E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 112 din 24 septembrie 2008

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 680 din 3 octombrie 2008Având în vedere:

- analiza rezultatelor execuţiei bugetare derulate pe parcursul primelor 8 luni ale anului 2008;

- concluziile analizei gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate în anul 2008 ordonatorilor principali de credite, care relevă necesitatea suplimentării prevederilor bugetare la unii ordonatori principali de credite, precum şi a redistribuirii unor economii de la anumite naturi de cheltuieli la altele, în cadrul bugetului aceluiaşi ordonator principal de credite;

-  asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării normale a activităţii instituţiilor publice, precum şi pentru finanţarea unor acţiuni şi programe urgente,

ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecinţe negative următoarele:

- imposibilitatea asigurării fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării activităţii acestora până la finele anului;

- întârzieri în derularea unor activităţi şi programe ale unor ordonatori principali de credite, ca urmare a insuficienţei surselor de finanţare;

- insuficienţa fondurilor necesare pentru finanţarea unor cheltuieli urgente sau neprevăzute care pot apărea pe parcursul anului bugetar,

având în vedere că toate aceste aspecte constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Bugetul de stat pe anul 2008, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 şi 902 bis din 31 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

Art. 2. - (1) Sinteza modificărilor bugetului de stat pe anul 2008, detaliată la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Sinteza modificărilor cheltuielilor bugetare pe anul 2008, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.

(3) Bugetul de stat pe anul 2008 se majorează la venituri cu suma de 5.113,2 milioane lei, la cheltuieli cu suma de 5.975,8 milioane lei, iar deficitul se majorează cu suma de 862,6 milioane lei.

(4) Bugetele modificate ale ordonatorilor principali de credite şi anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).

(5) Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanţare, iar în cadrul acestora, pe capitole, subcapitole, titluri, paragrafe, articole şi alineate de cheltuieli.

CAPITOLUL II

Dispoziţii referitoare la bugetele locale

Art. 3. - (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pe anul 2008, pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti se majorează cu 500,0 milioane lei, pentru finanţarea cheltuielilor de personal ale instituţiilor sau ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, potrivit anexei nr. 4.

(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale se majorează cu suma de 700,0 milioane lei. Repartizarea acestei sume pe unităţi administrativ-teritoriale se face prin hotărâre a Guvernului.

(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind Programul de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural se majorează cu suma de 175,0 milioane lei.

CAPITOLUL III

Dispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate

Art. 4. - (1) Anexa nr. 10 „Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008" la Legea nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5.

(2) Prevederile art. 10 se aplică şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

*) Anexa nr. 3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul de vânzări şi informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

CAPITOLUL IV

Responsabilităţi în aplicarea legii

Art. 5. - (1) Se autorizează Ministerul Culturii şi Cultelor să finanţeze reabilitarea, finalizarea lucrărilor de construcţie şi dotarea aşezămintelor culturale şi unităţilor de cultură de la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie", titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul 51.02.18 „Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale şi pentru unităţile de cultură".

(2)  Ministerul Culturii şi Cultelor răspunde de modul de repartizare a fondurilor, potrivit anexei nr. 3/27/02c la prezenta ordonanţă de urgenţă.

(3) Autorităţile administraţiei publice locale răspund de modul de utilizare a sumelor transferate potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, în conformitate cu prevederile legale.

Art. 6. - (1) Se autorizează Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie să încheie angajamente legale în anul 2008, cu termene de plată în anul 2009, pentru achiziţii de bunuri, servicii sau lucrări necesare organizării celui de-al III-lea Summit Mondial al Procurorilor Generali, care va avea loc la Bucureşti în anul 2009.

(2) Limitele în care Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie este autorizat să încheie astfel de angajamente se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 7. - (1) In anul 2008, Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Direcţia generală ajutor de stat, practici neloiale şi preţuri reglementate, poate încheia angajamente legale conform Hotărârii Guvernului nr. 1.165/2007 pentru stimularea creşterii economice prin sprijinirea realizării de investiţii, în limita sumei de 438,02 milioane lei, conform Hotărârii Guvernului nr. 753/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind dezvoltarea regională prin stimularea investiţiilor, în limita sumei de 417,45 milioane lei, şi conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2008 privind acordarea de ajutor de stat individual având ca obiectiv dezvoltarea regională, în limita sumei de 63,53 milioane lei.

(2) Angajamentele legale prevăzute la alin. (1) sunt destinate finanţării schemelor de ajutor de stat instituite prin actele normative, pentru care furnizor este Ministerul Economiei şi Finanţelor.

Art. 8. - Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 şi 902 bis din 31 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

„Art. 17. -In bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului la capitolul «Invăţământ» sunt prevăzute, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, sume pentru: obiective de investiţii, consolidări, reabilitări, achiziţii de imobile, reparaţii capitale, achiziţionarea de mijloace pentru transportul elevilor, edificarea şi construirea de campusuri şcolare, dotarea cu mobilier şcolar, înfiinţarea şi modernizarea unor şcoli de arte şi meserii, continuarea procesului de informatizare, asigurarea utilităţilor de natura investiţiilor, dotarea bibliotecilor şcolare cu cărţi şi material didactic, dotarea laboratoarelor şcolare, dotarea şcolilor cu echipament sportiv, dotarea unităţilor conexe, alte dotări specifice învăţământului, reforma educaţiei timpurii, precum şi granturi pentru educaţie, inclusiv pentru finanţarea lucrărilor de investiţii aferente unităţilor de învăţământ preuniversitar prevăzute în anexa nr. 3/25/02a."

2. La articolul 18, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) In anul 2008 se acordă transferuri din bugetul de stat către bugetele locale, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, în sumă de 820,0 milioane lei, pentru finanţarea unor cheltuieli de capital ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat."

Art. 9. - Termenul prevăzut la art. 23 alin. (4) din Legea nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 decembrie 2008.

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

Art. 10. - După intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se repartizează şi creditele bugetare reţinute conform art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare.

Art. 11. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  La articolul 2 alineatul (2), literele c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

,,c) imobilele şi dotarea spaţiilor de învăţământ din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat;

........................................................................................................................................................................ .........................................................

e) creşe, grădiniţe, unităţi sanitare publice, unităţi de asistenţă medico-socială, unităţi de asistenţă socială, căminele şi cantinele pentru elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat;".

2.  La articolul 2 alineatul (2), după litera j) se introduc patru noi litere, literele k), l), m) şi n), cu următorul cuprins:

,,k) contractele de cercetare-dezvoltare încheiate pentru realizarea programelor/proiectelor/temelor de cercetare finanţate din fonduri publice, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

l) dotarea cu mobilier expoziţional şi de prezentare, rafturi şi dulapuri pentru arhivă;

m) sisteme de control al accesului, sisteme de avertizare şi protecţie la incendiu, sisteme de supraveghere video, sisteme de protecţie şi alarmare antiefracţie;

n) bunurile necesare dotării şi funcţionării consulatelor din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului."

Art. 12. - Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

*) Anexele nr. 1-5 sunt reproduse în facsimil.

ANEXA Nr. 1

BUGETUL DE STAT

pe anul 2008

- Sinteză -

Anexa nr, 1    Pag.    1      -mii lei-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Program

2008

Influente

Program rectificat

A

B

1

2

3=1+2

0001

01

VENITURI -TOTAL

70.443.668

5.113.200

75.556.868

0002

1.VENITURI CURENTE

70.327.500

5.093.200

75.420.700

0003

A.VENITURI FISCALE

63,468767

4.805.000

68.273.767

0004

Al.IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL

19.493.945

2.000.000

21.493.945

0005

AII IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

15.377.345

2.000.000

17.377.345

0101

IMPOZIT PE PROFIT

13.721.300

2.000.000

15.721.300

01

Impozit pe profit de la agenţii economici

12.889.300

2.000.000

14.889.300

02

Impozit pe profil de Ia băncile comerciale

832.000

832.000

0201

ALTE IMPOZITE PE VENIT. PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE

JURIDICE

1.656.045

1.656 045

01

Impozit pe veniturile realizate de

persoanele juridice nerezidente

751,325

751.325

02

Impoziltal pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectării Legii privind proiectia consumatorului

629

629

03

Impozit pe dividende datorat de persoane juridice

317.091

317.091

04

Impozitul pe venitul reprezentantelor din România ale societatilor comerciale si organizaţiilor economice straine

28.000

28.000

05

Impozit pe profitul realizat de persoana fizicii dintr-o asociere cu o persoana juridica, care nu generează o persoana juridica

2,720

2.720

06

Impozit pe venitul mierointrcprindcrilor

556.000

556.000

07

Impozil pe veniturile microintreprinderilor realizate de persoana fizica dinlr-o asociere cu o persoana jurudica care nu generează o persoana juridica

280

280

0300

01

A12.IMPOZIT PL VENITURI, PROFIL SI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

4.116.100

4.116.100

0301

IMPOZIT PE VENIT

1 7.482.527

17.482.527

01

Impozit pe venituri din activităţi independente

344.523

344.523

02

Impozit pe venituri din salarii

12.848.200

12.848.200

03

Impozit pe venituri din cedarea folosinţei bunurilor

261.600

261.600

Anexa nr. 1    Pag.    2      -mii lei-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Program

2008

Influente

Program rectificat

A

B

1

2

3=1+2

04

Impozit pe venituri din dividende

1.58.1200

1.583.200

05

Impozit pe venituri din dobanzi

383.600

383.600

06

Impozit pe venituri din pensii

346.300

346.300

07

Impozit pe veniturile obţinute din jocurile de noroc, din premii si si din prime in bani si/sau natura

47.500

47.500

09

Impozit pe venituri din transferul

titlurilor de valoare

592.700

592.700

10

Impozit pe venituri din operaţiuni de vânzare- cumpărare de valuta ta termen. pe baza de contract, precum si orice alte operaţiuni similare

2.599

2.599

11

Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala

62.000

62.000

12

Impozit pe venituri realizate de persoanele fizice nerezidente

74.000

74.000

13

Impozit pe venituri din activitati agricole

28.673

28.673

14

Impozit pe venituri obţinute din valorificarea de bunuri in regim de consignaţie si din activităţi desfăşurate pe baza unui contract de agent, comision sau mandat comercial

56.000

56.000

15

Impozit pe veniturile din activităţile de expertiza contabila, tehnica judiciara si extrajudiciara

4.200

4.200

16

Impozit pe venituri din activitati desfăşurate in baza contractelor/convenţiilor civile incheiate potrivit Codului civil

115.000

115.000

18

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

835.706

835.706

19

Sume virale pentru sponsorizarea entităţilor non-profit

-53.774

-53.774

50

Impozit pe venituri din alte surse

46.000

46.000

60

Regularizări

-95.500

-95.500

0401

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD)

-13.366.427

-13.366.427

01

Cote defalcate din impozitul pe venit (sc scad)

-13.366.427

-13.366.427

0500

A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT. PROFIT SI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL

500

500

0501

ALTE IMPOZITE PE VENIT. PROFIT SI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

500

500

50

Alte impozite pe venit, profil si cistiguri din capital

500

500

0600

01

A2.IMPOZIT PE SALARII - TOTAL

60.720

60.720

0601

IMPOZIT PE SALARII - TOTAL

60.720

60.720

Anexa nr. 1    Pag.    3      -mii lei-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Program

2008

Influente

Program rectificat

A

B

1

2

3=1+2

01

Impozit pe salarii

60.720

60.720

1000

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

42.790.272

2.805.000

45.595.272

1001

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATA

43.900.000

3.130.000

47.030.000

01

Taxa pe valoarea adăugata incasata

43.900.000

3,130,000

47.030,000

1101

SUME DEFALCATE DIN TVA

-15.570.658

-1.375.000

-16.945.658

01

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor (se scad)

-1.702.947

-1.702.947

02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugata pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucureşti (se scad)

-9.621.358

-500.000

-10.121.358

05

Sume defalcate din laxa pe valoarea adăugata pentru drumuri (sc scad)

-527.000

-700.000

-1.227.000

06

Sume defalcate din laxa pe valoarea adăugata pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)

-2909.399

-2909.399

07

Sume defalcate din TVA pentru dezvol­tarea infrastructurii si a bazelor sportive din spaţiul rural (se scad)

-809.954

-175.000

-984.954

1201

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII

91.400

91.400

01

Impozit pe ţiţeiul din producţia interna si gazele naturale

53.900

53.900

04

Taxa de timbru social asupra valorii automobilelor noi din import

37.500

37.500

1401

ACCIZE

13.201.200

1,000,000

14.201.200

1601

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR. AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR

SAU PE DESFĂŞURAREA DE ACTIVITĂŢI

1.168.330

50.000

1.218,330

01

Taxe pentru jocurile de noroc

191.960

191.960

03

Taxe si tarife pentru eliberarea de licenţe si autorizaţii de funcţionare

122.300

122.300

08

Taxe pe activitatea de prospecţiune, explorare si exploatare a resurselor minerale

150.000

150.000

06

Txa de timbru social asupra jocurilor de noroc

100.000

50.000

150.000

07

Taxe pentru prestaţiile efectuate si pentru eliberarea autorizaţiilor de transport  in trafic internaţional

3.000

3.000

08

Taxe speciale pentru autoturisme si autovehicule la prima inmatriculare in România

600.800

600.800

50

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurare de activităţi

270

270

Anexa nr. 1    Pag.    4      -mii lei-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Program

2008

Influente

Program rectificat

A

B

1

2

3=1+2

1700

01

A5.IMPOZIT PE COMERŢUL EXTERIOR SI TRANZACŢIILE INTERNATIONALE

1.123.830

1.123.830

1701

VENITURI ÎNCADRATE IN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE

1.123.830

1.123.830

01

Taxe vamale (altele decât in sectorul agricol)

991.060

991.060

02

Taxe vamale legate de sectorul agricol

112.350

112.350

03

Contribuţii in sectorul zahărului

20.420

20.420

2000

01

B.CONTRIBUTII DE ASIGURĂRI

355.460

80.000

435.460

2001

CONTRIBUŢIILE ANGAJATORILOR

220.000

80.000

300.000

05

Varsaminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neincadrate

220.000

80.000

300.000

2101

CONTRIBUŢIILE ASIGURAŢILOR

135.460

135.460

01

Contribuţii de asigurări sociale de stat datorate de asiguraţi

135.460

135.460

2900

C.VENITURI NEFISCALE

6.503.273

208.200

6,711.473

3000

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

5.340.100

5.340.100

3001

VENITURI DIN PROPRIETATE

5.220.100

5.220.100

01

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societăţilor si companiilor naţionale

120.000

120.000

02

Incasări din cota reţinuta, conform codului penal

100

100

03

Restituiri de fonduri din finanţarea bugetara a anilor precedenţi

550 000

550.000

05

Venituri din concesiuni si închirieri

2.750.000

2,750.000

08

Venituri din dividende

1.800.000

1.800.000

3101

VENITURI DIN DOBÂNZI

120 000

120.000

03

Alte venituri din dobânzi

120.000

120.000

3300

01

C2.VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII

1.163.173

208.200

1.371.373

3301

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITĂŢI

208.910

5.000

213.910

02

Taxe consulare

131.000

131.000

03

Venituri din taxe pentru prestaţii vamale

230

230

04

Taxe si tarife pentru analize si ser­vicii efectuate de laboratoare

80

80

06

Venituri din expertiza tehnica.judiciara si extrajudiciara

3.600

3.600

08

Venituri din prestări de servicii

50.000

50.000

09

Taxe si alte venituri din protecţia mediului

11.600

11.600

23

Venituri din timbrul judiciar

l. 100

1.100

25

Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stal

9.900

9.900

26

Venituri din despăgubiri

1.400

5.000

6.400

3401

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE. ELIBERĂRI PERMISE

21.000

21.000

01

Venituri din taxe pentru eliberări de

Anexa nr. 1    Pag.    5      -mii lei-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Program

2008

Influente

Program rectificat

A

B

1

2

3=1+2

permise si certificate

21.000

21 000

3501

AMENZIL PENALITĂŢI SI CONFISCĂRI

399.850

86.000

485.850

01

Venituri din amenzi si alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale

370.000

80.000

450.000

02

Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere declaratiei de impozite si taxe

2.000

2.000

03

Incasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odaia eu confiscarea potrivit legii

25.000

25.000

04

Majorări de intarziere pentru venituri nevărsate la termen

350

350

05

Amenzi judiciare

2.500

6.000

8.500

3601

DIVERSE VENITURI

431.136

56.000

487.136

01

Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive

35.000

35.000

03

Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite

500

500

04

Venituri din producerea riscurilor asigurate

100

100

05

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilităţile instituţiilor publice

1.000

1.000

11

Venituri din ajutoare de stat recuperate

1.000

56.000

57.000

50

Alte venituri

393.536

393.536

3701

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENŢIILE

102.277

61.200

163.477

01

Donaţii si sponsorizari

102.277

61.200

163.477

3900

II.VENITURI DIN CAPITAL

112.000

10.000

122.000

3901

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

112.000

10.000

122.000

01

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice

32.600

32.600

02

Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat si de mobilizare

16.400

16.400

03

Venituri din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului

54.000

10.000

64.000

06

Venituri obţinute in procesul de stingere a creanţelor bugetare

9.000

9,000

4000

01

III.OPERATIUNI FINANCIARE

4.160

10.000

14.160

4001

ÎNCASĂRI DIN RAMBURSAREA

ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE

4.160

10.000

14.160

04

Incasări din rambursarea imprumuturilor din fondul de redresare financiara

3.000

3.000

05

Încasări din rambursarea imprumuturilor acordate pentru proiecte de investiţii in turism

30

30

07

Incasări din rambursarea microcreditelor

Anexa nr. 1    Pag.    6      -mii lei-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Program

2008

Influente

Program rectificat

A

B

1

2

3 = 1+2

de la persoane fizice si juridice

30

10.000

10.030

08

Incasări din rambursarea imprumuturilor acordate pentru acoperirea arieratelor catre CONEL si ROMGAZ

1.100

1.100

4400

01

IV.SUBVENTII

8

8

4401

DONAŢII DIN STRĂINĂTATE

8

8

01

Donaţii din străinătate

8

8

5001

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

80.964.489

5.975.790

86.940.279

01

CHELTUIELI CURENTE

69.876.761

6.613.672

76.490.433

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

13.630.005

2.090.908

15.720.913

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5.755 199

193.624

5 948.823

30

TITLUL III DOBÂNZI

3.048.145

193.004

3 241.149

40

TITLUL IV SUBVENŢII

5.547.785

624.200

6.171.985

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

728.297

760.220

1 488.517

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

12.610.195

873.213

13.483.408

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

13.791.164

387.953

14.179.117

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

13.237.565

1382.665

14.620.230

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

1.528.406

107.885

1.636.291

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

8.458.009

-253.083

8.204.926

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

8.419.901

-253.083

8.166.818

75

TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

38.108

38.108

79

OPERAŢIUNI FINANCIARE

2.629.719

-384.799

2244.920

80

TITLUL XV IMPRUMUTURI

6.647

141

6.788

81

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

2.623.072

-384.940

2.238.132

5100

01

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

1 6.840.494

1.056.056

17 896.550

01

CHELTUIELI CURENTE

15.609.213

1.453.577

17.062.790

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.254.701

325.019

2.579.720

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.930.134

-60.830

1 869.304

30

TITLUL III DOBÂNZI

1.935.625

188.800

2.124.425

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

728.297

760.220

1.488.517

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

1.941.997

113.892

2.055.889

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

6,581.514

99.047

6.680.561

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

196

-21

175

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

236.749

27.450

264.199

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

556.534

2.47"

559.013

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

518.426

2.479

520.905

75

TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE DEZVOLTARE

38.108

38.108

79

OPERAŢIUNI FINANCIARE

674.747

-400.000

274.747

81

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

674.747

- 400.000

274.747

01

01

Rambursări de credite externe Rambursări de credite externe contractate

674.747

-400.000

274.747

06

de ordonatorii de credite Diferente de curs aferente datoriei

21.142

21 142

publice externe

653.605

-400.000

253.605

Anexa nr. 1    Pag.    7      -mii lei-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Program

2008

Influente

Program rectificat

A

B

1

2

3=1+2

5101

AUTORITĂŢI PUBLICE SI ACŢIUNI EXTERNE

8.102.118

429.691

8.531.809

01

CHELTUIELI CURENTE

7,582.238

427.932

8.010.170

10

TITLUL I CHELTUIELI DL PERSONAL

2.0S4.342

322.701

2407.043

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

723.073

54.966

778.039

30

TITLUL III DOBÂNZI

13.799

-1.200

12.599

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

41.382

5.144

46.526

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

4.717.232

46.621

4.763.853

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

2.410

-300

2.110

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

498.738

1.759

500.497

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

498.738

1.759

500.497

79

OPERAŢIUNI FINANCIARE

21.142

21.142

81

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

21.142

21.142

5101

01

Autorităţi executive si legislative

3.272.716

329.691

3.602.407

01

Administraţia prezidenţiala

28.924

5.750

34.674

02

Autorităţi legislative

398.303

398.303

03

Autorităţi executive

2.550.655

281.578

2.832.233

04

Alte organe ale autorităţilor publice

294.834

42.363

337.197

02

Servicii publice descentralizate

357.368

357.368

03

Contribuţia la bugetul UE

4.439.000

100.000

4.539.000

04

Cofinanţarea fondurilor primite de la Uniunea Europeana

33.034

33.034

5301

CERCETARE FUNDAMENTALA SI CERCETARE DEZVOLTASE

2.485.967

-218.730

2.267.237

01

CHELTUIELI CURENTE

2.466.389

-219.450

2246.939

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

166.431

2.318

168.749

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.129.135

-119.196

1.009.939

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

63.544

-4,352

59.192

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.086.426

-97.574

988.852

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

196

-21

175

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

20.657

-625

20.032

70

CHELTUIELI DECAPITAI.

19.578

720

20.298

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

19.578

720

20.298

5301

01

Cercetare fundamentala (de baza)

156.497

2.318

158.815

02

Cercetare si dezvoltare pentru servicii publice generale

2.329.470

-221.048

2 108.422

5401

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

1.815.607

941.195

2.756.802

01

CHELTUIELI CURENTE

1.777.389

941.195

2.718.584

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.928

3.928

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.126

2.600

12.726

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

728.297

760.220

1.488.517

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI

ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

43.500

43.500

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

777.856

150.000

927.856

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

213.682

28.375

242.057

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

38.218

38.218

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

110

110

75

TITLUL XIV - FONDUL NATIONAL DE

Anexa nr. 1    Pag.    8      -mii lei-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Program

2008

Influente

Program rectificat

A

B

1

2

3=1+2

DEZVOLTARE

38.108

38.108

5401

01

Programe de informare si prezentare a imaginii României

500

500

02

Fond de rezerva bugetara la dispoziţia Guvernului

724.479

760.220

1.484.699

03

Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului

3.818

3.818

04

Fondul National de Preaderare

760.356

150.000

910.356

11

Asistenta naţionala externa pentru dezvoltare

17.000

17.000

12

Fondul National de Dezvoltare

81.608

81.608

50

Alte servicii publice generale

227.846

30.975

258.821

550I

TRANZACŢII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI

2.986.621

-96.100

2.890.521

01

CHELTUIELI CURENTE

2.333.016

303.900

2.636.916

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

67.800

800

68.600

30

51

TITLUL III DOBÂNZI

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI

1.921.826

190.000

2.111.826

ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

343.390

113.100

456.490

79

OPERAŢIUNI FINANCIARE

653.605

400.000

253.605

81

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DECREPITE

653.605

-400.000

253.605

5601

TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRAŢIEI

1.450.181

1.450.181

01

CHELTUIELI CURENTE

1.450.181

1.450.181

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

1.450.18!

1.450.181

560!

02

Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat

1.366.289

1 366.289

05

Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale din Fondul de Intervenţie

83.892

83.892

6000

01

Partea a II-a APARARE ORDINE PUBLICA SI SIGURANŢA NAŢIONALA

14,829.423

1.953.595

16.783.018

01

CHELTUIELI CURENTE

12.302.650

2.042.756

14.345.406

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

9.411.271

1.719.505

11.130.776

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.802.687

99.865

1.902.552

30

TITLUL III DOBÂNZI

85.084

4.704

89.788

51

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

760.590

210.037

970.627

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

166.311

-1.282

165.029

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

60.836

9.452

70.288

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

15.871

475

16.346

70

CHELTUIELI DECAPITAI.

2.097.784

-97.021

2.000.763

71

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

2.097.784

-97.021

2 000.763

79

OPERAŢIUNI FINANCIARE

428.989

7.860

436.849

81

TITLUL XV IMPRUMUTURI

300

300

81

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DL CREDITE

42S.689

7.860

436.549

01

Rambursări de credite externe

424.003

7.860

431.863

01

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

424.003

7.860

431.863

Anexa nr. 1    Pag.    9      -mii lei-

Capitol

Subcapitol

Paragraf

Grupa/ Titlu

Articol

Alineat

Denumire indicator

Program

2008

Influente

Program rectificat

A

B

1

2

3=1+2

02

Rambursări de credite interne

4.686

4.686

01

Rambursări de credite interne garantate

4.686

4.686

6001

APĂRARE

5.223.574

-15.754

5.207.820

01

CHELTUIELI CURENTE

3.889.509

35.858

3.925.367

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.744.648

26.911

2.771.559

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

890.865

-12.702

878.163

30

TITLUL III DOBÂNZI

20.790

-1.826

18.964

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

87.079

16.028

103.107

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

88.838

88.838

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

57.034

7.472

64.506

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

255