E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 388 din 31 decembrie 2007

bugetului de stat pe anul 2008*)

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 902 din 31 decembrie 2007Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea volumului veniturilor şi a structurii acestora, pe capitole şi subcapitole, al cheltuielilor pe destinaţii şi pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile, precum şi pentru sumele alocate din venituri proprii, pentru anul 2008.

Art.2. - (1) Sinteza bugetului de stat pe anul 2008, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe şi titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Bugetul de stat pe anul 2008 se stabileşte la venituri în sumă de 67.004,7 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 78.867,9 milioane lei, cu un deficit de 11.863,2 milioane lei.

(3) Sinteza cheltuielilor bugetare pe anul 2008, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.

(4)  Bugetele ordonatorilor principali de credite şi anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3**).

(5)  Se interzic reţinerea şi utilizarea de către ordonatorii de credite finanţaţi integral din bugetul de stat a oricăror venituri proprii care nu sunt prevăzute în anexe la bugetele ordonatorilor principali de credite.

CAPITOLUL II

Structura veniturilor bugetului de stat

Art.3. -Veniturile bugetului de stat pe anul 2008 sunt în sumă de 67.004,7 milioane lei şi se prezintă astfel:

                                                                                                            - milioane lei -

VENITURI-TOTAL din care:

67.004,7

1.Venituri curente din acestea:

66.888,5

a) Venituri fiscale: din care:

60.175,5

a1) Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice din care:

14.477,3

- impozit pe profit

12.821,3

- alte impozite pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice

1.656,0

a2) Impozit pe venit, profit şi câştiguri de la persoane fizice,, din care:

4.177,3

- impozit pe venit şi salarii

17.543,2

- cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)

-13.366,4

a3) Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii din care:

40.397,1

- taxa pe valoarea adăugată

41.000,0

- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată (se scad)

-15.063,8

- alte impozite şi taxe generale pe bunuri şi servicii

91,4

- accize

13.201,2

- taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi

1.168,3

a4) Impozit pe comerţul exterior şi tranzacţiile internaţionale

1.123,8

b) Contribuţii de asigurări

355,5

c) Venituri nefiscale

6.357,5

2.Venituri din capital

112,0

3. Incasări din rambursarea împrumuturilor acordate

4,2

*) Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 31 decembrie 2007 şi este reprodusă şi în acest număr bis abonament.

**) Anexa nr. 3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru vânzări şi relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

CAPITOLUL III

Regimul şi destinaţiile cheltuielilor bugetului de stat

Art.4. - (1) Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2008 sunt în sumă de 78.867,9 milioane lei.

(2) Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2008, în structură economică, se prezintă astfel:

                                                                                                              - milioane lei -

CHELTUIELI-TOTAL din care:

78.867,9

1. Cheltuieli curente din acestea:

67.943,6

a) Cheltuieli de personal

13.482,1

b) Bunuri şi servicii

5.869,1

c) Dobânzi

3.137,0

d) Subvenţii

5.350,2

e) Fonduri de rezervă

13,0

f) Transferuri între unităţi ale administraţiei publice

12.656,3

g) Alte transferuri

12.616,9

h) Asistenţă socială

13.505,7

i) Alte cheltuieli

1.313,3

2. Cheltuieli de capital

8.302,5

3. Imprumuturi

6,3

4. Rambursări de credite

2.615,5

(3) Cheltuielile bugetului de stat pe anul 2008, în structură funcţională, pe capitole, se prezintă astfel:

                                                                                                             - milioane lei -

CHELTUIELI-TOTAL din care:

78.867,9

1) Autorităţi publice şi acţiuni externe

8.064,6

2) Cercetare fundamentală şi Cercetare-dezvoltare

2.521,9

3) Alte servicii publice generale

1.198,4

4) Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi

2.686,6

5) Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei

1.366,3

6) Apărare

5.737,6

7) Ordine publică şi siguranţă naţională

9.259,8

8) Invăţământ

9.688,9

9) Sănătate

2.909,5

10) Cultură, recreere şi religie

1.776,8

11) Asigurări şi asistenţă socială

15.265,4

12) Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

1.683,1

13) Protecţia mediului

457,8

14) Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă

1.429,3

15) Combustibili şi energie

806,4

16) Industria extractivă, prelucrătoare şi construcţii

475,0

17) Agricultură, silvicultură, piscicultura şi vânătoare

6.331,9

18) Transporturi

7.011,2

19) Comunicaţii

27,3

20) Cercetare şi dezvoltare în domeniul economic

117,6

21) Alte acţiuni economice

52,5

Art.5. - Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanţare, iar în cadrul acestora, pe capitole, subcapitole, titluri, paragrafe, articole şi alineate de cheltuieli.

CAPITOLUL IV

Dispoziţii referitoare la bugetele locale

Art.6. - Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 15.063,8 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:

a)   1.702,9 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, potrivit anexei nr. 4;

b)   9.621,4 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, potrivit anexei nr. 5;

c)  527,0 milioane lei destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, prevăzute în anexa nr. 6, a căror repartizare, pe unităţi administrativ-teritoriale, se face în funcţie de lungimea şi starea tehnică a acestora, prin hotărâre, de către consiliul judeţean, după consultarea primarilor;

d)   2.402,5 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, prevăzute în anexa nr. 7, care se repartizează pe unităţi administrativ-teritoriale prin hotărâre a consiliului judeţean, prin derogare de la prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

e)  810,0 milioane lei pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, care se vor repartiza pe judeţe şi proiecte eligibile prin hotărâre a Guvernului, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2007.

Art.7. - (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 6 lit. a), sunt destinate finanţării:

a) sistemului de protecţie a copilului şi centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap;

b)  drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore;

c)  cheltuielilor aferente învăţământului special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională;

d)  instituţiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002;

e)  plăţii contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară;

f)  serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor judeţene;

g)  ajutoarelor de stat regionale acordate în temeiul Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, cu modificările şi completările ulterioare, pentru administraţiile zonelor libere aflate sub autoritatea consiliilor judeţene.

(2)  In anul 2008 se vor acorda gratuit produse lactate şi de panificaţie şi pentru elevii din clasele V-VIII din învăţământul preuniversitar de stat, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 16/2003, cu modificările ulterioare.

(3) In situaţiile în care contractarea produselor lactate şi de panificaţie se face şi de către consiliile locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, consiliul judeţean va repartiza sume cu această destinaţie unităţilor administrativ-teritoriale respective.

(4)   Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 6 lit. b), sunt destinate finanţării:

a) cheltuielilor de personal, burselor şi obiectelor de inventar ale instituţiilor sau ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;

b)   drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav;

c)   ajutorului social şi a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri;

d)  serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti;

e)  ajutoarelor de stat regionale acordate în temeiul Legii nr. 84/1992, cu modificările şi completările ulterioare, pentru administraţiile zonelor libere aflate sub autoritatea consiliilor locale;

f) cheltuielilor creşelor;

g)   cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor şi municipiului Bucureşti, respectiv pentru: sistemul de protecţie a copilului, centrele de asistenţă socială a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore, învăţământul special şi centrele de resurse şi asistenţă educaţională, instituţiile de cultură descentralizate, începând cu anul 2002, şi plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult.

(5)  Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin.(4) pe comune, oraşe, municipii, sectoare şi municipiul Bucureşti, după caz, se face prin decizie a directorului direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după consultarea consiliului judeţean şi a primarilor, şi cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratului şcolar sau a direcţiei de muncă, solidaritate socială şi familie, după caz, în funcţie de numărul de beneficiari ai serviciilor respective şi de alte criterii specifice.

(6) Pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 6, pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, autorităţile administraţiei publice locale vor aloca şi sume din bugetele locale ale acestora.

(7) Numărul maxim de posturi finanţate pentru personalul neclerical din unităţile de cult este prevăzut în anexa nr. 8.

Art.8. - Categoriile de venituri şi cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2008 sunt prevăzute în anexa nr. 9.

CAPITOLUL V

Dispoziţii referitoare la bugetul

Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

Art. 9. - (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008, constituit în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa nr. 10.

(2) Prevederile art. 28 se aplică şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

(3)  Pentru anul 2008 cotele de contribuţii pentru asigurările de sănătate, prevăzute de Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc astfel:

a) 5,5% începând cu 1 ianuarie 2008 şi 5,2% începând cu 1 decembrie 2008, pentru cota prevăzută la art. 258 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

b)  5,5% începând cu 1 iulie 2008 pentru cota prevăzută la art. 257 din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

(4)   Cotele prevăzute la alin.(3) se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunilor ianuarie, iulie, respectiv decembrie 2008.

(5) Cheltuielile de administrare, funcţionare şi de capital ale bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sunt de maximum 5,4% din sumele colectate.

CAPITOLUL VI

Responsabilităţi în aplicarea legii

Art. 10. - Guvernul poate aproba prin hotărâre modificări în structură şi între ordonatorii principali de credite, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor din credite externe prevăzute în anexa nr. 2, în funcţie de derularea programelor de împrumut extern, aprobate potrivit legii.

Art. 11. - Se interzice ordonatorilor principali de credite redistribuirea creditelor bugetare de la obiectivele de investiţii în continuare, respectiv de la obiectivele de investiţii noi la poziţia „Alte cheltuieli de investiţii", cuprinse în programele de investiţii publice, anexă la bugetele acestora.

Art. 12. - (1) In bugetele ordonatorilor principali de credite sunt prevăzute, după caz, şi sumele reprezentând contribuţia Guvernului României la realizarea programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională.

(2) Ordonatorii principali de credite au obligaţia ca, în cadrul creditelor bugetare aprobate pe anul 2008, să asigure integral şi cu prioritate fondurile necesare reprezentând componenta locală aferentă derulării programelor şi proiectelor cu finanţare internaţională, precum şi fondurile necesare finanţării angajamentelor asumate prin documentele privind aderarea României la Uniunea Europeană.

(3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatele „Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoanele care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv" şi „Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului" la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.

(4) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul „Bunuri şi servicii", articolul „Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale", precum şi de la titlul „Alte transferuri", alineatele „Programe cu finanţare rambursabilă", „Programe comunitare", „Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă", „Programe ISPA", „Programe SAPARD", „Programe FEDR", „Programe FSE", „Programe FC", „Programe FEADR", „Programe FEGA", „Programe FEP", „Programe IPA" şi „Programe ENPI" la celelalte alineate şi articole de cheltuieli ale aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepţia realocărilor între aceste poziţii.

(5) Din sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul „Bunuri şi servicii", articolul „Asistenţă tehnică în cadrul programelor operaţionale", precum şi la alineatele „Programe comunitare", „Programe PHARE şi alte programe cu finanţare nerambursabilă", „Programe ISPA", „Programe SAPARD", „Programe FEDR", „Programe FSE", „Programe FC", „Programe FEADR", „Programe FEGA", „Programe FEP", „Programe IPA" şi „Programe ENPI" se pot efectua cheltuieli curente şi de capital pentru derularea corespunzătoare a obiectivelor cuprinse în aceste programe.

(6) Sumele reprezentând contribuţia Guvernului la realizarea obiectivelor de investiţii cu finanţare externă de la titlul „Alte transferuri", alineatul „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat" şi de la titlul „Active nefinanciare" nu pot fi redistribuite la alte obiective sau categorii de investiţii.

(7)  In condiţiile prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile şi articolele de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea:

a) plăţii la scadenţă a contribuţiei României la bugetul Uniunii Europene, a cotizaţiilor şi contribuţiilor la organisme internaţionale, la organisme financiar-bancare internaţionale, a rambursărilor de credite externe, a dobânzilor şi a altor costuri aferente creditelor externe, precum şi derulării corespunzătoare a programelor finanţate din fonduri comunitare, pre- şi post aderare şi a programelor cu finanţare rambursabilă;

b)  sumelor necesare achitării debitelor datorate bugetului Comunităţii Europene, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele reprezentând majorările de întârziere.

(8) Ministerul Economiei şi Finanţelor poate efectua în cursul întregului an virări de credite bugetare între alineatele articolului bugetar „Contribuţia României la bugetul Uniunii Europene".

(9) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare de la titlul „Rambursări de credite" la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol sau la alte capitole bugetare.

Art. 13. - (1) Pentru anul 2008, numărul de posturi aferent Curţii de Conturi se suplimentează cu 7 posturi destinate Autorităţii de Audit de pe lângă aceasta.

(2) In bugetul pe anul 2008, fondurile destinate Autorităţii de Audit se evidenţiază distinct în bugetul Curţii de Conturi.

(3) In termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Curtea de Conturi va comunica Ministerului Economiei şi Finanţelor modul de evidenţiere distinctă a cheltuielilor destinate Autorităţii de Audit.

Art. 14. - Sumele pentru proiectele de comunicare, informare publică şi promovarea intereselor româneşti peste hotare, precum şi pentru finanţarea unor acţiuni cu caracter social-cultural sunt prevăzute în anexa nr. 3/12/02a la bugetul Cancelariei Primului-Ministru, iar modul de repartizare şi utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 15. - Sumele pentru sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi pentru finanţarea de proiecte şi programe interetnice şi de combatere a intoleranţei sunt prevăzute în anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, iar modul de repartizare şi utilizare a acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 16. - In anul 2008, prin derogare de la prevederile art. 190 alin. (21) lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, bugetul Academiei Române, la capitolul 66.01 „Sănătate", cuprinde şi suma de 10 milioane lei, ce se utilizează pentru achiziţionarea de echipamente medicale, în condiţiile legii.

Art. 17. - In bugetul Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului la capitolul „Invăţământ" sunt prevăzute, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, sume pentru: obiective de investiţii, consolidări, reabilitări, achiziţii de imobile, reparaţii capitale, achiziţionarea de mijloace pentru transportul elevilor, edificarea şi construirea de campusuri şcolare, dotarea cu mobilier şcolar, înfiinţarea şi modernizarea unor şcoli de arte şi meserii, continuarea procesului de informatizare, asigurarea utilităţilor de natura investiţiilor, dotarea bibliotecilor şcolare cu cărţi şi material didactic, dotarea laboratoarelor şcolare, dotarea şcolilor cu echipament sportiv, dotarea unităţilor conexe, alte dotări specifice învăţământului, reforma educaţiei timpurii, precum şi granturi pentru educaţie.

Art. 18. - (1) In anul 2008 se acordă transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în sumă de 900,0 milioane lei, pentru finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, repartizate pe judeţe şi pe municipiul Bucureşti, conform anexei nr. 3/25/02b.

(2) Repartizarea pe comune, oraşe, municipii, judeţe şi sectoarele municipiului Bucureşti şi, în cadrul acestora, pe unităţi de învăţământ preuniversitar de stat a transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale prevăzute la alin. (1) se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

Art.19. - In anul 2008, obiectivul de investiţii „Spital Municipal Bacău" se finanţează şi de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice, în limita sumei de 16 milioane lei.

Art. 20. -In anul 2008 se alocă din bugetul de stat 4,55 milioane lei la Societatea Română de Radiodifuziune, pentru conservarea şi păstrarea Fonotecii de aur a Radioului.

Art. 21. - Se interzice ordonatorilor principali de credite să suplimenteze creditele bugetare aprobate la titlul II „Bunuri şi servicii", la articolul 20.01 „Bunuri şi servicii", alineatul 20.01.08 „Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet" şi la articolul 20.13 „Pregătire profesională", prin virări de credite de la alte articole/alineate de cheltuieli.

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

Art. 22. - (1) Cheltuielile privind despăgubirile, inclusiv cele provenite din aplicarea legislaţiei privind creanţele fiscale administrate de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, alte daune stabilite ca fiind datorate de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în nume propriu sau în reprezentarea interesului statului, pe baza hotărârilor definitive ale instanţelor judecătoreşti, precum şi obligaţiile băneşti ale statului român, născute din aplicarea Convenţiei europene a drepturilor omului şi constatate prin acorduri de soluţionare amiabilă, prin decizii ale Comitetului Miniştrilor Consiliului Europei şi hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, se acoperă de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, pe bază de documente legale, din sumele prevăzute cu această destinaţie în bugetul de stat pe anul 2008.

(2) Din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor pentru despăgubiri civile, precum şi pentru cheltuieli judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispoziţiilor legale, se asigură şi fondurile necesare pentru:

a) aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

b) suportarea despăgubirilor, a cheltuielilor judiciare şi extrajudiciare derivate din acţiuni în care Guvernul României este parte;

c) aplicarea prevederilor art. 141 alin. (4) din titlul VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Pe măsura necesităţilor de finanţare prevăzute la alin. (2) lit. b), se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor, la solicitarea Secretariatului General al Guvernului, să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat şi în bugetele celor 2 ordonatori principali de credite, în scopul asigurării creditelor bugetare în limita cărora vor fi efectuate plăţile.

(4) In vederea asigurării fondurilor prevăzute la alin. (2) lit. c), se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi în structura bugetului Ministerului Economiei şi Finanţelor, în funcţie de încasarea dividendelor aferente acţiunilor deţinute de stat la Fondul „Proprietatea".

Art. 23. - (1) In anul 2008, Ministerul Apărării poate încheia angajamente legale peste limita creditelor bugetare aprobate prin buget, până la nivelul maxim al creditelor de angajament pe acest an, reprezentând 2,38% din Produsul Intern Brut.

(2) Angajamentele legale prevăzute la alin. (1) sunt destinate finanţării proiectelor de investiţii prioritare, în condiţiile dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2006 privind finanţarea unor proiecte de investiţii care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare, aprobată prin Legea nr. 126/2007, cu completările ulterioare.

(3)  In anul 2008, cheltuielile pentru transmiterea şi plata pensiilor militare şi a altor drepturi de asigurări sociale cuvenite personalului din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională se stabilesc prin aplicarea coeficientului de până la 1,3% asupra sumelor virate şi se suportă din bugetele din care se finanţează drepturile respective.

(4) Plata pensiilor pentru pensionarii din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cu domiciliul în municipii şi oraşe, se efectuează prin intermediul conturilor şi cârdurilor, urmând ca trecerea la acest sistem de plată să se facă până la data de 31 martie 2008.

(5)  Categoriile de pensionari exceptate de la prevederile alin. (4) sunt stabilite prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, la propunerea ordonatorilor principali de credite.

Art. 24. - (1) Instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale şi locale care au în administrare hoteluri, case de odihnă şi de oaspeţi, baze de odihnă, tratament şi alte asemenea unităţi asigură finanţarea cheltuielilor curente şi de capital pentru respectivele unităţi exclusiv din veniturile proprii ale acestor unităţi.

(2) Ordonatorii de credite nu vor putea finanţa nicio activitate legată de administrarea unităţilor prevăzute la alin.(1) din sume alocate de la bugetul de stat, bugetele locale şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

Art. 25. - Ministerul Economiei şi Finanţelor va exercita controlul financiar preventiv delegat şi după data de 1 ianuarie 2008 la entităţile publice la care, în urma procesului de evaluare efectuat în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, se constată menţinerea unor deficienţe ale mediului de control intern şi se manifestă un risc semnificativ privind buna gestiune a fondurilor şi/sau patrimoniului public.

Art. 26. - (1) Pentru orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de către funcţionarii publici numiţi în funcţii de execuţie, aceştia au dreptul la compensarea cu timp liber corespunzător.

(2)  Prin excepţie, munca prestată, conform alin.(1), poate fi plătită, dacă nu a putut fi recuperată cu timp liber corespunzător, pentru nu mai mult de 30% din personalul de execuţie, prin acordarea unui spor din salariul de bază, în condiţiile legii.

(3) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată, iar sporul prevăzut la alin.(2) se poate plăti, numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă şi aprobată, după caz, de superiorul ierarhic, fără însă a depăşi 360 de ore anual.

Art. 27. - Prin excepţie de la prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare, în anul 2008, pentru participarea la lucrările comisiilor de concurs, precum şi la cele ale comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, membrii acestora au dreptul la o indemnizaţie care nu poate depăşi, cumulat, limita lunară a unui salariu de bază al acestora, indiferent de numărul de comisii la care se participă.

Art. 28. - (1) Plata premiului anual aferent anului 2008 pentru personalul din instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv pentru personalul aferent activităţilor de pe lângă unele instituţii publice finanţate integral din venituri proprii, se efectuează din prevederile bugetare pe anul 2009, începând cu luna ianuarie 2009.

(2) Din prevederile bugetare aprobate pentru anul 2008, instituţiile publice prevăzute la alin.(1) asigură plata premiului anual aferent anului 2007.

Art. 29. - (1) Incepând cu 1 martie 2008, cuantumul alocaţiei de stat pentru copii, prevăzut de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte la 40 lei.

(2) Cuantumul ajutorului lunar acordat soţului supravieţuitor în baza Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează cu 25%.

Art. 30. -In anul 2008, beneficiari ai Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu" sunt elevii care urmează, la cursuri de zi, liceu sau învăţământ profesional, şcoala de arte şi meserii şi anul de completare, aflaţi în întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererii, este de maximum 200 lei, precum şi elevii care beneficiază de o măsură de protecţie ori aflaţi sub tutelă sau curatelă, în cazul respectării condiţiei de venit.

Art. 31. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta lege.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

BUGETUL DE STAT

pe anul 2008

- SINTEZA -

                                                                                                                           Anexa nr. 1    Pag.         1 -mii lei-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

2008

Program

A

B

1

0001

01

VENITURI - TOTAL

67.004.655

0002

1.VENITURI CURENTE

66.888.495

0003

A.VENITURI FISCALE

60.175.575

0004

A1.IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL

18.593.945

0005

A11.IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

14.477.345

0101

IMPOZIT PE PROFIT

12.821.300

0 1

Impozit pe profit de la agenţii economici

11.989.300

02

Impozit pe profit de la băncile comerciale

832.000

0201

ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

1.656.045

01

Impozit pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente

751.325

02

Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia

consumatorului

629

03

Impozit pe dividende datorat de persoane juridice

317.091

04

Impozitul pe venitul reprezentantelor din România alo societăţilor comerciale si organizaţiilor economice străine

28.000

05

Impozit pe profilul realizat do persoana fizica dintr-o asociere cu o persoana juridica, care nu generează o persoana juridica

2.720

06

Impozit pe venitul microintreprinderilor

556.000

07

Impozit pe veniturile microintreprinderii or realizate de persoana fizica

dintr-o asociere cu o persoana juridica caro nu generează o persoana juridica

280

0300

01

A12.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

4.116.100

0301

IMPOZIT PF, VENIT

17.482.527

01

Impozit pe venituri din activităţi

independente

344.523

02

Impozit pe venituri din salarii

12.848.200

03

Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor

261.600

04

Impozit pe venituri din dividende

1.583.200

                                                                                                                        Anexa nr. 1    Pag.          2 -mii lei-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

2008

Program

A

B

1

05

Impozit pe venituri din dobânzi

383.600

06

Impozit pe venituri din pensii

346.300

07

Impozit pe veniturile obţinute din jocurile de noroc, din premii si din prime in bani si /sau natura

47.500

09

Impozit pe venituri din transferul titlurilor de valoare

592.700

10

Impozit pe venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valuta la termen, pe baza de contract, precum si orice alte operaţiuni similare

2.599

11

Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala

62.000

12

Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente

74.000

13

Impozit pe venituri din activităţi agricole

28.673

14

Impozit pe venituri obţinute din valorificarea de bunuri in regim de consignaţie si din activităţi desfasurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial

56.000

15

Impozit pe veniturile din activităţile de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara

4.200

16

Impozit pe venituri din activităţi deslasurate in baza contractelor/ convenţiilor civile incheiate potrivit Codului civil

115.000

18

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

835.706

19

Sume virate pentru sponsorizarea entităţilor non-profit

-53.774

50

Impozit pe venituri din alte surse

46.000

60

Regularizări

-95.500

0401

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD)

-13.366.427

01

Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)

-13.366.427

0500

A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT. PROFIT SI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL

500

0501

ALTE IMPOZITE PE VENIT PROFIT SI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

500

50

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

500

0600

01

A2.IMPOZ1T PE SALARII - TOTAL

60.720

0601

IMPOZIT PE SALARII - TOTAL

60.720

01

Impozit pe salarii

60.720

1000

A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

40.397.080

                                                                                                                          Anexa nr. 1    Pag.          3 -mii lei-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

2008

Program

A

B

1

1001

TAXA PE VALOAREA ADAUGATA

4 1.000.000

01

Taxa pe valoarea adăugata încasata

41.000.000

1101

SUME DEFALCATE DIN TVA

-15.063.850

01

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanţarea cheltuielilor descentralizaţe la nivelul judeţelor (se scad)

-1.702.947

02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipii lor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti (se scad)

-9.621.358

05

Suine defalcate din laxa pe valoarea adaugata pentru drumuri (se scad)

-527.000

06

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)

-2.402.545

07

Sume defalcate din TVA pentru dezvoltarea infrastructurii si a bazelor sportive din spaţiul rural (se scad)

-810.000

1201

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

91.400

01

Impozit pe ţiţeiul din producţia interna si gazele naturale

53.900

04

Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import

37.500

1401

ACCIZE

13.201.200

1601

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESEASURAREA DE ACTIVITĂŢI

1.168.330

0l

Taxe pentru jocurile de noroc

191.960

03

Taxe si tarife pentru eliberarea de licenţe si autorizaţii de funcţionare

122.300

01

Taxe pe activitatea de prospecţiune, explorare si exploatare a resurselor minerale

150.000

06

Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc

100.000

07

Taxe pentru prestaţiile efectuate si pentru eliberarea autorizaţiilor de transport in trafic internaţional

3.000

08

Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule la prima inmatriculire in România

600.800

50

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurare de activităţi

270

1700

0l

A5.IMPOZIT PE COMERŢUL EXTERIOR SI TRANZACŢIILE INTERNATIONALE

1.123.830

1701

VENITURI ÎNCADRATE IN RESURSELE PROPRII

                                                                                                                          Anexa nr. 1    Pag.  4         -mii lei-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

2008

Program

A

B

1

ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE

1.123.830

01

Taxe vamale (altele decât in sectorul agricol)

991.060

02

Taxe vamale legato do seniorul agricol

112.350

03

Contribuţii in sectorul zahărului

20.420

2000

01

B. CONTRIBUTII DE ASIGURĂRI

355.460

2001

CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR

220.000

05

Vărsăminte de la persoane juridice,

pentru persoane eu handicap neineadrate

220.000

2101

CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR

135.460

01

Contribuţii de asigurări sociale de stal datorate de asiguraţi

135.460

2900

C. VENITURI NEFISCALE:

6.357.460

3000

C1.VENITURI DIN PROPRIETATE

5.340.100

3001

VENITURI DIN PROPRIETATE

5.220.100

01

Vărsăminte din profilul net al regiilor autonome, societăţilor si companiilor naţionale

120.000

02

Incasări din cota reţinuta, con fonti codului penal

100

03

Restituiri de fonduri din finanţarea bugetara a anilor precedenţi

550.000

05

Venituri din concesiuni si inchirieri

2.750.000

08

Venituri din dividende

1.800.000

3101

VENITURI DIN DOBÂNZI

120.000

03

Alte venituri din dobânzi

120.000

3300

01

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

1.017.360

3301

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITĂŢI

208.910

02

Taxe consulare

131.000

03

Venituri din laxe pentru prestatii vamale

230

01

Taxe si tarife pentru analize si servicii  efectuate de laboratoare

80

06

Venituri din expertiza tehnica judiciara si extrajudiciara

3.600

08

Venituri din prestări de servicii

50.000

09

Taxe si alto venituri din proiecţia mediului

11.600

23

Venituri din timbrul judiciar

1.100

25

Venituri din recuperarea cheltuielilor judeiare avansate do stat

9.900

26

Venituri din despăgubiri

1.400

3401

VENITURI DIN TAXI- ADMINISTRATIVE. ELIBERĂRI PERMISE

21.000

01

Venituri din laxe pentru eliberări do permise si certificate

21.000

3501

AMENZI. PENALITĂŢI SI CONFISCĂRI

399.850

01

Venituri din amenzi si alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale

370.000

                                                                                                                         Anexa nr. 1    Pag.          5 -mii lei-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

2008

Program

A

B

1

02

Penalităţi păuni nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaraţiei de impozite si taxe

2.000

03

Incasări din valori licărea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

25.000

04

Majorări de intarziere pentru venituri nevarsate la termen

350

05

Antena judiciare

2.500

3601

DIVERSE VENITURI

387.600

01

Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive

35.000

03

Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite

500

04

Venituri din producerea riscurilor asigurate

100

05

Vărsăminte din veniturile si/sau disponibilităţile instituţiilor publice

1.000

11

Venituri din ajutoare de stat recuperate

1.000

50

Alte venituri

350.000

3900

01

II. VENITURI DIN CAPITAL

112.000

3901

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

112.000

01

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

32.600

02

Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare

16.400

03

Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile stalului

54.000

06

Venituri obţinute in procesul de stingere a creanţelor bugetare

9.000

4000

01

III. OPERATIUNI FINANCIARE

4.160

4001

INCASĂRI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE

4.160

04

Incasări din rambursarea imprumuturilor din fondul de redresare financiara

3.000

05

Incasări din rambursarea imprumuturilor acordate pentru proiecte de investiţii in turism

30

07

Incasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridico

30

08

Incasări din rambursarea imprumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor către CONEL si ROMGAZ

1.100

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

78.867.946

01

CHELTUIELI CURENTE

67.943.617

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

13.482.064

                                                                                                                        Anexa nr. 1     Pag.  6          -mii lei-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

2008

Program

A

B

1

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5.869.177

30

TITLUL III DOBÂNZI

3.136.976

40

TITLUL IV SUBVENŢII

5.350.198

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

12.966

51

TITLUL   VI TRANSFERURI  INTRE; UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

12.656.312

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

12.616.860

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

13.505.738

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

1.313.326

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

8.302.575

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

8.296.375

75

TITLUL XII - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

6.200

79

OPERAŢIUNI FINANCIARE

2 621.754

80

TITLUL XIII IMPRUMUTURI

6.267

81

TITLUL  XIV RAMBURSARI DE CREDITE

2.615.487

5100

01

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

15.837.813

01

CHELTUIELI CURENTE

14.531.717

10

TITIUL I CHELTUIILI DE PERSONAL

2.190.549

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.778.376

30

TITLUL III DOBÂNZI

1.843.217

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

12.966

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

1.647.793

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

6.972.536

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

22

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

86.258

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

634.749

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

628.549

75

TITLUL XII FONDUL. NATIONAL DE DEZVOLTARE

6.200

79

OPERAŢIUNI FINANCIARE

671.347

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

671.347

01

Rambursări de credite externe

671.347

01

Rambursări de credite externe contractate

de ordonatorii de credite

17.742

06

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

653.605

5101

AUTORITĂŢI PLBLICE SI ACŢIUNI EXTERNE

8.064.598

01

CHELTUIELI CURENTE

7.473.954

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.023.799

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

654.363

30

TITLUL III DOBÂNZI

12.391

51

TITLUL, VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

34.482

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

4.746.429

59

TITLUL LX ALTE CHELTUIELI

2.490

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

572.902

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

572.902

79

OPERAŢIUNI FINANCIARE

17.742

                                                                                                                       Anexa nr. 1     Pag;. 7          -mii lei-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

2008

Program

A

B

1

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI  DE CREDITE

17.742

5101

01

Autorităţi executive si legislative

3.170.304

01

Administratia prezidentiala

25.142

02

Autorităţi legislative

394.526

03

Autorităţi executive

2.460.819

04

Alte organe ale autorităţilor publice

289.817

02

Servicii publice descentralizate

357.260

03

Contribuţia la bugetul UE

4.239.000

04

Cofinantarea fondurilor primite de la Uniunea Europeana

298.034

5301

CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTARE

2.521.854

01

CHELTUIELI CURENTE

2.466.317

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

162.822

20

TITLUL. II BUNURI SI SERVICII

1.090.316

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

67.132

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.127.689

57

TITLUL VIII  ASISTENTA SOCIALA

22

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

18.336

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

55.537

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

55.537

5301

01

Cercel are fundamentala (de baza)

141.372

02

Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generale

2.380.482

5401

ALTIE SERVICII PUBLICE GENERALE

1.198.451

01

CHELTUIELI CURENTE

1.192.141

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.928

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

11.397

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

12.966

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.098.418

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

65.432

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

6.310

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

110

75

TITLUL XII - FONDUL, NATIONAL DE DEZVOLTARE

6.200

5401

01

Programe de informare si prezentare a imaginii Romaniei

1.300

02

Fond de rezerva bugetara la dispoziţia Guvernului

6.248

03

Fond de inlerventie la dispoziţia

Guvernului

6.718

04

Fondul National de Preaderare

1.080.118

11

Asistenta naţionala externa pentru dezvoltare

17.000

12

Fondul National de Dezvoltare

6.200

50

Alte servicii publice generale

80.867

5501

TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICA

SI IMPRUMUTURI

2.686.621

01

CHELTUIELI CURENTE

2.033.016

                                                                                                                           Anexa nr. 1    Pag.          8 -mii lei-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

2008

Program

A

B

1

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

22.300

30

TITLUL III DOBÂNZI

1.830.826

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

179.890

79

OPERAŢIUNI FINANCIARE

653.605

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

653.605

5601

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI

1.366.289

01

CHELTUIELI CURENTE

1.366.289

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

1.366.289

5601

02

Transferuri din băgatul de stat către bugetul asigurărilolor sociale de stat

1.366.289

6000

01

Partea a II-a APARARRE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANŢA NAŢIONALA

14.997.322

01

CHELTUIELI CURENTE

12.348.738

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

9.355.473

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.951.583

30

TITLUL III DOBÂNZI

106.494

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

751.259

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

133.328

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

44.501

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

6.100

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.222.110

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

2.222.110

79

OPERATE INI FINANCIARE,

426.474

81

TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE

426.474

01

Rambursări de credite externe

421.788

01

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

421.788

02

Rambursări de credite interne

4.686

01

Rambursări de credite interne garantate

4.686

6001

APĂRARE

5.737.564

01

CHELTUIELI CURENTE

4.117.918

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.742.485

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.121.208

30

TITLUL III DOBÂNZI

23.912

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

87.339

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

100.838

57

TULUL VIII ASISTENTA SOCIALA

42.136

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.442.334

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

1.442.334

79

OPERAŢIUNI FINANCIARE

177.312

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

177.312

6001

01

Administratie centrala

286.338

02

Apărare naţionala

4.979.976

03

Ajutor militar extern

387.768

25

Cercetare si dezvoltare pentru apărare

40.481

                                                                                                                          Anexa nr. 1    Pag.          9 -mii lei-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

2008

Program

A

B

1

50

Alte cheltuieli in domeniul apărării

43.001

6101

ORDINE PUBLICA SI SIGURANŢA NAŢIONALA

9,259.758

01

CHELTUIELI CURENTE

8.230.820

10

TITLUL I CHELTUIELI DE. PERSONAL

6.612.988

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

830.375

30

TITLUL III DOBÂNZI

82.582

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

663.920

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

32.490

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

2.365

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

6.100

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

779.776

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

779.776

79

OPERAŢIUNI FINANCIARE

249,162

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

249.162

6101

01

Administraţia centrala

840.500

03

Ordine publica

3,512,173

01

Politie

1.929,721

02

Jandarmerie

844.036

03

Paza si supravegherea frontierei

738.416

04

Siguranţa nationala

1.558.092

05

Protectie civila si protecţia contra incendiilor

791.271

06

Autoritati  judecatoresti

1.431,389

07

Penitenciare

600.605

25

Cercetare si dezvoltare pentru ordine publica si siguranţa nalionala

200

50

Alto cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranţei naţionale

525.528

6500

01

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE

29.640.686

01

CHELTUIELI CURENTE

25.179.996

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.102.599

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.491.422

30

TITLUL III DOBÂNZI

104.432

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE  UNITATI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

7.761,804

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

116.606

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

13.461.215

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

1.141.918

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.252.186

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

4.252.186

79

OPERAŢIUNI FINANCIARE

208.504

80

TITLUL XIII IMPRUMUTURI

267

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

208.237

01

Rambursări de credite externe

208.237

01

Rambursări de credite externe contractate do ordonatorii de credite

208.237

6501

INVĂŢĂMÂNT'

9.688.939

01

CHELTUIELI CURENTE

5.774.090

10

TITLUL I CHELTUIELI DE. PERSONAL.

667.158

                                                                                                                        Anexa  nr. 1     Pag.        10 -mii lei-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

2008

Program

A

B

1

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

739.577

30

TITLUL III DOBÂNZI

55.928

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

3.119.690

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

39.325

57