E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 538 din  7 iunie 2001

privind aprobarea Normelor metodologice pentru finantarea invatamantului preuniversitar de stat

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 329 din 19 iunie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei, ale art. XIII alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2001 privind reglementarea unor probleme financiare si ale art. 31 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice pentru finantarea invatamantului preuniversitar de stat, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Normele metodologice nr. 9.606/1/5.607-17.255/2000 pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/1999 privind finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 270 din 15 iunie 2000, isi inceteaza aplicabilitatea.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul educatiei si cercetarii,
                         Ecaterina Andronescu

                         Ministrul administratiei publice,
                         Octav Cozmanca

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Maria Manolescu,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                          NORME METODOLOGICE
    pentru finantarea invatamantului preuniversitar de stat

    I. Dispozitii generale

    Art. 1
    Incepand cu anul 2001 cheltuielile privind finantarea institutiilor de invatamant preuniversitar de stat se asigura din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale in a caror raza acestea isi desfasoara activitatea, cu exceptia cheltuielilor suportate de la bugetul de stat.
    Art. 2
    (1) Din bugetul de stat se finanteaza in continuare, prin Ministerul Educatiei si Cercetarii, in conformitate cu prevederile legale, cheltuielile privind:
    a) componenta locala aferenta proiectelor de reforma aflate in derulare la data de 31 decembrie 2000, cofinantate de Guvernul Romaniei si de organismele financiare internationale, precum si rambursarile de credite externe, platile de dobanzi si comisioane la creditele externe aferente proiectelor respective;
    b) bursele pentru elevii din Republica Moldova, precum si bursele pentru elevii straini si etnicii romani din afara granitelor tarii;
    c) organizarea examenelor, concursurilor si olimpiadelor nationale;
    d) perfectionarea pregatirii profesionale a cadrelor didactice (cazare, masa, transport, drepturi salariale si cheltuieli ocazionate de desfasurarea activitatilor de perfectionare);
    e) cluburile, taberele, palatele copiilor, casele corpului didactic si inspectoratele scolare.
    (2) Finantarea unitatilor, institutiilor si activitatilor prevazute la alin. (1) nu face obiectul prezentelor norme metodologice.
    Art. 3
    Facilitatile acordate elevilor privind transportul pe calea ferata si cu metroul se finanteaza prin bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
    Art. 4
    Autoritatile administratiei publice locale si judetene, conducerile inspectoratelor scolare judetene si ale institutiilor de invatamant preuniversitar de stat sunt obligate sa dispuna masurile necesare ca finantarea cheltuielilor cu pregatirea scolara in cursul unui exercitiu financiar sa se efectueze in baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2001, legilor anuale ale bugetului de stat si in conformitate cu principiile inscrise in Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 5
    Fiecare institutie de invatamant preuniversitar de stat are obligatia sa isi desfasoare activitatea pe baza bugetului propriu, aprobat in conditiile Legii nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 189/1998 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu respectarea dispozitiilor legale privind angajarea si utilizarea fondurilor publice.
    Art. 6
    In cazul institutiilor de invatamant special de stat cheltuielile curente si de capital sunt finantate din bugetul consiliului judetean si nu fac obiectul prezentelor norme metodologice.
    Art. 7
    (1) Organizarea evidentei contabile sintetice si analitice si executia bugetara a fiecarei institutii de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica se vor realiza, dupa caz, prin compartimentele financiar-contabile proprii, compartimentele financiar-contabile ale unitatilor administrativ-teritoriale in a caror raza isi desfasoara activitatea sau prin compartimentele financiar-contabile ale altor institutii de invatamant preuniversitar de stat din aceeasi unitate administrativ-teritoriala.
    (2) Arondarea institutiei de invatamant preuniversitar de stat care nu are compartiment financiar-contabil propriu, pe langa unitatea administrativ-teritoriala sau institutia de invatamant preuniversitar de stat care are compartiment financiar-contabil, se va face pe baza propunerii inspectoratului scolar judetean si se aproba prin hotarare a consiliului local.

    II. Elaborarea si aprobarea bugetului institutiilor de invatamant preuniversitar de stat

    Structura bugetului
    Art. 8
    (1) Fiecare institutie de invatamant preuniversitar de stat are obligatia sa isi intocmeasca bugetul propriu.
    Bugetul se intocmeste de catre fiecare institutie de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica. In bugetul institutiilor de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica din mediul rural se includ si creditele bugetare pentru scolile fara personalitate juridica din aceeasi unitate administrativ-teritoriala (scolile care au organizate numai clasele I - IV).
    (2) In cazul institutiilor de invatamant preuniversitar de stat arondate la alte institutii de invatamant sau la unitati administrativ-teritoriale bugetele se intocmesc de catre conducerile acestora impreuna cu conducerea institutiei la care sunt arondate, distinct, pentru fiecare institutie de invatamant preuniversitar de stat.
    Art. 9
    (1) Bugetul institutiei de invatamant preuniversitar de stat se fundamenteaza pe baza:
    a) finantarii proportionale cu numarul de elevi sau prescolari, pentru cheltuieli de personal, manuale scolare si burse;
    b) finantarii complementare, pentru cheltuieli materiale si servicii, alocatii pentru institutii publice, precum si pentru cheltuieli de capital.
    (2) In anexe la bugetul institutiei de invatamant preuniversitar de stat se prezinta bugetul privind veniturile si cheltuielile activitatilor extrabugetare si bugetul de venituri si cheltuieli al internatelor, caminelor si cantinelor pentru elevi si prescolari.
    (3) Bugetul se intocmeste in faza de elaborare a proiectului bugetului local, respectiv a bugetului de stat, se definitiveaza dupa intrarea in vigoare a legii bugetului de stat si se aproba o data cu aprobarea bugetelor locale. Pe parcursul executiei bugetare, in situatia in care au loc rectificari bugetare, se urmeaza aceleasi etape.
    (4) Conducerea institutiei de invatamant preuniversitar de stat are obligatia sa isi fundamenteze cheltuielile pe baza de indicatori fizici si valorici care sa reflecte in mod real necesarul de finantare, aplicandu-se masuri pentru utilizarea cu maxima eficienta a bazei materiale existente si a fondurilor, in interesul procesului de invatamant si al elevilor.
    (5) La fundamentarea indicatorilor din bugetul de venituri si cheltuieli se va avea in vedere ca anul financiar bugetar cuprinde sfarsitul unui an scolar si inceputul anului scolar urmator.
    Art. 10
    In vederea cuprinderii in bugetul institutiilor de invatamant preuniversitar de stat a finantarii proportionale cu numarul de elevi sau prescolari, asigurata din bugetele locale, se procedeaza astfel:
    a) Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Preuniversitar de Stat propune spre aprobare Ministerului Educatiei si Cercetarii criteriile si standardele pentru stabilirea finantarii proportionale a institutiilor de invatamant preuniversitar de stat.
    Ministerul Educatiei si Cercetarii aproba criteriile si standardele dupa consultarea federatiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de munca.
    b) Pe baza criteriilor si standardelor aprobate Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Preuniversitar de Stat propune Ministerului Educatiei si Cercetarii costurile medii anuale orientative pe elev/prescolar, pe niveluri si profiluri de instruire, in functie de care se stabileste finantarea proportionala.
    Ministerul Educatiei si Cercetarii aproba costurile medii anuale orientative dupa consultarea federatiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de munca.
    c) Dupa aprobare costurile medii anuale orientative se comunica de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii inspectoratelor scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, in vederea stabilirii necesarului de fonduri pentru finantarea proportionala.
    d) In acest scop, la nivelul fiecarui inspectorat scolar se constituie Comisia pentru stabilirea cheltuielilor medii anuale pe institutii de invatamant preuniversitar de stat, avand urmatoarea componenta:
    - inspectorul scolar general;
    - directorul tehnic administrativ al inspectoratului scolar/sef serviciu salarizare;
    - contabilul-sef al inspectoratului scolar;
    - un director al unei institutii de invatamant preuniversitar de stat;
    - un contabil-sef al unei institutii, de invatamant preuniversitar de stat;
    - directorul economic al consiliului judetean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
    - un reprezentant al sindicatelor judetene, desemnat de federatiile sindicale semnatare ale contractului colectiv de munca.
    e) Comisia prevazuta la lit. d) are urmatoarele atributii:
    - analizeaza datele prezentate de fiecare institutie de invatamant preuniversitar de stat in ceea ce priveste numarul de elevi, respectiv de prescolari inscrisi in anul de invatamant, volumul cheltuielilor necesare cu personalul, manualele scolare si bursele elevilor;
    - pe baza datelor primite de la institutiile de invatamant preuniversitar de stat si a costurilor medii anuale orientative comunicate de Ministerul Educatiei si Cercetarii stabileste in mod obiectiv si fundamentat costul anual orientativ pe un elev/prescolar, pe fiecare institutie de invatamant preuniversitar de stat, urmarindu-se asigurarea bunei functionari a fiecarei institutii.

    Fundamentarea finantarii proportionale
    Art. 11
    (1) Sumele necesare pentru finantarea proportionala se calculeaza de fiecare institutie de invatamant preuniversitar de stat pe baza numarului de elevi/prescolari, pe profiluri de invatamant, si a costului anual orientativ pe un elev/prescolar, comunicat de inspectoratul scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.
    (2) In faza de elaborare a proiectului de buget se iau in calcul numarul de elevi/prescolari estimat de fiecare institutie, in functie de numarul de clase, si costul anual orientativ pe un elev/prescolar.
    (3) Metodologia de editare, difuzare, recuperare, recartare si de finantare a manualelor scolare se elaboreaza de Ministerul Educatiei si Cercetarii si se aproba prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
    (4) Cheltuielile cu bursele elevilor se stabilesc potrivit dispozitiilor legale.
    (5) Finantarea proportionala cu numarul de elevi/ prescolari se fundamenteaza pe baza modelelor prezentate in anexele nr. 1, 1a) si 1b).

    Fundamentarea finantarii complementare
    Art. 12
    (1) Finantarea complementara se efectueaza in functie de necesitatile de cheltuieli ale institutiei de invatamant preuniversitar de stat. La propunerea institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, in bugetele proprii ale comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti se prevad cheltuielile materiale si servicii (cu exceptia manualelor), alocatiile pentru institutiile publice si cheltuielile de capital, care se asigura de catre acestea.
    (2) Institutiile de invatamant preuniversitar de stat fundamenteaza sumele necesare in vederea finantarii complementare, potrivit normelor metodologice pentru elaborarea proiectelor de buget, transmise de Ministerul Finantelor Publice.

    Venituri extrabugetare ale institutiilor de invatamant preuniversitar de stat
    Art. 13
    Institutiile de invatamant preuniversitar de stat pot utiliza, pe langa finantarea proportionala si finantarea complementara, si alte surse de venituri realizate in conditiile legii, si anume: venituri proprii provenite din activitatea de productie (ateliere-scoala, ferme agricole etc.), prestari de servicii, taxe de la persoane fizice si juridice, venituri din inchirieri de spatii, donatii, sponsorizari si alte venituri realizate din activitatea de invatamant, activitati cultural-educative, ale internatelor si cantinelor pentru prescolari si elevi.
    Art. 14
    Veniturile extrabugetare se inscriu in bugetul de venituri si cheltuieli al activitatilor extrabugetare, pe surse, astfel:
    a) Veniturile rezultate din activitatea de productie (ateliere-scoala, ferme agricole etc.), prestari de servicii, care cuprind sumele incasate de institutia de invatamant din activitatea de conversie si reconversie profesionala, scolarizare, cursuri de initiere de informatica, limbi straine, activitati de productie, prestari de servicii si alte activitati, in conditiile legii.
    b) Taxele de la persoane fizice si juridice
    Institutiile de invatamant preuniversitar de stat sunt autorizate, potrivit dispozitiilor legale, sa stabileasca nivelul taxelor pentru desfasurarea examenului de admitere sau a altor examene, din care se acopera cheltuielile aferente activitatilor respective. Pentru stabilirea taxelor fiecare institutie de invatamant preuniversitar de stat isi estimeaza cheltuielile ocazionate de organizarea si desfasurarea examenelor si, in functie de numarul de elevi participanti, stabileste si taxa pentru un elev. Conform acestor elemente se stabilesc si prevederile din buget la subdiviziunea respectiva.
    Sumele incasate pentru eliberarea certificatelor sau a diplomelor de absolvire, dupa caz, reprezinta o alta sursa proprie de venit, al carei nivel se stabileste si se comunica de inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti. Estimarile bugetare se calculeaza si se fundamenteaza in functie de elementele respective, astfel: numarul certificatelor sau al diplomelor de absolvire, ce urmeaza sa fie eliberate, inmultit cu suma pe un certificat sau o diploma.
    Tarifele pe elev/cursant percepute pentru organizarea de cursuri de pregatire solicitate de persoane juridice sau fizice se stabilesc, pe baza de conventie, cel putin la nivelul cheltuielilor efectuate pentru desfasurarea cursurilor respective.
    c) Veniturile din inchirierea spatiilor disponibile se prevad in buget la nivelul chiriei stabilite in contractele de inchiriere, la care se adauga obligatoriu cheltuielile cu intretinerea si utilitatile folosite.
    d) Veniturile din donatii reprezinta sumele donate de persoane fizice si juridice pentru a fi folosite la cheltuielile de functionare ale institutiilor de invatamant preuniversitar de stat. Acestea se prevad fie la nivelul executiei anului precedent, fie la nivelul estimat pentru exercitiul anului curent.
    e) Veniturile din sponsorizari primite de la persoanele juridice sau fizice, conform legii.
    f) Alte venituri.

    Cheltuielile pentru activitatile extrabugetare
    Art. 15
    (1) Cheltuielile pentru activitatile extrabugetare se inscriu in buget, pe titluri, articole si alineate, in functie de continutul acestora, avandu-se in vedere urmatoarele precizari:
    a) Cheltuielile pentru activitatea de productie (ateliere-scoala, ferme agricole etc.) se stabilesc pe baza de devize intocmite pentru fiecare activitate de productie, prestari de servicii, in limita veniturilor prevazute sa fie realizate.
    b) Cheltuielile pentru desfasurarea examenelor sau a cursurilor de pregatire solicitate de persoanele juridice si fizice se stabilesc in limita veniturilor din taxele respective. In acest scop se intocmesc note de fundamentare in care se cuprind taxele cuvenite pentru activitatile respective si cheltuielile aferente realizarii acestor venituri, si anume: drepturile cuvenite comisiilor de examen, cheltuielile de intretinere a salilor de examene, procurarea rechizitelor (hartie, stampile, cerneala, tusuri etc.) necesare in vederea desfasurarii examenelor. De regula cheltuielile se incadreaza in limita veniturilor prevazute sa fie incasate.
    c) Cheltuielile necesare pentru tiparirea certificatelor sau a diplomelor de absolvire se stabilesc in limita sumelor incasate pentru eliberarea certificatelor sau a diplomelor.
    d) Cheltuielile din veniturile incasate din inchirieri de spatii
    e) Cheltuielile din sumele incasate drept donatii si sponsorizari se inscriu in buget pentru realizarea actiunii stabilite de donator sau in contractele de sponsorizare, dupa caz. In situatia in care nu au fost stabilite destinatii impreuna cu sponsorii si cu donatorii, sumele din sponsorizari si donatii se folosesc pentru acoperirea celorlalte cheltuieli de functionare ale institutiilor de invatamant preuniversitar de stat.
    f) Cheltuielile din alte surse de venituri realizate in conditiile legii
    (2) Diferenta dintre totalul veniturilor extrabugetare si suma cheltuielilor prevazute la alin. (1) lit. a) - f) se foloseste, in completare, in functie de necesitati, de catre institutiile de invatamant preuniversitar de stat la acoperirea altor cheltuieli ale acestora. In acest scop se efectueaza calcule de fundamentare pentru fiecare categorie de cheltuieli, dupa care se cuprind in buget la titlurile, articolele si alineatele respective.

    Prezentarea si aprobarea bugetelor institutiilor de invatamant preuniversitar de stat
    Art. 16
    Bugetele elaborate de institutiile de invatamant preuniversitar de stat se prezinta autoritatii administratiei publice locale, in faza de elaborare a proiectului bugetului de stat si a proiectelor bugetelor locale, astfel:
    a) Institutiile de invatamant preuniversitar de stat ai caror conducatori indeplinesc calitatea de ordonator tertiar de credite si institutiile de invatamant preuniversitar de stat arondate la unitatile administrativ-teritoriale prezinta autoritatii publice locale proiectul de buget si fundamentarile corespunzatoare.
    b) Institutiile de invatamant preuniversitar de stat cu contabilitate proprie, care organizeaza si evidenta contabila a altor institutii de invatamant arondate, prezinta bugetul propriu si cate un buget pentru fiecare dintre acestea, precum si un buget centralizat pentru toate institutiile arondate, inclusiv bugetul propriu. Acest buget va fi insotit de fundamentarile corespunzatoare.
    Conducerile institutiilor de invatamant preuniversitar de stat raspund de exactitatea datelor cuprinse in notele de fundamentare care au stat la baza intocmirii proiectului de buget al fiecarei institutii de invatamant.
    Art. 17
    Dupa aprobarea legii bugetului de stat consiliul judetean si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin hotarare si cu asistenta tehnica a directiei generale a finantelor publice si a inspectoratului scolar, vor repartiza sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru bugetele unitatilor administrativ-teritoriale si, in cadrul acestora, pe fiecare institutie de invatamant preuniversitar de stat. Repartizarea sumelor se va realiza in cuantumul si cu respectarea destinatiilor aprobate prin legea bugetului de stat.
    Art. 18
    (1) Consiliile locale, pe baza sumelor repartizate de la bugetul de stat prin consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa adaugarea sumelor necesare pentru finantarea complementara, comunica bugetele, aprobate conform legii, institutiilor de invatamant si trezoreriilor la care acestea sunt arondate.
    (2) Dupa aprobare bugetele institutiilor de invatamant preuniversitar de stat reprezinta documentul pe baza caruia se asigura finantarea cheltuielilor acestora in exercitiul financiar respectiv.
    Art. 19
    (1) Consiliile locale, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor acorda atentie maxima examinarii propunerilor de cheltuieli ale institutiilor de invatamant preuniversitar de stat si vor cuprinde cu prioritate in bugetele locale fondurile necesare pentru finantarea acestora.
    (2) Inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, si institutiile de invatamant preuniversitar de stat au obligatia sa colaboreze cu autoritatile locale pentru rezolvarea tuturor problemelor ce decurg din finantarea acestora.

    III. Executia bugetelor institutiilor de invatamant preuniversitar de stat

    Art. 20
    Executia bugetelor institutiilor de invatamant preuniversitar de stat cuprinde in principal operatiuni care se refera la:
    1. Deschiderea creditelor bugetare pentru finantarea institutiilor de invatamant preuniversitar de stat
    (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale repartizeaza creditele bugetare pentru finantarea institutiilor de invatamant preuniversitar de stat:
    a) Pentru activitatea proprie si, dupa caz, pentru activitatea institutiilor arondate, pentru asigurarea in luna urmatoare a finantarii proportionale si complementare. Solicitarea se va face pana la data de 20 a lunii in curs pentru luna urmatoare.
    b) Deschiderea si repartizarea creditelor bugetare se efectueaza de catre ordonatorul principal de credite la nivelul capitolului de cheltuieli 57.02 "Invatamant", cu desfasurarea pe titlurile clasificatiei bugetare economice, si anume: 02 "Cheltuieli de personal", 20 "Cheltuieli materiale si servicii", 34 "Subventii", 38 "Transferuri" si 70 "Cheltuieli de capital". Repartizarea creditelor se efectueaza pe baza de dispozitii bugetare in perioada 25 - 30 a lunii in curs pentru luna urmatoare, pe seama institutiilor de invatamant care au conturi deschise la unitatile teritoriale de trezorerie si contabilitate publica.
    (2) La primirea dispozitiei bugetare unitatea teritoriala de trezorerie si contabilitate publica inregistreaza creditele bugetare, repartizate de ordonatorul principal de credite, in contul institutiei de invatamant preuniversitar de stat: 02 "Credite deschise si repartizate pe seama ordonatorilor de credite finantati din bugetele locale", care se desfasoara in conturi analitice, pe titluri, corespunzator repartizarii creditelor bugetare.
    c) In cazul in care evidenta contabila a institutiei de invatamant este realizata de catre compartimentul financiar-contabil al unitatii administrativ-teritoriale, deschiderea creditelor bugetare, precum si platile dispuse in limita acestora se efectueaza direct de primarie.
    (3) Unitatile teritoriale de trezorerie si contabilitate publica comunica institutiilor de invatamant preuniversitar de stat sau primariilor, dupa caz, primirea dispozitiilor bugetare privind repartizarea creditelor bugetare de catre ordonatorul principal de credite, eliberand si extrase de cont.
    (4) Conducerea institutiei de invatamant preuniversitar de stat raspunde administrativ, daca nu solicita la termen ordonatorului principal de credite necesarul de fonduri pentru asigurarea in luna urmatoare a finantarii proportionale si complementare.
    (5) In cazul nedeschiderii la timp a creditelor bugetare din motive imputabile ordonatorului principal de credite, raspunderea revine acestuia.

    2. Incasarea veniturilor extrabugetare
    (1) Ordonatorii tertiari de credite cu contabilitate proprie incaseaza veniturile extrabugetare in numerar, prin casieria proprie, de la persoanele fizice si, prin virament, de la persoanele juridice, in conturile deschise la unitatile teritoriale de trezorerie si contabilitate publica 50.04 "Disponibil din venituri extrabugetare ale institutiilor de subordonare locala" si 50.10 "Disponibil al institutiilor subventionate din bugetul local", in cazul veniturilor care privesc activitatea internatelor, caminelor si cantinelor.
    (2) Institutiile de invatamant preuniversitar de stat care isi executa bugetul prin primarii sau prin alte institutii de invatamant la care sunt arondate pot incasa in numerar venituri extrabugetare, aplicand regulile stabilite pentru mandatar. Mandatarul se stabileste de catre directorul institutiei de invatamant preuniversitar de stat sau de catre ordonatorul principal de credite al bugetului local, dupa caz, si poate fi: administratorul, secretarul scolii sau un cadru didactic.
    (3) Operatiunile de incasari prin casieria proprie se organizeaza potrivit dispozitiilor legale in vigoare si se efectueaza numai pe baza de documente legale aprobate de persoanele in drept, care se inregistreaza cronologic in Registrul jurnal de casa.
    (4) Incasarile zilnice in numerar se depun de catre mandatari in conturile 50.04 "Disponibil din venituri extrabugetare ale institutiilor de subordonare locala" si 50.10 "Disponibil al institutiilor subventionate din bugetul local", dupa caz, deschise pe seama institutiilor de invatamant preuniversitar de stat sau a unitatilor administrativ-teritoriale, prin care acestea isi executa bugetul de venituri si cheltuieli, dupa caz, la unitatile teritoriale de trezorerie si contabilitate publica, astfel:
    a) in prima zi lucratoare de la incasare, in cazul in care institutia sau unitatea administrativ-teritoriala, dupa caz, are sediul in localitatea in care functioneaza unitatea trezoreriei la care are contul deschis;
    b) in a doua zi lucratoare de la incasare, in cazul in care institutia de invatamant preuniversitar de stat sau unitatea administrativ-teritoriala, dupa caz, are sediul in alta localitate decat unitatea trezoreriei la care are contul deschis.
    (5) Pentru operatiunile prin virament se utilizeaza ordine de plata tip trezorerie, in care se specifica pe verso natura sumelor virate.

    3. Angajarea si efectuarea cheltuielilor aprobate prin buget
    (1) Angajarea cheltuielilor se efectueaza de catre ordonatorii de credite, pe baza de documente legale (state de plata salariale, comenzi, contracte, conventii etc.), vizate pentru controlul financiar preventiv, intocmite distinct pentru cheltuieli care se suporta din bugetul local si din venituri extrabugetare, dupa caz.
    (2) In toate documentele de plata va fi inscrisa in mod obligatoriu subdiviziunea clasificatiei din buget in care se incadreaza platile respective.
    (3) Pentru institutiile de invatamant preuniversitar de stat care isi executa bugetele proprii prin unitati administrativ-teritoriale sau prin alte institutii de invatamant la care sunt arondate, cheltuielile se angajeaza si se efectueaza astfel:
    (4) Directorii institutiilor de invatamant preuniversitar de stat semneaza documentele din punct de vedere al necesitatii, dupa care le transmit primariilor si institutiilor de invatamant preuniversitar de stat la care sunt arondate, care acorda viza de control financiar preventiv. Conducerile acestora din urma, dupa verificarea documentelor din punct de vedere al incadrarii, respectarii limitelor si destinatiei creditelor din bugetul unitatilor respective, precum si a dispozitiilor legale cu privire la efectuarea cheltuielilor institutiilor publice, procedeaza la aprobarea si efectuarea platilor propuse. In acest scop se intocmeste ordinul de plata care se prezinta la unitatea trezoreriei statului pentru decontare.
    (5) Conducatorul institutiei de invatamant preuniversitar de stat la care sunt arondate alte institutii de invatamant indeplineste functia de ordonator tertiar de credite numai pe baza documentelor legale semnate si prezentate de catre directorii unitatilor de invatamant preuniversitar de stat arondate.
    (6) La ordonatorii tertiari de credite se organizeaza si functioneaza controlul financiar preventiv in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv si ale Ordinului ministrului finantelor publice nr. 123/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cadrul general al atributiilor si exercitarii controlului financiar preventiv propriu.
    (7) In vederea urmaririi executiei bugetelor ordonatorii tertiari de credite efectueaza platile de casa prin urmatoarele conturi deschise la unitatile trezoreriilor prin care isi deruleaza operatiunile de incasari si plati, si anume:
    - contul 24.57.02.02 "Cheltuielile bugetului local pentru invatamant - cheltuieli de personal";
    - contul 24.57.02.20 "Cheltuielile bugetului local pentru invatamant - cheltuieli materiale si servicii";
    - contul 24.57.02.34 "Cheltuielile bugetului local pentru invatamant - subventii";
    - contul 24.57.02.38 "Cheltuielile bugetului local pentru invatamant - transferuri";
    - contul 24.57.02.70 "Cheltuielile bugetelor locale pentru invatamant - cheltuieli de capital".
    (8) Cheltuielile din venituri extrabugetare se efectueaza din conturile 50.04 "Disponibil din venituri extrabugetare ale institutiilor de subordonare locala" si 50.10 "Disponibil al institutiilor subventionate din bugetul local", dupa caz.
    (9) Ordonatorii tertiari de credite au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea operatiunilor de incasari si plati, precum si a celorlalte operatiuni patrimoniale, in mod cronologic si sistematic, in conturile corespunzatoare din planul de conturi pentru institutiile publice, aprobat de Ministerul Finantelor Publice.
    (10) Ordonatorii tertiari de credite conduc evidenta analitica a platilor de casa, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, in cadrul urmatoarelor conturi de finantare bugetara:
    - contul 700.01 "Finantarea din bugetul de stat" pentru fondurile primite de la Ministerul Educatiei si Cercetarii prin inspectoratele scolare judetene, care are ca destinatie componenta locala aferenta proiectelor de reforma, bursele pentru elevii din Republica Moldova si pentru elevii straini si etnicii romani din afara granitelor tarii, organizarea examenelor, concursurilor si olimpiadelor nationale, perfectionarea pregatirii profesionale a cadrelor didactice;
    - contul 700.02 "Finantarea din bugetul local", pentru fondurile primite de la bugetele locale.
    (11) In vederea cunoasterii modului de utilizare a creditelor bugetare de catre institutiile de invatamant preuniversitar de stat fara contabilitate proprie, primariile sau, dupa caz, institutiile la care sunt arondate vor transmite acestora lunar contul de executie, potrivit formularului-anexa la darea de seama contabila pentru institutii publice.
    (12) Creditele bugetare repartizate din bugetul de stat si bugetele locale pe seama ordonatorilor tertiari de credite si ramase neutilizate la incheierea exercitiului bugetar se anuleaza de drept potrivit Legii nr. 72/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legii nr. 189/1998, cu modificarile ulterioare.

    IV. Raportarea executiei bugetare de catre institutiile de invatamant

    Art. 21
    (1) Ordonatorii tertiari de credite intocmesc trimestrial si anual dari de seama contabile privind executia bugetara, in conformitate cu normele metodologice ale Ministerului Finantelor Publice, transmise ordonatorilor principali de credite.
    (2) Pentru fondurile primite de la Ministerul Educatiei si Cercetarii ordonatorii tertiari de credite intocmesc contul de executie a bugetului de stat pe formularul anexat la darea de seama contabila pentru institutii publice si il prezinta inspectoratelor scolare judetene.
    (3) O data cu darile de seama contabile trimestriale si anuale privind executia bugetara, ce vor fi prezentate ordonatorilor principali de credite de la care primesc credite bugetare, institutiile de invatamant preuniversitar de stat inainteaza inspectoratului scolar Situatia privind executia bugetara pe trimestrul..., inclusiv pentru institutiile arondate, acolo unde este cazul, conform anexei nr. 2.
    (4) Inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, prin compartimentele de contabilitate si informatizare, centralizeaza situatiile privind executia bugetara pe institutii de invatamant si transmit Consiliului National al Finantarii Invatamantului Preuniversitar de Stat Situatia trimestriala/anuala privind executia bugetara din institutiile de invatamant preuniversitar de stat, conform anexei nr. 3.
    Art. 22
    Consiliul National al Finantarii Invatamantului Preuniversitar de Stat, pe baza datelor transmise de inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, analizeaza modul in care se respecta prevederile legii bugetului de stat si criteriile si principiile finantarii invatamantului preuniversitar de stat, precum si eventualele fenomene perturbatoare care se manifesta in acest domeniu si cauzele care le determina. Pe baza acestor analize se intocmesc rapoarte trimestriale/anuale care se inainteaza conducerii Ministerului Educatiei si Cercetarii, insotite de propuneri de imbunatatire a sistemului de finantare si executie bugetara in sistemul de invatamant preuniversitar de stat.

    V. Dispozitii finale

    Art. 23
    Institutiile de invatamant preuniversitar de stat care executa bugetele prin unitatile administrativ-teritoriale sau alte institutii de invatamant isi vor putea urmari si executa singure bugetul propriu, cu conditia asigurarii postului de economist sau contabil, dupa caz, si a dobandirii calitatii de ordonator tertiar de credite. O data cu organizarea si functionarea contabilitatii proprii institutia de invatamant preuniversitar de stat va solicita trezoreriei statului deschiderea conturilor prezentate la art. 20 pct. 3 alin. (7).
    Art. 24
    Institutiile de invatamant preuniversitar de stat care tin evidenta contabila si pentru alte institutii arondate si, dupa caz, primariile vor preda cu proces-verbal executia bugetului propriu institutiilor de invatamant preuniversitar de stat - creditele bugetare repartizate, platile de casa din finantarea primita, veniturile extrabugetare incasate, platile din aceste venituri, precum si toate conturile de activ si pasiv care privesc gestiunea institutiei de invatamant preuniversitar de stat.
    Art. 25
    Stabilirea politicii de resurse umane si a numarului de personal necesar pentru buna desfasurare a procesului de invatamant sunt de competenta exclusiva a Ministerului Educatiei si Cercetarii, a inspectoratelor scolare si a institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, in conditiile Legii nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 26
    Anexele nr. 1, 1a), 1b), 2 si 3 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    Judetul ...................................................
    Localitatea ...............................................
    Institutia de invatamant preuniversitar de stat ...........

                                 FINANTAREA
                     proportionala cu numarul de elevi

                                                               - mii lei -
 ___________________________________________________________________________
|Nr. | Nivelurile de invatamant | Numarul de | Costurile medii |   Total    |
|crt.|                          |    elevi   |     pe elev     | cheltuieli |
|____|__________________________|____________|_________________|____________|
| 1. | Prescolar                |            |                 |            |
|____|__________________________|____________|_________________|____________|
| 2. | Primar - gimnazial       |            |                 |            |
|____|__________________________|____________|_________________|____________|
| 3. | Liceal                   |            |                 |            |
|____|__________________________|____________|_________________|____________|
| 4. | Profesional              |            |                 |            |
|____|__________________________|____________|_________________|____________|
| 5. | Postliceal               |            |                 |            |
|____|__________________________|____________|_________________|____________|
|    TOTAL:                     |            |                 |            |
|_______________________________|____________|_________________|____________|

           Director,                                 Contabil-sef,
       ................                           ...................

    ANEXA 1a)
    la normele metodologice

    Judetul ...................................................
    Localitatea ...............................................
    Institutia de invatamant preuniversitar de stat ...........

                         NOTA DE FUNDAMENTARE
       a cheltuielilor cu manualele pentru anul .............
 ____________________________________________________________________________
|  Clase   | Numarul|  Costul  |   Cheltuieli  |  Propuneri    |      %      |
|          |de elevi|manualelor|  cu manualele |de cheltuieli  | col. 3 fata |
|          |        |pe o clasa|in anul de baza| cu manualele  |  de col. 2  |
|          |        |          |               |in anul de plan|             |
|__________|________|__________|_______________|_______________|_____________|
|    0     |    1   |     2    |       3       |       4       |       5     |
|__________|________|__________|_______________|_______________|_____________|
|    1.    |        |          |               |               |             |
|__________|________|__________|_______________|_______________|_____________|
|    2.    |        |          |               |               |             |
|__________|________|__________|_______________|_______________|_____________|
|    3.    |        |          |               |               |             |
|__________|________|__________|_______________|_______________|_____________|
|    4.    |        |          |               |               |             |
|__________|________|__________|_______________|_______________|_____________|
|    5.    |        |          |               |               |             |
|__________|________|__________|_______________|_______________|_____________|
|    6.    |        |          |               |               |             |
|__________|________|__________|_______________|_______________|_____________|
|    7.    |        |          |               |               |             |
|__________|________|__________|_______________|_______________|_____________|
|    8.    |        |          |               |               |             |
|__________|________|__________|_______________|_______________|_____________|
|9. - 12.*)|        |          |               |               |             |
|__________|________|__________|_______________|_______________|_____________|
|  TOTAL:  |        |          |               |               |             |
|__________|________|__________|_______________|_______________|_____________|

           Director,                                 Contabil-sef,
       ................                           ...................

------------
    *) Gratuitatile din invatamantul liceal.

    ANEXA 1b)
    la normele metodologice


    Judetul ...................................................
    Localitatea ...............................................
    Institutia de invatamant preuniversitar de stat ...........

                       NOTA DE FUNDAMENTARE
    a cheltuielilor privind bursele elevilor pentru anul .......
 _____________________________________________________________________________
|Nr. |Numarul de elevi|    Numarul de     |Fondurile| Propuneri |      %      |
|crt.|in institutiile |   beneficiari     | alocate |pentru anul|col. 4/col. 2|
|    | de invatamant  | stabilit conform  | in anul |  de plan  |             |
|    | preuniversitar |  criteriilor de   | de baza |           |             |
|    |                |acordare a burselor|         |           |             |
|    |                |   aprobate de     |         |           |             |
|    |                |  inspectoratele   |         |           |             |
|    |                | scolare judetene  |         |           |             |
|____|________________|___________________|_________|___________|_____________|
|  0 |        1       |         2         |    3    |     4     |      5      |
|____|________________|___________________|_________|___________|_____________|
|    |                |                   |         |           |             |
|____|________________|___________________|_________|___________|_____________|
|    |                |                   |         |           |             |
|____|________________|___________________|_________|___________|_____________|
|    |                |                   |         |           |             |
|____|________________|___________________|_________|___________|_____________|

           Director,                                 Contabil-sef,
       ................                           ...................

    ANEXA 2
    la normele metodologice


    Judetul ...................................................
    Localitatea ...............................................
    Institutia de invatamant preuniversitar de stat ...........

                             SITUATIA
    privind executia bugetara pe trimestrul ...../.....
 _____________________________________________________________________________
| Categoriile de cheltuieli |       Prevederi       |Credite |Plati|Cheltuieli|
|                           |_______________________|deschise|     | efective |
|                           |anuale*) | trimestriale|        |     |          |
|___________________________|_________|_____________|________|_____|__________|
|            0              |    1    |      2      |    3   |  4  |     5    |
|___________________________|_________|_____________|________|_____|__________|
| Cheltuieli de personal    |         |             |        |     |          |
|___________________________|_________|_____________|________|_____|__________|
| Cheltuieli materiale si   |         |             |        |     |          |
| servicii                  |         |             |        |     |          |
|___________________________|_________|_____________|________|_____|__________|
| Subventii                 |         |             |        |     |          |
|___________________________|_________|_____________|________|_____|__________|
| Transferuri (burse)       |         |             |        |     |          |
|___________________________|_________|_____________|________|_____|__________|
| Cheltuieli de capital     |         |             |        |     |          |
|___________________________|_________|_____________|________|_____|__________|
| TOTAL:                    |         |             |        |     |          |
|___________________________|_________|_____________|________|_____|__________|

           Director,                                 Contabil-sef,
       ................                           ...................

------------
    *) La raportarea anuala coloana 1 se completeaza cu prevederile aprobate initial, iar coloana 2, cu prevederile definitive.

    ANEXA 3
    la normele metodologice


    Judetul .........................
    Inspectoratul scolar ............

                     SITUATIA TRIMESTRIALA/ANUALA
    privind executia bugetara din institutiile de invatamant

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - credite deschise
    B - plati
    C - cheltuieli efective
    D - cheltuieli efectuate
 ______________________________________________________________________________
|Treptele si| Nr. | Nr. |Cheltuieli|Cheltuieli|Subventii|Transferuri|Cheltuieli|
|profilurile| de  | de  |    de    |materiale |         |  (burse)  |de capital|
|     de    |clase|elevi| personal | curente  |         |           |          |
|invatamant |     |     |__________|__________|_________|___________|__________|
|           |     |     | A | B | C| A| B | D | A| B| D | A | B | D | A | B | D|
|___________|_____|_____|___|___|__|__|___|___|__|__|___|___|___|___|___|___|__|
|Invatamant |     |     |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |  |
|prescolar  |     |     |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |  |
|___________|_____|_____|___|___|__|__|___|___|__|__|___|___|___|___|___|___|__|
|Invatamant |     |     |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |  |
|primar     |     |     |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |  |
|___________|_____|_____|___|___|__|__|___|___|__|__|___|___|___|___|___|___|__|
|Invatamant |     |     |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |  |
|gimnazial  |     |     |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |  |
|___________|_____|_____|___|___|__|__|___|___|__|__|___|___|___|___|___|___|__|
|Invatamant |     |     |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |  |
|liceal,    |     |     |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |  |
| din care: |     |     |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |  |
|___________|_____|_____|___|___|__|__|___|___|__|__|___|___|___|___|___|___|__|
| Profil    |     |     |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |  |
| teoretic  |     |     |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |  |
|___________|_____|_____|___|___|__|__|___|___|__|__|___|___|___|___|___|___|__|
| Profil    |     |     |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |  |
| tehnologic|     |     |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |  |
|___________|_____|_____|___|___|__|__|___|___|__|__|___|___|___|___|___|___|__|
| Profil    |     |     |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |  |
| vocational|     |     |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |  |
|___________|_____|_____|___|___|__|__|___|___|__|__|___|___|___|___|___|___|__|
|Invatamant |     |     |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |  |
|profesional|     |     |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |  |
|___________|_____|_____|___|___|__|__|___|___|__|__|___|___|___|___|___|___|__|
|Invatamant |     |     |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |  |
|postliceal |     |     |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |  |
|___________|_____|_____|___|___|__|__|___|___|__|__|___|___|___|___|___|___|__|
|TOTAL:     |     |     |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |   |   |   |   |  |
|___________|_____|_____|___|___|__|__|___|___|__|__|___|___|___|___|___|___|__|

           Director,                                 Contabil sef,
       ................                           ...................SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 538/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 538 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 538/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu