E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 442 din 8 aprilie 2009

privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 320 din 14 mai 2009Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, ale Regulamentului (CE) nr. 498/2007 al Comisiei de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, ale Regulamentului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 al Consiliului privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţii Europene, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat, aprobată prin Legea nr. 168/2008,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I

Obiectiv şi dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operaţiunilor finanţate prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, denumit în continuare POP, pe întreaga perioadă de derulare a programului, pe teritoriul României.

(2) Regulile stabilite în prezenta hotărâre sunt aplicabile cheltuielilor realizate din asistenţa comunitară, precum şi din cofinanţarea naţională a operaţiunilor - din bugetul de stat, bugetul local, alte surse publice şi private.

(3) Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura, în calitate de autoritate de management pentru POP, asigură îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din funcţiile prevăzute la art. 59 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit.

Art. 2. - (1) Termenii programare, axă prioritară, măsură, operaţiune, monitorizare, evaluare, strategie de dezvoltare locală, comitet de monitorizare, cheltuială publică, au înţelesurile din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, denumit în continuare FEP, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L223/2006.

(2) In înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)   POP - documentul programatic elaborat potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului, în baza căruia vor fi accesate sumele alocate României pentru perioada de programare 2007-2013;

b)  Ghidul solicitantului - o detaliere tehnică şi financiară a fiecărei măsuri şi cuprinde setul de informaţii necesare solicitantului pentru pregătirea, derularea şi implementarea proiectului, elaborat pentru fiecare măsură de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultura, denumită în continuare ANPA, în calitate de autoritate de management pentru POP; este disponibil la sediul central al ANPA, la filialele regionale ale ANPA, precum şi pe site-ul ANPA şi al Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MAPDR;

c)  contract de finanţare - documentul juridic încheiat între autoritatea de management (ANPA) şi solicitantul de finanţare, prin care se acordă acestuia din urmă asistenţa financiară nerambursabilă aferentă unei operaţiuni în scopul atingerii obiectivelor axei prioritare din POP şi care stabileşte obiectul sprijinului, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata de execuţie, valoarea, plata, precum şi alte dispoziţii şi condiţii specifice;

d) decizie de finanţare - actul unilateral emis de autoritatea de management, care se elaborează în cazul în care beneficiarul este o instituţie care participă la implementarea POP şi care stabileşte obligaţiile acesteia;

e) proiect eligibil - proiectul/operaţiunea care îndeplineşte condiţiile minime prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului şi care poate fi selectat, conform criteriilor aprobate de Comitetul de monitorizare, pentru a primi asistenţă financiară nerambursabilă din FEP;

f) conflict de interese - situaţia de incompatibilitate în care se află o persoană care are un interes personal ce influenţează imparţialitatea şi obiectivitatea activităţilor sale în evaluarea, monitorizarea, realizarea şi raportarea activităţilor desfăşurate în cadrul Programului operaţional pentru pescuit; interesul personal include orice avantaj pentru persoana în cauză, soţul/soţia, rude ori afini, până la gradul al patrulea inclusiv, sau pentru instituţia din care face parte;

g)   cheltuieli eligibile - cheltuielile realizate de către beneficiar, aferente proiectelor finanţate în cadrul POP, care pot fi finanţate atât din FEP, în limita ratei de cofinanţare conform reglementărilor comunitare, cât şi din bugetul de stat şi/sau contribuţia proprie a beneficiarului, conform reglementărilor legale comunitare şi naţionale în vigoare;

h) cheltuieli neeligibile - cheltuielile inerente realizării proiectelor finanţate din FEP în cadrul POP, care nu pot fi finanţate din FEP, conform reglementărilor comunitare şi naţionale.

Art. 3. - Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii cu caracter general:

a) să fie efectiv plătită potrivit prevederilor art. 55 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului, cu condiţia ca operaţiunea cofinanţată să nu fi fost finalizată înainte de data începerii eligibilităţii;

b) să fie dovedită cu facturi sau cu alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, însoţite de documentele de plată, potrivit legii, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate şi identificate;

c) să fie în conformitate cu prevederile deciziei de finanţare sau ale contractului de finanţare;

d)  să fie conformă cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare.

Art. 4. - (1) Contribuţia în natură poate fi considerată cheltuială eligibilă în conformitate cu prevederile art. 3, dacă îndeplineşte şi următoarele condiţii specifice:

a)   contribuţia constă în terenuri, clădiri, echipamente, materiale, activitate profesională sau prestaţii voluntare;

b)  obiectul contribuţiei în natură sub formele prevăzute la lit. a) nu trebuie să fi fost achiziţionat prin intermediul unor finanţări comunitare nerambursabile;

c) în cazul terenului, clădirilor şi echipamentelor, valoarea este certificată de un evaluator autorizat;

d) în cazul clădirilor şi echipamentelor, acestea trebuie să facă parte integrantă şi inseparabilă din rezultatul operaţiunii;

e) în cazul terenurilor şi clădirilor, acestea trebuie să fie libere de orice sarcini sau interdicţii şi să nu facă obiectul unor litigii aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti;

f)  cheltuielile nu au fost realizate prin măsuri de inginerie financiară;

g)   în cazul prestaţiei voluntare, valoarea muncii este determinată luându-se în considerare timpul destinat şi valoarea salariului mediu pe oră sau pe zi pentru munca prestată.

(2) La finanţarea unei operaţiuni contribuţia FEP acoperă totalul cheltuielilor eligibile în limita ratei de cofinanţare din FEP, cu excepţia contribuţiei în natură a beneficiarului.

Art. 5. -Amortizarea este considerată cheltuială eligibilă dacă respectă prevederile aplicabile ale art. 3 şi îndeplineşte următoarele condiţii specifice:

a)  bunul amortizabil nu a fost achiziţionat prin intermediul unor finanţări comunitare nerambursabile;

b) amortizarea este calculată în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi justificată prin orice document contabil;

c) corespunde perioadei de cofinanţare a operaţiunii.

Art. 6. - Cheltuielile generale de administraţie sunt eligibile dacă respectă prevederile art. 3 şi dacă sunt alocate proporţional operaţiunii, potrivit metodei elaborate de autoritatea de management şi prevăzute în contractul de finanţare/decizia de finanţare.

Art. 7. - Costul achiziţiei de teren fără construcţii este eligibil dacă sunt îndeplinite prevederile art. 3 şi următoarele condiţii specifice:

a) trebuie să existe o legătură directă între achiziţionarea de terenuri şi obiectivele operaţiunii cofinanţate;

b)  costul de achiziţie al terenului este certificat de un evaluator autorizat;

c) partea din suma totală a cheltuielilor legate de operaţiune, reprezentată de achiziţionarea terenului, să nu depăşească 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente operaţiunii.

Art. 8. - Costul de achiziţie al imobilelor deja construite, inclusiv terenul pe care se află construcţia, este eligibil dacă sunt îndeplinite prevederile art. 3, precum şi următoarele condiţii specifice:

a) operaţiunea nu beneficiază de finanţare din fonduri publice;

b)    imobilul nu a beneficiat de finanţări comunitare nerambursabile în ultimii 10 ani pentru construcţie sau reabilitare;

c)  costul de achiziţie al imobilului este certificat de un evaluator autorizat, care să confirme că imobilul respectă condiţiile tehnice prevăzute în legislaţia naţională;

d)   imobilul este folosit potrivit destinaţiei atribuite de autoritatea de management pentru perioada stabilită de aceasta;

e)  imobilul este utilizat numai în conformitate cu obiectivele operaţiunii.

Art. 9. - Costul achiziţionării echipamentului de ocazie este eligibil dacă sunt îndeplinite prevederile art. 3, precum şi următoarele condiţii specifice:

a) vânzătorul echipamentului prezintă o declaraţie prin care se atestă originea şi confirmă că în ultimii 7 ani echipamentul nu a fost achiziţionat printr-un ajutor naţional sau comunitar;

b) preţul echipamentului de ocazie nu excedează valorii sale de piaţă şi este mai mic decât preţul echipamentului similar nou;

c) echipamentul respectă condiţiile tehnice necesare pentru operaţiune, precum şi pe cele prevăzute în legislaţia naţională.

Art. 10. - In cazul leasingului financiar, astfel cum este definit în Ordonanţa Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cheltuielile utilizatorului de leasing sunt eligibile dacă respectă prevederile art. 3 şi următoarele condiţii specifice:

a)  obiectul contractului de leasing respectă prevederile din contractul de finanţare/decizia de finanţare;

b) utilizatorul de leasing este beneficiarul operaţiunii;

c)   ratele de leasing plătite de utilizator sunt aferente contractului de leasing şi sunt justificate cu documente contabile;

d) valoarea maximă eligibilă nu depăşeşte valoarea de piaţă a bunului care face obiectul contractului de leasing;

e) ratele de leasing sunt eligibile exclusiv pentru perioada de finanţare a operaţiunii.

Art. 11. - Cheltuielile referitoare la următoarele contracte de subantrepriză nu sunt eligibile pentru cofinanţarea din FEP:

a) contractele de subantrepriză care determină o creştere a costului de executare a operaţiunii, fără a aduce o valoare adăugată proporţională;

b) contractele de subantrepriză încheiate cu intermediari sau consultanţi, în temeiul cărora plata se defineşte în procente din costul total al proiectului, cu excepţia cazurilor în care o asemenea plată este justificată de beneficiar, cu referire la valoarea reală a lucrărilor sau a serviciilor furnizate.

Art. 12. - Pentru toate contractele de subantrepriză, subcontractorii se angajează să furnizeze organismelor de audit şi de control toate informaţiile necesare privind activităţile de subantrepriză.

Art. 13. - (1) Cheltuielile bancare de deschidere şi de administrare a conturilor sunt eligibile în situaţia în care implementarea unei operaţiuni necesită deschiderea unui cont sau a mai multor conturi separate, cerinţă obligatorie printr-o clauză explicită în contractul de finanţare/decizia de finanţare.

(2) Dobânda rezultată din operaţiunile prevăzute la alin. (1) se deduce din cheltuielile bancare.

Art. 14. - Dobânzile de debit, altele decât subvenţiile la dobândă care vizează reducerea costului împrumutului pentru întreprinderi din cadrul unui regim autorizat de ajutoare de stat, taxele de schimb şi celelalte cheltuieli pur financiare nu sunt eligibile pentru cofinanţarea din FEP.

Art. 15. - Cheltuielile cu consultanţa juridică, cheltuielile notariale, cheltuielile de expertiză tehnică şi financiară sunt eligibile dacă sunt legate şi strict necesare de operaţiune şi cerute obligatoriu printr-o clauză explicită în contractul de finanţare/decizia de finanţare.

Art. 16. - Cheltuielile privind plata salariilor, remuneraţiilor şi stimulentelor efectuate de beneficiar în cadrul implementării proiectului constituie cheltuieli eligibile dacă acestea sunt în mod real şi definitiv suportate de către beneficiar.

Art. 17. - (1) Cheltuielile cu privire la pregătirea, gestionarea, informatizarea, evaluarea, informarea, comunicarea, derularea şi controlul POP sunt eligibile.

(2) Cheltuielile privind chiria şi cele care vizează consolidarea mijloacelor administrative necesare implementării POP, fiind cuprinse aici cheltuielile cu remuneraţia funcţionarilor publici şi contractuali care afectează aceste costuri, sunt eligibile.

CAPITOLUL II

Reguli privind proiectele care pot fi cofinanţate din FEP

Art. 18. - (1) Un solicitant poate depune în acelaşi timp cel mult două proiecte pentru măsuri diferite din cadrul POP, pentru a fi cofinanţate din FEP.

(2) Un beneficiar poate depune un al doilea proiect în cadrul aceleiaşi măsuri cofinanţate din FEP, cu condiţia ca primul proiect să fie finalizat.

Art. 19. - Pentru beneficiarii măsurilor derulate din POP se aplică următoarele restricţii de finanţare:

a)  beneficiarii înregistraţi în lista Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, denumită în continuare APDRP, a debitorilor pentru Programul SAPARD şi pentru FEP, până la achitarea integrală a datoriei faţă de APDRP, inclusiv a majorărilor de întârziere;

b) beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinanţării FEP, care se află în situaţii litigioase cu APDRP sau ANPA, până la soluţionarea definitivă a litigiului.

Art. 20. - (1) Cheltuielile generale ale proiectului sunt eligibile numai în cazul în care nu depăşesc 12% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede construcţii-montaj, sau 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă proiectul nu prevede construcţii-montaj sau nu necesită certificat de urbanism.

(2)   Costurile generale ale proiectului pentru proiectele depuse de beneficiarii publici, ale căror studii de fezabilitate au fost întocmite şi finanţate din alte fonduri comunitare sau bugetare, înainte de intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, costurile reprezentând actualizarea acestor studii nu vor depăşi 3% din valoarea costurilor de proiectare şi inginerie, cu menţinerea procentului de maximum 12% din costurile generale ale proiectului.

(3) In cazul proiectelor care necesită acord de mediu şi studiu de impact de mediu, selecţia proiectelor se va efectua fără obligativitatea prezentării acestora, iar perioada de timp dintre notificarea beneficiarului şi încheierea contractului de finanţare nu va putea depăşi 6 luni.

(4)  Studiul de fezabilitate şi, după caz, documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie, aferente unui proiect integrat, se realizează potrivit prevederilor legale pentru fiecare tip de investiţie,  integrarea realizându-se printr-un deviz general centralizator,   întocmit   de   proiectantul   care   elaborează documentaţia aferentă investiţiei majoritare.

Art. 21. - (1) Cheltuielile generale şi specifice necesare pentru realizarea proiectului sunt eligibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a)  sunt necesare pentru desfăşurarea proiectului şi în conformitate cu principiile managementului financiar adecvat, ale economiei şi ale eficienţei costurilor;

b)    sunt efectuate în conformitate cu prevederile contractului/deciziei de finanţare;

c) sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile şi verificabile şi sunt susţinute de originalele actelor de plată, precum şi de documente justificative, în condiţiile legii.

(2) In cazul subcontractării operaţiunilor de furnizare de bunuri, lucrări sau servicii, contractorul răspunde în integralitate de respectarea prevederilor contractuale faţă de beneficiarii cofinanţării prin FEP şi este obligat să furnizeze autorităţii de management toate informaţiile legate de subcontractori, conform cerinţelor acestora. Subcontractarea totală a achiziţiei nu este permisă în cazul operaţiunilor derulate pentru cofinanţarea din FER

Art. 22. - (1) In înţelesul prezentei hotărâri, pentru cofinanţare din FEP sunt eligibile cheltuielile care au ca rezultat următoarele:

A. active corporale:

a) construcţii noi şi/sau modernizarea clădirilor folosite pentru producţie, servicii, inclusiv turism, depozitare, inclusiv construcţii destinate protecţiei mediului, infrastructură internă şi utilităţi;

b) branşamente şi racorduri necesare proiectelor;

c)  lucrări de reabilitare şi conservare a obiectivelor de patrimoniu;

d)   achiziţii în leasing financiar de utilaje, instalaţii, echipamente şi dotări noi, de mijloace de transport specializate, dacă leasingul financiar se derulează pe perioada de implementare a proiectului şi dacă transferul proprietăţii bunului către beneficiar se realizează înainte de ultima cerere de plată;

e)  achiziţii de terenuri şi imobile în condiţiile prezentei hotărâri;

B. active necorporale:

a)   costurile generale legate de realizarea investiţiilor prevăzute la lit. A.a) pentru proiectare şi asistenţă tehnică, asimilate categoriei de active necorporale, după cum urmează: studii de teren, obţinere de avize, acorduri şi autorizaţii;

b) achiziţiile, inclusiv achiziţiile în leasing financiar, de know-how sau de cunoştinţe tehnice nebrevetate, software, brevete şi licenţe pentru pregătirea şi implementarea proiectului, dacă leasingul financiar se derulează pe perioada de implementare a proiectului şi dacă transferul proprietăţii bunului către beneficiar se realizează înainte de ultima cerere de plată.

(2)    Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor cofinanţate din FEP trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii:

a) să fie considerate active amortizabile;

b) să fie achiziţionate în condiţii de piaţă;

c) să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate în exclusivitate în locaţia în care a beneficiat de finanţare nerambursabilă pentru minimum 5 ani, termen calculat din momentul în care investiţia a fost finalizată.

(3)  Pentru categoriile de beneficiari ai cofinanţării din FEP care, pe perioada derulării proiectului, precum şi în perioada de monitorizare, îşi schimbă tipul şi dimensiunea întreprinderii avute la data depunerii cererii de finanţare, în sensul trecerii de la categoria de microîntreprindere la categoria de întreprindere mică sau mijlocie, respectiv de la categoria întreprindere mică sau mijlocie la categoria alte întreprinderi, cheltuielile pentru finanţare rămân eligibile pe toată perioada derulării proiectului şi în perioada de monitorizare.

Art. 23. - Proiectele depuse de beneficiarii publici pentru finanţare prin FEP se încadrează în categoria proiectelor negeneratoare de profit şi sunt de utilitate publică.

Art. 24. - (1) Durata maximă de execuţie a investiţiei cofinanţate din FEP este de 2 ani de la data încheierii contractului de finanţare.

(2) Durata maximă de execuţie prevăzută la alin. (1) poate fi prelungită cu acordul prealabil al părţilor contractante şi cu aplicarea penalităţilor prevăzute în contractul de finanţare, cu excepţia investiţiilor care prevăd adaptarea la standardele comunitare, caz în care această prelungire nu poate depăşi termenul de graţie legal impus pentru adaptarea la standarde.

Art. 25. - Nu sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli:

a) taxa pe valoarea adăugată recuperabilă;

b) dobânda la datorie;

c)   contravaloarea aferentă bunurilor furate, pierdute, confiscate sau dispărute, care fac obiectul proiectului;

d) impozitele, taxele vamale şi taxele cu efect echivalent cu al celor vamale de plătit la importul de mărfuri;

e)  comisioanele bancare, costurile garanţiilor şi cheltuielile similare;

f) costurile de schimb valutar, taxele şi pierderile ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro FEP;

g) în cazul contractelor de leasing nu sunt eligibile costurile aferente: taxa de management, dobânzile;

h) cheltuiala legată de proiectele care au generat taxe de utilizator sau participant înainte de încheierea proiectului, fără ca sumele respective să fi fost deduse din costurile eligibile;

i) amenzile, penalităţile şi cheltuielile de judecată.

Art. 26. - (1) Contractul de finanţare pentru investiţiile cofinanţate din FEP, în integralitatea sa, precum şi toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din acesta nu pot face obiectul cesiunii.

(2) In caz de imposibilitate, neimputabilă beneficiarului, de a executa prevederile contractuale, activitatea va fi preluată, la cerere, de succesorul/succesorii său/săi în drepturi, potrivit prevederilor legale în materie, cu aprobarea expresă şi prealabilă a contractanţilor.

(3)  Beneficiarul nu are dreptul să constituie garanţii sau ipoteci asupra investiţiei ce face obiectul contractului de finanţare, care să devină executorii mai devreme de împlinirea a 5 ani de la finalizarea investiţiei.

CAPITOLUL III

Reguli financiare

Art. 27. - (1) In conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului şi potrivit prevederilor POP, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2007) 6.664 din 14 decembrie 2007, contribuţia financiară acordată de Comunitatea Europeană din FEP se completează cu contribuţia naţională, asigurată anual de la bugetul de stat.

(2) Alocările financiare totale ale contribuţiei publice din FEP şi de la bugetul de stat, defalcate pe ani, pe axe, aferente perioadei de programare 2007-2013, sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3)   Se pot angaja cheltuieli prin decizia/contractul de finanţare numai în limita sumelor stabilite pentru fiecare măsură de către autoritatea de management.

(4) Incheierea contractelor de finanţare sau emiterea deciziei de finanţare se poate face începând cu data aprobării POP prin decizia Comisiei Europene.

CAPITOLUL IV

Reguli pentru monitorizare şi evaluare

Art. 28. - (1) Pentru examinarea progresului înregistrat de POP 2007-2013, comparativ cu obiectivele propuse, instituţiile implicate în implementare desfăşoară activităţi de monitorizare şi evaluare, pe baza datelor puse la dispoziţia acestora de către beneficiarii de cofinanţare din FEP

(2) Beneficiarii cofinanţării din FEP trebuie să furnizeze toate datele solicitate de instituţiile implicate atât în perioada de implementare a proiectelor, cât şi ulterior finalizării acestora.

CAPITOLUL V

Reguli generale pentru control

Art. 29. - Beneficiarii măsurilor de sprijin cofinanţate din FEP asigură accesul la locul de implementare a investiţiilor, însoţesc echipele de control şi pun la dispoziţia acestora, în timp util, toate informaţiile şi documentele relevante, potrivit prevederilor procedurilor specifice de control, corespunzătoare fiecărei instituţii responsabile.

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

Art. 30. - Beneficiarul trebuie să depună din proprie iniţiativă toate eforturile pentru a lua cunoştinţă despre toate informaţiile oferite, astfel încât să cunoască înainte de asumarea obligaţiilor toate drepturile şi obligaţiile născute din decizia/contractul de finanţare.

Art. 31. - (1) In conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, ANPA stabileşte liste cu cheltuielile eligibile, având în vedere conţinutul POP şi prevederile Regulamentului (CE) al Consiliului nr. 1.198/2006 şi ale Regulamentului (CE) nr. 498/2007 al Comisiei de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit.

(2)  Listele prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.

(3) In vederea verificării şi confirmării eligibilităţii cheltuielilor efectuate pentru realizarea unei operaţiuni, autoritatea de management stabileşte proceduri specifice aprobate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale.

Art. 32. - Hotărârea Guvernului nr. 1.390/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 12 noiembrie 2008, se abrogă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

Şeful Departamentului pentru Afaceri Europene,

Vasile Puşcaş

p. Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

ANEXA Nr. 1

Alocarea financiară anuală a contribuţiei publice (în euro, pentru întreaga perioadă de programare 2007-2013)

Contribuţie publică anuală

TOTAL

An

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

FEP

15.127.527

22.157.050

30.156.234

36.391.468

39.257.052

42.262.575

45.362.301

230.714.207

Buget naţional

5.042.509

7.385.683

10.052.077

12.130.487

13.085.683

14.087.525

15.120.767

76.904.736

ANEXA Nr. 2

Alocarea financiară a contribuţiei publice pe axe (în euro, pentru întreaga perioadă de programare 2007-2013)

Axă prioritară

Contribuţia

publică totală

(euro)

Contribuţie FEP (euro)

Rată de cofinanţare FEP

(%)

Contribuţie naţională (euro)

Rată de contribuţie naţională

(%)

Axa 1

13.300.000

9.975.000

75%

3.325.000

25%

Axa 2

140.000.000

105.000.000

75%

35.000.000

25%

Axa 3

40.000.000

30.000.000

75%

10.000.000

25%

Axa 4

100.000.000

75.000.000

75%

25.000.000

25%

Axa 5

14.318.942,7

10.739.207

75%

3.579.735,7

25%

TOTAL:

307.618.942,7

230.714.207

76.904.735,7


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 442/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 442 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 442/2009
Hotărârea 1294 2011
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013
Hotărârea 778 2011
pentru modificarea art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operaţional pentru Pescuit 2007-2013
Hotărârea 1356 2010
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European pentru Pescuit prin Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013
Hotărârea 1347 2009
privind consolidarea capacitatii de gestionare a Programului operational pentru pescuit
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu