E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 98 din 23 aprilie 2010

privind stabilirea modului de implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementarile comunitare în domeniu

ACT EMIS DE: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 271 din 27 aprilie 2010Văzând Referatul Direcţiei generale politici agricole nr. 77.323/2010,

având în vedere prevederile art. 1 şi 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare, ale art. 105 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, ale art. 66 şi 67 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul vitivinicol, precum şi ale art. 22 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a ecocondiţionării, a modulării şi a sistemului integrat de gestionare şi control, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1.782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se stabilesc modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 295/2007 pentru stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 27 aprilie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,

Adrian Rădulescu,

secretar de stat

ANEXĂ

Modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu

Art. 1. - (1) In cadrul plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic (PNDC), primele se acordă producătorilor agricoli definiţi la art. 9 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare, crescători de ovine/caprine.

(2) Persoanele fizice autorizate vor fi tratate în mod similar persoanelor juridice.

Art. 2. - (1) Prima pe cap de animal se acordă producătorilor agricoli prevăzuţi la art. 1 o singură dată pe an, pentru femele ovine şi/sau femele caprine care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) efectivul din exploataţie să fie de minimum 50 de capete de femele ovine/25 de capete de femele caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie a anului în care se face solicitarea primei;

b)  efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie înscris în Registrul naţional al exploataţiilor la data solicitării primei;

c)  efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere în perioada 1 iunie-31 august 2010.

(2)   Pentru a beneficia de prima prevăzută la alin. (1), solicitanţii trebuie să depună cererea la centrul local/judeţean al Agenţiei de Plăţi şi intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, în perioada 28 aprilie-31 mai 2010, cerere al cărei model este prevăzut în anexele nr. 1 şi 2, însoţită de următoarele documente:

a)    copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate/codul unic de înregistrare/certificatul de înregistrare;

b) declaraţie pe propria răspundere că nu au datorii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, la data solicitării primei;

c) în cazul în care sunt membri ai unei asociaţii de crescători de ovine/caprine legal constituite, o adeverinţă emisă de către asociaţia respectivă, din care să rezulte calitatea de membru al asociaţiei şi efectivele de ovine/caprine pentru care poate solicita primă.

(3)  Depunerea cererilor se poate face individual sau prin reprezentant legal.

Art. 3. - (1) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, până în data de 15 octombrie 2010 pentru ovine/caprine, situaţia centralizatoare cu efectivele eligibile la plata primelor pentru anul 2010, în vederea stabilirii cuantumului primei pe cap de animal în funcţie de efectivele de ovine/caprine eligibile la plată.

(2) Acordarea primelor de la bugetul de stat, în cadrul plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic, pentru efectivele eligibile la plată se face începând cu luna noiembrie a anului 2010.

Art. 4. - (1) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură verifică în baza naţională de date a Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor:

-  existenţa înregistrării exploataţiilor de ovine femele/caprine femele cu minimum 50/25 de capete care au vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului în care se face solicitarea primei;

- existenţa înregistrării animalelor pentru care se solicită prima;

- corespondenţa următoarelor date din cerere: a) denumirea exploataţiei; b)C.U.I./C.N.P;

c) codul exploataţiei;

d) numărul de identificare al ovinei/caprinei;

e) sexul şi vârsta.

(2)  După finalizarea verificării în baza de date a animalelor pentru care se solicită primă în anul 2010, conform procedurii elaborate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, va fi întocmit un document care atestă controlul administrativ, care va fi ataşat la dosar.

(3)  In cadrul controlului la faţa locului în perioada 1 iunie-31 august 2010 pentru speciile ovine şi caprine, conform procedurii de control la faţa locului elaborate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, se verifică următoarele aspecte:

a) existenţa reală a efectivului pentru care se solicită prima;

b)  corespondenţa dintre efectivul înscris în cerere şi cel existent în exploataţie la data controlului.

Art. 5. - (1) In cazul în care centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti constată diferenţe între numărul de animale pentru care se solicită plata primei şi numărul de animale determinat în urma verificării îndeplinirii tuturor condiţiilor de eligibilitate pentru prima pe cap de animal din speciile ovine şi caprine, vor aplica reduceri sau excluderi de la suma totală a primei pe cap de animal de care poate beneficia solicitantul, după cum urmează:

a) dacă diferenţa dintre numărul de animale solicitat în cerere şi numărul de animale determinat este mai mică sau egală cu 3 animale, nu se aplică nicio penalizare, iar prima totală pe cap de animal se calculează la numărul de animale determinat;

b) dacă diferenţa dintre numărul de animale solicitat în cerere şi numărul de animale determinat este mai mare de 3 animale, prima totală se reduce astfel:

(i)  cu un procent de 5% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mic sau egal cu 10%;

(ii)  cu un procent de 10% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 10%, dar mai mic sau egal cu 20%;

(iii)  cu un procent de 15% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 20%, dar mai mic sau egal cu 30%;

(iv)  cu un procent de 20% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50%;

(v)  cu excludere de la plată pentru anul în care se face solicitarea primei pe cap de animal, dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 50%.

(2) Reducerile şi excluderile nu se aplică în cazurile în care, din cauza efectelor unor circumstanţe naturale asupra turmei, solicitantul nu îşi poate respecta angajamentul de a păstra animalele pentru care solicită prima pe cap de animal, pe tot parcursul perioadei 1 iunie-31 august 2010, cu condiţia să fi informat în scris în acest sens centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 10 zile lucrătoare de la constatarea oricărei  reduceri  a numărului de animale.  Circumstanţele naturale sunt următoarele:

a) moartea unui animal ca urmare a unei boli;

b)  moartea unui animal ca urmare a unui accident pentru care solicitantul nu poate fi considerat responsabil.

Art. 6. - (1) Persoanele desemnate pentru primirea solicitărilor din cadrul centrelor locale/judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti înregistrează cererile în Registrul de înregistrare a cererilor/Registrul electronic de înregistrare a cererilor şi le clasifică separat pentru ovine şi caprine.

(2) Persoanele desemnate pentru verificarea solicitărilor din cadrul centrelor locale/judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti verifică corectitudinea înscrisurilor din cererea de solicitare a primei cu documentele anexate acesteia, conform procedurii elaborate de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

(3) Persoanele desemnate pentru verificarea solicitărilor din cadrul centrelor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti au obligaţia de a înregistra şi de a monitoriza toţi beneficiarii primelor.

Art. 7. - (1) După înregistrarea tuturor solicitărilor, centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti întocmesc şi transmit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură o situaţie centralizatoare cu efectivele de ovine şi caprine pentru care se solicită prime.

(2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale o situaţie centralizatoare cu efectivele de ovine şi caprine pentru care se solicită prime pentru anul 2010, până la data de 1 iulie 2010.

Art. 8. - (1) Centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, după verificarea cererilor şi stabilirea numărului de animale eligibile la plată, întocmesc şi transmit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură o situaţie centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata primelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale o situaţie centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata primelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 9. - In baza situaţiilor centralizatoare ale sumelor solicitate pentru plata primelor, transmise de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor Publice cererea de deschidere a creditelor bugetare, însoţită de situaţia centralizatoare a sumelor solicitate pentru plata primelor, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 10. - După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Finanţelor Publice, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează contul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, care, în baza situaţiilor centralizatoare primite de la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, prevăzute la art. 8 alin. (1), virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor primelor, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 11. - Orice cerere de solicitare a plăţilor naţionale directe complementare poate fi retrasă în scris de către solicitant în orice moment, cu excepţia cazurilor în care Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a notificat deja solicitantul asupra unor nereguli identificate sau asupra intenţiei de a realiza un control.

Art. 12. -In sensul prezentului ordin, următorii termeni se definesc după cum urmează :

a) animal determinat înseamnă orice animal pentru care sunt îndeplinite toate condiţiile de eligibilitate pentru acordarea primei pe cap de animal;

b)  animal cu nereguli înseamnă orice animal solicitat în cerere şi inexistent în Registrul naţional al exploataţiilor la controlul administrativ şi/sau la controlul la faţa locului.

Art. 13. -Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta anexă.

ANEXA Nr. 1 la anexă

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Operator de date cu caracter personal:

9

5

9

6

                  

Centrul Judeţean..................................................

Nr....................data..............................

CERERE

de solicitare a primei pe cap de animal din specia ovine pentru anul 2010

I. Date de identificare ale solicitantului/exploataţiei A. Persoane fizice

Numele*)

Prenumele*)

CNP*)

Act identitate BI/CI seria*)

nr.

Cod ţară şi nr. act identitate (altă cetăţenie)*)

Cod exploataţie*)

R

0

al ANSVSA

B. Persoane juridice şi PFA/II/IF*):

Denumirea exploataţiei/PFA/îl/ÎF*)

Cod unic de identificare (CUI)*)

Numele administratorului/reprezentantului legal*)

Prenumele administratorului/reprezentantului legal*)

CNP administrator/reprezentant legal*)

Tip de organizare*)

Sediul exploataţiei ANSVSA*):

Judeţul*)

Localitatea*)

Cod siruta*)

Satul*)                                              /Strada

Nr.

Cod poştal*)

Telefon*)

Fax

E-mail

Adresa de domiciliu/Adresa sediului social*):

Judeţul*)

Localitatea*)

Cod siruta*)

Satul*)                                             /Strada

Nr.

Bl.

Sc.

Ap.

Cod poştal*)

Telefon*)

Fax

E-mail

Nr. total de ovine solicitat*): |__|__|__|__| capete

II. Coordonate bancare*):

Banca*)

Filiala*)

Nr. cont IBAN*)

Solicit*):

- prima pe cap de animal pentru un număr de............*) capete de femele ovine care au împlinit vârsta de minimum un   an   până   la   data   de   31   martie   2010,   care  în   perioada  de   control   1   iunie-31   august  2010   se   găsesc   la adresa..............................................................*)/(localitatea.................................../judeţul............................sau păşune pe raza localităţii, după caz)...............................................*), conform codurilor de identificare cuprinse în lista animalelor, anexată cererii.

III. Angajamente şi declaraţii

Subsemnatul,.................................................................., declar următoarele:

1. Am luat la cunoştinţă:

- Condiţiile şi modalităţile de acordare a plăţilor naţionale directe complementare, conform reglementărilor naţionale şi europene, pe care mă angajez să le respect:

a) efectivul din exploatatie să fie de minimum 50 de capete femele ovine care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie 2010;

b) efectivul de femele ovine pentru care se solicită prima să fie înscris în Registrul Naţional al Exploataţiilor la data solicitării primei;

c) efectivul de femele ovine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploatatie la adresa menţionată în cerere în perioada 1 iunie-31 august 2010;

d) solicitantul să nu aibă datorii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, la data solicitării primei.

- Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru acordarea primei pe cap de animal, precum şi înscrierea cu intenţie în formular a informaţiilor incomplete/neconforme cu realitatea atrag sancţiuni conform prevederilor legale.

- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate solicita solicitantului documente suplimentare în orice moment.

- In cazul apariţiei unor suspiciuni privind eventuale nereguli/fraude, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va întreprinde, după caz, demersurile necesare recuperării sumelor sau acţionării în justiţie a solicitantului.

- Nu se acordă sprijin dacă se constată existenţa unor condiţii artificial create, de natură să ducă la obţinerea unor plăţi necuvenite.

- In cazul în care controlul la faţa locului nu a putut fi efectuat din motive generate de solicitant, cererea de solicitare a primei pe cap de animal va fi respinsă.

-  Persoanele responsabile de la nivelul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură au dreptul de a verifica informaţiile conţinute în formularul cererii de solicitare a plăţilor naţionale directe complementare, documentul care atestă controlul la faţa locului, precum şi alte documente aferente dosarului.

- Orice animal solicitat în cerere care nu a fost găsit la controlul administrativ în Registrul Naţional al Exploataţiilor şi/sau la faţa locului este considerat animal nedeterminat şi nu poate fi eligibil la prima pe cap de animal.

- Pentru animalele cu nereguli suma totală de plată se reduce şi se aplică sancţiuni după cum urmează:

a) dacă diferenţa dintre numărul de animale solicitat în cerere şi numărul de animale determinat este mai mică sau egală cu 3 animale, nu se aplică nicio penalizare, iar prima totală pe cap de animal se calculează la numărul de animale determinat;

b) dacă diferenţa dintre numărul de animale pentru care se solicită plata primei în cerere şi numărul de animale determinat este mai mare de 3 animale, prima totală se reduce astfel:

(i) cu un procent de 5% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mic sau egal cu 10%;

(ii) cu un procent de 10% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 10%, dar mai mic sau egal cu 20%;

(iii) cu un procent de 15% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 20%, dar mai mic sau egal cu 30%;

(iv)    cu un procent de 20% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50%;

(v)    cu excludere de la plată pentru anul în care se face solicitarea primei pe cap de animal, dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 50%.

- Reducerile şi excluderile nu se aplică în cazurile în care, din cauza efectelor unor circumstanţe naturale asupra turmei, solicitantul nu îşi poate respecta angajamentul de a păstra animalele pentru care solicită prima pe cap de animal, pe tot parcursul perioadei 1 iunie-31 august 2010, cu condiţia să fi informat în scris în acest sens centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 10 zile lucrătoare de la constatarea oricărei reduceri a numărului de animale. Circumstanţele naturale sunt următoarele:

a) moartea unui animal ca urmare a unei boli;

b) moartea unui animal ca urmare a unui accident pentru care solicitantul nu poate fi considerat responsabil.

2.  Drept care mă angajez şi declar următoarele:

-  Mă angajez ca, în cazul în care între data depunerii solicitării şi data acordării plăţii au intervenit modificări ale informaţiilor declarate în cerere (schimbări referitoare la exploatatie, transferarea proprietăţii exploataţiei şi animalelor către un alt producător agricol, alte schimbări ale datelor din formularul de cerere), în termen de 10 zile, să comunic în scris aceste schimbări Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

- Mă angajez să comunic în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură dacă exploataţia a fost afectată de un caz de forţă majoră, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care pot face acest lucru [art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003]. In acest sens voi prezenta dovezile cerute de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură privind apariţia cazului de forţă majoră sau circumstanţa excepţională. Cazurile de forţă majoră sunt: calamităţile naturale, decesul solicitantului, distrugerea accidentală a adăposturilor destinate creşterii animalelor, epizootiile afectând total sau parţial animalele din exploataţie.

- Mă angajez să păstrez şi să furnizez toate documentele cerute de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi să permit accesul în exploataţie.

- Declar pe propria răspundere că datele înscrise în formularul cererii privind solicitarea primei pe cap de animal şi în documentele anexate acesteia sunt reale, complete, corecte şi valabile. In caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.

- Declar pe propria răspundere că sunt/nu sunt membru al unei asociaţii de crescători de ovine legal constituite.

LISTA

animalelor pentru care se solicită prima pe cap de animal*)

Nr. crt.

Numărul de identificare

(până la 12 caractere alfanumerice)*)

Rasa şi sexul

Data naşterii (ziua/luna/anul)*)

Total capete solicitate:

NOTĂ:

Câmpurile notate cu „*)" sunt obligatoriu de completat.

Semnătura titularului cererii/ reprezentantului, administratorului desemnat/ împuternicitului:

In caz de împuternicire, numele şi prenumele împuternicitului,

în clar:

Ştampila

Data:

...................................../

2010

Centrul judeţean/local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură:

Controlul vizual a fost făcut şi cererea poate fi verificată administrativ.

Numele şi prenumele funcţionarului Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură care generează cererea şi realizează controlul vizual:

Nume:...............................................

Prenume:...........................................

Semnătura

Data...................

ANEXA Nr. 2 la anexă

Agenţia de Plaţi şi Intervenţie pentru Agricultura  

Operator de date cu caracter personal:

9

5

9

6

Centrul Judeţean................................................

Nr....................data..............................

CERERE

de solicitare a primei pe cap de animal din specia caprine pentru anul 2010

I. Date de identificare ale solicitantului/exploataţiei A. Persoane fizice

Numele*)

Prenumele*)

CNP*)

Act de identitate BI/CI seria*)

nr.

Cod ţară şi nr. act identitate (altă cetăţenie)*)

Cod exploataţie*)

R

0

al ANSVSA

B. Persoane juridice şi PFA/ÎI/ÎF*):

Denumirea exploataţiei/PFA/îl/ÎF*)

Cod unic de identificare (CUI)*)

Numele administratorului/reprezentantului legal*)

Prenumele administratorului/reprezentantului legal*)

CNP administrator/reprezentant legal*)

Tip de organizare*)

Sediul exploataţiei ANSVSA*):

Judeţul*)

Localitatea*)

Cod siruta*)

Satul*)                                              /Strada

Nr.

Cod poştal*)

Telefon*)

Fax

E-mail

Adresa de domiciliu/Adresa sediului social*)

Judeţul*)

Localitatea*)

Cod siruta*)

Satul*)                                             /Strada

Nr.

Bl.

Sc.

Ap.

Cod poştal*)

Telefon*)

Fax

E-mail

Nr. total de caprine solicitat*): |__|__|__|__|__| capete

II. Coordonate bancare*):

Banca*)

Filiala*)

Nr. cont IBAN*)

Solicit*):

- prima pe cap de animal pentru un număr de............*) capete de femele caprine care au împlinit vârsta de minimum un   an   până   la   data   de   31   martie   2010,   care  în   perioada  de   control   1   iunie-31   august  2010   se   găsesc   la adresa.............................................*)/(localitatea, strada, nr. sau păşune pe raza localităţii, după caz)....................................*), conform codurilor de identificare cuprinse în lista animalelor, anexată cererii.

III. Angajamente şi declaraţii

Subsemnatul,................................................................................., declar următoarele:

1. Am luat la cunoştinţă:

- Condiţiile şi modalităţile de acordare a plăţilor naţionale directe complementare, conform reglementărilor naţionale şi europene, pe care mă angajez să le respect,:

a) efectivul din exploatatie să fie de minimum 25 de capete de femele caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an până la data de 31 martie 2010;

b)  efectivul de femele caprine pentru care se solicită prima să fie înscris în Registrul Naţional al Exploataţiilor la data solicitării primei;

c) efectivul de femele caprine pentru care se solicită prima să fie menţinut în exploatatie la adresa menţionată în cerere în perioada 1 iunie-31 august 2010;

d) solicitantul să nu aibă datorii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, la data solicitării primei.

- Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate pentru acordarea primei pe cap de animal, precum şi înscrierea cu intenţie în formular a informaţiilor incomplete/neconforme cu realitatea atrag sancţiuni conform prevederilor legale.

- Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură poate solicita solicitantului documente suplimentare în orice moment.

- In cazul apariţiei unor suspiciuni privind eventuale nereguli/fraude, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură va întreprinde, după caz, demersurile necesare recuperării sumelor sau acţionării în justiţie a solicitantului.

- Nu se acordă sprijin dacă se constată existenţa unor condiţii artificial create, de natură să ducă la obţinerea unor plăţi necuvenite.

- In cazul în care controlul la faţa locului nu a putut fi efectuat din motive generate de solicitant, cererea de solicitare a primei pe cap de animal va fi respinsă.

-  Persoanele responsabile de la nivelul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură au dreptul de a verifica informaţiile conţinute în formularul cererii de solicitare a plăţilor naţionale directe complementare, procesul-verbal de control la faţa locului, precum şi alte documente aferente dosarului.

- Orice animal solicitat în cerere care nu a fost găsit la controlul administrativ în Registrul Naţional al Exploataţiilor şi/sau la faţa locului este considerat animal nedeterminat şi nu poate fi eligibil la prima pe cap de animal.

- Pentru animalele cu nereguli suma totală de plată se reduce şi se aplică sancţiuni după cum urmează:

a) dacă diferenţa dintre numărul de animale solicitat în cerere şi numărul de animale determinat este mai mică sau egală cu 3 animale, nu se aplică nicio penalizare, iar prima totală pe cap de animal se calculează la numărul de animale determinat;

b) dacă diferenţa dintre numărul de animale pentru care se solicită plata primei în cerere şi numărul de animale determinat este mai mare de 3 animale, prima totală se reduce astfel:

(i)   cu un procent de 5% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mic sau egal cu 10%;

(ii) cu un procent de 10% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 10%, dar mai mic sau egal cu 20%;

(iii) cu un procent de 15% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 20%, dar mai mic sau egal cu 30%;

(iv) cu un procent de 20% dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50%;

(v) cu excludere de la plată pentru anul în care se face solicitarea primei pe cap de animal, dacă raportul dintre numărul de animale cu nereguli şi numărul de animale determinat este mai mare de 50%.

- Reducerile şi excluderile nu se aplică în cazurile în care, din cauza efectelor unor circumstanţe naturale asupra turmei, solicitantul nu îşi poate respecta angajamentul de a păstra animalele pentru care solicită prima pe cap de animal, pe tot parcursul perioadei 1 iunie-31 august 2010, cu condiţia să fi informat în scris în acest sens centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti, în termen de 10 zile lucrătoare de la constatarea oricărei reduceri a numărului de animale. Circumstanţele naturale sunt următoarele:

a) moartea unui animal ca urmare a unei boli;

b) moartea unui animal ca urmare a unui accident pentru care solicitantul nu poate fi considerat responsabil.

2.  Drept care mă angajez şi declar următoarele:

-  Mă angajez ca, în cazul în care între data depunerii solicitării şi data acordării plăţii au intervenit modificări ale informaţiilor declarate în cerere (schimbări referitoare la exploatatie, transferarea proprietăţii exploataţiei şi animalelor către un alt producător agricol, alte schimbări ale datelor din formularul de cerere), în termen de 10 zile, să comunic în scris aceste schimbări Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

- Mă angajez să comunic în scris Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură dacă exploataţia a fost afectată de un caz de forţă majoră, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care pot face acest lucru [art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003]. In acest sens voi prezenta dovezile cerute de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură privind apariţia cazului de forţă majoră sau circumstanţa excepţională. Cazurile de forţă majoră sunt: calamităţile naturale, decesul solicitantului, distrugerea accidentală a adăposturilor destinate creşterii animalelor, epizootiile afectând total sau parţial animalele din exploataţie.

- Mă angajez să păstrez şi să furnizez toate documentele cerute de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi să permit accesul în exploataţie.

- Declar pe propria răspundere că datele înscrise în formularul cererii privind solicitarea primei pe cap de animal şi în documentele anexate acesteia sunt reale, complete, corecte şi valabile. In caz contrar voi suporta rigorile prevederilor legale în vigoare privind falsul în declaraţii.

- Declar pe propria răspundere că sunt/nu sunt membru al unei asociaţii de crescători de caprine legal constituite.

LISTA

animalelor pentru care se solicită prima pe cap de animal*)

Nr. crt.

Numărul de identificare

(până la 12 caractere alfanumerice)*)

Rasa şi sexul

Data naşterii (ziua/luna/anul)*)

Total capete solicitate:

NOTĂ:

Câmpurile notate cu „*)" sunt obligatoriu de completat.

Semnătura titularului cererii/ reprezentantului, administratorului desemnat/ împuternicitului:

In caz de împuternicire, numele şi prenumele împuternicitului, în clar:

Ştampila

Data:

...................................../

2010

Centrul judeţean/local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură:

Controlul vizual a fost făcut şi cererea poate fi verificată administrativ.

Numele şi prenumele funcţionarului Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură care generează cererea şi realizează controlul vizual:

Nume:...............................................

Prenume:...........................................

Semnătura

Data...................

ANEXA Nr. 3 la anexă

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 

Operator de date cu caracter personal:

9

5

9

6

Centrul Judeţean................................................

Nr....................data..............................

SITUAŢIE  CENTRALIZATOARE

privind încasarea de la bugetul de stat a primelor pentru efectivele de ovine/caprine, conform art. 2 din anexa „Modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu"

Nr. crt.

Denumirea beneficiarilor

Codul exploataţiei

Numărul de animale

pentru care se acordă prima

(capete)

Valoarea unitară a primei (lei/cap)

Valoarea primei acordate

(lei)

ovine

caprine

ovine

caprine

ovine

(col. 3 x col. 5)

caprine

(col. 4xcol. 6)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

2.

Total:

Data.................................................................

Directorul centrului judeţean,

........................................................................

Verificat

Şef serviciu,

........................................................................

ANEXA Nr. 4 la anexă

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 

Operator de date cu caracter personal:

 

9

5

9

6

SITUAŢIE   CENTRALIZATOARE

privind încasarea de la bugetul de stat a primelor pentru efectivele de ovine/caprine, conform art. 2 din anexa „Modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu"

Nr. crt.

Judeţul

Numărul de beneficiari

Numărul de animale

pentru care se acordă prima

(capete)

Valoarea unitară a primei (lei/cap)

Valoarea primei acordate (lei)

ovine

caprine

ovine

caprine

ovine

caprine

ovine

caprine

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

2.

Total:

Director general,

........................................................................

Data................................................................

ANEXA Nr. 5 la anexă

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

SITUAŢIE   CENTRALIZATOARE

privind încasarea de la bugetul de stat a primelor pentru efectivele de ovine/caprine, conform art. 2 din anexa „Modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu"

Nr. crt.

Judeţul

Numărul de beneficiari

Numărul de animale pentru care se acordă prima

(capete)

Valoarea unitară a primei

(lei/cap)

Valoarea primei acordate

(lei)

ovine

caprine

ovine

caprine

ovine

caprine

ovine

caprine

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

2.

Total:

Aprobat

Ordonator principal de credite

........................................................

Data.................................................


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 98/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 98 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 98/2010
Ordin 573 2014
Rectificare 165 2013
Ordin 165 2013
Ordin 219 2012
Ordin 93 2012
Ordin 70 2012
Ordin 67 2012
Ordin 186 2011
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 215/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice, a criteriilor de eligibilitate şi a termenilor de referinţă pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la specia bovine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, precum şi a anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu
Ordin 108 2011
pentru modificarea şi completarea anexei „Modul de implementare, condiţiile specifice şi criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu“ la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu
Ordin 265 2010
pentru modificarea anexei „Modul de implementare, conditiile specifice si criteriile de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementarile comunitare în domeniu" la Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 98/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu