Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 474 din 12 mai 2010

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2010 al Societatii Comerciale „Comicex" - S.A.

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 340 din 21 mai 2010In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al Hotărârii Guvernului nr. 898/2003 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale „Comicex" - S.A. prin desprinderea din cadrul Regiei Autonome „Rami-Dacia" a Companiei de Export-Import „Comicex",

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă bugetul devenituri şi cheltuieli pe anul 2010 al Societăţii Comerciale „Comicex" - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Societăţii Comerciale „Comicex" - S.A. reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor.

(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic poate efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 5.000 lei.

(2)  Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)  Contravenţia se constată de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mihai Constantin Şeitan

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

ANEXĂ*)

MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

Societatea Comercială „COMICEX" - S.A.

Adresa: str. Eforie nr. 3

C.U.I. RO 16173830

BUGETUL  DE  VENITURI  ŞI  CHELTUIELI  PE ANUL  2010

                                                                                                                                                                                        mii lei

INDICATORI

Nr.

rd.

BVC 2010

Propuneri

0

1

2

3

4

1.

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

1.647,67

1

Venituri din exploatare, din care:

2

1.647,07

a)

din producţia vândută

3

1.645,99

b)

din vânzarea mărfurilor

4

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

transferuri, cf. prevederilor   legale în vigoare

7

d)

producţia de imobilizări

8

e)

alte venituri din exploatare

9

1,08

2

Venituri financiare, din care:

10

0,60

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

0,60

d)

alte venituri financiare

14

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+48+51)

16

1.399,03

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

1.399,03

a)

cheltuieli materiale

18

18,20

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

7,90

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

629,18

d1

ch. cu salariile

22

453,81

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

157,82

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

119,40

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

25

2,36

ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

30,13

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

1,21

ch. privind contribuţia de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profesionale

27a

0,73

ch. privind contribuţia pt. concedii şi indemnizaţii

27b

3,99

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

17,55

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

d3.1).ch sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

29

- tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările   ulterioare

30

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit   Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

d3.3) tichete de vacanţă

33

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

20,15

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

502,59

i)

alte cheltuieli de exploatare,  din care:

38

221,01

i1) contract de mandat

39

107,06

i2) ch. de protocol, din care:

40

4,95

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

41

i3) ch de reclamă şi publicitate, din care:

42

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

43

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi. potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

44

i4) ch. cu sponsorizarea

45

i5) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

46

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor

47

2

Cheltuieli financiare, din care:

48

a)

cheltuieli privind dobânzile

49

b)

alte cheltuieli financiare

50

3

Cheltuieli extraordinare

51

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

52

248,64

IV

IMPOZIT PE PROFIT

53

39,79

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

54

208,85

1

Rezerve legale

55

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

56

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

57

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

58

5

Alte repartizări prevăzute de lege

59

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

60

208,85

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

61

20,89

8

Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

62

104,43

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

63

83,53

VI

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

64

90,00

1

Surse proprii

65

90,00

2

Alocaţii de la buget

66

3

Credite bancare

67

a)

- interne

68

b)

- externe

69

4

Alte surse

70

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

71

90,00

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

72

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

73

a)

interne

74

b)

externe

75

VIII

REZERVE, din care:

76

83,53

Rezerve legale

77

Rezerve statutare

78

Alte rezerve

79

83,53

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

80

1

Venituri totale

81

1.647,67

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

82

1.399,03

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

83

9

4

Nr.mediu de salariaţi total

84

8

5

Fond de salarii, din care:

85

453,81

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă

86

447,33

b)

alte cheltuieli cu personalul

87

6,48

6

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

88

4.659,69

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu in preţuri curente (lei/persoană)(rd.81/84)

89

205,96

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană)(rd.81/84 x ICP)

205,96

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoana)

91

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale)x1000 =(rd.16/rd.1)x1000

92

849

11

Plăţi restante

93

a)

preţuri curente

94

b)

preţuri comparabile

95

12

Creanţe restante

96

a)

preţuri curente

97

b)

preţuri comparabile

98


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 474/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 474 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu