinerea sistemului de
        protectie a copilului
 13. Dobanzi aferente datoriei publice si alte cheltuieli:
     a) Dobanzi aferente datoriei publice locale interne
     b) Dobanzi aferente datoriei publice locale externe
     c) Cheltuieli ocazionate de emisiunea si plasarea titlurilor de valoare in
        conditiile legii
     d) Diferente de curs aferente datoriei publice locale externe
 14. Plati de dobanzi:
     a) Dobanzi aferente imprumuturilor din fondul de tezaur
     b) Dobanda datorata trezoreriei statului in cadrul planului de redresare
 15. Rambursari imprumuturi acordate:
     a) Rambursare imprumuturi acordate din fondul de tezaur
     b) Rambursare imprumuturi acordate din trezoreria statului
     c) Rambursare imprumuturi interne pentru investitii
     d) Rambursare imprumuturi externe pentru investitii
 16. Fondul de rezerva bugetara:
     a) Fondul de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale
 17. Cheltuieli cu destinatie speciala:
     a) Servicii publice finantate din taxe speciale
     b) Cheltuieli din fondul pentru drumurile publice
     c) Cheltuieli din fondul de interventie
     d) Cheltuieli din fondul pentru locuinte
     e) Cheltuieli din amortizarea mijloacelor fixe
     f) Cheltuieli din donatii si sponsorizari
     g) Cheltuieli din sume acordate de persoane juridice si fizice in vederea
        participarii la finantarea unor actiuni de interes public
     h) Cheltuieli pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor
        comunale si alimentarea cu apa a satelor
     i) Cheltuieli pentru finantarea actiunilor privind reducerea riscului
        seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta
     j) Cheltuieli pentru achizitionarea de aparatura medicala pentru spitalele
        publice
     k) Cheltuieli pentru investitii din venituri realizate din vanzarea unor
        bunuri apartinand domeniului privat
________________________________________________________________________________
    *) Pentru bugetul municipiului Bucuresti.
    *) Pentru bugetele sectoarelor municipiului Bucuresti.

    NOTA:
    Majorarile si penalitatile de intarziere pentru venituri nevarsate la termen se inregistreaza la capitolul si subcapitolul corespunzator impozitului sau taxei la care se refera.
    Repartizarea cheltuielilor pe bugete componente se face in functie de subordonarea unitatilor, precum si de localitatea in care isi are sediul institutia publica, in cazul unitatilor preluate cu finantare partiala sau totala din bugetele locale.

    ANEXA 9a)

                       NUMARUL MAXIM DE POSTURI
pentru aparatul propriu al consiliilor locale si consiliilor judetene*)

    I. Consilii locale de la comune, orase, municipii si sectoare ale municipiului Bucuresti
_________________________________________________
Numarul de locuitori     Numarul maxim de posturi
_________________________________________________
Pana la 1.500                     12
Intre 1.501 - 3.000               15
Intre 3.001 - 5.000               20
Intre 5.001 - 10.000              30
Intre 10.001 - 20.000             50
Intre 20.001 - 50.000             75
Intre 50.001 - 100.000           100
Intre 100.001 - 150.000          150
Intre 150.001 - 200.000          200
Intre 200.001 - 250.000          250
Intre 250.001 - 300.000          300
Peste 300.000                    450
Municipiul Bucuresti             700
_________________________________________________

    II. Consilii judetene
_________________________________________________
Numarul de locuitori     Numarul maxim de posturi
_________________________________________________
Pana la 500.000                     100
Intre 500.001 - 650.000             125
Peste 650.000                       150
_________________________________________________
    *) Stabilirea numarului de posturi pentru aparatul propriu al consiliilor locale si consiliilor judetene se va efectua o data cu aprobarea bugetelor locale pe anul 2001, pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala.

    ANEXA 10

    CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

                               BUGETUL
Fondului de asigurari sociale de sanatate pe anul 2001

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat
                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                                                                    Propuneri
  I  II III IV             Denumirea indicatorilor                    2001
________________________________________________________________________________
      A                             B                                   1
________________________________________________________________________________
               VENITURI - TOTAL                                 35.934.247.094
                I. VENITURI CURENTE                             35.167.266.000
                 A. VENITURI FISCALE                            34.583.403.020
                  A1. IMPOZITE DIRECTE                          34.583.403.020
1216               CONTRIBUTIA LA FONDUL DE ASIGURARI SOCIALE
                   DE SANATATE                                  34.583.403.020
     01             Contributii de la persoane juridice sau
                    fizice care angajeaza personal salariat     14.395.015.590
     02             Contributia persoanelor asigurate           20.176.061.270
     03             Contributii facultative la asigurarile
                    sociale de sanatate                             12.326.160
                 B. VENITURI NEFISCALE                             583.862.980
2216               DIVERSE VENITURI                                583.862.980
     30              Incasari din alte surse                       583.862.980
                IV. SUME PRIMITE DE LA ALTE BUGETE                 766.981.094
3516              SUME DE LA BUGETUL DE STAT PENTRU PERSOANELE
                  ASIGURATE PRIN EFECTUL LEGII                     617.217.214
     01              Persoane care satisfac serviciul militar
                     in termen                                     204.448.410
     02              Persoane care executa o pedeapsa
                     privativa de libertate sau arest preventiv    121.468.804
     03              Persoane care fac parte dintr-o familie
                     care beneficiaza de ajutor social             291.300.000
3616              SUME DE LA BUGETUL ASIGURARILOR SOCIALE DE
                  STAT PENTRU PERSOANELE ASIGURATE PRIN
                  EFECTUL LEGII                                    149.763.880
     01           Persoane aflate in concediu medical sau in
                  concediu medical pentru ingrijirea copilului
                  bolnav in varsta de pana la 6 ani                149.763.880
               CHELTUIELI - TOTAL                               34.856.821.100
         01       CHELTUIELI CURENTE                            34.500.421.100
         02        CHELTUIELI DE PERSONAL                          494.985.353
         20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             34.005.435.747
         70       CHELTUIELI DE CAPITAL                            356.400.000
               Partea a III-a - CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE     33.652.864.137
         01       CHELTUIELI CURENTE                            33.652.864.137
         20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             33.652.864.137
6216            SERVICII MEDICALE SI MEDICAMENTE                33.652.864.137*)
         01       CHELTUIELI CURENTE                            33.652.864.137
         20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII             33.652.864.137
         25         Materiale si prestari servicii cu
                    caracter medical                            33.652.864.137
               Partea a VI-a - ALTE ACTIUNI                      1.203.956.963
         01       CHELTUIELI CURENTE                               847.556.963
         02        CHELTUIELI DE PERSONAL                          494.985.353
         20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                352.571.610
         70       CHELTUIELI DE CAPITAL                            356.400.000
7316            CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI            1.203.956.963
         01       CHELTUIELI CURENTE                               847.556.963
         02        CHELTUIELI DE PERSONAL                          494.985.353
         10         Cheltuieli cu salariile                        342.376.950
         11         Contributii pentru asigurari sociale de
                    stat                                            95.523.168
         12         Cheltuieli pentru constituirea Fondului
                    pentru plata ajutorului de somaj                17.118.848
         13         Deplasari, detasari, transferari                16.000.000
         13 01       Deplasari, detasari, transferari in tara       13.000.000
         13 02       Deplasari in strainatate                        3.000.000
         14         Contributii pentru constituirea Fondului
                    de asigurari sociale de sanatate                23.966.387
         20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII                352.571.610
         24         Cheltuieli pentru intretinere si gospodarie     87.270.643
         25         Materiale si prestari de servicii cu
                    caracter functional                             80.000.000
         26         Obiecte de inventar de mica valoare sau
                    scurta durata si echipament                     50.915.740
         27         Reparatii curente                               65.000.000
         28         Reparatii capitale                              46.585.227
         29         Carti si publicatii                              3.200.000
         30         Alte cheltuieli                                 19.600.000
         70       CHELTUIELI DE CAPITAL                            356.400.000
         72         Investitii ale institutiilor publice           356.400.000
               din total capitol:
     01          Administratie centrala                            240.791.393
     25          Servicii publice descentralizate                  963.165.570
9516           FONDURI DE REZERVA                                  449.178.089
     06          Fondul de rezerva al Casei Nationale de
                 Asigurari de Sanatate                             449.178.089
     07          Fondul de rezerva la dispozitia caselor de
                 asigurari de sanatate judetene si a
                 municipiului Bucuresti
               EXCEDENT/DEFICIT                                    628.247.905
________________________________________________________________________________
    *) Se detaliaza pe subcapitole de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate la propunerile caselor de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si ale Casei de Asigurari de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si ale Casei de Asigurari de Sanatate a Transporturilor.

___________________________________________________________________
  Cod                                                 Numarul maxim
capitol   Denumirea capitolului de cheltuieli           de posturi
___________________________________________________________________
   0                        1                               2
___________________________________________________________________
 7316     Cheltuieli de administrare a fondului           4.413
___________________________________________________________________

    ANEXA 11

    MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

                                BUGETUL
Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic pe anul 2001

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat
                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                                                                    Propuneri
  I  II III IV             Denumirea indicatorilor                    2001
________________________________________________________________________________
      A                             B                                   1
________________________________________________________________________________
               VENITURI - TOTAL                                  3.400.000.000
                I. VENITURI CURENTE                              3.400.000.000
                 A. VENITURI FISCALE                             3.400.000.000
                  A2. IMPOZITE INDIRECTE                         3.400.000.000
1711               ALTE IMPOZITE INDIRECTE                       3.400.000.000
     19             Taxa de dezvoltare cuprinsa in tariful
                    energiei electrice si termice                3.400.000.000
               CHELTUIELI - TOTAL                                3.100.000.000*)
            01    CHELTUIELI CURENTE                                25.000.000
            38     TRANSFERURI                                      25.000.000
            39      Transferuri consolidabile                       25.000.000
         70       CHELTUIELI DE CAPITAL                          3.075.000.000
               Partea a V-a - ACTIUNI ECONOMICE                  3.075.000.000
6611             INDUSTRIE                                       3.075.000.000
         70      CHELTUIELI DE CAPITAL                           3.075.000.000
         73       Investitii ale regiilor autonome, societatilor
                  si companiilor nationale si societatilor
                  comerciale cu capital majoritar de stat        3.075.000.000
     05        Electricitate si alte forme de energie            3.075.000.000
8411           TRANSFERURI CATRE BUGETELE LOCALE                    25.000.000
         39       Transferuri consolidabile                         25.000.000
            23     Transferuri din bugetul Fondului special
                   pentru dezvoltarea sistemului energetic
                   catre bugetele locale                            25.000.000
               EXCEDENT/DEFICIT                                    300.000.000
________________________________________________________________________________
    *) Cheltuielile se vor efectua in functie de incasarea veniturilor.

    ANEXA 12

    MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

                                BUGETUL
    Fondului special al drumurilor publice pe anul 2001

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat
                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                                                                    Propuneri
  I  II III IV             Denumirea indicatorilor                    2001
________________________________________________________________________________
      A                             B                                   1
________________________________________________________________________________
               VENITURI - TOTAL                                  9.000.000.000
                I. VENITURI CURENTE                              9.000.000.000
                 A. VENITURI FISCALE                             9.000.000.000
                  A2. IMPOZITE INDIRECTE                         9.000.000.000
1712               ALTE IMPOZITE INDIRECTE                       9.000.000.000*)
     07             Cota asupra pretului cu ridicata, exclusiv
                    accizele pentru carburantii auto livrati
                    la intern de catre producatori si a
                    valorii in vama pentru carburantii auto
                    importati                                    9.000.000.000
               CHELTUIELI - TOTAL                                6.000.000.000
         01       CHELTUIELI CURENTE                             5.100.000.000
         20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              5.100.000.000
         70       CHELTUIELI DE CAPITAL                            900.000.000
                  a) Pentru drumurile nationale:
                   ACTIUNI ECONOMICE                             3.900.000.000
6812               TRANSPORTURI SI COMUNICATII                   3.900.000.000
         01       CHELTUIELI CURENTE                             3.200.000.000
         20        CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII              3.200.000.000
         27         Reparatii curente                            2.600.000.000
         28         Reparatii capitale                             600.000.000
         70       CHELTUIELI DE CAPITAL                            700.000.000
         73        Investitii ale regiilor autonome,
                   societatilor si companiilor nationale si
                   societatilor comerciale cu capital majoritar
                   de stat                                         700.000.000
     05        Drumuri si poduri                                 3.900.000.000
                 b) Pentru drumurile locale:
                   ACTIUNI ECONOMICE                             2.100.000.000
6812               TRANSPORTURI SI COMUNICATII                   2.100.000.000
         01      CHELTUIELI CURENTE                              1.900.000.000
         20       CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII               1.900.000.000
         27        Reparatii curente                             1.500.000.000
         28        Reparatii capitale                              400.000.000
         70      CHELTUIELI DE CAPITAL                             200.000.000
         73       Investitii ale regiilor autonome,
                  societatilor si companiilor nationale si
                  societatilor comerciale cu capital majoritar
                  de stat                                          200.000.000
     05        Drumuri si poduri                                 2.100.000.000
               EXCEDENT/DEFICIT                                  3.000.000.000
________________________________________________________________________________
    *) Inclusiv incasarile din restantele din anii precedenti, care in executie se vor evidentia distinct.

    NOTA:
    Cheltuielile se vor efectua in limita veniturilor incasate.

    ANEXA 13

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

                                BUGETUL
Fondului special pentru protejarea asiguratilor pe anul 2001

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    I   - Capitol
    II  - Subcapitol
    III - Titlu/Articol
    IV  - Alineat
                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
                                                                     Program
  I  II III IV             Denumirea indicatorilor                    2001
________________________________________________________________________________
      A                             B                                   1
________________________________________________________________________________
               VENITURI - TOTAL                                    202.000.000
                I. VENITURI CURENTE                                202.000.000
                 B. VENITURI NEFISCALE                             202.000.000
2213              DIVERSE VENITURI                                 202.000.000
     14           Venituri din aplicarea cotei de 1,5% asupra
                  volumului de prime brute                         202.000.000
               CHELTUIELI - TOTAL                                  202.000.000
         01     CHELTUIELI CURENTE                                 202.000.000
         38       TRANSFERURI                                      202.000.000
               Partea a V-a - ACTIUNI ECONOMICE                    202.000.000
6913           ALTE ACTIUNI ECONOMICE                              202.000.000
         01     CHELTUIELI CURENTE                                 202.000.000
         38       TRANSFERURI                                      202.000.000
         40        Transferuri neconsolidabile                     202.000.000
     16         Despagubiri datorate in caz de faliment al
                societatilor de asigurari                          202.000.000
               EXCEDENT/DEFICIT
________________________________________________________________________________

    ANEXA 14

                             LIMITE VALORICE
privind competenta de aprobare a documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor noi de investitii

    1. Documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor noi de investitii care se finanteaza, potrivit legii, din bugetul de stat, bugetele fondurilor speciale si din credite externe se aproba, cu acordul prealabil al Ministerului Finantelor Publice, de catre:
    a) Guvern - pentru valori mai mari de 110 miliarde lei;
    b) ordonatorii principali de credite - pentru valori cuprinse intre 15 miliarde lei si 110 miliarde lei;
    c) ceilalti ordonatori de credite - pentru valori cuprinse intre 5 miliarde lei si 15 miliarde lei, cu avizul prealabil al ordonatorului principal de credite.
    2. Documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor noi de investitii ale caror valori nu depasesc 5 miliarde lei se aproba fara acordul prealabil al Ministerului Finantelor Publice, de catre ordonatorii de credite, cu avizul prealabil al ordonatorului principal de credite.

    ANEXA 15

                                 LISTA
ministerelor si agentiilor guvernamentale incluse in actiunea de alocare bugetara pe baza de programe

    1. Ministerul Sanatatii si Familiei
    2. Ministerul Educatiei si Cercetarii
    3. Ministerul Apelor si Protectiei Mediului
    4. Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor
    5. Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei
    6. Ministerul Apararii Nationale
    7. Ministerul Dezvoltarii si Prognozei
    8. Ministerul de Interne
    9. Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale
    10. Ministerul Industriei si Resurselor
    11. Ministerul Turismului
    12. Autoritatea Nationala pentru Protectia Copilului si Adoptii
    13. Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii si CooperatieSmartCity5

COMENTARII la Legea 216/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 216 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 216/2001
Hotărârea 1278 2001
privind modificarea intrarilor de credite ale unor ordonatori principali de credite pe anul 2001
Hotărârea 903 2001
privind detalierea listei-sinteza pe amplasamente si obiective de investitii din cadrul Programului de constructii de locuinte pentru tineret
Ordonanţa 27 2001
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2001
Ordin 536 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice privind executia, raportarea si controlul programelor de sanatate in anul 2001
Ordin 458 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice privind executia, raportarea si controlul programelor de sanatate in anul 2001
Ordin 1301 2001
pentru aprobarea Precizarilor privind operatiunile de regularizare cu bugetele locale a cheltuielilor efectuate in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2001 de la bugetul de stat pentru finantarea institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, creselor si centrelor locale de consultanta agricola, in conformitate cu prevederile art. 31 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001
OUG 88 2001
privind infiintarea Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie
Hotărârea 538 2001
privind aprobarea Normelor metodologice pentru finantarea invatamantului preuniversitar de stat
Hotărârea 546 2001
pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. a) - c) si e) - g) din anexa nr. 3/33 la Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001
OUG 79 2001
privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar
Ordin 896 2001
pentru aprobarea Precizarilor metodologice privind compensarea unor obligatii de plata potrivit prevederilor art. 53 alin. (1), (2) si (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001
Ordin 898 2001
pentru aprobarea Precizarilor metodologice privind stingerea prin compensare a unor obligatii de plata potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001
Ordin 356 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor art. 30 alin. (4), (5), (6) si (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001
Ordin 800 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor art. 30 alin. (4), (5), (6) si (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001
Ordin 761 2001
pentru stabilirea structurii raportarilor referitoare la cheltuielile de personal, prevazute in Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001
Decretul 281 2001
pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu