Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

NORME METODOLOGICE Nr

NORME METODOLOGICE  Nr. 9606-1/5607-17255 din 26 aprilie 2000

pentru aplicarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/1999 privind finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat

ACT EMIS DE: MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE - Nr. 9.606 din 26 aprilie 2000


SmartCity3

              MINISTERUL FUNCTIEI PUBLICE - Nr. 1/5.607 din 2 mai 2000
              MINISTERUL FINANTELOR - Nr. 17.255 din 9 mai 2000
PUBLICATE IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 270 din 15 iunie 2000

    In temeiul art. 8 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/1999 privind finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat,
    Ministerul Educatiei Nationale, impreuna cu Ministerul Finantelor si Ministerul Functiei Publice, emite urmatoarele norme metodologice:

    I. Dispozitii generale

    1.1. Incepand cu anul 2000 unitatile de invatamant preuniversitar de stat din subordinea Ministerului Educatiei Nationale vor fi finantate din fondurile alocate conform art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/1999.
    1.2. Inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, si unitatile de invatamant preuniversitar de stat sunt obligate sa dispuna masurile necesare pentru ca finantarea cheltuielilor cu pregatirea scolara in cursul unui exercitiu financiar sa se efectueze in functie de principiile si de sursele financiare prevazute in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/1999.
    Fiecare unitate de invatamant preuniversitar de stat are obligatia sa isi desfasoare activitatea pe baza bugetului de venituri si cheltuieli, in conditii de echilibru si autonomie financiara.
    1.3. In cursul executiei financiare fiecare unitate de invatamant preuniversitar de stat isi alimenteaza in mod independent resursele financiare aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli propriu si raspunde, potrivit dispozitiilor legale in vigoare, de angajarea si efectuarea cheltuielilor.

    II. Elaborarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al unitatilor de invatamant preuniversitar de stat. Structura bugetului de venituri si cheltuieli

    2.1. Fiecare unitate de invatamant preuniversitar de stat are obligatia sa isi intocmeasca bugetul de venituri si cheltuieli propriu in care se cuprind veniturile si cheltuielile acoperite din sursele respective (model prezentat in anexa nr. 1).
    Bugetul de venituri si cheltuieli se intocmeste de fiecare unitate de invatamant preuniversitar de stat, al carei conducator indeplineste atributiile de ordonator tertiar de credite si are contabilitate proprie.
    In cazul centrelor de executie bugetara bugetele de venituri si cheltuieli se intocmesc distinct pentru fiecare unitate de invatamant preuniversitar de stat, impreuna cu conducerea unitatii respective, care isi executa bugetul de venituri si cheltuieli prin centrul de executie bugetara.
    2.2. Bugetul de venituri si cheltuieli al unei unitati de invatamant preuniversitar cuprinde in structura sa:
    a) finantarea proportionala cu numarul de elevi, din bugetul de stat;
    b) finantarea complementara din bugetele locale;
    c) veniturile proprii;
    d) cheltuielile care se acopera din fiecare sursa.
    Bugetul de venituri si cheltuieli se intocmeste in faza de elaborare a proiectului bugetului local, respectiv al bugetului de stat, se definitiveaza si se aproba dupa intrarea in vigoare a legii bugetului de stat, respectiv a bugetului local.
    Conducerea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat are obligatia sa isi fundamenteze sursele de venituri si cheltuielile pe baza de indicatori fizici si valorici care sa reflecte in mod real necesarul de finantare, aplicandu-se masuri pentru utilizarea cu maxima eficienta a bazei materiale existente si a fondurilor, in interesul procesului de invatamant si al elevilor.
    La fundamentarea indicatorilor din bugetul de venituri si cheltuieli se va avea in vedere ca anul financiar bugetar se suprapune peste sfarsitul unui an scolar (ianuarie - iunie) si inceputul anului scolar urmator (septembrie - decembrie).
    2.3. In vederea cuprinderii in bugetul de venituri si cheltuieli al unitatilor de invatamant preuniversitar de stat a finantarii proportionale cu numarul de elevi si de copii prescolari, care se asigura din bugetul de stat prin Ministerul Educatiei Nationale, se va proceda astfel:
    a) Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Preuniversitar de Stat propune spre aprobare ministrului educatiei nationale criteriile si standardele pentru stabilirea finantarii proportionale a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat;
    b) pe baza criteriilor si standardelor aprobate Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Preuniversitar de Stat propune Ministerului Educatiei Nationale costurile anuale, pe niveluri de instruire, in functie de care se stabileste finantarea proportionala;
    c) dupa aprobare costurile medii pe un elev se comunica de catre Ministerul Educatiei Nationale inspectoratelor scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti;
    d) la nivelul fiecarui inspectorat scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, se constituie Comisia pentru stabilirea costurilor medii anuale pe un elev, cu urmatoarea componenta:
    - inspectorul scolar general;
    - inspectorul general adjunct, responsabil cu activitatea institutionala, cu managementul resurselor umane si cu activitatea didactica;
    - directorul tehnic administrativ al inspectoratului scolar (seful serviciului salarizare);
    - contabilul-sef al inspectoratului scolar;
    - unul sau doi directori de unitati de invatamant preuniversitar de stat cu experienta in administrarea fondurilor;
    - unul sau doi contabili-sefi de la unitatile de invatamant preuniversitar de stat sau de la centrele de executie bugetara;
    e) comisia constituita are urmatoarele atributii:
    - analizeaza situatia fiecarei unitati de invatamant preuniversitar de stat din punct de vedere al numarului de elevi, respectiv al numarului de copii inscrisi in anul de invatamant, al cheltuielilor necesare cu personalul si cu manualele scolare, al cheltuielilor de perfectionare a personalului didactic;
    - stabileste in mod obiectiv si fundamentat costul mediu anual pe un elev, respectiv pe un copil, pe fiecare unitate de invatamant preuniversitar de stat, potrivit metodologiei comunicate de Ministerul Educatiei Nationale, precum si suma reprezentand finantarea proportionala cu numarul de elevi din bugetul de stat, urmarindu-se asigurarea resurselor financiare pentru buna functionare a fiecarei unitati.

    NOTA:
    - In cuprinsul prezentelor norme metodologice, prin finantare proportionala se intelege finantarea proportionala cu numarul de elevi si copii prescolari.
    - Operatiunile prevazute la art. 2.3 se efectueaza atat in faza de elaborare a proiectului bugetului de stat, cat si in faza de repartizare definitiva a creditelor bugetare pe inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti.

    2.3.1. Fundamentarea finantarii proportionale
    Sumele necesare finantarii proportionale se calculeaza de fiecare unitate de invatamant preuniversitar de stat pe baza numarului de elevi sau de copii pe profiluri de invatamant si a costului mediu anual pe un elev sau un copil, comunicate de inspectoratul scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.
    In faza de elaborare a proiectului de buget se ia in calcul numarul de elevi stabilit de fiecare unitate in functie de numarul de clase si de costul mediu pe un elev sau un copil.
    Suma totala reprezentand finantarea proportionala se desfasoara in bugetul de venituri si cheltuieli pe urmatoarele categorii de cheltuieli (subdiviziunile clasificatiei economice) care se suporta din bugetul de stat, si anume:
    - Cheltuieli de personal - reprezinta salariile de baza ale cadrelor didactice, precum si salariile personalului din administratie, calculate potrivit prevederilor legale, la care se adauga, in functie de situatie, celelalte drepturi de personal prevazute de lege, si anume: indemnizatii de conducere, sporuri legale, plati pentru ore suplimentare etc., contributii pentru asigurarile sociale de stat, cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj, pentru deplasari, transferari, detasari, contributii pentru constituirea Fondului de asigurari sociale de sanatate. Fundamentarea cheltuielilor de personal se va face pe baza machetei prezentate in anexa nr. 2.
    - Cheltuieli cu manuale scolare - se stabilesc pe baza costului unui set de manuale pe clase (clasele I - VIII etc.), adica valoarea tuturor manualelor cuprinse intr-un set se inmulteste cu numarul de elevi din fiecare clasa (de exemplu, pentru clasa a IV-a sunt necesare pentru un elev 8 manuale care valoreaza 113.400 lei; in scoala sunt 70 de elevi de clasa a IV-a; suma totala este de 113.400 x 70 = 7.938.000 lei).
    - Cheltuieli de perfectionare a personalului didactic - se refera la cheltuielile cu perfectionarea personalului didactic, cheltuieli cu cazarea, diurna si alte drepturi stabilite prin reglementarile in vigoare, aferente activitatii respective.
    2.3.2. Fundamentarea finantarii complementare din bugetul local
    Potrivit art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/1999, finantarea complementara se efectueaza in functie de necesitatile de cheltuieli ale unitatii de invatamant preuniversitar de stat. In bugetele proprii ale comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti si al municipiului Bucuresti se prevad, la propunerea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, cheltuielile mentionate in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/1999.
    In acest scop, pentru buna functionare fiecare unitate de invatamant preuniversitar de stat fundamenteaza sumele pentru nr. crt. III si IV din modelul bugetului de venituri si cheltuieli prezentat in anexa nr. 1.
    Pentru fiecare subdiviziune se elaboreaza calcule de fundamentare, potrivit anexei nr. 4, folosindu-se, in principal, elemente ale executiei bugetare din anul precedent, cantitatile de materiale, energie, apa, gaze etc. consumate, preturile de achizitie, precum si alte elemente specifice care sa caracterizeze natura si continutul fiecarei subdiviziuni.
    Dotarile cu obiecte de inventar se stabilesc in toate cazurile in functie de starea existenta si de necesitatile urgente de completare a dotarii necesare in procesul de invatamant in fiecare unitate de invatamant preuniversitar de stat.
    In cazul cheltuielilor care privesc reparatii curente si capitale la imobilele aflate in administrarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, se vor intocmi devize de cheltuieli, in conformitate cu reglementarile in vigoare, avand la baza oferte de la unitatile prestatoare de astfel de servicii.
    Pentru cheltuieli de capital se va intocmi lista acestora, conform modelului prezentat in anexa nr. 4a), care cuprinde in mod distinct:
    - obiective in continuare;
    - obiective noi;
    - cheltuieli de proiectare;
    - dotari independente de bunuri (cu desfasurarea pe obiecte).
    2.3.3. Alte surse de venituri ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat
    2.3.3.1. In vederea finantarii cheltuielilor curente si de capital, potrivit art. 1 si 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/1999, unitatile de invatamant preuniversitar de stat pot utiliza, pe langa finantarea proportionala cu numarul de elevi de la bugetul de stat si finantarea complementara de la bugetele locale, si alte surse de venituri realizate in conditiile legii, si anume: venituri proprii provenite din activitati de invatamant, productie si prestari de servicii, taxe de la persoane fizice si juridice, venituri din inchirieri, donatii, sponsorizari si alte venituri realizate din activitatea de invatamant.
    2.3.3.2. Veniturile proprii se inscriu in bugetul de venituri si cheltuieli la pct. V "Alte surse de venituri", pe surse, astfel:
    a) Veniturile rezultate din activitatea de invatamant, productie si prestari de servicii cuprind sume incasate de unitatea de invatamant preuniversitar de stat din activitatea de conversie si reconversie profesionala, scolarizare, cursuri de initiere in informatica, limbi straine, activitati de productie si prestari de servicii etc.
    b) Taxe de la persoane fizice si juridice
    Unitatile de invatamant preuniversitar de stat sunt autorizate [art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/1999] sa stabileasca nivelul taxelor pentru desfasurarea examenului de admitere sau a altor examene, din care se acopera cheltuielile aferente activitatilor respective. Pentru stabilirea taxelor fiecare unitate de invatamant preuniversitar de stat isi estimeaza cheltuielile cu organizarea si desfasurarea examenelor si, in functie de numarul de elevi participanti, stabileste taxa pentru un elev. Conform acestor elemente se stabilesc si prevederile din bugetul de venituri si cheltuieli la subdiviziunea respectiva.
    Taxele incasate pentru tiparirea certificatelor sau a diplomelor de absolvire, dupa caz, reprezinta o alta sursa proprie de venit, al carei nivel se stabileste si se comunica de catre inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti. Prevederea bugetara se calculeaza si se fundamenteaza in functie de elementele respective, si anume: numarul certificatelor sau al diplomelor de absolvire, ce urmeaza sa fie eliberate, inmultit cu suma necesara pentru tiparirea unui certificat sau a unei diplome de absolvire.
    Tarifele pe elev/cursant, percepute pentru organizarea de cursuri de pregatire solicitate de persoane juridice, se stabilesc pe baza de conventie cel putin la nivelul cheltuielilor efectuate pentru desfasurarea cursurilor respective.
    c) Veniturile din inchirierea spatiilor disponibile se prevad in bugetul de venituri si cheltuieli la nivelul chiriei stabilite in contractele de inchiriere, la care se adauga in mod obligatoriu cheltuielile cu intretinerea, utilitatile folosite, reparatiile curente ale spatiilor si bunurilor inchiriate.
    d) Veniturile din donatii reprezinta sumele donate de persoane fizice si juridice pentru a fi folosite la cheltuielile de functionare a unitatii de invatamant preuniversitar de stat. Acestea se prevad fie la nivelul executiei bugetare a anului precedent, fie la nivelul estimat pentru exercitiul financiar al anului curent.
    e) Veniturile din sponsorizari sunt sumele care se aloca, de regula, de catre persoanele juridice in scopul finantarii unei anumite actiuni, de exemplu, finantarea campionatelor scolare, a activitatilor culturale, procurarea de bunuri pentru dotarea laboratoarelor etc. sau pentru completarea veniturilor unitatii de invatamant preuniversitar de stat in vederea asigurarii unei mai bune functionalitati.
    f) Alte venituri din activitati de invatamant
    In toate cazurile, potrivit prevederilor legale, sponsorizarile se acorda pe baza de contract, in care sunt stipulate conditiile si modul de folosire a sumelor alocate, pe care unitatea de invatamant preuniversitar de stat este obligata sa le respecte.
    2.3.4. Cheltuieli din alte surse de venituri
    2.3.4.1. Cheltuielile din alte surse de venituri se cuprind in bugetul de venituri si cheltuieli, avandu-se in vedere urmatoarele precizari:
    a) Cheltuielile acoperite din venituri rezultate din activitatea de invatamant, productie si servicii se stabilesc pe baza de devize intocmite pentru fiecare activitate de productie, invatamant, prestari de servicii, in limita veniturilor propuse.
    b) Cheltuielile din taxe de la persoane fizice si juridice:
    - Cheltuielile pentru desfasurarea examenului de admitere, a altor examene sau a cursurilor de pregatire solicitate de persoanele juridice se stabilesc in limita veniturilor din taxele respective.
    In acest scop se intocmesc note de fundamentare in care se cuprind taxele cuvenite pentru activitatile respective si cheltuielile aferente realizarii acestor venituri, si anume: drepturile cuvenite comisiilor de examen, cheltuielile de intretinere a salilor de examene, procurarea rechizitelor (hartie, stampile, cerneala, tusuri), necesare in vederea desfasurarii examenelor. De regula, cheltuielile se incadreaza in limita veniturilor prevazute. In bugetul de venituri si cheltuieli aceste cheltuieli se prevad pe titluri, articole si alineate, in functie de natura si de continutul acestora.
    - Cheltuielile necesare pentru tiparirea certificatelor sau a diplomelor de absolvire se stabilesc in limita sumelor incasate pentru eliberarea certificatelor sau a diplomelor de absolvire, procedandu-se conform precizarilor lit. b).
    c) Cheltuielile acoperite din venituri provenite din inchirierea spatiilor disponibile
    d) Cheltuielile din sumele incasate drept donatii si sponsorizari se inscriu in bugetul de venituri si cheltuieli pentru realizarea actiunii stabilite in mod precis in contractele de sponsorizare. In caz contrar, sumele din sponsorizari si din donatii se folosesc pentru acoperirea celorlalte cheltuieli de functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat. Aceste cheltuieli se inscriu in bugetul de venituri si cheltuieli pe titluri, articole si alineate.
    e) Cheltuielile din alte surse de venituri realizate in conditiile legii
    Diferenta dintre totalul veniturilor proprii si suma cheltuielilor prevazute la lit. a) - e) se foloseste in completare, in functie de necesitati, de catre unitatile de invatamant preuniversitar de stat la acoperirea cheltuielilor de intretinere si functionare suportate de la bugetul de stat si de la bugetele locale, dupa caz. In acest scop se efectueaza calcule de fundamentare pentru fiecare categorie de cheltuieli, dupa care se cuprind in bugetul de venituri si cheltuieli la titlurile, articolele si alineatele respective.
    2.3.5. Prezentarea si aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli de catre unitatile de invatamant preuniversitar de stat
    Bugetele de venituri si cheltuieli elaborate de unitatile de invatamant preuniversitar de stat se prezinta atat in faza de elaborare a proiectului bugetului de stat si a proiectelor bugetelor locale, cat si dupa aprobarea bugetelor respective, astfel:
    2.3.5.1. La inspectoratul scolar judetean si al municipiului Bucuresti se prezinta bugetele de venituri si cheltuieli de catre ordonatorii tertiari de credite si de centrele de executie bugetara, dupa caz, in urmatoarea structura:
    a) ordonatorii tertiari de credite cu contabilitate proprie prezinta bugetul de venituri si cheltuieli pe structura modelului cuprins in anexa nr. 1, la care se anexeaza notele de fundamentare [modelele prezentate in anexele nr. 2, 3, 3a), 4, 4a) si 5];
    b) centrele de executie bugetara, ai caror conducatori indeplinesc atributiile ordonatorilor tertiari de credite, prezinta un buget de venituri si cheltuieli centralizat pentru toate unitatile de invatamant preuniversitar de stat cuprinse in centrul de executie bugetara, pe structura modelului prezentat in anexa nr. 1, la care se anexeaza cate un buget de venituri si cheltuieli pentru fiecare unitate de invatamant preuniversitar de stat impreuna cu notele de fundamentare.
    Inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, centralizeaza propunerile pe care le analizeaza si le prezinta Ministerului Educatiei Nationale.
    2.3.5.2. La comuna, orasul, municipiul in a carui raza teritoriala isi desfasoara activitatea unitatile de invatamant preuniversitar de stat bugetul de venituri si cheltuieli se prezinta dupa cum urmeaza:
    1. Unitatile de invatamant preuniversitar de stat, ai caror conducatori indeplinesc atributiile de ordonatori tertiari de credite fara a fi centre de executie bugetara prezinta bugetul de venituri si cheltuieli conform modelului prezentat in anexa nr. 6, la care anexeaza notele de fundamentare pentru cheltuielile care se finanteaza din bugetul local respectiv [anexa nr. 4 si 4a)].
    2. Pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat care sunt centre de executie bugetara, bugetul de venituri si cheltuieli, in forma centralizata, este structurat conform modelului prezentat in anexa nr. 6, la care se anexeaza cate un buget de venituri si cheltuieli pentru fiecare unitate de invatamant preuniversitar de stat pentru care se solicita finantare, insotit de nota de fundamentare a cheltuielilor finantate din bugetul local respectiv.
    In celelalte cazuri, atunci cand dintr-un buget local se finanteaza o singura unitate de invatamant preuniversitar de stat, se prezinta bugetul de venituri si cheltuieli al unitatii respective, impreuna cu notele de fundamentare a cheltuielilor din bugetul respectiv.
    Ca regula generala, bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat se prezinta ordonatorilor principali de credite spre aprobare, in conditiile legii, impreuna cu un raport in care se precizeaza in mod documentat elementele principale care au stat la baza determinarii cheltuielilor pe titluri, articole si alineate, masurile avute in vedere pentru inlaturarea risipei si pentru intarirea disciplinei in utilizarea fondurilor publice etc.

    NOTA:
    Dupa aprobarea bugetului de stat si a bugetului local, dupa caz, ordonatorii tertiari de credite intocmesc bugetele de venituri si cheltuieli in forma definitiva, pe baza sumelor comunicate de inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, si de consiliile locale, si le prezinta acestora spre aprobare, in dublu exemplar, impreuna cu prevederile anuale de venituri si cheltuieli desfasurate pe trimestre.
    2.3.5.3. Bugetul de venituri si cheltuieli se aproba pe unul dintre exemplare, si anume:
    1. Inspectoratul scolar judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, dupa caz, aproba bugetul centralizat, conform modelului prezentat in anexa nr. 1, si bugetele pe fiecare unitate de invatamant preuniversitar de stat pentru nr. crt. I, II, V si VI din anexa nr. 1, care reprezinta asigurarea resurselor financiare necesare in vederea finantarii proportionale cu numarul de elevi, din bugetul de stat.
    2. Ordonatorii principali de credite ai comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti si ai municipiului Bucuresti aproba din bugetele proprii finantarea complementara a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, pe baza bugetelor de venituri si cheltuieli prezentate de ordonatorii tertiari de credite.
    Bugetele de venituri si cheltuieli astfel aprobate reprezinta documentul pe baza caruia se asigura finantarea cheltuielilor unitatilor de invatamant preuniversitar de stat in exercitiul financiar, respectiv din bugetul local.
    2.3.5.4. Autoritatile administratiei publice locale au obligatia, in baza art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/1999, sa asigure din bugetele proprii finantarea complementara, in functie de necesitatile de cheltuieli ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat care isi desfasoara activitatea pe teritoriul lor.
    In acest scop consiliile locale ale comunelor, oraselor si municipiilor vor acorda atentie maxima examinarii propunerilor de cheltuieli ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si vor cuprinde cu prioritate, in bugetul propriu, fondurile necesare in vederea finantarii complementare atat in faza de elaborare a bugetului local, cat si in faza prezentarii acestuia spre aprobare consiliului local.
    Inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, si unitatile de invatamant preuniversitar de stat vor colabora cu autoritatile locale pentru cuprinderea in bugetele locale a finantarii complementare.

    III. Executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat

    3.1. Executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat cuprinde, in principal, operatiuni care se refera la:
    a) alocarea de la bugetul de stat a creditelor bugetare pentru finantarea proportionala cu numarul de elevi (copii);
    b) alocarea de la bugetele locale a creditelor bugetare pentru finantarea complementara;
    c) incasarea veniturilor proprii pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, cu respectarea limitei si destinatiei stabilite prin buget;
    d) angajarea si efectuarea cheltuielilor pe subdiviziunile clasificatiei bugetare, cu respectarea limitei si destinatiei stabilite prin bugetul de venituri si cheltuieli.
    3.2. Repartizarea creditelor bugetare de catre Ministerul Educatiei Nationale pentru finantarea proportionala cu numarul de elevi sau de copii
    3.2.1. Ministerul Educatiei Nationale repartizeaza creditele bugetare pentru finantarea proportionala cu numarul de elevi, scop in care se procedeaza astfel:
    a) Pe baza bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate, cu repartizare pe trimestre, inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, solicita Ministerului Educatiei Nationale lunar, pana la data de 20 a lunii in curs, conform modelului prezentat in anexa nr. 7, repartizarea necesarului de credite din bugetul de stat pentru asigurarea in luna urmatoare a finantarii proportionale in functie de numarul elevilor. Necesarul lunar de credite se stabileste la nivelul unei treimi din prevederile trimestrului in curs.
    b) Repartizarea creditelor bugetare se efectueaza de Ministerul Educatiei Nationale cu dispozitie bugetara la nivelul capitolului de cheltuieli 57.01 "Invatamant", cu desfasurarea pe titlurile clasificatiei bugetare economice, si anume: 02 "Cheltuieli de personal", 20 "Cheltuieli materiale si servicii". Repartizarea creditelor se efectueaza in perioada 25 - 30 a lunii in curs, pe seama inspectoratelor scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, care au conturi deschise la unitatile de trezorerie ale municipiilor resedinta de judet si la Directia de trezorerie a municipiului Bucuresti.
    Transmiterea dispozitiilor bugetare la inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, se efectueaza prin Directia generala a trezoreriei si contabilitatii publice din cadrul Ministerului Finantelor.
    3.2.2. La primirea dispozitiei bugetare unitatea trezoreriei statului inregistreaza creditele bugetare repartizate de Ministerul Educatiei Nationale in contul inspectoratului scolar: 01 "Credite deschise si repartizate pe seama ordonatorilor de credite finantati din bugetul de stat", care se desfasoara in conturi analitice pe titluri, corespunzator repartizarii creditelor bugetare.
    Unitatile trezoreriei statului comunica inspectoratelor scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti primirea dispozitiilor bugetare privind repartizarea creditelor bugetare de catre Ministerul Educatiei Nationale, eliberand si extrase de cont.
    3.2.3. Dupa depunerea dispozitiilor bugetare la Ministerul Finantelor Ministerul Educatiei Nationale va transmite prin posta rapida, un exemplar din dispozitia bugetara fiecarui inspectorat scolar, pentru a cunoaste si a urmari repartizarea creditelor la unitatea trezoreriei statului.
    3.3. Repartizarea creditelor bugetare de catre inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, la unitatile de invatamant preuniversitar de stat
    3.3.1. Inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, ai caror conducatori indeplinesc atributiile ordonatorilor secundari de credite, prevazute de Legea finantelor publice nr. 72/1996, cu modificarile ulterioare, au obligatia de a repartiza cat mai urgent posibil creditele bugetare la unitatile de invatamant preuniversitar de stat, pe baza carora se asigura finantarea proportionala cu numarul de elevi sau de copii, scop in care se procedeaza astfel:
    a) Unitatile de invatamant preuniversitar de stat, ai caror conducatori indeplinesc atributiile de ordonatori tertiari de credite si care au contabilitate proprie, precum si centrele de executie bugetara prezinta pana la finele lunii in curs cererea pentru repartizarea creditelor bugetare aferente finantarii proportionale pentru luna urmatoare, conform modelului prezentat in anexa nr. 7.
    Creditele se solicita, de regula, in proportie de o treime din prevederile trimestrului respectiv si se fundamenteaza pe baza numarului de elevi sau de copii.
    b) Inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, analizeaza si verifica cererile de finantare bugetara, dupa care repartizeaza cu dispozitie bugetara creditele aprobate fiecarei unitati de invatamant preuniversitar de stat cu contabilitate proprie si care are calitatea de ordonator tertiar de credite. Repartizarea creditelor bugetare se efectueaza pe aceleasi subdiviziuni care au fost primite de la Ministerul Educatiei Nationale.
    In cazul centrelor de executie bugetara creditele se repartizeaza de inspectoratele scolare cu o singura dispozitie bugetara pentru necesarul tuturor unitatilor de invatamant preuniversitar de stat.
    c) Inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, prezinta dispozitiile bugetare la unitatea trezoreriei statului la care au conturile deschise, care le transmite unitatilor teritoriale ale trezoreriei la care unitatile de invatamant preuniversitar de stat si centrele de executie bugetara, dupa caz, au conturile deschise.
    Pe baza dispozitiei bugetare unitatile teritoriale ale trezoreriei statului inregistreaza in contul 01 "Credite deschise si repartizate pe seama ordonatorilor de credite finantati din bugetul de stat", cu desfasurarea in conturi analitice pe titluri, deschise pe seama unitatilor de invatamant preuniversitar de stat si a centrelor de executie bugetara, dupa caz, pentru care se elibereaza extrase de cont cu documentele-anexa.
    3.4. Deschiderea creditelor din bugetele locale pentru finantarea complementara
    3.4.1. Ordonatorii tertiari de credite solicita pana la data de 20 a lunii in curs ordonatorului principal de credite al bugetului local (primarul comunei, orasului, municipiului) repartizarea necesarului de credite din bugetul local, reprezentand finantarea complementara pentru luna urmatoare, in limita unei treimi din prevederile trimestriale.
    Ordonatorii principali de credite ai bugetului local, pe baza solicitarilor primite, deschid si repartizeaza credite bugetare din bugetul local pe care il administreaza, pe seama centrelor de executie bugetara sau a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, dupa caz, care au calitatea de ordonator tertiar de credite.
    La unitatea de trezorerie a statului creditele deschise si repartizate din bugetul local sunt inregistrate in contul sintetic 02 "Credite deschise si repartizate pe seama ordonatorilor finantati din bugetele locale", precum si in conturile analitice deschise pe capitole si titluri. Aceste conturi sunt deschise pe seama ordonatorilor tertiari de credite cu contabilitate proprie si a centrelor de executie bugetara, dupa caz. Pentru operatiunile inregistrate in conturile mentionate mai sus unitatile trezoreriei statului elibereaza extrase de cont impreuna cu documentele justificative.
    3.5. Incasarea veniturilor proprii
    3.5.1. Ordonatorii tertiari de credite cu contabilitate proprie incaseaza veniturile proprii in numerar, prin casieria proprie, de la persoane fizice si, prin virament, de la persoane juridice in contul deschis la trezoreria statului 50.19 "Disponibil din venituri proprii ale institutiilor de invatamant, conform Legii nr. 84/1995".
    Unitatile de invatamant preuniversitar de stat care isi executa bugetul de venituri si cheltuieli prin centrele de executie bugetara vor incasa in numerar venituri proprii, aplicand regulile stabilite pentru mandatar. Mandatarul se stabileste de catre directorul unitatii de invatamant preuniversitar de stat si poate fi: administratorul, secretarul scolii sau un cadru didactic, dupa caz.
    Operatiunile de incasari prin casieria proprie se organizeaza potrivit dispozitiilor legale in vigoare si se efectueaza numai pe baza de documente legale aprobate de persoane in drept, care se inregistreaza cronologic in Registrul jurnal de casa.
    Incasarile zilnice in numerar se depun de catre mandatari in contul 50.19 "Disponibil din venituri proprii ale institutiilor de invatamant, conform Legii nr. 84/1995", deschis pe seama centrelor de executie bugetara la trezoreria statului astfel:
    - in prima zi lucratoare de la incasare, in cazul in care mandatarul are sediul in localitatea in care functioneaza unitatea trezoreriei statului, la care centrul de executie bugetara are contul deschis;
    - in a doua zi lucratoare de la incasare, in cazul in care mandatarul si unitatea trezoreriei statului la care are contul deschis centrul de executie bugetara au sediul in localitati diferite.
    Persoanele juridice vireaza sumele in contul 50.19 al unitatii de invatamant preuniversitar de stat, respectiv al centrului de executie bugetara, cu ordin de plata tip trezorerie, in care se specifica pe verso natura sumelor virate.
    3.6. Angajarea si efectuarea cheltuielilor aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli
    3.6.1. Angajarea cheltuielilor se efectueaza de ordonatorii de credite pe baza de documente legale (state de plata salariale, comenzi, contracte, conventii etc.) vizate pentru controlul financiar preventiv, intocmite distinct pentru cheltuieli care se suporta din finantarea proportionala si complementara din bugetul de stat, bugetul local si din veniturile proprii, dupa caz.
    In toate documentele de plata vor fi inscrise in mod obligatoriu subdiviziunea clasificatiei din bugetele proprii in care se incadreaza platile respective, precum si disponibilitatile de credite bugetare existente la data la care se angajeaza o plata.
    3.6.2. In vederea aplicarii principiilor de finantare pentru unitatile de invatamant preuniversitar de stat, stabilite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/1999, cheltuielile unitatilor de invatamant preuniversitar de stat care isi executa bugetele de venituri si cheltuieli proprii prin centrele de executie bugetara se angajeaza si se efectueaza astfel:
    - Directorii unitatilor de invatamant care nu au calitatea de ordonatori tertiari de credite semneaza documentele legale mentionate la alin. 1 al pct. 3.6.1., din punct de vedere al legalitatii si necesitatii, dupa care le transmit centrului de executie bugetara, care acorda viza de control preventiv.
    - Centrul de executie bugetara, dupa verificarea documentelor din punct de vedere al incadrarii si respectarii limitelor si destinatiei creditelor din bugetul de venituri si cheltuieli al unitatilor respective, precum si a dispozitiilor legale cu privire la efectuarea cheltuielilor institutiilor publice procedeaza la aprobarea platilor propuse pe baza de documente. La nivelul centrelor de executie bugetara se intocmeste ordinul de plata care se prezinta la unitatea trezoreriei statului spre decontare.
    - Conducatorul centrului de executie bugetara isi indeplineste functia de ordonator tertiar de credite [art. 6 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/1999] numai pe baza documentelor legale semnate si prezentate de catre directorii unitatilor de invatamant preuniversitar de stat.
    3.6.3. La ordonatorii tertiari cu contabilitate proprie si la centrele de executie bugetara se organizeaza si functioneaza controlul financiar preventiv in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/1999 privind atragerea unor sume suplimentare la bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate.
    3.6.4. In vederea urmaririi executiei bugetelor de venituri si cheltuieli in structura aprobata, ordonatorii tertiari de credite cu contabilitate proprie si centrele de executie bugetara efectueaza platile de casa prin urmatoarele conturi deschise la unitatile trezoreriilor prin care isi deruleaza operatiunile de incasari si plati, si anume:
    a) Pentru finantarea proportionala cu numarul de elevi sau de copii din bugetul de stat se deschid urmatoarele conturi:
    - contul 23.57.0102 "Cheltuielile bugetului de stat pentru invatamant - cheltuieli de personal";
    - contul 23.57.0120 "Cheltuielile bugetului de stat pentru invatamant - cheltuieli materiale si servicii", in care se inregistreaza:
    - platile cu manuale scolare;
    - cheltuieli materiale si servicii privind perfectionarea personalului didactic.
    b) Pentru finantarea complementara din bugetul local se deschid conturile:
    - contul 24.57.0220 "Cheltuielile bugetelor locale pentru invatamant: cheltuieli materiale si servicii", in care se inregistreaza platile de casa care privesc articolele si alineatele aferente actiunii de invatamant care se cuprind la titlul 20 "Cheltuieli materiale si servicii" din clasificatia economica a cheltuielilor bugetare;
    - contul 24.57.0270 "Cheltuielile bugetelor locale pentru invatamant: cheltuieli de capital", in care se inregistreaza platile de casa pentru investitiile efectuate in baza listelor cuprinzand investitiile aprobate din bugetul local.
    c) Pentru cheltuielile din venituri proprii se deschide:
    - contul 50.19 "Disponibil din venituri proprii ale institutiilor de invatamant, conform Legii nr. 84/1995".
    Acest cont se debiteaza in contabilitatea ordonatorului de credite cu sumele incasate, reprezentand venituri din taxe, inchirieri, donatii, sponsorizari etc., si se crediteaza cu platile dispuse in limita prevederilor de cheltuieli din bugetul propriu si a disponibilitatilor din cont.
    Pentru operatiunile de creditare in contul 50.19 ordonatorii tertiari de credite cu contabilitate proprie si centrele de executie bugetara au obligatia sa organizeze si sa conduca evidenta platilor de casa pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate, astfel cum au fost aprobate cheltuielile prin bugetul de venituri si cheltuieli fiecarei unitati de invatamant preuniversitar de stat.
    3.6.5. In vederea derularii in bune conditii a executiei bugetelor de venituri si cheltuieli, ordonatorii tertiari de credite si centrele de executie bugetara au obligatia sa depuna la unitatea trezoreriei statului la care au deschise conturi de cheltuieli si de disponibil o copie de pe bugetele de venituri si cheltuieli aprobate.
    3.6.6. Finantarea cheltuielilor de capital se efectueaza in conditiile stabilite prin Normele metodologice privind finantarea investitiilor institutiilor publice prin trezoreria statului si a Normelor metodologice privind aplicarea de catre trezoreriile statului a mecanismului de finantare a investitiilor institutiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.487/1996.
    3.7. Ordonatorii tertiari de credite cu contabilitate proprie si centrele de executie bugetara au obligatia sa isi inregistreze in contabilitate operatiunile de incasari si plati, precum si celelalte operatiuni cu caracter de gestiune, in mod cronologic si sistematic, in conturile corespunzatoare din planul de conturi aprobat de Ministerul Finantelor pentru institutiile publice.
    In cadrul conturilor de finantare bugetara, si anume: 700.01 "Finantare din bugetul de stat", 700.02 "Finantare din bugetele locale", ordonatorii tertiari de credite cu contabilitate proprie si centrele de executie bugetara vor conduce evidenta analitica a platilor de casa pe capitole, subcapitole, titluri, articole si alineate.
    Centrele de executie bugetara vor conduce evidenta analitica a platilor de casa in structura mentionata mai sus si pe unitatile de invatamant preuniversitar de stat pentru care asigura executia bugetelor de venituri si cheltuieli.
    3.7.1. In vederea cunoasterii modului de utilizare a creditelor bugetare de catre unitatile de invatamant preuniversitar de stat fara contabilitate proprie, centrele de executie bugetara vor transmite acestora lunar contul de executie a bugetului de venituri si cheltuieli, potrivit formularului-anexa la Darea de seama contabila.
    3.7.2. Ordonatorii tertiari de credite cu contabilitate proprie si centrele de executie bugetara vor intocmi trimestrial dari de seama contabile privind executia bugetara, in conformitate cu normele metodologice emise de Ministerul Finantelor.
    3.7.3. Creditele bugetare repartizate din bugetul de stat si bugetele locale pe seama ordonatorilor tertiari de credite si a centrelor de executie bugetara, ramase neutilizate la incheierea exercitiului bugetar, se anuleaza, de drept, prin efectele Legii finantelor publice nr. 72/1996.
    3.8. Masuri tranzitorii
    3.8.1. Unitatile de invatamant preuniversitar de stat care executa bugetele de venituri si cheltuieli prin centrele de executie bugetara isi vor putea urmari si executa singure bugetul de venituri si cheltuieli propriu, cu conditia asigurarii postului de economist sau de contabil, dupa caz, si a dobandirii calitatii de ordonator tertiar de credite. O data cu organizarea si functionarea contabilitatii proprii unitatea de invatamant preuniversitar de stat va solicita trezoreriei statului deschiderea conturilor prezentate la pct. 3.6.4.
    Centrele de executie bugetara vor preda pe baza de proces-verbal executia bugetului de venituri si cheltuieli propriu unitatilor de invatamant preuniversitar de stat - creditele bugetare repartizate, platile de casa din finantarea primita de la bugetul de stat si bugetele locale, veniturile proprii incasate, platile din venituri proprii, precum si toate conturile de activ si pasiv care privesc gestiunea unitatii de invatamant preuniversitar de stat.
    Inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, si centrele de executie bugetara vor sprijini si vor urmari preluarea si organizarea contabilitatii asupra executiei bugetului de venituri si cheltuieli propriu de catre unitatile in cauza.

                     Ministrul educatiei nationale,
                              Andrei Marga

                     p. Ministrul functiei publice,
                             Marian Parjol,
                            secretar de stat

                        p. Ministrul finantelor,
                           Sebastian Vladescu,
                            secretar de stat

    ANEXA 1

    Inspectoratul Scolar Judetean ................/al Municipiului Bucuresti
    Unitatea de invatamant preuniversitar de stat ..........................

                                                      Aprobat,
                                            Ordonator secundar de credite

             Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul ........

                                                              - mii lei -
____________________________________________________________________________
Nr.   Denumirea            Codul          Prevederi   din care, repartizate
crt.  indicatorilor        clasificatiei  anuale,          pe trimestre
      financiari           bugetare                   ---------------------
                                                        I   II   III   IV
____________________________________________________________________________
 0          1                  2              3         4    5    6     7
____________________________________________________________________________
  I. Finantarea               57.01
     proportionala cu
     numarul de elevi
     din bugetul de stat
____________________________________________________________________________
 II. Cheltuieli din           57.01
     finantarea
     proportionala cu
     numarul de elevi,
     din care:
     (se desfasoara pe
     subcapitole si, in
     cadrul acestora, pe
     titluri, articole
     si alineate)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
III.  Finantare
      complementara din       57.02
      bugetul local
____________________________________________________________________________
 IV.  Cheltuieli din          57.02
      finantarea
      complementara din
      bugetul local, din
      care: (se desfasoara
      pe subcapitole,
      titluri, articole si
      alineate)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
  V.  Alte surse de
      venituri,
      din care:
      - venituri
        rezultate din
        activitatea de
        invatamant,
        productie si
        servicii
      - taxe de la
        persoanele fizice
        si juridice, din
        care:
        - taxe pentru
          examene de
          admitere si alte
          examene
        - taxe pentru
          eliberarea
          certificatelor
          sau diplomelor
          de absolvire
        - taxe pentru
          organizarea de
          cursuri de
          pregatire
          solicitate de
          persoanele
          juridice
      - venituri din
        inchirierea
        spatiilor
        disponibile
      - venituri din
        donatii
      - venituri din
        sponsorizari
      - alte venituri din
        activitatea de
        invatamant
____________________________________________________________________________
 VI.  Cheltuieli din alte     57.03
      surse de venituri
      (se desfasoara pe
      subcapitole si, in
      cadrul acestora, pe
      titluri, articole si
      alineate)
____________________________________________________________________________
      Cheltuieli acoperite
      din venituri
      rezultate din
      activitatea de
      invatamant,
      productie si
      servicii
____________________________________________________________________________
      Cheltuieli din taxe
      de la persoane
      fizice si juridice:
      - cheltuieli pentru
        desfasurarea
        examenului de
        admitere
      - cheltuieli
        necesare pentru
        tiparirea
        certificatelor sau
        a diplomelor de
        absolvire
____________________________________________________________________________
      Cheltuieli acoperite
      din veniturile
      provenite din
      inchirierea
      spatiilor
      disponibile
____________________________________________________________________________
      Cheltuieli din
      sumele incasate
      drept donatii si
      sponsorizari
____________________________________________________________________________
      Cheltuieli din alte
      surse de venituri
      realizate in
      conditiile legii
____________________________________________________________________________
      Recapitulatie
      Total venituri
      (I+III+V)
      Total cheltuieli
      (II+IV+VI)
____________________________________________________________________________

    Ordonator tertiar de credite,                      Contabil-sef,

    ANEXA 2

    Inspectoratul Scolar Judetean ................/al Municipiului Bucuresti
    Unitatea de invatamant preuniversitar de stat ..........................
    Centrul de executie bugetara ...........................................

                           NOTA DE FUNDAMENTARE
    la titlul 02 "Cheltuieli de personal" pe anul ...............

    I. Personal didactic

    Art. 10
    Salarii de baza plus alte sporuri

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A = Numarul de elevi
    B = Numarul de clase
    C = Numarul de posturi didactice
                                                                 - mii lei -
_______________________________________________________________________________
Clasa  A B C  Salariul Total     Salarii Sporul  Alte       Total  Cheltuieli
              mediu    salariu   - plata de      drepturi*) - mii  cu salariile
                       de merit  cu ora  vechime            lei -  pe un elev
_______________________________________________________________________________
 0     1 2 3    4         5         6       7        8        9        10
_______________________________________________________________________________
 I
_______________________________________________________________________________
 II
_______________________________________________________________________________
 III
_______________________________________________________________________________
 IV
_______________________________________________________________________________
 V
_______________________________________________________________________________
 VI
_______________________________________________________________________________
 VII
_______________________________________________________________________________
 VIII
_______________________________________________________________________________
 IX
_______________________________________________________________________________
 X
_______________________________________________________________________________
 XI
_______________________________________________________________________________
 XII
_______________________________________________________________________________
TOTAL:
_______________________________________________________________________________
    *) Se cuprind celelalte drepturi stabilite de reglementarile in vigoare.

    II. Personal didactic auxiliar si de administratie
    Salariile de baza plus alte drepturi (art. 1001 - 1008)

                                                           - mii lei -
____________________________________________________________________________
Categoriile       Numarul Salariul Total   Sporul  Alte     Total cheltuieli
de personal       de      mediu    salariu de      drepturi cu salariile
                  posturi          de baza vechime
____________________________________________________________________________
    0                1        2       3       4       5           6
____________________________________________________________________________
didactic
auxiliar
____________________________________________________________________________
de administratie
____________________________________________________________________________
TOTAL:
____________________________________________________________________________

    Cheltuieli cu salariile (I+II) ............................

    NOTA:
    - Se intocmeste de fiecare unitate de invatamant preuniversitar.
    - La cheltuielile cu salariile pentru personalul titular se iau in calcul toate drepturile salariale brute (salariul de baza, sporurile acordate de legislatia in vigoare).
    - Datele de personal si sumele pentru stabilirea fondurilor de salarii se preiau din carnetele de munca, respectiv din statele de plata din luna decembrie a fiecarui an.
    - Pentru personalul angajat pe baza de conventie civila (cumul, plata cu ora) se iau in calcul numai drepturile salariale brute.

    III. Alte cheltuieli cuprinse in titlul 02 "Cheltuieli de personal"

                                                           - mii lei -
____________________________________________________________________________
Coloana  Denumirea articolelor bugetare      Cheltuieli cu  Cota  Total
de                                           salariile            cheltuieli
articol                                      (art. 1001 -
bugetar                                      1008)
____________________________________________________________________________
  11     Contributii pentru asigurari
         sociale
  12     Cheltuieli pentru constituirea
         Fondului pentru plata ajutorului
         de somaj
  13     Deplasari, detasari, transferari
13.01    - deplasari, detasari, transferari
           in tara
13.02    - deplasari in strainatate
  14     Contributii pentru constituirea
         Fondului de asigurari de sanatate
____________________________________________________________________________
                   TOTAL:
____________________________________________________________________________
Recapitulatie (mii lei):
1. Cheltuieli cu salariile (I+II) ..........................................
2. Cheltuieli cuprinse in cheltuieli de personal (III) .....................
3. Totalul cheltuielilor de personal (titlul 02) ...........................
4. Numarul de elevi ........................................................
5. Cheltuieli de personal pe un elev .......................................

    ANEXA 3

                           NOTA DE FUNDAMENTARE
    privind finantarea proportionala cu numarul de elevi

                                                            - mii lei -
________________________________________________________________________
Nr.    Denumirea formelor         Numarul    Costuri medii   Total
crt.   de invatamant              de elevi   pe elev         cheltuieli
________________________________________________________________________
  1.   Invatamant prescolar
  2.   Invatamant primar
  3.   Invatamant gimnazial
  4.   Invatamant liceu teoretic
  5.   Invatamant liceu economic
  6.   Invatamant liceu de arta
  7.   Invatamant postliceal
  8.   Invatamant profesional
________________________________________________________________________
       TOTAL:
________________________________________________________________________

    ANEXA 3a)

    Inspectoratul Scolar Judetean ................/al Municipiului Bucuresti
    Unitatea ...............................................................
    Centrul de executie bugetara ...........................................

                              NOTA DE FUNDAMENTARE
privind cheltuielile care se cuprind in finantarea proportionala cu numarul de elevi (exclusiv salariile) pentru anul .......

    Titlul 20 "Cheltuieli materiale si servicii"
    A. Art. 30 - Alte cheltuieli
    30.01 Calificarea, perfectionarea si specificarea profesionala a salariatilor
    1. Numarul cadrelor didactice inscrise la examenele de definitivat/grade didactice
    2. Numarul de zile/cadre didactice de participare la actiuni de perfectionare
    3. Cheltuieli medii pe o zi/cadru didactic participant la actiuni de perfectionare
    4. Cheltuieli cu perfectionarea cadrelor didactice (col. 2 x col. 3)
____________________________________________________________________________
    Realizari in anul de baza                Propuneri               %
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

    B. Art. 31 - Manuale
____________________________________________________________________________
Clase   Numarul  Costul      Propuneri de   Cheltuieli cu     % (col. 3 fata
        de       manualelor  cheltuieli cu  manualele pe         de col. 2)
        elevi    pe o clasa  manualele      anul de baza
____________________________________________________________________________
  0       1          2            3               4                   5
____________________________________________________________________________
 I
____________________________________________________________________________
 II
____________________________________________________________________________
 III
____________________________________________________________________________
 IV
____________________________________________________________________________
 V
____________________________________________________________________________
 VI
____________________________________________________________________________
 VII
____________________________________________________________________________
 VIII
____________________________________________________________________________
TOTAL:
____________________________________________________________________________

    Raspundem pentru calculele efectuate.

    Ordonator tertiar                    Conducatorul compartimentului
       de credite,                             financiar-contabil,

    ANEXA 4

    Inspectoratul Scolar Judetean ................/al Municipiului Bucuresti
    Unitatea ...............................................................

                              NOTA DE FUNDAMENTARE
privind cheltuielile care se cuprind in finantarea complementara din bugetul local pentru anul ...........
____________________________________________________________________________
Codul          Denumirea             Indicatorii   Propuneri  Realizari   %
clasificatiei  subdiviziunilor       specifici                in anul
bugetare       de cheltuieli         cheltuielilor            de baza
                                     si nivelul
                                     mediu de
                                     cheltuieli
                                     pe indicator
____________________________________________________________________________
  T. 20        Cheltuieli materiale
               si servicii
Art. 20        Drepturi cu caracter
               social
               -
               -
               -
Art. 24        Cheltuieli pentru
               intretinere si
               gospodarire
  24.01        Incalzit
               -
               -
  24.02        Iluminat si forta
               motrica
               -
               -
               etc.
____________________________________________________________________________

    Raspundem pentru calculele prezentate.

    Ordonator de credite,                Conducatorul compartimentului
                                               financiar-contabil,

    ANEXA 4a)

                              LISTA
cuprinzand cheltuielile de capital finantate din bugetul local

                                                               - mii lei -
____________________________________________________________________________
Nr.   Denumirea obiectivelor           Valoarea  Valoarea propusa  Valoarea
crt.  pe structura                     totala    sa fie executata  ramasa de
                                                 in anul ........  executat
____________________________________________________________________________
  1.  Obiective in continuare
      -
      -
      -
  2.  Obiective noi
      -
      -
      -
  3.  Cheltuieli de proiectare
  4.  Dotari independente de bunuri
      -
      -
      -
____________________________________________________________________________

    Ordonator de credite,                Conducatorul compartimentului
                                               financiar-contabil,

    ANEXA 5

    Inspectoratul Scolar Judetean ................/al Municipiului Bucuresti
    Unitatea de invatamant preuniversitar de stat ..........................
    Centrul de executie bugetara ...........................................

                         NOTA DE FUNDAMENTARE

                                                              - mii lei -
___________________________________________________________________________
                                               Realizari in anul  Propuneri
                                                    de baza
___________________________________________________________________________
A. Total venituri, din care:
___________________________________________________________________________
Taxe pentru scolarizarea elevilor din
invatamantul profesional si de maistri,
pe baza de contract cu agentii economici
si cu alte persoane fizice si juridice
___________________________________________________________________________
Taxe din organizarea de cursuri de scurta
durata si de reconversie profesionala pe
baza de contract
___________________________________________________________________________
Venituri din organizarea la cerere a unor
activitati complementare procesului de
invatamant (initiere in limbi straine,
informatica etc.)
___________________________________________________________________________
Venituri din activitatile cercurilor pe
aptitudini si interese ale elevilor
(muzica, arte plastice, dans, turism etc.)
___________________________________________________________________________
Venituri din activitatile de productie si
servicii
___________________________________________________________________________
Venituri din chirii
___________________________________________________________________________
Donatii si sponsorizari
___________________________________________________________________________
Taxele ocazionate de examenele de admitere
si de eliberarea certificatelor de
absolvire
Contributia comitetelor de parinti
___________________________________________________________________________
Venituri din activitati culturale,
artistice, sportive etc.
___________________________________________________________________________
Alte venituri
___________________________________________________________________________
B. Total cheltuieli din venituri proprii,
din care pe activitati:
___________________________________________________________________________
1. Cheltuieli pentru activitatile
producatoare de venituri
- cheltuieli de personal, din care:
  - salariul de baza:
  -
  -
  -
- cheltuieli materiale si servicii:
  -
  -
___________________________________________________________________________
2. Cheltuieli pentru desfasurarea
examenului de admitere, din care:
- cheltuieli materiale si servicii:
  -
  -
  -
  -
___________________________________________________________________________
3. Cheltuieli din donatii si sponsorizari:
- cheltuieli materiale si prestari de
servicii:
  -
  -
  -
  -
- cheltuieli de capital
___________________________________________________________________________
4. Cheltuieli din venituri proprii privind
activitatea generala a unitatii (se desfasoara
pe titluri si articole de cheltuieli)
___________________________________________________________________________

    Raspundem de calculele prezentate.

    Ordonator de credite,                Conducatorul compartimentului
                                               financiar-contabil,

    ANEXA 6

    Inspectoratul Scolar Judetean ................/al Municipiului Bucuresti
    Unitatea de invatamant preuniversitar de stat ..........................
    Centrul de executie bugetara ...........................................

                                                         Aprobat,
                                              Ordonator principal de credite

                    BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
privind finantarea complementara din bugetul ............... pentru anul .....

                                                               - mii lei -
___________________________________________________________________________
Nr.   Denumirea            Codul          Prevederi   din care, repartizate
crt.  indicatorilor        clasificatiei  anuale,          pe trimestre
      financiari           bugetare                   ---------------------
                                                        I   II   III   IV
____________________________________________________________________________
 0          1                  2              3         4    5    6     7
____________________________________________________________________________
  I. Finantarea               57.02
     complementara
____________________________________________________________________________
 II. Cheltuieli din           57.02
     finantarea
     complementara,
     din care:
     Capitolul invatamant     57.02
     se desfasoara pe
     subcapitole, titluri,
     articole si alineate
____________________________________________________________________________

    Ordonator de credite,                Conducatorul compartimentului
                                               financiar-contabil,

    ANEXA 7

    MINISTERUL EDUCATIEI NATIONALE
    Inspectoratul Scolar Judetean ................/al Municipiului Bucuresti

                              NOTA DE FUNDAMENTARE
pentru creditele bugetare necesare finantarii proportionale pentru luna .......
____________________________________________________________________________
Nr.   Denumirea indicatorilor              Total            din care:
crt.  de fundamentare                      capitol   -----------------------
                                                     titlul 02     titlul 20
____________________________________________________________________________
  1.  Credite bugetare aprobate in
      bugetul propriu (cumulat de la
      inceputul lunii pana la finele
      lunii pentru care se solicita
      finantarea)
____________________________________________________________________________
  2.  Credite bugetare repartizate pana
      la finele lunii in curs
____________________________________________________________________________
  3.  Plati de casa efectuate din
      creditele repartizate
____________________________________________________________________________
  4.  Disponibil de credite ramase la
      finele lunii in curs (2 - 3)
____________________________________________________________________________
  5.  Credite bugetare necesare pentru
      luna urmatoare
____________________________________________________________________________
  6.  Credite de repartizat pentru luna
      urmatoare (5 - 4)
____________________________________________________________________________
  7.  Numarul de elevi si de copii in
      unitatea de invatamant
      preuniversitar de stat
____________________________________________________________________________
  8.  Costul mediu anual pe un elev
____________________________________________________________________________

    Ordonator de credite,                              Contabil sef,SmartCity5

COMENTARII la Norma 5607/2000

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 5607 din 2000
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Atenție: Doamnelor / domnilor, Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă rezolva sarcina financiară sau pentru a investi? Dacă da! Contactați-ne azi pentru asistență de împrumut. Notă: Oferim un împrumut pe termen scurt și pe termen lung la o rată a dobânzii de 3%. Puteți împrumuta de la minimum 2000 și maximum 200.000.000. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: midland.credit2@gmail.com Cu stimă, Kumah James (directorul împrumutului).
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    CUM ÎȚI PRIN ÎNCĂRCĂTORUL MEU DIN ACEASTA MARE COMPANIE Bună ziua dragilor mei, sunt Linda McDonald, care locuiește în prezent în Austin Texas, SUA. Sunt văduvă în acest moment cu trei copii și am rămas blocată într-o situație financiară în aprilie 2018 și am avut nevoie să refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumuturi, atât private, cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul, nu sunt pradă completă acelor capote de acolo care le numesc creditor auto-bani, sunt toate înșelătorie, tot ce își doresc este dvs. bani și bine nu auziți de la ei, mi-au făcut-o de două ori înainte de a-l întâlni pe domnul David Wilson, partea cea mai interesantă este că împrumutul meu a fost transferat pentru mine în 74 de ore, așa că vă sfătuiesc să-l contactați pe domnul David dacă sunteți interesat să obțineți un împrumut și sunteți sigur că îl puteți plăti înapoi la timp, îl puteți contacta prin e-mail ……… (davidwilsonloancompany4@gmail.com) Fără cec de credit, fără cosigner cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și planificați dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, atunci contactați astăzi domnul David Wilson pentru împrumutul dvs. Oferă tot felul de categorii de împrumuturi pe care le oferă Împrumut pe termen scurt (5_10 ani) Împrumut pe termen lung (20_40) Împrumut pe termen mediu (10_20) Ele oferă împrumut de genul Împrumut la domiciliu ............., Împrumut de afaceri ........ Împrumut de creanță ....... Împrumut pentru studenți .........., Împrumut pentru început de afaceri Împrumut pentru afaceri ......., Împrumut pentru companie .............. etc E-mail .......... (davidwilsonloancompany4@gmail.com) Când vine vorba de criză financiară și împrumut, atunci împrumutul financiar David Wilson este locul de plecare, vă rugăm să-i spuneți că doamnei Linda McDonald vă direcționez Noroc… ....
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu