E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 19 din 3 septembrie 2010

privind aprobarea Statutului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc

ACT EMIS DE: UNIUNEA NATIONALA A EXECUTORILOR JUDECATORESTI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 713 din 26 octombrie 2010Având în vedere desfăşurarea lucrărilor Congresului Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti din 3 septembrie 2010, care este legal constituit, în conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, cu modificările ulterioare, ale art. 95 alin. (5) din Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 210/2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 16 lit. g) din Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea corelării Statutului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti cu prevederile Legii nr. 188/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 210/2001, cu modificările şi completările ulterioare,

Congresul Extraordinar al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă în unanimitate Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare de la data publicării.

Art. 3. - La data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri se abrogă Statutul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 12 iunie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. - Compartimentele secretariat, juridic şi informatic ale Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, precum şi secretariatele camerelor executorilor judecătoreşti vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Preşedintele Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti,

Marius Crafcenco

ANEXA

STATUTUL

Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al profesiei de executor judecătoresc

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale privind Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti

Art. 1. - Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti este o organizaţie profesională cu personalitate juridică, formată din toţi executorii judecătoreşti din România numiţi de ministrul justiţiei în condiţiile legii, cu organizare, funcţionare şi conducere autonome.

Art. 2. - Sunt membri ai Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti toţi executorii judecătoreşti care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României, numiţi în funcţie de ministrul justiţiei.

Art. 3. - Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, denumită în continuare Uniunea, acţionează pentru asigurarea prestigiului şi autorităţii profesiei de executor judecătoresc, având ca scop principal reprezentarea şi apărarea intereselor profesionale ale membrilor săi.

Art. 4. - (1) Uniunea dobândeşte, potrivit legii, personalitate juridică de la data constituirii şi adoptării statutului de către primul Congres al Uniunii.

(2) Uniunea are sigiliu şi siglă proprii.

(3) Sediul principal al Uniunii este în municipiul Bucureşti.

Art. 5. - Data de 10 mai este declarată Ziua executorului judecătoresc, Consiliul Uniunii urmând a hotărî locul şi modalităţile de desfăşurare a solemnităţilor legate de acest moment festiv.

Art. 6. - Uniunea conduce şi coordonează la nivel naţional activitatea executorilor judecătoreşti şi urmăreşte respectarea regulilor deontologice în activitatea acestora, potrivit Codului deontologic al profesiei, aprobat de Congresul Uniunii.

Art. 7. - Uniunea asigură cadrul corespunzător pentru perfecţionarea nivelului profesional şi a calităţii actelor întocmite de executorii judecătoreşti, prin:

a) informarea sistematică a executorilor judecătoreşti cu privire la practica judiciară naţională în materia executării silite şi doctrina de specialitate în această materie, existentă atât la nivel naţional, cât şi la nivelul prevederilor regulamentelor europene;

b) introducerea şi însuşirea tehnicilor noi în activitatea execuţională;

c) organizarea de reuniuni, seminare, simpozioane şi alte forme de instruire, precum şi de schimburi de experienţă între executorii judecătoreşti, cu participarea unor personalităţi şi reprezentanţi ai unor organizaţii profesionale din ţară şi din străinătate;

d) editarea unor publicaţii proprii de specialitate;

e) organizarea controlului profesional, financiar şi administrativ;

f) unificarea practicii execuţionale.

Art. 8. - Uniunea propune întocmirea unor proiecte de acte normative în legătură cu activitatea execuţională, participând la elaborarea acestora.

Art. 9. - (1) In cadrul Uniunii, executorii judecătoreşti din circumscripţia fiecărei curţi de apel se constituie în cameră a executorilor judecătoreşti, cu personalitate juridică, denumită în continuare Cameră.

(2) Din Cameră fac parte toţi executorii judecătoreşti din circumscripţia curţii de apel respective.

Art. 10. - Uniunea şi Camerele funcţionează prin autofinanţare realizată din contribuţia membrilor săi şi din alte surse, potrivit prezentului statut.

Art. 11. - Uniunea şi Camerele nu pot fi angajate politic prin acţiunile membrilor lor.

SECŢIUNEA a 2-a

Dispoziţii generale privind profesia de executor judecătoresc

Art. 12. - Profesia de executor judecătoresc este liberală şi independentă.

Art. 13. - (1) Competenţa materială a executorilor judecătoreşti este punerea în executare a dispoziţiilor civile din titlurile executorii, dacă legea nu prevede altfel.

(2) Executorii judecătoreşti îndeplinesc şi alte atribuţii date prin lege în competenţa lor.

Art. 14. - Competenţa teritorială a executorilor judecătoreşti este reglementată prin Codul de procedură civilă sau prin legi speciale.

CAPITOLUL II

Structura organizatorică

SECŢIUNEA 1

Uniunea

Art. 15. - Organele de conducere ale Uniunii sunt: Congresul, Consiliul şi preşedintele.

Art. 16. - (1) Congresul Uniunii este constituit din preşedintele şi vicepreşedinţii Uniunii, preşedinţii şi vicepreşedinţii Camerelor şi din membrii Consiliului Uniunii, cu excepţia Congresului de constituire a Uniunii, care se va desfăşura în conformitate cu prevederile art. 67 alin. (2).

(2) Congresul Uniunii se întruneşte anual la convocarea Consiliului acesteia, potrivit legii.

(3) Congresul Uniunii este legal constituit în prezenţa a două treimi din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi.

(4) In cazul în care nu se realizează cvorumul prevăzut la alin. (3), se face o nouă convocare a Congresului Uniunii, în aceleaşi condiţii, peste cel mult o lună. La această convocare Congresul Uniunii este legal constituit prin prezenţa majorităţii delegaţilor. Dacă nici în această situaţie nu se realizează cvorumul legal, Congresul Uniunii se amână din nou şi va fi convocat de atâtea ori până când se va realiza cvorumul prevăzut în acest alineat.

Art. 17. - (1) Consiliul Uniunii va convoca un congres extraordinar la cererea unei treimi din numărul membrilor Camerelor sau la cererea majorităţii colegiilor directoare ale Camerelor.

(2) Convocarea Congresului extraordinar al Uniunii se face în termen de 7 zile de la data îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1), iar constituirea Congresului extraordinar se va realiza potrivit dispoziţiilor art. 16 alin. (4).

(3) Congresul extraordinar al Uniunii se va ţine în cel mult 30 de zile de la data convocării.

Art. 18. - (1) Congresul Uniunii are următoarele atribuţii:

a) adoptă Statutul Uniunii şi Statutul Casei de Asigurări a Executorilor Judecătoreşti;

b) alege/revocă preşedintele şi cei 2 vicepreşedinţi ai Consiliului Uniunii;

c) alege/revocă Comisia de cenzori şi Consiliul de conducere al Casei de Asigurări a Executorilor Judecătoreşti;

d) validează şi revocă membrii Comisiei superioare de disciplină, care va fi compusă din 15 membri din Camere diferite, fără ca aceştia să deţină sau să poată ocupa alte funcţii eligibile la orice nivel al Uniunii sau al Camerelor;

e) analizează şi aprobă raportul anual al Consiliului Uniunii;

f) aprobă bugetul Uniunii şi al Casei de Asigurări a Executorilor Judecătoreşti;

g) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege, de Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 210/2001, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare regulament, sau de prezentul statut;

h) alege/revocă directorul şi secretarul Centrului Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Executorilor Judecătoreşti pentru un mandat de 3 ani;

i) aprobă Codul deontologic al executorului judecătoresc;

j) aprobă Regulamentul de funcţionare a Comisiei superioare de disciplină.

(2) Congresul adoptă hotărâri care sunt obligatorii pentru toţi membrii Uniunii.

Art. 19. - (1) Consiliul Uniunii este organ de conducere constituit din câte un membru titular al fiecărei Camere.

(2) Alegerea preşedintelui şi a vicepreşedinţilor se face numai prin vot secret.

(3) Candidatura pentru funcţia de preşedinte şi vicepreşedinte al Consiliului Uniunii se depune, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită pentru alegeri, la sediul Uniunii şi va fi însoţită, în cazul candidatului la funcţia de preşedinte, de platforma-program a acestuia.

(4) Candidatul care întruneşte majoritatea simplă din numărul voturilor exprimate va fi declarat ales.

(5) Preşedintele, vicepreşedinţii şi membrii Consiliului Uniunii au dreptul la indemnizaţii plătite din bugetul Uniunii.

Art. 20. - (1) Consiliul Uniunii se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori este convocat de preşedinte.

(2) Consiliul Uniunii îşi desfăşoară activitatea cu participarea a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi.

(3) Hotărârile Consiliului Uniunii se adoptă cu majoritatea voturilor exprimate.

Art. 21. - Consiliul Uniunii are următoarele atribuţii:

a) solicită ministrului justiţiei numirea, suspendarea, revocarea ori încetarea funcţiei de executor judecătoresc;

b) întocmeşte Tabloul executorilor judecătoreşti, care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se va actualiza anual;

c) propune ministrului justiţiei numărul necesar de birouri de executori judecătoreşti şi condiţiile de desfăşurare a examenului de admitere în profesia de executor judecătoresc şi a examenului de definitivat;

d) repartizează executorii judecătoreşti care au promovat examenul de admitere ca stagiar ţinând cont de media şi opţiunea candidaţilor, precum şi de posturile vacante de executor judecătoresc stagiar;

e) stabileşte cotele de contribuţie ale executorilor judecătoreşti la Casa de Asigurări a Executorilor Judecătoreşti;

f) reprezintă Uniunea în raporturile cu terţii pe plan intern şi internaţional, prin preşedinte sau, în lipsa acestuia, prin unul dintre cei 2 vicepreşedinţi;

g) stabileşte cotele de contribuţie ale executorilor judecătoreşti la Uniune în condiţiile art. 33 alin. (1) lit. d) din lege;

h) stabileşte şi actualizează anual cuantumul cheltuielilor de executare;

i) întocmeşte regulamentul de funcţionare a Comisiei superioare de disciplină, pe care îl propune spre aprobare Congresului Uniunii;

j) stabileşte şi aprobă modelul sigiliului executorilor judecătoreşti, sigla şi emblema Uniunii, precum şi modelul firmelor destinate birourilor de executori judecătoreşti şi Camerelor;

k) execută controlul profesional-administrativ asupra Camerelor cel puţin o dată la 2 ani, verificând şi calitatea actelor execuţionale, sau poate delega Colegiul director al Camerei cu efectuarea acestuia, conform prevederilor art. 59 din lege;

l) stabileşte indemnizaţiile de conducere pentru preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Uniunii, organele de conducere ale Casei de Asigurări a Executorilor Judecătoreşti şi organele de conducere ale Centrului National de Pregătire şi Perfecţionare a Executorilor Judecătoreşti, precum şi indemnizaţiile de şedinţă ale membrilor Consiliului Uniunii;

m) stabileşte structura organizatorică şi numărul persoanelor de specialitate şi cu funcţii administrative din cadrul Uniunii şi al Casei de Asigurări a Executorilor Judecătoreşti;

n) desemnează 2 dintre membrii săi să facă parte din Biroul executiv al Consiliului Uniunii;

o) repartizează sarcini şi responsabilităţi Biroului executiv al Consiliului Uniunii;

p) organizează şi coordonează activitatea de editare a Buletinului executorilor judecătoreşti din România;

q) aprobă programul de pregătire şi perfecţionare a executorilor judecătoreşti şi cheltuielile Centrului National de Pregătire şi Perfecţionare a Executorilor Judecătoreşti;

r) aprobă afilierea Uniunii la organizaţiile profesionale internaţionale ale executorilor judecătoreşti şi cotele de contribuţie la acestea;

s) acceptă donaţiile şi legatele făcute Uniunii şi aprobă sponsorizări;

t) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de regulament sau de prezentul statut;

u) stabileşte cuantumul taxelor de înscriere şi participare la examene;

v) întocmeşte şi actualizează permanent liste cuprinzând:

- executorii judecătoreşti incompatibili, indicând temeiul incompatibilităţii;

- executorii judecătoreşti care sunt suspendaţi din funcţie în temeiul art. 23 lit. a) şi lit. b) teza a doua, lit. c), d) şi e) din lege;

- executorii judecătoreşti stagiari, indicând biroul în care sunt angajaţi şi data încheierii contractului individual de muncă.

Art. 22. - Biroul executiv se compune din preşedinte, cei 2 vicepreşedinţi şi 2 membri ai Consiliului Uniunii.

Art. 23. - Biroul executiv al Consiliului Uniunii are următoarele atribuţii principale:

a) asigură activitatea permanentă a Consiliului Uniunii;

b) pregăteşte proiectele de documente ce vor fi prezentate spre dezbatere şi aprobare Consiliului Uniunii;

c) elaborează proiectul raportului anual de activitate al Uniunii;

d) elaborează proiectul de buget al Uniunii;

e) propune cotele de contribuţie ale executorilor judecătoreşti la Uniune, în raport cu venitul realizat de aceştia;

f) propune Consiliului Uniunii cotele de contribuţie ale executorilor judecătoreşti la Casa de Asigurări a Executorilor Judecătoreşti, pentru garantarea responsabilităţii civile a acestora;

g) ţine evidenţa executorilor judecătoreşti şi a birourilor de executori judecătoreşti şi centralizează datele statistice privind activitatea execuţională pe baza rapoartelor anuale ale Camerelor;

h) duce la îndeplinire hotărârile Consiliului Uniunii şi exercită orice alte atribuţii stabilite de acesta;

i) în exercitarea atribuţiilor sale, Biroul executiv emite decizii.

Art. 24. - (1) Preşedintele Uniunii are următoarele atribuţii principale:

a) reprezintă Uniunea în raporturile cu autorităţile publice din România, cu organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, cu cele profesionale şi cu alte persoane juridice, interne şi internaţionale;

b) stabileşte atribuţiile celor 2 vicepreşedinţi ai Consiliului Uniunii;

c) angajează personalul de specialitate şi administrativ al Uniunii şi stabileşte prin negociere salariile acestora, propunându-le spre aprobare Consiliului Uniunii;

d) convoacă şi conduce şedinţele Consiliului Uniunii şi ale Biroului executiv al acestuia;

e) ordonanţează cheltuielile bugetare ale Uniunii;

f) comunică executorilor judecătoreşti, prin intermediul Camerelor, toate actele cu caracter normativ adoptate de Consiliul Uniunii;

g) exercită orice alte atribuţii prevăzute de lege, de regulament sau de prezentul statut.

(2) Vicepreşedintele desemnat de preşedinte sau de Consiliul Uniunii exercită atribuţiile preşedintelui în lipsa acestuia.

(3) Funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte nu pot fi exercitate decât pe durata a două mandate, care pot fi şi succesive. Durata unui mandat este de 3 ani. Mandatul nefinalizat se consideră efectuat şi va fi continuat de către un delegat interimar desemnat de Consiliul Uniunii.

(4) In exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele emite dispoziţii.

(5) Pe perioada mandatului atât preşedintele, cât şi vicepreşedinţii au obligaţia de a exercita funcţia de executor judecătoresc.

Art. 25. - (1) Comisia de cenzori a Uniunii este compusă din 3 membri, dintre care 2 executori judecătoreşti aleşi de Congresul Uniunii şi un expert contabil desemnat de Consiliul Uniunii.

(2) Cenzorii nu pot îndeplini mai mult de două mandate. Durata unui mandat este de 3 ani.

(3) Cenzorii îşi desfăşoară activitatea potrivit regulamentului propriu, aprobat de Consiliul Uniunii.

(4) Calitatea de cenzor este incompatibilă cu orice altă funcţie eligibilă în cadrul Uniunii.

Art. 26. - (1) Uniunea are patrimoniu şi buget proprii.

(2) Bugetul Uniunii este format din contribuţiile băneşti ale membrilor săi, donaţii, sponsorizări, beneficii rezultate din activităţi economice conexe şi din orice alte sume de bani dobândite licit.

(3) Cota de contribuţie a fiecărui executor judecătoresc la Uniune se aprobă de Consiliul Uniunii, la propunerea Biroului executiv al Consiliului Uniunii.

(4) Cotele de contribuţie se plătesc lunar.

(5) Pentru înscrierea la concursul în vederea ocupării unui post de executor judecătoresc, candidatul va plăti o taxă stabilită de Consiliul Uniunii, care se face venit la bugetul Uniunii.

SECŢIUNEA a 2-a

Camerele

Art. 27. - Camera are, potrivit legii, personalitate juridică, firmă, ştampilă şi sigilii proprii, iar sediul ei se află în localitatea în care funcţionează curtea de apel în circumscripţia căreia se constituie.

Art. 28. - (1) Organul de conducere al Camerei este Colegiul director.

(2) Colegiul director este format dintr-un preşedinte, un vicepreşedinte şi 3-7 membri.

(3) Colegiul director este ales de Adunarea generală a Camerei pentru o perioadă de 3 ani dintre membrii acelei Camere.

(4) Funcţionarea tuturor organelor Camerei se realizează potrivit prezentului statut.

Art. 29. - (1) Adunarea generală a Camerei se întruneşte semestrial în şedinţă ordinară şi ori de câte ori este nevoie în şedinţă extraordinară, la convocarea preşedintelui, Colegiului director sau la cererea a cel puţin unei treimi din numărul membrilor săi ori la solicitarea Consiliului Uniunii.

(2) Convocarea Adunării generale a Camerei în şedinţă ordinară se face cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru ţinerea acesteia, iar convocarea şedinţei extraordinare se face cu cel puţin 3 zile înainte, prin înştiinţarea membrilor săi, cu menţionarea datei şi a locului desfăşurării.

(3) Prezenţa executorilor judecătoreşti la lucrările Adunării generale a Camerei este obligatorie, absenţa nemotivată atrăgând sancţiunea prevăzută de art. 46 din lege.

Art. 30. - (1) Adunarea generală a Camerei este legal constituită în prezenţa majorităţii membrilor săi.

(2) In cazul în care numărul legal nu este întrunit, Colegiul director, de faţă cu cei prezenţi, stabileşte o nouă dată pentru Adunarea generală a Camerei, în termen de cel mult 7 zile.

(3) Adunarea generală a Camerei adoptă hotărâri cu majoritatea voturilor celor prezenţi.

Art. 31. -Adunarea generală a Camerei are următoarele atribuţii principale:

a) alege şi revocă preşedintele Colegiului director;

b) alege şi revocă membrii Colegiului director şi reprezentantul Camerei în Consiliul Uniunii;

c) alege şi revocă Comisia de cenzori;

d) aprobă bugetul anual şi raportul Comisiei de cenzori;

e) stabileşte cotele de contribuţie ale executorilor judecătoreşti la Cameră;

f) aprobă propunerile Colegiului director cu privire la structura organizatorică;

g) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de regulament şi de prezentul statut.

Art. 32. -Alegerea preşedintelui, a vicepreşedintelui şi a reprezentanţilor în Consiliul Uniunii şi în Consiliul de disciplină al Camerei, precum şi a membrilor Colegiului director se face de Adunarea generală a Camerei prin vot secret, cu majoritate simplă, dintre membrii Camerei cu o vechime neîntreruptă în activitatea de executor judecătoresc de cel puţin 10 ani şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 15 lit. c) din lege.

Art. 33. - Colegiul director al Camerei lucrează legal în prezenţa majorităţii membrilor săi şi adoptă hotărâri cu majoritatea simplă a voturilor exprimate.

Art. 34. - Colegiul director al Camerei se întruneşte în şedinţe ordinare lunar sau la convocarea preşedintelui, în şedinţă extraordinară.

Art. 35. - Colegiul director al Camerei are următoarele atribuţii principale:

a) primeşte cererile solicitanţilor pentru ocuparea posturilor de executor judecătoresc, împreună cu documentele necesare în acest scop, şi le înaintează Consiliului Uniunii cu cel puţin 10 zile înaintea datei stabilite pentru concurs, dacă sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de lege;

b) primeşte contestaţiile formulate împotriva rezultatelor concursului privind admiterea în profesie şi le înaintează Consiliului Uniunii;

c) primeşte certificatul de înregistrare a birourilor executorilor judecătoreşti, eliberat de prim-grefierul curţii de apel, şi îl comunică, de îndată, compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei şi Consiliului Uniunii;

d) avizează cererile de angajare ale executorilor judecătoreşti stagiari de către executorul judecătoresc care a solicitat postul de stagiar şi verifică semestrial stadiul pregătirii şi al formării profesionale a executorilor judecătoreşti stagiari;

e) soluţionează sesizările formulate împotriva executorilor judecătoreşti şi propune, după caz, luarea măsurilor legale şi statutare;

f) deleagă, în cazurile prevăzute de lege şi de regulament, un executor judecătoresc din aceeaşi circumscripţie a judecătoriei sau dintr-o altă circumscripţie, care va asigura funcţionarea unui birou al executorilor judecătoreşti pentru îndeplinirea actelor care sunt de competenţa teritorială a acelui birou;

g) informează Uniunea în legătură cu activitatea birourilor executorilor judecătoreşti, asupra numărului necesar de executori judecătoreşti şi de executori judecătoreşti stagiari;

h) reprezintă Camera în relaţiile cu terţii prin preşedinte, iar în lipsa acestuia, prin vicepreşedinte;

i) difuzează Buletinul informativ al executorilor judecătoreşti şi aduce la cunoştinţa executorilor judecătoreşti din circumscripţia sa măsurile privind unificarea practicii execuţionale;

j) desemnează executorii judecătoreşti din cadrul Colegiului director care vor efectua controlul dispus de Consiliul Uniunii;

k) întocmeşte şi ţine evidenţa cauzelor execuţionale înregistrate în întreaga circumscripţie teritorială;

l) ţine evidenţa veniturilor şi cheltuielilor Camerei şi a contribuţiei membrilor săi, prezentând Adunării generale a Camerei rapoarte în acest sens;

m) asigură, prin personalul propriu de specialitate şi administrativ, efectuarea lucrărilor de personal, a dosarelor de pensii, a lucrărilor legate de acordarea concediilor şi a altor drepturi de asistenţă socială privind executorii judecătoreşti şi personalul angajat;

n) stabileşte indemnizaţia preşedintelui şi vicepreşedintelui Colegiului director al Camerei şi salarizarea personalului angajat;

o) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de regulament şi de prezentul statut.

Art. 36. - (1) Preşedintele Colegiului director al Camerei are următoarele atribuţii:

a) reprezintă Camera în raporturile cu terţii;

b) duce la îndeplinire hotărârile Colegiului director al Camerei şi rezolvă lucrările curente;

c) angajează personalul de specialitate şi administrativ al Camerei, cu avizul Colegiului director;

d) convoacă şi conduce şedinţele Adunării generale a Camerei, şi ale Colegiului director al Camerei, prezentând periodic rapoarte de activitate şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii;

e) ordonanţează cheltuielile bugetare ale Camerei, aprobate de Colegiul director;

f) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de regulament şi de prezentul statut.

(2) Funcţia de preşedinte poate fi exercitată pe durata a cel mult 3 mandate. Durata unui mandat este de 3 ani.

(3) Vicepreşedintele exercită atribuţiile preşedintelui în lipsa acestuia.

Art. 37. - (1) Reprezentantul Camerei în Consiliul Uniunii are următoarele drepturi şi obligaţii:

a) participă de drept la şedinţele Colegiului director al Camerei;

b) are acces la toate documentele Camerei;

c) are dreptul la o indemnizaţie stabilită de Consiliul Uniunii;

d) participă din partea Camerei la toate şedinţele Consiliului Uniunii;

e) prezintă Consiliului Uniunii propunerile Adunării generale a Camerei şi ale Colegiului director, apărând interesele acestora;

f) informează cu regularitate Adunarea generală şi Colegiul director ale Camerei despre toate hotărârile adoptate de Consiliul Uniunii;

g) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea generală a Camerei.

(2) Reprezentantul Camerei în Consiliul Uniunii va putea fi înlocuit de către preşedintele sau vicepreşedintele Colegiului director în situaţia în care se află în imposibilitate de a participa la şedinţele Consiliului Uniunii.

Art. 38. - (1) Camera are patrimoniu şi buget proprii.

(2) Bugetul Camerelor este format din contribuţii băneşti ale executorilor judecătoreşti, donaţii şi sponsorizări, beneficii rezultate din activităţi economice conexe, precum şi din orice alte sume de bani dobândite licit.

(3) Pentru înscrierea la concursul în vederea ocupării unui post de executor judecătoresc, candidatul va plăti o taxă stabilită de Consiliul Uniunii, care se face venit la bugetul Camerei în circumscripţia căreia se află postul vacant de executor judecătoresc pentru care candidatul s-a înscris la concurs.

Art. 39. - (1) Comisiile de cenzori ale Camerelor sunt compuse din 3 membri aleşi din rândul executorilor judecătoreşti.

(2) Comisiile de cenzori ale Camerelor verifică modul de executare a bugetelor Camerelor şi prezintă anual un raport Adunării generale a Camerei.

(3) Personalul cu atribuţii financiar-contabile al Camerei este obligat să pună la dispoziţia Comisiei de cenzori a Camerei toate evidenţele şi datele pentru efectuarea verificărilor.

SECŢIUNEA a 3-a

Executorii judecătoreşti

Art. 40. - Executorii judecătoreşti îşi desfăşoară activitatea în cadrul unor birouri, individual sau prin asociere în baza unui contract de societate civilă.

Art. 41. - (1) Biroul executorului judecătoresc va avea sedii corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii cu publicul şi pentru depozitarea, păstrarea şi conservarea în bune condiţii a arhivei şi a valorilor, în raza sa de competenţă teritorială.

(2) Executorul judecătoresc asigură securitatea sediilor şi ia măsuri de protecţie împotriva incendiilor, efracţiilor sau altor evenimente previzibile.

Art. 42. - (1) Programul de activitate al biroului executorului judecătoresc este obligatoriu de cel puţin 8 ore zilnic, din care 6 ore de activitate cu publicul.

(2) Orice modificare a programului de lucru se va comunica Colegiului director al Camerei.

Art. 43. - Biroul executorului judecătoresc şi societatea civilă profesională nu sunt persoane juridice.

Art. 44. - (1) Toate neînţelegerile de natură patrimonială dintre executorii judecătoreşti, inclusiv cele generate de preluarea dosarelor între birourile acestora, precum şi cele privind formele asociative de desfăşurare a activităţii execuţionale urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă.

(2) In caz contrar se va solicita concilierea Colegiului director al Camerei.

Art. 45. - Indiferent de forma de desfăşurare a activităţii, în mod individual sau prin asociere, atribuţiile personale şi răspunderea pentru actele întocmite revin exclusiv executorului judecătoresc care le-a întocmit.

Art. 46. - Executorii judecătoreşti sunt obligaţi să respecte reglementările legale şi statutare în materie financiar-contabilă, sub sancţiunea atragerii răspunderii juridice, conform legii.

Art. 47. - (1) Patrimoniul executorului judecătoresc are regimul juridic al bunurilor afectate exercitării profesiei sale.

(2) Patrimoniul executorilor judecătoreşti asociaţi are regimul juridic corespunzător aportului fiecărui membru al societăţii civile profesionale fără personalitate juridică constituite în acest scop.

(3) Creanţele personale ale executorilor judecătoreşti asociaţi au regimul juridic corespunzător aportului fiecărui membru al societăţii civile profesionale fără personalitate juridică constituite în acest scop.

(4) Creanţele personale ale executorilor judecătoreşti nu pot fi realizate prin urmărirea patrimoniului biroului executorilor judecătoreşti asociaţi decât după partajul intervenit cu ceilalţi asociaţi.

SECŢIUNEA a 4-a

Executorii judecătoreşti stagiari

Art. 48. - Pot fi executori judecătoreşti stagiari persoanele care îndeplinesc condiţiile expres prevăzute de dispoziţiile legii, care au promovat examenul de admitere în profesie şi sunt angajate ale unui birou de executor judecătoresc sau ale unei societăţi civile profesionale.

Art. 49. - Pot angaja executori judecătoreşti stagiari numai executorii judecătoreşti care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 15 lit. c) din lege şi au o vechime neîntreruptă de minimum 10 ani în profesie.

Art. 50. - (1) Executorul judecătoresc stagiar este angajat prin contract individual de muncă, încheiat pe perioadă determinată cu executorul judecătoresc în condiţiile legii, regulamentului şi ale prezentului statut.

(2) Un executor judecătoresc nu poate angaja mai mulţi executori judecătoreşti stagiari în aceeaşi perioadă.

CAPITOLUL III

Admiterea în profesie

Art. 51. - (1) Admiterea în profesia de executor judecătoresc se realizează prin una dintre următoarele forme:

a) ca urmare a promovării examenului de definitivat organizat pentru executorii judecătoreşti stagiari;

b) ca urmare a promovării concursului sau examenului de admitere în profesie organizat pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcţii de specialitate juridică;

c) ca urmare a numirii persoanelor care au exercitat timp de 5 ani funcţia de judecător, procuror sau avocat şi au promovat examenul de definitivat în profesia din care provin.

(2) Persoanele care dobândesc calitatea de executor judecătoresc, indiferent de forma prin care acced, trebuie să îşi înceapă activitatea primind avizul Camerei pentru înscrierea biroului executorului judecătoresc la curtea de apel, după ce fac dovada achitării sumei de 5.000 euro, calculată la cursul Băncii Naţionale a României din ziua plăţii, din care 80% se vor vira în contul Camerei în circumscripţia căreia îşi vor desfăşura activitatea şi 20% se vor vira în contul Uniunii.

Art. 52. - (1) Reprezentanţii Uniunii în comisiile de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului de admitere în profesie ori de definitivat trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 15 lit. c) din lege, fiind propuşi de Camere şi validaţi de Consiliul Uniunii.

(2) Nu pot face parte din comisiile prevăzute la alin. (1) rudele şi afinii candidaţilor până la gradul 4 inclusiv şi nici executorii judecătoreşti îndrumători ai acestora.

CAPITOLUL IV

Drepturile, obligaţiile şi răspunderea executorilor judecătoreşti

SECŢIUNEA 1

Drepturile executorilor judecătoreşti

Art. 53. - Membrii Uniunii au următoarele drepturi:

a) să aleagă şi să fie aleşi în organele reprezentative ale Uniunii şi ale Camerelor, în condiţiile prevăzute în prezentul statut;

b) să participe la manifestările organizate de Uniune şi de Camera din care fac parte;

c) să se adreseze nemijlocit tuturor organelor Uniunii şi ale Camerelor şi să primească informaţiile solicitate;

d) să poarte însemnele Uniunii;

e) să beneficieze anual de concediu de odihnă;

f) să primească distincţii pentru merite deosebite, la propunerea Camerei din care fac parte sau a Consiliului Uniunii, în condiţii şi modalităţi ce vor fi stabilite ulterior;

g) să beneficieze de asigurări sociale de stat, în condiţiile legii;

h) să îşi exercite personal atribuţiile sau în asociere cu persoane compatibile şi să se bucure de stabilitate în funcţie, neputând fi transferaţi în altă localitate fără acordul lor, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;

i) sunt scutite de plata taxelor de înscriere şi participare la examen, precum şi de plata taxei de intrare în profesie rudele şi afinii de gradul I ai executorilor judecătoreşti în funcţie.

SECŢIUNEA a 2-a

Obligaţiile executorilor judecătoreşti

Art. 54. - Obligaţiile membrilor Uniunii sunt următoarele:

a) să respecte dispoziţiile legii, precum şi ale regulamentului;

b) să respecte dispoziţiile prezentului statut şi hotărârile Uniunii şi ale Camerelor;

c) să acţioneze pentru realizarea scopului Uniunii;

d) să respecte normele eticii şi principiile deontologiei profesionale;

e) să participe la adunările şi manifestările iniţiate de organele de conducere ale Uniunii şi Camerelor, la activităţile profesionale, precum şi la şedinţele organelor de conducere din care fac parte;

f) să păstreze secretul profesional;

g) să achite cu regularitate cotele de contribuţie şi cotizaţiile stabilite de Uniune şi de Camere pentru formarea bugetelor acestora;

h) să aibă un comportament demn atât în afara profesiei, cât şi în exercitarea acesteia;

i) să răspundă în termenul stabilit la toate solicitările Camerei sau ale Uniunii.

SECŢIUNEA a 3-a

Răspunderea executorilor judecătoreşti

Art. 55. - (1) Executorul judecătoresc răspunde pentru modul în care îşi îndeplineşte atribuţiile, disciplinar sau civil, în condiţiile legii, regulamentului şi ale prezentului statut.

(2) Acţiunea disciplinară se judecă de Consiliul de disciplină al Camerei.

(3) Impotriva hotărârii Consiliului de disciplină al Camerei părţile pot face contestaţie, în termen de 15 zile de la comunicare, la Comisia superioară de disciplină a Uniunii, care judecă în complet de 5 membri.

(4) Hotărârea Comisiei superioare de disciplină este definitivă şi poate fi atacată cu recurs la curtea de apel în a cărei rază teritorială se află sediul biroului executorului judecătoresc în cauză.

(5) Răspunderea civilă a executorului judecătoresc poate fi angajată, în condiţiile legii civile, pentru cauzarea de prejudicii prin încălcarea obligaţiilor sale profesionale.

(6) Asigurarea de răspundere profesională a executorului judecătoresc se realizează prin Casa de Asigurări a Executorilor Judecătoreşti, constituită în acest scop, potrivit legii.

Art. 56. - Nerespectarea prevederilor prezentului statut constituie abatere disciplinară.

Art. 57. - (1) Executorii judecătoreşti sancţionaţi conform prevederilor art. 46 lit. a), b) şi c) din lege pot exercita funcţii eligibile, la următoarele alegeri, numai la nivelul Camerei.

(2) Executorii judecătoreşti sancţionaţi conform prevederilor art. 46 lit. a) şi b) din lege sunt reabilitaţi după un termen de 6 luni de la data aplicării sancţiunii, dacă în această perioadă nu săvârşesc o nouă abatere.

(3) Executorii judecătoreşti sancţionaţi conform prevederilor art. 46 lit. c) din lege sunt reabilitaţi după un termen de un an de la data achitării amenzii, dacă în această perioadă nu săvârşesc o nouă abatere.

(4) Executorii judecătoreşti sancţionaţi conform prevederilor art. 46 lit. d) din lege sunt reabilitaţi după un termen de 3 ani de la expirarea perioadei de suspendare, dacă în această perioadă nu săvârşesc o nouă abatere.

CAPITOLUL V

Pregătirea şi perfecţionarea executorilor judecătoreşti

Art. 58. - Pregătirea profesională continuă reprezintă totalitatea activităţilor planificate de pregătire teoretică şi practică desfăşurate de executorii judecătoreşti în vederea dobândirii sau îmbunătăţirii nivelului de cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini profesionale, în scopul creşterii calităţii actului execuţional şi a nivelului de performanţă în domeniul respectiv.

Art. 59. - Managementul activităţilor de pregătire profesională continuă este realizat de Consiliul Uniunii prin Programul naţional de pregătire profesională continuă.

Art. 60. - (1) In aplicarea art. 7 lit. a), b), c), d) şi f) din prezentul statut, precum şi a art. 411 din lege, Uniunea coordonează activitatea Centrului Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Executorilor Judecătoreşti.

(2) Organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Executorilor Judecătoreşti sunt stabilite prin Regulamentul de funcţionare şi perfecţionare al Centrului Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Executorilor Judecătoreşti, aprobat de către Consiliul Uniunii.

(3) In cadrul Centrului Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Executorilor Judecătoreşti funcţionează o comisie ştiinţifică ce va fi consultată de către Consiliul Uniunii în probleme de modificări legislative, analize ştiinţifice, studii etc.

Art. 61. - Participarea la pregătirea profesională efectuată prin Centrul Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Executorilor Judecătoreşti este obligatorie şi se face cel puţin o dată la 3 ani.

Art. 62. - Neparticiparea la pregătirea profesională înăuntrul termenului de 3 ani la Centrul Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Executorilor Judecătoreşti duce la sesizarea Colegiului director al Camerei din care face parte executorul judecătoresc respectiv, cu propunerea de aplicare a unei sancţiuni conform legii şi art. 46 din lege.

Art. 63. - Modulele de pregătire, numărul de participanţi şi perioada acestora vor fi stabilite de către conducerea Centrului Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Executorilor Judecătoreşti şi vor fi adoptate de către Consiliul Uniunii.

Art. 64. - La absolvirea perioadei de perfecţionare se va susţine un test şi în funcţie de rezultatul acestuia se va aplica sau nu măsura obligativităţii reluării cursului de către participanţi la un modul viitor înăuntrul acestui termen de 3 ani.

Art. 65. - Centrul Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Executorilor Judecătoreşti va elibera un certificat de absolvire la sfârşitul perioadei de pregătire profesională.

Art. 66. - (1) Executorii judecătoreşti care acced în profesie fără examen au obligaţia în primii 3 ani de activitate să participe anual la cursurile de formare profesională continuă organizate de Centrul Naţional de Pregătire şi Perfecţionare a Executorilor Judecătoreşti.

(2) Modalitatea de evaluare a cunoştinţelor acumulate se face prin teste cu notare de la 0 (zero) la 10 (zece), teste la care cursanţii trebuie să obţină cel puţin media 7, fără ca nota obţinută la fiecare materie să fie mai mică de 5.

(3) Nepromovarea testelor organizate la două sesiuni consecutive de pregătire face dovada văditei incapacităţi profesionale, fiind aplicabile prevederile art. 22 alin. (1) lit. f) din lege, urmând ca la sesizarea Consiliului Uniunii ministrul justiţiei să dispună încetarea calităţii de executor judecătoresc.

CAPITOLUL VI

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 67. - (1) Aprobarea statutului şi primele alegeri ale organelor de conducere ale Uniunii şi ale Camerelor se vor efectua de primul Congres al executorilor judecătoreşti şi, după caz, de Adunarea generală a Camerelor.

(2) Congresul de constituire a Uniunii se va compune din preşedinţii şi vicepreşedinţii Camerelor şi din câte un membru desemnat al acestora, cu excepţia Camerei de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, care va desemna 3 membri.

Art. 68. - Modificările prezentului statut şi corelarea cu actele normative ulterioare se vor face de către Consiliul Uniunii, urmând să fie ratificate de Congresul Uniunii.

Art. 69. - (1) Cheltuielile de executare silită sunt prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul statut.

(2) Codul deontologic al executorului judecătoresc este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul statut.

Art. 70. - După adoptare, prezentul statut se comunică ministrului justiţiei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXA Nr. 1

la statut

CHELTUIELI DE EXECUTARE SILITA

Nr. crt.

Activitatea

Suma (lei)

1.

Inregistrare

Până la: 1,00

2.

Formare dosar

Până la: 10,00

3.

Redactare adresă

Până la: 10,00

4.

Proces-verbal de îndeplinire a procedurii

Până la: 20,00

5.

Cheltuieli de transport

In funcţie de distanţă şi de mijlocul de transport

6.

Cheltuieli de transmitere prin poştă

In funcţie de valoarea timbrelor necesare pentru modalitatea de transmitere

7.

Emiterea somaţiei

Până la: 10,00

8.

Proces-verbal de sechestru

Până la: 30,00

9.

Proces-verbal de situaţie

Până la: 50,00

10.

Notarea somaţiei în cartea funciară

Până la: 50,00

11.

Publicaţie de vânzare mobiliară

Până la: 30,00

12.

Publicaţie de vânzare imobiliară

Până la: 50,00

13.

Emitere adresă poprire pe fiecare terţ poprit

Până la: 10,00

14.

Emitere adresă de radiere a somaţiei din cartea funciară

Până la: 50,00

15.

Proces-verbal de licitaţie

Până la: 50,00

16.

Proces-verbal de distribuire sume

Până la: 100,00

17.

Act de adjudecare

Până la: 300,00

18.

Proces-verbal de constatare

Până la: 100,00

19.

Arhivare dosar

Până la: 30,00

ANEXA Nr. 2

la statut

CODUL DEONTOLOGIC

al executorului judecătoresc

CAPITOLUL I

Principii generale

Art. 1. - Rolul prezentului cod este acela de a formula standarde ale conduitei executorului judecătoresc, pentru ca aceasta să fie conformă cu onoarea şi demnitatea profesiei sale.

Art. 2. - Executorii judecătoreşti sunt obligaţi să respecte regulile de conduită morală şi profesională cuprinse în prezentul cod.

Art. 3. - Executorii judecătoreşti sunt independenţi din punct de vedere profesional şi se supun numai Constituţiei României, legii, statutului profesiei şi prezentului cod.

CAPITOLUL II

Conduita executorului judecătoresc

Art. 4. - Ideile care guvernează activitatea executorului judecătoresc sunt independenţa profesională, respectarea legilor, onoarea, probitatea, confidenţialitatea, organizarea, eficacitatea şi perseverenţa.

Art. 5. - Indeplinirea corectă şi în timp util a atribuţiilor profesionale conferă substanţă principiului integrităţii profesionale.

Art. 6. - Corectitudinea şi integritatea morală sunt valori fundamentale pe care executorul judecătoresc este obligat să le respecte atât în timpul serviciului, cât şi în afara acestuia.

Art. 7. - Datoria fiecărui executor judecătoresc este să păstreze secretul profesional, cu excepţia dispoziţiilor legale sau statutare contrare. Această obligaţie nu este limitată în timp.

Art. 8. - Organizarea riguroasă a activităţii executorului judecătoresc se face în scopul satisfacerii celor mai exigente standarde de calitate şi eficacitate a muncii.

Art. 9. - Respectarea şi aplicarea principiilor enunţate constituie un deziderat şi un scop al exercitării profesiei de executor judecătoresc. Respectarea lor se impune chiar şi în afara exercitării activităţii profesionale, executorul judecătoresc fiind obligat să se abţină de la săvârşirea de fapte ilegale sau contrare dispoziţiilor statutare ale asociaţiei profesionale din care face parte, de natură a aduce atingere principiilor fundamentale, ordinii publice şi bunelor moravuri sau demnităţii profesiei de executor judecătoresc.

Art. 10. - Executorii judecătoreşti au îndatorirea de a se preocupa în mod constant de actualizarea cunoştinţelor profesionale şi de menţinerea lor la un nivel corespunzător de competenţă profesională.

CAPITOLUL III

Relaţia executorului judecătoresc cu clienţii

Art. 11. - Executorul judecătoresc trebuie să asigure transparenţa activităţii sale în relaţiile cu clientul de care este angajat, precum şi cu terţele persoane, sub rezerva respectării obligaţiei de confidenţialitate. Lipsa de transparenţă poate aduce prejudicii grave imaginii profesiei de executor judecătoresc şi este interzisă cu desăvârşire.

Art. 12. - Executorul judecătoresc va evita orice conflict de interese care ar aduce atingere imaginii profesiei sau a asociaţiei profesionale.

Art. 13. - Executorul judecătoresc îşi va sprijini colegii în exercitarea profesiei, în aplicarea şi apărarea prezentului cod. El va răspunde favorabil la cererea de consultanţă a acestora şi îi va ajuta în situaţii dificile, în limita posibilităţilor sale, în special prin rezolvarea unor probleme de ordin deontologic.

Art. 14. - Executorul judecătoresc va ţine cont de opiniile şi practicile colegilor, în măsura în care acestea nu contravin principiilor generale cuprinse în prezentul cod.

Art. 15. - Se interzice executorului judecătoresc orice manifestare de concurenţă neloială, iar exercitarea profesiei se face exclusiv pe criterii de competenţă teritorială şi profesională.

CAPITOLUL IV

Relaţiile executorilor judecătoreşti cu magistraţii şi avocaţii

Art. 16. - Executorul judecătoresc va da dovadă de respect faţă de magistraţi şi avocaţi, dar, în acelaşi timp, îşi va exercita atribuţiile în mod conştiincios şi fără teamă, fără a ţine cont de propriile sale interese.

Art. 17. - Executorul judecătoresc nu trebuie în niciun moment să furnizeze magistratului sau avocatului, cu bună ştiinţă, o informaţie falsă sau de natură să îl inducă pe acesta în eroare.

CAPITOLUL V

Relaţiile dintre executorii judecătoreşti şi organele de conducere

Art. 18. - Executorii judecătoreşti aleşi în organele de conducere nu vor putea folosi în niciun mod aceste funcţii în scopul obţinerii unor avantaje sau exclusivităţi.

Art. 19. -In exercitarea funcţiilor de conducere, executorii judecătoreşti trebuie să se preocupe de organizarea activităţii personalului, să manifeste iniţiativă şi spirit de responsabilitate, In luarea deciziilor ei trebuie să acorde întotdeauna prioritate intereselor profesiei şi asociaţiei profesionale.

Art. 20. - Executorii judecătoreşti aleşi în organele de conducere vor acorda o deosebită atenţie funcţiilor ocupate şi vor răspunde tuturor convocărilor.

Art. 21. - Executorul judecătoresc este obligat să respecte necondiţionat toate hotărârile organelor de conducere.

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

Art. 22. - Codul deontologic al executorilor judecătoreşti se aprobă de Congresul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.

Art. 23. - Orice modificare a prezentului cod va fi supusă aprobării Congresului.

Art. 24. - De la data adoptării de către Congres, prezentul cod devine normă de conduită morală obligatorie pentru toţi executorii judecătoreşti din România.

Art. 25. - Nerespectarea normelor deontologice atrage răspunderea disciplinară a executorului judecătoresc.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 19/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 19 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
ANONIM a comentat Ordin 67 2017
    Exista vreun template pentru Raport?
ANONIM a comentat Hotărârea 1202 2010
    Nu am gasit niciunde cum se calculeaza tariful pe unitatea de masura (metri cadere/luna) x ore functionare. Cum sa calculez metri cadere / luna???
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu