Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 474 din 12 mai 2010

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Societatii Comerciale „Comicex" - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 340 din 21 mai 2010In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Hotărârii Guvernului nr. 898/2003 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale „Comicex" - S.A. prin desprinderea din cadrul Regiei Autonome „Rami-Dacia" a Companiei de Export-Import „Comicex",

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă bugetul devenituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale „Comicex" - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Societăţii Comerciale „Comicex" - S.A. reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor.

(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 5.000 lei.

(2)  Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)  Contravenţia se constată de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mihai Constantin Şeitan

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXĂ*)

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Societatea Comercială „COMICEX" - S.A.

Adresa: str. Eforie nr. 3

C.U.I. RO 16173830

BUGETUL  DE  VENITURI  ŞI  CHELTUIELI  PE ANUL  2010

                                                                                                                                                                                        mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2010

Propuneri

0

1

2

3

4

1.

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

1.647,67

1

Venituri din exploatare, din care:

2

1.647,07

a)

din producţia vândută

3

1.645,99

b)

din vânzarea mărfurilor

4

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

transferuri, cf. prevederilor   legale în vigoare

7

d)

producţia de imobilizări

8

e)

alte venituri din exploatare

9

1,08

2

Venituri financiare, din care:

10

0,60

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

0,60

d)

alte venituri financiare

14

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

1.399,03

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

1.399,03

a)

cheltuieli materiale

18

18,20

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

7,90

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

629,18

d1

ch. cu salariile

22

453,81

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

157,82

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

119,40

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

2,36

ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

30,13

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

1,21

ch. privind contribuţia de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profesionale

27a

0,73

ch. privind contribuţia pt. concedii şi indemnizaţii

27b

3,99

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

17,55

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

d3.1).ch sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

- tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările   ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit   Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

d3.3) tichete de vacanţă

33

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

20,15

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

502,59

i)

alte cheltuieli de exploatare,  din care:

38

221,01

i1) contract de mandat

39

107,06

i2) ch. de protocol, din care:

40

4,95

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

i3) ch de reclamă şi publicitate, din care:

42

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi. potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

b)

alte cheltuieli financiare

50

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

248,64

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

39,79

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

208,85

1

Rezerve legale

55

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

208,85

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

20,89

8

Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

104,43

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

83,53

VI

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

64

90,00

1

Surse proprii

65

90,00

2

Alocaţii de la buget

66

3

Credite bancare

67

a)

- interne

68

b)

- externe

69

4

Alte surse

70

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

71

90,00

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

72

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

73

a)

interne

74

b)

externe

75

VIII

REZERVE, din care:

76

83,53

Rezerve legale

77

Rezerve statutare

78

Alte rezerve

79

83,53

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

80

1

Venituri totale

81

1.647,67

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

1.399,03

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

9

4

Nr.mediu de salariaţi total

84

8

5

Fond de salarii, din care:

85

453,81

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă

86

447,33

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

6,48

6

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

4.659,69

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu in preţuri curente (lei/persoană)(rd.81/84)

89

205,96

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(rd.81/84 x ICP)

205,96

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

91

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000

92

849

11

Plăţi restante

93

a)

preţuri curente

94

b)

preţuri comparabile

95

12

Creanţe restante

96

a)

preţuri curente

97

b)

preţuri comparabile

98


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 474/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 474 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu