E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 2192 din 30 noiembrie 2004

pentru aprobarea Normelor metodologice privind finantarea si administrarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN:            MONITORUL OFICIAL  NR. 66 din 19 ianuarie 2005


SmartCity3


    In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 170 alin. (2) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. II lit. b) si d) din Legea nr. 354/2004 pentru modificarea si completarea Legii invatamantului nr. 84/1995,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind finantarea si administrarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
    Art. 2
    Normele metodologice prevazute la art. 1 se aplica incepand cu anul financiar 2005 pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat din judetele-pilot nominalizate prin hotarare a Guvernului.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul educatiei si cercetarii,
                         Alexandru Athanasiu

                         p. Ministrul de stat,
                         ministrul administratiei si internelor,
                         Toma Zaharia,
                         secretar de stat

                         Ministrul delegat
                         pentru administratia publica,
                         Gheorghe Emacu

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                              NORME METODOLOGICE
privind finantarea si administrarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat

    CAP. 1
    Organizarea managementului economico-financiar si administrativ

    Art. 1
    (1) In sensul prezentelor norme metodologice, unitatea de invatamant preuniversitar de stat, ca persoana juridica, denumita in continuare unitate de invatamant, este entitatea scolara care are inscrisi in cursul unui an de invatamant un numar minim de 200 de elevi din invatamantul obligatoriu, liceal si/sau de arte si meserii sau minim 100 de prescolari.
    (2) Actualele unitati de invatamant cu un numar mai mic de 200 de elevi sau 100 de prescolari, dupa caz, intra in componenta unor unitati de invatamant cu personalitate juridica apartinand aceluiasi ordonator principal de credite, ca structuri scolare ale acestora.
    (3) In mod exceptional, pe baza criteriilor inscrise in Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, autoritatile administratiei publice locale pot aproba, cu avizul Ministerului Educatiei si Cercetarii, functionarea ca persoane juridice a unor unitati cu un numar mai mic de 200 de elevi sau 100 de prescolari, dupa caz, care, ca structuri ale altor unitati, ar face imposibila buna lor functionare. Avizul de functionare a acestor unitati se acorda pe baza unor memorii de fundamentare intocmite de consiliile locale. In comunele si orasele in care numarul de prescolari/elevi scolarizati este mai mic de 200 vor functiona unitati de invatamant cu personalitate juridica sub acest efectiv.
    Art. 2
    (1) Unitatea de invatamant este condusa de consiliul de administratie. Directorul unitatii de invatamant este presedintele consiliului de administratie. Directorul exercita conducerea executiva a unitatii de invatamant, in conformitate cu responsabilitatile si atributiile conferite de lege, cu hotararile consiliilor locale si cu hotararile consiliului de administratie al unitatii. In activitatea de conducere directorul este ajutat, dupa caz, de directorul adjunct si se bazeaza pe consiliul profesoral si consiliul scolar.
    (2) Activitatea manageriala curenta a structurilor scolare este asigurata de un cadru didactic coordonator, desemnat de directorul unitatii de invatamant.
    Art. 3
    (1) Unitatile de invatamant au conturi la Trezoreria Statului si propria lor activitate financiar-contabila.
    (2) Directorul unitatii de invatamant are calitatea si exercita atributiile de ordonator tertiar de credite.
    (3) Evidenta contabila a unitatilor de invatamant este asigurata de contabili/administratori financiari de patrimoniu incadrati cu contract individual de munca pe durata nedeterminata sau cu contract individual de munca cu timp partial, in functie de marimea si de complexitatea activitatii.
    Art. 4
    (1) Consiliul de administratie al unitatii de invatamant este format din: director, director adjunct, reprezentantul consiliului local, reprezentantul primarului, reprezentanti ai parintilor, 1 - 5 reprezentanti ai cadrelor didactice, reprezentantul agentilor economici si un reprezentant al elevilor, pentru ciclul secundar superior. In functie de marimea si de complexitatea unitatii, consiliul de administratie va fi format din 9 - 15 membri. In mediul rural se va avea in vedere ca in consiliile de administratie sa fie reprezentate corespunzator structurile scolare din satele care apartin localitatilor si in care sunt scolarizati elevi/prescolari; reprezentarea poate fi asigurata de cadrul didactic coordonator al structurii scolare.
    (2) La sedintele consiliului de administratie participa, cu statut de observator, reprezentantul/reprezentantii organizatiei/organizatiilor sindicale reprezentative din unitatea de invatamant sau reprezentantul salariatilor, dupa caz.
    Art. 5
    (1) Cadrele didactice care fac parte din consiliul de administratie sunt alese de consiliul profesoral. Reprezentantii consiliului local, ai primarului si ai consiliului reprezentativ al parintilor sunt desemnati de aceste organisme. Reprezentantul agentilor economici este desemnat de asociatiile patronale sau de consiliul local, dupa caz.
    (2) Consiliul de administratie desemneaza din randul salariatilor un secretar, de regula secretarul unitatii de invatamant.
    (3) Dezbaterile, punctele de vedere ale tuturor participantilor si hotararile consiliului de administratie se consemneaza in registrul de procese-verbale al consiliului, care este inseriat.
    Art. 6
    (1) Activitatea de organizare si coordonare a procesului instructiv-educativ al unitatii de invatamant se desfasoara pe baza unui contract de management educational incheiat pe o perioada de 4 ani intre directorul unitatii de invatamant, pe de o parte, si inspectorul scolar general, pe de alta parte.
    (2) Gradul de indeplinire a prevederilor contractuale si calitatea actului managerial se evalueaza anual de o comisie de evaluare si audit managerial desemnata de inspectoratul scolar.

    Atributiile consiliului de administratie
    Art. 7
    Consiliul de administratie are urmatoarele atributii principale:
    a) administreaza, prin delegare din partea consiliului local, terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant preuniversitar si prin preluare de la vechiul consiliu de administratie, celelalte componente ale bazei materiale - mijloace fixe, obiecte de inventar, materiale etc., care sunt de drept proprietatea unitatii de invatamant. Predarea-preluarea patrimoniului se face pe baza de protocol de predare-preluare semnat de noul director al scolii ca presedinte al consiliului de administratie al acesteia, pe de o parte, si ordonatorul principal de credite si vechiul director al scolii, pe de alta parte. In cazul in care vechiul director ramane in continuare in aceeasi functie, aceasta operatiune nu mai are loc. Predarea-preluarea bazei materiale se face pe baza de inventariere a patrimoniului si a documentelor justificative de existenta a acesteia. In cazul in care vechiul director este in imposibilitate de a participa la actul de predare-preluare a patrimoniului, el poate fi inlocuit de un reprezentant legal al acestuia sau de 3 membri ai vechiului consiliu de administratie, desemnati de ordonatorul principal de credite;
    b) acorda avizul consultativ pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct;
    c) avizeaza proiectul programului de dezvoltare a unitatii de invatamant;
    d) avizeaza proiectele de plan anual de scolarizare, de state de functii si de buget ale unitatii de invatamant;
    e) stabileste structura si numarul posturilor pentru personalul didactic auxiliar, pe baza criteriilor de normare elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii pentru fiecare categorie de personal;
    f) avizeaza corectiile propuse de director, care urmeaza sa fie operate in timpul anului in bugetul unitatii de invatamant;
    g) aproba repartizarea pe titluri si articole de cheltuieli a fondurilor aferente finantarii de baza, aprobate de ordonatorul principal de credite sau provenite din rectificarile bugetare din timpul anului, la propunerea directorului;
    h) aproba calificativele anuale ale personalului angajat, la propunerea directorului, cu consultarea directorului adjunct;
    i) avizeaza nivelul indemnizatiei de conducere a directorului;
    j) desemneaza un membru al sau care sa participe la evaluarea activitatii manageriale a directorilor pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii cu consultarea federatiilor sindicale reprezentative din invatamant, aprobata prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
    k) exercita orice alte atributii care ii revin conform legii si regulamentului de organizare si functionare a consiliului de administratie al unitatii de invatamant.

    Atributiile directorului unitatii de invatamant
    Art. 8
    Atributiile directorului unitatii de invatamant sunt urmatoarele:
    a) prezideaza sedintele consiliului de administratie;
    b) reprezinta unitatea de invatamant in relatiile cu terte persoane fizice si juridice, in limitele competentelor prevazute de lege;
    c) asigura conditiile de protejare si gestionare corecta a patrimoniului unitatii de invatamant;
    d) elaboreaza proiectul programului de dezvoltare a unitatii de invatamant pe o perioada de 4 - 6 ani;
    e) elaboreaza proiectele de plan anual de scolarizare si proiectul de buget ale unitatii de invatamant;
    f) elaboreaza statele de functii pentru personalul nedidactic si didactic auxiliar al unitatii;
    g) propune consiliului de administratie corectiile bugetare care se impun in timpul anului, ca urmare a cresterii sau diminuarii veniturilor si/sau cheltuielilor aferente finantarii proportionale globale si finantarii complementare;
    h) face parte din comisia de selectie si promovare a personalului necesar unitatii de invatamant;
    i) stabileste atributiile personalului din subordine;
    j) negociaza si semneaza contractele individuale de munca si fisele individuale ale posturilor pentru personalul din unitate. La cererea salariatilor membri de sindicat, acestia vor fi asistati la negocieri de catre liderul organizatiei sindicale reprezentative din care fac parte;
    k) propune nivelul indemnizatiei de conducere a directorului adjunct;
    l) atribuie orele ramase neocupate dupa derularea etapelor miscarii personalului didactic, prin cumul sau plata cu ora, personalului didactic titular, personalului asociat sau cadrelor didactice pensionate;
    m) asigura realizarea evaluarii anuale a personalului incadrat si propune consiliului de administratie calificativele anuale rezultate in urma evaluarii;
    n) raspunde in fata ordonatorului principal de credite in ceea ce priveste managementul financiar;
    o) raspunde in fata inspectorului scolar general pentru asigurarea calitatii managementului educational;
    p) raspunde in fata consiliului de administratie pentru problemele de natura administrativa;
    q) exercita orice alte atributii care ii revin potrivit prevederilor legale in vigoare.

    CAP. 2
    Politica in domeniile resurselor umane si salarizarii personalului

    Art. 9
    (1) Statul de functii pentru personalul didactic si didactic auxiliar din unitatile de invatamant se intocmeste de catre directorul adjunct, este insusit de directorul unitatii de invatamant, este avizat de consiliul de administratie si de ordonatorul principal de credite si este aprobat de inspectorul scolar general al inspectoratului scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.
    (2) Ocuparea functiilor didactice din unitatile de invatamant se face in conformitate cu prevederile Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificarile si completarile ulterioare, si cu dispozitiile metodologiei privind miscarea personalului, elaborata de Ministerul Educatiei si Cercetarii cu consultarea federatiilor sindicale reprezentative din invatamant, aprobata prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
    Art. 10
    Structura si numarul posturilor pentru personalul didactic auxiliar din invatamantul de stat se stabilesc de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant pe baza criteriilor de normare elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii pentru fiecare categorie de personal, cu consultarea federatiilor sindicale reprezentative din invatamant.
    Art. 11
    Statul de functii pentru personalul nedidactic se intocmeste de directorul unitatii de invatamant, este avizat de consiliul de administratie al unitatii de invatamant si este aprobat de ordonatorul principal de credite.
    Art. 12
    Normarea personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic se face potrivit prevederilor Legii nr. 128/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Normativelor pentru personalul didactic auxiliar si ale Normativelor orientative pentru personalul nedidactic, elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii cu consultarea federatiilor sindicale reprezentative din invatamant, aprobate prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
    Art. 13
    (1) Directorul unitatii de invatamant este salarizat pe baza contractului de management educational incheiat intre acesta, pe de o parte, si inspectorul scolar general al inspectoratului scolar, pe de alta parte.
    (2) Remunerarea directorului unitatii de invatamant este asigurata printr-un salariu de baza care se calculeaza la nivelul maxim al functiei didactice corespunzatoare studiilor - educator, invatator, profesor gradul I cu vechime de peste 40 de ani - la care se adauga o indemnizatie de conducere de pana la 50% . Nivelul indemnizatiei de conducere se stabileste de catre inspectorul scolar general in baza avizului consiliului de administratie al unitatii de invatamant, in functie de urmatoarele criterii: numarul de elevi, marimea si gradul de complexitate al activitatii din unitatea de invatamant, performantele manageriale ale acestora, performantele educationale ale unitatii de invatamant, pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii cu consultarea federatiilor sindicale reprezentative din invatamant.
    (3) Directorul adjunct este salarizat pe baza contractului de management educational incheiat cu directorul unitatii, ca forma a contractului individual de munca.
    (4) Remunerarea directorului adjunct al unitatii de invatamant este asigurata printr-un salariu de baza care se calculeaza la nivelul maxim al functiei didactice corespunzatoare studiilor, la care se adauga o indemnizatie de conducere de pana la 40% . Nivelul indemnizatiei de conducere se aproba de inspectorul scolar general, la propunerea directorului unitatii de invatamant, cu avizul consiliului de administratie al unitatii de invatamant.
    (5) Indemnizatiile de conducere ale directorului si directorului adjunct sunt prevazute in contractul de management educational si pot fi revizuite anual in functie de modificarile volumului si gradului de complexitate al activitatii si de performantele individuale manageriale.
    (6) Pentru activitatea desfasurata in calitate de cadru didactic coordonator, persoana desemnata in aceasta functie va beneficia de sporul pentru orele suplimentare conform art. 120 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile ulterioare, coroborat cu art. 19 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 123/2003 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 164/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 14
    La indemnizatiile de baza stabilite potrivit art. 13 alin. (2) si (4) se adauga sporurile si celelalte drepturi prevazute de lege.
    Art. 15
    (1) Directorul unitatii de invatamant este degrevat total sau partial de norma didactica de predare si nu poate preda in regim de cumul sau plata cu ora. Degrevarea totala de norma se face numai cu consimtamantul directorului. Obligatia de predare nu poate depasi 6 ore saptamanal si se inscrie in contractul de management educational.
    (2) Directorul adjunct are obligatie de catedra de 2 - 6 ore si nu poate preda in regim de cumul sau plata cu ora. Obligatia de predare se inscrie in contractul de management educational.

    CAP. 3
    Surse de finantare

    Art. 16
    Finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat se asigura din fonduri alocate prin bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale in a caror raza isi desfasoara activitatea, de la bugetul de stat si din alte surse, potrivit legii.
    Art. 17
    (1) De la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii, se asigura urmatoarele cheltuieli aferente unitatilor de invatamant preuniversitar, inclusiv pentru invatamantul special:
    a) componenta locala aferenta proiectelor aflate in derulare, cofinantate de Guvernul Romaniei si de organisme financiare internationale, precum si rambursarile de credite externe aferente proiectelor respective;
    b) bursele pentru elevii din Republica Moldova, precum si bursele pentru elevii straini si etnicii romani din afara granitelor tarii;
    c) organizarea evaluarilor, simularilor si a examenelor nationale;
    d) perfectionarea pregatirii profesionale a personalului didactic de predare si didactic auxiliar, precum si organizarea examenelor nationale de ocupare a posturilor didactice;
    e) manualele scolare pentru invatamantul obligatoriu si pentru elevii cu dificultati materiale din invatamantul liceal si de arte si meserii;
    f) finantarea, pe baza de hotarari ale Guvernului, a unor programe anuale sau multianuale de investitii, modernizare si dezvoltare a bazei materiale a institutiilor publice de invatamant preuniversitar de stat, inclusiv consolidari si reabilitari de scoli si dotari;
    g) finantarea unor programe nationale de protectie sociala, stabilite prin reglementari specifice;
    h) finantarea organizarii pentru elevi de concursuri pe obiecte de invatamant si pe meserii, tehnico-aplicative, stiintifice, de creatie, concursuri si festivaluri cultural-artistice, campionate si concursuri sportive scolare, cu participare nationala si internationala, precum si de olimpiade internationale pe obiecte de invatamant.
    (2) Finantarea cheltuielilor privind inspectoratele scolare, casele corpului didactic, palatele si cluburile copiilor si elevilor, centrele si cabinetele de asistenta psiho-pedagogica, centrele logopedice, cabinetele scolare, cluburile sportive si scolare se asigura din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii.
    (3) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale unitatilor de invatamant special se asigura din bugetul consiliului judetean, respectiv al sectoarelor municipiului Bucuresti, si din bugetul de stat.
    (4) Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, asigura fonduri pentru organizarea si desfasurarea olimpiadelor si concursurilor scolare/judetene/ale municipiului Bucuresti.
    (5) Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, aloca, prin hotarari proprii, fonduri din cote defalcate din impozitul pe venit la dispozitia acestora, in vederea finantarii unitatilor de invatamant preuniversitar de stat. Cuantumul sumelor alocate fiecarui buget local de catre consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti din cotele defalcate din impozitul pe venit la dispozitia acestora se stabileste pe baza urmatorilor indicatori:
    - pentru invatamantul liceal - costul standard pe elev si numarul de elevi din alte localitati, scolarizati de unitatile liceale finantate de respectivul consiliu local;
    - pentru localitatile defavorizate social si economic - cuantumul de venit al bugetului local pe elev scolarizat si costul standard pe elev, stabilit de Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Preuniversitar pe trepte de invatamant si medii - rural si urban.
    (6) Unitatile de invatamant pot obtine venituri proprii din:
    a) activitati aducatoare de venit - cursuri si activitati facultative solicitate de elevi, cursuri de educatie permanenta, inclusiv formare profesionala continua, participarea la programe cu finantare externa, participarea la realizarea unor programe comunitare de studii, cercetare, activitati de servicii si productie, inchirieri de spatii temporar disponibile, taxe percepute conform legii (de scolarizare, pentru eliberarea unor documente scolare), alte venituri ale unitatii de invatamant, activitati cultural-artistice, venituri din activitatea internatelor si cantinelor scolare si altele asemenea;
    b) donatii, sponsorizari si contributii ale comitetelor de parinti sau oferite de persoane fizice si juridice.
    (7) Veniturile proprii nu diminueaza finantarea de baza si finantarea complementara.
    (8) Unitatile de invatamant preuniversitar de stat pot organiza activitati finantate integral din venituri proprii, aprobate prin hotarare a consiliului de administratie.
    (9) Excedentele anuale rezultate din executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale activitatilor finantate integral din venituri proprii se reporteaza in anul urmator si se utilizeaza cu aceeasi destinatie sau, cu aprobarea consiliului de administratie, se utilizeaza pentru finantarea altor cheltuieli ale unitatilor de invatamant.
    (10) Fondurile provenite din donatii si sponsorizari sunt utilizate potrivit destinatiei indicate de donator/sponsor sau potrivit hotararii consiliului de administratie in cazul in care donatorul/sponsorul nu a indicat destinatia.

    CAP. 4
    Sistemul de finantare

    Art. 18
    Sistemul de finantare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat cuprinde principiile si institutiile implicate in proiectarea bugetelor, repartizarea si utilizarea resurselor financiare, precum si indicatorii de fundamentare si alocare a fondurilor necesare bunei functionari a unitatilor de invatamant.

    Finantarea de baza si finantarea complementara
    Art. 19
    Fondurile unitatii de invatamant, indiferent de sursele de provenienta (buget de stat, buget local sau surse proprii), se aloca pe urmatoarele destinatii:
    a) finantarea de baza, proportionala cu numarul de prescolari/elevi, pentru urmatoarele categorii de cheltuieli:
    1. cheltuieli de personal;
    2. cheltuieli materiale si servicii;
    3. cheltuieli cu perfectionarea profesionala, cu exceptia celor care se suporta de la bugetul de stat;
    b) finantarea complementara, aferenta urmatoarelor categorii de cheltuieli:
    1. consolidari, investitii si reparatii capitale;
    2. subventii pentru internatele si cantinele scolare;
    3. cheltuieli pentru organizarea evaluarilor, simularilor si examenelor nationale ale elevilor, cu exceptia cheltuielilor care se suporta de la bugetul de stat;
    4. cheltuieli cu bursele elevilor;
    5. cheltuieli pentru transportul elevilor;
    6. cheltuieli pentru naveta, cele 6 calatorii cu reducere pe calea ferata prevazute de lege, pentru cadrele didactice de predare si didactice auxiliare;
    7. cheltuieli pentru efectuarea examinarii medicale obligatorii a salariatilor din invatamantul preuniversitar de stat, cu exceptia celor care, potrivit legii, se efectueaza gratuit;
    8. cheltuieli pentru concursuri scolare si activitati educative, cultural-artistice, sportive, turistice.
    Art. 20
    Alocarea fondurilor bugetare catre unitatile de invatamant pentru finantarea de baza se realizeaza dupa o formula care are in vedere numarul de elevi/prescolari din scoala/gradinita si costurile standard pe prescolar/elev, corectate cu ajutorul unor coeficienti de diferentiere in functie de:
    - mediu - rural, urban;
    - nivel si filiera de invatamant;
    - conditiile socioeconomice ale zonei in care functioneaza unitatile de invatamant - indicatori demografici, ponderea elevilor cu cerinte educative speciale, ponderea unor minoritati in randul elevilor, nivelul performantelor scolare etc.;
    - conditiile specifice ale bazei materiale - dispersia si marimea spatiilor de invatamant, spatii de invatamant, monumente istorice etc.
    Art. 21
    Fondurile aferente finantarii de baza, aprobate de ordonatorul principal de credite sau provenite din rectificarile bugetare din timpul anului, se utilizeaza de directorul unitatii de invatamant, ca ordonator tertiar de credite.
    Art. 22
    (1) Economiile realizate in timpul anului la unele articole de cheltuieli aferente finantarii de baza pot fi folosite, cu avizul consiliului de administratie si al consiliului local, la alte articole de cheltuieli aferente finantarii de baza.
    (2) Aceste economii nu afecteaza nivelul alocatiilor bugetare la care unitatile de invatamant au dreptul pentru finantarea de baza si cea complementara.
    Art. 23
    (1) Finantarea complementara se efectueaza in functie de necesitatile de cheltuieli ale unitatii de invatamant preuniversitar de stat la propunerea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, iar fondurile se aloca de catre finantatori - bugetul de stat, bugetul local, agentii economici - la cerere, pe baza unor documente justificative privind necesarul acestor cheltuieli.
    (2) Unitatile de invatamant preuniversitar de stat fundamenteaza sumele necesare in vederea finantarii complementare, potrivit normelor metodologice pentru elaborarea proiectelor de buget, transmise de Ministerul Finantelor Publice.
    (3) Pentru bursele elevilor, propunerile unitatilor de invatamant se inainteaza la inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti. Dupa analiza acestor propuneri in cadrul comisiei judetene pentru finantarea invatamantului preuniversitar, respectiv a municipiului Bucuresti, acestea se inainteaza la Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Preuniversitar. Pe baza datelor transmise de comisia judeteana pentru finantarea invatamantului preuniversitar, Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Preuniversitar inainteaza Ministerului Educatiei si Cercetarii propunerile privind nivelul alocatiilor bugetare ce vor fi incluse in legea anuala a bugetului de stat pentru finantarea burselor elevilor, conform modelului prevazut in anexa nr. 1.
    Art. 24
    Cuantumul minim al unei burse pe elev este cel stabilit prin hotarare a Guvernului si se asigura din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, prin legea anuala a bugetului de stat.
    Art. 25
    Metodologia de editare, difuzare, recuperare, recartare si de finantare a manualelor scolare se elaboreaza de Ministerul Educatiei si Cercetarii si se aproba prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
    Art. 26
    Nivelul fondurilor pentru finantarea complementara se stabileste, in mod transparent si echitabil, in functie de amploarea si urgenta satisfacerii unor nevoi de reabilitare si dezvoltare a bazei materiale a unitatii de invatamant, de amploarea acestor nevoi si de posibilitatile de finantare ale ordonatorului principal de credite sau ale altor finantatori. Nivelul fondurilor pentru acordarea de burse si alte forme de sprijin social se stabileste in functie de amploarea acestor nevoi.

    Indicatori de alocare
    Art. 27
    Formula de finantare cuprinde ansamblul etapelor, procedurilor si indicatorilor utilizati de institutiile cu atributii in domeniul finantarii invatamantului in procesul de alocare a fondurilor pentru invatamant de la bugetul de stat, bugetele locale si din alte surse.
    Art. 28
    Alocarea fondurilor se face pe baza unui sistem de indicatori, dupa cum urmeaza:
    a) La nivel central
    La repartizarea pe judete a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat ce se aloca prin legea anuala a bugetului de stat pentru cheltuieli de natura celor care intra in finantarea de baza se au in vedere:
    1. numarul de elevi pe fiecare nivel de invatamant, filiera si profil din mediul urban sau rural;
    2. costul standard pentru un elev dintr-o unitate de invatamant gimnazial din mediul urban;
    3. coeficientii de corectie pentru fiecare nivel de invatamant, filiera si profil din mediul urban sau rural.
    b) La nivel judetean
    Consiliul judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, repartizeaza consiliilor locale fondurile aferente invatamantului, aprobate prin legea anuala a bugetului de stat, precum si fonduri din cote defalcate din impozitul pe venit la dispozitia acestora.
    Fondurile primite din unele venituri de la bugetul de stat prin legea anuala a bugetului de stat se repartizeaza pe unitati administrativ-teritoriale de catre consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin hotarari, pe baza urmatorilor indicatori:
    1. numarul de elevi pe fiecare nivel de invatamant, filiera si profil din mediul urban sau rural, scolarizati in unitatile de invatamant finantate de fiecare consiliu local;
    2. costul standard pentru un elev dintr-o unitate de invatamant gimnazial din mediul urban;
    3. coeficientii de corectie pentru fiecare nivel de invatamant, filiera si profil din mediul urban sau rural;
    4. ponderea unitatilor de invatamant cu un numar mai mic de elevi sau prescolari decat cel stabilit prin lege;
    5. ponderea elevilor/prescolarilor apartinand altor nationalitati si care influenteaza numarul de elevi pe clasa.
    Fondurile din cote defalcate din impozitul pe venit la dispozitia consiliului judetean se repartizeaza consiliilor locale din zonele defavorizate si/sau care finanteaza unitati de invatamant liceal in care sunt scolarizati elevi din alte localitati, pe baza indicatorilor prevazuti la art. 17 alin. (5).
    c) La nivel local
    Consiliul local stabileste cuantumul fondurilor alocate fiecarei unitati de invatamant, pe baza urmatorilor indicatori:
    1. numarul de elevi pe fiecare nivel de invatamant, filiera si profil, scolarizati in respectivele unitati de invatamant;
    2. costul standard pentru un elev dintr-o unitate de invatamant gimnazial din mediul urban;
    3. coeficientii de corectie pentru fiecare nivel de invatamant, filiera si profil din mediul urban sau rural;
    4. numarul de elevi posibil a fi realizat pe clasa, determinat de cauze exclusiv demografice;
    5. ponderea elevilor apartinand altor nationalitati, scolarizati in unitatea de invatamant;
    6. volumul veniturilor proprii ale consiliilor locale si cuantumul din aceste venituri ce poate fi alocat invatamantului.
    Coeficientii de corectie sunt calculati si inscrisi in metodologia de calcul si folosire a nivelurilor de costuri standard pe elev/prescolar, aprobata prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
    Art. 29
    Fata de indicatorii prevazuti la art. 28 lit. c), consiliile locale pot decide prin hotarari proprii alocarea de fonduri suplimentare pentru unitatile de invatamant care scolarizeaza elevi cu cerinte educative speciale si/sau pentru unitatile de invatamant cu performante scolare superioare.
    Art. 30
    La stabilirea cuantumului fondurilor repartizate pe fiecare unitate de invatamant, consiliul local va avea in vedere si nivelul valorilor inscrise in proiectele de buget ale unitatilor de invatamant.
    Art. 31
    La fondurile aferente finantarii de baza al caror cuantum a fost stabilit pe baza indicatorilor enumerati la art. 28 lit. c) consiliile locale adauga fondurile aprobate pentru finantarea complementara.
    Art. 32
    Programele nationale sau judetene de dezvoltare a bazei materiale a invatamantului, de ajutor social si de editare a manualelor scolare acordate gratuit elevilor se finanteaza pe baza unor metodologii specifice elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii.

    Organisme consultative de specialitate
    Art. 33
    In procesul de fundamentare a deciziilor cu privire la volumul fondurilor alocate invatamantului, in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii si a consiliilor locale functioneaza organisme consultative de specialitate cu atributii in acest domeniu, dupa cum urmeaza:
    a) Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Preuniversitar
    Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Preuniversitar, constituit potrivit art. 140 alin. (2) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propune spre aprobare Ministerului Educatiei si Cercetarii nivelul costurilor standard pe elev/prescolar, corespunzator finantarii de baza a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat. Ministerul Educatiei si Cercetarii aproba nivelul costurilor standard pe elev/prescolar dupa consultarea federatiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de munca si a structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale.
    Dupa aprobare, costurile standard pe elev/prescolar se comunica de catre Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Preuniversitar, inspectoratelor scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, si comisiei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru finantarea invatamantului preuniversitar si se publica pe site-ul Ministerului Educatiei si Cercetarii in vederea stabilirii de catre bugetele locale a necesarului de fonduri pentru finantarea de baza.
    Pentru activitatea curenta, Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Preuniversitar dispune de un aparat tehnic format din economisti, informaticieni si alt personal de specialitate. Numarul de posturi si structura aparatului tehnic se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei si cercetarii.
    b) Comisia judeteana pentru finantarea invatamantului preuniversitar
    La nivelul fiecarui judet si al municipiului Bucuresti se constituie, prin hotarare a Consiliului, comisia judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru finantarea invatamantului preuniversitar, avand urmatoarea componenta:
    1. un vicepresedinte al consiliului judetean, respectiv un viceprimar al municipiului Bucuresti - presedintele comisiei;
    2. inspectorul scolar general - vicepresedinte;
    3. presedintele consiliului scolar judetean - vicepresedinte;
    4. directorul economic al consiliului judetean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
    5. seful compartimentului de finantare si administrare a invatamantului din cadrul consiliului judetean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
    6. trei reprezentanti ai consiliilor municipale, orasenesti si comunale;
    7. contabilul-sef al inspectoratului scolar;
    8. doi directori de unitati de invatamant preuniversitar de stat;
    9. doi contabili-sefi ai unor unitati de invatamant preuniversitar de stat;
    10. cate un reprezentant al sindicatelor judetene, desemnat de federatiile sindicale reprezentative din invatamant.
    Pentru activitatea curenta, comisia dispune de un aparat tehnic format din personal de specialitate organizat in cadrul consiliului judetean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, sub forma de compartiment (birou, serviciu) de finantare si administrare a invatamantului preuniversitar de stat. Numarul de posturi si structura aparatului tehnic se stabilesc de catre fiecare consiliu judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in cadrul volumului total de posturi aprobat.
    Comisia judeteana pentru finantarea invatamantului preuniversitar de stat analizeaza datele prezentate de consiliile locale privind nivelul costurilor pe elev/prescolar previzionate pentru finantarea proportionala.
    Pe baza datelor primite de la consiliile locale si a costurilor medii anuale standard comunicate de Ministerul Educatiei si Cercetarii si cu consultarea consiliului scolar judetean, comisia judeteana propune in mod obiectiv si fundamentat costul anual pe elev/prescolar, pe medii - rural, urban -, localitati, tipuri si forme de invatamant. La stabilirea acestor costuri se tine seama si de conditiile specifice in care isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant din diferite localitati. Nivelul acestor costuri astfel stabilite se comunica fiecarui consiliul local.
    c) Comisia locala de finantare a invatamantului preuniversitar
    La nivelul fiecarei localitati/sector al municipiului Bucuresti functioneaza o comisie locala de finantare a invatamantului preuniversitar constituita prin hotarare a consiliului local, avand urmatoarea componenta:
    1. un viceprimar - presedinte;
    2. seful compartimentului de finantare si administrare a invatamantului din cadrul consiliului local;
    3. unul-doi contabili ai unitatilor de invatamant din localitate;
    4. unul-doi directori ai unitatilor de invatamant;
    5. reprezentantii organizatiilor sindicale desemnati de sindicatele judetene.
    Pentru activitatea curenta, comisia dispune de un aparat tehnic format din personal de specialitate organizat in cadrul primariilor, respectiv al sectoarelor municipiului Bucuresti, sub forma de compartiment (birou, serviciu) de finantare si administrare a invatamantului preuniversitar de stat. Numarul de posturi si structura aparatului tehnic se stabilesc de fiecare consiliu local in cadrul volumului total de posturi aprobat.
    Consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti aduc la cunostinta unitatilor de invatamant din raza lor teritoriala nivelul costurilor pe elev comunicate de comisia judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru finantarea invatamantului preuniversitar de stat.
    Pe baza propunerilor comisiei locale de finantare, consiliile locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti aproba si comunica unitatilor de invatamant de pe raza lor teritoriala nivelul costurilor pe prescolar/elev pentru finantarea acestora si solicita fiecarei unitati de invatamant proiectele de buget pentru anul financiar urmator.

    Structura bugetului unitatii de invatamant
    Art. 34
    Fiecare unitate de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica are obligatia sa isi desfasoare activitatea pe baza bugetului propriu, aprobat in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 108/2004, cu modificarile ulterioare, si cu respectarea dispozitiilor legale privind angajarea si utilizarea fondurilor.
    Art. 35
    (1) Bugetul unitatii de invatamant preuniversitar de stat se fundamenteaza pe baza principiilor finantarii de baza si finantarii complementare, pe categoriile de cheltuieli inscrise in clasificatia bugetara, avand in vedere urmatorii indicatori:
    - numarul de elevi scolarizati pe nivel si profil de invatamant;
    - costul standard pentru un elev dintr-o unitate de invatamant gimnazial din mediul urban;
    - coeficientii de corectie pentru fiecare nivel de invatamant, filiera si profil din mediul urban sau rural in care functioneaza unitatea de invatamant;
    - numarul de elevi posibil a fi realizat pe clasa, determinat de cauze exclusiv demografice;
    - ponderea elevilor apartinand altor nationalitati, scolarizati in unitatea de invatamant;
    - necesarul de fonduri pentru cheltuielile materiale calculat in functie de conditiile specifice ale bazei materiale - dispersia si marimea spatiilor de invatamant, spatii de invatamant, monumente istorice etc.
    (2) La fundamentarea indicatorilor din bugetul unitatii de invatamant preuniversitar de stat se va avea in vedere ca anul financiar bugetar cuprinde sfarsitul unui an scolar si inceputul anului scolar urmator.
    (3) Conducerea unitatii de invatamant preuniversitar de stat are obligatia sa isi fundamenteze cheltuielile pe baza de indicatori fizici si valorici care sa reflecte in mod real necesarul de finantare, aplicandu-se masuri pentru utilizarea cu maxima eficienta a bazei materiale existente si a fondurilor, in interesul procesului de invatamant si al elevilor.
    (4) Proiectul de buget se intocmeste in faza de elaborare a proiectului bugetului de stat, respectiv a proiectului bugetului local, se definitiveaza dupa intrarea in vigoare a legii bugetului de stat si se aproba o data cu aprobarea bugetelor locale.
    (5) In anexele la bugetul unitatii de invatamant preuniversitar de stat se prezinta bugetul privind veniturile si cheltuielile activitatilor aducatoare de venituri proprii si bugetul de venituri si cheltuieli al internatelor, caminelor si cantinelor pentru elevi si prescolari.
    (6) In cazul in care volumul indicatorilor de cheltuieli aferente finantarii de baza propus in proiectul de buget depaseste volumul de fonduri comunicat de consiliul local, conducerea unitatii va intocmi si va inainta consiliului local/judetean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, un memoriu de fundamentare din care sa rezulte cauzele acestor depasiri.
    (7) Finantarea de baza proportionala cu numarul de elevi/prescolari se fundamenteaza pe baza modelului prevazut in anexa nr. 2.

    Fundamentarea veniturilor si cheltuielilor pentru activitatile aducatoare de venituri proprii
    Art. 36
    Unitatile de invatamant preuniversitar de stat utilizeaza pe langa fondurile alocate prin bugetele locale si bugetul de stat si alte surse de venituri realizate conform art. 17 alin. (6).
    Art. 37
    Veniturile proprii se inscriu in bugetul de venituri si cheltuieli al activitatilor aducatoare de venituri proprii, pe surse, dupa cum urmeaza:
    a) veniturile rezultate din activitatea de productie - ateliere-scoala, ferme agricole, prestari de servicii si altele asemenea -, care cuprind sumele incasate de unitatea de invatamant din activitatea de conversie si reconversie profesionala, scolarizare, cursuri de initiere in domeniul informaticii, limbi straine, activitati de productie, prestari de servicii si alte activitati, in conditiile legii;
    b) taxele de la persoane fizice si juridice.
    Unitatile de invatamant preuniversitar de stat sunt autorizate, potrivit dispozitiilor legale, sa stabileasca nivelul taxelor pentru desfasurarea examenului de admitere sau a altor examene, din care se acopera cheltuielile aferente activitatilor respective. Pentru stabilirea taxelor, fiecare unitate de invatamant preuniversitar de stat isi estimeaza cheltuielile ocazionate de organizarea si desfasurarea examenelor si, in functie de numarul de elevi participanti, stabileste si taxa pentru un elev. Conform acestor elemente se stabilesc si prevederile din buget la subdiviziunea respectiva.
    Sumele incasate pentru eliberarea certificatelor sau a diplomelor de absolvire, dupa caz, reprezinta o alta sursa proprie de venit, al carei nivel se stabileste si se comunica de inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti. Estimarile bugetare se calculeaza si se fundamenteaza in functie de: numarul certificatelor sau al diplomelor de absolvire, ce urmeaza sa fie eliberate, inmultit cu costul unui certificat sau al unei diplome.
    Tarifele pe elev/cursant percepute pentru organizarea de cursuri de pregatire solicitate de persoane juridice sau fizice se stabilesc, pe baza de conventie/contract, cel putin la nivelul cheltuielilor efectuate pentru desfasurarea cursurilor respective;
    c) veniturile din inchirierea spatiilor disponibile se inscriu in buget la nivelul chiriei stabilite in contractele de inchiriere, la care se adauga obligatoriu cheltuielile cu intretinerea si utilitatile folosite, impozitele pe terenuri si cladiri;
    d) veniturile din donatii reprezinta sumele donate de persoane fizice si juridice din tara sau strainatate. Acestea se inscriu fie la nivelul executiei anului precedent, fie la nivelul estimat pentru exercitiul anului curent, independent de veniturile din anul precedent;
    e) veniturile din sponsorizari primite de la persoanele juridice sau fizice, conform legii;
    f) venituri din surse externe obtinute pe baza de programe de finantare;
    g) alte venituri.

    Cheltuielile pentru activitatile aducatoare de venit
    Art. 38
    Cheltuielile pentru activitatile aducatoare de venit se inscriu in buget, pe titluri, articole si alineate, in functie de continutul acestora, avandu-se in vedere urmatoarele:
    a) Cheltuielile pentru activitatea de productie - ateliere-scoala, ferme agricole, servicii si altele asemenea - se stabilesc pe baza de devize intocmite pentru fiecare activitate de productie, prestari de servicii, in limita veniturilor prevazute sa fie realizate.
    b) Cheltuielile pentru desfasurarea examenelor sau a cursurilor de pregatire solicitate de persoanele fizice si juridice se stabilesc in limita veniturilor din taxele respective. In acest scop se intocmesc note de fundamentare in care se cuprind taxele cuvenite pentru activitatile respective si cheltuielile aferente realizarii acestor venituri, si anume: drepturile cuvenite comisiilor de examen, cheltuielile de intretinere a salilor de examene, pentru utilizarea calculatoarelor, procurarea rechizitelor (hartie, stampile, cerneala, tusuri si altele asemenea) necesare in vederea desfasurarii examenelor.
    c) Cheltuielile necesare pentru tiparirea certificatelor sau a diplomelor de absolvire se stabilesc in limita sumelor incasate pentru eliberarea certificatelor sau a diplomelor.
    d) Cheltuielile din veniturile incasate in urma inchirierii de spatii.
    e) Cheltuielile din sumele incasate drept donatii si sponsorizari se inscriu in buget pentru realizarea actiunii stabilite de donator sau in contractele de sponsorizare, dupa caz. In situatia in care nu au fost stabilite destinatii impreuna cu sponsorii si cu donatorii, sumele din sponsorizari si donatii se folosesc pentru acoperirea celorlalte cheltuieli de functionare ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, inclusiv pentru cheltuielile de personal.
    f) Cheltuielile din alte surse de venituri realizate in conditiile legii.

    CAP. 5
    Prezentarea si aprobarea bugetelor unitatilor de invatamant preuniversitar de stat

    Art. 39
    (1) Proiectele de bugete elaborate de unitatile de invatamant preuniversitar de stat se prezinta autoritatii administratiei publice locale, in faza de fundamentare a proiectului bugetului de stat si a proiectelor bugetelor locale.
    (2) Unitatile de invatamant preuniversitar de stat prezinta autoritatii publice locale proiectul de buget si fundamentarile corespunzatoare.
    (3) Directorii unitatilor de invatamant preuniversitar de stat raspund de exactitatea datelor cuprinse in notele de fundamentare care au stat la baza intocmirii proiectului de buget al fiecarei unitati de invatamant.
    Art. 40
    (1) Dupa aprobarea legii bugetului de stat, consiliul judetean si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin hotarare si cu asistenta tehnica a directiei generale a finantelor publice si a inspectoratului scolar, vor repartiza unitatilor administrativ-teritoriale sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si, dupa caz, fonduri din cote defalcate din impozitul pe venit la dispozitia acestora.
    (2) Consiliile locale adauga la sumele primite de la bugetul de stat si bugetul judetului sumele alocate din bugetul propriu invatamantului si aproba bugetul fiecarei unitati de invatamant. Bugetele aprobate conform legii se comunica unitatilor de invatamant si trezoreriilor in a caror raza teritoriala isi au sediul aceste unitati.
    (3) Dupa aprobare, bugetele unitatilor de invatamant preuniversitar de stat reprezinta documentul pe baza caruia se asigura finantarea cheltuielilor acestora in exercitiul financiar respectiv.

    CAP. 6
    Executia bugetelor unitatilor de invatamant preuniversitar de stat

    Art. 41
    Executia bugetelor unitatilor de invatamant cuprinde, in principal:
    - deschiderea creditelor bugetare pentru finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat;
    - incasarea veniturilor proprii;
    - angajarea si efectuarea cheltuielilor aprobate prin buget.
    Art. 42
    (1) Etapele care trebuie urmate sunt:
    a) Unitatile de invatamant solicita deschiderea de credite pana la data de 20 a lunii in curs pentru luna urmatoare.
    b) Deschiderea si repartizarea creditelor bugetare se efectueaza de catre ordonatorul principal de credite pe baza bugetului propus de directorul unitatii de invatamant si aprobat de ordonatorul principal de credite la nivelul capitolului de cheltuieli 57.02 "Invatamant", cu desfasurarea pe titlurile clasificatiei bugetare economice, si anume: 02 "Cheltuieli de personal", 20 "Cheltuieli materiale si servicii", 34 "Subventii", 38 "Transferuri" si 70 "Cheltuieli de capital". Repartizarea creditelor se efectueaza pe baza de dispozitii bugetare in perioada 25 - 30 a lunii in curs pentru luna urmatoare, pe seama unitatilor de invatamant care au conturi deschise la unitatile teritoriale de trezorerie si contabilitate publica.
    (2) La primirea dispozitiei bugetare unitatea teritoriala de trezorerie si contabilitate publica inregistreaza creditele bugetare, repartizate de ordonatorul principal de credite, in contul unitatii de invatamant preuniversitar de stat: 02 "Credite deschise si repartizate pe seama ordonatorilor de credite finantati din bugetele locale", care se desfasoara in conturi analitice, pe titluri, corespunzator repartizarii creditelor bugetare.
    (3) Unitatile teritoriale de trezorerie si contabilitate publica comunica unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, dupa caz, primirea dispozitiilor bugetare privind repartizarea creditelor bugetare de catre ordonatorul principal de credite, eliberand si extrase de cont.
    (4) Directorul unitatii de invatamant preuniversitar de stat raspunde daca nu solicita la termen ordonatorului principal de credite necesarul de fonduri pentru asigurarea in luna urmatoare a finantarii proportionale si complementare.
    (5) In cazul nedeschiderii la timp a creditelor bugetare din motive imputabile ordonatorului principal de credite, raspunderea revine acestuia.

    Incasarea veniturilor proprii
    Art. 43
    (1) Ordonatorii tertiari de credite incaseaza veniturile proprii in numerar, prin casieria proprie sau prin mandatar de la persoanele fizice si prin virament de la persoanele juridice, in conturile deschise la unitatile teritoriale de trezorerie si contabilitate publica 50.04 "Disponibil din venituri proprii ale institutiilor de subordonare locala" si 50.10 "Disponibil al institutiilor subventionate din bugetul local", in cazul veniturilor care privesc activitatea internatelor, caminelor si cantinelor.
    (2) Mandatarul se stabileste de catre directorul unitatii de invatamant preuniversitar de stat si poate fi administratorul, secretarul scolii sau un cadru didactic.
    (3) Operatiunile de incasari prin casieria proprie se organizeaza potrivit dispozitiilor legale in vigoare si se efectueaza numai pe baza de documente legale aprobate de persoanele in drept, care se inregistreaza cronologic in registrul jurnal de casa.
    (4) Incasarile zilnice in numerar se depun de catre mandatari in conturile 50.04 "Disponibil din venituri proprii ale institutiilor de subordonare locala" si 50.10 "Disponibil al institutiilor subventionate din bugetul local", dupa caz, deschise pe seama unitatilor de invatamant preuniversitar de stat la unitatile teritoriale de trezorerie si contabilitate publica, astfel:
    a) in prima zi lucratoare de la incasare, in cazul in care unitatea de invatamant are sediul in localitatea in care functioneaza unitatea trezoreriei la care are contul deschis;
    b) in a doua zi lucratoare de la incasare, in cazul in care unitatea de invatamant preuniversitar de stat are sediul in alta localitate decat unitatea trezoreriei la care are contul deschis.
    (5) Pentru operatiunile prin virament se utilizeaza ordine de plata tip trezorerie, in care se specifica pe verso natura sumelor virate.

    Angajarea si efectuarea cheltuielilor aprobate prin buget
    Art. 44
    (1) Angajarea cheltuielilor se efectueaza de catre ordonatorii de credite, pe baza de documente legale (contracte, comenzi, conventii etc.) vizate pentru controlul financiar preventiv, intocmite distinct pentru cheltuieli care se suporta din bugetul local si din venituri proprii, dupa caz.
    (2) In toate documentele de plata va fi inscrisa in mod obligatoriu subdiviziunea clasificatiei din buget in care se incadreaza platile respective.
    (3) La ordonatorii tertiari de credite se organizeaza si functioneaza controlul financiar preventiv in conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar preventiv, republicata.
    (4) In vederea urmaririi executiei bugetelor, ordonatorii tertiari de credite efectueaza platile de casa prin urmatoarele conturi deschise la unitatile trezoreriilor, prin care isi deruleaza operatiunile de incasari si plati, si anume:
    a) pentru cheltuielile efectuate din bugetul local:
    - contul 24.57.02.02 "Cheltuielile bugetului local pentru invatamant - cheltuieli de personal";
    - contul 24.57.02.20 "Cheltuielile bugetului local pentru invatamant - cheltuieli materiale si servicii";
    - contul 24.57.02.34 "Cheltuielile bugetului local pentru invatamant - subventii";
    - contul 24.57.02.38 "Cheltuielile bugetului local pentru invatamant - transferuri";
    - contul 24.57.02.70 "Cheltuielile bugetelor locale pentru invatamant - cheltuieli de capital";
    b) pentru cheltuielile efectuate din bugetul de stat:
    - contul 23.57.01 "Cheltuielile bugetului de stat pentru invatamant" - analitice pe titluri de cheltuieli.
    (5) Cheltuielile din venituri proprii se efectueaza din conturile 50.04 "Disponibil din venituri proprii ale institutiilor de subordonare locala" si 50.10 "Disponibil al institutiilor subventionate din bugetul local", dupa caz.
    (6) Ordonatorii tertiari de credite au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea operatiunilor de incasari si plati, precum si a celorlalte operatiuni patrimoniale, in mod cronologic si sistematic, in conturile corespunzatoare din planul de conturi pentru institutiile publice, aprobat de Ministerul Finantelor Publice.
    (7) Ordonatorii tertiari de credite conduc evidenta analitica a platilor de casa, pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, in cadrul urmatoarelor conturi de finantare bugetara:
    - contul 700.01 "Finantarea din bugetul de stat" pentru fondurile primite de la Ministerul Educatiei si Cercetarii prin inspectoratele scolare judetene, care are ca destinatie componenta locala aferenta proiectelor de reforma, bursele pentru elevii din Republica Moldova si pentru elevii straini si etnicii romani din afara granitelor tarii, organizarea evaluarilor, examenelor, concursurilor si olimpiadelor nationale, perfectionarea pregatirii profesionale a cadrelor didactice;
    - contul 700.02 "Finantarea din bugetul local" pentru fondurile primite de la bugetele locale.

    CAP. 7
    Raportarea executiei bugetare de catre unitatile de invatamant

    Art. 45
    (1) Ordonatorii tertiari de credite intocmesc trimestrial si anual situatii financiare privind executia bugetara, in conformitate cu normele metodologice ale Ministerului Finantelor Publice.
    (2) Pentru fondurile primite de la Ministerul Educatiei si Cercetarii, ordonatorii tertiari de credite intocmesc contul de executie a bugetului de stat pe formularul cuprins in situatiile financiare pentru institutii publice si il prezinta inspectoratelor scolare.
    (3) Situatiile financiare trimestriale si anuale privind executia bugetara, prezentate ordonatorilor principali de credite si trezoreriilor, vor contine in mod obligatoriu anexele nr. 3 si 4. Cate un exemplar din aceste anexe va fi inaintat la inspectoratul scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.
    (4) Inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, prin compartimentele de contabilitate si informatizare, centralizeaza situatiile privind executia bugetara pe unitati de invatamant prevazute in anexele nr. 3 si 4 si le transmit Consiliului National pentru Finantarea Invatamantului Preuniversitar si comisiilor judetene de finantare a invatamantului preuniversitar.
    Art. 46
    Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Preuniversitar, pe baza datelor transmise de inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, analizeaza modul in care se respecta prevederile legii bugetului de stat si criteriile si principiile finantarii invatamantului preuniversitar de stat, precum si eventualele fenomene perturbatoare care se manifesta in acest domeniu si cauzele care le determina. Pe baza acestor analize se intocmesc rapoarte trimestriale/anuale care se inainteaza conducerii Ministerului Educatiei si Cercetarii, insotite de propuneri de imbunatatire a sistemului de finantare si executie bugetara in sistemul de invatamant preuniversitar de stat.

    CAP. 8
    Asigurarea transparentei cu privire la gestionarea fondurilor

    Art. 47
    (1) Directorii unitatilor de invatamant au obligatia ca, dupa aprobare, sa faca publice bugetele anuale ale unitatilor pe care le conduc, evidentiindu-se cuantumul indicatorilor de venit pe fiecare sursa - buget de stat, buget local si venituri proprii, precum si destinatia cheltuielilor.
    (2) Ordonatorul de credite este obligat ca, dupa inaintarea lor la trezorerie, sa faca publice situatiile financiare trimestriale si anuale.
    Art. 48
    Directorul unitatii de invatamant va face publice rapoartele de autoevaluare anuala a unitatii de invatamant, realizate pe baza indicatorilor de performanta planificati prin Planul de dezvoltare al unitatii de invatamant.

    CAP. 9
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 49
    Prevederile prezentelor norme metodologice se aplica incepand cu data de 1 ianuarie 2005 in toate unitatile de invatamant din judetele-pilot nominalizate prin hotarare a Guvernului. Incepand cu aceeasi data, pentru aceste unitati de invatamant preuniversitar de stat, Normele metodologice pentru finantarea invatamantului preuniversitar de stat, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 538/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 329 din 19 iunie 2001, cu modificarile ulterioare, isi inceteaza aplicabilitatea.
    Art. 50
    Anexele nr. 1, 2, 3 si 4 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

    Judetul .........................................................
    Localitatea .....................................................
    Unitatea de invatamant preuniversitar de stat ...................

                                 FUNDAMENTAREA
           cheltuielilor privind bursele elevilor pentru anul .....

                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
Nr.  Numarul de elevi  Numarul de beneficiari   Fondurile   Propuneri      %
crt. din unitate       stabilit conform         alocate     alocate     col. 4/
                       criteriilor de           in anul     in anul     col. 2
                       acordare a burselor      de baza     de plan
________________________________________________________________________________
 0          1                   2                  3           4           5
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

             Director,                         Contabil-sef,
           .............                     .................

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    Judetul .........................................................
    Localitatea .....................................................
    Unitatea de invatamant preuniversitar de stat ...................

                             FINANTAREA PROPORTIONALA
                               cu numarul de elevi

                                                         - mii lei -
_______________________________________________________________________
Nr.  Nivelurile de invatamant   Numarul   Costurile medii  Total
crt.                            de elevi  pe elev          cheltuieli
_______________________________________________________________________
  1. Prescolar
_______________________________________________________________________
  2. Primar + gimnazial
_______________________________________________________________________
  3. Liceal
_______________________________________________________________________
  4. Scoala de arte si meserii
_______________________________________________________________________
  TOTAL:
_______________________________________________________________________

             Director,                         Contabil-sef,
           .............                     .................

    ANEXA 3
    la normele metodologice

    Judetul .........................................................
    Localitatea .....................................................
    Unitatea de invatamant preuniversitar
    de stat/Inspectoratul Scolar Judetean ...........................

                       SITUATIA TRIMESTRIALA/ANUALA
                        privind executia bugetara

                                                                   - mii lei -
________________________________________________________________________________
Categoriile de              Prevederi       Surse de acoperire  Plati Cheltuieli
cheltuieli           _________________________________________        efective
                     anuale*) trimestriale  credite   alte
                                            deschise  venituri
________________________________________________________________________________
     0                  1          2           3         4        5        6
________________________________________________________________________________
Cheltuieli de
personal
________________________________________________________________________________
Cheltuieli materiale
si servicii
________________________________________________________________________________
Subventii
________________________________________________________________________________
Transferuri (burse)
________________________________________________________________________________
Cheltuieli de
capital
________________________________________________________________________________
TOTAL:
________________________________________________________________________________

       Director/Inspector scolar judetean,              Contabil-sef,
     .......................................          .................

------------
    *) La raportarea anuala coloana 1 se completeaza cu prevederile aprobate initial, iar coloana 2, cu prevederile definitive.

    ANEXA 4 *1)
    la normele metodologice

    *1) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

    Judetul .........................................................
    Unitatea de invatamant preuniversitar de stat ...................

                          SITUATIA TRIMESTRIALA/ANUALA
privind executia bugetara din unitatile de invatamant pe niveluri si medii de invatamant

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Liceal teoretic
    B - Liceal tehnologic
    C - Liceal vocational
    D - rural
    E - urban
    F - total
                                                                       mii lei
 ______________________________________________________________________________
|N | Denumire    |Nivel de  |Nivel de  |Nivel de         |Nivel de  |Nivel de  |
|r.| indicator   |invatamant|invatamant|invatamant       |invatamant|invatamant|
|  |             |          |*)        |                 |          |          |
|c |             |__________|__________|_________________|__________|__________|
|r |             |prescolar |primar +  |  A  |  B  |  C  |Scoala de |TOTAL     |
|t.|             |          |gimnazial |     |     |     |arte si   |GENERAL   |
|  |             |          |          |     |     |     |meserii   |          |
|  |             |__________|__________|_____|_____|_____|__________|__________|
|  |             | D | E | F| D | E | F|D|E|F|D|E|F|D|E|F| D | E | F| D | E | F|
|__|_____________|___|___|__|___|___|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|__|___|___|__|
| 1|Nr. elevi    |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|  |sau          |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|  |prescolari   |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|__|_____________|___|___|__|___|___|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|__|___|___|__|
| 2|Nr. clase    |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|__|_____________|___|___|__|___|___|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|__|___|___|__|
| 3|Nr. posturi  |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|  |didactice    |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|__|_____________|___|___|__|___|___|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|__|___|___|__|
| 4|Nr. posturi  |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|  |nedid. si    |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|  |did. aux.    |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|__|_____________|___|___|__|___|___|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|__|___|___|__|
| 5|TOTAL        |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|  |CHELTUIELI DE|   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|  |LA BUGETUL DE|   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|  |STAT,        |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|  |din care:    |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|__|_____________|___|___|__|___|___|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|__|___|___|__|
| 6|- ch. cu     |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|  |examenele/   |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|  |evaluarile   |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|  |nationale ale|   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|  |elevilor     |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|__|_____________|___|___|__|___|___|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|__|___|___|__|
| 7|- ch. cu     |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|  |pregatirea   |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|  |profesionala/|   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|  |evaluarea    |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|  |cadrelor     |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|  |didactice    |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|__|_____________|___|___|__|___|___|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|__|___|___|__|
| 8|- ch. cu     |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|  |manualele    |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|  |scolare      |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|__|_____________|___|___|__|___|___|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|__|___|___|__|
| 9|TOTAL        |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|  |CHELTUIELI DE|   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|  |LA BUGETUL   |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|  |LOCAL,       |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|  |din care:    |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|__|_____________|___|___|__|___|___|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|__|___|___|__|
|10|- ch. de     |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|  |personal,    |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|  |din care:    |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|__|_____________|___|___|__|___|___|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|__|___|___|__|
|11|  - ch. cu   |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|  |  sal.       |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|  |  cadrelor   |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|  |  didactice  |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|__|_____________|___|___|__|___|___|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|__|___|___|__|
|12|  - ch. cu   |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|  |  sal.       |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|  |  cadrelor   |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|  |  nedid. si  |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|  |  didac. aux.|   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|__|_____________|___|___|__|___|___|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|__|___|___|__|
|13|  - ch. cu   |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|  |  viramentele|   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|  |  si         |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|  |  deplasari, |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|  |  detasari   |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|__|_____________|___|___|__|___|___|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|__|___|___|__|
|14|- subventii  |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|__|_____________|___|___|__|___|___|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|__|___|___|__|
|15|- burse      |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|__|_____________|___|___|__|___|___|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|__|___|___|__|
|16|- ch.        |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|  |materiale si |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|  |servicii     |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|__|_____________|___|___|__|___|___|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|__|___|___|__|
|17|- ch. de     |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|  |capital      |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|__|_____________|___|___|__|___|___|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|__|___|___|__|
|18|TOTAL        |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|  |CHELTUIELI   |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|  |DIN ALTE     |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|  |VENITURI,    |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|  |din care:    |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|__|_____________|___|___|__|___|___|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|__|___|___|__|
|19|- ch. de     |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|  |personal     |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|__|_____________|___|___|__|___|___|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|__|___|___|__|
|20|- ch.        |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|  |materiale si |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|  |servicii     |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|__|_____________|___|___|__|___|___|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|__|___|___|__|
|21|- ch. de     |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|  |capital      |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|__|_____________|___|___|__|___|___|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|__|___|___|__|
|22|CHELTUIELI   |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|  |TOTALE       |   |   |  |   |   |  | | | | | | | | | |   |   |  |   |   |  |
|__|_____________|___|___|__|___|___|__|_|_|_|_|_|_|_|_|_|___|___|__|___|___|__|

  DIRECTOR/INSPECTOR SCOLAR GENERAL,   CONTABIL SEF,    SEF SERVICIU SALARIZARE,

    *) din care:
 ____________________________________________________________________
|     Denumire indicator   |       primar       |       gimnazial    |
|                          |____________________|____________________|
|                          | rural| urban| total| rural| urban| total|
|__________________________|______|______|______|______|______|______|
| Nr. elevi sau prescolari |      |      |      |      |      |      |
|__________________________|______|______|______|______|______|______|
| Nr. clase                |      |      |      |      |      |      |
|__________________________|______|______|______|______|______|______|
| Nr. posturi didactice    |      |      |      |      |      |      |
|__________________________|______|______|______|______|______|______|SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 2192/2004

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 2192 din 2004
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Credit urgent prin transfer catre angajati si osvc Împrumuturi și finanțare în 1-2 ore Vă ofer un împrumut financiar unic de la un investitor direct în valoare de 20.000-50.000.000.000 CZK. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă și pentru toți cetățenii. Durata acestui credit poate fi fixată la 240 de luni cu posibilitate de rambursare anticipată la orice preț și fără majorare. Luați întregul împrumut și primiți banii înapoi în 1-2 ore de la aplicare. Dacă doriți să împrumutați bani, vă rugăm să mă contactați prin acest e-mail de mai jos: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
     LEGÁLNÍ A SPOLEHLIVÉ PŮJČKY Dobrý den, hledáte legálního a spolehlivého věřitele? Potřebuješ půjčku? Potřebujete naléhavou finanční pomoc? Potřebujete naléhavou půjčku na splacení svých dluhů? Nebo možná potřebujete kapitálový úvěr ke zlepšení svého podnikání? Půjčku můžete získat od 20 000 Kč do 60 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 2 %. Pokud máte zájem o půjčku, kontaktujte mě prosím prostřednictvím tohoto níže uvedeného e-mailu pro více informací; novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Circulara 20 2020
    Credit personal rapid online Buna ziua, sunt o persoana fizica care ofera credite internationale. Cu un capital care va fi folosit pentru a oferi împrumuturi între persoane pe termen scurt și lung în intervalul de la 50.000 la 50.000.000 CZK tuturor solicitanților serioși care au nevoie cu adevărat de el, rata dobânzii este de 2% pe an. J oferă împrumuturi financiare, împrumuturi imobiliare, împrumuturi pentru investiții, împrumuturi auto, împrumuturi personale. Sunt gata să-mi satisfac clienții în maximum 1 zi de la primirea formularului dumneavoastră de întrebare. E-mail: novotnyradex@gmail.com.
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Are you in need of a personal/commercial loan to start your business or fix your home, refinance a business? a loan to pay your bills/debts contact us now on Loanwestlake@gmail.com telegram___https://t.me/loan59
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu