E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.44 din 03.02.2016

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 99 din 09 februarie 2016SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1(1) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează şi funcţionează în subordinea Guvernului.(2) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice are rol de sinteză şi coordonare în aplicarea Strategiei şi Programului de guvernare în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării.(3) Sediul principal al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice este în municipiul Bucureşti, str. General Berthelot nr. 28-30, sectorul 1. Articolul 2(1) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice organizează şi conduce sistemul naţional de educaţie, învăţământ, cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, exercitându-şi atribuţiile stabilite prin legi şi prin alte acte normative din sfera sa de activitate, şi realizează, după caz, împreună cu ministerele de resort politica guvernamentală în domeniile sale de activitate.(2) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, are drept de iniţiativă şi de execuţie în domeniul politicii financiare şi al resurselor umane din sfera educaţiei, învăţământului, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării. Articolul 3 (1) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în calitate de autoritate de stat pentru cercetare-dezvoltare, conform prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, îndeplineşte atribuţiile în domeniile cercetării, dezvoltării tehnologice şi inovării, prin Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, înfiinţată conform legii. (2) În calitate de autoritate de stat pentru cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice asigură, prin intermediul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, pe de o parte, elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor în domeniul cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării, iar, pe de altă parte, coordonează elaborarea, aplicarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor pentru lărgirea patrimoniului naţional şi internaţional de cercetare, tehnologie şi inovare, dezvoltarea economică durabilă, accesul rezultatelor cercetării şi tehnologiilor dezvoltate pe piaţa internă şi internaţională, realizarea societăţii informaţionale, satisfacerea nevoilor cetăţeanului şi creşterea calităţii vieţii acestuia.(3) Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, înfiinţată potrivit dispoziţiilor legale.(4) Organizarea, funcţionarea şi structura organizatorică a Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, precum şi entităţile aflate în subordinea sau în coordonarea ori sub autoritatea acesteia sunt stabilite prin hotărâre a Guvernului. Articolul 4În vederea realizării obiectivelor din domeniile sale de activitate, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice îndeplineşte următoarele funcţii: a)de strategie, prin care se asigură elaborarea Strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării; b)de administrare, prin care alocă, monitorizează şi evaluează utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor în domeniile sale de activitate; c)de evaluare, coordonare şi control al realizării politicilor în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării; d)de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ metodologic, funcţional, operaţional, instituţional şi financiar necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniile sale de activitate; e)de autoritate de stat, prin care asigură urmărirea şi controlul respectării reglementărilor din domeniile sale de activitate; f)de reprezentare, prin care asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele/instituţiile şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniile sale de activitate; g)de comunicare cu celelalte structuri ale administraţiei publice centrale şi locale şi cu societatea civilă; h)de cooperare internaţională, prin care asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniile sale de activitate şi promovarea de noi acorduri. Articolul 5Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice exercită în domeniul educaţiei şi învăţământului următoarele atribuţii: a)elaborează Strategia de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul educaţiei şi învăţământului; b)îndeplineşte obligaţiile ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene şi participă la procesul de elaborare a politicilor şi actelor normative europene în domeniile sale de competenţă; c)asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele şi în organizaţiile naţionale, regionale şi internaţionale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate, şi asigură aplicarea acordurilor internaţionale în domeniu şi promovarea de noi acorduri; d)colaborează cu structurile de elevi şi studenţi legal constituite şi sprijină financiar acţiunile structurilor asociative de elevi şi studenţi care corespund obiectivelor cuprinse în programele proprii; poate încheia, în condiţiile legii, contracte civile, direct sau prin unităţile subordonate, cu persoane juridice ori cu persoane fizice, pentru realizarea de programe şi acţiuni privind elevii şi studenţii şi implicarea acestora în viaţa socială; e)derulează, direct sau prin instituţiile din subordinea sa, programe de stimulare şi recompensare a elevilor şi studenţilor; f)coordonează şi monitorizează buna desfăşurare a activităţilor extraşcolare ale elevilor şi studenţilor; g)finanţează acţiuni proprii, pe baza programelor aprobate de ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice; h)avizează necesarul de formulare solicitat de unităţile şi instituţiile de învăţământ de stat şi particulare acreditate şi transmite comanda pentru tipărirea acestora către Compania Naţională „Imprimeria Naţională" - S.A., care poartă întreaga răspundere pentru asigurarea securităţii tipăririi; i)participă la programele şi proiectele internaţionale, ale Uniunii Europene şi bilaterale în domeniu; j)realizează şi promovează strategii şi tehnici moderne de instruire şi educaţie; k)coordonează şi controlează funcţionarea sistemului informatic naţional pentru învăţământ, inclusiv prin cofinanţare; iniţiază funcţionarea unor reţele de comunicaţie pe domenii specifice între unităţile şi instituţiile de învăţământ; l)editează materiale de specialitate necesare pentru cunoaşterea şi dezvoltarea activităţii din domeniile sale de activitate; m)controlează şi coordonează activitatea, evaluează sistemul şi procedurile de organizare şi funcţionare, aprobă programul de lucru anual al Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale; n)avizează proiectele de acte normative elaborate de ministere şi de alte organe ale administraţiei publice centrale pentru domeniul său de activitate; o)asigură relaţia cu Parlamentul, Consiliul Economic şi Social şi exponenţi ai societăţii civile în problemele specifice domeniilor sale de activitate; p)propune acordarea statutului de utilitate publică asociaţiilor şi fundaţiilor din domeniul său de activitate, în condiţiile prevăzute de lege; q)primeşte şi soluţionează sesizările persoanelor fizice şi juridice, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 233/2002;r)eliberează certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, în condiţiile legii, pentru instituţiile de învăţământ superior de stat; s)alte atribuţii prevăzute în acte normative aflate în vigoare. Articolul 6În îndeplinirea atribuţiilor sale, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice este autorizat: a)să desfăşoare activităţi de informare, publicitate şi promovare a programelor din domeniile sale de activitate, potrivit legii; b)să contracteze, în condiţiile legii, servicii de specialitate de traduceri, documentare şi arhivare documente; c)să încheie protocoale de colaborare şi schimb de informaţii cu alte instituţii publice, private, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, potrivit competenţelor sale; d)să emită norme şi instrucţiuni obligatorii pentru aplicarea măsurilor dispuse în exercitarea atribuţiilor sale, potrivit legii; e)să solicite, în condiţiile legii, informaţiile şi datele necesare realizării atribuţiilor sale; f)să efectueze acte de control potrivit reglementărilor în vigoare şi regulamentelor naţionale şi ale Uniunii Europene în domeniile sale de activitate; g)să aplice sancţiunile prevăzute de lege în competenţa sa, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Articolul 7Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice acordă asistenţă de specialitate studenţilor şi structurilor asociative studenţeşti, în vederea elaborării unor proiecte şi programe care au următoarele obiective: a)impulsionarea participării studenţilor, sub diversele ei forme, şi anume: civică, culturală, economică şi educaţională, inclusiv prin implicarea acestora în actul decizional; b)stimularea creativităţii studenţilor; c)promovarea mobilităţii studenţilor în spaţiul european; d)atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la marginalizare şi excludere socială. Articolul 8(1) În structura organizatorică a Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice funcţionează direcţii generale, direcţii, servicii şi birouri, în conformitate cu prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Structura organizatorică a Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, pot fi organizate servicii, birouri, compartimente şi colective de lucru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru minister.(3) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice poate constitui şi alte structuri organizatorice necesare în vederea realizării reformei învăţământului şi cercetării, în conformitate cu Programul de guvernare, cu obligaţiile asumate prin acorduri cu organismele internaţionale şi prin programele europene.(4) Regulamentul privind activitatea de gestionare a formularelor actelor de studii şi documentelor şcolare se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. Articolul 9Costurile aferente tipăririi formularelor tipizate ale actelor de studii se suportă după cum urmează: a)pentru unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, sumele se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice; b)pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particulare acreditate şi pentru instituţiile de învăţământ superior de stat şi instituţiile de învăţământ superior particulare acreditate, sumele se suportă de acestea. Articolul 10(1) În cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice se organizează şi funcţionează Organismul intermediar în cadrul Programului operaţional „Capital uman", denumit în continuare OI POCU.(2) OI POCU va derula în continuare şi activităţile şi responsabilităţile Organismului intermediar în cadrul Programului operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane", denumit în continuare OI POSDRU, din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, până la închiderea Programului operaţional sectorial 2007-2013.(3) Din structura Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, denumit în continuare CNDIPT, se mută în structura Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice 50 de posturi aferente activităţii de organism intermediar prevăzute la alin. (1), în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei hotărâri. (4) CNDIPT-OI POSDRU va derula în continuare doar activităţile şi responsabilităţile de organism intermediar până la închiderea Programului operaţional sectorial 2007-2013, cu 43 posturi.(5) Predarea-primirea posturilor menţionate la alin. (3) se va realiza în baza unui protocol de predare-primire încheiat între cele două părţi. Articolul 11(1) În fiecare judeţ şi în municipiul Bucureşti sunt organizate, ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, inspectorate şcolare, cu structură aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.(2) Inspectorii şcolari generali au calitatea de ordonator secundar de credite.(3) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti au în subordine unităţi conexe ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, unităţi pentru activitatea extraşcolară şi cluburi sportive şcolare. Articolul 12(1) În exercitarea atribuţiilor sale, organismele de nivel naţional în domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi inovării: consilii consultative şi colegii, care sunt prevăzute în anexele nr. 2a şi 2b, sprijină Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.(2) Componenţa şi regulamentele de organizare şi funcţionare a organismelor naţionale prevăzute în anexa nr. 2a sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.(3) Organismele naţionale prevăzute în anexa nr. 2a pot avea, în condiţiile legii, câte un secretariat propriu, format, de regulă, din 1 - 3 persoane, care ajută la elaborarea lucrărilor, şi pot folosi în activitatea lor un corp de experţi, remunerat din fondurile programelor naţionale sau internaţionale de dezvoltare a învăţământului şi cercetării şi/sau din alocaţiile de la buget şi veniturile proprii.(4) Activitatea organismelor naţionale este coordonată de către ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, cu excepţia Consiliului Naţional al Rectorilor şi a Consiliului Naţional pentru Politica Ştiinţei şi Tehnologiei. Consiliul Naţional pentru Politica Ştiinţei şi Tehnologiei este coordonat de prim-ministru.(5) Membrii organismelor de nivel naţional, precum şi alţi specialişti colaboratori ai acestora, din afara Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, pot fi remuneraţi în condiţiile legii.(6) Prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice se pot înfiinţa organisme consultative, în condiţiile legii. Articolul 13(1) Conducerea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice se exercită de către ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, care are calitatea de ordonator principal de credite şi reprezentant legal al ministerului.(2) Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice reprezintă Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie. (3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.(4) Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice poate delega unele dintre competenţele sale, în condiţiile legii.(5) Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice poate delega calitatea de ordonator principal de credite şi reprezentant legal secretarilor de stat, secretarului general, secretarului general adjunct sau altor persoane împuternicite în acest scop.(6) Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice îndeplineşte, în domeniul de activitate al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, atribuţiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte atribuţii specifice stabilite prin actele normative în vigoare.Articolul 14(1) În cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice îşi desfăşoară activitatea 5 secretari de stat, numiţi prin decizie a prim-ministrului. (2) Atribuţiile şi responsabilităţile secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. Articolul 15(1) Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice are un secretar general ajutat de un secretar general adjunct, înalţi funcţionari publici, numiţi în condiţiile legii.(2) Secretarul general şi secretarul general adjunct îndeplinesc atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute la art. 49 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 90/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Secretarul general şi secretarul general adjunct îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. Articolul 16(1) Numărul total de posturi pentru Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice este de 482, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului.(2) Structura organizatorică pe compartimente, precum şi atribuţiile şi sarcinile aparatului propriu al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice sunt aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu excepţia personalului prevăzut la art. 10 alin. (3), se face încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat şi în noua structură organizatorică, cu respectarea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru fiecare categorie de personal.(4) În cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi al unităţilor subordonate se pot înfiinţa unităţi de management pentru implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă, conduse de către un director, potrivit legislaţiei în vigoare, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru instituţiile finanţate integral de la bugetul de stat. (5) Structura organizatorică, numărul de posturi şi regulamentul de organizare şi funcţionare ale unităţilor de management se stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice.(6) Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice numeşte personalul unităţilor de management şi stabileşte competenţele directorului, în condiţiile legii. Articolul 17(1) În cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi în instituţiile/unităţile din subordine, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, se pot înfiinţa, organiza şi pot funcţiona unităţi de implementare a proiectului, denumite în continuare UIP, cu personal angajat inclusiv pe perioadă determinată, în condiţiile legii, conduse de un director, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanţate din fonduri structurale. Finanţarea cheltuielilor de personal se face din costurile proiectului, prevăzute cu această destinaţie, în condiţiile legii.(2) Structura organizatorică, numărul de persoane, fişele de post şi, după caz, regulamentul de organizare şi funcţionare pentru fiecare UIP şi numărul de unităţi se prevăd în documentele proiectului şi sunt preluate în ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice privind înfiinţarea UIP, potrivit reglementărilor în vigoare. (3) Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice numeşte personalul UIP şi stabileşte competenţele directorului. Articolul 18Personalul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, numit prin ordin al ministrului în echipele de management sau de implementare al/a proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile, în care ministerul este beneficiar sau partener, este remunerat pentru activităţile desfăşurate în proiecte, potrivit legislaţiei în vigoare. Articolul 19(1) Instituţiile de învăţământ superior de stat care funcţionează în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice sunt prevăzute în anexa nr. 3.(2) Instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice sunt prevăzute în anexa nr. 4.(3) Cluburile sportive studenţeşti cu personalitate juridică, înfiinţate, potrivit legii, prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prevăzute în anexa nr. 5, pot funcţiona în subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat prevăzute în anexa nr. 3. Subvenţiile se acordă prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice.(4) Repartizarea cluburilor sportive studenţeşti în subordinea instituţiilor de învăţământ superior se face prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. (5) Normativele de personal şi criteriile de constituire a compartimentelor pentru unităţile şi instituţiile publice subordonate, finanţate de la bugetul de stat, precum şi atribuţiile acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, în baza Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a celorlalte dispoziţii legale în vigoare. (6) Structura organizatorică a instituţiilor şi unităţilor din subordinea sau din coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu excepţia celor de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare, este aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice. Articolul 20Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice utilizează un parc auto propriu atât pentru aparatul central, cât şi pentru programele/proiectele cu finanţare internaţională şi pentru instituţiile şi unităţile subordonate, potrivit legii, precum şi autovehicule destinate deplasărilor în teritoriu pentru monitorizare şi inspecţie, potrivit anexei nr. 7. Articolul 21Patrimoniul Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice se constituie prin preluarea patrimoniului Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice. Articolul 22În cuprinsul contractelor, convenţiilor, înţelegerilor, protocoalelor în care Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice a fost parte, precum şi în cuprinsul actelor normative în vigoare sau al înscrisurilor oficiale în care s-a folosit „Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice" se citeşte „Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice". Articolul 23(1) Inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti asigură activitatea de distribuire a manualelor şcolare către unităţile de învăţământ preuniversitar de stat. Activitatea de distribuire a manualelor şcolare este organizată pe lângă inspectoratele şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, cu finanţare din venituri proprii.(2) Veniturile înregistrate din activitatea prevăzută la alin. (1) se obţin de la operatorii economici care şi-au asumat obligaţia de a edita, de a tipări şi de a distribui/difuza manualele şcolare sau se virează direct de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în cazul în care prin contractul cu aceşti operatori economici s-au prevăzut reţinerea şi virarea de către Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a sumelor aferente difuzării manualelor şcolare de la inspectoratele şcolare la unităţile de învăţământ. Sumele sunt suportate de operatorii economici care şi-au asumat obligaţia de a edita, de a tipări şi de a distribui/difuza manualele şcolare.(3) Cheltuielile curente şi de capital aferente activităţii prevăzute la alin. (1) se suportă din veniturile prevăzute la alin. (2).(4) Disponibilităţile existente în cont la finele anului se reportează şi se utilizează în anul următor pentru destinaţiile prevăzute la alin. (3). Articolul 24Anexele nr. 1, nr. 2a, nr. 2b şi nr. 3-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 25La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 53 din 22 ianuarie 2015.PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, Adrian Curaj Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Vasile Dîncu Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice, Claudia-Ana Costea p. Ministrul finanţelor publice, Daniela Pescaru, secretar de stat p. Ministrul fondurilor europene, Ciprian Cătălin Necula, secretar de stat ANEXA Nr. 11 )__1) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice ANEXA Nr. 2aConsilii şi colegii consultative la nivel naţional ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

Nr. crt. Denumirea consiliului consultativ Sursa de finanţare
1 Consiliul Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior (C.N.S.P.I.S.) Buget de stat
2 Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.) Buget de stat
3 Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (C.N.C.S.) Buget de stat
4 Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare şi Inovare (C.C.C.D.I.) Buget de stat
5 Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior (C.N.F.I.S.) Buget de stat
6 Consiliul Naţional al Bibliotecilor Universitare (C.N.B.U.) Buget de stat
7 Consiliul de Etică şi Management Universitar (C.E.M.U.) Buget de stat
8 Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (C.N.E.C.S.D.T.I.) Buget de stat

ANEXA Nr. 2bConsilii consultative la nivel naţional partenere ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

Nr. crt. Denumirea consiliului consultativ Sursa de finanţare
1 Consiliul Naţional al Rectorilor (C.N.R.) Venituri proprii
2 Consiliul Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar (C.N.F.I.P.) Bugetul de stat
3 Consiliul Minorităţilor Naţionale (C.M.N.) Bugetul de stat
4 Consiliul Naţional al Elevilor (C.N.E.) Bugetul de stat

ANEXA Nr. 3Instituţiile de învăţământ superior de stat care funcţionează în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare
0 1 2
1 Universitatea „Politehnica" din Bucureşti Venituri proprii
2 Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti Venituri proprii
3 Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu" din Bucureşti Venituri proprii
4 Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti Venituri proprii
5 Universitatea din Bucureşti Venituri proprii
6 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila" din Bucureşti Venituri proprii
7 Academia de Studii Economice din Bucureşti Venituri proprii
8 Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti Venituri proprii
9 Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti Venituri proprii
0 1 2
10 Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „Ion Luca Caragiale" din Bucureşti Venituri proprii
11 Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti Venituri proprii
12 Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti Venituri proprii
13 Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Venituri proprii
14 Universitatea „Aurel Vlaicu" din Arad Venituri proprii
15 Universitatea „Vasile Alecsandri" din Bacău Venituri proprii
16 Universitatea „Transilvania" din Braşov Venituri proprii
17 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca Venituri proprii
18 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca Venituri proprii
19 Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca Venituri proprii
20 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu" din Cluj-Napoca Venituri proprii
21 Academia de Muzică „Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca Venituri proprii
22 Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca Venituri proprii
23 Universitatea „Ovidius" din Constanţa Venituri proprii
24 Universitatea Maritimă din Constanţa Venituri proprii
25 Universitatea din Craiova Venituri proprii
26 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova Venituri proprii
27 Universitatea „Dunărea de Jos" din Galaţi Venituri proprii
28 Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iaşi Venituri proprii
29 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi Venituri proprii
30 Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi Venituri proprii
31 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore Popa" din Iaşi Venituri proprii
32 Universitatea de Arte „George Enescu" din Iaşi Venituri proprii
33 Universitatea din Oradea Venituri proprii
34 Universitatea din Petroşani Venituri proprii
35 Universitatea din Piteşti Venituri proprii
36 Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti Venituri proprii
37 Universitatea „Eftimie Murgu" din Reşiţa Venituri proprii
38 Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu Venituri proprii
39 Universitatea „Ştefan cel Mare" din Suceava Venituri proprii
40 Universitatea „Valahia" din Târgovişte Venituri proprii
41 Universitatea „Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu Venituri proprii
42 Universitatea „Petru Maior" din Târgu Mureş Venituri proprii
43 Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgul Mureş Venituri proprii
44 Universitatea de Arte din Târgu Mureş Venituri proprii
45 Universitatea „Politehnica" din Timişoara Venituri proprii
46 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara Venituri proprii
47 Universitatea de Vest din Timişoara Venituri proprii
48 Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş" din Timişoara Venituri proprii

ANEXA Nr. 4Instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice A. Instituţiile şi unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare
1 Inspectorate şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti - servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice în a căror subordine funcţionează unităţi conexe, unităţi pentru activitatea extraşcolară şi cluburi sportive şcolare Bugetul de stat
2 Comisia Naţională a României pentru UNESCO Bugetul de stat
3 Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
4 Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
5 Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
6 Agenţia de Credite şi Burse de Studii Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
7 Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
8 Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar Bugetul de stat
9 Centrul pentru Formare Continuă în Limba Germană Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
10 Secretariatul Naţional Român al Reţelei Universităţilor de la Marea Neagră Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
11 Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
12 Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
13 Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti Bugetul de stat
14 Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu" din Iaşi Bugetul de stat
15 Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga" din Cluj-Napoca Bugetul de stat
16 Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran" din Timişoara Bugetul de stat
17 Casa de Cultură a Studenţilor din Municipiul Suceava Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

B. Unităţi aflate în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare
1 Regia Autonomă „Editura Didactică şi Pedagogică" Venituri proprii
2 Autoritatea Naţională pentru Calificări Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
3 Agenţia de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

ANEXA Nr. 5Cluburi sportive studenţeşti

Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare
0 1 2
1 Clubul „Sportul Studenţesc" din Bucureşti Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
2 Clubul Sportiv „Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport" din Bucureşti Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
3 Clubul Sportiv Universitar „Politehnica" Timişoara Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
4 Clubul Sportiv „Universitatea" din Cluj-Napoca Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
5 Clubul Sportiv „Universitatea" din Craiova Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
6 Clubul Sportiv „Universitatea" din Galaţi Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
7 Clubul Sportiv „Universitatea" din Braşov Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
8 Clubul Sportiv „Politehnica" din Iaşi Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
9 Clubul Sportiv „Ştiinţa" din Bacău Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
10 Clubul Sportiv „Ştiinţa" din Petroşani Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
10 Clubul Sportiv „Ştiinţa" din Petroşani Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
11 Clubul Sportiv „Ştiinţa" din Constanţa Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
12 Clubul Sportiv „Ştiinţa" din Baia Mare Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
13 Clubul Sportiv Universitar din Sibiu Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
0 1 2
14 Clubul Sportiv Universitar din Ploieşti Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
15 Clubul Sportiv Universitar din Târgu Mureş Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
16 Clubul Sportiv Universitar din Oradea Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
17 Clubul Sportiv Universitar din Piteşti Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
18 Clubul Sportiv Studenţesc „Medicina" din Timişoara Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
19 Clubul Sportiv Universitar din Suceava Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
20 Clubul Sportiv Universitar din Reşiţa Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
21 Clubul Sportiv Universitar din Târgovişte Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
22 Clubul Sportiv Universitar din Arad Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
23 Clubul Sportiv Universitar din Alba Iulia Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
24 Clubul Sportiv Universitar „Ştiinţa" Bucureşti Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
25 Clubul Sportiv Politehnica Cluj-Napoca Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
26 Clubul Sportiv Universitar „Neptun" din Constanţa Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
27 Clubul Sportiv Universitar „Universitatea de Vest din Timişoara" Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
28 Clubul Sportiv „Agronomia" Bucureşti Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
29 Clubul Sportiv Universitar „Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

ANEXA Nr. 6Instituţiile şi unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare care funcţionează în subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice

Nr. crt. Denumirea unităţii Sursa de finanţare
1 Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare Buget de stat
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
3 Centrul European UNESCO pentru Învăţământul Superior (CEPES) Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
4 Institutul Limbii Române Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat
5 Centrul de Cercetări Biologice din Jibou Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

NOTE: a)Numărul maxim de posturi pentru unităţile şi activităţile de învăţământ şi cercetare din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, finanţate integral de la bugetul de stat, este de 7.404. b)Numărul maxim de posturi pentru unităţile din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, este de 4.840. ANEXA Nr. 7Parcul auto al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice pentru activităţi specifice

Nr. crt. Activitatea Tipul mijlocului de transport Numărul maxim de bucăţi*)
1 Proiectul privind învăţământul rural/ROSE Autoturism pentru unitatea centrală 3
Autoturism de teren 3
2 Proiectul privind reabilitarea infrastructurii şcolare Autoturism pentru unitatea centrală 2
Autoturism pentru unitatea teritorială 7
3 Monitorizare şi inspecţie Autoturism 15
Microbuz 6
4 OI POSDRU Autoturism pentru unitatea centrală 3
Autoturism pentru unitatea teritorială 8

*) Limita maximă: 200 litri/lună/vehicul.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 44/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 44 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 221 2000
    Locuiesc în SUA Florida și sunt azi o femeie fericită? Mi-am spus sinelui că orice creditor împrumutat care mi-ar putea schimba Viața și familia, mă voi referi la orice persoană care le caută împrumut. Dacă aveți nevoie de împrumut și sunteți 100% sigur că veți plăti împrumutul, contactați-le și vă rugăm să le spuneți că doamna Sandra v-a trimis la ei. sabinhelps@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 44/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu