Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 5823 din 23 iulie 2008

pentru pentru aprobarea Instructiunilor privind accesul operatorilor economici la aplicatia de urmarire a miscarilor cu produse accizabile in regim suspensiv RO-DAI, la nivel national

ACT EMIS DE: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 581 din 1 august 2008In temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor, cu modificările şi completările ulterioare,

ţinând cont de prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.036/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ de însoţire (DAI), utilizând aplicaţia RO-DAI de urmărire a mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv,

în vederea punerii în aplicare în mod unitar a Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 487/2007 pentru aprobarea măsurilor tranzitorii, a etapelor şi termenelor de realizare a transferului competenţelor şi atribuţiilor privind administrarea accizei către Autoritatea Naţională a Vămilor, cu modificările ulterioare,

vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instrucţiunile privind accesul operatorilor economici la aplicaţia de urmărire a mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv RO-DAI, la nivel naţional, prevăzute în anexă.

Art. 2. -Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data publicării.

Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu Ştefan Diaconii

ANEXĂ

INSTRUCŢIUNI

privind accesul operatorilor economici la aplicaţia de urmărire a mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv RO-DAI, la nivel naţional

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

1. Aplicaţia de urmărire a mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv RO-DAI permite depunerea documentului administrativ de însoţire (DAI) a produselor accizabile prin mijloace electronice, urmărirea mişcării produselor accizabile în regim suspensiv şi gestionarea închiderii operaţiunilor cu produse accizabile în regim suspensiv, pe teritoriul României.

2.  Depunerea documentelor administrative de însoţire a produselor accizabile prin mijloace electronice, prin intermediul aplicaţiei RO-DAI, se face de către operatorii economici autorizaţi să desfăşoare operaţiuni cu produse accizabile în regim suspensiv.

3.  Pentru utilizarea aplicaţiei RO-DAI destinate operatorilor economici autorizaţi ca antrepozitar/antrepozit fiscal, operator înregistrat, operator neînregistrat sau utilizator final să desfăşoare operaţiuni cu mărfuri accizabile în regim suspensiv este necesar ca aceştia să îndeplinească cerinţele tehnice hardware şi software, prezentate în anexa nr.1.

4. Operatorii economici autorizaţi utilizează interfaţa software a aplicaţiei RO-DAI pentru completarea, înregistrarea şi acceptarea documentului administrativ de însoţire a produselor accizabile.

CAPITOLUL II

Procedura de autorizare a accesului la RO-DAI

A. Condiţii de acces

5.  Accesul operatorilor economici la aplicaţia RO-DAI, autorizaţi să desfăşoare operaţiuni cu mărfuri accizabile în regim suspensiv, se realizează pe baza unei autorizaţii eliberate de Autoritatea Naţională a Vămilor.

B.  Dosarul de autorizare

6. Autorizaţia de acces al operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare operaţiuni cu mărfuri accizabile în regim suspensiv la aplicaţia RO-DAI se acordă pe baza unei cereri scrise, întocmită potrivit modelului prezentat în anexa nr. 2, care cuprinde: denumirea societăţii comerciale, tipul autorizaţiei, informaţii privind sediul societăţii (localitate, adresă), codul unic de înregistrare (CUI), numele, prenumele şi funcţiile persoanelor care reprezintă legal societatea comercială. Cererea de autorizare pentru acces la aplicaţia RO-DAI se depune de către reprezentantul legal al persoanei autorizate ca antrepozitar/antrepozit fiscal, operator înregistrat, operator neînregistrat sau utilizator final. Cererea se transmite la Autoritatea Naţională a Vămilor, Direcţia de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală împreună cu:

a) copia autorizaţiei de antrepozitar/antrepozit fiscal, operator înregistrat, operator neînregistrat sau utilizator final;

b)  formularul unic de înregistrare în aplicaţia RO-DAI, conform modelului prezentat în anexa nr. 3;

c) lista cuprinzând direcţiile judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale/birourile vamale (DJAOV/BV) în a căror rază de competenţă îşi desfăşoară activitatea solicitantul şi persoanele desemnate să depună documente administrative de însoţire a produselor accizabile în RO-DAI, conform modelului prezentat în anexa nr. 4;

d) o declaraţie-angajament completată conform modelului prezentat în anexa nr. 5.

C.  Emiterea autorizaţiei de acces

7. După verificarea documentelor menţionate la paragraful B, se întocmeşte autorizaţia de acces al operatorilor economici înregistraţi la aplicaţia RO-DAI, în două exemplare, şi se semnează de către directorul Direcţiei de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6. Un exemplar al autorizaţiei se transmite solicitantului, iar celălalt se păstrează în evidenţa Serviciului analiza şi optimizarea aplicaţiilor informatice din cadrul Direcţiei de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală. Autorizaţia de acces va conţine informaţii privind denumirea şi sediul societăţii, codul de acciză al antrepozitarului/antrepozitului fiscal sau codul de acciză al operatorului înregistrat ori numărul de autorizaţie al operatorului neînregistrat/utilizatorului final, după caz, precum şi un nume de utilizator şi o parolă necesare certificatului digital (fişier care asigură accesul criptat şi securizat la aplicaţia RO-DAI) alocat pentru fiecare operator economic autorizat în funcţie de DJAOV/BV pentru care a solicitat acces. Impreună cu autorizaţia se va transmite fişierul ce reprezintă certificatul digital, acesta din urmă fiind transmis la adresa de e-mail comunicată de solicitant prin formularul de înregistrare prevăzut în anexa nr. 3.

8. După obţinerea autorizaţiei de acces la aplicaţia RO-DAI, solicitantul va depune imediat o copie a acesteia la fiecare DJAOV/BV în a cărei/cărui rază de competenţă îşi desfăşoară activitatea, împreună cu lista persoanelor (utilizatorilor) desemnate să depună documentele administrative de însoţire a mărfurilor accizabile pentru fiecare DJAOV/BV, conform modelului prezentat în anexa nr. 4.

D.  Suspenderea/Anularea autorizaţiei de acces

9. Autoritatea Naţională a Vămilor poate suspenda sau anula autorizaţia dacă:

a)  emiterea ei s-a făcut pe baza unor date incorecte, iar solicitantul avea cunoştinţă ori trebuia să aibă cunoştinţă despre acest fapt;

b)  una sau mai multe dintre condiţiile ce au stat la baza emiterii nu mai sunt valabile;

c) titularul solicită;

d) titularul nu respectă regulile de funcţionare, securitate şi confidenţialitate a datelor impuse de sistemul informatic vamal.

Decizia de suspendare sau anulare conţine data de la care măsura intră în vigoare şi este transmisă titularului.

10. Autoritatea vamală nu anulează autorizaţia în cazurile în care titularul îşi îndeplineşte obligaţiile într-un termen stabilit de Autoritatea Naţională a Vămilor.

11. In cazul în care autorizaţia a fost anulată, o nouă autorizaţie va putea fi emisă numai după remedierea sau înlăturarea cauzelor care au dus la anularea celei iniţiale, prin reluarea procedurii de autorizare cuprinse în prezentele instrucţiuni.

E. Actualizarea datelor privind autorizaţia de acces

12. Autorizaţia de acces al operatorilor economici la aplicaţia RO-DAI se actualizează atunci când:

a) titularul prezintă date referitoare la extinderea activităţii la noi antrepozite din cadrul altor DJAOV-uri/BV-uri, la suspendarea activităţii la una/unul dintre DJAOV-uri/BV-uri trasmise anterior, la actualizări în lista personalului desemnat să depună documente administrative de însoţire a produselor accizabile etc;

b)  au survenit modificări faţă de situaţia iniţială privind depunerea documentelor administrative de însoţire a produselor accizabile;

c) unul sau mai multe dintre elementele care au stat la baza emiterii au fost modificate (actualizate).

CAPITOLUL  III

Dispoziţii finale

13. Operatorul economic solicitant va depune un singur dosar de autorizare pentru accesul la aplicaţia RO-DAI.

14. Operatorul economic care a obţinut autorizaţia de acces la aplicaţia RO-DAI va parcurge toţi paşii prezentaţi în anexa nr. 7.

15. Orice modificare intervenită în datele titularului autorizaţiei se va transmite, în scris, Autorităţii Naţionale a Vămilor sau DJAOV/BV în a cărei/cărui rază de competenţă îşi desfăşoară activitatea solicitantul [pentru situaţia în care sunt modificări privind personalul desemnat să depună documente administrative de însoţire a produselor accizabile - (anexa nr. 4)] de către operatorul economic solicitant, în termen de 24 de ore de la producerea lor, cu completarea corespunzătoare a formularelor cuprinse în anexele nr. 2, 3, 4 şi 5.

16.  Autoritatea Naţională a Vămilor va informa operatorii economici, prin publicaţii pe site-ul propriu, despre schimbările ce pot surveni în politica de acces la aplicaţia RO-DAI, aprobate prin ordin al vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, care conduce Autoritatea Naţională a Vămilor.

17.  Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele instrucţiuni.

ANEXA Nr.1 la instrucţiuni

CERINŢE   TEHNICE

pentru utilizarea aplicaţiei RO-DAI

Hardware

• Pentium IV

- 512 MB RAM

- 40 GB HDD

- USB

• Conexiune internet stabilă (128 Kbps), nerecomandat dial-up

•  Imprimantă Laser (600 Dots/inch)

Software

• Windows XP

•  Internet Explorer versiunea 6.0 sau superioară

• Java Runtime Environment versiunea 1.4.2.06 (diponibil pe site-ul SUN)

ANEXA Nr. 2 la instrucţiuni

Nr....................din............................

Către Autoritatea Naţională a Vămilor

Direcţia de tehnologia informaţiei, comunicaţii şi statistică vamală

CERERE   DE  AUTORIZARE

pentru acces la RO-DAI

Societatea........................................................................................................................................................................ ........................................,

autorizată ca:

( ) antrepozitar;

( ) operator înregistrat;

( ) operator neînregistrat; sau

( ) utilizator final,

având CUI........................................................................................................................................................................ .......................................,

cu sediul în (localitatea, adresa) ........................................................................................................................................................................ ........,

........................................................................................................................................................................ .........................................................

........................................................................................................................................................................ .........................................................

reprezentată legal de..................................................................................................................................................................................................,

având funcţia de............................................................................................................................................................................ .............................

Solicităm autorizarea pentru accesul la RO-DAI.

.....................................................

(numele, prenumele şi funcţia)

.....................................................

(semnătura şi ştampila)

( ) Se bifează căsuţa corespunzătoare.

ANEXA Nr. 31) la instrucţiuni

MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Autoritatea Naţională a Vămilor

     

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE IN RODAI

TIP OPERATOR ECONOMIC

|_| ANTREPOZITAR

|_| OPERATOR ÎNREGISTRAT 

|_| OPERATOR NEÎNREGISTRAT 

|_| UTILIZATOR FINAL

COD DE ACCIZA ANTREPOZITAR/ANTREPOZIT

SAU

COD DE ACCIZĂ OPERATOR ÎNREGISTRAT SAU

NR. AUTORIZAŢIE UTILIZATOR FINAL SAU

NR. AUTORIZAŢIE OPERATOR NEÎNREGISTRAT*

COD UNIC DE ÎNREGISTRARE**

NUME

ADRESA

COD POŞTAL (ZIP)

ORAŞ/LOCALITATE

SECTOR /JUDEŢ

TARĂ

TELEFON

FAX

E-MAIL

NUME REPREZENTANT LEGAL

DATA INTRODUCERII ÎN RODAI

***

DATA IEŞIRII DIN RO-DAI

***

OPERATOR ECONOMIC

SEMNĂTURĂ

ŞTAMPILĂ

AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR

SEMNĂTURĂ

STAMPILĂ

* Se preia din autorizaţia de antrepozitar/antrepozit fiscal, operator înregistrat, operator neînregistrat sau utilizator final.

** Se preia din certificatul de înregistrare.

*** Se completează de către A.N.V., restul câmpurilor fiind obligatoriu de completat.

1) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 4 la instrucţiuni

LISTA

cuprinzând direcţiile judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale/birourile vamale (DJAOV/BV) în raza cărora îşi desfăşoară activitatea solicitantul şi persoanele desemnate să depună documente administrative de însoţire a produselor accizabile în RO-DAI

Nr. crt.

D.J.A.O.V./BV

Codul de acciză antrepozitar/antrepozit sau operator înregistrat,

respectiv număr autorizaţie operator

neînregistrat/ utilizator final

Persoanele desemnate

Valabilitatea

Codul

Denumirea

Numele

Prenumele

Numele utilizatorului*)

Parola*)

Data de

început

(zz/ll/aaaa)

Data de

sfârşit

(zz/ll/aaaa)

Direcţia Regională de Accize şi Operaţiuni Vamale Braşov

1.

ROBV0300

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Alba

2.

ROBV0900

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Braşov

3.

ROBV5600

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Harghita

4.

ROBV7820

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Covasna

5.

ROBV7900

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Sibiu

6.

ROBV8800

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Mureş

Direcţia Regională de Accize şi Operaţiuni Vamale Bucureşti

1.

ROBU1200

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Ilfov

2.

ROBU3910

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Giurgiu

3.

ROBU3980

BV Zona Liberă Giurgiu

4.

ROBU1030

BV Otopeni Călători

5.

ROBU7100

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Prahova

6.

ROBU8600

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Dâmboviţa

7.

ROBU1040

BV Băneasa

8.

ROBU1400

Direcţia Municipiului Bucureşti pentru Accize şi Operaţiuni Vamale

Nr. crt.

D.J.A.O.V./BV

Codul de acciză

antrepozitar/antrepozit

sau operator înregistrat,

respectiv număr

autorizaţie operator

neînregistrat/ utilizator

final

Persoanele desemnate

Valabilitatea

Codul

Denumirea

Numele

Prenumele

Numele utilizatorului*)

Parola*)

Data de

început

(zz/ll/aaaa)

Data de

sfârşit

(zz/ll/aaaa)

Direcţia Regională de Accize şi Operaţiuni Vamale Constanţa

1.

ROCT1710

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Călăraşi

2.

ROCT1970

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Constanta

3.

ROCT1900

BV Constanţa-Sud

4.

ROCT5400

BV Mangalia

5.

ROCT8220

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Ialomiţa

Direcţia Regională de Accize şi Operaţiuni Vamale Craiova

1.

ROCR0310

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Teleorman

2.

ROCR2100

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Dolj

3.

ROCR9000

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Mehedinţi

4.

ROCR7280

BV Orşova

5.

ROCR7000

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Argeş

6.

ROCR7700

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Vâlcea

7.

ROCR8210

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Olt

8.

ROCR8810

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Gorj

9.

ROCR1720

BV Bechet

10.

ROCR1700

BV Calafat

11.

ROCR7270

BV Porţile de Fier I

12.

ROCR9100

BV Turnu Măgurele

Nr. crt.

D.J.A.O.V./BV

Codul de acciză

antrepozitar/antrepozit

sau operator înregistrat,

respectiv număr

autorizaţie operator

neînregistrat/ utilizator

final

Persoanele desemnate

Valabilitatea

Codul

Denumirea

Numele

Prenumele

Numele utilizatorului*)

Parola*)

Data de

început

(zz/ll/aaaa)

Data de

sfârşit

(zz/ll/aaaa)

Direcţia Regională de Accize şi Operaţiuni Vamale Galaţi

1.

ROGL0700

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Brăila

2.

ROGL0710

BV Zona Liberă Brăila

3.

ROGL1500

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Buzău

4.

ROGL3600

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Vrancea

5.

ROGL3800

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Galaţi

6.

ROGL3810

BV Zona Liberă Galaţi

7.

ROGL3850

BV Giurgiuleşti

8.

ROGL3610

BV Oancea

9.

ROGL8900

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Tulcea

Direcţia Regională de Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi

1.

ROIS0100

BV Albita

2.

ROIS0600

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Bacău

3.

ROIS0620

BV Bacău Aero

4.

ROIS1600

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Botoşani

5.

ROIS2700

BV Dorneşti

6.

ROIS4650

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Iaşi

7.

ROIS4800

BV Paşcani

8.

ROIS7400

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Neamţ

9.

ROIS4990

BV Sculeni

10.

ROIS8200

BV Siret

Nr. crt.

D.J.A.O.V./BV

Codul de acciză

antrepozitar/antrepozit

sau operator înregistrat,

respectiv număr

autorizaţie operator

neînregistrat/ utilizator

final

Persoanele desemnate

Valabilitatea

Codul

Denumirea

Numele

Prenumele

Numele utilizatorului*)

Parola*)

Data de

început

(zz/ll/aaaa)

Data de

sfârşit

(zz/ll/aaaa)

11.

ROIS1610

BV Stânca Costeşti

12.

ROIS8230

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Suceava

13.

ROIS9610

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Vaslui

Direcţia Regională de Accize şi Operaţiuni Vamale Cluj

1.

ROCJ0500

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Maramureş

2.

ROCJ0400

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Bistriţa-Năsăud

3.

ROCJ1800

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Cluj

4.

ROCJ1810

BV Cluj-Napoca Aera

5.

ROCJ4310

BV Halmeu

6.

ROCJ6570

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Bihor

7.

ROCJ7810

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Satu Mare

8.

ROCJ8000

BV Sighet

9.

ROCJ9700

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Sălaj

Direcţia Regională de Accize şi Operaţiuni Vamale Timişoara

1.

ROTM0200

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Arad

2.

ROTM0230

BV Arad Aero

3.

ROTM2300

BV Zona Liberă Curtici

4.

ROTM8100

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Hunedoara

5.

ROTM5010

BV Jimbolia

Nr. crt.

D.J.A.O.V./BV

Codul de acciză

antrepozitar/antrepozit

sau operator înregistrat,

respectiv număr

autorizaţie operator

neînregistrat/ utilizator

final

Persoanele desemnate

Valabilitatea

Codul

Denumirea

Numele

Prenumele

Numele utilizatorului*)

Parola*)

Data de

început

(zz/ll/aaaa)

Data de

sfârşit

(zz/ll/aaaa)

6.

ROTM5510

BV Moraviţa

7.

ROTM6100

BV Naidaş

8.

ROTM7600

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Caraş-Severin

9.

ROTM8720

Direcţia Judeţeană pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Timiş

10.

ROTM8730

BV Timişoara Aero

*) Se completează de către administratorul de sistem din cadrul DJAOV/BV

ANEXA Nr. 5 la instrucţiuni

Operatorul economic

Codul unic de înregistrare

............................................

DECLARAŢIE-ANGAJAMENT  

nr................./data.......................

privind respectarea obligaţiilor ce revin utilizatorilor RO-DAI

Societatea......................................................................................, autorizată ca antrepozitar, antrepozit fiscal, operator înregistrat, operator neînregistrat sau utilizator final........................................................................................................., având CUI ..................................................................., reprezentată legal prin............................................, având funcţia de........................., se angajează:

în calitate de utilizator, cunoscând dispoziţiile legale cu caracter general şi special în materie de protecţie a dreptului de proprietate, precum şi sancţiunile aplicabile în cazul săvârşirii unor fapte prin care se aduc atingeri dreptului de proprietate, să îşi asume în mod direct şi necondiţionat obligaţiile privitoare la utilizarea RO-DAI faţă de Autoritatea Naţională a Vămilor, în calitate de proprietar al Sistemului Informatic Integrat Vamal, astfel:

I. Obligaţiile utilizatorului:

Ne angajăm, în calitate de utilizatori ai RO-DAI, să respectăm regulile impuse de autoritatea vamală, proprietară a sistemului.

Ea este singura în măsură să asigure accesul utilizatorilor la software-ul specific RO-DAI, în condiţiile pe care le consideră necesare.

Faţă de cele de mai sus, ne obligăm:

1. Condiţii tehnice:

a) să deţinem echipamentele de calcul adecvate pentru instalarea, utilizarea şi funcţionarea normală a RO-DAI;

b) să deţinem platforma software adecvată pentru instalarea, utilizarea şi funcţionarea normală a RO-DAI;

c) să asigurăm suportul tehnic necesar pentru utilizarea şi funcţionarea normală a RO-DAI;

d) să asigurăm conexiunea la internet în conformitate cu condiţiile stabilite prin prezentele instrucţiuni privind accesul la RO-DAI.

2.  Resurse umane:

a) să asigurăm personalul calificat în domeniul informatic şi vamal, capabil să utilizeze RO-DAI.

b) să asigurăm instruirea personalului utilizator al RO-DAI cu privire la instrucţiunile în vigoare.

3. Confidenţialitatea şi securitatea datelor:

a) să asigurăm utilizarea RO-DAI pusă la dispoziţie de autoritatea vamală la parametrii definiţi de către aceasta;

b) să nu permitem accesul terţilor la RO-DAI;

c) să nu utilizăm RO-DAI în numele altor persoane juridice sau fizice;

d) să nu difuzăm RO-DAI altor persoane juridice sau fizice;

e) să nu modificăm RO-DAI;

f) să nu utilizăm alte produse informatice pentru accesul la RO-DAI;

g) să luăm toate măsurile ce se impun pentru a nu afecta securitatea Sistemului Informatic Integrat Vamal; h) să asigurăm confidenţialitatea datelor şi informaţiilor despre care luăm cunoştinţă prin utilizarea RO-DAI.

4. Asigurarea condiţiilor pentru exercitarea dreptului de control al Autorităţii Naţionale a Vămilor asupra activităţii desfăşurate privind:

a) respectarea obligaţiilor referitoare la condiţiile tehnice, comunicaţii şi confidenţialitatea şi securitatea datelor;

b) nivelul de instruire al persoanelor desemnate să utilizeze RO-DAI şi respectarea instrucţiunilor de lucru.

II. Măsuri cu caracter administrativ ce pot fi luate de către Autoritatea Naţională a Vămilor:

In cazul nerespectării obligaţiilor asumate, am luat cunoştinţă că suntem pasibili de a suporta următoarele sancţiuni, în funcţie de gravitatea faptelor săvârşite:

a) suspendarea temporară a autorizaţiei de acces la RO-DAI pe o perioadă cuprinsă între 3 şi 12 luni;

b) anularea autorizaţiei de acces la RO-DAI.

Autoritatea Naţională a Vămilor are dreptul de a anula sau de a prelungi sancţiunile acordate.

Aplicarea sancţiunilor de către autoritatea vamală nu exclude răspunderea civilă şi penală a utilizatorului pentru eventualele prejudicii cauzate prin faptele săvârşite.

Data..............................................                                                                                         

Utilizator,

Funcţia..........................................

Numele..........................................

Semnătura......................................

ANEXA Nr. 6 la instrucţiuni

AUTORITATEA NAŢIONALA A VĂMILOR

DIRECŢIA DE TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI, COMUNICAŢII ŞI STATISTICĂ VAMALĂ

Exemplar Nr........

AUTORIZAŢIE

pentru accesul la RO-DAI

nr...............................din....................

1.  Denumirea şi sediul solicitantului.............................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

2. Codul de acciză antrepozitar/antrepozit...................................................................................................................................................................

Codul de acciză operator înregistrat........................................................................................................................................................................ ...

Nr. autorizaţie utilizator final........................................................................................................................................................................ ...............

Nr. autorizaţie operator neînregistrat............................................................................................................................................................................

3. Certificat digital:..........................................

Nume utilizator:...............................................

Parolă:

Director,

................................................

ANEXA Nr.7 la instrucţiuni

INSTRUCŢIUNI

de instalare şi configurare a aplicaţiei RO-DAI prin conexiuni internet

A. Noţiuni generale

B. Cerinţe hardware

C. Cerinţe software

D. Instalarea şi configurarea componentelor software

E.  Instalarea şi configurarea aplicaţiei RO-DAI F Observaţii şi comentarii

A. NOŢIUNI GENERALE

Aplicaţia RO-DAI permite utilizatorilor autorizaţi ca prin intermediul unei conexiuni la internet să poată accesa serverul RO-DAI al Autorităţii Naţionale a Vămilor (ANV), de unde să descarce componenta informatică necesară utilizării RO-DAI prin conexiunea internet stabilită. In acest fel, operatorul economic autorizat poate procesa documente administrative de însoţire a produselor accizabile pe serverul RO-DAI instalat la sediul central al ANV, în conformitate cu fluxul de prelucrare a datelor.

B. CERINŢE HARDWARE

Aplicaţia RO-DAI a fost dezvoltată utilizând mediul SUN Java 2 Standard Edition (J2SE) versiunea 1.4.2, în implementarea corespunzătoare sistemelor de operare din familia Microsoft Windows. Ca urmare, cerinţele hardware necesare utilizării aplicaţiei RO-DAI sunt:

1.  calculator PC echipat cu procesor Intel Pentium IV cu minimum 512 MB RAM de memorie, 40 GB HDD, USB;

2. conexiune internet stabilă, nerecomandat dial-up;

3.  imprimantă Laser (600Dots/inch).

C. CERINŢE SOFTWARE

Cerinţele software necesare utilizării aplicaţiei RO-DAI se pot clasifica în 3 categorii, respectiv: (1) software de bază, (2) suport de execuţie şi (3) software de comunicaţie.

(1) Software de bază

Aplicaţia RO-DAI poate fi lansată pe sistemele de operare din familia Microsoft Windows, respectiv Windows XP sau ulterioarele versiuni, pentru procesoare Intel.

(2) Suport de execuţie

Aplicaţia RO-DAI necesită pachetul software Java 2 Standard Edition, Java Runtime Environment (J2SE JRE) versiunea 1.4.2.06. Acest pachet, precum şi instrucţiunile de instalare se pot descărca de la adresa: http://www.Java.sun.eom/j2se/1.4.2/download.html

Inainte de instalarea pachetului de Java este recomandat să se verifice dacă pe calculatorul pe care se face instalarea există o altă versiune de „J2SE JRE versiunea 1.4.2" şi dacă aceasta există, trebuie dezinstalată. In cazul dezinstalării este necesar să se restarteze calculatorul pentru a se instala versiunea cerută de aplicaţia RO-DAI.

Se recomandă ca după încheierea operaţiunii de instalare standard a pachetului să se restarteze calculatorul. Dacă pe calculatorul pe care s-a instalat J2SE JRE versiunea 1.4.2 este definit un server proxy pentru gestiunea accesului la internet, trebuie ca această setare să se facă şi la nivelul componentei Java Plug-in, inclusă în pachetul J2SE JRE, precum şi să se elimine bifa de actualizare automată. Acestea se vor realiza parcurgându-se următorii paşi:

1. Se accesează „Start menu ? Setings ? Control Panel".

2. Se selectează „Java Plug-in".

3.  In fereastra-program deschisă se selectează opţiunea „Update", în interiorul căreia se elimină bifa din dreptul textului „Check for Updates Automatcally".

4. Se selectează opţiunea „Proxies" şi se elimină bifa din dreptul textului „Use Browser Settings" şi se introduce adresa IP a serverului de proxy şi a portului.

(3) Software de comunicaţie

Pentru a stabili conexiunea cu poarta de comunicaţie VPN a ANV, utilizatorul aplicaţiei RO-DAI se va conecta la internet, folosind un browser tip Internet Explorer versiunea 6.0 sau o versiune superioară. După aceea va accesa clientul VPN prin introducerea parolei aferente certificatului digital comunicat prin autorizaţia de acces la RO-DAI (anexa nr. 6 la instrucţiuni) pentru a stabili un tunel criptat cu modulul CheckPoint VPN-1. Sesiunea VPN va fi  realizată utilizându-se  pachetul „VPN Secure Client" ce poate fi descărcat gratuit de la adresa: „ftp://80.96.3.90"

In urma stabilirii tunelului criptat printr-o conexiune realizată cu succes, calculatorul utilizatorului RO-DAI va primi o adresă de IP alocată de către poarta de comunicaţie VPN a ANV.

Instalarea clientului VPN

Pentru instalarea clientului VPN după descărcarea arhivei din directorul „Pub" de la adresa de mai sus, se lansează programul „Setup" din directorul „Disk1" rezultat în urma dezarhivării.

Pentru funcţionarea corectă trebuie setat în mod obligatoriu „lnstalVPN-1 SecureClient"

Configurarea clientului VPN

După instalarea clientului VPN, acesta trebuie configurat astfel: se lansează icoana „VPN-1 SecureClient", aflată în bara de jos a ecranului („Taskbar") şi apelând click dreapta se deschide o fereastră din care se selectează opţiunea „Settings".

In această fereastră se apelează opţiunea „New ? Site" şi se introduce adresa IP externă a porţii de comunicaţie, care în acest caz are valoarea „80.96.3.4".

Folosirea certificatelor digitale

Certificatul digital emis la nivelul ANV este stocat într-un fişier cu extensia .p12 (de exemplu: „testweb.p12").

Acest fişier trebuie transferat pe calculatorul unde se realizează conexiunea prin SecureClient. Se poate copia certificatul în orice locaţie ce poate fi selectată prin apăsarea butonului „Browse" din fereastra „VPN-1 SecureClient Authentication", afişat odată cu apăsarea butonului „Connect" în fereastra „VPN-1 SecureClient Connection".

* In situaţia în care compania dispune de un sistem de securitate de tip firewall prin care se face accesul la internet, trebuie verificat ca porturile 500 şi 264 să fie deschise pentru a asigura conexiunea prin canal VPN .

Note finale:

1.  Utilizatorul de RO-DAI primeşte de la ANV un fişier „*.p12" şi parola corespunzătoare. Acesta reprezintă certificatul digital care asigură conectarea utilizatorului la RO-DAI printr-o conexiune criptată prin internet.

2.  Utilizatorul descarcă „VPN Secure Client" de la adresa „ftp://80.96.3.90," urmând instalarea şi configurarea aplicaţiei.

3. In momentul stabilirii tunelului VPN între calculatorul utilizatorului şi poarta de comunicaţie a ANV, calculatorul va primi o adresă din clasa „10.255.*". ANV îşi rezervă dreptul de a actualiza clasele de adrese în situaţia în care se depăşeşte numărul maxim de adrese ce poate fi alocat pentru o clasă.

4.  Pentru a se putea stabili conexiunea dintre cele două capete ale tunelului VPN (calculatorul utilizatorului şi poarta de comunicaţie a ANV), accesul la internet prin diferite firewall-uri (ale clientului din domeniul extern şi/sau ale furnizorului de internet) trebuie să permită protocoalele ipsec, esp şi ike (TCP şi UDP) pe portul 500.

5.  Dacă după crearea site-ului nu se poate face conectarea cu succes la poarta de comunicaţii a ANV, este necesar să se parcurgă şi următorii paşi:

Se lansează icoana „VPN-1 SecureClient" aflată în bara de jos a ecranului („Taskbar"), şi apelând click dreapta se deschide o fereastră din care se selectează opţiunea „Settings".

In fereastra deschisă se apelează opţiunea „Properties..", se selectează butonul „Advanced" şi se bifează următoarele opţiuni ca în imaginea de mai jos:

D. INSTALAREA ŞI CONFIGURAREA COMPONENTELOR SOFTWARE

Pentru a avea acces la aplicaţia RO-DAI, utilizatorul trebuie să instaleze şi să configureze componentele software descrise în secţiunea C (Cerinţe software). Dezvoltarea aplicaţiei RO-DAI ţine cont de următoarele ipoteze:

• Sistemul de operare Microsoft Windows este instalat într-o partiţie creată pe dispozitivul logic C:

Structura de fişiere componente ale aplicaţiei RO-DAI va fi creată tot pe dispozitivul logic C: In acest context, trebuie efectuate următoarele configurări:

a) In fişierul „C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts" se vor adăuga adresele pentru conectarea la următoarele servere: RO-DAI, RO-DAI WEB si RO-DAI Aplicaţie:

172.20.1.12 anvncts 172.20.1.12 nctsweb 172.20.1.12 nctsas

b)  Referitor la software-ul de comunicaţie pentru stabilirea conexiunii la serverul RO-DAI, se poate utiliza orice browser de internet; se recomandă Internet Explorer, versiunea minimă 6.0.

De menţionat că înaintea lansării sesiunii de lucru este de preferat ca fişierele temporare de internet să fie şterse. In meniul din Internet Explorer se alege opţiunea „Tools/internet Options...".

Din rubrica „Temporary Internet Files" se apelează opţiunile „Delete cookies..." şi „Delete files...", pentru a şterge atât fişierele temporare, cât şi fişierele de tip „cookies".

Pentru instalarea şi funcţionarea aplicaţiei RO-DAI este necesară instalarea Java Runtime Environment, J2SE JRE 1.4.2.06. Inainte de instalare se poate verifica dacă pe staţia de lucru mai există o altă versiune de J2SE JRE 1.4, astfel: • la prompterul de DOS se tastează comanda „ java - version".

Se recomandă ca în situaţia în care clientul nu se poate conecta la server sau există disfunctionalitati să se dezinstaleze toate componentele de Java existente, dacă este cazul, pe staţia de lucru şi să se facă reinstalarea J2SE JRE 1.4.2.06. Procedura de instalare a J2SE JRE 1.4.2 este descrisă mai jos:

Dublu click pe arhiva de instalare şi sunt afişate ferestrele de dialog:

E. INSTALAREA ŞI CONFIGURAREA APLICAŢIEI RO-DAI

Pentru instalarea şi configurarea aplicaţiei RO-DAI de către utilizator, după ce acesta a fost autorizat de către ANV şi apoi înregistrat în poarta de comunicaţie VPN a ANV, pe baza unui certificat electronic de semnătură digitală, cu generarea tuturor structurilor de informaţie care să permită utilizatorului conectarea la serverul RO-DAI, este necesar ca acesta să parcurgă următoarele etape:

In fereastra de adrese (URL-uri ) a unui browser de internet se va scrie următoarea adresă: „http://172.20.1.12:8081/ncts/". După lansarea acestei adrese, în situaţia în care setările şi instalările de software de mai sus s-au finalizat cu succes, se va deschide pagina de web a aplicaţiei RO-DAI.

Din această pagină se alege „smart desktop" pentru a fi descărcate de pe server componentele software  necesare rulării aplicaţiei RO-DAI,

iar în final, dacă descărcarea s-a efectuat cu succes, este afişată fereastra de conectare la aplicaţia RO-DAI pe bază de nume utilizator şi parolă:

F. OBSERVAŢII ŞI COMENTARII

Reamintim faptul că nu se pot lansa simultan în execuţie două sesiuni ale aplicaţiei RO-DAI pentru aceIaşi utilizator. Acest lucru poate conduce la blocarea comunicaţiilor şi la imposibilitatea lucrului pe calculatorul unde un astfel de eveniment s-a realizat.

Se recomandă ca la închiderea fiecărei sesiuni de lucru utilizatorul să închidă toate documentele electronice deschise anterior în aplicaţie.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 5823/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 5823 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Suntem organizații creștine create pentru a ajuta oamenii cu dificultăți financiare. Dacă întâmpinați dificultăți financiare și aveți nevoie de fonduri pentru probleme personale sau aveți nevoie de împrumut pentru a-ți plăti datoriile sau pentru a-ți plăti facturile, începe o afacere frumoasă sau întâmpinați dificultăți în obținerea unui împrumut de capital de la băncile locale, contactați-ne astăzi . Vă rog, acest lucru este pentru serios minte și Dumnezeu se tem de Oameni. Contactați-ne acum avantloanson@gmail.com
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu