Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 3652 din 24 decembrie 2009

pentru aprobarea Instructiunilor privind accesul operatorilor economici la aplicatia EMCS-RO de control al miscarilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 14 din 11 ianuarie 2010Având în vedere:

-  Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 110/2007 privind aprobarea Procedurii de gestionare a documentelor administrative de însoţire, întocmite în cazul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv, cu modificările şi completările ulterioare;

- Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.599/2009 privind aprobarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ de însoţire în format electronic (e-DAI) utilizând aplicaţia EMCS-RO de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize;

- Hotărârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor,

pentru punerea în aplicare a cerinţelor Comisiei Europene referitoare la implementarea unui sistem informatic comun privind controlul mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv pe teritoriul vamal al Comunităţii.

vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instrucţiunile privind accesul operatorilor economici la aplicaţia EMCS-RO de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Incepând cu data intrării în vigoare a Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.599/2009 privind aprobarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ de însoţire în format electronic (e-DAI) utilizând aplicaţia EMCS-RO de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize, se abrogă prevederile Ordinului vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5.823 din 23 iulie 2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind accesul operatorilor economici la aplicaţia informatică de urmărire a mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv RO-DAI, la nivel naţional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 581 din 1 august 2008.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Radu Traian Mărginean

ANEXĂ

INSTRUCŢIUNI

privind accesul operatorilor economici la aplicaţia EMCS-RO de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

1.  Aplicaţia EMCS-RO - componenta Mişcări permite depunerea documentului administrativ de însoţire în format electronic (e-DAI), urmărirea mişcării şi închiderea operaţiunilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize pe teritoriul României.

2.  Depunerea documentelor administrative de însoţire în format electronic, prin intermediul aplicaţiei EMCS-RO, se face de către operatorii economici autorizaţi să desfăşoare operaţiuni cu produse accizabile în regim suspensiv de accize.

3. Soluţiile tehnice puse la dispoziţie de Autoritatea Naţională a Vămilor pentru accesul operatorilor economici autorizaţi ca antrepozitar, operator înregistrat, operator neînregistrat sau utilizator final la aplicaţia EMCS-RO sunt următoarele:

3.1. conectarea securizată la o interfaţă web a EMCS-RO, denumită în continuare soluţia de conectare DTI (Direct Trader Input), ce permite:

3.1.1. introducerea datelor din documentul administrativ de însoţire si procesarea acestuia conform fluxului de procesare a e-DAI;

3.1.2. încărcarea datelor din documentul administrativ de însoţire dintr-un fişier XML generat de propriile aplicaţii conform specificaţiilor tehnice publicate pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale a Vămilor la secţiunea „EMCS/Conectare la sistemul informatic" şi procesarea acestuia conform fluxului de procesare a e-DAI;

3.2. schimbul securizat de date între aplicaţiile operatorilor economici şi aplicaţia EMCS-RO, denumită în continuare soluţia de conectare EDI (Exchange Data Interface), cu respectarea formatului şi structurilor aferente mesajelor definite şi publicate pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale a Vămilor la secţiunea „EMCS/Conectare la sistemul informatic".

4.   Operatorii economici care vor utiliza soluţia tehnică recomandată la pct. 3.1 trebuie să îndeplinească cerinţele tehnice hardware şi software, prezentate în anexa nr. 1 la instrucţiuni.

5. Accesul operatorilor economici la aplicaţia EMCS-RO se realizează pe baza unei autorizaţii eliberate de Autoritatea Naţională a Vămilor - Direcţia de tehnologia informaţiei, comunicaţii si statistică vamală.

CAPITOLUL II

Procedura de autorizare a accesului la EMCS-RO, componenta Mişcări

A. Condiţii de acces

6. Accesul operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare operaţiuni cu produse accizabile în regim suspensiv de accize la aplicaţia EMCS-RO, care au optat pentru soluţia de conectare DTI, se realizează pe baza unei autorizaţii eliberate de Autoritatea Naţională a Vămilor.

7. Accesul operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare operaţiuni cu produse accizabile în regim suspensiv de accize la aplicaţia EMCS-RO, care au optat pentru soluţia de conectare EDI, se realizează pe baza certificatului de conformitate emis în urma parcurgerii cu succes a testelor de conformitate şi a autorizaţiei eliberate de Autoritatea Naţională a Vămilor.

B.  Dosarul de autorizare

8. Autorizaţia de acces al operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare operaţiuni cu produse accizabile în regim suspensiv de accize la aplicaţia EMCS-RO se acordă pe baza unei cereri scrise, întocmită potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2, care cuprinde: denumirea societăţii comerciale, tipul autorizaţiei, informaţii privind sediul societăţii (localitatea, adresa), codul unic de înregistrare (CUI), numele, prenumele şi funcţiile persoanelor care reprezintă legal societatea comercială, componenta pentru care se solicită acces la aplicaţie, precum şi soluţia/soluţiile tehnică(e) aleasă/alese. Cererea de autorizare pentru acces la aplicaţia EMCS-RO se depune de către reprezentantul legal al operatorului economic autorizat ca antrepozitar, operator înregistrat, operator neînregistrat sau utilizator final. Cererea se transmite la Autoritatea Naţională a Vămilor - Direcţia de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală împreună cu:

8.1.   copia autorizaţiei de antrepozitar/antrepozit fiscal, operator înregistrat, operator neînregistrat sau utilizator final;

8.2. cererea de autorizare pentru accesul la aplicaţia EMCS-RO, conform modelului prezentat în anexa nr. 2;

8.3.   formularul de înregistrare în aplicaţia EMCS-RO, conform modelului prezentat în anexa nr. 3;

8.4. lista direcţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru accize şi operaţiuni vamale/birourilor vamale (DJAOV/BV) în a căror rază de competenţă îşi desfăşoară activitatea solicitantul şi a persoanelor desemnate  să depună documente administrative de însoţire în aplicaţia EMCS-RO, conform modelului prezentat în anexa nr. 4;

8.5. o declaraţie-angajament completată conform modelului prezentat în anexa nr. 5.

C. Emiterea autorizaţiei de acces

9.  Pentru operatorii economici care vor utiliza soluţia de conectare DTI, după verificarea documentelor menţionate la lit. B, se întocmeşte autorizaţia de acces al operatorilor economici înregistraţi la aplicaţia EMCS-RO, în două exemplare, şi se semnează de către directorul Direcţiei de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6. Un exemplar al autorizaţiei se transmite solicitantului, iar celălalt se păstrează în evidenţa Serviciului analiza şi optimizarea aplicaţiilor informatice din cadrul Direcţiei de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală.

10.   Autorizaţia de acces va conţine informaţii privind componenta la care se autorizează accesul, denumirea şi sediul societăţii, codul de acciză al antrepozitarului/operatorului înregistrat/operatorului neînregistrat/utilizatorului final, după caz, denumirea certificatului digital, precum şi parola acestuia (fişier care asigură accesul criptat şi securizat la aplicaţia EMCS-RO), alocate pentru fiecare operator economic autorizat, în funcţie de DJAOV/BV pentru care este autorizat, precum şi jnformaţii privind data emiterii autorizaţiei/actualizării acesteia. Impreună cu autorizaţia se va transmite fişierul ce reprezintă certificatul digital, acesta din urmă fiind transmis la adresa de e-mail comunicată de solicitant prin formularul de înregistrare prevăzut la anexa nr. 3.

11.  Pentru operatorii economici care vor utiliza soluţia de conectare EDI, după efectuarea cu succes a testelor de conformitate (condiţiile şi etapele necesare derulării testelor de conformitate sunt descrise în documentul „Instrucţiunile de conectare, configurare/dezvoltare necesare pentru implementarea soluţiei de conectare EDI", publicat pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale a Vămilor) se întocmeşte certificatul de atestare a conformităţii, în două exemplare, şi se semnează de către directorul Direcţiei de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 7.

12.  După verificarea documentelor menţionate la lit. B şi a certificatului de conformitate, se întocmeşte autorizaţia de acces al operatorilor economici înregistraţi la aplicaţia EMCS-RO, în două exemplare, şi se semnează de către directorul Direcţiei de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6. Un exemplar al autorizaţiei se transmite solicitantului, iar celălalt se păstrează în evidenţa Serviciului analiza şi optimizarea aplicaţiilor informatice din cadrul Direcţiei de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală.

13.   Autorizaţia de acces va conţine informaţii privind componenta la care se autorizează accesul, denumirea şi sediul societăţii, codul de acciză al antrepozitarului sau codul de acciză al operatorului înregistrat/operatorului neînregistrat/utilizatorului final, după caz, numele şi parola certificatului digital (fişier care asigură accesul criptat şi securizat la aplicaţia EMCS-RO), alocate pentru fiecare operator economic autorizat, în funcţie de DJAOV/BV pentru care a solicitat acces, precum şi informaţii privind data emiterii autorizaţiei/actualizării acesteia. Impreună cu autorizaţia se va transmite fişierul ce reprezintă certificatul digital, acesta din urmă fiind transmis la adresa de e-mail comunicată de solicitant prin formularul de înregistrare prevăzut la anexa nr. 3.

14. După obţinerea autorizaţiei de acces la aplicaţia EMCS-RO, solicitantul va depune imediat o copie a acesteia la fiecare DJAOV/BV în a cărei/cărui rază de competenţă este autorizat să îşi desfăşoară activitatea, împreună cu lista persoanelor (utilizatorilor) desemnate să depună documentele administrative de însoţire în format electronic pentru fiecare DJAOV/BV, conform modelului prezentat în anexa nr. 4.

D. Suspendarea, revocarea şi anularea autorizaţiei de acces

15.   Autoritatea Naţională a Vămilor poate suspenda autorizaţia dacă:

15.1. titularul solicită;

15.2. titularul nu respectă regulile şi condiţiile tehnice impuse de cerinţele Sistemului informatic integrat vamal. Inainte de a dispune suspendarea autorizaţiei/extinderii autorizaţiei, Autoritatea Naţională a Vămilor pune în vedere titularului să îşi îndeplinească obligaţiile şi stabileşte un termen pentru aceasta. Dacă titularul nu îşi îndeplineşte obligaţiile în termenul stabilit, Autoritatea Naţională a Vămilor suspendă autorizaţia pe o perioadă de la 3 la 12 luni. Dacă în această perioadă titularul îşi îndeplineşte obligaţiile, Autoritatea Naţională a Vămilor poate ridica măsura suspendării. Dacă în termenul pentru care s-a dispus suspendarea titularul nu îşi îndeplineşte obligaţiile, Autoritatea Naţională a Vămilor anulează autorizaţia.

16. Autoritatea Naţională a Vămilor poate anula sau revoca autorizaţia în condiţiile prevăzute la art. 8-10 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar. Autoritatea Naţională a Vămilor poate dispune anularea autorizaţiei/extinderii autorizaţiei şi atunci când titularul nu respectă regulile de funcţionare, securitate şi confidenţialitate a datelor impuse de cerinţele Sistemului informatic integrat vamal sau la solicitarea titularului.

17. Decizia de suspendare, revocare sau de anulare conţine data de la care măsura intră în vigoare şi este transmisă titularului.

E. Actualizarea datelor privind autorizaţia de acces

18. Autorizaţia de acces al operatorilor economici la aplicaţia EMCS-RO se actualizează, la cererea titularului, atunci când:

a)  au survenit modificări faţă de situaţia iniţială privind depunerea documentelor administrative de însoţire în format electronic;

b) unul sau mai multe dintre elementele care au stat la baza emiterii au fost modificate (actualizate).

CAPITOLUL III

Dispoziţii finale

19.  Operatorul economic solicitant va depune un singur dosar de autorizare pentru accesul la aplicaţia EMCS-RO.

20. Operatorul economic care a obţinut autorizaţia de acces la aplicaţia EMCS-RO va parcurge toţi paşii prezentaţi în „Instrucţiunile de instalare şi configurare a aplicaţiei EMCS-RO prin conexiuni internet", publicate pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale a Vămilor.

21.    Orice modificare intervenită în datele titularului autorizaţiei se va transmite în scris Autorităţii Naţionale a Vămilor sau DJAOV/BV în a cărei/cărui rază de competenţă îşi desfăşoară activitatea solicitantul (pentru situaţia în care sunt modificări privind personalul desemnat să depună documente administrative de însoţire a produselor accizabile - anexa nr. 4 de către operatorul economic solicitant în termen de 24 de ore de la producerea acesteia, cu completarea corespunzătoare a formularelor din anexele nr. 2, 3, 4 şi 5.

22.  Autoritatea Naţională a Vămilor va informa operatorii economici, prin publicare pe pagina de internet proprie, despre schimbările ce pot surveni în politica de acces la aplicaţia EMCS-RO, aprobate prin ordin al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor.

23.  Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.

ANEXA Nr. 1 la instrucţiuni

CERINŢE   TEHNICE

pentru utilizarea aplicaţiei EMCS-RO

Hardware

>  Pentium IV

- 512 MB RAM

- 40 GB HDD

- USB

>  Conexiune internet stabilă (128 Kbps), nerecomandat dial-up

>  Imprimantă laser (600 Dots/inch)

-  Software

>  Windows XP

>  Internet Explorer versiunea 6.0 sau superioară

ANEXA Nr. 2 la instrucţiuni

Nr..................din....................

Către

Autoritatea Naţională a Vămilor

Direcţia de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală

CERERE   DE  AUTORIZARE

pentru acces la EMCS-RO, pentru componenta Mişcări

Societatea..........................................................................., autorizată ca:

( ) antrepozitar,

( ) operator înregistrat,

( ) operator neînregistrat,

( ) utilizator final,

având CUI ......................................................................................., cu sediul în (localitatea,  adresa) ....................................................................., nume fişier certificat digital alocat pentru accesul la RO-DAI* ............................................., reprezentată legal de ................................................................., având funcţia de............................................................,

solicităm utilizarea următoarei/următoarelor soluţii tehnice pentru accesul la EMCS-RO, componenta Mişcări.

( ) conectare securizată la interfaţa WEB a EMCS-RO, în vederea introducerii/actualizării datelor din documentul administrativ de însoţire (DTI);

( ) schimb securizat de date între aplicaţia operatorului economic şi EMCS-RO (EDI).

.............................................................

(numele, prenumele, funcţia)

.............................................................

(semnătura şi ştampila)

( ) Se bifează căsuţa corespunzătoare.

* Acest câmp este obligatoriu de completat pentru operatorii economici care beneficiază de o autorizaţie de acces la aplicaţia RO-DAI. Se vor completa numele fişierelor cu extensia *.p12, care se regăsesc în autorizaţia de acces la aplicaţia RO-DAI pentru care se doreşte accesul la aplicaţia EMCS-RO.

ANEXA Nr. 3 la instrucţiuni

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Autoritatea Naţională a Vămilor

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE ÎN EMCS-RO

TIP OPERATOR ECONOMIC

|_|ANTREPOZITAR

|_| OPERATOR ÎNREGISTRAT

|_| OPERATOR NEÎNREGISTRAT

|_| UTILIZATOR FINAL

COD DE ACCIZĂ ANTREPOZITAR/ANTREPOZIT FISCAL/OPERATOR ÎNREGISTRAT/UTILIZATOR FINAL/OPERATOR NEÎNREGISTRAT*

*

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE**

NUME

ADRESĂ

COD POŞTAL (ZIP)

ORAŞ/LOCALITATE

SECTOR/JUDEŢ

ŢARĂ

TELEFON

FAX

E-MAIL

NUME REPREZENTANT LEGAL

BENEFICIAR AL UNEI AUTORIZAŢII DE ACCES LA APLICAŢIA RO-DAI

|_| DA Nr. autorizaţie:        Data:

|_| NU

BENEFICIAR ACCES LA APLICAŢIA EMCS-RO FAZA-PILOT

|_| DA    |_| NU

NUME FIŞIER CERTIFICAT DIGITAL ALOCAT PENTRU ACCESUL LA RO-DAI***

DATA INTRODUCERII ÎN EMCS-RO

****

DATA IEŞIRII DIN EMCS-RO

****

OPERATOR ECONOMIC

SEMNĂTURĂ

ŞTAMPILĂ

AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR

SEMNĂTURĂ

ŞTAMPILĂ

* Se preia din autorizaţia de antrepozitar/antrepozit fiscal, operator înregistrat, operator neînregistrat sau utilizator final.

** Se preia din certificatul de înregistrare.

*** Se completează de către operatorii economici beneficiari ai unei autorizaţii de acces la RO-DAI.

**** Se completează de către A.N.V., restul câmpurilor fiind obligatoriu de completat.

ANEXA Nr. 4 la instrucţiuni

LISTA

direcţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru accize şi operaţiuni vamale/birourilor vamale (DJAOV/BV) în a căror rază de competenţă îşi desfăşoară activitatea solicitantul şi a persoanelor desemnate să depună documente administrative de însoţire în aplicaţia EMCS-RO

Nr. crt.

DJAOV/BV

Cod acciză antrepozitar/

antrepozit** sau operator înregistrat ori operator neînregistrat sau utilizator final

Persoane desemnate

Componenta pentru care se solicită conectare

(M-MIŞCARI)

Nume utilizator/Parola

Cod

Denumire

Nume

Prenume

CNP

Adresa

Nume utilizator*

Parola*

Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Braşov

1.

ROBV0300

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Alba

2.

ROBV0900

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Braşov

3.

ROBV5600

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Harghita

4.

ROBV7820

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Covasna

5.

ROBV7900

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Sibiu

6.

ROBV8800

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Mureş

Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Bucureşti

1.

ROBU1200

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Ilfov

2.

ROBU3910

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Giurgiu

3.

ROBU3980

BV Zona Liberă Giurgiu

4.

ROBU1030

BV Otopeni Călători

5.

ROBU7100

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Prahova

6.

ROBU8600

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Dâmboviţa

7.

ROBU1040

BV Băneasa

8.

ROBU1400

Direcţia Municipiului Bucureşti pentru Accize şi Operaţiuni Vamale

Nr. crt.

DJAOV/BV

Cod acciză antrepozitar/

antrepozit** sau operator înregistrat ori operator neînregistrat sau utilizator final

Persoane desemnate

Componenta pentru care se solicită conectare

(M-MIŞCĂRI)

Nume utilizator/Parola

Cod

Denumire

Nume

Prenume

CNP

Adresa

Nume utilizator*

Parola*

Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Constanţa

1.

ROCT1710

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Călăraşi

2.

ROCT1970

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Constanţa

3.

ROCT1900

BV Constanţa Sud

4.

ROCT5400

BV Mangalia

5.

ROCT8220

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Ialomiţa

Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Craiova

1.

ROCR0310

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Teleorman

2.

ROCR2100

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Dolj

3.

ROCR9000

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Mehedinţi

4.

ROCR7280

BV Orşova

5.

ROCR7000

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Argeş

6.

ROCR7700

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Vâlcea

7.

ROCR8210

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Oil

8.

ROCR8810

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Gorj

9.

ROCR1720

BV Bechet

10.

ROCR1700

BV Calafat

Nr. crt.

DJAOV/BV

Cod acciză antrepozitar/

antrepozit** sau operator înregistrat ori operator neînregistrat sau utilizator final

Persoane desemnate

Componenta pentru care se solicită conectare

(M-MIŞCĂRI)

Nume utilizator/Parola

Cod

Denumire

Nume

Prenume

CNP

Adresa

Nume utilizator*

Parola*

11.

ROCR7270

BV Porţile de Fier I

12.

ROCR9100

BV Turnu Măgurele

Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Galaţi

1.

ROGL0700

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Brăila

2.

ROGL0710

BV Zona Liberă Brăila

3.

ROGL1500

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Buzău

4.

ROGL3600

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Vrancea

5.

ROGL3800

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Galaţi

6.

ROGL3810

BV Zona Liberă Galaţi

7.

ROGL3850

BV Giurgiuleşti

8.

ROGL3610

BV Oancea

9.

ROGL8900

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Tulcea

Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale laşi

1.

ROIS0100

BV Albita

2.

ROIS0600

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Bacău

3.

ROIS0620

BV Bacău Aero

4.

ROIS1600

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Botoşani

5.

ROIS2700

BV Dorneşti

6.

ROIS4650

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale laşi

7.

ROIS4800

BV Paşcani

8.

ROIS7400

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Neamţ

9.

ROIS4990

BV Sculeni

10.

ROIS8200

BV Şiret

Nr. crt.

DJAOV/BV

Cod acciză antrepozitar/

antrepozit** sau operator înregistrat ori operator neînregistrat sau utilizator final

Persoane desemnate

Componenta pentru care se solicită conectare

(M-MIŞCĂRI)

Nume utilizator/Parola

Cod

Denumire

Nume

Prenume

CNP

Adresa

Nume utilizator*

Parola*

11.

ROIS1610

BV Stânca Costeşti

12.

ROIS8230

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Suceava

13.

ROIS9610

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Vaslui

Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Cluj

1.

ROCJ0500

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Maramureş

2.

ROCJ0400

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Bistriţa-Năsăud

3.

ROCJ1800

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Cluj

4.

ROCJ1810

BV Cluj-Napoca Aero

5.

ROCJ4310

BV Halmeu

6.

ROCJ6570

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Bihor

7.

ROCJ7810

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Satu Mare

8.

ROCJ8000

BV Sighet

9.

ROCJ9700

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Sălaj

Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Timişoara

1.

ROTM0200

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Arad

2.

ROTM0230

BV Arad Aero

3.

ROTM2300

BV Zona Liberă Curtici

4.

ROTM8100

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Hunedoara

5.

ROTM5010

BV Jimbolia

6.

ROTM5510

BV Moraviţa

7.

ROTM6100

BV Naidaş

8.

ROTM7600

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Caraş-Severin

Nr. crt.

DJAOV/BV

Cod acciză antrepozitar/

antrepozit** sau

operator înregistrat ori operator neînregistrat sau utilizator final

Persoane desemnate

Componenta pentru care se solicită conectare

(M-MIŞCĂRI)

Nume utilizator/Parola

Cod

Denumire

Nume

Prenume

CNP

Adresa

Nume utilizator*

Parola*

9.

ROTM8720

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Timiş

10.

ROTM8730

BV Timişoara Aero

11.

ROTM8750

BV Lugoj

...............................................................

Numele, prenumele, funcţia,                                                                             

...............................................................

Semnătura şi ştampila***

* Se completează de către administratorii de sistem din cadrul DJAOV/BV.

** In cazul antrepozitarilor se va completa codul de acciză al antrepozitarului sau/şi codurile de antrepozite fiscale la care utilizatorul are dreptul să efectueze operaţiuni cu produse accizabile.

*** Semnătura şi ştampila sunt necesare pe fiecare pagină completată.

ANEXA Nr. 5 la instrucţiuni

OPERATOR ECONOMIC

Cod unic de înregistrare

...............................................................

DECLARAŢIE   -  ANGAJAMENT

privind respectarea obligaţiilor ce revin utilizatorilor EMCS-RO

Nr................./data.......................

Societatea........................................................................................,autorizată          ca antrepozitar/antrepozit fiscal, operator înregistrat, operator neînregistrat sau utilizator final................................................................., având CUI..........................., reprezentată legal prin..........................................................................., având funcţia de........................................................, se angajează:

în calitate de utilizator, cunoscând dispoziţiile legale cu caracter general şi special în materie de protecţie a dreptului de proprietate, precum şi sancţiunile aplicabile în cazul săvârşirii unor fapte prin care se aduc atingeri dreptului de proprietate, ne asumăm în mod direct şi necondiţionat obligaţiile privitoare la utilizarea EMCS-RO faţă de Autoritatea Naţională a Vămilor, în calitate de proprietar al Sistemului informatic integrat vamal, astfel:

I. Obligaţiile utilizatorului

Ne angajăm, în calitate de utilizatori ai EMCS-RO, să respectăm regulile impuse de autoritatea vamală, proprietară a sistemului.

Ea este singura în măsură să asigure accesul utilizatorilor la software-ul specific EMCS-RO, în condiţiile pe care le consideră necesare.

Faţă de cele de mai sus, ne obligăm:

1. Condiţii tehnice:

a) să deţinem echipamentele de calcul adecvate pentru instalarea, utilizarea şi funcţionarea normală a EMCS-RO;

b) să asigurăm conexiunea la internet în conformitate cu condiţiile stabilite prin prezentele instrucţiuni privind accesul la EMCS-RO;

c) să deţinem platforma software adecvată pentru instalarea, utilizarea şi funcţionarea normală a EMCS-RO;

d) să asigurăm suportul tehnic necesar pentru utilizarea şi funcţionarea normală a EMCS-RO.

2.  Resurse umane:

a) să asigurăm personalul calificat în domeniul informatic şi vamal capabil să utilizeze EMCS-RO;

b) să asigurăm instruirea personalului utilizator al EMCS-RO cu privire la instrucţiunile în vigoare.

3. Confidenţialitatea şi securitatea datelor:

a) să asigurăm utilizarea EMCS-RO pusă la dispoziţie de autoritatea vamală, la parametrii definiţi de către aceasta*;

b) să nu permitem accesul terţilor la EMCS-RO;

c) să nu utilizăm EMCS-RO în numele altor persoane juridice sau fizice;

d) să nu difuzăm EMCS-RO altor persoane juridice sau fizice;

e) să nu modificăm EMCS-RO;

f) să nu utilizăm alte produse informatice pentru accesul la EMCS-RO**;

g) să luăm toate măsurile ce se impun pentru a nu afecta securitatea Sistemului informatic integrat vamal;

h) să asigurăm confidenţialitatea datelor şi informaţiilor de care luăm cunoştinţă prin utilizarea EMCS-RO;

i) să nu înstrăinăm certificatul digital ce permite accesul securizat la aplicaţia EMCS-RO altor persoane neautorizate;

j) să nu divulgăm altor persoane neautorizate utilizatorii şi parolele care asigură accesul la EMCS-RO.

4. Asigurarea condiţiilor pentru exercitarea dreptului de control al Autorităţii Naţionale a Vămilor asupra activităţii desfăşurate:

a) să respectăm obligaţiile referitoare la condiţiile tehnice, comunicaţii şi confidenţialitatea şi securitatea datelor;

b) să asigurăm nivelul de instruire a persoanelor desemnate să utilizeze EMCS-RO cu respectarea instrucţiunilor de lucru.

II. Măsuri cu caracter administrativ ce pot fi luate de către Autoritatea Naţională a Vămilor

In cazul nerespectării obligaţiilor asumate, am luat cunoştinţă că suntem pasibili de a suporta următoarele sancţiuni, în funcţie de gravitatea faptelor săvârşite:

a) suspendarea temporară a autorizaţiei de acces la EMCS-RO pe o perioadă cuprinsă între 3 şi 12 luni;

b) anularea autorizaţiei de acces la EMCS-RO.

Autoritatea Naţională a Vămilor are dreptul de a anula sau de a prelungi sancţiunile acordate.

Aplicarea sancţiunilor de către autoritatea vamală nu exclude răspunderea civilă şi penală a utilizatorului pentru eventualele prejudicii cauzate prin faptele săvârşite.

Data..................................................                                                 

Funcţia..............................................

Numele.............................................                                             

Utilizator,

Semnătura.......................................

* Valabilă pentru conectare securizată la interfaţa web a EMCS-RO în vederea introducerii/actualizării datelor din documentul administrativ de însoţire (DTI).

** Valabilă pentru schimb securizat de date între aplicaţia operatorului economic şi EMCS-RO (EDI).

ANEXA Nr. 6 la instrucţiuni

AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR

DIRECŢIA DE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI, COMUNICAŢII ŞI STATISTICĂ VAMALĂ

Exemplar nr.....

AUTORIZAŢIE

pentru accesul la EMCS-RO, componenta Mişcări

Nr.....................................din....................

1.  Denumirea şi sediul solicitantului........................................................................................................................................................................ ....

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

2. Cod de acciză antrepozitar/operator înregistrat/utilizator final/operator neînregistrat

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

3. Certificat digital........................................................................................................................................................................ ..............................

Parolă:

Director,

...................................

Autorizaţia este valabilă începând cu data de.........................................

Actualizarea autorizaţiei este valabilă începând cu data de.....................

ANEXA Nr. 7 la instrucţiuni

CERTIFICAT

de atestare a conformităţii

Prin prezentul document se certifică faptul că operatorul economic..............................................a efectuat cu succes testele de conformitate în vederea conectării sistemului propriu la aplicaţia EMCS-RO, utilizând soluţia de conectare EDI.

Director,

...................................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 3652/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 3652 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu