E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul OUG 76 2002 modifica articolul 8 din actul Legea 192 2001
Articolul 1 din actul OUG 76 2002 modifica articolul 9 din actul Legea 192 2001
Articolul 1 din actul OUG 76 2002 modifica articolul 10 din actul Legea 192 2001
Articolul 1 din actul OUG 76 2002 modifica articolul 11 din actul Legea 192 2001
Articolul 1 din actul OUG 76 2002 modifica articolul 12 din actul Legea 192 2001
Articolul 1 din actul OUG 76 2002 modifica articolul 13 din actul Legea 192 2001
Articolul 1 din actul OUG 76 2002 modifica articolul 61 din actul Legea 192 2001
Articolul 1 din actul OUG 76 2002 modifica articolul 62 din actul Legea 192 2001
Articolul 1 din actul OUG 76 2002 adauga dupa articolul 79 din actul Legea 192 2001
Articolul 3 din actul OUG 76 2002 republica Legea 192 2001
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 76 din 13 iunie 2002

pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 455 din 27 iunie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

    Art. 1
    Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 200 din 20 aprilie 2001, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Pentru administrarea fondului piscicol care apartine domeniului public al statului, cu exceptia zonei administrate de Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" si a celei administrate de Regia Nationala a Padurilor, se infiinteaza Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol, institutie publica cu personalitate juridica, cu caracter financiar si comercial, cu finantare extrabugetara, in subordinea autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura.
    (2) Sediul administrativ al Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol este in municipiul Bucuresti, Bd. Carol I nr. 17, sectorul 2.
    (3) Regulamentul de organizare si functionare a Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol, precum si patrimoniul acesteia se aproba prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor."
    2. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 9
    (1) Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol administreaza bunuri de natura celor prevazute la art. 135 alin. (4) din Constitutie si in Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia.
    (2) Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol administreaza amenajari piscicole, proprietate publica sau privata a statului, care au ca destinatie producerea de puiet, remonti si reproducatori, necesari pentru repopularea bazinelor piscicole naturale.
    (3) Amenajarile piscicole mentionate la alin. (2), nominalizate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor, cu dotarile si constructiile aferente, precum si terenurile pe care acestea sunt amplasate se vor prelua, cu titlu gratuit, prin protocol de predare-primire, de la Agentia Domeniilor Statului.
    (4) Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol se subroga Companiei Nationale "Apele Romane" - S.A. in ceea ce priveste drepturile si obligatiile ce rezulta din contractele legal incheiate cu agenti economici care au ca obiect de activitate pescuitul in scop comercial sau recreativ/sportiv si va incheia o conventie pentru stabilirea conditiilor economice de colaborare.
    (5) Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol este condusa de un consiliu de administratie format din 5 membri numiti pe criterii de competenta profesionala, prin ordin al ministrului autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura, iar unul dintre membrii acestuia este desemnat sa indeplineasca functia de presedinte, care este directorul general al companiei.
    (6) Durata mandatului membrilor consiliului de administratie se stabileste prin ordinul de numire si nu poate fi mai mare de 4 ani.
    (7) Salarizarea membrilor consiliului de administratie si a personalului Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol se face in conformitate cu reglementarile legale in vigoare."
    3. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    (1) Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol are urmatoarele atributii principale:
    a) aplica strategia nationala in domeniul protejarii fondului piscicol si gestionarii durabile a acestuia, prin pescuit si repopularea bazinelor piscicole naturale;
    b) elaboreaza metodologia de evaluare a fondului piscicol si de stabilire a cotelor anuale de pesti si alte vietuitoare acvatice si le supune spre aprobare autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura;
    c) urmareste exploatarea durabila prin pescuit a fondului piscicol administrat, la nivelul cotelor alocate din captura totala admisibila, si concesioneaza fondul piscicol persoanelor juridice care au in obiectul de activitate pescuitul, prin autorizarea acestei activitati, cu respectarea prevederilor legale in domeniul gospodaririi apelor si protectiei mediului;
    d) stabileste preturile de pornire a licitatiei pentru concesionarea fondului piscicol, in baza metodologiei prevazute la lit. b), si le supune aprobarii autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura;
    e) asigura refacerea prin repopulari a fondului piscicol din bazinele piscicole naturale;
    f) elaboreaza proiecte de reglementari in domeniul pescuitului si protectiei fondului piscicol, in conformitate cu obligatiile asumate de Romania prin semnarea acordurilor de aderare la conventii si organisme internationale, si le supune aprobarii autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura;
    g) desfasoara orice alte activitati stabilite prin regulamentul de organizare si functionare.
    (2) Ceilalti administratori ai statului pentru fondul piscicol indeplinesc, fiecare in zona lor de administrare, si atributiile prevazute la alin. (1)."
    4. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 11
    (1) Veniturile Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol se constituie din:
    a) tarife pentru atestarea, licentierea si autorizarea activitatilor de pescuit comercial, recreativ/sportiv;
    b) valoarea redeventei obtinute din concesionarea fondului piscicol administrat;
    c) venituri provenite din activitati proprii.
    (2) Veniturile prevazute la alin. (1) lit. b) raman la dispozitia Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol, avand urmatoarele destinatii:
    a) finantarea programelor de populare si repopulare;
    b) finantarea activitatii de cercetare;
    c) dezvoltarea activitatii proprii de acvacultura."
    5. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 12
    (1) Reglementarile specifice privind concesionarea fondului piscicol din bazinele piscicole naturale, precum si conditiile si criteriile de participare la licitatiile organizate in vederea concesionarii se stabilesc de catre autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura si, respectiv, autoritatea publica centrala care raspunde de protectia mediului, fiecare pentru zonele in care administratorii fondului piscicol sunt sub autoritatea lor, potrivit legii.
    (2) Detinatorii de contracte legal incheiate, care au ca obiect de activitate pescuitul in scop comercial sau recreativ/sportiv, cu vechii administratori, au drept de preferinta la concesionarea fondului piscicol."
    6. Alineatul 2 al articolului 13 va avea urmatorul cuprins:
    "(2) Atribuirea dreptului de pescuit se face prin autorizare de catre administratorii fondului piscicol."
    7. Articolul 61 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 61
    (1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, urmatoarele fapte:
    a) prinderea pestelui cu unelte de plasa si cu pripoane in raurile si lacurile din zona de munte, precum si in raurile colinare si de ses, cu exceptia Dunarii si Prutului;
    b) pescuitul prin orice metode si mijloace al pestilor sau al altor vietuitoare acvatice si al reproducatorilor, in perioada de prohibitie, precum si distrugerea pontelor depuse in zonele de reproducere naturala;
    c) reducerea debitului si a volumului de apa in amenajarile piscicole si pe cursurile de apa, in scop de furt sau braconaj;
    d) producerea, importul, comercializarea, detinerea sau folosirea la pescuit de catre persoane neautorizate a navoadelor, voloacelor, crasnicelor, setcilor, avelor, prostovoalelor, varselor, vintirelor sau a altor unelte de pescuit in scop comercial;
    e) importul, confectionarea, producerea, detinerea sau comercializarea uneltelor de pescuit din plasa monofilament;
    f) pescuitul comercial pe cursul Dunarii si Prutului, in zona de 500 metri in aval de baraj, precum si pe toate apele curgatoare;
    g) pescuitul comercial cu unelte de pescuit avand ochiul de plasa sub dimensiunile minime prevazute de lege;
    h) deschiderea, inchiderea, obturarea, bararea cu garduri pescaresti sau cu unelte de pescuit de orice fel a canalelor si a garlelor de legatura cu lacurile, baltile sau terenurile inundabile;
    i) procurarea, transportul sau comercializarea pestelui, icrelor si produselor din peste fara documente legale, daca legea nu prevede circumstante agravante;
    j) furtul de peste prin orice mijloace si metode din amenajarile piscicole.
    (2) Tentativa se pedepseste".
    8. Articolul 62 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 62
    (1) Constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la 5 ani la 10 ani urmatoarele fapte:
    a) pescuitul electric neautorizat, pescuitul cu materiale explozibile, cu substante toxice sau narcotice, pescuitul cu unelte de plasa monofilament, pescuitul in timpul noptii cu unelte de plasa, practicat de doua sau mai multe persoane;
    b) pescuitul sturionilor sau al lostritei sub dimensiunile legale in alt scop decat de repopulare;
    c) detinerea, transportul sau comercializarea sturionilor, icrelor negre sau lostritei, fara documente legale.
    (2) Tentativa se pedepseste.
    (3) Urmarirea si judecarea infractiunilor prevazute la alin. (1) se fac in regim de urgenta, potrivit procedurii privind infractiunile flagrante."
    9. Dupa articolul 79 se introduc articolele 79^1 - 79^5 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 79^1
    (1) Se infiinteaza Comitetul Consultativ National pentru Sectorul Pescaresc, organ consultativ al autoritatii publice centrale care raspunde de pescuit si acvacultura, asupra tuturor problemelor referitoare la reglementarile privind accesul la zonele si resursele piscicole, precum si stabilirea modului de exercitare a activitatilor de exploatare.
    (2) Prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor se stabileste regulamentul de organizare si functionare al Comitetului Consultativ National pentru Sectorul Pescaresc.
    Art. 79^2
    Comitetul Consultativ National pentru Sectorul Pescaresc este compus din minimum 17 membri, dintre care vor fi desemnati prin vot in sedinta de constituire un presedinte si doi vicepresedinti.
    Art. 79^3
    Functia de membru al Comitetului Consultativ National pentru Sectorul Pescaresc este onorifica si da dreptul la indemnizatie de transport, cazare si la diurna pentru participarea la sedinte.
    Art. 79^4
    Autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura asigura secretariatul tehnic si cheltuielile de functionare ale Comitetului Consultativ National pentru Sectorul Pescaresc.
    Art. 79^5
    (1) Membrii Comitetului Consultativ National pentru Sectorul Pescaresc sunt nominalizati de catre autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura.
    (2) Prin ordinul de infiintare a Comitetului Consultativ National pentru Sectorul Pescaresc se vor nominaliza membrii care reprezinta urmatoarele institutii, organizatii sau domenii, dupa caz:
    a) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor;
    b) Ministerul Finantelor Publice;
    c) Ministerul de Interne;
    d) Ministerul Administratiei Publice;
    e) Ministerul Apelor si Protectiei Mediului;
    f) Ministerul Justitiei;
    g) invatamant si cercetare stiintifica;
    h) Academia Romana;
    i) Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol;
    j) Inspectia piscicola;
    k) Administratia Rezervatiei Biosferei <<Delta Dunarii>>;
    l) Regia Nationala a Padurilor;
    m) asociatii profesionale de profil;
    n) Patronatul Roman <<Rompescaria>>;
    o) asociatia interprofesionala de profil;
    p) Asociatia Generala a Vanatorilor si Pescarilor Sportivi."
    Art. 2
    In aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta se stabilesc urmatoarele termene, de la data intrarii in vigoare a acesteia:
    - 30 de zile pentru dispozitiile cuprinse la pct. 1 al art. I, cu referire la art. 8 alin. (3);
    - 45 de zile pentru dispozitiile cuprinse la pct. 2 al art. I, cu referire la art. 9 alin. (3);
    - 6 luni pentru dispozitiile cuprinse la pct. 9 al art. I, cu referire la art. 79^1 alin. (1).
    Art. 3
    Legea nr. 192/2001, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea acesteia din urma de catre Parlament, dandu-se articolelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul agriculturii,
                         alimentatiei si padurilor,
                         Ilie Sarbu

                         Ministrul finantelor publice,
                         Mihai Nicolae Tanasescu

                         Ministrul apelor si protectiei mediului,
                         Petru LificiuSmartCity5

COMENTARII la OUG 76/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 76 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu