Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA URGENTA Nr

ORDONANTA URGENTA   Nr. 186 din 25 noiembrie 2008

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 810 din 3 decembrie 2008Având în vedere:

- analiza execuţiei bugetare derulată pe parcursul celor 10 luni ale anului 2008,

- necesitatea asigurării fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării normale a activităţii instituţiilor publice, precum şi pentru finanţarea unor acţiuni şi programe urgente,

ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecinţe negative următoarele:

- imposibilitatea asigurării fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării activităţii acestora;

- imposibilitatea asigurării fondurilor necesare finanţării cheltuielilor de personal pentru toate instituţiile publice, precum şi finanţării cheltuielilor de personal pentru instituţiile de învăţământ preuniversitar de stat ale comunelor, oraşelor şi municipiilor şi învăţământ special;

- imposibilitatea asigurării fondurilor necesare plăţii unor drepturi cu caracter social;

- imposibilitatea asigurării fondurilor necesare plăţii drepturilor de asistenţă socială în luna decembrie 2008, în special a alocaţiilor de stat pentru copii, indemnizaţiilor pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap şi a drepturilor persoanelor cu handicap;

- imposibilitatea asigurării fondurilor necesare plăţii dobânzilor aferente datoriei publice interne directe, precum şi plăţii comisioanelor şi altor costuri aferente împrumuturilor interne;

- întârzieri în derularea unor activităţi şi programe ale unor ordonatori principali de credite, ca urmare a insuficienţei surselor de finanţare,

având în vedere că toate aceste aspecte constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă îl constituie rectificarea bugetului de stat pe anul 2008, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 şi 902 bis din 31 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 2. - (1) Veniturile şi cheltuielile bugetului de stat pe anul 2008 se diminuează cu suma de 570,0 milioane lei.

(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2008 se majorează cu suma de 570,0 milioane lei pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 9.

(3) Influenţele la cheltuielile bugetului de stat, pe ordonatori principali de credite, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

CAPITOLUL II

Modificări ale destinaţiilor cheltuielilor bugetului de stat

Art. 3. - (1) Se autorizează Consiliul Concurenţei, Secretariatul General al Guvernului, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Ministerul Justiţiei, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, Serviciul Român de Informaţii, Consiliul Superior al Magistraturii, Academia Română şi Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ca, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, să efectueze redistribuiri de sume în cadrul bugetului propriu şi al bugetelor instituţiilor subordonate, după caz, între toate subdiviziunile bugetare şi între programele-anexe la bugetul acestora, pentru asigurarea sumelor necesare plăţii drepturilor de natură salarială şi a contribuţiilor de asigurări sociale aferente.

(2) Se autorizează Ministerul Sănătăţii Publice să efectueze redistribuiri de credite pentru asigurarea fondurilor necesare plăţii drepturilor salariale ale personalului care se finanţează din transferuri de la bugetul de stat şi ale personalului din instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.

(3) Bugetul Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei, anexă la bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor, se majorează la venituri şi la cheltuieli cu suma de 177 mii lei.

(4) Cancelaria Primului-Ministru şi Ministerul Apărării pot efectua redistribuiri de fonduri în veniturile şi cheltuielile bugetelor activităţilor finanţate integral din venituri proprii.

Art. 4. -In bugetul Secretariatului General al Guvernului, la anexa nr. 3/1301/13 „Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli şi alineate pe anul 2008", pentru Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale, la capitolul 67.10 „Cultură, recreere şi religie", titlul „Bunuri şi servicii", se introduce alineatul 20.06.02 „Deplasări în străinătate" cu suma de 60 mii lei, prin diminuarea alineatului 20.06.01 „Deplasări interne, detaşări, transferări" cu aceeaşi sumă.

Art. 5. - Se autorizează Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor să redistribuie suma de 4,0 mii lei de la „Programul operaţional de cooperare teritorială transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013", sursa de finanţare „buget de stat", la „Programul de cooperare teritorială europeană INTERACT", aceeaşi sursă, prevăzute în anexa nr. 3/15/18.

Art. 6. - Ministerul pentru Intreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale introduce în bugetul propriu, la capitolul 87.01 „Alte acţiuni economice", titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice", alineatul „Transferuri către bugetele locale pentru realizarea obiectivelor de investiţii în turism" cu suma de 8 milioane lei, care se asigură prin redistribuire în cadrul prevederilor bugetare aprobate.

Art. 7. - (1) Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale pe anul 2008 se suplimentează cu suma de 400 mii lei, la capitolul 61.08 „Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul „Alte transferuri", articolul „Transferuri interne", alineatul „Programe finanţate în cadrul facilităţii Schengen".

(2) Bugetul fondurilor externe nerambursabile al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative pe anul 2008 se diminuează cu suma de 400 mii lei la capitolul 61.08 „Ordine publică şi siguranţă naţională", titlul „Alte transferuri", articolul „Transferuri interne", alineatul „Programe finanţate în cadrul facilităţii Schengen".

Art. 8. - Programul 2008 şi programul rectificat, aprobat Serviciului de Telecomunicaţii Speciale prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008, se corectează prin diminuarea cheltuielilor totale şi a poziţiei de cheltuieli „Bunuri şi servicii" cu suma de 1.500 mii lei, diminuându-se corespunzător cheltuielile şi deficitul bugetului de stat.

CAPITOLUL III

Dispoziţii referitoare la bugetele locale

Art. 9. - (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pe anul 2008, pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, se majorează cu 136,9 milioane lei, potrivit anexei nr. 2.

(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la alin. (1), sunt destinate finanţării sistemului de protecţie a copilului şi centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap, drepturilor privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul preuniversitar de stat şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore şi cheltuielilor aferente învăţământului special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională.

(3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pe anul 2008, pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi al municipiului Bucureşti, se majorează cu 433,1 milioane lei, potrivit anexei nr. 3.

(4) Repartizarea sumelor prevăzute la alin. (3) pe comune, oraşe, municipii, sectoare şi municipiul Bucureşti, după caz, se face prin decizie a directorului direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, după consultarea consiliului judeţean şi a primarilor şi cu asistenţa tehnică de specialitate a inspectoratului şcolar.

CAPITOLUL IV

Responsabilităţi în aplicarea legii

Art. 10. - Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să efectueze redistribuiri de credite bugetare în bugetul propriu şi al ordonatorilor din subordine, între toate subdiviziunile clasificatiei bugetare, în vederea acoperirii sumei de 45.000 mii lei, destinată finanţării cheltuielilor privind despăgubirile, prevăzute în art. 22 din Legea nr. 388/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 11. - (1) Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să introducă, la propunerea ordonatorilor principali de credite, modificările ce rezultă din aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă în volumul şi structura bugetului de stat, bugetului activităţilor finanţate integral din venituri proprii, bugetului instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii, bugetului fondurilor externe nerambursabile, precum şi în bugetele ordonatorilor principali de credite, pe anul 2008.

(2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), ordonatorii principali de credite, în termen de 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, comunică Ministerului Economiei şi Finanţelor detalierea modificărilor aprobate conform acesteia.

(3) Ordonatorii principali de credite ale căror bugete se modifică conform prezentei ordonanţe de urgenţă sunt autorizaţi să detalieze influenţele aprobate şi să introducă modificările corespunzătoare în bugetele lor si în anexele la acestea pe anul 2008.

(4) In vederea introducerii modificărilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, ordonatorii principali de credite pot efectua redistribuiri de credite bugetare între toate naturile de cheltuieli, prin derogare de la prevederile care interzic virările de credite bugetare, cu excepţia alineatelor bugetare care prevăd sume ce se transferă către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

Art. 12. - La alineatul (2) al articolului 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, după litera n) se introduc două noi litere, literele o) şi p), cu următorul cuprins:

,,o) autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat, care potrivit legii au competenţa de a-şi aproba bugetele proprii;

p) aparatură audiovideo pentru activitatea specifică de producţie artistică teatrală, muzicală şi cinematografică."

Art. 13. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei şi finanţelor,

Tiberiu Valentin Mavrodin,

secretar de stat

*) Anexele nr. 1-3 sunt reproduse în facsimil.

INFLUENŢE

la cheltuielile bugetului de stat, pe ordonatori principali de credite, pe anul 2008

ANEXA Nr. 1

                                                                                                                   - mii lei -

Nr. crt.

Ordonatori principali de credite

Influenta

+/-

TOTAL BUGET DE STAT

-570.000

1.

Senatul României

-13.000

2.

Camera Deputaţilor

-7.500

3.

Înalta Curte de Casaţie si Justiţie

-5.000

4.

Cancelaria Primului-Ministru

-15.000

5.

Secretariatul General al Guvernului

-30.000

6.

Ministerul Afacerilor Externe

-15.000

7.

Ministerul Dezvoltării. Lucrărilor Publice si Locuinţelor

-166.000

8.

Ministerul Economiei si Finanţelor

-33.000

9.

Ministerul Apărării

-200.000

10

Ministerul Internelor si Reformei Administrative

33.000

11.

Ministerul Muncii. Familiei si Egalităţii de Şanse

1.085.600

12.

Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comerţ. Turism si Profesii Liberale

-10.000

13.

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

-436.000

14.

Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile

-100.000

15.

Ministerul Transporturilor

-420.000

16.

Ministerul Educaţiei. Cercetarii si Tineretului

-570.000

17.

Ministerul Sănătăţii Publice

70.000

18.

Ministerul Culturii si Cultelor

-10.000

19.

Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei

-6.000

20.

Ministerul Public

10.000

21.

Serviciul de Protecţie si Paza

-12.500

22.

Autoritatea Naţionala Sanitara Veterinara si pentru Siguranţa Alimentelor

-20.000

23.

Societatea Romana de Televiziune

-24.495

24.

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului

2.200

25.

Academia Oamenilor de Ştiinţa din România

-2.800

26.

Ministerul Economiei si Finanţelor- Acţiuni Generale

325.495

- cheltuieli aferente datoriei publice

310.000

- Fondul National de Dezvoltare

15.495

ANEXA Nr. 2

I Program actualizat

II Influenţe

III Program rectificat

SUME

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor, pe anul 2008

                                                                                                                   - mii lei -

Nr

crt.

Judeţul

TOTAL

din care, pentru:

Susţinerea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor de asistenţa socială a persoanelor cu handicap

TOTAL

I

1.702.947

824.362

II

136.929

100.000

III

1.839.876

924.362

1

ALBA

I

42.105

23.063

II

3.871

2.968

III

45.976

26.031

2

ARAD

I

38.236

16.503

II

5.057

1.390

III

43.293

17.893

3

ARGEŞ

I

48.471

25.145

II

3.125

2.495

III

51.596

27.640

4

BACĂU

I

55.278

30.184

II

11.482

9.900

III

66.760

40.084

5

BIHOR

I

60.665

22.945

II

4.770

4.169

III

65.435

27.114

6

BISTRITA-NASAUD

I

36.908

13.811

II

1.044

1.000

III

37.952

14.811

7

BOTOŞANI

I

45.523

23.268

II

6.598

5.206

III

52.121

28.474

8

BRAŞOV

I

38.984

15.551

II

5.697

3.494

III

44 681

19.045

9

BRĂILA

I

28.279

13.453

II

2.182

1.097

III

30.461

14.550

10

BUZĂU

I

40.303

19.696

II

2.458

1.654

III

42.761

21.350

11

CARAS-SEVERIN

I

36.841

16.926

II

4.480

3.578

III

41.321

20.504

12

CALARASI

I

21.996

13.240

II

1.767

1.182

III

23.763

14.422

                                                                                                                  - mii lei -

Nr. crt.

Judeţul

TOTAL

din care, pentru:

susţinerea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor de asistenţă sociala a persoanelor cu handicap

13

CLUJ

I

63.347

20.230

II

0

823 *)

III

63347

21 053

14

CONSTANTA

I

51.673

27.016

II

6.484

4.600

III

60.157

31.616

15

COVASNA

I

16.192

6.261

II

2.453

2.200

III

18645

8461

16

DAMBOVITA

I

41.061

21.211

II

3.458

2.700

III

44 519

23 911

17

DOLJ

I

44.855

15.453

II

2.181

1.500

III

47.036

16.953

18

GALAŢI

I

42 729

17.616

II

5.810

5.200

III

48.539

22.816

19

GIURGIU

I

20.465

11.656

II

1.054

765

III

21.519

12.421

20

GORJ

I

29 326

15646

II

2.733

2.163

III

32.059

17.809

21

HARGHITA

I

24.878

12.389

II

3 692

3 300

III

28.570

15 689

22

HUNEDOARA

I

38.168

20.719

II

621

0

III

38 789

20.719

23

IALOMIŢA

I

19.872

9.584

II

65

500 *)

III

19.937

10.084

24

IAŞI

I

81.930

40.196

II

3 058

2.120

III

84.988

42.316

25

ILFOV

I

23 767

12.679

II

0

0

III

23 767

12 679

26

MARAMUREŞ

I

47.569

21.470

II

3 621

1 861

III

51 190

23 331

27

MEHEDINŢI

I

22.653

9.966

II

2.247

1.416

III

24 900

11 382

28

MUREŞ

I

55.436

31.767

II

3.688

1.730

III

59.124

33.497

*) La judeţele Cluj şi Ialomiţa suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru susţinerea sistemului de protecţie a copilului şi a cerinţelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap se asigură prin diminuarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor din învăţământul special şi centrelor judeţene de resurse şi asistenţă educaţională.

                                                                                                                  - mii lei -

Nr crt.

Judeţul

TOTAL

din care. pentru:

susţinerea sistemului de

protecţie a copilului şi a centrelor de asistenţă sociala a persoanelor cu handicap

29

NEAMŢ

I

53.986

24.403

II

2.061

1.500

III

56.047

25.903

30

OLT

I

37.531

20.068

II

2.493

2.000

III

40 024

22.068

31

PRAHOVA

I

61.589

36.237

II

849

500

III

62.438

36.737

32

SATU MARE

I

35.835

18.529

II

1.709

1.639

III

37.544

20.168

33

SĂLAJ

I

26.635

13.145

II

314

0

III

26.949

13.145

34

SIBIU

I

47.270

21.828

II

3.230

2.355

III

50.500

24.183

35

SUCEAVA

I

77.136

33.139

II

5.058

2.500

III

82.194

35.639

36

TELEORMAN

I

25.842

12.385

II

3.861

2.960

III

29.703

15.345

37

TIMIŞ

I

68.148

27.216

II

581

0

III

68.729

27.216

38

TULCEA

I

26.332

16.455

II

1 887

1.500

III

28.219

17.955

39

VASLUI

I

52.123

30.318

II

13.083

11.222

III

65.206

41.540

40

VÂLCEA

I

38.542

22.368

II

2.975

2.242

III

41.517

24.610

41

VRANCEA

I

34.468

20.627

II

3.132

2.571

III

37.600

23.198

ANEXA Nr. 3

I Program actualizat

II Influenţe

III Program rectificat

SUME

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi al municipiului Bucureşti, pe anul 2008

                                                                                                                  - mii lei -

Nr.

crt.

Judeţul

TOTAL

din care, pentru:

finanţarea cheltuielilor de personal din instituţiile de învăţamânt preuniversitar de stat ale comunelor, oraşelor şi municipiilor

TOTAL

I

10.121.356

8.345.495

II

433.071

433.071

III

10.554.429

8.778.566

1

ALBA

I

197.620

168.292

II

10.100

10.100

III

207.720

178.392

2

ARAD

I

220.692

178.748

II

43.837

43.837

III

264.529

222585

3

ARGEŞ

I

310.733

262.960

II

10.000

10.000

III

320.733

272.960

4

BACĂU

I

340.544

291.022

II

10.000

10 000

III

350.544

301.022

5

BIHOR

I

324.462

258.629

II

5.000

5.000

III

329.462

263.629

6

BISTRITA-NASAUD

I

161.159

141.566

II

4.300

4.300

III

165.459

145.866

7

BOTOŞANI

I

221.969

186.061

II

4.000

4.000

III

225.969

190.061

8

BRAŞOV

I

264,644

220.859

II

9.100

9.100

III

273.744

229.959

9

BRĂILA

I

159.701

133.165

II

6.600

6 600

III

166.301

139 765

10

BUZĂU

I

236.786

190.400

II

10.500

10.500

III

247.286

200.900

11

CARAS-SEVERIN

I

154.268

123.805

II

4.100

4.100

III

158.366

127.905

12

CĂLĂRAŞI

I

139.424

109.987

II

4.500

4.500

III

143.924

114 487

                                                                                                                  - mii lei -

Nr.

crt.

Judeţul

TOTAL

din care, pentru :

finanţarea cheltuielilor de personal din instituţiile de învâţâmânt preuniversitar de stat ale comunelor, oraşelor şi municipiilor

13

CLUJ

I

301.390

264.480

II

15.000

15.000

III

316.390

279.480

14

CONSTANTA

I

286.905

242.341

II

10 500

10.500

III

297.405

252.841

15

COVASNA

I

124.852

108.185

II

6.000

6.000

III

130 852

114.185

16

DAMBOVITA

I

250.120

205.305

II

0

0

III

250.120

205.305

17

DOLJ

I

356.560

268.475

II

15.800

15.800

III

372.360

284,275

18

GALAŢI

I

282 434

234.964

II

0

0

III

282.434

234.964

19

GIURGIU

I

107.040

87.923

II

5.000

5,000

III

112.040

92.923

20

GORJ

I

197.293

163.201

II

9.000

9.000

III

206.293

172.201

21

HARGHITA

I

184.642

163.554

II

5 900

5.900

III

190 542

169.454

22

HUNEDOARA

I

223.020

187.989

II

15.000

15.000

III

238.020

202.989

23

IALOMIŢA

I

144.721

104.939

II

5.500

5.500

III

150 221

110.439

24

IAŞI

I

398 343

338.546

II

12 000

12.000

III

410 343

350.546

25

ILFOV

I

104.065

75.548

II

6.600

6.600

III

110.665

82.148

25

MARAMUREŞ

I

265 979

226.345

II

4 300

4.300

III

270 279

230.645

27

MEHEDINŢI

I

160.500

121.323

II

6.900

6.900

III

167.400

128,223

28

MUREŞ

I

301.437

256.367

II

2 500

2.500

III

303 937

258.867

                                                                                                                 - mii lei -

Nr. crt.

Judeţul

TOTAL

din care; pentru :

finanţarea cheltuielilor de personal din instituţiile de învăţâmânt preuniversitar de stat ale comunelor, oraşelor şi municipiilor

29

NEAMŢ

I

270.592

213.010

II

13.000

13.000

III

283.592

226.010

30

OLT

I

234.383

196.650

II

8.200

8.200

III

242.583

204.850

31

PRAHOVA

I

338.788

284.147

II

4.000

4.000

III

342.788

288.147

32

SATU MARE

I

211.772

185.111

II

0

0

III

211.772

185.111

33

SĂLAJ

I

147.048

122.901

II

1.000

1.000

III

148.048

123.901

34

SIBIU

I

203.965

165.951

II

7.700

7.700

III

211.665

173.651

35

SUCEAVA

I

337.515

289.808

II

16.000

16.000

III

353.515

305.808

36

TELEORMAN

I

187.861

152.604

II

2.000

2.000

III

189.861

154.604

37

TIMIŞ

I

283.957

244.676

II

10.100

10.100

III

294.057

254.776

33

TULCEA

I

109.726

93.785

II

3.500

3.500

III

113.226

97.285

39

VASLUI

I

241.858

187.968

II

11.500

11.500

III

253.358

199.468

42

VÂLCEA

I

206.966

168.759

II

8.200

8.200

III

215.166

176.959

41

VRANCEA

I

179.458

139.558

II

4.900

4.900

III

184.358

144.458

42

MUN. BUCUREŞTI

I

746.166

585.588

II

100.934

100.934 *)

III

847.100

686.522

*) Inclusiv pentru finanţarea învăţământului special şi a centrelor de resurse şi asistenţă educaţională.


SmartCity5

COMENTARII la OUG 186/2008

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 186 din 2008
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ scăzută cu 3%? Oferim împrumuturi de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistăm la o experiență financiară în schimbare a vieții.
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu