Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.405 din 25.02.2019

pentru aprobarea Procedurii de emitere a acordului privind respectarea exigenţelor de performanţă referitoare la siguranţa digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-075, precum şi aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-076
ACT EMIS DE: Ministerul Apelor si Padurilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 218 din 20 martie 2019SmartCity1

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 142.040 din 14.01.2019 al Direcţiei managementul riscului la inundaţii şi siguranţa barajelor,ţinând seama de Avizul tehnic consultativ al Comisiei naţionale pentru siguranţa digurilor - CONSIDIG cuprins în Referatul nr. 93.803 din 14.12.2018,în temeiul prevederilor art. 10 din Legea siguranţei digurilor nr. 259/2010, republicată, precum şi ale art. 13 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul apelor şi pădurilor emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Procedura de emitere a acordului privind respectarea exigenţelor de performanţă referitoare la siguranţa digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-075, prevăzută în anexa nr. 1. Articolul 2Se aprobă Procedura de emitere a autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-076, prevăzută în anexa nr. 2. Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 4Direcţia tehnică de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale din domeniul apelor va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. Articolul 5 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul apelor şi pădurilor,Adriana Petcu,secretar de statBucureşti, 25 februarie 2019.Nr. 405.ANEXA Nr. 1PROCEDURA de emitere a acordului privind respectarea exigenţelor de performanţă referitoare la siguranţa digurilor de apărare împotriva inundaţiilor - NTLH-075 Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1În conformitate cu prevederile art. 1 şi 2 din Legea siguranţei digurilor nr. 259/2010, republicată, respectarea exigenţelor de siguranţă a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor este obligatorie pentru toţi deţinătorii digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, în toate etapele de realizare şi de exploatare a acestora: proiectare, execuţie, exploatare în perioada de execuţie, de punere în funcţiune, exploatare curentă, conservare, postutilizare sau dezafectare. Articolul 2
(1) În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 259/2010, republicată, este obligatoriu să se obţină de la autoritatea publică centrală din domeniul apelor acordul privind respectarea exigenţelor de performanţă referitoare la siguranţa digurilor, denumit în continuare acord, în următoarele situaţii:a)pentru proiecte de realizare a unor diguri noi; b)pentru intervenţii constructive care refac parametrii de bază ai digurilor aflate în exploatare, în vederea punerii în siguranţă a acestora; c)pentru intervenţii constructive care modifică parametrii de bază ai digurilor aflate în exploatare, în vederea punerii în siguranţă a acestora; d)pentru trecerea în conservare, postutilizarea sau dezafectarea digurilor aflate în exploatare.
(2) În conformitate cu prevederile Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-074, aprobate prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 393/2019, se supun prevederilor prezentei proceduri proiectele pentru realizarea de diguri noi şi proiectele pentru reabilitarea sau refacerea digurilor existente care modifică parametrii de bază ai acestora. Pentru lucrările noi, acordul se emite pe baza documentaţiei tehnice la faza studiu de fezabilitate (SF) sau faza unică, după caz. Pentru celelalte situaţii, acordul se emite pe baza documentaţiei tehnice la faza SF, documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI), sau faza unică, după caz. Toate aceste documentaţii sunt denumite în continuare proiecte de lucrări la diguri.
Articolul 3Acordul reprezintă actul tehnico-juridic care stabileşte exigenţele de performanţă referitoare la siguranţa digurilor necesar a fi respectate de titularii de investiţie, în cazul proiectelor de realizare a unor diguri noi sau de către deţinătorii de diguri de apărare împotriva inundaţiilor existente.
Capitolul IICompetenţele de emitere a acordului Articolul 4
(1) Acordul se emite de autoritatea publică centrală din domeniul apelor, în baza avizului comisiei de avizare, conform prevederilor Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-074, aprobate prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 393/2019.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) pentru lucrările încadrate în categoriile de importanţă C şi D, acordul se emite de către unităţile teritoriale ale Administraţiei Naţionale „Apele Române", în baza avizului comisiilor de avizare teritoriale, conform prevederilor Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-074, aprobate prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 393/2019.
(3) Acordul se solicită de la autoritatea publică centrală din domeniul apelor sau, după caz, de la unităţile teritoriale ale Administraţiei Naţionale „Apele Române", în competenţa căreia se află lucrarea, denumite în continuare autorităţi competente, în conformitate cu prezenta procedură.
(4) Pentru emiterea acordului, comisia de avizare/comisiile de avizare teritorială(e) organizează şedinţe de avizare în care analizează documentaţiile de evaluare a siguranţei pentru proiectele de lucrări la diguri şi emite/emit un aviz cu recomandarea clară de emitere a acordului de către autorităţile prevăzute la alin. (3), conform prevederilor Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-074, aprobate prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 393/2019.
(5) Avizul favorabil al comisiei de avizare/comisiilor de avizare teritoriale este obligatoriu pentru emiterea acordului pentru toate situaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1).
Capitolul IIIEmiterea acordului de funcţionare în siguranţă a digurilor Articolul 5
(1) Acordul se solicită de către deţinătorii de diguri sau titularii de investiţie pe baza unui referat de expertizare-avizare întocmit de un expert atestat de autoritatea publică centrală din domeniul apelor pentru expertizarea siguranţei digurilor, care analizează proiectele de lucrări la diguri, după cum sunt acestea menţionate la art. 2 alin. (2).
(2) Referatul de expertizare-avizare privind soluţia tehnică prevăzută în proiectul de lucrări la diguri se întocmeşte în conformitate cu prevederile Procedurii pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-072, aprobată prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 1.196/2018.
(3) Referatele de expertizare-avizare şi documentaţiile aferente sunt depuse de către deţinătorii de diguri sau titularii de investiţie la secretariatele tehnice ale comisiei de avizare/comisiilor de avizare teritoriale, conform prevederilor Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-074, aprobate prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 393/2019.
(4) Modelul de cerere pentru emiterea acordului de funcţionare în siguranţă a digului este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură.
Articolul 6
(1) Acordul se emite de către autoritatea competentă în termen de 30 de zile de la data solicitării acestuia.
(2) Acordul se emite în două exemplare egal valabile, conform modelului din anexa nr. 2 la procedură, în baza documentului de plată a tarifului aprobat conform prevederilor legale în vigoare. Exemplarul nr. 1 al acordului se transmite deţinătorului de dig sau titularului de investiţie, iar exemplarul nr. 2 al acordului se păstrează la autoritatea competentă.
Articolul 7
(1) Acordul îşi menţine valabilitatea pe toată durata execuţiei lucrărilor la diguri, dar nu mai mult de 5 ani, cu condiţia respectării prevederilor cuprinse în acesta. Dacă timp de 2 ani de la data emiterii acordului execuţia lucrărilor nu a început, acesta îşi pierde valabilitatea.
(2) Reînnoirea acordului este posibilă numai la cererea titularului actului de reglementare, printr-o solicitare în scris, depusă la autoritatea competentă, cu cel puţin 60 de zile înainte de data expirării valabilităţii acordului în vigoare, în conformitate cu prevederile legale.
Articolul 8În cazul pierderii sau deteriorării acordului de funcţionare în siguranţă, deţinătorul sau titularul de investiţie poate solicita eliberarea unei copii, conform cu originalul, de la autoritatea competentă. Articolul 9Dacă prin intervenţii şi dezvoltări succesive ale unor diguri se ajunge la depăşirea nivelului de competenţă al emitentului acordului iniţial, deţinătorul sau titularul de investiţie va solicita un nou acord autorităţii competente prevăzute la art. 4, pentru situaţia nou creată.
Capitolul IVDispoziţii finale Articolul 10În cazul în care s-au produs evenimente de natură să modifice condiţiile şi exigenţele de siguranţă ale lucrărilor proiectate la diguri şi/sau în curs de execuţie, acordul îşi pierde valabilitatea, iar deţinătorul sau titularul de investiţie este obligat să obţină un alt acord de la autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile legale. Articolul 11
(1) Îndeplinirea exigenţelor de performanţă referitoare la siguranţa digurilor prevăzute în acorduri este obligatorie pentru titularii de investiţii sau deţinători, după caz.
(2) Realizarea unor lucrări de tipul celor prevăzute la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 259/2010, republicată, fără acord, este interzisă.
(3) Lipsa acordului pentru situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) constituie infracţiune şi se pedepseşte în conformitate cu prevederile art. 23 şi 24 din Legea nr. 259/2010, republicată.
Articolul 12Pentru emiterea acordului se percep tarife care se constituie într-un fond pentru siguranţa digurilor, împreună cu tarifele pentru emiterea avizelor pentru documentaţiile de expertiză tehnică pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a digurilor, gestionat de Administraţia Naţională „Apele Române", care va avea drept scop acoperirea cheltuielilor de organizare, funcţionare şi dotare ale comisiei de avizare/comisiilor de avizare teritoriale, ale Comisiei Naţionale pentru Siguranţa Digurilor - CONSIDIG şi ale Biroului Operativ al CONSIDIG. Articolul 13Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.
ANEXA Nr. 1 la Procedura NTLH-075 Model de cerere pentru emiterea acordului de funcţionare în siguranţă a digului Către Autoritatea publică centrală din domeniul apelor1 a)Subsemnatul, ........ ................ ................ ........ .........., posesor al buletinului de identitate/cărţii de identitate seria ......... (numele şi prenumele solicitantului) nr. ............, codul numeric personal ........ ................ ........, cu domiciliul în localitatea ........ ........ ............., str. ........ ........ ........... nr. ........., bl. ........., sc. ......, ap. ............, judeţul/sectorul ......, tel. ........ ..............., fax ................, b)........ ................ ................ ................ ................ ................ ........., înmatriculată la registrul comerţului cu nr. ........ ........, (denumirea instituţiei, persoană juridică) cod unic de înregistrare ........ ........ ........., cu sediul în localitatea ........ ........ ............, str. ........ ........ .......... nr. ........., bl. ............., sc. ........, ap. .............., judeţul/sectorul ........ ................ ........., tel. ........ ................ .........., fax ........ ................, reprezentată prin ........ ................ ................ ...........,în calitate de2 ........ ................ ........ ..........., (numele şi prenumele) solicită: ACORD de funcţionare în siguranţă pentru soluţia tehnică prevăzută în proiectul de lucrări la diguri3 amplasat pe râul ........ .......... , pe teritoriul localităţii ........ ............... , judeţul ........ ........... Anexăm documentaţia completă a siguranţei digului conform prevederilor Procedurii de emitere a acordului privind respectarea exigenţelor de performanţă referitoare la siguranţa digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-075, aprobată prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 405/2019. Data ........ ........ .......... L.S. Reprezentant legal, ........ ................ ........ ........ (numele, prenumele, funcţia) 1 Se detaliază conform denumirii actuale. Pentru digurile din categoriile de importanţă C şi D se trece denumirea actuală a autorităţii competente din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române". 2 Se va specifica forma de deţinere cu orice titlu sau de titular de investiţie. 3 Se va detalia în baza art. 2 alin. (2) din procedură, conform denumirii complete a documentaţiei depuse spre avizare. ANEXA Nr. 2la Procedura NTLH-075 Modelul de acord de funcţionare în siguranţă a digului AUTORITATEA PUBLICĂ CENTRALĂ DIN DOMENIUL APELOR1 ACORD nr. ........ ......... din ........ ............ de funcţionare în siguranţă pentru2 ........ ................ ................ ................ .......... În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) din Legea siguranţei digurilor nr. 259/2010, republicată, ale Hotărârii Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Procedurii de emitere a acordului privind respectarea exigenţelor de performanţă referitoare la siguranţa digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-075, aprobate prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 405/2019, în urma Solicitării ........ ................ ................ ................ ................ ........ nr. ............ din data de ........ ........, înregistrată (deţinătorul sau titularul de investiţie al digului) la........ ................ ................ ........ cu nr. ........ ........ din data de ........ ............, (autoritatea competentă) în baza Avizului nr. ............. din data ........ ..........., emis de comisia de avizare (organizată pe lângă autoritatea publică centrală din domeniul apelor pentru digurile încadrate în categoriile de importanţă A şi B/comisia teritorială3 de avizare organizată de Administraţia Naţională „Apele Române" unde se află digul), 1 Se detaliază conform denumirii actuale. Pentru digurile din categoriile de importanţă C şi D se trece Administraţia Bazinală de Apă din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române", unde se află digul, sau Administraţia Naţională „Apele Române", în cazul digurilor din administrare proprie. 2 Se va detalia denumirea lucrării hidrotehnice aflate sub incidenţa legislaţiei din domeniul siguranţei digurilor, inclusiv datele de amplasament (curs de apă, bazin hidrografic, localitate, judeţ), precum şi ale documentaţiei de proiectare. Se va detalia în baza art. 2 alin. (2) din procedură, conform denumirii complete a documentaţiei depuse spre avizare. 3 Comisia teritorială pentru digurile din categoriile de importanţă C şi D. Autoritatea publică centrală din domeniul apelor1 emite ACORDUL de funcţionare în siguranţă pentru2 ........ ................ ................ ........ ............ De la caz la caz se va completa cu precizările: dig nou;

intervenţii constructive la digul existent.Reprezentantul conducerii autorităţii publice centrale din domeniul apelor,4 ........ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ............... (semnătura şi parafa autorităţii competente) Acordul a fost emis în două exemplare, egal valabile. Ex. nr. 1 din 2 (Ex. nr. 2 din 2)5 1 Se detaliază conform denumirii actuale. Pentru digurile din categoriile de importanţă C şi D se trece Administraţia Bazinală de Apă din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române", unde se află digul, sau Administraţia Naţională „Apele Române", în cazul digurilor din administrare proprie. 2 Se va detalia denumirea lucrării hidrotehnice aflate sub incidenţa legislaţiei din domeniul siguranţei digurilor, inclusiv datele de amplasament (curs de apă, bazin hidrografic, localitate, judeţ), precum şi ale documentaţiei de proiectare. Se va detalia în baza art. 2 alin. (2) din procedură, conform denumirii complete a documentaţiei depuse spre avizare. 4 Se detaliază conform denumirii actuale. Pentru digurile din categoriile de importanţă C şi D se trece directorul Administraţiei Bazinale de Apă din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române", unde se află digul, sau directorul general al Administraţiei Naţionale „Apele Române", în cazul digurilor din administrare proprie. 5 Exemplarul nr. 2 din 2 al acordului va fi avizat de persoana cu pregătire de specialitate juridică din cadrul comisiei. ANEXA Nr. 2PROCEDURA de emitere a autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-076 Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1În conformitate cu prevederile art. 1 şi 2 din Legea siguranţei digurilor nr. 259/2010, republicată, respectarea exigenţelor de siguranţă a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor este obligatorie pentru toţi deţinătorii de diguri de apărare împotriva inundaţiilor, în toate etapele de realizare şi de exploatare a acestora: proiectare, execuţie, exploatare în perioada de execuţie, de punere în funcţiune, exploatare curentă, conservare, postutilizare sau dezafectare. Articolul 2În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 259/2010, republicată, pentru digurile aflate în exploatare, deţinătorul este obligat să obţină de la autoritatea publică centrală din domeniul apelor o autorizaţie de funcţionare în condiţii de siguranţă, denumită în continuare autorizaţie. Articolul 3Autorizaţia reprezintă actul tehnico-juridic care certifică îndeplinirea exigenţelor de performanţă referitoare la siguranţa în exploatare necesar a fi respectate de toţi deţinătorii digurilor de apărare împotriva inundaţiilor aflate în exploatare. Capitolul IICompetenţele de emitere a autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă a digurilor Articolul 4
(1) Autorizaţia se emite de autoritatea publică centrală din domeniul apelor, în baza avizului comisiei de avizare, conform prevederilor Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-074, aprobate prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 393/2019.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru lucrările încadrate în categoriile de importanţă C şi D, autorizaţia se emite de către unităţile teritoriale ale Administraţiei Naţionale „Apele Române", în baza avizului comisiilor de avizare teritoriale, conform prevederilor Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-074, aprobate prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 393/2019.
(3) Autorizaţia se solicită de către deţinătorii de diguri de la autoritatea publică centrală din domeniul apelor sau, după caz, de la unităţile teritoriale ale Administraţiei Naţionale „Apele Române", în competenţa căreia se află lucrarea, denumite în continuare autorităţi competente, în conformitate cu prezenta procedură.
(4) Pentru emiterea autorizaţiei, comisia de avizare/comisiile de avizare teritorială(e) organizează şedinţe de avizare în care analizează documentaţiile de evaluare a stării de siguranţă în exploatare pentru diguri şi emite/emit un aviz cu recomandarea clară de emitere a autorizaţiei de către autorităţile menţionate la alin. (3), conform prevederilor Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-074, aprobate prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 393/2019.
(5) Avizul favorabil al comisiei de avizare/comisiilor de avizare teritoriale este obligatoriu pentru emiterea autorizaţiei.
Capitolul IIIEmiterea autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă a digurilor Articolul 5
(1) Autorizaţia se solicită de către deţinătorii de diguri, pe baza unei documentaţii de evaluare a stării de siguranţă în exploatare pentru diguri de apărare împotriva inundaţiilor, întocmită de un expert atestat de autoritatea publică centrală din domeniul apelor pentru expertizarea siguranţei digurilor.
(2) Documentaţia de evaluare a stării de siguranţă în exploatare pentru diguri se întocmeşte în conformitate cu prevederile Procedurii pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-072, aprobată prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 1.196/2018.
(3) Documentaţia de evaluare a stării de siguranţă în exploatare şi celelalte documente şi documentaţii aferente sunt depuse de către deţinătorii de diguri la secretariatele tehnice ale comisiei de avizare/comisiilor de avizare teritoriale, conform prevederilor Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-074, aprobate prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 393/2019.
(4) Modelul de cerere pentru emiterea autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă a digului este prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură.
Articolul 6
(1) Autorizaţia de funcţionare în condiţii de siguranţă se emite în termenii stabiliţi prin avizul favorabil al comisiei de avizare/comisiilor de avizare teritoriale emis potrivit conform prevederilor Instrucţiunilor de organizare şi funcţionare a comisiilor de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-074, aprobate prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 393/2019.
(2) Autorizaţia se emite de către autoritatea competentă prevăzută la art. 4 în termen de 30 de zile de la data solicitării acesteia.
(3) Autorizaţia se emite în două exemplare egal valabile, conform modelului din anexa nr. 2 la această procedură, în baza documentului de plată a tarifului aprobat conform prevederilor legale în vigoare. Exemplarul nr. 1 al autorizaţiei se transmite deţinătorului digului, iar exemplarul nr. 2 se păstrează la autoritatea competentă.
Articolul 7Autorizaţia se emite pe o durată de maximum 10 ani, durata fiind stabilită de autoritatea competentă, şi se reînnoieşte la cerere, la expirarea perioadei pentru care a fost emisă. Solicitarea de reînnoire se face de deţinător cu cel puţin 90 de zile înainte de data expirării autorizaţiei iniţiale, în conformitate cu prevederile legale.
Capitolul IVDispoziţii finale Articolul 8În cazul producerii unor accidente sau incidente care afectează condiţiile de funcţionare a digului, autorizaţia îşi pierde valabilitatea, iar deţinătorul este obligat să obţină o altă autorizaţie de la autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile legale. Articolul 9
(1) Îndeplinirea exigenţelor de performanţă referitoare la siguranţa în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor prevăzute în autorizaţiile de funcţionare în condiţii de siguranţă este obligatorie pentru toţi deţinătorii de diguri.
(2) Exploatarea digurilor fără autorizaţie de funcţionare în condiţii de siguranţă este interzisă.
(3) Exploatarea digurilor fără autorizaţie sau fără respectarea prevederilor cuprinse în aceasta, precum şi în expertizele de evaluare a siguranţei constituie infracţiuni, iar faptele se pedepsesc în conformitate cu prevederile art. 23 şi 24 din Legea nr. 259/2010, republicată.
Articolul 10Pentru emiterea autorizaţiei se percep tarife care se constituie într-un fond pentru siguranţa digurilor, împreună cu tarifele pentru emiterea avizelor pentru documentaţiile de expertiză tehnică pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a digurilor, gestionat de Administraţia Naţională „Apele Române", care va avea drept scop acoperirea cheltuielilor de organizare, funcţionare şi dotare ale comisiei de avizare/comisiilor de avizare teritoriale, ale Comisiei Naţionale pentru Siguranţa Digurilor - CONSIDIG şi ale Biroului Operativ al CONSIDIG. Articolul 11Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta procedură.
ANEXA Nr. 1la Procedura NTLH-076 Model de cerere pentru emiterea autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă a digului Către Autoritatea publică centrală din domeniul apelor1 a)Subsemnatul, ........ ................ ................ ........ ......... posesor al buletinului de identitate/cărţii de identitate seria ............ (numele şi prenumele solicitantului), nr. ............, codul numeric personal ........ ................ ........ ........, cu domiciliul în localitatea ........ ........ ............., str. ........ ........ ........... nr. ........., bl. ........., sc. ............, ap. ........ ........, judeţul/sectorul ........ .............., tel. ........ ........ ..........., fax ........ ........ ............, b)........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ înmatriculată la registrul comerţului cu (denumirea instituţiei, persoană juridică), nr. ........ ..............., cod unic de înregistrare ........ ................ .........., cu sediul în localitatea ........ ................ ........, str. ........ ........ ........ nr. ........., bl. ............., sc. ........, ap. ............., judeţul/sectorul ........ .............., tel. ........ ........ ..........., fax ........ ................ ........ ........., reprezentată prin ........ ................ ................ ........... în calitate de2........ ................ ................ ........, (numele şi prenumele) solicită: AUTORIZAŢIE de funcţionare în condiţii de siguranţă pentru digul3 amplasat pe râul ........ ........, pe teritoriul localităţii ........ ........, judeţul ........ .............. Anexăm documentaţia completă a siguranţei digului conform prevederilor Procedurii de emitere a autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-076, aprobată prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 405/2019. Data ........ ................ ........ ............... L.S. Reprezentant legal, ........ ................ ................ ......... (numele, prenumele, funcţia) 1 Se detaliază conform denumirii actuale. Pentru digurile din categoriile de importanţă C şi D se trece denumirea actuală a autorităţii competente din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române". 2 Se va specifica forma de deţinere cu orice titlu. 3 Se va detalia în baza art. 5 din procedură, conform denumirii complete a documentaţiei depuse spre avizare. ANEXA Nr. 2la Procedura NTLH-076 Modelul de autorizaţie de funcţionare în condiţii de siguranţă pentru diguri AUTORITATEA PUBLICĂ CENTRALĂ DIN DOMENIUL APELOR1 AUTORIZAŢIE nr. ........ ................ din ........ ............. de funcţionare în condiţii de siguranţă pentru2 ........ ................ ................ ................ ........ ......... În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea siguranţei digurilor nr. 259/2010, republicată, ale Hotărârii Guvernului nr. 20/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Procedurii de emitere a autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-076, aprobată prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 405/2019, în urma Solicitării ........ ................ ................ nr. ........... din data de ................, înregistrată la ........ ................ ................ (deţinătorul digului) (autoritatea competentă) cu nr. ........ ......... din data de ........ ................, în baza Avizului nr. ........ din data ........ ........, emis de comisia centrală3 de avizare a documentaţiilor de evaluare a stării de siguranţă în exploatare a digurilor, Autoritatea publică centrală din domeniul apelor1 emite AUTORIZAŢIA de funcţionare în condiţii de siguranţă pentru2 ........ ................ ................ ................ ........ De la caz la caz se va completa cu precizările: fără restricţii/cu următoarele restricţii4: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............

cu obligativitatea realizării următoarelor măsuri5: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ..............

pentru o perioadă de timp de6 ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .Reprezentantul conducerii autorităţii publice centrale din domeniul apelor,7 ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ .......... (semnătura şi parafa autorităţii competente) Autorizaţia a fost emisă în două exemplare, egal valabile. Ex. nr. 1 din 2 (Ex. nr. 2 din 2)8 1 Se detaliază conform denumirii actuale. Pentru digurile din categoriile de importanţă C şi D se trece Administraţia Bazinală de Apă din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române", unde se află digul, sau Administraţia Naţională „Apele Române", în cazul digurilor din administrare proprie. 2 Se va detalia denumirea lucrării hidrotehnice aflate sub incidenţa legislaţiei din domeniul siguranţei digurilor, inclusiv datele de amplasament (curs de apă, bazin hidrografic, localitate, judeţ). 3 Comisia teritorială pentru digurile din categoriile de importanţă C şi D. 4 Se vor detalia restricţiile. 5 Se vor detalia măsurile recomandate de comisia de avizare, care nu condiţionează starea de siguranţă. 6 Se va specifica durata de timp autorizată. 7 Se detaliază conform denumirii actuale. Pentru digurile din categoriile de importanţă C şi D se trece directorul Administraţiei Bazinale de Apă din cadrul Administraţiei Naţionale „Apele Române", unde se află digul, sau directorul general al Administraţiei Naţionale „Apele Române", în cazul digurilor din administrare proprie. 8 Exemplarul nr. 2 din 2 al autorizaţiei va fi avizat de persoana cu pregătire de specialitate juridică din cadrul comisiei.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 405/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 405 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Sunteți interesat de un împrumut? oferim tot felul de asistență financiară tuturor persoanelor. "Imprumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investiții, consolidare acasă Împrumut, împrumut de împrumut și împrumut de companie la nivel mondial.Rata noastră de dobândă este de 3% pe an.importăm, de asemenea, consultanță financiară clienților noștri.if aveți un proiect bun sau doriți să începeți o afacere și aveți nevoie de împrumut pentru al finanța, contactați-ne imediat, pentru a putea discuta, a semna acordul și apoi a vă finanța proiectul sau afacerea pentru dvs. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare Contactați-ne prin e-mail: midland.credit2@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 531 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 2019 2005
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 660 2012
    Are you looking for financing source such as Bank Guarantee (BG) and Standby Letter Of Credit (SBLC)? I am a direct mandate to a Financial Institution who is also known as private lender specialized in the Lease of Bank / Financial Instruments in the form of Bank Guarantees (BG), Standby Letter of Credit (SBLC), Documentary Letter of Credit (DLC), Letter of Credit (LC), Performance Bonds (PB); Whether you are new starting up, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project started or an established business looking for extra CAPITAL to expand your operations, our company renders all the credible and trusted bank guarantee providers who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help/assist you secure SBLC and bank guarantee (BG) for your trade and investment from world ranked Banks such as; HSBC, Barclays Deutsche Bank Frankfurt, and Any A rated Bank in Europe e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENT: (1) Instrument: Bank Guarantee {BG} /StandBy Letter of Credit.{SBLC} (Appendix A). (2) Total Face Value: Eur/USD 1M{Minimum} to Eur/USD 10B{Maximum}. (3) Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays Bank and Deutsche Bank Frankfurt. (4) Age: One Year and One Day. (5) Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission. (6) Delivery: bank to bank SWIFT MT-799 and/or MT-760. (7) Payment: MT103 (TT/WT). (8) Hard Copy: Bonded Courier Service. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We will be glad to share our working procedures with you upon request to help us proceed towards closing deals effectively. For further inquiry contact Email : Saban.financialbg@gmail.com Skype : Saban.financialbg WhatsApp: +447554831583
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2019
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 120 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 405/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu