E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
OUG 79 2001 abrogat de OUG 70 2008
Articolul 11 din actul OUG 79 2001 in legatura cu Hotărârea 142 2005
OUG 79 2001 in legatura cu Hotărârea 145 2005
OUG 79 2001 in legatura cu Hotărârea 146 2005
Articolul 11 din actul OUG 79 2001 in legatura cu Hotărârea 536 2004
Articolul 11 din actul OUG 79 2001 in legatura cu Hotărârea 393 2004
Articolul 11 din actul OUG 79 2001 modificat de articolul 11 din actul Ordonanţa 29 2004
OUG 79 2001 in legatura cu Hotărârea 1552 2002
OUG 79 2001 in legatura cu Hotărârea 344 2002
OUG 79 2001 aprobat de Legea 59 2002
Articolul 12 din actul OUG 79 2001 modificat de Legea 59 2002
OUG 79 2001 in legatura cu Ordin 2121 2001
OUG 79 2001 in legatura cu Ordin 5521 2001
Articolul 11 din actul OUG 79 2001 in legatura cu Hotărârea 866 2001
OUG 79 2001 in legatura cu Ordin 502 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 79 din 31 mai 2001

privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 297 din  7 iunie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    In sensul prezentei ordonante de urgenta, regiile autonome, societatile si companiile nationale si societatile comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritoriala este actionar majoritar sunt denumite in continuare agenti economici.
    Art. 2
    (1) In scopul rentabilizarii activitatii economice si intaririi disciplinei economico-financiare, incasarii creantelor si platii obligatiilor restante - arieratelor -, precum si al evitarii sau, dupa caz, reducerii pierderilor in economie agentii economici prevazuti la art. 1 vor anexa la bugetele de venituri si cheltuieli anuale programe de reducere a platilor restante catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, alti creditori, programe de reducere a creantelor restante, precum si programe anuale pentru reducerea pierderilor.
    (2) Programele de reducere a creantelor si platilor restante trebuie sa cuprinda indicatorii respectivi, exprimati in preturi curente si comparabile, in functie de indicele de crestere a preturilor fata de data de 31 decembrie a anului anterior.
    (3) In programele prevazute la alin. (1) se stabilesc limite maxime ale creantelor si platilor restante.
    (4) Consiliile de administratie ale agentilor economici prevazuti la art. 1, indiferent de subordonarea acestora, vor lua masurile corespunzatoare de punere in aplicare a prezentei ordonante de urgenta, inclusiv la agentii economici ale caror bugete de venituri si cheltuieli au fost deja aprobate, si raspund, potrivit legii, de realizarea acestora.
    Art. 3
    (1) Inainte de aprobarea, in conditiile legii, a bugetelor de venituri si cheltuieli ministerele, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, organele administratiei publice centrale sau ale administratiei publice locale, dupa caz, le prezinta spre avizare comisiilor de dialog social constituite, potrivit legii, la nivelul acestora. Indicele castigului salarial mediu nu poate fi mai mare decat indicele productivitatii muncii, calculat in unitati fizice sau, dupa caz, in unitati valorice in conditii comparabile, in functie de specificul activitatii. La stabilirea castigului mediu nu se iau in calcul sumele reprezentand premiul anual acordat conducatorului agentului economic. Incepand cu anul 2001 fondul de salarii se corecteaza cu influentele rezultate din aplicarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.
    (2) Pentru anul 2001 bugetele de venituri si cheltuieli se aproba sau, dupa caz, se modifica, potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a acesteia.
    Art. 4
    (1) Conducerea agentilor economici prevazuti la art. 1 se asigura de catre persoane fizice in baza unui contract de performanta, anexa la contractul individual de munca, incheiat in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Contractul de performanta este acordul de vointa incheiat intre agentul economic, printr-un reprezentant al acestuia, desemnat de adunarea generala a actionarilor, in cazul societatilor comerciale, sau, dupa caz, de consiliul de administratie, in cazul regiilor autonome, si conducatorul agentului economic, care are ca obiect indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta, aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli, in schimbul drepturilor salariale stabilite prin contractul individual de munca.
    (3) La nivelul agentului economic, in contractul de performanta, in afara indicatorilor de performanta se prevad in mod obligatoriu obiective si criterii cuantificate privind reducerea creantelor si platilor restante, a pierderilor inregistrate, precum si cresterea productivitatii muncii, calculata potrivit prevederilor art. 3 alin. (1). Contractul de performanta se revizuieste anual.
    Art. 5
    (1) Contractul de performanta se poate incheia si cu actualii conducatori ai agentilor economici prevazuti la art. 1.
    (2) In cazul in care acestia nu accepta indicatorii de performanta, precum si celelalte obiective prevazute la art. 4 alin. (3), ministerele, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, organele administratiei publice centrale sau ale administratiei publice locale, dupa caz, stabilesc criteriile si modul de selectie a unui nou conducator.
    Art. 6
    Contractul de performanta prevazut la art. 4 se incheie in termen de 30 de zile de la data aprobarii bugetului de venituri si cheltuieli, cu avizul ministerelor, Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, al organelor administratiei publice centrale sau ale administratiei publice locale, dupa caz, referitor la obiectivele si criteriile de performanta aprobate prin acesta.
    Art. 7
    (1) Drepturile salariale ale conducatorului agentului economic se evidentiaza distinct in cadrul fondului de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli.
    (2) Conducatorul agentului economic va fi remunerat, tinandu-se seama de volumul si importanta activitatii, cu un salariu de baza lunar care nu poate depasi indemnizatia lunara pentru functia de secretar de stat prevazuta de lege. Lunar conducatorului agentului economic i se poate acorda, pe langa salariul de baza, si o suma egala cu cel mult 50% din acesta, sub forma de sporuri, adaosuri, premii si alte drepturi de natura salariala.
    (3) Dupa aprobarea bilantului contabil anual, conditionat de realizarea criteriilor prevazute in contractele de performanta, inclusiv a programelor de reducere a creantelor si platilor restante, a pierderilor, precum si a altor obiective, conducatorului agentului economic i se poate acorda un premiu anual de pana la 12 salarii de baza lunare.
    (4) Premiul anual se reflecta distinct in executie, in fondul de salarii al anului urmator, dupa aprobarea bilantului contabil al anului expirat pe baza caruia se analizeaza realizarea criteriilor de performanta. Cheltuiala respectiva este deductibila fiscal pentru agentul economic.
    Art. 8
    Conducatorii ministerelor, Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, organelor administratiei publice centrale sau ale administratiei publice locale, dupa caz, au urmatoarele obligatii:
    a) sa prezinte Guvernului spre aprobare sau sa aprobe, dupa caz, bugetele de venituri si cheltuieli;
    b) sa dispuna masuri pentru urmarirea lunara a bunei executii a contractelor de performanta, precum si pentru urmarirea modului de realizare a programelor prevazute la art. 2;
    c) sa dispuna masuri de sanctionare, mergand pana la mandatarea celor in drept pentru schimbarea din functie a conducatorilor agentilor economici care nu indeplinesc criteriile de performanta;
    d) sa aprobe nivelul drepturilor banesti cuvenite conducatorilor agentilor economici, in limita prevazuta la art. 7 alin. (2);
    e) sa aprobe acordarea premiilor anuale in limita prevazuta la art. 7 alin. (3).
    Art. 9
    (1) Pentru conducatorul agentului economic si pentru celelalte persoane care ocupa functii de conducere in cadrul agentilor economici drepturile salariale se acorda integral, in fiecare luna, numai daca criteriile de performanta, inclusiv programul de reducere a platilor restante in preturi comparabile, sunt indeplinite cumulat de la inceputul anului.
    (2) Drepturile salariale stabilite in conditiile legii se diminueaza proportional cu gradul de neindeplinire a conditiilor prevazute la alin. (1), dar nu mai mult de 30% din salariul de baza.
    Art. 10
    Urmarirea modului de acordare a drepturilor salariale lunare cuvenite, inclusiv incadrarea in fondul de salarii aprobat, stabilite in conditiile prezentei ordonante de urgenta, se asigura astfel:
    a) de catre ministere, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, organele administratiei publice centrale sau ale administratiei publice locale, dupa caz, pentru conducatorul agentului economic;
    b) de catre conducatorul agentului economic pentru celelalte persoane cu functii de conducere prevazute la art. 9 alin. (1).
    Art. 11
    (1) Conducatorii agentilor economici au obligatia de a transmite lunar ministerelor, Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, organelor administratiei publice centrale sau ale administratiei publice locale, dupa caz, pana la data de 25 a fiecarei luni, situatia privind cheltuielile cu salariile realizate in luna anterioara si cumulat de la inceputul anului, structura fondului de salarii, inclusiv fondul de salarii pentru conducatorul agentului economic, situatia indicatorilor privind evolutia creantelor si platilor restante si a pierderilor, insotite de o analiza a cauzelor nerealizarii programelor prevazute la art. 2, precum si de masuri pentru realizarea acestora.
    (2) Ministerele, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, organele administratiei publice centrale sau ale administratiei publice locale, dupa caz, au obligatia de a transmite lunar Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si Ministerului Finantelor Publice, pana la data de 30 a fiecarei luni, situatiile centralizate privind cheltuielile cu salariile realizate in luna anterioara si cumulat de la inceputul anului, structura fondului de salarii, respectiv situatia indicatorilor privind evolutia creantelor si platilor restante, precum si a pierderilor inregistrate pentru agentii economici. Situatiile de raportare intocmite in structura si formatul solicitate de aceste ministere vor fi insotite de o analiza a cauzelor nerealizarii programelor respective pe fiecare agent economic, precum si de masuri pentru realizarea acestora. Aceste masuri se aproba de catre conducatorii ministerelor, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, organele administratiei publice centrale sau ale administratiei publice locale, dupa caz.
    (3) Lista cuprinzand agentii economici pentru care ministerele, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, organele administratiei publice centrale sau ale administratiei publice locale, dupa caz, au obligatia de a transmite Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si Ministerului Finantelor Publice situatiile prevazute la alin. (2) se stabileste prin hotarare a Guvernului, cu consultarea comisiilor de dialog social constituite, potrivit legii, la nivelul acestora.
    Art. 12
    (1) Constituie contraventii, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni, si se sanctioneaza cu amenda:
    a) de la 10.000.000 lei la 30.000.000 lei nerespectarea termenului prevazut la art. 6;
    b) de la 25.000.000 lei la 75.000.000 lei nerespectarea obligatiilor de raportare prevazute la art. 11 alin. (1);
    c) de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei nerespectarea prevederilor art. 9.
    (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac, dupa caz, de reprezentantii imputerniciti ai Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si ai organelor administratiei publice locale.
    (3) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia prevederilor art. 25 - 27.
    (4) Drepturile salariale platite fara respectarea prevederilor art. 8 si 9 sunt venituri ilicite care se recupereaza potrivit legii.
    Art. 13
    Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica societatilor financiar-bancare si de asigurari, precum si agentilor economici la care stabilirea tarifelor, facturarea si incasarea prestatiilor se fac de organismele internationale abilitate in baza unor conventii internationale la care Romania a aderat.
    Art. 14
    Organele de control abilitate de lege vor verifica, pana la data de 31 decembrie 2001, agentii economici beneficiari ai facilitatilor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 163/2000 pentru diminuarea arieratelor la bugetul de stat si care, potrivit art. 15 alin. (3) din ordonanta, au depus in termen la organele fiscale teritoriale la care sunt inregistrati ca platitori de impozite si taxe situatia privind majorarile de intarziere calculate si neplatite, pe feluri de impozite, taxe si alte venituri ale bugetului de stat.
    Art. 15
    (1) Angajatorii care inregistreaza obligatii bugetare neachitate la scadenta, dar pentru care au obtinut inlesniri la plata acestora de la Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si celelalte autoritati ale administratiei publice centrale sau ale administratiei publice locale, dupa caz, pot acorda salariatilor tichete de masa, in conditiile legii, incepand cu luna urmatoare celei in care si-au achitat obligatiile bugetare restante sau au obtinut inlesniri la plata acestora.
    (2) Incepand cu luna in care inregistreaza obligatii bugetare restante sau pierd inlesnirile la plata acestora angajatorii nu mai pot acorda tichete de masa salariatilor pe perioada in care inregistreaza obligatii bugetare restante, in conditiile legii.
    (3) Prevederile alin. (1) si (2) se aplica si pentru anul 2001.
    Art. 16
    Contractele de administrare incheiate in baza dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/1999 privind administrarea companiilor/societatilor nationale, a societatilor comerciale, la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si a regiilor autonome, precum si contractele de management incheiate in baza Legii nr. 66/1993, cu modificarile si completarile ulterioare, la regiile autonome inceteaza la data incheierii contractelor de performanta.
    Art. 17
    La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga alin. (2) al art. 52 din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001.

                 PRIM-MINISTRU
                 ADRIAN NASTASE

                        Contrasemneaza:
                        Ministrul finantelor publice,
                        Mihai Nicolae Tanasescu

                        Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale,
                        Marian SarbuSmartCity5

COMENTARII la OUG 79/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 79 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 79/2001
OUG 70 2008
pentru modificarea unor acte normative privind transportul naval
Hotărârea 142 2005
privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale, pe anul 2005, pentru agentii economici monitorizati potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar
Hotărârea 145 2005
privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2005 ale agentilor economici monitorizati conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2001, care functioneaza sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, a pachetului minim necesar de servicii publice de transport feroviar de calatori pentru Compania Nationala a Cailor Ferate "C.F.R." - S.A., precum si a unor programe ale Societatii Comerciale "Compania Nationala de Transporturi Aeriene Romane - TAROM" - S.A.
Hotărârea 146 2005
pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2005 ale agentilor economici monitorizati, care functioneaza sub autoritatea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale
Hotărârea 536 2004
privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale, pe anul 2004, pentru agentii economici monitorizati potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar
Hotărârea 393 2004
pentru aprobarea listelor cuprinzand agentii economici monitorizati potrivit art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar
Ordonanţa 29 2004
pentru reglementarea unor masuri financiare
Hotărârea 1552 2002
privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale, pe anul 2003, pentru agentii economici monitorizati potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 866/2001
Hotărârea 344 2002
privind aprobarea obiectivelor salariale trimestriale pe anul 2002 pentru agentii economici monitorizati potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 866/2001
Legea 59 2002
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar
Ordin 2121 2001
privind modul de intocmire a bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002 la regiile autonome, societatile/companiile nationale, societatile comerciale, la care statul este actionar majoritar, precum si la agentii economici monitorizati conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, nominalizati in lista aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 866/2001
Ordin 5521 2001
privind modul de intocmire a bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002 la regiile autonome, societatile/companiile nationale, societatile comerciale, la care statul este actionar majoritar, precum si la agentii economici monitorizati conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, nominalizati in lista aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 866/2001
Hotărârea 866 2001
pentru aprobarea Listei cuprinzand agentii economici prevazuti la art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar
Ordin 502 2001
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare, in domeniul serviciilor publice de gospodarie comunala, a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu