E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 14 din 29 ianuarie 2010

privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, începand cu anul 2010

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 71 din 30 ianuarie 2010In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I. 5 din Legea nr. 9/2010 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

CAPITOLUL I

Reglementări în conformitate cu Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol şi forestier 2007-2013

Art. 1. - Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul juridic privind condiţiile generale pentru acordarea ajutoarelor de stat în agricultură, în conformitate cu Liniile directoare comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol şi forestier 2007- 2013, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 319 din 27 decembrie 2006, pentru realizarea unor producţii competitive şi în scopul asigurării securităţii alimentare a populaţiei şi pentru protejarea mediului.

Art. 2. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale asigură elaborarea reglementărilor sectoriale şi gestionarea fondurilor financiare, necesare acordării ajutoarelor de stat permise conform art. 1, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

(2) Instituţia responsabilă pentru implementarea formelor de ajutor de stat este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv prin centrele judeţene ale acesteia sau a municipiului Bucureşti sau, după caz, prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

(3) Instituţiile responsabile pentru implementarea formelor de ajutor de stat pentru stimularea sectorului de cercetare şi dezvoltare sunt Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu-Şişeşti".

Art. 3. - Beneficiarii ajutoarelor de stat prevăzute la art. 1 sunt:

a) producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, şi/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute, inclusiv recunoscute preliminar, sau organizaţii de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistraţi în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantaţiilor viticole, alte evidenţe funciare, care exploatează terenuri agricole, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole;

b) producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările ulterioare, şi/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute sau organizaţii de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor şi care deţin, cresc sau exploatează animale, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole, precum şi operatorii economici acreditaţi pentru desfăşurarea activităţilor de ameliorare în zootehnie;

c)  organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi Administraţia Naţională a Imbunătăţirilor Funciare, aşa cum sunt definite în Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu completările ulterioare;

d) organismele/organizaţiile de cercetare, respectiv universităţile, institutele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanţare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală şi de a-şi face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie.

Art. 4. - Guvernul este abilitat să acorde forme de ajutor de stat permise conform art. 1 în următoarele domenii:

a)  protecţia mediului înconjurător: altele decât ajutoarele privind investiţiile destinate mediului care intră în categoria ajutoarelor din domeniile prevăzute la lit. s) pct. 1, precum şi altele decât ajutoarele în domeniile prevăzute la lit. s) pct. 3 si 4;

b)   încurajarea producerii şi comercializării de produse agricole de calitate;

c) furnizarea de asistenţă tehnică în sectorul agricol;

d) remedierea daunelor provocate de catastrofe naturale sau evenimente excepţionale;

e)  compensarea producătorilor agricoli pentru pierderile cauzate de condiţii climatice nefavorabile;

f) combaterea bolilor la animale şi plante;

g) plata primelor de asigurare;

h) închiderea capacităţilor de producţie, procesare şi comercializare în sectorul agroalimentar;

i) salvarea şi restructurarea firmelor aflate în dificultate;

j) ocuparea forţei de muncă;

k) stimularea sectorului de cercetare-dezvoltare;

l) ajutoare pentru formare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 68/2001 al Comisiei din 12 ianuarie 2001 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE privind ajutoarele pentru formare;

m) ajutoare de stat pentru capitalul de risc în domeniul agricol;

n) ajutoare de stat sub forma garanţiilor acordate în conformitate cu Comunicarea Comisiei referitoare la aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE ajutoarelor de stat sub formă de garanţii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 155 din 20 iunie 2008, precum şi cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare privind datoria publică;

o) ajutoare de stat sub forma compensării serviciilor publice, acordate în conformitate cu Cadrul comunitar privind ajutoarele de stat sub forma compensaţiilor pentru obligaţia de serviciu public;

p) prestarea unui serviciu de interes economic general, acordat în conformitate cu Decizia 2005/842/CE a Comisiei din 28 noiembrie 2005 privind aplicarea articolului 86 alineatul (2) din Tratatul CE la ajutorul de stat, sub forma compensaţiei pentru obligaţia de serviciu public, acordat anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea unui serviciu de interes economic general;

q) promovarea produselor agricole;

r) ajutoare pentru sectorul creşterii animalelor;

s) activităţi de dezvoltare rurală:

1.  investiţii în exploataţii agricole;

2.  investiţiile care au ca scop procesarea şi comercializarea produselor agricole;

3.  realizarea angajamentelor referitoare la agromediu şi bunăstarea animalelor;

4. plăţi Natura 2000 şi plăţi aferente Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei;

5.  compensarea handicapurilor în anumite zone;

6. îndeplinirea standardelor;

7.  instalarea tinerilor fermieri;

8.  constituirea de grupuri de producători;

9.  comasarea terenurilor;

10.  investiţii în sectorul creşterii animalelor.

Art. 5. - (1) Normele metodologice privind modul de acordare a ajutoarelor de stat prevăzute la art. 4 se aprobă prin hotărâri ale Guvernului, cu respectarea prevederilor comunitare şi naţionale în domeniul ajutorului de stat, şi reglementează scopul, obiectivul, durata, cuantumul ajutorului exprimat ca procent din cheltuiala eligibilă şi valoare în lei, fluxurile financiare pentru acordarea ajutoarelor de stat, criteriile de eligibilitate, procedurile de implementare, supraveghere şi control.

(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Comisiei Europene notificările formelor de ajutor de stat prevăzute la art. 4, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie'2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.

Art. 6. - Ajutoarele de stat care pot fi acordate din cele prevăzute la art. 4 şi suma totală alocată fiecărei forme de ajutor de stat se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului, care va fi comunicată Comisiei Europene prin Raportul anual, în conformitate cu art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 794/2004.

CAPITOLUL II

Reglementări în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.857/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat ajutoarelor de stat pentru întreprinderile mici şi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei de produse agricole si de modificare a Regulamentului (CE) nr. 70/2001

Art. 7. - Se stabileşte cadrul juridic privind condiţiile generale pentru acordarea ajutoarelor de stat în agricultură, conform Regulamentului (CE) nr. 1.857/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 358 din 16 decembrie 2006, pentru stimularea competitivităţii agricultorilor, asigurarea securităţii alimentare a populaţiei şi protejarea mediului.

Art. 8. - (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale asigură elaborarea reglementărilor sectoriale şi gestionarea fondurilor financiare necesare acordării ajutoarelor de stat permise conform art. 7.

(2) Instituţia responsabilă pentru implementarea formelor de ajutor de stat este Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv prin centrele judeţene ale acesteia sau al municipiului Bucureşti ori, după caz, prin direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Art. 9. - Beneficiarii ajutoarelor de stat permise conform art. 7 sunt întreprinderile mici şi mijlocii care desfăşoară activitate în domeniul producţiei primare agricole, definite conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, si conform prevederilor anexei I la Regulamentul (CE) nr. 800/2008 al Comisiei din 6 august 2008 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa comună în aplicarea articolelor 87 şi 88 din tratat (Regulament general de exceptare pe categorii de ajutoare), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 214 din 9 august 2008.

Art. 10. - Guvernul este abilitat să acorde forme de ajutor de stat permise conform art. 7 în următoarele domenii:

a) transferul clădirilor agricole în interes public;

b) despăgubiri privind bolile plantelor şi infestărilor parazitare ale acestora;

c)  despăgubiri privind pierderile cauzate de fenomenele meteorologice nefavorabile;

d) plata primelor de asigurare;

e) încurajarea producerii de produse de calitate;

f) furnizare de asistenţă tehnică în sectorul agricol;

g) ajutoare pentru sectorul creşterii animalelor;

h) activităţi de dezvoltare rurală:

1.  investiţii în exploataţii agricole;

2. conservarea peisajelor şi a clădirilor tradiţionale;

3.  instalarea tinerilor fermieri;

4. constituirea de grupuri de producători;

5. comasarea terenurilor;

6.  investiţii în sectorul creşterii animalelor.

Art. 11. - (1) Normele metodologice privind modul de acordare a ajutoarelor de stat, prevăzute la art. 10, se aprobă prin hotărâri ale Guvernului, cu respectarea normelor comunitare şi naţionale în domeniul ajutorului de stat, şi reglementează scopul, obiectivul, cuantumul ajutorului exprimat ca procent din cheltuiala eligibilă şi valoare în lei, fluxurile financiare pentru acordarea ajutoarelor de stat, durata, criteriile de eligibilitate, procedurile de implementare, supraveghere şi control.

(2) Ajutoarele de stat care pot fi acordate din cele prevăzute la art. 10 şi suma totală alocată fiecărei forme de ajutor de stat se aprobă anual prin hotărâre a Guvernului, care va fi comunicată Comisiei Europene prin Raportul anual, în baza art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei.

(3)  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Comisiei Europene informările referitoare la schemele de ajutor de stat şi ajutoarele individuale prevăzute la alin. (1), în conformitate cu dispoziţiile art. 20 din Regulamentul (CE) nr. 1.857/2006 al Comisiei.

Art. 12. - Măsurile prevăzute la art. 4 şi 10 se aplică, cu excepţia celor care cuprind aceiaşi beneficiari şi aceleaşi cheltuieli eligibile ca şi cele prevăzute şi finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală.

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

Art. 13. - (1) Se consideră ajutor necuvenit sumele acordate în temeiul prezentei ordonanţe şi utilizate pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost solicitate, sumele acordate prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului prevăzut în prezenta ordonanţă sau cu încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei ordonanţe.

(2) Sumele reprezentând ajutor necuvenit, prevăzut la alin. (1), se recuperează de la beneficiarii ajutoarelor de stat, conform procedurii reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si se virează la bugetul de stat.

(3) Persoanele fizice şi/sau juridice care, prin înscrierea sau atestarea de date ori de situaţii nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului prevăzut în prezenta ordonanţă, au încasat sume de la bugetul de stat în mod necuvenit nu mai beneficiază de ajutor pentru o perioadă de 3 ani calendaristici de la data încasării sumelor necuvenite.

Art. 14. - (1) Constatarea ajutorului necuvenit, calculul şi individualizarea acestuia se efectuează de către organele competente ale instituţiei responsabile pentru implementarea ajutoarelor de stat prevăzute la art. 2 alin. (2) si (3) si la art. 8 alin. (2).

(2) Actul/Documentul de constatare, stabilire şi individualizare a obligaţiilor de plată privind creanţele bugetare rezultate din ajutorul 'necuvenit cuprinde elementele actului administrativ fiscal prevăzut de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi elemente specifice, dacă este cazul, şi reprezintă titlu de creanţă.

(3) Titlul de creanţă se comunică debitorului de către instituţia responsabilă conform alin. (1), în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(4)  Creanţele bugetare prevăzute la alin. (2) sunt asimilate creanţelor fiscale în privinţa drepturilor şi obligaţiilor care revin creditorilor şi debitorilor.

Art. 15. - (1) Termenul de plată pentru creanţele bugetare prevăzute la art. 14 alin. (2) se stabileşte în funcţie de data comunicării titlului de creanţă, potrivit legii, astfel:

a) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1-15 al lunii, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare;

b) dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16-31 al lunii, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.

(2)  Pentru neachitarea la termen a obligaţiilor de plată înscrise în titlul de creanţă, debitorul datorează majorări de întârziere, în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Impotriva titlului de creanţă prevăzut la art. 15 alin. (1) debitorul poate formula contestaţie la organul emitent, în condiţiile şi termenele stabilite de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 16. - (1) Pentru creanţele bugetare prevăzute la art. 14 alin. (2), titlul de creanţă comunicat debitorului constituie titlu executoriu în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) In cazul în care debitorii beneficiari ai ajutorului de stat nu îşi îndeplinesc obligaţia de plată la termenele prevăzute la art. 15 alin. (1), instituţia responsabilă pentru implementarea ajutorului de stat, prevăzută la art. 2 alin. (2) şi (3) şi la art. 8 alin. (2), va transmite titlurile executorii organelor fiscale subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a căror rază teritorială îşi au domiciliul fiscal debitorii, în vederea efectuării procedurii de executare silită.

(3) Organele fiscale prevăzute la alin. (2) sunt competente şi pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de organele abilitate ale instituţiei responsabile pentru implementarea ajutorului de stat, prevăzută la art. 2 alin. (2).

Art. 17. - (1) Creanţele bugetare prevăzute la art. 14 alin. (2) se sting prin compensare cu creanţele beneficiarului reprezentând sume cuvenite acestuia în temeiul angajamentelor legale încheiate cu instituţiile prevăzute la art. 2 alin. (2) şi (3) şi la art. 8 alin. (2), până la concurenţa celei mai mici sume, în situaţia în care ambele părţi dobândesc reciproc atât calitatea de creditor, cât şi pe cea de debitor.

(2) Compensarea prevăzută la alin. (1) se face de către instituţia competentă, prevăzută la art. 2 alin. (2) şi (3) şi la art. 8 alin. (2), din oficiu, înainte de efectuarea oricărei plăţi de la buget, ori de câte ori se constată existenţa unor creanţe reciproce aferente contribuţiei financiare de la bugetul de stat, pentru debitele scadente, în situaţia în care debitorul nu achită voluntar sumele datorate în termenele stabilite în titlul de creanţă.

(3) In cazul compensărilor efectuate de instituţia competentă conform alin. (2), creanţele bugetare generate din derularea ajutorului de stat se compensează cu obligaţii datorate aceleiaşi forme de sprijin, urmând ca din diferenţa rămasă să fie compensate obligaţiile datorate ulterior celorlalte forme de sprijin, în mod proporţional, inclusiv pentru formele de sprijin acordate în anii anteriori.

(4) Dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind stingerea creanţelor prin compensare se aplică în mod corespunzător.

Art. 18. -In termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, prin ordin comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice se stabileşte procedura de compensare a creanţelor bugetare prevăzute la art. 17.

Art. 19. - Creanţelor bugetare rezultate din derularea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătăţirilor funciare şi al organizării şi sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2007, cu modificările şi completările ulterioare, li se aplică prevederile art. 14-18 din prezenta ordonanţă.

Art. 20. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă:

a)  Legea nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultura, precum şi în activităţi nonagricole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 13 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare;

b)  art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 47/2005 privind reglementări de neutralizare a deşeurilor de origine animală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 778 din 26 august 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 73/2006;

c) Hotărârea Guvernului nr. 1.211/2005 privind sprijinul direct al statului pentru activitatea de neutralizare a deşeurilor de origine animală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 936 din 20 octombrie 2005;

d) art. 7, art. 8 alin. (1) şi art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploataţiile agricole, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Măsurile adoptate în baza actelor normative prevăzute la alin. (1), aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se finalizează conform dispoziţiilor în vigoare la data iniţierii acestora.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Mihail Dumitru

Ministrul mediului şi pădurilor,

Borbely Laszlo

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Bogdan Mănoiu


SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 14/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 14 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu