Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 381 din 18 mai 2007

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 357 din 25 mai 2007Având în vedere prevederile art. 1 şi 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991  privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură,

luând în considerare Referatul Direcţiei politici de piaţă în sectorul zootehnic nr. 290.284/2007,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la anexa „Modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu" la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 27 aprilie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, partea introductivă a alineatului (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru a beneficia de prima prevăzută la alin. (1), solicitanţii trebuie să depună o cerere la sucursala judeţeană a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, sau la centrul local al sucursalei judeţene a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, pe raza localităţii unde au înscrise exploataţiile, până la data de 15 iunie a fiecărui an, cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de următoarele documente:".

2.   La articolul 3, litera c) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

,,c) efectivul de ovine/caprine pentru care se solicită primă să fie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere, în perioada 16 iunie-15 septembrie, în vederea efectuării controlului pe teren de către personalul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, conform procedurii de control elaborate de către aceasta."

3.   La articolul 3, partea introductivă a alineatului (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru a beneficia de prima prevăzută la alin. (1), solicitanţii trebuie să depună o cerere la sucursala judeţeană a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, sau la centrul local al sucursalei judeţene a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, pe raza localităţii unde au înscrisă exploataţia, până la data de 15 iunie a anului în care se solicită prima, cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, însoţită de următoarele documente:".

4.  Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Acordarea primelor de la bugetul de stat, în cadrul plăţilor naţionale directe complementare, se face în ordinea depunerii cererilor, începând cu data de 16 august pentru exploataţiile de bovine şi cu data de 16 septembrie pentru efectivele de ovine/caprine."

5.  Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Pentru efectuarea verificării cererilor depuse pentru bovine, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură solicită Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor lista exploataţiilor, pentru fiecare judeţ, cu efectivele înregistrate în Registrul Naţional al Exploataţiilor la data de 31 ianuarie 2007, precum şi accesul la baza de date a acesteia, în vederea verificării înregistrării exploataţiilor de bovine/ovine/caprine în Registrul Naţional al Exploataţiilor la data solicitării primei, respectiv 1 mai -15 septembrie 2007.

(2)  Lista cu efectivele de bovine la data de 31 ianuarie 2007 pentru exploataţiile cu minimum 3 capete bovine şi vârsta de minimum 6 luni va cuprinde următoarele date:

a)  denumirea exploataţiei;

b)  C.U.I./C.N.P.;

c)  codul exploataţiei;

d)  numărul de identificare al bovinei;

e)  rasa;

f)  data naşterii bovinei.

(3)   După finalizarea verificării cererilor pentru bovine va fi întocmit un proces-verbal de control care va fi ataşat la dosar.

(4)  După finalizarea controlului va fi întocmită o notă de control.

(5)   După finalizarea procesului de înregistrare şi verificare a cererilor se stabileşte nivelul primei de exploataţie, în funcţie de efectivul de bovine."

6.    După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

„Art. 51. - (1) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură solicită Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor accesul la baza de date a acesteia, în vederea verificării înregistrării exploataţiilor de ovine/caprine cu minimum 50/25 capete ovine/caprine în Registrul Naţional al Exploataţiilor la data solicitării primei, respectiv 1 mai -15 iunie 2007.

(2)   Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură verifică în baza de date:

a)  denumirea exploataţiei;

b)  C.U.I./C.N.P.;

c)  codul exploataţiei;

d)  numărul de identificare al ovinei/caprinei;

e)  sexul.

(3)   După finalizarea controlului va fi întocmit un proces-verbal de control care va fi ataşat la dosar.

(4)   In cadrul controlului pe teren efectuat de către personalul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în perioada 16 iunie-15 septembrie pentru speciile ovine şi caprine, conform procedurii de control pe teren elaborate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, se verifică următoarele aspecte:

a)   existenţa reală a efectivului pentru care se solicită prima;

b)  corespondenţa între efectivul înscris în cerere şi cel înregistrat în Registrul Naţional al Exploataţiilor, astfel încât să rezulte efectivul eligibil la primă;

c)  corespondenţa între efectivul înscris în cerere şi cel înregistrat în Registrul exploataţiei, întocmit conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 5/2005 privind aprobarea Regulamentului pentru identificarea şi înregistrarea animalelor, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât să rezulte efectivul eligibil la primă."

7.  La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2)   Persoanele menţionate la alin. (1) verifică corectitudinea înscrisurilor din cererea de solicitare a primei cu documentele anexate acesteia."

8.  După articolul (6) se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

„Art. 61. - (1) După verificarea cererilor, sucursalele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, întocmesc şi transmit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură centralizatorul cu efectivele de bovine, ovine şi caprine pentru acordarea primei.

(2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale centralizatorul cu efectivele de bovine, ovine şi caprine pentru acordarea primei, până în data de 22 iunie."

9.  Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Sucursalele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, după aprobarea sumelor aferente cererilor, întocmesc şi transmit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură o situaţie centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata primelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale o situaţie centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata primelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4."

10.  Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - In baza situaţiilor centralizatoare ale sumelor solicitate pentru plata primelor, transmise de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Economiei şi Finanţelor cererea de deschidere a creditelor bugetare, însoţită de situaţia centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata primelor, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5."

11. „Lista animalelor pentru care se face solicitarea" din anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

15. Sintagma „codul/nr. din Registrul fermierilor.........," prevăzută la lit. A şi B din anexele nr. 1 şi 2 se elimină.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

ANEXA

LISTA

animalelor pentru care se face solicitarea

Numărul de identificare

(până la 14 caractere alfanumerice)

Rasa

Data naşterii (ziua/luna/anul)

Data ......................................................................

Semnătura şi ştampila .............................................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 381/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 381 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 362 2016
    When It Comes To Personal Loans * Business Loans etc., Contact Us Today Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) It’s Imperative To Work With The Right Company. We Help You Get The Best Rate For Your Business Loan Regardless Of Your Credit!!! If You Are Looking For A Personal Loans * Business Loans etc., You Have Come To The Right Place. Contact Us Today For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
    XMAS LOAN OFFER !!! APPLY NOW Do you need financial assistance of any kind? We give out loans at 3% A.P.I. rate! Personal Loans? Business Loans? Student loan? Mortgage loans? Agricultural and project funding? Email: libertyprivatefunding@gmail.com APPLY FOR A FAST LOAN TODAY
ANONIM a comentat Decretul 362 2016
     We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Bună ziua, aveți un credit rău? Ai nevoie de bani pentru vacanta ta de Craciun? Aveți nevoie de bani pentru a plăti facturile? Este necesar să începeți o afacere nouă? Aveți un proiect neterminat din cauza finanțării insuficiente? Aveți nevoie de bani pentru a investi în orice specialitate care vă va fi de folos? Și nu știi ce să faci. Oferim următoarele împrumuturi: împrumuturi personale, credite pentru afaceri, împrumuturi combinate, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare și multe altele. Vă salutăm pentru o oportunitate de a obține toate tipurile de împrumuturi la o rată foarte accesibilă de 2%. Pentru informații, contactați-ne acum folosind informațiile de mai jos .. Numele companiei: UPSTOX FUNDING Companie de e-mail: upstoxfunding@yahoo.com Text / Apel: (302) 273-5794. Via / WhatsApp: +1 {785} 337-5044
ANONIM a comentat Decretul 11 2018
    Bună ziua spectatorilor Banca dvs. a refuzat împrumutul? Ești într-o mizerie financiară? Aveți nevoie de un împrumut pentru a începe o afacere nouă, să plătiți o chirie, să cumpărați o mașină, să vă soluționați datoriile și să aveți mai multe probleme financiare? Vreau doar să știi că tocmai ai văzut locul potrivit pentru a obține un împrumut. Suntem o organizație creștină creată de domnul Philip Morgan pentru a ajuta pe cei care au o problemă financiară? În lista de mai sus, suntem în continuare aici pentru a proteja publicul împotriva fraudei online. Suntem autorizați și înregistrați ca instituții de credit, înregistrați integral și aprobați de către Confederație. Prin urmare, dacă sunteți interesat de un împrumut, nu vă puneți în panică, întrebați și promiteți că veți primi un împrumut atunci când ați finalizat toate procedurile și condițiile pe care le veți adopta imediat. Adresa de e-mail a companiei este gratuită și sigură, în orice moment, contactați-ne prin e-mail: (philipmorganloanservice00@gmail.com) DECLARAȚIA FORMULUI DE DECLARARE Completați și reveniți la EE. UU. Cu detalii. Nume complet: ................. Sex: ............. Țara: ............... Statut: ...................... Numărul de telefon: ............... Adresa adresei: ................... Suma împrumutului: ................... Durata: ........................ Venit lunar: ................. Ocupația: .......................... Ce credeți despre împrumutul de care aveți nevoie? .................. Ați solicitat un împrumut înainte de ....... Cum ne-ai găsit? mail sau publicitate ........ Suntem la dispoziția dumneavoastră
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Aveți nevoie de împrumuturi de orice fel? Sunteți în orice situație financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Iată o oportunitate de a obține împrumuturile mici și mari pentru a îmbunătăți și a începe afacerea dvs. de orice fel. oferim împrumuturi publicului la o rată a dobânzii foarte redusă de 2%. suntem dinamici, fiabili, eficienți și avem încredere demnă de încredere. Contactați-ne acum pentru împrumuturile pe termen scurt și lung. Contactați-ne acum, pentru mai multe informații și aplicații. Oferim credite personale, credite de consolidare a datoriilor, capital de risc, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi pentru educație, împrumuturi pentru locuințe sau "împrumuturi pentru orice motiv!". Cu toate acestea, metoda noastră, vă oferă șansa de a preciza cantitatea de împrumut necesară și, de asemenea, durata pe care o puteți permite EMAIL: eaglehomemortgage001@gmail.com Whatsapp: +1 (512) 980-1469 VĂ RĂSPUNSEM ÎNAINTE DE CORESPONDENȚĂ ȘI RĂSPUNDERE ÎN CONFORMITATE. Salutari, Doamna Lola Daniel EMAIL: eaglehomemortgage001@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
     Are You A Business Man Or Woman? Are You In Any Financial Mess Or Do You Need Funds To Start Up Your Own Business? Do You Need A Loan To Start A Nice Small Scale And Medium Business? Do You Have A Low Credit Score And You Are Finding It Hard To Obtain Capital Loan From Local Banks And Other Financial Institutes?. - Intermediaries / Consultants / Brokers Are Welcome To Bring Their Clients And Are 100% Protected. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: CYSCredits@Post.com ( CYSCredits@Asia.com )
ANONIM a comentat Decretul 493 2018
     Are You A Business Man Or Woman? Are You In Any Financial Mess Or Do You Need Funds To Start Up Your Own Business? Do You Need A Loan To Start A Nice Small Scale And Medium Business? Do You Have A Low Credit Score And You Are Finding It Hard To Obtain Capital Loan From Local Banks And Other Financial Institutes?. - Intermediaries / Consultants / Brokers Are Welcome To Bring Their Clients And Are 100% Protected. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: CYSCredits@Post.com ( CYSCredits@Asia.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 59 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu