Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.73 din 06.08.2014

privind aprobarea Condiţiilor generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice
ACT EMIS DE: Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 599 din 12 august 2014SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale art. 29 alin. (2) din Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2013,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. a) şi ale art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Condiţiile generale asociate licenţei pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice de către operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Se aprobă Condiţiile generale asociate licenţei pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice de către operatorii economici care nu sunt concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 3Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin. Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, Niculae Havrileţ
ANEXA Nr. 1CONDIŢIILE GENERALE asociate licenţei pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice de către operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice Capitolul ICadru general Articolul 1Prezentul document stabileşte condiţiile generale în care este valabilă licenţa pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice de către operatorii concesionari ai acestui serviciu, denumită în continuare licenţă, şi constituie parte integrantă din licenţă. Articolul 2Obiectul licenţei îl reprezintă desfăşurarea activităţii de distribuţie a energiei electrice de către titularul licenţei, în regim reglementat, care constă în: a)prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice pe baza tarifelor reglementate, în zona de activitate definită în Condiţiile specifice asociate licenţei, prin utilizarea reţelei electrice de distribuţie prevăzute în Condiţiile specifice asociate licenţei; b)racordarea locurilor de consum şi/sau de producere la reţeaua electrică de distribuţie prevăzută în Condiţiile specifice asociate licenţei; c)desfăşurarea altor activităţi în cadrul serviciului de distribuţie a energiei electrice, realizate la cererea şi în beneficiul utilizatorilor reţelei electrice de distribuţie, care sunt definite în reglementările aprobate de autoritatea competentă şi care nu sunt remunerate prin tarifele prevăzute la art. 8 şi 9. Articolul 3Nu fac obiectul licenţei activităţile titularului licenţei în sectorul energiei electrice constând în prestarea de servicii la cererea utilizatorilor reţelei electrice de distribuţie, activităţi care nu sunt parte a serviciului de distribuţie a energiei electrice şi pentru care autoritatea competentă a confirmat că nu reprezintă activităţi reglementate. Articolul 4Următorii termeni utilizaţi în textul Condiţiilor licenţei sunt definiţi după cum urmează: 1. Lege -
Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare; 2. Regulament - Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2013; 3. Autoritatea competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, http://www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro; 4. Condiţiile licenţei - Condiţiile generale asociate licenţei pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice de către operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice şi Condiţiile specifice licenţei pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice de către operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice; 5. Condiţiile specifice asociate licenţei - document, parte integrantă a licenţei, aprobat prin decizia de acordare/modificare a licenţei respective, care conţine, fără a se limita la acestea, date şi informaţii privind titularul licenţei, obiectul licenţei, durata de valabilitate a licenţei etc.; 6. operator de reţea - după caz, operatorul de transport şi de sistem sau un operator de distribuţie; 7. responsabilitatea echilibrării - responsabilitatea fiecărui titular de licenţă, faţă de operatorul de transport şi de sistem, pentru menţinerea echilibrului între valorile realizate şi contractate ale producţiei, consumului şi schimburilor de energie electrică proprii, după caz; 8. situaţiile financiare - documente referitoare la activităţile ce fac obiectul licenţei, precum şi la cele pe care titularul licenţei le desfăşoară în afara licenţei şi care cuprind bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile şi notele explicative; 9. subvenţionare încrucişată - modalitate de subvenţionare interzisă de lege care vizează transferurile de resurse provenite din vânzările unor categorii de produse sau servicii ale unui operator economic pentru a sprijini activităţile acelui operator economic într-o altă categorie de produse ori în altă zonă; 10. contract de distribuţie - contractul de reţea încheiat între titularul licenţei şi un utilizator, cu respectarea contractelor-cadru aprobate de autoritatea competentă; 11. utilizator - orice persoană fizică sau juridică ale cărei instalaţii sunt racordate ori urmează a fi racordate la un sistem electroenergetic în scopul livrării de energie electrică în ori din reţeaua electrică de distribuţie a energiei electrice prevăzută în Condiţiile specifice asociate licenţei. Capitolul IIDrepturi ale titularului licenţei Articolul 5Pe durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei are dreptul exclusiv să presteze serviciul de distribuţie a energiei electrice, în condiţiile reglementărilor în vigoare, în zona definită în Condiţiile specifice asociate licenţei, folosind reţeaua electrică de distribuţie pe care o deţine în calitate de proprietar sau cu orice alt titlu legal, prevăzută în Condiţiile specifice asociate licenţei, cu respectarea prevederilor contractului de concesiune încheiat cu autoritatea contractantă. Articolul 6Pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, titularul licenţei are dreptul să încheie contracte cu utilizatorii, conform contractelor-cadru aprobate de autoritatea competentă. Articolul 7În vederea asigurării energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic definit de reglementările în vigoare, aferent reţelei electrice de distribuţie pe care o exploatează comercial şi pentru locurile de consum proprii, titularul licenţei are dreptul: a)să efectueze tranzacţii de vânzare-cumpărare de energie electrică pe piaţa angro de energie electrică, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare. b)să asigure, parţial sau în totalitate, această energie prin desfăşurarea activităţii de producere a energiei electrice, complementar activităţii de distribuţie a energiei electrice, fără drept de vânzare a energiei produse către terţe persoane. Articolul 8Pe durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei este îndreptăţit să primească contravaloarea serviciului de distribuţie a energiei electrice prestat, pe baza unor tarife reglementate de autoritatea competentă. Articolul 9Pe durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei este îndreptăţit să perceapă, potrivit reglementărilor aprobate de autoritatea competentă, tarife reglementate pentru racordarea utilizatorilor la reţeaua electrică de distribuţie. Articolul 10Titularul licenţei are dreptul să limiteze sau să întrerupă alimentarea unor utilizatori în situaţiile şi în condiţiile prevăzute de Lege şi/sau de reglementările emise de autoritatea competentă. Articolul 11Pentru a asigura funcţionarea normală a reţelei electrice de distribuţie pe care o exploatează, titularul licenţei are dreptul să exercite, în condiţiile Legii, drepturile prevăzute de Lege pentru titularii de licenţe asupra terenurilor şi bunurilor proprietate publică sau privată ale altor persoane fizice ori juridice şi asupra activităţilor desfăşurate de persoane fizice şi juridice în vecinătatea componentelor reţelei electrice de distribuţie, precum şi dreptul de acces la utilităţile publice. Articolul 12 (1) În cazul în care un terţ intenţionează să presteze serviciul de distribuţie a energiei electrice utilizând reţelele electrice de distribuţie pe care le deţine, amplasate întro zonă concesionată definită în Condiţiile specifice asociate licenţei, titularul licenţei are dreptul:a)să accepte ca terţul să realizeze serviciul de distribuţie a energiei electrice prin reţelele electrice de distribuţie proprii sau b)să refuze ca terţul să realizeze serviciul de distribuţie a energiei electrice prin reţelele electrice de distribuţie proprii, invocând dreptul exclusiv al titularului licenţei de a presta serviciul de distribuţie în zona de activitate precizată în Condiţiile specifice asociate licenţei, dobândit prin contractul de concesiune încheiat cu autoritatea contractantă şi prin licenţa acordată de autoritatea competentă. (2) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) situaţiile şi instalaţiile de distribuţie prevăzute în Condiţiile specifice asociate licenţei, pentru care titularul licenţei a încheiat convenţii cu alţi titulari de licenţă concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice.(3) În situaţia prevăzută la alin. (1), în care titularul licenţei refuză să îşi dea acordul, acesta are dreptul de a prelua acele reţele electrice de distribuţie, în condiţiile Legii şi ale reglementărilor în vigoare, cu aprobarea prealabilă a autorităţii competente. Articolul 13(1) Pentru desfăşurarea unor activităţi ce constituie drepturi sau obligaţii prevăzute în Condiţiile licenţei, titularul licenţei are dreptul să achiziţioneze lucrări, bunuri şi servicii de la terţe persoane, inclusiv de la operatori economici afiliaţi, cu respectarea prevederilor Legii şi ale reglementărilor aprobate de autoritatea competentă. Achiziţia lucrărilor, bunurilor şi/sau serviciilor de la terţe persoane, inclusiv de la operatori economici afiliaţi, se face numai pe bază de contract, care se încheie prin proceduri concurenţiale transparente şi nediscriminatorii, prevăzute de legislaţia în vigoare.(2) Achiziţiile prevăzute la alin. (1) vor fi publicate pe pagina de internet a titularului licenţei, atât în faza de ofertă, cât şi în cea de atribuire. Articolul 14În conformitate cu reglementările în vigoare, titularul licenţei are dreptul să se adreseze autorităţii competente pentru soluţionarea: a)disputelor privind accesul la reţeaua electrică de interes public;, b)disputelor pe piaţa angro, cu alţi participanţi la piaţa de energie electrică; c)neînţelegerilor precontractuale în care este angajat. Articolul 15Deciziile autorităţii competente cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea licenţei, precum şi cele cu privire la aplicarea sancţiunilor, generate de încălcarea prevederilor Condiţiilor licenţei sau ale Legii, pot fi contestate de titularul licenţei la instanţa judecătorească competentă. Articolul 16Activităţile ce fac obiectul licenţei sunt de interes public, în sensul dispoziţiilor Legii, cu excepţia celor care sunt destinate exclusiv satisfacerii consumului propriu al titularului licenţei. Capitolul IIIObligaţii ale titularului licenţei Secţiunea 1Respectarea legilor şi reglementărilor Articolul 17(1) Pe toată durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei va respecta prevederile:a)licenţei, inclusiv ale Condiţiilor licenţei; b)Legii, inclusiv ale modificărilor aduse ulterior acesteia; c)reglementărilor emise de autoritatea competentă; d)regulamentelor europene de directă aplicabilitate; e)normativelor, prescripţiilor, standardelor şi altor acte normative în vigoare în sectorul energiei electrice. (2) La cererea scrisă a autorităţii competente, titularul licenţei este obligat să participe, în condiţiile prevăzute în cerere, la elaborarea sau revizuirea reglementărilor aprobate de autoritatea competentă ori a altor acte normative din sectorul energiei electrice. Secţiunea a 2-aObligaţia de a permite utilizarea reţelei electrice de distribuţie Articolul 18(1) În termen de maximum 30 de zile de la primirea unei cereri din partea oricărui utilizator racordat la reţeaua electrică de distribuţie prevăzută în Condiţiile specifice asociate licenţei, semnată de utilizator sau de un reprezentant legal al său, prin care se solicită prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, titularul licenţei este obligat să facă o ofertă, iar, în cazul acceptării acesteia, să încheie contractul de distribuţie.(2) Titularul licenţei este obligat să respecte prevederile dispoziţiilor alin. (1) şi în situaţia utilizatorilor racordaţi la reţeaua electrică de distribuţie deţinută de o terţă persoană, care se află în imposibilitate de a asigura serviciul universal pentru acei utilizatori şi ale cărei instalaţii se află amplasate în zona de activitate a titularului licenţei. Titularul licenţei va prelua în folosinţa sau proprietatea sa reţeaua la care sunt racordaţi utilizatorii respectivi, în condiţiile reglementărilor emise de autoritatea competentă. În acest caz, termenul de 30 de zile prevăzut la alin. (1) începe să curgă de la data preluării reţelei electrice de distribuţie de către titularul licenţei.(3) Contractarea serviciului de distribuţie a energiei electrice se face în conformitate cu reglementările aprobate de autoritatea competentă, inclusiv cu respectarea contractului-cadru pentru distribuţia de energie electrică.(4) În contractele încheiate potrivit dispoziţiilor alin. (3) vor fi utilizate numai tarife de distribuţie aprobate de autoritatea competentă.(5) În cazul clienţilor finali, contractul pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice nu poate produce efecte decât dacă este în vigoare un contract pentru activitatea de furnizare a energiei electrice încheiat de clientul final cu un furnizor, conform reglementărilor în vigoare.(6) Titularul licenţei nu va face oferte şi nici nu va încheia contracte care să conţină prevederi contrare obligaţiilor prevăzute în Condiţiile licenţei sau în reglementările în vigoare. Articolul 19Titularul licenţei este obligat să îşi asume responsabilitatea echilibrării faţă de operatorul de transport şi de sistem pentru achiziţia de energie electrică necesară acoperirii consumului propriu tehnologic şi alimentării locurilor de consum proprii, conform prevederilor reglementărilor aprobate de autoritatea competentă. Articolul 20Titularul licenţei are obligaţia de a deconecta/reconecta utilizatorii de la/la reţeaua electrică de distribuţie, la cererea motivată a acestora sau a furnizorilor clienţilor finali de energie electrică, cu respectarea reglementărilor în vigoare emise de autoritatea competentă. Secţiunea a 3-aAsigurarea racordării la reţelele electrice de interes public Articolul 21 (1) La solicitarea oricărei persoane fizice sau juridice, titularul licenţei este obligat să asigure accesul la reţeaua electrică de distribuţie prevăzută în Condiţiile specifice asociate licenţei, pentru realizarea unui nou racord ori modificarea unui racord existent.(2) În scopul îndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1), titularul licenţei va proceda în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare.(3) În cazul unui utilizator care este situat în afara zonei de activitate prevăzute în Condiţiile specifice asociate licenţei, dar în apropierea limitei de demarcaţie a acesteia, titularul licenţei trebuie să asigure, la cererea acelui utilizator, adresată direct sau prin intermediul unui furnizor, cu acordul autorităţii competente, accesul la reţeaua electrică de distribuţie pe care o exploatează comercial, dacă soluţia de racordare propusă este considerată avantajoasă de către utilizator, luând în considerare atât costurile de racordare, stabilite prin tariful de racordare, cât şi plata ulterioară a tarifelor de distribuţie aplicabile.(4) Titularul licenţei are obligaţia să ofere altor titulari de licenţe, în limitele capacităţilor tehnice disponibile şi în condiţii reglementate, utilizarea reţelei electrice de distribuţie pe care o deţine/exploatează, în vederea realizării tranzitului de energie electrică între o reţea de origine şi una de destinaţie situate în afara zonei de activitate definite în Condiţiile specifice asociate licenţei.(5) În situaţia prevăzută la art. 12 alin. (1) lit. b), titularul licenţei are obligaţia de a asigura racordarea acelor utilizatori, conform reglementărilor aprobate de autoritatea competentă, în condiţii de eficienţă economică în raport cu soluţia de racordare din solicitarea refuzată, inclusiv cu considerarea tarifelor de distribuţie aplicabile. Articolul 22Pe parcursul desfăşurării activităţilor ce constituie obiectul licenţei, inclusiv în realizarea drepturilor sau obligaţiilor prevăzute în Condiţiile licenţei, titularului licenţei nu îi este permis să perceapă alte sume băneşti utilizatorilor reţelei electrice de distribuţie, în afara celor prevăzute de reglementările în vigoare aprobate de autoritatea competentă şi a celor aferente prestării unor servicii pentru care autoritatea competentă a confirmat, potrivit prevederilor art. 3, că nu reprezintă activităţi reglementate. Secţiunea a 4-aDezvoltarea reţelei electrice de distribuţie Articolul 23 (1) Titularul licenţei este obligat să realizeze lucrări de planificare şi dezvoltare a reţelelor electrice de distribuţie, în condiţii de eficienţă tehnico-economică, potrivit prevederilor din Lege şi cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare. În acest scop, titularul licenţei va consulta, dacă este cazul, operatorul de transport şi de sistem, alţi operatori de distribuţie şi/sau autorităţi ale administraţiei publice locale/centrale.(2) În vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (1), titularul licenţei este obligat să elaboreze şi să actualizeze, o dată la 2 ani:a)programe de dezvoltare optimă a reţelei electrice de distribuţie; b)programe de modernizare a instalaţiilor din cadrul reţelei electrice de distribuţie. (3) Programele prevăzute la alin. (2) sunt întocmite/actualizate pe baza studiilor de perspectivă a reţelei electrice de distribuţie, se realizează pentru un termen de perspectivă de 5 ani, sunt corelate cu programele de investiţii luate în considerare de autoritatea competentă la aprobarea tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice şi se solicită de către autoritatea competentă odată cu documentele necesare pentru fundamentarea tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice. (4) În cadrul programelor prevăzute la alin. (2) titularul licenţei este obligat să realizeze dezvoltarea de sisteme SCADA şi de sisteme de comunicaţii necesare prestării serviciului de distribuţie a energiei electrice, precum şi interconectarea acestor sisteme cu cele similare ale operatorului de transport şi de sistem şi ale utilizatorilor care au obligaţia să furnizeze operatorilor de reţea date, prin intermediul unor astfel de sisteme. Articolul 24Titularul licenţei este obligat să asigure, în condiţiile Legii şi a reglementărilor în vigoare, dezvoltarea şi finanţarea reţelei de distribuţie pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie în zona de activitate prevăzută în Condiţiile specifice asociate licenţei. Secţiunea a 5-aDispecerizarea energiei electrice Articolul 25 (1) Titularul licenţei are obligaţia să asigure dispecerizarea energiei electrice în cadrul zonei de activitate definite în Condiţiile specifice asociate licenţei. Titularul licenţei organizează şi desfăşoară activitatea de dispecerizare în instalaţiile reţelei electrice de distribuţie, în conformitate cu prevederile Legii, ale reglementărilor în vigoare emise de autoritatea competentă, în baza principiului subordonării operative şi a ordinului de învestire a centrelor de dispecer cu atributele autorităţii de conducere prin dispecer asupra instalaţiilor.(2) Titularul licenţei realizează activitatea de dispecerizare la nivelul reţelei electrice de distribuţie prin centrele de dispecer amplasate în zona de activitate prevăzută în Condiţiile specifice asociate licenţei.(3) Titularul licenţei are obligaţia de a asigura ca fiecare centru de dispecer să ducă la îndeplinire sarcinile atribuite privind planificarea operaţională, programarea operaţională şi comanda operaţională a reţelei electrice de distribuţie, în scopul de a asigura utilizatorilor serviciul de distribuţie la nivelurile calitative şi cantitative corespunzătoare obligaţiilor contractuale şi a celor prevăzute în standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice. Secţiunea a 6-aRelaţia cu operatorul de transport şi de sistem Articolul 26(1) Pentru desfăşurarea activităţilor aferente prestării serviciului de distribuţie a energiei electrice şi exploatării comerciale a reţelei electrice de distribuţie, titularul licenţei este obligat să asigure colaborarea cu operatorul de transport şi de sistem, conform reglementărilor în vigoare.(2) Titularul licenţei este obligat să supună aprobării operatorului de transport şi de sistem programul reparaţiilor şi lucrărilor de întreţinere planificate în instalaţiile cu tensiune nominală de linie de 110 kV care fac parte din reţeaua electrică de distribuţie prevăzută în Condiţiile specifice asociate licenţei.(3) Titularul licenţei are obligaţia de a asigura, în condiţiile Legii, prin intermediul reţelei electrice de distribuţie ce face obiectul licenţei, tranzitarea energiei electrice la cererea şi cu informarea operatorului de transport şi de sistem, pentru acele zone cuprinse în zona sa de activitate în care nu există capacitate suficientă prin reţelele electrice de transport. Secţiunea a 7-aRespectarea standardului de performanţă şi asigurarea calităţii serviciului Articolul 27 (1) Titularul licenţei are obligaţia de a respecta cerinţele de calitate a serviciului şi indicatorii de performanţă din standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat de autoritatea competentă.(2) Pe toată durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei urmăreşte şi înregistrează, prin compartimente specializate, conform unei proceduri proprii, modul de respectare a obligaţiilor care sunt în sarcina sa, rezultate din aplicarea reglementărilor tehnice şi a standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobate de autoritatea competentă.(3) În cazuri considerate justificate de autoritatea competentă, la solicitarea autorităţii competente, dar nu mai mult de o dată pe an, titularul licenţei are obligaţia de a permite unui auditor de terţă parte verificarea conformităţii procedurii menţionate la alin. (2) cu cerinţele privind modul de înregistrare şi raportare şi a respectării acesteia.(4) Titularul licenţei va asigura, prin compartimente specializate, monitorizarea siguranţei în funcţionare a reţelei electrice de distribuţie prevăzute în Condiţiile specifice asociate licenţei şi urmărirea permanentă şi sistematică a comportării construcţiilor, echipamentelor şi instalaţiilor energetice componente ale acestei reţele electrice de distribuţie. Articolul 28Pe toată durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei menţine şi actualizează un sistem de management al calităţii pentru activităţile ce fac obiectul licenţei, certificat conform reglementărilor aplicabile. Certificarea trebuie actualizată şi publicată pe pagina de internet a titularului licenţei. Articolul 29În vederea creşterii nivelului de calitate al serviciului de distribuţie a energiei electrice, titularul licenţei are obligaţia de a executa lucrări de mentenanţă, retehnologizare, reabilitare şi modernizare a reţelei electrice de distribuţie precizate în Condiţiile specifice asociate licenţei, în condiţiile Legii şi ale reglementărilor în vigoare. Secţiunea a 8-aMăsurarea energiei electrice Articolul 30 (1) Titularul licenţei este obligat să realizeze activitatea de măsurare a energiei electrice, inclusiv de gestiune a datelor măsurate, în zona de activitate prevăzute în Condiţiile specifice asociate licenţei, pentru utilizatorii racordaţi la reţeaua electrică de distribuţie.(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul operatorului economic prevăzut la art. 12 alin. (1) lit. a), care prestează serviciul de distribuţie în zona de exclusivitate a titularului licenţei cu acordul scris al acestuia, obligaţia de realizare a activităţii de măsurare a energiei electrice revine acestor operatori economici, în condiţiile Legii.(3) În situaţia prevăzută la alin. (2), titularul licenţei are obligaţia prevăzută la alin. (1) pentru capacităţile de producere a energiei electrice care beneficiază de scheme de sprijin şi care sunt racordate la reţeaua electrică de distribuţie prin intermediul instalaţiilor electrice ale altui utilizator care are, simultan, calitatea de titular al unei licenţe pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice sau al unei licenţe pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice. (4) Transferul prin cesiune a obligaţiei prevăzute la alin. (1) către terţi se poate face numai pe bază de contract încheiat cu un partener contractual selectat, în toate cazurile, prin procedura licitaţiei publice. Înainte de declanşarea procedurii de licitaţie, titularul licenţei va transmite spre avizare la autoritatea competentă:a)o notă din care să reiasă îmbunătăţirea prognozată a indicatorilor de performanţă ai serviciului de distribuţie, precum şi eventualele reduceri de costuri ce vor fi realizate ca urmare a transferului; b)condiţiile tehnice şi organizatorice minimale pe care va trebui să le îndeplinească operatorul economic care va prelua activitatea transferată, condiţii care vor fi incluse în documentele de licitaţie, cu respectarea prevederilor legii şi ale reglementărilor în vigoare. (5) La cererea oricărui utilizator al reţelei electrice de distribuţie şi pe cheltuiala acestuia, titularul licenţei este obligat să permită instalarea suplimentară de grupuri de măsurare a energiei electrice. Articolul 31Cu excepţia situaţiilor prevăzute expres în reglementările aprobate de autoritatea competentă, titularul licenţei nu pune sub tensiune un loc de producere şi/sau de consum, dacă la acel loc de producere şi/sau de consum nu există instalat un grup de măsurare a energiei electrice utilizat pentru decontare, care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile din reglementările în vigoare. Articolul 32La sesizarea scrisă a unui alt operator de reţea sau a unui utilizator al reţelei electrice de distribuţie ce face obiectul licenţei, comunicată titularului licenţei direct ori prin intermediul unui furnizor de energie electrică, cu privire la un grup de măsurare defect sau suspectat de înregistrare eronată, titularul licenţei are obligaţia să realizeze verificarea grupului de măsurare respectiv şi să ia toate măsurile de remediere/înlocuire, după caz, cu respectarea reglementărilor în vigoare. Articolul 33Titularul licenţei este obligat să respecte deciziile/ordinele/reglementările emise de autoritatea competentă cu privire la implementarea sistemelor de măsurare inteligente. Investiţiile aferente acestor sisteme se includ în planurile/programele anuale de investiţii ale titularului licenţei, respectiv în programele de dezvoltare şi modernizare prevăzute la art. 23. Secţiunea a 9-aInformarea utilizatorilor Articolul 34 (1) Pe toată durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei are obligaţia de a organiza şi menţine o structură specializată în relaţia cu utilizatorii, care dispune de personal şi dotare corespunzătoare pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, precum şi căi de comunicare cunoscute public. Prin intermediul acestui sistem, titularul licenţei asigură comunicarea cu utilizatorii reţelei electrice de distribuţie.(2) Sistemul de comunicare prevăzut la alin. (1) trebuie să fie funcţional înainte ca titularul licenţei să înceapă activitatea ce face obiectul licenţei.(3) Sistemul de comunicare prevăzut la alin. (1) trebuie să respecte cerinţele de separare a activităţii prevăzute de Lege, de Condiţiile licenţei şi de orice alte reglementări aplicabile.(4) Sistemul instituit conform alin. (1) permite ca, prin structura specializată în relaţia cu utilizatorii, titularul licenţei:a)să aducă la cunoştinţă utilizatorilor obligaţiile sale, ce decurg din licenţă; b)să notifice oricărui utilizator, în scris, apariţia unor modificări cu privire la drepturile sau obligaţiile determinate de modificarea cadrului de reglementare. Titularul licenţei transmite notificarea la termenele prevăzute de reglementările în vigoare; c)să notifice utilizatorilor săi, conform reglementărilor în vigoare şi prevederilor contractuale, intenţia de a înceta desfăşurarea activităţilor contractate pe baza licenţei; d)să asigure orice alte obligaţii de informare a utilizatorilor dispuse de reglementările în vigoare; e)să primească informaţii şi să ofere, la cerere, informaţii utilizatorilor săi privind problemele sau incidentele care afectează ori pot afecta siguranţa, disponibilitatea şi/sau continuitatea serviciului de distribuţie; f)să asigure informarea oricărui utilizator al său, în termen de 30 de zile, cu privire la orice schimbare de adresă ori număr de telefon care au permis anterior accesul la reţea şi/sau contractarea serviciului de distribuţie a energiei electrice; g)să informeze utilizatorii reţelei electrice de distribuţie cu privire la întreruperile planificate care i-ar putea afecta, înainte de producerea acestora, conform prevederilor reglementărilor aprobate de autoritatea competentă; h)să informeze, la cerere, utilizatorii reţelei electrice de distribuţie cu privire la deranjamentele şi întreruperile accidentale, inclusiv cu privire la durata de remediere estimată a acestora. (5) Titularul licenţei răspunde, prin sistemul instituit conform prevederilor alin. (1), oricărei solicitări adresate de un utilizator sau de un potenţial utilizator al reţelei electrice de distribuţie pentru obţinerea de informaţii cu privire la reţeaua electrică de distribuţie prevăzută în Condiţiile specifice asociate licenţei, în limita în care astfel de informaţii sunt necesare pentru a permite solicitantului să poată evalua corect posibilităţile pe care le are pentru a se racorda şi utiliza partea sau părţile de reţea precizate în cererea adresată titularului licenţei. Furnizarea acestor informaţii se face în condiţiile reglementărilor aprobate de autoritatea competentă cu privire la accesul la reţea. Secţiunea a 10-aRăspunsuri la reclamaţiile adresate titularului licenţei Articolul 35Prin intermediul structurii specializate în relaţia cu utilizatorii, titularul licenţei înregistrează cererile, sesizările şi reclamaţiile adresate de utilizatorii săi sau de potenţialii utilizatori, în legătură cu calitatea serviciilor şi alte aspecte legate de activitatea ori practicile titularului licenţei în sectorul energiei electrice, precum şi modul de soluţionare a acestora. Secţiunea a 11-aConstatarea şi prevenirea sustragerilor de energie electrică, deteriorărilor şi intervenţiilor asupra echipamentelor de măsurare Articolul 36 (1) Titularul licenţei este obligat să întreprindă acţiuni pentru a preveni şi detecta:a)sustragerile de energie electrică din reţeaua de distribuţie a energiei electrice; b)intervenţia unor persoane care nu sunt autorizate de către titularul licenţei în acel scop la instalaţiile electrice sau la grupurile de măsurare a energiei electrice din reţeaua de distribuţie a energiei electrice; c)blocarea funcţionării, deteriorarea sau sustragerea de componente ale instalaţiilor electrice ori grupurilor de măsurare a energiei electrice din reţeaua de distribuţie a energiei electrice. (2) Titularul licenţei are obligaţia de a informa organele în drept să constate comiterea unor acte de natura celor specificate la alin. (1), atunci când descoperă indicii cu privire la săvârşirea unor astfel de fapte, care atrag, conform Legii, răspunderea penală.(3) În situaţia în care anumite instalaţii, linii electrice sau echipamente de măsurare din reţeaua electrică de distribuţie nu se află în proprietatea titularului licenţei, dar acesta le exploatează, titularul licenţei este obligat să informeze pe proprietarul acestora, în cel mult 24 de ore de când a făcut constatarea, despre orice incident despre care există suspiciunea că:a)a produs deteriorarea acestora; b)poate afecta instalaţiile electrice sau echipamentele de măsurare folosite pentru alimentarea cu energie electrică a utilizatorilor; c)constituie o intervenţie neautorizată asupra instalaţiilor electrice şi echipamentelor de măsurare făcută cu scopul de a întrerupe/afecta transmiterea sau măsurarea energiei electrice. Secţiunea a 12-aAsigurarea mediului concurenţial şi tratarea nediscriminatorie a clienţilor Articolul 37(1) Titularul licenţei este obligat să presteze serviciul de distribuţie a energiei electrice astfel încât să asigure un mediu concurenţial normal şi să respecte prevederile legale referitoare la concurenţă.(2) Pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1), titularul licenţei nu se va angaja în niciun fel de potenţiale practici abuzive sau anticoncurenţiale pe piaţa de energie electrică şi nu va împiedica ori încerca să împiedice, în mod ilicit, alţi titulari de licenţe sau potenţiali competitori să se angajeze în activităţi în sectorul energiei electrice.(3) Titularul licenţei nu va face discriminări atunci când oferă utilizarea reţelei electrice de distribuţie proprii, între utilizatorii reţelei electrice de distribuţie sau categoriile de utilizatori ai reţelei electrice de distribuţie din sectorul energiei electrice. (4) Pentru asigurarea mediului concurenţial normal şi tratarea nediscriminatorie a prestatorilor de servicii atestaţi de autoritatea competentă în condiţiile legii, pe durata de valabilitate a licenţei, titularului licenţei îi este interzis să presteze activităţi de proiectare, executare sau verificare de instalaţii electrice ale utilizatorilor ori ale viitorilor utilizatori ai reţelei electrice de distribuţie prevăzute în Condiţiile specifice asociate licenţei. Articolul 38 (1) Titularul licenţei nu poate deţine, simultan, mai mult de o licenţă pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice.(2) În situaţia în care titularul licenţei concesionează noi zone în care să presteze serviciul de distribuţie a energiei electrice, titularul licenţei va solicita autorităţii competente modificarea licenţei în sensul includerii acestor zone în Condiţiile specifice asociate licenţei. Secţiunea a 13-aSepararea situaţiilor contabile Articolul 39 (1) În conformitate cu cerinţele legale, titularul licenţei are obligaţia să întocmească situaţii contabile separate pentru fiecare activitate care face obiectul licenţei acordate de autoritatea competentă, aşa cum ar trebui să se procedeze în cazul în care activităţile respective ar fi efectuate de către operatori economici separaţi. Totodată, situaţiile contabile pentru activităţile ce fac obiectul licenţei trebuie să fie evidenţiate separat de cele aferente altor activităţi pe care le desfăşoară.(2) Situaţiile contabile vor fi întocmite astfel încât veniturile şi cheltuielile asociate activităţilor autorizate prin licenţă să fie identificabile în documentele contabile ale titularului licenţei, separat de cele asociate altor activităţi pe care le desfăşoară.(3) Titularul licenţei precizează în scris care sunt regulile adoptate la alocarea veniturilor şi cheltuielilor avute în vedere la separarea situaţiilor contabile.(4) Titularul licenţei se asigură că întocmirea şi utilizarea situaţiilor contabile în conformitate cu cerinţele prezentului articol sunt efective pe durata de valabilitate a licenţei.(5) În cazul în care există cheltuieli comune între activităţile ce fac obiectul licenţei şi alte activităţi ale titularului licenţei, acesta va prezenta, la cererea autorităţii competente, documentele ce stabilesc baza lor de repartizare şi rezultatele obţinute după această repartizare. Secţiunea a 14-aMenţinerea activelor Articolul 40(1) Titularul licenţei notifică autorităţii competente, cu 60 de zile înainte, intenţia de a efectua operaţiuni, inclusiv de vânzare-cumpărare, fuziuni sau divizări, în urma cărora:a)activele corporale destinate activităţilor autorizate prin licenţă se vor transmite sau vor aparţine altei/altor persoane; b)valoarea capitalului social existent se reduce, într-o tranşă sau pe ansamblu, cu cel puţin 25%. Prin capital social existent al titularului licenţei se înţelege capitalul social iniţial, la data emiterii licenţei, sau capitalul social existent la un moment dat, obţinut prin creşteri ori scăderi ale capitalului social iniţial, realizate ulterior emiterii licenţei, cu respectarea prevederilor Condiţiilor asociate licenţei. (2) Efectuarea operaţiunilor menţionate la alin. (1) va conduce, după caz, la modificarea, retragerea sau transferul licenţei. Autoritatea competentă va comunica titularului licenţei modalitatea prin care va fi soluţionată situaţia creată ca urmare a punerii în aplicare a intenţiei notificate de titularul licenţei. Secţiunea a 15-aInterdicţia subvenţionării încrucişate Articolul 41În conformitate cu dispoziţiile Legii, titularului licenţei îi este interzisă subvenţionarea încrucişată între activităţile reglementate, precum şi între activităţile reglementate şi cele nereglementate pe care acesta le desfăşoară. Secţiunea a 16-aConstituirea şi menţinerea garanţiilor financiare Articolul 42(1) Conform cerinţelor prevăzute de Lege, titularul licenţei este obligat să constituie şi să menţină garanţiile financiare care să asigure prestarea cu continuitate a serviciului de distribuţie a energiei electrice, cu luarea în considerare a riscurilor majore ce pot afecta această activitate.(2) Titularul licenţei va constitui garanţiile financiare înainte de a începe prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice.(3) Garanţiile financiare prevăzute la alin. (1) se constituie în conformitate cu reglementările în vigoare, aplicabile participanţilor la piaţa de energie electrică.(4) Indiferent de forma în care s-au constituit garanţiile financiare, valoarea acestora nu va putea fi, în niciun moment, mai mică decât 2% din valoarea capitalului social subscris la data emiterii deciziei de acordare sau a ultimei decizii de modificare a licenţei.(5) Autoritatea competentă poate să solicite titularului licenţei, în orice moment, pe durata de valabilitate a licenţei, documente care să dovedească constituirea şi menţinerea garanţiei financiare prevăzute la alin. (1).(6) Autoritatea competentă poate să solicite titularului licenţei revizuirea formei şi a valorii garanţiilor financiare, dacă se schimbă condiţiile avute în vedere la emiterea licenţei. Secţiunea a 17-aPersonalul titularului licenţei Articolul 43(1) Titularul licenţei se va asigura că, pe toată durata de valabilitate a licenţei, dispune de personal calificat şi în număr suficient pentru prestarea în condiţii de siguranţă a serviciului de distribuţie a energiei electrice, în conformitate cu cerinţele licenţei şi ale reglementărilor în vigoare.(2) Personalul angajat al titularului licenţei, precum şi cel pus la dispoziţie de prestatori de servicii sau de terţi către care titularul licenţei a cesionat/transferat activitatea de măsurare a energiei electrice prevăzută în secţiunea a 8-a nu au dreptul să presteze activităţi de proiectare, verificare de proiecte, executare ori operare de instalaţii electrice pentru utilizatori sau viitori utilizatori ai reţelei electrice de distribuţie prevăzute în Condiţiile specifice asociate licenţei, direct ori prin intermediul unor operatori economici, potrivit Legii. Secţiunea a 18-a Asigurarea confidenţialităţii Articolul 44(1) Potrivit Legii, titularul licenţei are obligaţia să păstreze confidenţialitatea informaţiilor sensibile comercial, obţinute în cursul desfăşurării activităţii sale.(2) Pentru îndeplinirea obligaţiei de la alin. (1) titularul licenţei trebuie să se asigure că informaţiile sensibile comercial obţinute de acesta în cursul activităţii sale nu pot fi transmise unor persoane neautorizate să primească astfel de informaţii.(3) Prin derogare de la dispoziţiile alin. (1) şi (2), titularul licenţei poate face cunoscute informaţiile sensibile comercial obţinute în desfăşurarea activităţii, în situaţiile în care:a)a obţinut consimţământul scris al persoanei ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea informaţiei; b)informaţia este deja publică; c)titularul licenţei este obligat sau are permisiunea autorităţii competente de a divulga informaţia în scopul respectării unei decizii/unui ordin a/al autorităţii competente ori a unei legi în vigoare. (4) În situaţia prevăzută la alin. (3) lit. c), titularul licenţei va transmite autorităţii competente informaţiile a căror divulgare solicită să fie autorizată de autoritatea competentă.(5) Prevederile alin. (1) se aplică şi în raport cu întreprinderile afiliate sau asociate titularului licenţei care îşi desfăşoară activitatea în sectorul energiei electrice.(6) Titularul licenţei este obligat să împiedice divulgarea discriminatorie a informaţiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial pentru terţi. Secţiunea a 19-a Furnizarea de informaţii autorităţii competente Articolul 45În conformitate cu cerinţele Legii şi ale reglementărilor în vigoare, titularul licenţei este obligat să furnizeze autorităţii competente datele şi informaţiile care îi sunt necesare în exercitarea atribuţiilor sale. Articolul 46(1) Pe baza situaţiilor contabile ţinute în conformitate cu obligaţiile prevăzute în Condiţiile licenţei, titularul licenţei întocmeşte şi transmite anual autorităţii competente un raport financiar referitor la activităţile ce fac obiectul licenţei, având formatul şi conţinutul prevăzute în metodologia emisă de autoritatea competentă.(2) Titularul licenţei asigură auditarea situaţiilor contabile de către o persoană autorizată în conformitate cu legislaţia privind auditul financiar. Raportul auditorului, întocmit în urma verificărilor privind respectarea legislaţiei aplicabile şi a cerinţelor Condiţiilor licenţei privind separarea situaţiilor contabile, se va transmite autorităţii competente odată cu raportul financiar.(3) Titularul licenţei întocmeşte şi transmite autorităţii competente pentru fiecare exerciţiu financiar anual, în copie, situaţiile financiare ale societăţii, întocmite conform reglementărilor contabile în vigoare, care se depun, conform legii, la autoritatea de administrare fiscală. (4) Titularul licenţei întocmeşte şi transmite autorităţii competente, în copie, situaţiile financiare ale societăţii pentru primele 6 luni ale fiecărui exerciţiu financiar, care se depun conform legii la autoritatea de administrare fiscală. Termenul de transmitere a documentelor este de maximum 30 de zile de la data-limită prevăzută de lege pentru depunerea lor la autoritatea de administrare fiscală.(5) Titularul licenţei întocmeşte şi transmite autorităţii competente un raport de activitate anual, în conformitate cu procedura aprobată de către autoritatea competentă.(6) Documentele prevăzute la alin. (1), (3) şi (5) se transmit autorităţii competente în termen de 30 de zile lucrătoare de la data-limită prevăzută de lege pentru depunerea situaţiilor financiare ale societăţii la autoritatea de administrare fiscală. Articolul 47 (1) Titularul licenţei este obligat să informeze autoritatea competentă despre:a)orice fapt care constituie o încălcare a Condiţiilor licenţei în termen de 8 zile de la depistarea acesteia de către titularul licenţei; b)schimbarea reprezentantului legal al titularului licenţei, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; c)modificări ale statutului/actului constitutiv al titularului de licenţă determinate de fuziunea, divizarea, transformarea, schimbarea denumirii, a sediului social, a structurii acţionariatului sau a capitalului social, în termen de 30 de zile de la producerea acestora, şi înregistrarea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; în cazul divizării sau fuziunii se va respecta şi condiţia de informare prealabilă prevăzută în Condiţiile licenţei la secţiunea „Menţinerea activelor“; d)modificarea adresei de corespondenţă care, potrivit Condiţiilor licenţei, a fost notificată ca fiind o cale de comunicare cu autoritatea competentă, cu 10 zile înainte ca modificarea să devină efectivă; e)modificarea datelor de contact (telefon, fax etc.), în termen de 10 zile de la producerea modificării; f)cazul decăderii, insolvenţei sau al falimentului titularului licenţei, în termen de 8 zile de la apariţia situaţiei respective; g)anularea de către emitent sau expirarea valabilităţii unuia dintre actele (autorizaţie, acord, aviz, permis sau aprobare) care au stat la baza acordării licenţei, care conduce la imposibilitatea desfăşurării activităţilor permise de licenţă ori la respectarea Condiţiilor licenţei, în termen de 8 zile de la apariţia situaţiei respective; h)pierderea titlului legal privind deţinerea de bunuri imobile folosite de titularul licenţei pentru serviciul de distribuţie, în termen de 8 zile de la apariţia situaţiei respective. (2) Odată cu notificarea privind schimbarea denumirii, conform prevederilor Regulamentului, titularul licenţei va transmite autorităţii competente şi cererea de modificare a licenţei.(3) Titularul licenţei are obligaţia să informeze autoritatea competentă asupra intenţiei de a desfiinţa sedii/puncte de lucru utilizate pentru relaţia cu utilizatorii, care fac parte din structura specializată în relaţia cu utilizatorii prevăzută în Condiţiile licenţei la secţiunea a 9-a „Informarea utilizatorilor“. Titularul licenţei poate proceda la desfiinţarea unor asemenea sedii/puncte de lucru numai cu acordul prealabil al autorităţii competente. Articolul 48Pentru a verifica îndeplinirea Condiţiilor licenţei şi a tuturor legilor aplicabile, autoritatea competentă poate cere, examina şi copia, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor legale, orice informaţii, înregistrări şi documente ale titularului licenţei, pe care le consideră relevante în legătură cu activităţile acestuia în sectorul energiei electrice. Informaţiile solicitate pot conţine informaţii clasificate sau informaţii sensibile comercial. La solicitarea autorităţii competente, titularul licenţei este obligat să furnizeze, la termenele indicate, informaţiile, înregistrările şi documentele solicitate. Secţiunea a 20-aAsigurarea independenţei titularului licenţei în prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice Articolul 49 (1) În cazul în care titularul licenţei face parte dintrun operator economic integrat pe verticală, acesta trebuie să respecte cerinţele şi criteriile Legii cu privire la independenţa sa în raport cu celelalte activităţi care nu au legătură cu distribuţia energiei electrice. (2) Pentru îndeplinirea obligaţiei de la alin. (1) titularul licenţei are obligaţia de a întocmi şi aplica pe toată durata de valabilitate a licenţei un program de conformitate, ce include măsurile luate pentru a garanta excluderea practicilor discriminatorii, stabilirea şi respectarea obligaţiilor impuse angajaţilor proprii necesare pentru realizarea obiectivului de independenţă.(3) Programul de conformitate va respecta cerinţele privind elaborarea/conţinutul prevăzute în regulamentul emis de autoritatea competentă şi va respecta toate prevederile aplicabile, prevăzute în regulamentele Parlamentului European şi ale Consiliului Uniunii Europene, privitoare la sectorul energiei electrice.(4) Până la emiterea de către autoritatea competentă a regulamentului prevăzut la alin. (3), titularul licenţei întocmeşte anual şi aplică Programul de conformitate întocmit cu respectarea cerinţelor Legii; Programul de conformitate astfel întocmit trebuie să cuprindă măsuri eficiente, cu sarcini precise la nivelul managementului şi personalului responsabil cu implementarea acestora.(5) Titularul licenţei publică şi menţine Programul de conformitate pe pagina sa de internet şi informează autoritatea competentă cu privire la aprobarea/actualizarea şi publicarea acestuia în termen de 5 zile de la data aprobării/actualizării.(6) Obligaţiile cuprinse în Programul de conformitate se aplică şi personalului operatorilor economici cu care titularul licenţei are încheiate contracte pentru prestarea de activităţi/servicii pentru şi în numele titularului licenţei. Articolul 50 (1) Titularul licenţei are obligaţia de a desemna persoana sau organismul responsabil cu monitorizarea aplicării/respectării Programului de conformitate, denumită/denumit agent de conformitate.(2) Agentul de conformitate este complet independent, în realizarea activităţii de monitorizare a Programului de conformitate şi de raportare, de organele de decizie şi de conducere ale titularului licenţei.(3) Titularul licenţei asigură agentului de conformitate accesul neîngrădit la:a)toate datele, informaţiile, structurile organizatorice, personalul angajat şi managementul titularului licenţei, care asigură desfăşurarea activităţii ce face obiectul licenţei; b)informaţiile oricărui operator economic afiliat titularului licenţei; c)toate resursele necesare pentru desfăşurarea activităţii sale. (4) Titularul licenţei se asigură că agentul de conformitate transmite anual autorităţii competente, până la sfârşitul lunii decembrie, un raport cu privire la măsurile din cadrul Programului de conformitate puse în aplicare de titularul licenţei. Raportul agentului de conformitate se publică şi se păstrează pe toată durata anului pe pagina de internet a titularului licenţei alături de Programul de conformitate. Articolul 51În desfăşurarea activităţii economice de prestare a serviciului de distribuţie a energiei electrice, inclusiv de comunicare şi publicitate, titularul licenţei este obligat să nu creeze confuzie cu privire la identitatea separată faţă de operatorii economici afiliaţi. Capitolul IV Transferul licenţei Articolul 52 (1) Titularul licenţei poate solicita autorităţii competente transferul licenţei, prin mijloacele juridice prevăzute de lege, către o altă persoană fizică sau juridică, în condiţiile Regulamentului şi ale prezentului articol.(2) Intenţia de transfer al licenţei se notifică de către titularul licenţei autorităţii competente cu 60 de zile înainte de data la care acesta devine efectiv, împreună cu documentele care probează operaţiunea de transfer, precum şi cu certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu privire la operatorul economic care preia licenţa.(3) Drepturile şi obligaţiile stabilite în Condiţiile licenţei nu pot fi transferate sau cesionate unor terţi.(4) Titularului licenţei îi este interzis ca prin achiziţia de servicii de la terţi, realizată în aplicarea prevederilor art. 13 sau prin orice altă modalitate, să transfere către aceştia realizarea activităţilor stabilite de Condiţiile licenţei ca drepturi ori obligaţii ale titularului licenţei, componente ale activităţii de distribuţie a energiei electrice, prevăzute la art. 2, astfel încât asemenea activităţi să fie organizate şi realizate de terţi pe seama/în numele titularului licenţei.(5) Prin derogare de la prevederile alin. (3) şi (4), activităţile de măsurare a energiei electrice şi de gestiune a datelor măsurate, prevăzute în cap. III „Obligaţii ale titularului licenţei“ secţiunea a 8-a „Măsurarea energiei electrice“, desfăşurate de titularul licenţei, pot fi transferate unei terţe persoane în condiţiile Legii şi ale reglementărilor emise de autoritatea competentă. Capitolul V Control şi sancţiuni Articolul 53Autoritatea competentă controlează îndeplinirea de către titularul licenţei a Condiţiilor licenţei, scop în care poate: a)analiza documentele transmise de titularul licenţei conform Condiţiilor licenţei; b)controla, atunci când consideră oportun, documentele contabile ale titularului licenţei, inclusiv raportul de audit contabil realizat în condiţiile legii; c)verifica, la solicitarea argumentată a unei terţe persoane sau din propria iniţiativă, comportamentul titularului licenţei pe piaţa de energie electrică; d)exercita alte atribuţii de control, conform Legii. Articolul 54Dacă autoritatea competentă constată că titularul licenţei nu a respectat Legea sau una ori mai multe dintre Condiţiile licenţei, fără a aduce atingere competenţelor altor autorităţi publice, autoritatea competentă poate aplica sancţiuni, în temeiul şi conform dispoziţiilor Legii şi ale reglementărilor aplicabile, şi poate suspenda/retrage licenţa. Capitolul VI Suspendarea/Retragerea licenţei Articolul 55(1) Autoritatea competentă suspendă/retrage licenţa în cazurile prevăzute în Regulament, procedând conform prevederilor acestuia.(2) Autoritatea competentă comunică titularului licenţei decizia de suspendare/retragere a licenţei, motivele de suspendare/retragere, precum şi condiţiile pe care titularul licenţei trebuie să le îndeplinească pentru încetarea suspendării.(3) Autoritatea competentă dispune încetarea suspendării licenţei în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care titularul licenţei face dovada îndeplinirii condiţiilor de încetare a suspendării. Articolul 56 (1) Autoritatea competentă notifică în scris titularului licenţei, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte, data la care intenţionează să emită o decizie cu privire la suspendarea/retragerea licenţei, precum şi motivul care determină această măsură.(2) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea unei comunicări privind intenţia de suspendare/retragere a licenţei, titularul licenţei poate transmite autorităţii competente o explicaţie referitoare la condiţiile invocate de aceasta privind suspendarea/retragerea licenţei, precum şi orice dovezi pe care le consideră relevante pentru a opri emiterea deciziei de suspendare/retragere a licenţei. (3) Notificarea prealabilă din partea autorităţii competente nu este necesară dacă suspendarea/retragerea licenţei se face ca urmare a solicitării titularului licenţei sau în cazul falimentului acestuia. Capitolul VII Modificarea licenţei Articolul 57 (1) La solicitarea scrisă a titularului licenţei sau din propria iniţiativă, autoritatea competentă poate modifica licenţa, procedând conform prevederilor Regulamentului.(2) În cazul unor modificări ale statutului titularului licenţei, determinate de fuziunea, divizarea, transformarea sau schimbarea denumirii, autoritatea competentă examinează cererea de modificare şi documentaţia anexată acesteia şi dispune, dacă solicitarea este întemeiată, după caz:a)retragerea licenţei şi acordarea unei licenţe noi; b)modificarea licenţei. Articolul 58Modificările licenţei iniţiate de autoritatea competentă ca urmare a modificării condiţiilor existente la data acordării acesteia - modificarea legislaţiei primare şi/sau secundare, hotărâri judecătoreşti etc. - sau ca urmare a unor evenimente care afectează substanţial piaţa energiei electrice vor fi notificate titularului licenţei conform prevederilor Regulamentului. Articolul 59Titularul licenţei poate cere autorităţii competente prelungirea perioadei de valabilitate a licenţei. În acest caz, autoritatea competentă va proceda conform prevederilor Regulamentului. Capitolul VIII Căi de comunicare Articolul 60(1) Orice comunicare, accept, confirmare, aprobare sau altă informaţie cerută ori a cărei transmitere este prevăzută în Condiţiile licenţei se va face în scris, în limba română, şi se va putea depune la registratura autorităţii competente prin reprezentant împuternicit, prin serviciile poştale sau de curierat ori se poate transmite prin fax ori la adresele electronice de corespondenţă indicate de autoritatea competentă, cu condiţia ca, în toate cazurile, originalul să se depună prin curier sau prin serviciile poştale.(2) Titularul licenţei poate solicita autorităţii competente utilizarea pentru comunicare a unei adrese de corespondenţă diferite de cea a sediului social, cu condiţia ca respectiva adresă să fie înregistrată ca punct de lucru al societăţii. Capitolul IX Tarife şi contribuţii Articolul 61(1) Pe toata durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei va plăti autorităţii competente contribuţiile şi tarifele stabilite prin ordin al preşedintelui autorităţii competente, în condiţiile legii. Neplata acestora până la termenele stabilite prin reglementările în vigoare poate atrage suspendarea licenţei, cu o notificare prealabilă.(2) În cazul în care titularul licenţei nu plăteşte sumele datorate autorităţii competente conform alin. (1) în termen de un an de la data emiterii facturii, autoritatea competentă poate retrage licenţa fără preaviz sau notificare prealabilă. ANEXA Nr. 2CONDIŢIILE GENERALE asociate licenţei pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice de către operatorii economici care nu sunt concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice Capitolul I Cadru general Articolul 1Prezentul document stabileşte condiţiile generale în care este valabilă licenţa pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice de către operatorii economici care nu sunt concesionari ai acestui serviciu, denumită în continuare licenţa, şi constituie parte integrantă din licenţă. Articolul 2Obiectul licenţei îl reprezintă desfăşurarea activităţii de distribuţie a energiei electrice de către titularul licenţei, în regim reglementat, care constă în: a)prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice pe baza tarifelor, în zona de activitate definită în Condiţiile specifice asociate licenţei, prin utilizarea reţelei electrice de distribuţie prevăzute în Condiţiile specifice asociate licenţei; b)racordarea locurilor de consum şi/sau de producere la reţeaua electrică de distribuţie prevăzută în Condiţiile specifice asociate licenţei; c)desfăşurarea altor activităţi în cadrul serviciului de distribuţie a energiei electrice, realizate la cererea şi în beneficiul utilizatorilor reţelei electrice de distribuţie, care sunt definite în reglementările aprobate de autoritatea competentă şi care nu sunt remunerate prin tarifele prevăzute la art. 9 şi 10. Articolul 3Nu fac obiectul licenţei activităţile titularului licenţei în sectorul energiei electrice constând în prestarea de servicii la cererea utilizatorilor reţelei electrice de distribuţie, activităţi care nu sunt parte a serviciului de distribuţie a energiei electrice şi pentru care autoritatea competentă a confirmat că nu reprezintă activităţi reglementate. Articolul 4Următorii termeni utilizaţi în textul Condiţiilor licenţei sunt definiţi după cum urmează: 1. Lege - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare; 2. Regulament - Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 48/2013; 3. Autoritatea competentă - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, http://www.anre.ro, e-mail: anre@anre.ro; 4. Condiţiile licenţei - Condiţiile generale asociate licenţei pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice de către operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice şi Condiţiile specifice licenţei pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice de către operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice; 5. Condiţiile specifice asociate licenţei - document, parte integrantă a licenţei, aprobat prin decizia de acordare/modificare a licenţei respective, care conţine, fără a se limita la acestea, date şi informaţii privind titularul licenţei, obiectul licenţei, durata de valabilitate a licenţei etc.; 6. operator de reţea - după caz, operatorul de transport şi de sistem sau un operator de distribuţie; 7. operator de distribuţie concesionar - persoană juridică, titulară a licenţei pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, care deţine o reţea electrică de distribuţie pe care o exploatează, întreţine, modernizează, dezvoltă şi care deţine concesiunea serviciului de distribuţie a energiei electrice. Operatorul de distribuţie concesionar distribuie energie electrică la mai mult de 100.000 de clienţi finali; 8. situaţiile financiare - documente referitoare la activităţile ce fac obiectul licenţei, precum şi la cele pe care titularul licenţei le desfăşoară în afara licenţei şi care cuprind bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile şi notele explicative; 9. subvenţionare încrucişată - modalitate de subvenţionare interzisă de lege care vizează transferurile de resurse provenite din vânzările unor categorii de produse sau servicii ale unui operator economic pentru a sprijini activităţile acelui operator economic într-o altă categorie de produse sau în altă zonă; 10. contract de distribuţie - contractul de reţea încheiat între titularul licenţei şi un utilizator, cu respectarea contractelor-cadru aprobate de autoritatea competentă; 11. utilizator - orice persoană fizică sau juridică ale cărei instalaţii sunt racordate ori urmează a fi racordate la un sistem electroenergetic în scopul livrării de energie electrică în ori din reţeaua electrică de distribuţie a energiei electrice prevăzută în Condiţiile specifice asociate licenţei. Capitolul II Drepturi ale titularului licenţei Articolul 5Pe durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei are dreptul să presteze serviciul de distribuţie a energiei electrice, cu acceptul prealabil al operatorului de distribuţie concesionar, în limitele puterii aprobate la racordarea instalaţiilor titularului licenţei, cu respectarea reglementărilor în vigoare, în zona definită în Condiţiile specifice asociate licenţei, folosind reţeaua electrică de distribuţie pe care o deţine în calitate de proprietar sau cu orice alt titlu legal, prevăzută în Condiţiile specifice asociate licenţei. Articolul 6Pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, titularul licenţei are dreptul să încheie contracte cu utilizatorii, conform contractelor-cadru aprobate de autoritatea competentă. Articolul 7În vederea asigurării energiei electrice pentru acoperirea consumului propriu tehnologic definit de reglementările în vigoare, aferent reţelei electrice de distribuţie pe care o exploatează comercial şi pentru locurile de consum proprii, titularul licenţei are dreptul să cumpere energie electrică în calitate de client final, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare aprobate de autoritatea competentă. Articolul 8Titularul licenţei are dreptul să revândă energie electrică utilizatorilor reţelei electrice de distribuţie pe care o exploatează comercial, în vederea asigurării necesarului de consum al acestora, din energia electrică cumpărată conform prevederilor art. 7, cu respectarea reglementărilor în vigoare aprobate de autoritatea competentă. Articolul 9Pe durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei este îndreptăţit să primească contravaloarea serviciului de distribuţie a energiei electrice prestat, pe baza unor tarife reglementate de autoritatea competentă. Articolul 10Pe durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei este îndreptăţit să perceapă, potrivit reglementărilor aprobate de autoritatea competentă, tarife reglementate pentru racordarea utilizatorilor la reţeaua electrică de distribuţie. Articolul 11Titularul licenţei are dreptul să limiteze sau să întrerupă alimentarea unor utilizatori în situaţiile şi în condiţiile prevăzute de Lege şi/sau de reglementările emise de autoritatea competentă. Articolul 12Pentru a asigura funcţionarea normală a reţelei electrice de distribuţie pe care o exploatează titularul licenţei are dreptul să exercite, în condiţiile Legii, drepturile prevăzute de Lege pentru titularii de licenţe asupra terenurilor şi bunurilor proprietate publică sau privată ale altor persoane fizice ori juridice şi asupra activităţilor desfăşurate de persoane fizice şi juridice în vecinătatea componentelor reţelei electrice de distribuţie, precum şi dreptul de acces la utilităţile publice. Articolul 13 (1) Pentru desfăşurarea unor activităţi ce constituie drepturi sau obligaţii prevăzute în Condiţiile licenţei, titularul licenţei poate achiziţiona lucrări, bunuri şi servicii de la terţe persoane, inclusiv de la operatori economici afiliaţi, cu respectarea prevederilor Legii şi ale reglementărilor aprobate de autoritatea competentă. Achiziţia lucrărilor, bunurilor şi serviciilor de la terţe persoane, inclusiv de la operatori economici afiliaţi, se face numai pe bază de contract, care se încheie prin proceduri concurenţiale transparente şi nediscriminatorii, prevăzute de legislaţia în vigoare.(2) Achiziţiile prevăzute la alin. (1) vor fi publicate pe pagina de internet a titularului licenţei, atât în faza de ofertă, cât şi în cea de atribuire. Articolul 14În conformitate cu reglementările în vigoare, titularul licenţei are dreptul să se adreseze autorităţii competente pentru soluţionarea: a)disputelor privind accesul la reţeaua electrică de interes public; b)disputelor pe piaţa angro, cu alţi participanţi la piaţa de energie electrică; c)neînţelegerilor precontractuale în care este angajat. Articolul 15Deciziile autorităţii competente cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea licenţei, precum şi cele cu privire la aplicarea sancţiunilor, generate de încălcarea prevederilor Condiţiilor licenţei ori ale Legii, pot fi contestate de titularul licenţei la instanţa judecătorească competentă. Articolul 16Activităţile ce fac obiectul licenţei sunt de interes public, în sensul dispoziţiilor Legii, cu excepţia celor care sunt destinate exclusiv satisfacerii consumului propriu al titularului licenţei. Capitolul IIIObligaţii ale titularului licenţei Secţiunea 1Respectarea legilor şi reglementărilor Articolul 17Pe toată durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei va respecta prevederile: a)licenţei, inclusiv ale Condiţiilor licenţei; b)Legii, inclusiv ale modificărilor aduse ulterior acesteia; c)reglementărilor emise de autoritatea competentă; d)regulamentelor europene de directă aplicabilitate; e)normativelor, prescripţiilor, standardelor şi altor acte normative în vigoare în sectorul energiei electrice. Secţiunea a 2-a Obligaţia de a permite utilizarea reţelei electrice de distribuţie Articolul 18(1) În termen de maximum 30 de zile de la primirea unei cereri din partea oricărui utilizator racordat la reţeaua electrică de distribuţie prevăzută în Condiţiile specifice asociate licenţei, semnată de utilizator sau de un reprezentant legal al său, prin care se solicită prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, titularul licenţei este obligat să facă o ofertă, iar, în cazul acceptării acesteia, să încheie contractul de distribuţie. (2) Contractarea serviciului de distribuţie a energiei electrice se face în conformitate cu reglementările aprobate de autoritatea competentă, inclusiv cu respectarea contractului-cadru pentru distribuţia de energie electrică.(3) În contractele încheiate potrivit alin. (2) vor fi utilizate numai tarife de distribuţie aprobate de autoritatea competentă.(4) În cazul clienţilor finali, contractul pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice nu poate produce efecte decât dacă este în vigoare un contract pentru activitatea de furnizare a energiei electrice încheiat de clientul final cu un furnizor, conform reglementărilor în vigoare.(5) Titularul licenţei nu va face propuneri şi nici nu va încheia contracte care să conţină prevederi ce contravin obligaţiilor din licenţă sau din reglementările în vigoare. Articolul 19Pentru a revinde energie electrică unui utilizator al reţelei electrice pe care o deţine, titularul licenţei este obligat să respecte prevederile reglementărilor emise de autoritatea competentă cu privire la furnizarea de energie electrică, precum şi orice altă reglementare aplicabilă aprobată de autoritatea competentă. Articolul 20Titularul licenţei are obligaţia de a deconecta/de a reconecta utilizatorii de la/la reţeaua electrică de distribuţie, la cererea motivată a acestora sau a furnizorilor clienţilor finali de energie electrică, cu respectarea reglementărilor în vigoare aprobate de autoritatea competentă. Secţiunea a 3-a Asigurarea racordării la reţelele electrice de interes public Articolul 21(1) La solicitarea oricărei persoane fizice sau juridice care doreşte să racordeze un loc de producere ori de consum amplasat în zona de activitate definită în Condiţiile specifice asociate licenţei la reţeaua electrică de distribuţie prevăzută în Condiţiile specifice asociate licenţei, titularul licenţei este obligat să solicite şi să obţină acordul operatorului de distribuţie concesionar pentru racordarea acelui loc de consum sau de producere aparţinând respectivului utilizator ori pentru creşterea puterii aprobate a unui loc de producere sau de consum existent, dacă prin aceasta se depăşeşte puterea aprobată pentru titularul licenţei.(2) În cazul în care solicitarea primită nu necesită obţinerea acordului de la operatorul de distribuţie concesionar sau acordul a fost obţinut, titularul licenţei este obligat să asigure accesul solicitantului la reţeaua electrică de distribuţie prevăzută în Condiţiile specifice asociate licenţei, pentru realizarea unui nou racord ori modificarea unui racord existent, în conformitate cu prevederile reglementărilor aprobate de autoritatea competentă.(3) Titularul licenţei are obligaţia de a oferi altor titulari de licenţe, în limitele capacităţilor tehnice disponibile şi în condiţii reglementate, utilizarea reţelei electrice de distribuţie pe care o deţine/exploatează, în vederea realizării tranzitului de energie electrică între o reţea de origine şi una de destinaţie situate în afara zonei de activitate definite în Condiţiile specifice asociate licenţei. Articolul 22Pe parcursul desfăşurării activităţilor ce constituie obiectul licenţei, inclusiv în realizarea drepturilor sau obligaţiilor prevăzute în Condiţiile licenţei, titularului licenţei nu îi este permis să perceapă alte sume băneşti utilizatorilor reţelei electrice de distribuţie, în afara celor prevăzute de reglementările în vigoare emise de autoritatea competentă şi a celor aferente prestării unor servicii pentru care autoritatea competentă a confirmat, potrivit prevederilor art. 3, că nu reprezintă activităţi reglementate. Secţiunea a 4-aRelaţia cu operatorul de reţea din amonte Articolul 23Pentru desfăşurarea activităţilor aferente prestării serviciului de distribuţie a energiei electrice şi exploatării comerciale a reţelei electrice de distribuţie, titularul licenţei este obligat să asigure colaborarea cu operatorul reţea din amonte, conform reglementărilor în vigoare. Secţiunea a 5-a Respectarea standardului de performanţă şi asigurarea calităţii serviciului Articolul 24 (1) Titularul licenţei are obligaţia de a respecta cerinţele de calitate a serviciului şi indicatorii de performanţă din standardul de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobat de autoritatea competentă.(2) Pe toată durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei urmăreşte şi înregistrează, conform unei proceduri proprii, modul de respectare a obligaţiilor care sunt în sarcina sa, rezultate din aplicarea reglementărilor tehnice şi a standardului de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobate de autoritatea competentă.(3) Titularul licenţei va asigura monitorizarea siguranţei în funcţionare a reţelei electrice de distribuţie prevăzute în Condiţiile specifice asociate licenţei, precum şi urmărirea permanentă şi sistematică a comportării construcţiilor, echipamentelor şi instalaţiilor energetice componente ale acestei reţele electrice de distribuţie. Articolul 25Pe toată durata de valabilitate a licenţei titularul licenţei va menţine şi va actualiza un sistem de management al calităţii pentru activităţile ce fac obiectul licenţei, certificat conform reglementărilor aplicabile. Articolul 26– În vederea creşterii nivelului de calitate a serviciului de distribuţie a energiei electrice, titularul licenţei are obligaţia de a executa lucrări de mentenanţă, retehnologizare, reabilitare şi modernizare a reţelei electrice de distribuţie prevăzute în Condiţiile specifice asociate licenţei, în condiţiile Legii şi ale reglementărilor în vigoare. Secţiunea a 6-a Măsurarea energiei electrice Articolul 27(1) Titularul licenţei este obligat să realizeze activitatea de măsurare a energiei electrice, inclusiv de gestiune a datelor măsurate, în zona de activitate prevăzută în Condiţiile specifice asociate licenţei, pentru utilizatorii racordaţi la reţeaua electrică de distribuţie.(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru capacităţile de producere a energiei electrice care beneficiază de scheme de sprijin şi care sunt racordate la reţeaua electrică de distribuţie prevăzută în Condiţiile specifice asociate licenţei, obligaţia de realizare a activităţii de măsurare a energiei electrice revine operatorului de distribuţie concesionar.(3) Transferul prin cesiune a obligaţiei prevăzute la alin. (1) către terţi se poate face numai pe bază de contract încheiat cu un partener contractual selectat, în toate cazurile, prin procedura licitaţiei publice.(4) La cererea oricărui utilizator al reţelei electrice de distribuţie şi pe cheltuiala acestuia titularul licenţei este obligat să permită instalarea suplimentară de grupuri de măsurare a energiei electrice. Articolul 28Cu excepţia situaţiilor prevăzute expres în reglementările aprobate de autoritatea competentă, titularul licenţei nu pune sub tensiune un loc de producere şi/sau de consum dacă la acel loc de producere şi/sau de consum nu există instalat un grup de măsurare a energiei electrice utilizat pentru decontare care îndeplineşte toate condiţiile aplicabile. Articolul 29La sesizarea scrisă a unui alt operator de reţea sau a unui utilizator al reţelei electrice de distribuţie ce face obiectul licenţei, comunicată titularului licenţei direct ori prin intermediul unui furnizor de energie electrică, cu privire la un grup de măsurare defect sau suspectat de înregistrare eronată, titularul licenţei are obligaţia să realizeze verificarea grupului de măsurare respectiv şi să ia toate măsurile de remediere/înlocuire, după caz, cu respectarea reglementărilor în vigoare. Secţiunea a 7-aInformarea utilizatorilor Articolul 30 (1) Pe toată durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei are obligaţia de a organiza şi de a menţine o structură specializată în relaţia cu utilizatorii, care dispune de personal şi dotare corespunzătoare pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, precum şi căi de comunicare cunoscute public. Prin intermediul acestei structuri, titularul licenţei asigură comunicarea cu utilizatorii reţelei electrice de distribuţie.(2) Sistemul de comunicare prevăzut la alin. (1) trebuie să fie funcţional înainte ca titularul licenţei să înceapă activitatea ce face obiectul licenţei.(3) Sistemul instituit conform alin. (1) permite ca, prin structura specializată în relaţia cu utilizatorii, titularul licenţei:a)să aducă la cunoştinţă utilizatorilor obligaţiile sale ce decurg din licenţă; b)să notifice oricărui utilizator, în scris, apariţia unor modificări cu privire la drepturile sau obligaţiile determinate de modificarea cadrului de reglementare. Titularul licenţei transmite notificarea la termenele prevăzute de reglementările în vigoare; c)să notifice utilizatorilor săi, conform reglementărilor în vigoare şi prevederilor contractuale, intenţia de a înceta desfăşurarea activităţilor contractate pe baza licenţei; d)să asigure orice alte obligaţii de informare a utilizatorilor dispuse de reglementările în vigoare; e)să primească informaţii şi să ofere, la cerere, informaţii utilizatorilor săi privind problemele sau incidentele care afectează ori pot afecta siguranţa, disponibilitatea şi/sau continuitatea serviciului de distribuţie; f)să asigure informarea oricărui utilizator al său, în termen de 30 de zile, cu privire la orice schimbare de adresă ori număr de telefon care au permis anterior accesul la reţea şi/sau contractarea serviciului de distribuţie a energiei electrice; g)să informeze utilizatorii reţelei electrice de distribuţie cu privire la întreruperile planificate care i-ar putea afecta, cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de producerea acestora; h)să informeze, la cerere, utilizatorii reţelei electrice de distribuţie cu privire la deranjamentele şi întreruperile accidentale, inclusiv cu privire la durata de remediere estimată a acestora. (4) Titularul licenţei răspunde, prin sistemul instituit conform prevederilor alin. (1), oricărei solicitări adresate de un utilizator sau potenţial utilizator al reţelei electrice de distribuţie pentru obţinerea de informaţii cu privire la reţeaua electrică de distribuţie prevăzută în Condiţiile specifice asociate licenţei, în limita în care astfel de informaţii sunt necesare pentru a permite solicitantului să poată evalua corect posibilităţile pe care le are pentru a se racorda şi a se utiliza partea sau părţile de reţea prevăzute în cererea adresată titularului licenţei. Furnizarea acestor informaţii se face în condiţiile reglementărilor aprobate de autoritatea competentă cu privire la accesul la reţea. Secţiunea a 8-a Răspunsuri la reclamaţiile adresate titularului licenţei Articolul 31Prin intermediul structurii specializate în relaţia cu utilizatorii, titularul licenţei înregistrează cererile, sesizările şi reclamaţiile adresate de utilizatorii săi în legătură cu calitatea serviciilor şi alte aspecte legate de activitatea sau practicile titularului licenţei în sectorul energiei electrice, precum şi modul de soluţionare a acestora. Secţiunea a 9-aConstatarea şi prevenirea sustragerilor de energie electrică, deteriorărilor şi intervenţiilor asupra echipamentelor de măsurare Articolul 32 (1) Titularul licenţei este obligat să întreprindă acţiuni pentru a preveni şi a detecta:a)sustragerile de energie electrică din reţeaua de distribuţie a energiei electrice; b)intervenţia unor persoane care nu sunt autorizate de către titularul licenţei în acel scop la instalaţiile electrice sau la grupurile de măsurare a energiei electrice din reţeaua de distribuţie a energiei electrice; c)blocarea funcţionării, deteriorarea sau sustragerea de componente ale instalaţiilor electrice ori grupurilor de măsurare a energiei electrice din reţeaua de distribuţie a energiei electrice. (2) Titularul licenţei are obligaţia de a informa organele în drept să constate comiterea unor acte de natura celor specificate la alin. (1), atunci când descoperă indicii cu privire la săvârşirea unor astfel de fapte, care atrag, conform Legii, răspunderea penală.(3) În situaţia în care anumite instalaţii, linii electrice sau echipamente de măsurare din reţeaua electrică de distribuţie nu se află în proprietatea titularului licenţei, dar acesta le exploatează, titularul licenţei este obligat să informeze pe proprietarul acestora, în cel mult 24 de ore de când a făcut constatarea, despre orice incident despre care există suspiciunea că:a)a produs deteriorarea acestora; b)poate afecta instalaţiile electrice sau echipamentele de măsurare folosite pentru alimentarea cu energie electrică a utilizatorilor; c)constituie o intervenţie neautorizată asupra instalaţiilor electrice şi echipamentelor de măsurare făcută cu scopul de a întrerupe/a afecta transmiterea sau măsurarea energiei electrice. Secţiunea a 10-a Asigurarea mediului concurenţial şi tratarea nediscriminatorie a clienţilor Articolul 33(1) Titularul licenţei este obligat să presteze serviciul de distribuţie a energiei electrice astfel încât să asigure un mediu concurenţial normal şi să respecte prevederile legale referitoare la concurenţă.(2) Titularul licenţei nu va face discriminări atunci când oferă utilizarea reţelei electrice de distribuţie proprii între utilizatorii reţelei electrice de distribuţie sau categoriile de utilizatori ai reţelei electrice de distribuţie din sectorul energiei electrice.(3) Pentru asigurarea mediului concurenţial normal şi tratarea nediscriminatorie a prestatorilor de servicii atestaţi de autoritatea competentă în condiţiile legii, pe durata de valabilitate a licenţei, titularului licenţei îi este interzis să presteze activităţi de proiectare, executare sau verificare de instalaţii electrice ale utilizatorilor ori ale viitorilor utilizatori ai reţelei electrice de distribuţie prevăzute în Condiţiile specifice asociate licenţei. Articolul 34(1) Titularul licenţei nu poate deţine simultan mai mult de o licenţă pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice.(2) În situaţia în care titularul licenţei obţine acordul operatorului de distribuţie concesionar pentru noi zone în care să presteze serviciul de distribuţie a energiei electrice, titularul licenţei va solicita autorităţii competente modificarea licenţei în sensul includerii acestor zone în Condiţiile specifice asociate licenţei. Secţiunea a 11-a Separarea situaţiilor contabile Articolul 35 (1) În conformitate cu cerinţele legale, titularul licenţei are obligaţia să întocmească situaţii contabile separate pentru fiecare activitate ce face obiectul licenţei acordate de autoritatea competentă, aşa cum ar trebui să se procedeze în cazul în care activităţile respective ar fi efectuate de către operatori economici separaţi. Totodată, situaţiile contabile pentru activităţile ce fac obiectul licenţei trebuie să fie evidenţiate separat de cele asociate altor activităţi pe care le desfăşoară.(2) Situaţiile contabile vor fi întocmite astfel încât veniturile şi cheltuielile asociate activităţilor autorizate prin licenţă să fie identificabile în documentele contabile ale titularului licenţei separat de cele aferente altor activităţi pe care le desfăşoară.(3) Titularul licenţei precizează în scris care sunt regulile adoptate la alocarea veniturilor şi cheltuielilor avute în vedere la separarea situaţiilor contabile.(4) Titularul licenţei se asigură că întocmirea şi utilizarea situaţiilor contabile în conformitate cu cerinţele prezentului articol sunt efective pe durata de valabilitate a licenţei.(5) În cazul în care există cheltuieli comune între activităţile ce fac obiectul licenţei şi alte activităţi ale titularului licenţei, acesta va prezenta, la cererea autorităţii competente, documentele ce stabilesc baza lor de repartizare şi rezultatele obţinute după această repartizare. Secţiunea a 12-a Menţinerea activelor Articolul 36 (1) Titularul licenţei notifică autorităţii competente, cu 60 de zile înainte, intenţia de a efectua operaţiuni, inclusiv de vânzare-cumpărare, fuziuni sau divizări, în urma cărora:a)activele corporale destinate activităţilor autorizate prin licenţă se vor transmite sau vor aparţine altei/altor persoane; b)valoarea capitalului social existent se reduce, într-o tranşă sau pe ansamblu, cu cel puţin 25%. Prin capital social existent al titularului licenţei se înţelege capitalul social iniţial la data emiterii licenţei sau capitalul social existent la un moment dat, obţinut prin creşteri ori scăderi ale capitalului social iniţial, realizate ulterior emiterii licenţei, cu respectarea prevederilor Condiţiilor asociate licenţei. (2) Efectuarea operaţiunilor menţionate la alin. (1) va conduce, după caz, la modificarea, retragerea sau transferul licenţei. Autoritatea competentă va comunica titularului licenţei modalitatea prin care va fi soluţionată situaţia creată ca urmare a punerii în aplicare a intenţiei notificate de titularul licenţei. Articolul 37Titularul licenţei este obligat să notifice, cu cel puţin 24 de luni înainte, intenţia sa de a nu mai presta serviciul de distribuţie a energiei electrice: a)utilizatorilor racordaţi la reţeaua electrică de distribuţie prevăzută în Condiţiile specifice asociate licenţei, care urmează a fi afectaţi de materializarea acestei decizii; b)operatorului de distribuţie concesionar în a cărui zonă de activitate se situează locurile de consum sau de producere ale utilizatorilor prevăzuţi la lit. a); c)autorităţii competente. Secţiunea a 13-a Interdicţia subvenţionării încrucişate Articolul 38În conformitate cu dispoziţiile Legii, titularului licenţei îi este interzisă subvenţionarea încrucişată între activităţile reglementate, precum şi între activităţile reglementate şi cele nereglementate pe care acesta le desfăşoară. Secţiunea a 14-a Personalul titularului licenţei Articolul 39 (1) Titularul licenţei se va asigura că, pe toată durata de valabilitate a licenţei, dispune de personal calificat şi în număr suficient pentru prestarea în condiţii de siguranţă a serviciului de distribuţie a energiei electrice, în conformitate cu cerinţele licenţei şi ale reglementărilor în vigoare.(2) Personalul angajat al titularului licenţei, precum şi cel pus la dispoziţie de prestatori de servicii sau de terţi către care titularul licenţei a cesionat/transferat activitatea de măsurare a energiei electrice prevăzută în secţiunea a 6-a nu au dreptul să presteze activităţi de proiectare, verificare de proiecte, executare sau operare de instalaţii electrice pentru utilizatori ori viitori utilizatori ai reţelei electrice de distribuţie prevăzute în Condiţiile specifice asociate licenţei, direct sau prin intermediul unor operatori economici, potrivit Legii. Secţiunea a 15-a Asigurarea confidenţialităţii Articolul 40 (1) Potrivit Legii, titularul licenţei are obligaţia să păstreze confidenţialitatea informaţiilor sensibile comercial obţinute în cursul desfăşurării activităţii sale.(2) Pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1) titularul licenţei trebuie să se asigure că informaţiile sensibile comercial obţinute de acesta în cursul activităţii sale nu pot fi transmise unor persoane neautorizate să primească astfel de informaţii. (3) Prin derogare de la dispoziţiile alin. (1) şi (2), titularul licenţei poate face cunoscute informaţiile sensibile comercial obţinute în desfăşurarea activităţii, în situaţiile în care:a)a obţinut consimţământul scris al persoanei ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea informaţiei; b)informaţia este deja publică; c)titularul licenţei este obligat sau are permisiunea autorităţii competente de a divulga informaţia în scopul respectării unei decizii/unui ordin al autorităţii competente ori a unei legi în vigoare. (4) În situaţia prevăzută la alin. (3) lit. c), titularul licenţei va transmite autorităţii competente informaţiile a căror divulgare solicită să fie autorizată de autoritatea competentă.(5) Prevederile alin. (1) se aplică şi în raport cu întreprinderile afiliate sau asociate titularului licenţei care îşi desfăşoară activitatea în sectorul energiei electrice.(6) Titularul licenţei este obligat să împiedice divulgarea discriminatorie a informaţiilor privind propria activitate, care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial pentru terţi. Secţiunea a 16-a Furnizarea de informaţii autorităţii competente Articolul 41În conformitate cu cerinţele Legii şi ale reglementărilor în vigoare, titularul licenţei este obligat să furnizeze autorităţii competente datele şi informaţiile care îi sunt necesare în exercitarea atribuţiilor sale. Articolul 42(1) Pe baza situaţiilor contabile ţinute în conformitate cu obligaţiile prevăzute în Condiţiile licenţei, titularul licenţei întocmeşte şi transmite anual autorităţii competente un raport financiar referitor la activităţile ce fac obiectul licenţei, având formatul şi conţinutul prevăzute în metodologia emisă de autoritatea competentă.(2) Titularul licenţei asigură auditarea situaţiilor contabile de către o persoană autorizată în conformitate cu legislaţia privind auditul financiar. Raportul auditorului, întocmit în urma verificărilor privind respectarea legislaţiei aplicabile şi a cerinţelor Condiţiilor licenţei privind separarea situaţiilor contabile, se va transmite autorităţii competente odată cu raportul financiar.(3) Titularul licenţei întocmeşte şi transmite autorităţii competente pentru fiecare exerciţiu financiar anual, în copie, situaţiile financiare ale societăţii întocmite conform reglementărilor contabile în vigoare, care se depun, conform legii, la autoritatea de administrare fiscală.(4) Titularul licenţei întocmeşte şi transmite autorităţii competente, în copie, situaţiile financiare ale societăţii pentru primele 6 luni ale fiecărui exerciţiu financiar, care se depun conform legii la autoritatea de administrare fiscală. Termenul de transmitere a documentelor este de maximum 30 de zile de la data-limită prevăzută de lege pentru depunerea lor la autoritatea de administrare fiscală.(5) Titularul licenţei întocmeşte şi transmite anual autorităţii competente un raport de activitate anual în conformitate cu procedura aprobată de către autoritatea competentă.(6) Documentele prevăzute la alin. (1), (3) şi (5) se transmit autorităţii competente în termen de 30 de zile lucrătoare de la data-limită prevăzută de lege pentru depunerea situaţiilor financiare ale societăţii la autoritatea de administrare fiscală. Articolul 43 (1) Titularul licenţei este obligat să informeze autoritatea competentă despre:a)orice fapt care constituie o încălcare a Condiţiilor licenţei, în termen de 8 zile de la depistarea acesteia de către titularul licenţei; b)schimbarea reprezentantului legal al titularului licenţei, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acesteia la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; c)modificări ale statutului/actului constitutiv al titularului de licenţă determinate de fuziunea, divizarea, transformarea, schimbarea denumirii, a sediului social, a structurii acţionariatului sau a capitalului social, în termen de 30 de zile de la producerea acestora şi înregistrarea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului; în cazul divizării sau fuziunii se va respecta şi condiţia de informare prealabilă prevăzută în Condiţiile licenţei la secţiunea „Menţinerea activelor“; d)modificarea adresei de corespondenţă care, potrivit Condiţiilor licenţei, a fost notificată ca fiind o cale de comunicare cu autoritatea competentă, cu 10 zile înainte ca modificarea să devină efectivă; e)modificarea datelor de contact (telefon, fax etc.), în termen de 10 zile de la producerea modificării; f)cazul decăderii, insolvenţei sau al falimentului titularului licenţei, în termen de 8 zile de la apariţia situaţiei respective; g)anularea de către emitent sau expirarea valabilităţii unuia dintre actele (autorizaţie, acord, aviz, permis sau aprobare) care au stat la baza acordării licenţei, care conduce la imposibilitatea desfăşurării activităţilor permise de licenţă ori la respectarea Condiţiilor licenţei, în termen de 8 zile de la apariţia situaţiei respective; h)pierderea titlului legal privind deţinerea de bunuri imobile folosite de titularul licenţei pentru serviciul de distribuţie, în termen de 8 zile de la apariţia situaţiei respective. (2) Odată cu notificarea privind schimbarea denumirii, conform prevederilor Regulamentului, titularul licenţei va transmite autorităţii competente şi cererea de modificare a licenţei. Articolul 44Pentru a verifica îndeplinirea Condiţiilor licenţei şi a tuturor legilor aplicabile, autoritatea competentă poate cere, examina şi copia, în condiţiile şi cu respectarea prevederilor legale, orice informaţii, înregistrări şi documente ale titularului licenţei, pe care le consideră relevante în legătură cu activităţile acestuia în sectorul energiei electrice. Informaţiile solicitate pot conţine informaţii clasificate sau informaţii sensibile comercial. La solicitarea autorităţii competente, titularul licenţei este obligat să furnizeze, la termenele indicate, informaţiile, înregistrările şi documentele solicitate. Secţiunea a 17-a Asigurarea independenţei titularului licenţei în prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice Articolul 45În cazul în care titularul licenţei face parte dintr-un operator economic integrat pe verticală şi prestează serviciul de distribuţie a energiei electrice pentru mai mult de 100.000 de utilizatori racordaţi la reţeaua de distribuţie prevăzută în Condiţiile specifice asociate licenţei, titularul licenţei trebuie să respecte cerinţele şi criteriile Legii cu privire la independenţa sa în raport cu celelalte activităţi care nu au legătură cu distribuţia energiei electrice. Secţiunea a 18-a Constituirea şi menţinerea garanţiilor financiare Articolul 46(1) Conform cerinţelor prevăzute de Lege, pe toată durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei este obligat să constituie şi să menţină garanţii financiare prin care să asigure prestarea cu continuitate a serviciului de distribuţie a energiei electrice, cu considerarea riscurilor majore ce pot afecta această activitate.(2) Autoritatea competentă poate să solicite titularului licenţei, în orice moment, pe durata de valabilitate a licenţei, documente care să dovedească constituirea şi menţinerea garanţiei financiare prevăzute la alin. (1).(3) Autoritatea competentă poate să solicite titularului licenţei revizuirea formei şi a valorii garanţiilor financiare, dacă se modifică condiţiile avute în vedere la emiterea licenţei. Capitolul IVTransferul licenţei Articolul 47(1) Titularul licenţei poate solicita autorităţii competente transferul licenţei, prin mijloacele juridice prevăzute de lege, către o altă persoană fizică sau juridică, în condiţiile Regulamentului şi ale prezentului articol.(2) Intenţia de transfer al licenţei se notifică de către titularul licenţei autorităţii competente cu 60 de zile înainte de data la care acesta devine efectiv, împreună cu documentele care probează operaţiunea de transfer, precum şi cu certificatul constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului cu privire la operatorul economic care preia licenţa.(3) Drepturile şi obligaţiile stabilite în Condiţiile licenţei nu pot fi transferate sau cesionate unor terţi.(4) Titularului licenţei îi este interzis ca prin achiziţia de servicii de la terţi realizată în aplicarea prevederilor art. 13 sau prin orice altă modalitate să transfere către terţi realizarea activităţilor stabilite de Condiţiile licenţei ca drepturi ori obligaţii ale titularului licenţei, componente ale activităţii de distribuţie a energiei electrice, prevăzute la art. 2, astfel încât asemenea activităţi să fie organizate şi realizate de terţi pe seama/în numele titularului licenţei.(5) Prin derogare de la prevederile alin. (3) şi (4), activităţile de măsurare a energiei electrice şi de gestiune a datelor măsurate, prevăzute în cap. III „Obligaţii ale titularului licenţei“ secţiunea a 6-a „Măsurarea energiei electrice“, desfăşurate de titularul licenţei, pot fi transferate unei terţe persoane în condiţiile Legii şi ale reglementărilor emise de autoritatea competentă. Capitolul V Control şi sancţiuni Articolul 48Autoritatea competentă controlează îndeplinirea de către titularul licenţei a Condiţiilor licenţei, scop în care poate: a)analiza documentele transmise de titularul licenţei conform Condiţiilor licenţei; b)controla, atunci când consideră oportun, documentele contabile ale titularului licenţei, inclusiv raportul de audit contabil realizat în condiţiile legii; c)verifica, la solicitarea argumentată a unei terţe persoane sau din proprie iniţiativă, comportamentul titularului licenţei pe piaţa de energie electrică; d)exercita alte atribuţii de control, conform Legii. Articolul 49Dacă autoritatea competentă constată că titularul licenţei nu a respectat Legea sau una ori mai multe dintre Condiţiile licenţei, fără a aduce atingere competenţelor altor autorităţi publice, autoritatea competentă poate aplica sancţiuni, în temeiul şi conform dispoziţiilor Legii şi ale reglementărilor aplicabile, şi poate suspenda/retrage licenţa. Capitolul VISuspendarea/Retragerea licenţei Articolul 50(1) Autoritatea competentă suspendă/retrage licenţa în cazurile prevăzute în Regulament, procedând conform prevederilor acestuia.(2) Autoritatea competentă comunică titularului licenţei decizia de suspendare/retragere a licenţei, motivele de suspendare/retragere, precum şi condiţiile pe care titularul licenţei trebuie să le îndeplinească pentru încetarea suspendării. (3) Autoritatea competentă dispune încetarea suspendării licenţei în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care titularul licenţei face dovada îndeplinirii condiţiilor de încetare a suspendării. Articolul 51 (1) Autoritatea competentă notifică în scris titularului licenţei, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte, data la care intenţionează să emită o decizie cu privire la suspendarea/retragerea licenţei, precum şi motivul care determină această măsură. (2) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea unei comunicări privind intenţia de suspendare/retragere a licenţei, titularul licenţei poate transmite autorităţii competente o explicaţie referitoare la condiţiile invocate de aceasta privind suspendarea/retragerea licenţei, precum şi orice dovezi pe care le consideră relevante pentru a opri emiterea deciziei de suspendare/retragere a licenţei.(3) Notificarea prealabilă din partea autorităţii competente nu este necesară dacă suspendarea/retragerea licenţei se face ca urmare a solicitării titularului licenţei sau în cazul falimentului acestuia. Capitolul VII Modificarea licenţei Articolul 52 (1) La solicitarea scrisă a titularului licenţei sau din proprie iniţiativă, autoritatea competentă poate modifica licenţa, procedând conform prevederilor Regulamentului.(2) În cazul unor modificări ale statutului titularului licenţei, determinate de fuziunea, divizarea, transformarea sau schimbarea denumirii, autoritatea competentă examinează cererea de modificare şi documentaţia anexată acesteia şi dispune, dacă solicitarea este întemeiată, după caz:a)retragerea licenţei şi acordarea unei licenţe noi; b)modificarea licenţei. Articolul 53Modificările licenţei iniţiate de autoritatea competentă ca urmare a modificării condiţiilor existente la data acordării acesteia - modificarea legislaţiei primare şi/sau secundare, hotărâri judecătoreşti etc. - sau ca urmare a unor evenimente care afectează substanţial piaţa energiei electrice vor fi notificate titularului licenţei conform prevederilor Regulamentului. Articolul 54Titularul licenţei poate cere autorităţii competente prelungirea perioadei de valabilitate a licenţei. În acest caz, autoritatea competentă va proceda conform prevederilor Regulamentului. Capitolul VIII Căi de comunicare Articolul 55(1) Orice comunicare, accept, confirmare, aprobare sau altă informaţie cerută ori a cărei transmitere este prevăzută în Condiţiile licenţei se va face în scris, în limba română, şi se va putea depune la registratura autorităţii competente prin reprezentant împuternicit, prin serviciile poştale sau de curierat ori se poate transmite prin fax ori la adresele electronice de corespondenţă indicate de autoritatea competentă, cu condiţia ca, în toate cazurile, originalul să se depună prin curier sau prin serviciile poştale.(2) Titularul licenţei poate solicita autorităţii competente utilizarea pentru comunicare a unei adrese de corespondenţă diferite de cea a sediului social, cu condiţia ca respectiva adresă să fie înregistrată ca punct de lucru al societăţii. Capitolul IX Tarife şi contribuţii Articolul 56 (1) Pe toata durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei va plăti autorităţii competente contribuţiile şi tarifele stabilite prin ordin al preşedintelui autorităţii competente, în condiţiile legii. Neplata acestora până la termenele stabilite prin reglementările în vigoare poate atrage suspendarea licenţei, cu o notificare prealabilă.(2) În cazul în care titularul licenţei nu plăteşte sumele datorate autorităţii competente conform alin. (1) în termen de un an de la data emiterii facturii, autoritatea competentă poate retrage licenţa fără preaviz sau notificare prealabilă.


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 73/2014

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 73 din 2014
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 73/2014
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu