E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul OUG 76 2002 modifica articolul 8 din actul Legea 192 2001
Articolul 1 din actul OUG 76 2002 modifica articolul 9 din actul Legea 192 2001
Articolul 1 din actul OUG 76 2002 modifica articolul 10 din actul Legea 192 2001
Articolul 1 din actul OUG 76 2002 modifica articolul 11 din actul Legea 192 2001
Articolul 1 din actul OUG 76 2002 modifica articolul 12 din actul Legea 192 2001
Articolul 1 din actul OUG 76 2002 modifica articolul 13 din actul Legea 192 2001
Articolul 1 din actul OUG 76 2002 modifica articolul 61 din actul Legea 192 2001
Articolul 1 din actul OUG 76 2002 modifica articolul 62 din actul Legea 192 2001
Articolul 1 din actul OUG 76 2002 adauga dupa articolul 79 din actul Legea 192 2001
Articolul 3 din actul OUG 76 2002 republica Legea 192 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 76 din 13 iunie 2002

pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 455 din 27 iunie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200 din 20 aprilie 2001, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Pentru administrarea fondului piscicol care apartine domeniului public al statului, cu exceptia zonei administrate de Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" si a celei administrate de Regia Nationala a Padurilor, se infiinteaza Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol, institutie publica cu personalitate juridica, cu caracter financiar si comercial, cu finantare extrabugetara, in subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura.
    (2) Sediul administrativ al Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol este in municipiul Bucuresti, Bd. Carol I nr. 17, sectorul 2.
    (3) Regulamentul de organizare si functionare a Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol, precum si patrimoniul acesteia se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor."
    2. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    (1) Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol administreaza bunuri de natura celor prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie si in Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.
    (2) Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol administreaza amenajari piscicole, proprietate publica sau privata a statului, care au ca destinatie producerea de puiet, remonti si reproducatori, necesari pentru repopularea bazinelor piscicole naturale.
    (3) Amenajarile piscicole mentionate la alin. (2), nominalizate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, cu dotarile si constructiile aferente, precum si terenurile pe care acestea sunt amplasate se vor prelua, cu titlu gratuit, prin protocol de predare-primire, de la Agentia Domeniilor Statului.
    (4) Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol se subroga Companiei Nationale "Apele Romane" - S.A. in ceea ce priveste drepturile si obligatiile ce rezulta din contractele legal incheiate cu agenti economici care au ca obiect de activitate pescuitul in scop comercial sau recreativ/sportiv si va incheia o conventie pentru stabilirea conditiilor economice de colaborare.
    (5) Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol este condusa de un consiliu de administratie format din 5 membri numiti pe criterii de competenta profesionala, prin ordin al ministrului autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura, iar unul dintre membrii acestuia este desemnat sa indeplineasca functia de presedinte, care este directorul general al companiei.
    (6) Durata mandatului membrilor consiliului de administratie se stabileste prin ordinul de numire si nu poate fi mai mare de 4 ani.
    (7) Salarizarea membrilor consiliului de administratie si a personalului Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol se face in conformitate cu reglementarile legale in vigoare."
    3. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    (1) Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol are urmatoarele atributii principale:
    a) aplica strategia nationala in domeniul protejarii fondului piscicol si gestionarii durabile a acestuia, prin pescuit si repopularea bazinelor piscicole naturale;
    b) elaboreaza metodologia de evaluare a fondului piscicol si de stabilire a cotelor anuale de pesti si alte vietuitoare acvatice si le supune spre aprobare autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura;
    c) urmareste exploatarea durabila prin pescuit a fondului piscicol administrat, la nivelul cotelor alocate din captura totala admisibila, si concesioneaza fondul piscicol persoanelor juridice care au in obiectul de activitate pescuitul, prin autorizarea acestei activitati, cu respectarea prevederilor legale in domeniul gospodaririi apelor si protectiei mediului;
    d) stabileste preturile de pornire a licitatiei pentru concesionarea fondului piscicol, in baza metodologiei prevazute la lit. b), si le supune aprobarii autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura;
    e) asigura refacerea prin repopulari a fondului piscicol din bazinele piscicole naturale;
    f) elaboreaza proiecte de reglementari in domeniul pescuitului si protectiei fondului piscicol, in conformitate cu obligatiile asumate de Romania prin semnarea acordurilor de aderare la conventii si organisme internationale, si le supune aprobarii autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura;
    g) desfasoara orice alte activitati stabilite prin regulamentul de organizare si functionare.
    (2) Ceilalti administratori ai statului pentru fondul piscicol indeplinesc, fiecare in zona lor de administrare, si atributiile prevazute la alin. (1)."
    4. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    (1) Veniturile Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol se constituie din:
    a) tarife pentru atestarea, licentierea si autorizarea activitatilor de pescuit comercial, recreativ/sportiv;
    b) valoarea redeventei obtinute din concesionarea fondului piscicol administrat;
    c) venituri provenite din activitati proprii.
    (2) Veniturile prevazute la alin. (1) lit. b) raman la dispozitia Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol, avand urmatoarele destinatii:
    a) finantarea programelor de populare si repopulare;
    b) finantarea activitatii de cercetare;
    c) dezvoltarea activitatii proprii de acvacultura."
    5. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    (1) Reglementarile specifice privind concesionarea fondului piscicol din bazinele piscicole naturale, precum si conditiile si criteriile de participare la licitatiile organizate in vederea concesionarii se stabilesc de catre autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura si, respectiv, autoritatea publica centrala care raspunde de protectia mediului, fiecare pentru zonele in care administratorii fondului piscicol sunt sub autoritatea lor, potrivit legii.
    (2) Detinatorii de contracte legal incheiate, care au ca obiect de activitate pescuitul in scop comercial sau recreativ/sportiv, cu vechii administratori, au drept de preferinta la concesionarea fondului piscicol."
    6. Alineatul 2 al articolului 13 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Atribuirea dreptului de pescuit se face prin autorizare de catre administratorii fondului piscicol."
    7. Articolul 61 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 61
    (1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, urmatoarele fapte:
    a) prinderea pestelui cu unelte de plasa si cu pripoane in raurile si lacurile din zona de munte, precum si in raurile colinare si de ses, cu exceptia Dunarii si Prutului;
    b) pescuitul prin orice metode si mijloace al pestilor sau al altor vietuitoare acvatice si al reproducatorilor, in perioada de prohibitie, precum si distrugerea pontelor depuse in zonele de reproducere naturala;
    c) reducerea debitului si a volumului de apa in amenajarile piscicole si pe cursurile de apa, in scop de furt sau braconaj;
    d) producerea, importul, comercializarea, detinerea sau folosirea la pescuit de catre persoane neautorizate a navoadelor, voloacelor, crasnicelor, setcilor, avelor, prostovoalelor, varselor, vintirelor sau a altor unelte de pescuit in scop comercial;
    e) importul, confectionarea, producerea, detinerea sau comercializarea uneltelor de pescuit din plasa monofilament;
    f) pescuitul comercial pe cursul Dunarii si Prutului, in zona de 500 metri in aval de baraj, precum si pe toate apele curgatoare;
    g) pescuitul comercial cu unelte de pescuit avand ochiul de plasa sub dimensiunile minime prevazute de lege;
    h) deschiderea, inchiderea, obturarea, bararea cu garduri pescaresti sau cu unelte de pescuit de orice fel a canalelor si a garlelor de legatura cu lacurile, baltile sau terenurile inundabile;
    i) procurarea, transportul sau comercializarea pestelui, icrelor si produselor din peste fara documente legale, daca legea nu prevede circumstante agravante;
    j) furtul de peste prin orice mijloace si metode din amenajarile piscicole.
    (2) Tentativa se pedepseste".
    8. Articolul 62 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 62
    (1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 5 ani la 10 ani urmatoarele fapte:
    a) pescuitul electric neautorizat, pescuitul cu materiale explozibile, cu substante toxice sau narcotice, pescuitul cu unelte de plasa monofilament, pescuitul in timpul noptii cu unelte de plasa, practicat de doua sau mai multe persoane;
    b) pescuitul sturionilor sau al lostritei sub dimensiunile legale in alt scop decat de repopulare;
    c) detinerea, transportul sau comercializarea sturionilor, icrelor negre sau lostritei, fara documente legale.
    (2) Tentativa se pedepseste.
    (3) Urmarirea si judecarea infractiunilor prevazute la alin. (1) se fac in regim de urgenta, potrivit procedurii privind infractiunile flagrante."
    9. Dupa articolul 79 se introduc articolele 79^1 - 79^5 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 79^1
    (1) Se infiinteaza Comitetul Consultativ National pentru Sectorul Pescaresc, organ consultativ al autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura, asupra tuturor problemelor referitoare la reglementarile privind accesul la zonele si resursele piscicole, precum si stabilirea modului de exercitare a activitatilor de exploatare.
    (2) Prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor se stabileste regulamentul de organizare si functionare al Comitetului Consultativ National pentru Sectorul Pescaresc.
    Art. 79^2
    Comitetul Consultativ National pentru Sectorul Pescaresc este compus din minimum 17 membri, dintre care vor fi desemnati prin vot in sedinta de constituire un presedinte si doi vicepresedinti.
    Art. 79^3
    Functia de membru al Comitetului Consultativ National pentru Sectorul Pescaresc este onorifica si da dreptul la indemnizatie de transport, cazare si la diurna pentru participarea la sedinte.
    Art. 79^4
    Autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura asigura secretariatul tehnic si cheltuielile de functionare ale Comitetului Consultativ National pentru Sectorul Pescaresc.
    Art. 79^5
    (1) Membrii Comitetului Consultativ National pentru Sectorul Pescaresc sunt nominalizati de catre autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura.
    (2) Prin ordinul de infiintare a Comitetului Consultativ National pentru Sectorul Pescaresc se vor nominaliza membrii care reprezinta urmatoarele institutii, organizatii sau domenii, dupa caz:
    a) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor;
    b) Ministerul Finantelor Publice;
    c) Ministerul de Interne;
    d) Ministerul Administratiei Publice;
    e) Ministerul Apelor si Protectiei Mediului;
    f) Ministerul Justitiei;
    g) invatamant si cercetare stiintifica;
    h) Academia Romana;
    i) Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol;
    j) Inspectia piscicola;
    k) Administratia Rezervatiei Biosferei <<Delta Dunarii>>;
    l) Regia Nationala a Padurilor;
    m) asociatii profesionale de profil;
    n) Patronatul Roman <<Rompescaria>>;
    o) asociatia interprofesionala de profil;
    p) Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi."
    Art. 2
    In aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta se stabilesc urmatoarele termene, de la data intrarii in vigoare a acesteia:
    - 30 de zile pentru dispozitiile cuprinse la pct. 1 al art. I, cu referire la art. 8 alin. (3);
    - 45 de zile pentru dispozitiile cuprinse la pct. 2 al art. I, cu referire la art. 9 alin. (3);
    - 6 luni pentru dispozitiile cuprinse la pct. 9 al art. I, cu referire la art. 79^1 alin. (1).
    Art. 3
    Legea nr. 192/2001, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia din urma de catre Parlament, dandu-se articolelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul agriculturii,
                         alimentatiei si padurilor,
                         Ilie Sarbu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul apelor si protectiei mediului,
                         Petru LificiuSmartCity5

COMENTARII la OUG 76/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 76 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I’m very excited to speak about Elite Wizard Bitcoin Recovery, this cyber security company was able to assist me in recovering my stolen digital funds and cryptocurrency. I’m truly amazed by their excellent service and professional work. I never thought I could get back my funds until I approached them with my problems and provided all the necessary information. It took them 72 hours to recover my funds and I was amazed. Without any doubt, I highly recommend Elite Wizard Bitcoin Recovery for all your cryptocurrency recovery, digital funds recovery, hacking, and cybersecurity-related issues. Email: eliterecovery247@cyber-wizard.com WhatsApp: +1 (740) 688-0116 Call: +1 (805) -386-9670
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Obțineți un împrumut rapid și legal aici la o rată scăzută de 2% pentru mai multe detalii, contactați-ne la: sirmacho1111@gmail.com Vă mulțumim că așteptați răspunsul dvs whatsapp: +1) 765-266-2912
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I was once lured into a crypto currency investment platform that I came across on Instagram. I lost about $508,000 to this evil scheme after I invested and accumulated profits, I was denied withdrawals on the specified date. I wrote to the customer support but I was given no feedback, I knew I had been scammed and I started to search for a way to recover my crypto.. I considered myself fortunate that I stumbled upon a post on the internet web about a Recovery Expert Jeanson James Ancheta wizard. I would highly recommend Jeanson James Ancheta wizard agent to anyone who wants to recover their lost funds from any scam. He is the best in the business and will do anything possible to help you get your money back. I never thought it would be possible to get back crypto once it is sent but I'm super happy and grateful for the services of Jeanson James Ancheta wizard. Kindly reach out to him if you need any help.(jeansonjamesanchetawizard62@gmail.com) or WhatsApp number: +4531898073 or Telegram number: +4571398534.
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I know of a group of private investigators who can help you with they are also hackers but prefer to be called private investigators They can help with your bitcoin issues and your clients will be happy doing business with you,they can also help yo with your bad credit score,hacking into phones,binary recovery,wiping criminal records,increase school score, stolen files in your office or school,blank atm etc. Just name it and you will live a better life Contact +1(410}6350697 Premiumhackservices@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
     After losing over $300,000.00 to fraudulent stock brokers who operated under the name "fxtradebit," I found myself drowning in debt. However, I was fortunate enough to come across Century Hackers Group. They played a crucial role in my journey towards recovery by exposing the true nature of the scammers. Initially, I was on the verge of paying the requested transfer fees out of desperation to retrieve my money, but the recovery hacker from Century hackers intervened. They revealed that the scammers were impostors and that their company was merely a copycat of a legitimate one. This revelation devastated me, but Century Hackers used their expertise to trace the money back to the accounts and wallets where I had sent it. Their remarkable efforts turned the situation in my favor , for which I am immensely grateful to Century hackers . You can reach them through email as well century@cyberservices.com or WhatsApp: +3197005034955
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how a great spell caster called Dr Wealth transformed me financially, i still finds it difficult to believe that i now worth millions of dollars, am from US i have been playing lottery game for so long now and i have never win any reasonable amount, i was glancing through things online and i came across a testimony of a woman who won a very huge amount of money with the help of Dr Wealth who prayed for her and gave her a winning numbers to play, and surprisingly her name came out among the winners she won 36 million dollars, so i also decided to try my luck i contacted Dr Wealth and i also asked him for help and he told me what i needed to do which was a very easy task which i did and on the second day after he had made prayers for me he gave me some numbers and told me that i should go and play them so i went to play the numbers in the morning and i later went to check the result there i got the shock of my life, i saw my name amongst the winners i won an amount i have never dreamed of, my mouth was open and i didn't know what to say, i just want the world to know that there is a great man called Dr Wealth, if you have been playing lottery game and you never won i will advise you to contact Dr Wealth for help and i promise he will never fail you, here are his contacts, you can email him on drwealthmag@gmail. com you can also WhatsApp him on +19734491500 or call him on +19592157598.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BITCOIN RECOVERY IS VERY MUCH REAL, AM A LIVING TESTIMONY!!!! Hello everyone I want to use this Medium to say big thank you to www.ethicsrefinance.com for they just helped me recover my stolen crypto worth $367,000 through their hacking skills I tried it I was skeptic but it worked and I got my money back, I’m so glad I came across them early because I thought I was never going to have my money back from those fake online investments website .. you can also contact them via ethicsrefinance@gmail.com You can also contact them for the service below * Western Union Transfer * Blank atm card * Bank Transfer * PayPal / Skrill Transfer * Crypto Mining * CashApp Transfer * Bitcoin Loans * Recover Stolen/Missing Crypto/Funds/Assets Email Address: ethicsrefinance@gmail.com website: www.ethicsrefinance.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Please visit (http://dradodalovetemple.com) i am here to give testimony on how this powerful spell caster called Dr Adoda helped me to fix my relationship. i was heartbroken when my fiancee told me he is no longer interested in marrying me because he was having an affair with the other woman where he work. I cried and sobbed every day, until it got so bad that I reached out to the Internet for help, that was when i read a review about the great work of Dr Adoda, then i contacted him for help to get my lover back, he helped me cast a powerful (reconciliation love spell) and to my greatest surprise after 48 hours of doing the love spell my Fiancee came back on his knees begging me to forgive him We are now happily married and all thanks goes to Dr Adoda Wonders for helping me save my relationship you can contact Dr Adoda through his email address: adodalovespelltemple440@gmail.com or WHATSAPP him on+2348112825421
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu