Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 381 din 18 mai 2007

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 357 din 25 mai 2007Având în vedere prevederile art. 1 şi 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991  privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură,

luând în considerare Referatul Direcţiei politici de piaţă în sectorul zootehnic nr. 290.284/2007,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la anexa „Modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu" la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 27 aprilie 2007, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, partea introductivă a alineatului (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru a beneficia de prima prevăzută la alin. (1), solicitanţii trebuie să depună o cerere la sucursala judeţeană a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, sau la centrul local al sucursalei judeţene a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, pe raza localităţii unde au înscrise exploataţiile, până la data de 15 iunie a fiecărui an, cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de următoarele documente:".

2.   La articolul 3, litera c) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

,,c) efectivul de ovine/caprine pentru care se solicită primă să fie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere, în perioada 16 iunie-15 septembrie, în vederea efectuării controlului pe teren de către personalul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, conform procedurii de control elaborate de către aceasta."

3.   La articolul 3, partea introductivă a alineatului (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru a beneficia de prima prevăzută la alin. (1), solicitanţii trebuie să depună o cerere la sucursala judeţeană a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, sau la centrul local al sucursalei judeţene a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, pe raza localităţii unde au înscrisă exploataţia, până la data de 15 iunie a anului în care se solicită prima, cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, însoţită de următoarele documente:".

4.  Articolul 4 va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - Acordarea primelor de la bugetul de stat, în cadrul plăţilor naţionale directe complementare, se face în ordinea depunerii cererilor, începând cu data de 16 august pentru exploataţiile de bovine şi cu data de 16 septembrie pentru efectivele de ovine/caprine."

5.  Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Pentru efectuarea verificării cererilor depuse pentru bovine, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură solicită Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor lista exploataţiilor, pentru fiecare judeţ, cu efectivele înregistrate în Registrul Naţional al Exploataţiilor la data de 31 ianuarie 2007, precum şi accesul la baza de date a acesteia, în vederea verificării înregistrării exploataţiilor de bovine/ovine/caprine în Registrul Naţional al Exploataţiilor la data solicitării primei, respectiv 1 mai -15 septembrie 2007.

(2)  Lista cu efectivele de bovine la data de 31 ianuarie 2007 pentru exploataţiile cu minimum 3 capete bovine şi vârsta de minimum 6 luni va cuprinde următoarele date:

a)  denumirea exploataţiei;

b)  C.U.I./C.N.P.;

c)  codul exploataţiei;

d)  numărul de identificare al bovinei;

e)  rasa;

f)  data naşterii bovinei.

(3)   După finalizarea verificării cererilor pentru bovine va fi întocmit un proces-verbal de control care va fi ataşat la dosar.

(4)  După finalizarea controlului va fi întocmită o notă de control.

(5)   După finalizarea procesului de înregistrare şi verificare a cererilor se stabileşte nivelul primei de exploataţie, în funcţie de efectivul de bovine."

6.    După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

„Art. 51. - (1) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură solicită Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor accesul la baza de date a acesteia, în vederea verificării înregistrării exploataţiilor de ovine/caprine cu minimum 50/25 capete ovine/caprine în Registrul Naţional al Exploataţiilor la data solicitării primei, respectiv 1 mai -15 iunie 2007.

(2)   Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură verifică în baza de date:

a)  denumirea exploataţiei;

b)  C.U.I./C.N.P.;

c)  codul exploataţiei;

d)  numărul de identificare al ovinei/caprinei;

e)  sexul.

(3)   După finalizarea controlului va fi întocmit un proces-verbal de control care va fi ataşat la dosar.

(4)   In cadrul controlului pe teren efectuat de către personalul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură în perioada 16 iunie-15 septembrie pentru speciile ovine şi caprine, conform procedurii de control pe teren elaborate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, se verifică următoarele aspecte:

a)   existenţa reală a efectivului pentru care se solicită prima;

b)  corespondenţa între efectivul înscris în cerere şi cel înregistrat în Registrul Naţional al Exploataţiilor, astfel încât să rezulte efectivul eligibil la primă;

c)  corespondenţa între efectivul înscris în cerere şi cel înregistrat în Registrul exploataţiei, întocmit conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 5/2005 privind aprobarea Regulamentului pentru identificarea şi înregistrarea animalelor, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât să rezulte efectivul eligibil la primă."

7.  La articolul 6, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2)   Persoanele menţionate la alin. (1) verifică corectitudinea înscrisurilor din cererea de solicitare a primei cu documentele anexate acesteia."

8.  După articolul (6) se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

„Art. 61. - (1) După verificarea cererilor, sucursalele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, întocmesc şi transmit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură centralizatorul cu efectivele de bovine, ovine şi caprine pentru acordarea primei.

(2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale centralizatorul cu efectivele de bovine, ovine şi caprine pentru acordarea primei, până în data de 22 iunie."

9.  Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Sucursalele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, după aprobarea sumelor aferente cererilor, întocmesc şi transmit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură o situaţie centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata primelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale o situaţie centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata primelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4."

10.  Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - In baza situaţiilor centralizatoare ale sumelor solicitate pentru plata primelor, transmise de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Economiei şi Finanţelor cererea de deschidere a creditelor bugetare, însoţită de situaţia centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata primelor, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5."

11. „Lista animalelor pentru care se face solicitarea" din anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

15. Sintagma „codul/nr. din Registrul fermierilor.........," prevăzută la lit. A şi B din anexele nr. 1 şi 2 se elimină.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Decebal Traian Remes

ANEXA

LISTA

animalelor pentru care se face solicitarea

Numărul de identificare

(până la 14 caractere alfanumerice)

Rasa

Data naşterii (ziua/luna/anul)

Data ......................................................................

Semnătura şi ştampila .............................................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 381/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 381 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Hi, i just want to share my experience with everyone. I have being hearing about this blank ATM card for a while and i never really paid any interest to it because of my doubts. Until one day i discovered a hacking guy called (OSCAR WHITE). he is really good at what he is doing. Back to the point, I inquired about The Blank ATM Card. If it works or even Exist.He told me Yes and that its a card programmed for random money withdraws without being noticed and can also be used for free online purchases of any kind. This was shocking and i still had my doubts. Then i gave it a try and asked for the card and agreed to their terms and conditions. Hoping and praying it was not a scam. One week later i received my card and tried with the closest ATM machine close to me, It worked like magic. I was able to withdraw up to $4500. This was unbelievable and the happiest day of my life. So far i have being able to withdraw up to $28000 without any stress of being caught. I don't know why i am posting this here, i just felt this might help those of us in need of financial stability. blank Atm has really change my life. If you want to contact him, Here is the email address oscarwhitehackersworld@gmail.com or whats-app +1(323)-362-2310 And I believe he will also Change your Life....
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Legea 174 2016
    We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial Regards WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1 Tel contact: +447031968934 Registered No: 04374045
ANONIM a comentat Legea 159 2017
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut de dimensiuni mici, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Emailul companiei midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu