E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 295 din 3 aprilie 2007

pentru stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 283 din 27 aprilie 2007Având în vedere prevederile art. 1 şi art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură,

având în vedere Referatul Direcţiei politici de piaţă în sectorul zootehnic nr. 290.107/2007, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se stabilesc modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,

Dan Ştefan Motreanu

ANEXĂ

MODUL   DE   IMPLEMENTARE,

condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

Art. 1. - In cadrul plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic (PNDC), primele se acordă producătorilor agricoli definiţi la art. 9 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură.

Art. 2. - (1) Prima pe exploataţie se acordă producătorilor agricoli menţionaţi la art. 1 o singură dată pe an, în funcţie de efectivul de bovine înregistrat în Registrul naţional al exploataţiilor la data de 31 ianuarie 2007, care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

a)  exploataţia să fie de minimum 3 capete de bovine;

b)  vârsta bovinelor să fie de minimum 6 luni;

c)  exploataţia să fie înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei;

d)  să nu aibă datorii la bugetul de stat şi la bugetul local.

(2) Pentru a beneficia de prima prevăzută la alin. (1), solicitanţii trebuie să depună o cerere la sucursala judeţeană a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, până la data de 31 mai a fiecărui an, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de următoarele documente:

a) copie de pe buletinul de identitate/carte de identitate/cod unic de înregistrare/certificat de înregistrare;

b) declaraţie pe propria răspundere că nu au datorii la bugetul de stat şi la bugetul local.

Art. 3. - (1) Prima pe cap de animal se acordă producătorilor agricoli menţionaţi la art. 1 o singură dată pe an, pentru ovinele şi/sau caprinele care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

a) efectivul din exploataţie să fie de minimum 50 de capete de ovine/25 de capete de caprine, care au fătat în anul pentru care se face solicitarea primei;

b) efectivul de ovine/caprine pentru care se solicită prima este înscris în Registrul agricol la data de 31 decembrie a anului anterior solicitării primei;

c) efectivul de ovine/caprine pentru care se solicită primă să fie menţinut în exploataţie în perioada de control, 1 iunie - 31 august, la adresa menţionată în cerere;

d) să nu aibă datorii la bugetul de stat şi la bugetul local.

(2) Pentru a beneficia de prima prevăzută la alin. (1), solicitanţii trebuie să depună o cerere la sucursala judeţeană a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, până la data de 31 mai a anului în care se solicită prima, cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, însoţită de următoarele documente:

a) adeverinţă eliberată de consiliul local, din care să rezulte numărul de animale deţinute de solicitant şi faptul că acestea erau înscrise în Registrul agricol la data de 31 decembrie a anului anterior solicitării primei;

b) copie de pe buletinul de identitate/carte de identitate/cod unic de înregistrare /certificat de înregistrare;

c) declaraţie pe propria răspundere că nu au datorii la bugetul de stat şi la bugetul local.

Art. 4. - Acordarea primelor de la bugetul de stat, în cadrul plăţilor naţionale directe complementare, se face în ordinea depunerii cererilor, începând cu data de 1 august pentru exploataţiile de bovine şi cu data de 1 septembrie pentru efectivele de ovine/caprine.

Art. 5. - (1) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură solicită Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor lista exploataţiilor cu efectivele de bovine înregistrate în Registrul naţional al exploataţiilor la data de 31 ianuarie 2007.

(2) După finalizarea procesului de înregistrare a cererilor, se stabileşte nivelul primei pe exploataţie, în funcţie de efectivul de bovine.

Art. 6. - (1) Persoanele desemnate pentru verificarea solicitărilor din cadrul sucursalelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, după înregistrarea cererilor în registrul de intrări-ieşiri, le clasifică şi le înregistrează într-un registru special, denumit în continuare Registru, în care vor fi înscrise solicitările de prime, separat, pentru bovine, ovine şi caprine.

(2) Persoanele menţionate la alin. (1) verifică corectitudinea înscrisurilor din documentele anexate la cererea de solicitare a primei cu registrele de evidenţă a efectivelor de animale - Registrul agricol, Registrul naţional al exploataţiilor.

(3) In urma verificărilor, persoanele menţionate la alin. (1) întocmesc o notă pe care o anexează la dosarul de solicitare a primei.

(4) Persoanele menţionate la alin. (1) au obligaţia de a înregistra şi de a monitoriza toţi beneficiarii primelor.

Art. 7. - (1) Sucursalele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv a municipiului Bucureşti, după caz, după verificarea şi aprobarea cererilor pentru încasarea primei, întocmesc şi transmit la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură o situaţie centralizatoare pentru solicitările înregistrate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite la Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale o situaţie centralizatoare pentru solicitările înregistrate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 8. - In baza situaţiilor centralizatoare a cererilor pentru încasarea primei, transmise de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, însoţită de situaţia centralizatoare a primelor, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 9. - După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se alimentează contul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, care, pe baza cererilor aprobate, virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor primelor, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 10. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta anexă.

ANEXA Nr. 1

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Sucursala Judeţului ...............................................

Nr............................... data .................................

Verificat şi aprobat

pentru suma de ................................................ lei

la data de .............................................................

Şeful sucursalei,

............................................................................

CERERE

pentru exploataţia de bovine

A.  Producător persoană fizică

Subsemnatul/Subsemnata (numele, iniţiala tatălui, prenumele) ....................................................................................................., domiciliat/domiciliată în(judeţul, satul, comuna, oraşul).........................................................................., str...................................  nr............., cod poştal  .................................., tel....................., fax ....................., e-mail .................................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ...................nr................., CNP ..............................., cu codul exploataţiei ............................ înregistrat la RNE, codul/nr. din Registrul fermierilor ..............................................., cont bancar nr.  ............................., deschis la Banca .................................., sucursala ......................................

B.  Producător persoană juridică........................................................................................................................................................................ ....

                                                                                            (denumirea operatorului economic solicitant)                                                           cu sediul în: (judeţul, satul, comuna, oraşul) ........................................................................................................................................................................ .., str.................................... nr............., cod poştal ..............., tel.........................., fax ......................, e-mail ......................................, înregistrat la registrul comerţului cu cod unic de înregistrare (CUI) .............................., cu codul exploataţiei  ............................ înregistrat la RNE, codul/nr. din Registrul fermierilor  ........................., reprezentat de domnul/doamna.................................., în calitate de reprezentant legal, posesor/posesoare al/a BI/CI seria .......... nr...................., CNP ................................., cont bancar nr................................., deschis la Banca ...................................., sucursala ........................

Deţin:

-   un efectiv total de ............. capete de bovine, din care ............. capete cu vârsta de minimum 6 luni, care este evidenţiat în Registrul fermei ţinut la zi

Solicit:

-   prima pentru un număr de .................. capete de bovine cu vârsta minimă de 6 luni, conform codurilor de identificare cuprinse în tabelul alăturat, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 2 din anexa „Modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu".

LISTA

animalelor pentru care se face solicitarea

Numărul de identificare

(Codul ţării şi 10 cifre obligatorii)

Rasa

Data naşterii (ziua/luna/anul)

Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale, iar în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.

Data .................................................

Semnătura şi ştampila .........................

ANEXA Nr. 2

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Sucursala Judeţului ...............................................

Nr............................... data .................................

Verificat şi aprobat

pentru suma de ............................. lei

la data de ...........................................

Şeful sucursalei,

..........................................

CERERE

pentru ovine adulte şi/sau caprine adulte

A.  Producător persoană fizică

Subsemnatul/Subsemnata (numele, iniţiala tatălui,  prenumele)..................................................................................................................................., domiciliat/domiciliată în (judeţul, satul, comuna, oraşul) .........................................................................................., str......................................  nr............., cod poştal  ......................., tel..............................., fax ....................., e-mail .................................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria .......................... nr................., CNP .................................., cu codul exploataţiei ............................ înregistrat la RNE, codul/nr. din Registrul fermierilor ..............................................., cont bancar nr.............................., deschis la Banca .............................., sucursala................................................................

B.  Producător persoană juridică ........................................................................................................................................................................ ...

                                                                                                    (denumirea operatorului economic solicitant)

........................................................................................................................................................................ .........................................................  cu sediul în (judeţul, satul, comuna, oraşul) ......................................................................, str............................................................ nr............., cod poştal ......................., tel............................, fax ........................., e-mail ...................................................., înregistrat la registrul comerţului cu cod unic de înregistrare (CUI) ............................., cu codul exploataţiei .......................... înregistrat la RNE, codul/nr. din Registrul fermierilor ........................., reprezentat de domnul/doamna .................................., în calitate de reprezentant legal, posesor/posesoare al/a BI/CI seria ..........  nr...................., CNP ................................., cont bancar nr................................., deschis la Banca ...................................., sucursala ........................................................

Deţin:

-  un efectiv total de ............... capete de ovine şi/sau .................. caprine, din care ................................ capete oi mame şi/sau ....................... capete capre mame, care în perioada de control, 1 iunie - 31 august, se găsesc la adresa (localitatea, strada, nr. sau nr. topo păşune pe raza localităţii, după caz) ............................................................................................................................., şi este evidenţiat în Registrul fermei pe care îl ţin la zi şi îl pun la dispoziţia controlorilor APIA.

Solicit:

-  prima pentru un număr de ....................... ovine şi/sau  ............................... caprine femele adulte care au fătat în anul ............., conform codurilor de identificare cuprinse în tabelul alăturat.

LISTA

animalelor pentru care se face solicitarea

Numărul de identificare

(Codul ţării şi 10 cifre obligatorii)

Rasa

Data fătării

ultimului miel/ied

(ziua/luna/anul)

Declar pe propria răspundere că datele înscrise în prezenta cerere sunt reale, iar în caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.

Data ...................

Semnătura şi ştampila .............................

ANEXA Nr. 3

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Sucursala Judeţului ....................................................

SITUAŢIE   CENTRALIZATOARE

privind încasarea de la bugetul de stat a primelor pentru exploataţiile de bovine şi pentru efectivele de ovine/caprine, astfel cum este prevăzut la art. 2 şi 3 din anexa „Modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu"

Nr. crt.

Denumirea beneficiarilor

Codul exploataţiei

Cantitatea pentru

care s-a aprobat

acordarea primei

(capete)

Valoarea unitară a primei  (lei/cap)

Valoarea primei acordate

(lei)

bovine

ovine/ caprine

bovine

ovine/ caprine

bovine

(col. 3 x col. 5)

ovine/caprine

(col. 4 x col. 6)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

2.

.......

TOTAL:

Şeful sucursalei,

......................................

Data .............................

ANEXA Nr. 4

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

SITUAŢIE   CENTRALIZATOARE

privind încasarea de la bugetul de stat a primelor pentru bovine şi pentru ovine/caprine, astfel cum este prevăzut la art. 2 şi 3 din anexa „Modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în  cord cu reglementările comunitare în domeniu"

Nr. crt.

Judeţul

Numărul de beneficiari

Cantitatea pentru

care s-a aprobat

acordarea primei

(capete)

Valoarea unitară a primei (lei/cap)

Valoarea primei

acordate

(lei)

bovine

ovine/ caprine

bovine

ovine/ caprine

bovine

ovine/ caprine

bovine

ovine/ caprine

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

2.

TOTAL:

Director general,

.....................................

Data .............................

ANEXA Nr. 5    

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

SITUAŢIE   CENTRALIZATOARE

privind încasarea de la bugetul de stat a primelor pentru bovine şi pentru ovine/caprine, astfel cum este prevăzut la art. 2 şi 3 din anexa „Modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu"

Nr. crt.

Judeţul

Numărul de beneficiari

Cantitatea pentru

care s-a aprobat

acordarea primei

(capete)

Valoarea unitară a primei (lei/cap)

Valoarea primei

acordate

(lei)

bovine

ovine/ caprine

bovine

ovine/ caprine

bovine

ovine/ caprine

bovine

ovine/ caprine

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

2.

TOTAL:

Aprobat

Ordonator principal de credite,

.................................................

Data ........................................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 295/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 295 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 295/2007
Ordin 98 2010
privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementarile comunitare în domeniu
Hotărârea 1261 2009
privind aprobarea cuantumului platii nationale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia ovine/caprine, în anul 2009
Hotărârea 1252 2009
pentru aprobarea cuantumului platii nationale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru specia bovine, în anul 2009
Ordin 344 2009
pentru modificarea si completarea anexei „Modul de implementare, conditiile specifice si criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementarile comunitare în domeniu" la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementarile comunitare în domeniu
Ordin 230 2009
privind modificarea si completarea anexei „Modul de implementare, conditiile specifice si criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementarile comunitare în domeniu" la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementarile comunitare în domeniu
Ordin 718 2008
privind completarea anexei „Modul de implementare, conditiile specifice si criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu" la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu
Ordin 358 2008
pentru modificarea anexei „Modul de implementare, conditiile specifice si criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu" la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu
Ordin 255 2008
privind modificarea si completarea anexei „Modul de implementare, conditiile specifice si criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu" la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu
Ordin 806 2007
pentru modificarea si completarea anexei „Modul de implementare, conditiile specifice si criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu" la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu
Ordin 381 2007
privind modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare in sectorul zootehnic, in acord cu reglementarile comunitare in domeniu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu