Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 233/24 din 10 mai 1990

pentru aprobarea "Normelor metodologice privind factorii de risc si modul de constituire a fondului special de asigurare si de acoperire a pagubelor provocate culturilor agricole si animalelor, de actiunea negativa a factorilor naturali, in unitatile agricole de stat"

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR - Nr. 233


SmartCity3

              MINISTERUL AGRICULTURII SI INDUSTRIEI ALIMENTARE - Nr. 24
NEPUBLICAT

    Ministrul finantelor si Ministrul agriculturii si industriei alimentare,
    avind in vedere prevederile art. 11 din Decretul-lege nr. 43/1990 privind unele masuri pentru stimularea taranimii si activitatii economice a unitatilor agricole cooperatiste si de stat,
    in temeiul Decretului nr. 784/1969, privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, devenit Legea nr. 69/1969 cu modificarile ulterioare si Decretului-lege nr. 10/1989 privind infiintarea Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare,
    emit urmatorul ordin:

    1. Se aproba "Normele metodologice privind factorii de risc si modul de constituire a fondului special de asigurare si de acoperire a pagubelor provocate culturilor agricole si animalelor, de actiunea negativa a factorilor naturali, in unitatile agricole de stat, care fac parte din prezentul ordin.
    2. Directia plan - financiar din Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare, departamentele, directiile generale economice si centralele, vor lua masuri pentru aducerea la indeplinire a prezentului ordin si exercitarea unui control permanent cu privire la aplicarea normelor metodologice aprobate.
    3. Inspectia generala financiara de stat si Directia finantelor si urmaririi eficientei economice, in agricultura, industrie alimentara, comert si economie locala din Ministerul Finantelor precum si Banca pentru Agricultura si Industrie Alimentara vor urmari aducerea la indeplinire a prezentului ordin.

                                  MINISTRU,
                                 Ion Patan

                                  MINISTRU,
                               Nicolae Stefan

                             NORME METODOLOGICE
privind factorii de risc si modul de constituire a fondului special de asigurare si de acoperire a pagubelor provocate culturilor agricole si animalelor de actiunea negativa a factorilor naturali, in unitatile agricole de stat

    In temeiul art. 11 din Decretul-lege nr. 43/1990, se emit urmatoarele norme metodologice:
    1. Conducerile unitatilor agricole de stat sint obligate sa ia masuri pentru prevenirea si inlaturarea pagubelor provocate culturilor vegetale si plantatiilor, precum si animalelor, impotriva bolilor, daunatorilor si altor actiuni negative ale factorilor naturali, astfel ca pamintul, plantatiile si animalele sa fie folosite cu maxim de eficienta.
    2. Pentru inlaturarea sau limitarea pagubelor provocate culturilor agricole de actiunea negativa a factorilor naturali, conducerile unitatilor agricole de stat sint obligate sa ia urmatoarele masuri:
    a) de completare a plantelor distruse, in cazul in care mentinerea culturii afectate este eficienta;
    b) de reinsamintare a terenurilor atunci cind efectele actiunii negative a factorilor naturali nu mai pot fi inlaturate, iar mentinerea culturii afectate nu mai este eficienta;
    c) de aplicare imediata a unor masuri tehnologice pentru redresarea culturii: tratament fitosanitar, fertilizare suplimentara, irigare, prasila, musuroire, etc., prevazute expres in actul de constatare a calamitatii;
    d) de stabilire a masurilor tehnologice (aplicate plantatiei de pomi, vii, hamei s.a.) constind in: operatii in verde, tratamente si ingrasaminte suplimentare, a caror valoare depaseste volumul cheltuielilor stabilite prin plan, in scopul refacerii potentialului productiv al plantatiilor.
    3. La culturile agricole ale caror productii au fost compromise in perioada de vegetatie avansata, in proportie de peste 40% din productia planificata pe sola, ca urmare a grindinei, inghetului, brumei tirzii de primavara si timpurii de toamna, furtunei, prabusirilor si alunecarilor de teren, inundatiilor, stagnarilor de apa, secetei excesive si prelungite in zona, iar reinsamintarea terenului nu mai este eficienta datorita timpului inaintat, cheltuielile efectuate in limita planului, diminuate cu valoarea productiei obtinute, calculata la preturile legale in vigoare, se considera pierderi din calamitati.
    Cheltuielile pentru culturile agricole insamintate pe suprafetele amenajate pentru irigat, desecate si cele din incintele indiguite cu lucrarile de desecare efectuate, nu se considera pierderi in sensul prezentelor norme, in cazul in care culturile sint compromise ca urmare a stagnarilor de apa, precum si a secetei excesive pe terenurile irigate.
    4. La plantatiile de vii, pomi, hamei, capsuni, arbusti fructiferi, pepiniere, culturi perene, orez si culturile din solarii ale caror productii au fost compromise in proportie de peste 40% din productia planificata pe suprafata efectiv calamitata, ca urmare a inghetului, poleiului, brumei tirzii de primavara si timpurii de toamna, grindinei, furtunilor, prabusirilor si alunecarilor de teren, inundatiilor, stagnarilor de apa si secetei excesive si prelungite in zona si temperaturii scazute la orez, se considera pierderi, cheltuielile efectuate in limita planului mai putin valoarea productiei obtinute, evaluata la preturile legale in vigoare, in masura in care lucrarile agrotehnice au fost executate.
    In cazul repetarii an de an pe aceeasi suprafata a unor calamitati provocate culturilor si plantatiilor, de inundatii si stagnari de apa, pierderile inregistrate an de an la culturile respective, dupa al treilea an consecutiv, nu se mai considera pierderi din calamitati, daca unitatile in cauza, nu dovedesc ca au luat masuri privind executarea lucrarilor necesare evitarii efectelor negative ale acestor factori.
    5. Se considera pierderi la unitatile agricole de stat, ca urmare a actiunii negative a factorilor naturali, prevazuti la pct. 3 si 4 de mai sus:
    a) la culturile agricole compromise, completate sau ale caror terenuri au fost reinsamintate cu aceeasi cultura, valoarea lucrarilor si consumurilor de materiale necesare pentru efectuarea acestor lucrari pe suprafetele respective, evaluate la preturile si tarifele legale;
    b) la culturile agricole compromise si reinsamintate cu alte culturi, cheltuielile efectuate pina la data distrugerii, in limita planului, mai putin valoarea ingrasamintelor si amendamentelor;
    6. In sectorul animal se considera pierderi, animalele moarte sau sacrificate, precum si diferenta de valoare la animalele care si-au pierdut valoarea biologica si destinatia lor initiala, (animale tarate) ca urmare a bolilor infectocontagioase ori parazitare, pentru care nu exista mijloace de prevenire sau combatere.
    Nu se considera pierderi din calamitati, nerealizarile de productie (spor, lapte, oua, lina, etc.)
    Organele sanitar-veterinare sint obligate sa ia masuri de prevenire a bolilor infectocontagioase sau parazitare ce pot afecta efectivele de animale, iar in cazul in care acestea s-au ivit, sa le combata prin toate mijloacele de care dispun.
    7. Constatarea si stabilirea pierderilor provocate de actiunea negativa a factorilor naturali, precum si de bolile infectocontagioase sau parazitare, se vor face de catre o comisie formata din delegati ai organelor de inspectie teritoriala ale Ministerului Finantelor, organelor de inspectie teritoriala ale Bancii pentru agricultura si industrie alimentara, primariei comunale, orasenesti sau municipale, trustului de profil si reprezentantii unitatilor agricole respective.
    In cazul cind actiunea negativa a factorilor naturali, a bolilor infectocontagioase sau a celor parazitare este de proportii insemnate, la analiza cauzelor si stabilirea masurilor necesare pot lua parte si alti reprezentanti solicitati de comisie de la directiile sanitar-veterinare.
    Comisia va fi convocata de directorul unitatii la care a avut loc calamitatea, in termen de cel mult doua zile de la producerea acesteia.
    Comisia constituita din cel putin doua treimi din numarul reprezentantilor institutiilor prevazute la aliniatul nr. 1 va intocmi un act de constatare (anexa 1 a, b si c) in care se vor stabili cauzele care au dus la compromiterea culturilor si plantatiilor agricole, sau la pierderile de animale si va face propuneri corespunzatoare.
    Pe baza actului de constatare, directorul unitatii va stabili, in termenul fixat de comisie, lucrarile agricole de efectuat, modul de executare a acestora sau actiunile sanitar-veterinare ce trebuie intreprinse pentru reducerea efectului negativ al factorilor naturali.
    8. Stabilirea pagubelor provocate de actiunea negativa a factorilor naturali si a bolilor infectocontagioase se face de unitatea agricola potrivit prevederilor pct. 3, 4, 5 si 6 si a actelor de constatare prezentate de comisii intocmind un decont (anexa 2 a, b si c) pe care-l transmite spre aprobare organului ierarhic superior.
    Membrii comisiei raspund disciplinar, material sau penal, dupa caz, pentru datele neconforme cu realitatea din actele de constatare, iar directorul si contabilul sef al unitatii agricole si conducatorul organului ierarhic superior raspund pentru abaterile savirsite in activitatea de stabilire a pagubelor, inscrise in deconturi.
    9. Pierderile stabilite in conditiile punctului 8 din prezentele norme, dupa verificarea si avizarea deconturilor de catre organele financiar-bancare, se vor inregistra in contul 752 "Pierderi din calamitati naturale" si nu vor afecta costurile si rezultatele financiare ale unitatii agricole de stat. Pagubele produse se vor evidentia pe fiecare factor natural.
    10. Fondul special de asigurare se constituie anual, odata cu aprobarea bugetului de stat, din beneficiile unitatilor agricole de stat, in procent de pina la 40% la nivelul Departamentelor, Academiei de Stiinte Agricole si Silvice, Directiilor generale economice si respectiv Ministrului Agriculturii si Industriei Alimentare, care preiau si redistribuie acest fond.
    La nivel de unitate agricola de stat, fondul special de asigurare se poate constitui din beneficii in procente diferite aprobate de organul ierarhic superior.
    Acoperirea pierderilor stabilite si aprobate, se va face de organele centrale, mentionate mai sus, pe baza bilanturilor contabile anuale, din fondul special de asigurare constituit in acest scop.
    Sumele ramase neutilizate din fondul special de asigurare se vor reporta in anii urmatori.
    In cazul in care fondul special de asigurare, astfel constituit, nu acopera in intregime pierderile din calamitati, stabilite in conditiile prezentelor norme, diferenta se acopera de la bugetul statului, dupa aprobarea bilanturilor contabile anuale, la cererea Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare. In acest scop se vor prevedea in buget fondurile necesare.
    11. Banca pentru Agricultura si Industrie Alimentara poate acorda, pina la acoperirea pierderilor stabilite in conditiile prezentelor norme, credite unitatilor agricole cu dobinda legala, rambursabile, pina la, cel mai tirziu, 30 aprilie din anul urmator.
    Pentru culturile reinsamintate si pentru executarea lucrarilor neprevazute la culturile compromise stabilite de comisie, in vederea reducerii efectului negativ al factorilor naturali si pentru lucrarile necesare asigurarii productiei viitoare, in cazul plantatiilor pomicole, viticole s.a., Banca pentru Agricultura si Industrie Alimentara va acorda credite de productie unitatilor agricole.
    12. Prezentele norme se aplica incepind cu 1 ianuarie 1990.

    ANEXA 1a

    CONSTATARE INITIALA                        Inregistrat sub nr. _________
                                               din ______ luna ______ 199___

                          ACT DE CONSTATARE
a pierderilor provocate de actiunea negativa a factorilor naturali, la culturi si plantatii

                 Incheiat astazi __________ 199____

    La I.A.S. (Statiune, Intreprindere horticola) jud. __________________

    1. In baza ordinului comun al Ministerului Finantelor si Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare nr. __________/199___ la convocarea directorului unitatii agricole de stat, ____________________________ nr. _______ din ________ 199____ ne-am intrunit in comisie constatind urmatoarele:
    La data de ______________ la ferma ____________________ sola _______________ suprafata de _______ ha. cultivata cu __________________________ a fost afectata de actiunea factorului ________________________ situatia culturii prezentindu-se astfel: _______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(se va arata in mod detailat stadiul de dezvoltare a plantelor, procentul de distrugere a acestora, iar pentru plantatii gradul de distrugere a lastarilor, corzilor, mugurilor, florilor, fructelor, etc.)
    2. In urma verificarii documentelor primare existente, facem urmatoarele constatari si aprecieri asupra culturii (plantatiei) calamitate, comparativ cu tehnologiile stabilite.
    - insamintarea s-a efectuat la data de .............. fata de .............. prevazut in tehnologii
    - pregatirea terenului (lucrarile efectuate, precum si cele neefectuate calitativ si la termen) .......................................................
    - ingrasaminte incorporate ................................................
    - lucrari de ingrijire si intretinere executate ........................... si neexecutate la termen si calitativ .........................................
    - alte aprecieri ..........................................................
    3. In urma luarii unor probe in numar de ........ s-a constatat ca fata de un numar mediu normal de ________ plante la m.p. (muguri de rod, flori, fructe, ciorchini la plantatii viticole) _______ sint sanatoase __________ sint distruse ca urmare a actiunii negative a factorilor naturali.

                           CONCLUZII SI MASURI

    4. In baza datelor de mai sus, se apreciaza ca pe suprafata calamitata de ......... ha. se va inregistra o pierdere de productie fata de plan de _______%, reprezentind o pierdere totala la suprafata afectata de __________ kg. _________ (produsul), respectiv o nerealizare a productiei planificate pe total sola de .........% .
    Comisia stabileste urmatoarele masuri: .....................................
................................................................................
................................................................................
(se va arata daca suprafata se va completa sau reinsaminta cu aceeasi cultura sau alta cultura, nominalizindu-se cultura, lucrarile de executie, perioada de executie, etc.)

                              MEMBRII COMISIEI

                                           Numele              Semnatura
                                        si prenumele
____________________________________________________________________________
 1. Inspectiei teritoriale financiare
    de stat a Ministerului Finantelor
 2. Bancii pentru Agricultura si
    Industrie Alimentara
 3. Primariei locale
 4. Organului ierarhic superior al
    intreprinderii
 5. Directorul I.A.S. (ing. sef),
    Statiuni, Intrep. horticole s.a.

    NOTA:
    Daca se constata ca datorita nerespectarii tehnologiilor s-a favorizat producerea pagubelor, sa se mentioneze, in concluzii, neincadrarea pierderilor la calamitati si sa se arate cine se face vinovat de paguba provocata, aplicindu-se prevederile legale.
    In cazul cind comisia constata ca nu se poate aprecia gradul de compromitere a culturilor sau a plantatiilor, ca urmare a efectului factorilor naturali cu actiune indelungata, in actul de constatare se va stabili ca unitatea sa reconvoace comisia imediat ce se va putea stabili gradul de compromitere, cu participarea obligatorie a acelorasi persoane.

    ANEXA 1b

    CONSTATARE INITIALA                        Inregistrat sub nr. _________
                                               din ______ luna ______ 199___

                          ACT DE CONSTATARE
a pierderilor provocate de actiuni negative a bolilor infectocontagioase ori parazitare la animale

           Incheiat astazi _________________________ 199_____
           La I.A.S. (Statiunea) ________________ judetul ______________

    1. In baza ordinului comun al Ministerului Finantelor si Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare nr. ______/1990, la convocarea directorului unitatii agricole de stat _________________ nr. _______ din _______ 199___, ne-am intrunit in comisie constatind urmatoarele:
    La data de ____________ ferma ________ cu profil ____________ (cresterea si ingrasarea, reproductia taurinelor, porcinelor, ovinelor, pasarilor, albinelor, etc.) a fost afectata de actiunea negativa a bolilor infectocontagioase sau parazitare _____________________________________ (descrierea in mod detailat a aparitiei bolii, efectele negative, buletine de analiza, procesul-verbal al organelor sanitare, evolutia si durata bolilor, daca au existat posibilitati de prevenire sau combatere etc.)
    Situatia efectivelor de animale din ferma unde s-a produs paguba, se prezinta astfel la data constatarii aparitiei bolilor infectocontagioase sau parazitare;
____________________________________________________________________________
Specia de    Efectiv la data   din care   Efective moarte   Schimbarea
animale si   declararii        bolnave    de la data        destinatiei sau
categoria    epizootiei        - cap. -   aparitiei bolii   sacrificari ca
             - cap. -                                       urmare a bolii
                                          cap.     tone      cap.    tone
____________________________________________________________________________
............................................................................
............................................................................
............................................................................
............................................................................

    2. Pe baza verificarilor efectuate s-au desprins urmatoarele:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................
   (Daca au fost respectate si s-au executat toate prevederile din planurile de masuri si recomandarile organelor sanitar-veterinare, modul de tratare si evolutie a bolii).

                             CONCLUZII SI MASURI

    3. In baza verificarilor efectuate, comisia stabileste urmatoarele:
...............................................................................
...............................................................................
...............................................................................

                              MEMBRII COMISIEI

                                                Numele          Semnatura
                                               prenumele
                                              _______________________________
 1. Inspectiei teritoriale financiare
    de stat a Ministerului Finantelor
 2. Bancii pentru agricultura si
    industrie alimentara
 3. Primariei locale
 4. Organului ierarhic superior
 5. Director (medic veterinar) I.A.S,
    Statiune
 6. Directorul Directiei Sanitar-veterinare

    ANEXA 1c

    CONSTATARE DEFINITIVA                      Inregistrat sub nr. _________
                                               din ______ luna ______ 199___

                          ACT DE CONSTATARE
si stabilire a pierderilor provocate de bolile infectocontagioase ori parazitare la animale

                 Incheiat astazi ____________ 1990_____
        La I.A.S. (Statiune) _________________ judetul ____________

    1. In baza Ordinului comun al Ministerului Finantelor si Ministerului Agriculturii si Industriei Alimentare nr. ______/1990, la convocarea directorului unitatii agricole de stat _________________ nr. _____ din _______ 199___, ne-am intrunit in comisie constatind urmatoarele:
    La data de ____________ in ferma ________________ a fost declarata epizootia de __________________ conform procesului-verbal nr. _______ intocmit de organele sanitare iar la cota de _______ a fost atestata de comisia de constatare a calamitatii prin actul de constatare nr. ____________.
    In perioada de la constatare initiala si pina la ridicarea carantinei s-au produs urmatoarele pagube, numerice si cantitative;
__________________________________________________________________________
Categoria   Efective trecute  Efective    Efective      Efective a caror
de animale  prin boala        moarte      sacrificate   destinatie a fost
afectata    - cap. -          _________   ___________   schimbata
de boala                      cap. tone    cap. tone    __________________
                                                         cap.       tone
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

    2. In urma verificarii documentelor de evidenta si a efectivelor facem urmatoarele constatari:
    - daca masurile sanitar-veterinare preventive s-au efectuat la timp si calitativ ...........................................................
    - cum s-au aplicat masurile de carantina si de dezinfectie
    - s-au efectuat analizele de laborator asupra cadavrelor si rezultatele acestora ..................................................................
    - modul de functionare a filtrelor ...................................
    - cum s-au adus la indeplinire masurile stabilite de comisie prin actul nr.
.........

                         CONCLUZII SI MASURI

    3. In baza verificarilor efectuate, comisia stabileste urmatoarele:
...........................................................................
...........................................................................

                              MEMBRII COMISIEI

                                                Numele          Semnatura
                                               prenumele
                                              _______________________________
    1. Inspectiei teritoriale financiare
       de stat a Ministerului Finantelor
    2. Bancii pentru agricultura si
       industrie alimentara
    3. Primariei locale
    4. Organului ierarhic superior
    5. Directorul (medic veterinar) I.A.S.,
       Statiune
    6. Directia sanitar-veterinara judeteana

    NOTA: Se anexeaza si actul de constatare initiala

    ANEXA 2a

    MINISTERUL AGRICULTURII SI
    INDUSTRIEI ALIMENTARE

    D.A.S., A.S.A.S., D.G.E.H.              1. Se aproba (organul ierarhic
    Unitatea agricola (I.A.S.,                 superior)
    Statiune) _______________                           DIRECTOR,
    Ferma ___________________               2. Propunerea conducerii unitatii

                                            Director, Ing. Sef, Contabil Sef

                              DECONT
pentru stabilirea pierderilor provocate culturilor agricole potrivit pct. 5 alin. a si b din normele metodologice aprobate prin ordinul M.F. si M.A.I.A

                         Nr. __________/1990

___________________________________________________________________________
                                               U/M    Cultura     Cultura
                                                     ..........  ..........
___________________________________________________________________________
 1. Suprafata insamintata pe sola calamitata    ha.
    din care:
    Afectata de factorii naturali prevazuti
    la pct. 3 din norme                         ha.
 2. Valoarea lucrarilor si consumurilor de
    materiale necesare pentru culturile
    compromise completate sau reinsamintate
    cu aceeasi cultura (pct. 5 alin. a)
 3. Cheltuieli efectuate pina la data
    distrugerii culturilor compromise si
    reinsamintate cu alte culturi in limita
    planului, la cultura calamitata
    (pct. 5 alin. b)                            lei
    din care:
    a) Cheltuieli ramase pentru cultura
    reinsamintata (amendamente, ingrasaminte)
    b) Suma de acoperit (rind 3 lit. a - b)     lei
 4. Pierderi din calamitati de acoperit
    (rind 2 + rind 3 b)

      Sef ferma,             Economist ferma,             Verificat
                                                        Inspector BAIA,

    NOTA:
    Rindul 3a reprezinta valoarea ingrasamintelor si amendamentelor administrate culturii distruse si care urmeaza sa influenteze cheltuielile noii culturi reinsamintate.

    ANEXA 2b

    MINISTERUL AGRICULTURII SI
    INDUSTRIEI ALIMENTARE

    D.A.S., A.S.A.S., D.G.E.H.              1. Se aproba (organul ierarhic
    I.A.S. (statiune) ________                 superior)
    Ferma ____________________                           DIRECTOR,
                                             2. Propunerea unitatii agricole

                                             Director, Ing. Sef, Contabil Sef

                              DECONT
pentru stabilirea pagubelor provocate de actiunea negativa a factorilor naturali, conform pct. 3, din normele metodologice aprobate prin ordinul M.F. si MAIA

                          Nr. ________/1990
_____________________________________________________________________________
                                               U/M    Cultura       Cultura
                                                     (Plantatia)  (Plantatia)
_____________________________________________________________________________
 1. Suprafata pe sola aflata in cultura in
    stadiul avansat de vegetatie, afectata
    de factorii naturali                       ha.
 2. Productia medie pe sola afectata
    a) Planificata                             kg.
    b) Realizata                               kg.
 3. Productia totala pe sola afectata
    a) Plan (1 x 2 a)                          to.
    b) Realizat (1 x 2 b)                      to.
 4. Gradul de nerealizare a productiei
    totale pe sola afectata
    a) rezultat la recoltari                    %
    b) stabilit de comisie                      %
 5. Cheltuieli totale efectuate pe suprafata
    solei afectate in limita planului          lei
 6. Valoarea productiei principale obtinute
    pe sola afectata                           lei
 7. Valoarea altor produse recoltate de pe
    sola afectata                              lei
 8. Cheltuieli ramase neacoperite
    (rind 5 - (6 + 7)                          lei
 9. Valoarea productiei nerealizate din
    alte cauze, la pret de cost planificat     lei
10. Suma de acoperit ca pierdere din
    calamitati (rind 8 - 9)                    lei

       SEF FERMA,                  ECONOMIST FERMA,           Verificat
                                                              Insp. BAIA,

    NOTA:
    Acelasi model de decont se intocmeste si pentru plantatiile de vii, pomi si alte culturi prevazute la pct. 4 din normele metodologice.

                              DECONT
pentru stabilirea pierderilor provocate animalelor conform normelor metodologice aprobate prin ordinul M.F. si M.A.I.A Nr. ______/1990 in perioada de la *) _____ la *) _______

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Categoria de animale
    B - Boala infectocontagioasa sau parazitara
    C - Pretul mediu pe cap din evidenta sau pretul de cost planificat pe tona
        (lei/tona)
    D - Valoarea totala a animalelor moarte sacrificate sau a caror destinatie
        se schimba ca urmare a bolilor (mii lei)
    E - Valoarea recuperarilor (carne, piei etc.) (mii lei)
    F - Suma de acoperit ca pierdere din calamitati (12 - 13) (mii lei)
________________________________________________________________________________
Nr.  A B Acte de moarte     Mortalit.,  Mortalit.  Mortalit.    C   D   E   F
crt.     sau sacrificare    schimbarea  si schimb. schimbarea
         _______________    destinatiei de         de
         Felul   Data       sau         destinatie destinatie
         si nr.  intocmirii sacrific.   tehnolog.  si
         docum.  docum.     de necesit. in         sacrific.
                            in timpul   perioada   de nec. ca
                            evolutiei   evolutiei  urmare a
                            bolilor     bolii      bolii
                            cf. proces  __________ contagioase
                            verbal de   cap, tone  sau
                            constatare             parazitare
                            definitiv              peste plan
                            __________             ___________
                            cap, tone               cap, tone
                                                   (5-7) (6-8)
________________________________________________________________________________
0    1 2  3       4          5    6      7     8     9    10    11  12  13  14
________________________________________________________________________________

       SEF FERMA,              ECONOMIST FERMA,             Verificat
                                                            Insp. BAIA

    NOTA:
    *) Data aparitiei bolii din procesul-verbal de declarare a epizootiei, de organele sanitar-veterinare.
    *) Data ridicarii masurilor de carantina si stingerea bolii.
    In col. 3 pentru vaci de lapte se inscrie nr. matricol si data trecerii la turma de baza.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 24/1990

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 24 din 1990
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu