Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 896 din 28 mai 2001

pentru aprobarea Precizarilor metodologice privind compensarea unor obligatii de plata potrivit prevederilor art. 53 alin. (1), (2) si (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 310 din 11 iunie 2001


SmartCity3


    Ministrul finantelor publice,
    in temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile ulterioare, si in baza dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,
    emite prezentul ordin.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Precizarile metodologice privind compensarea unor obligatii de plata, potrivit prevederilor art. 53 alin. (1), (2) si (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 214 din 26 aprilie 2001, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

                       Ministrul finantelor publice,
                          Mihai Nicolae Tanasescu

    ANEXA 1

                          PRECIZARI METODOLOGICE
privind compensarea unor obligatii de plata potrivit prevederilor art. 53 alin. (1), (2) si (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001

    Art. 1
    (1) Sumele reprezentand contravaloarea in lei a garantiilor in cota de 10% din valoarea utilajelor livrate pentru Combinatul minier de imbogatire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina, retinute prin necreditare, se compenseaza pana la data de 15 decembrie 2001 cu obligatiile de plata datorate la bugetul de stat pana la data de 31 decembrie 2000 si neachitate pana la data compensarii de catre societatile comerciale furnizoare.
    (2) Majorarile de intarziere aferente obligatiilor de plata prevazute la alin. (1), calculate pana la data compensarii inclusiv, se scutesc la plata.
    (3) In intelesul prezentelor precizari metodologice, data compensarii este data intocmirii procesului-verbal de compensare (pct. 1.2 din procesul-verbal de compensare), iar data stingerii obligatiilor fata de bugetul de stat este data aprobarii compensarii de catre organele fiscale teritoriale la care sunt inregistrate ca platitori de impozite si taxe societatile comerciale furnizoare (pct. 4 din procesul-verbal de compensare).
    Art. 2
    (1) Procedura de compensare se realizeaza de organele fiscale teritoriale la care sunt inregistrate ca platitori de impozite si taxe societatile comerciale furnizoare, denumite in continuare organe fiscale competente, cu conditia incheierii in prealabil, conform prevederilor art. 53 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, a unei conventii intre fiecare societate comerciala furnizoare si Ministerul Industriei si Resurselor.
    (2) Prin conventie se prevede obligatia expresa a acestor societati comerciale furnizoare ca, in cadrul noilor termene de punere in functiune a combinatului si in conditiile stabilite prin noua intelegere care va fi perfectata intre Guvernul Romaniei si Cabinetul de Ministri al Ucrainei, sa aduca furnitura livrata, pe cheltuiala proprie, intr-o noua garantie care sa expire o data cu garantia externa.
    (3) Conventia va fi intocmita in 3 exemplare originale, un exemplar pentru Ministerul Industriei si Resurselor, un exemplar pentru societatea comerciala furnizoare si un exemplar va fi retinut de organul fiscal competent si va fi anexat la procesul-verbal de compensare.
    Art. 3
    In operatiunea de compensare nu sunt cuprinse societatile comerciale furnizoare debitoare, aflate in procedura de dizolvare-lichidare, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, sau in procedura de reorganizare judiciara si faliment, conform prevederilor Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata.
    Art. 4
    (1) Pentru compensarea obligatiilor datorate bugetului de stat societatile comerciale furnizoare, prevazute la art. 1 alin. (1), care au incheiat conventia cu Ministerul Industriei si Resurselor conform prevederilor art. 2, vor intocmi in 4 exemplare procesul-verbal de compensare, prevazut in modelul anexat la prezentele precizari metodologice. Sumele reprezentand valoarea garantiilor retinute potrivit pct. 1 din procesul-verbal de compensare se stabilesc de societatile comerciale furnizoare pe baza documentelor justificative proprii si a cursului de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, in vigoare la data retinerii garantiilor, precum si la data compensarii acestora.
    (2) Cele 4 exemplare ale procesului-verbal de compensare, insotite de un exemplar original al conventiei, vor fi inaintate Ministerului Industriei si Resurselor, care va confirma pe propria raspundere realitatea sumelor inscrise la pct. 1 din procesul-verbal de compensare.
    (3) Procesele-verbale de compensare, confirmate potrivit alin. (2), insotite de conventie, sunt transmise de societatile comerciale furnizoare organului fiscal competent pentru inscrierea obligatiilor datorate bugetului de stat. Organul fiscal competent va verifica respectarea prevederilor art. 53 alin. (3) din Legea nr. 216/2001 si va inscrie la pct. 3.1 si 3.2 din procesul-verbal de compensare obligatiile datorate bugetului de stat pana la data de 31 decembrie 2000 de catre societatile comerciale furnizoare si neachitate pana la data compensarii, precum si majorarile de intarziere aferente.
    (4) Dupa efectuarea operatiunii prevazute la alin. (3) organul fiscal competent va aproba compensarea obligatiilor datorate bugetului de stat in limita sumei reprezentand contravaloarea in lei a garantiilor retinute, prevazute la pct. 1.2 din procesul-verbal de compensare, in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si scutirea la plata a majorarilor de intarziere aferente obligatiilor datorate la bugetul de stat, compensate.
    (5) Dupa aprobarea proceselor-verbale de compensare organul fiscal competent va retine un exemplar impreuna cu exemplarul original al conventiei, pentru operarea in evidenta pe platitori a stingerii obligatiilor datorate bugetului de stat de societatile comerciale furnizoare, iar celelalte exemplare ale procesului-verbal de compensare se transmit dupa cum urmeaza:
    a) un exemplar societatii comerciale furnizoare, pentru operarea in evidenta contabila a stingerii obligatiilor catre bugetul de stat;
    b) un exemplar Ministerului Industriei si Resurselor, pentru informarea asupra rezultatelor compensarii garantiilor retinute;
    c) un exemplar directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, serviciul buget, in vederea preluarii si prelucrarii datelor.
    Art. 5
    Directia generala a finantelor publice judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, va transmite informatiile Ministerului Finantelor Publice - Directia generala pentru tehnologia informatiei pana in ultima zi a fiecarei luni in care s-a efectuat compensarea, pentru situatiile primite pana la data de 25 a lunii respective, in conformitate cu instructiunile transmise de aceasta directie.
    Art. 6
    In cazul in care societatile comerciale furnizoare care au beneficiat de compensarea obligatiilor bugetare conform art. 1 alin. (1) nu isi indeplinesc obligatiile asumate in conventia incheiata cu Ministerul Industriei si Resurselor, acestea vor restitui contravaloarea garantiilor compensate, actualizate la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, in vigoare la data restituirii garantiei. Aceste sume constituie venituri la bugetul de stat si vor fi recuperate de organele fiscale competente in baza conventiei care constituie titlu executoriu.
    Art. 7
    Majorarile de intarziere aferente obligatiilor bugetare compensate, stabilite de organele fiscale competente, se inregistreaza in evidenta pe platitori si se scutesc la plata conform prevederilor art. 53 alin. (1) din Legea nr. 216/2001, iar la nivelul societatilor comerciale furnizoare se reflecta in contul de ordine si evidenta 8038 "Alte valori in afara bilantului" analitic distinct.
    Art. 8
    Societatile comerciale furnizoare, pe baza proceselor-verbale de compensare aprobate de organele in drept, vor inregistra in contabilitate operatiunile de compensare a obligatiilor datorate bugetului de stat cu sumele retinute cu titlu de garantii, potrivit prevederilor art. 53 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 216/2001, dupa cum urmeaza:
                 %                      = 267 "Creante imobilizate
    441  "Impozitul pe profit"                - cu sumele compensate
    4423 "T.V.A. de plata"                    prevazute la pct. 4.1 din
    444  "Impozitul pe salarii"               procesul-verbal de
    446  "Alte impozite, taxe                 compensare
          si varsaminte asimilate"
    447  "Fonduri speciale -
          taxe si varsaminte asimilate"
    448  "Alte datorii si creante
          cu bugetul statului"

    MODEL

    Societatea Comerciala .......................
    Sediul ......................................
    Codul fiscal ................................

                              PROCES-VERBAL
                       nr. ......../......... 2001
de compensare a garantiilor retinute in cota de 10% din valoarea utilajelor livrate la Combinatul minier de imbogatire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina cu obligatiile de plata datorate la bugetul de stat, in conformitate cu prevederile art. 53 alin. (1), (2) si (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001
_______________________________________________________________________________
                    Explicatii                             Numarul      Suma
                                                           randului     (lei)
_______________________________________________________________________________
1. Date privind garantiile retinute
1.1. Suma in lei a garantiilor de 10% la data retinerii*),
prin necreditare, reprezentand ........ dolari S.U.A. (la
cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a
Romaniei, in vigoare la data retinerii)                       01     ..........
1.2. Suma in lei a garantiilor retinute, ramasa
necompensata la data de 31 decembrie 2000, reprezentand
............ dolari S.U.A. (la cursul de schimb valutar
comunicat de Banca Nationala a Romaniei, in vigoare la
data compensarii)                                             02     ..........

    Director,                 Conducatorul compartimentului
    L.S./data                      financiar-contabil,

2. Ministerul Industriei si Resurselor
Confirmam pe propria raspundere realitatea sumelor
prevazute la pct. 1

    Director,
    L.S./data

3. Organul fiscal teritorial
3.1. Obligatii datorate bugetului de stat la data de
31 decembrie 2000, in suma totala de ....................     03     ..........
din care:
a) 01.01.01. Impozit pe profit de la agentii economici        04     ..........
b) 02.01.01. Impozit pe salarii (cota aferenta bugetului
de stat pentru anul 1999) ...............................     05     ..........
c) 06.01.02. Impozit pe veniturile din salarii ..........     06     ..........
d) 06.01.04. Impozit pe veniturile din dividende ........     07     ..........
e) 08.01.03. Impozit pe dividende de la societatile
comerciale .....................                              08     ..........
f) 08.01.07. Contributia agentilor economici pentru
invatamantul de stat ...........                              09     ..........
g) 08.01.09. Contributia agentilor economici pentru
persoanele cu handicap ...................                    10     ..........
h) 13.01. Taxa pe valoarea adaugata .....................     11     ..........
i) 14.01. Accize ........................................     12     ..........
j) 17.01.04. Taxa pe activitatea de prospectiuni,
explorare si exploatare a resurselor minerale ...........     13     ..........
k) 17.01.18. Taxa asupra unor activitati daunatoare
sanatatii si din publicitatea lor .......................     14     ..........
l) 17.01.24. Impozit pe titeiul din productia interna si
gazele naturale ..........                                    15     ..........
m) 22.01.07. Venituri din concesiuni (redevente) ........     16     ..........
3.2. Majorari de intarziere aferente obligatiilor datorate
bugetului de stat la data de 31 decembrie 2000, calculate
pana la data aprobarii procesului-verbal de compensare,
din care:
- Impozit pe profit                                           17     ..........
- Impozit pe salarii (cota aferenta bugetului de stat
pentru anul 1999)                                             18     ..........
- Impozit pe veniturile din salarii                           19     ..........
- Impozit pe dividende de la societatile comerciale           20     ..........
- Contributia agentilor economici pentru invatamantul
de stat                                                       21     ..........
- Contributia agentilor economici pentru persoanele cu
handicap                                                      22     ..........
- Taxa pe valoarea adaugata                                   23     ..........
- Accize                                                      24     ..........
- Impozit pe titeiul din productia interna si gazele
naturale                                                      25     ..........
- Taxa pe activitatea de prospectiuni, explorare si
exploatare a resurselor minerale                              26     ..........
- Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si din
publicitatea lor                                              27     ..........
- Venituri din concesiuni (redevente)                         28     ..........

     Director,                     Sef serviciu,
     L.S./data

4. In baza art. 53 alin. (1), (2) si (3) din Legea
bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001
4.1. se sting prin compensare obligatii datorate bugetului
de stat in valoare totala                                     29     ..........
din care:
a) 01.01.01. Impozit pe profit de la agentii
economici ...............................................     30     ..........
b) 02.01.01. Impozit pe salarii (cota aferenta bugetului
de stat pentru anul 1999) ...............................     31     ..........
c) 06.01.02. Impozit pe veniturile din salarii                32     ..........
d) 06.01.04. Impozit pe veniturile din dividende              33     ..........
e) 08.01.03. Impozit pe dividende de la societatile
comerciale                                                    34     ..........
f) 08.01.07. Contributia agentilor economici pentru
invatamantul de stat                                          35     ..........
g) 08.01.09. Contributia agentilor economici pentru
persoanele cu handicap                                        36     ..........
h) 13.01. Taxa pe valoarea adaugata                           37     ..........
i) 14.01. Accize                                              38     ..........
j) 17.01.04. Taxa pe activitatea de prospectiuni,
explorare si exploatare a resurselor minerale                 39     ..........
k) 17.01.18. Taxa asupra unor activitati daunatoare
sanatatii si din publicitatea lor                             40     ..........
l) 17.01.24. Impozit pe titeiul din productia interna si
gazele naturale                                               41     ..........
m) 22.01.07. Venituri din concesiuni (redevente)              42     ..........
4.2. se scutesc la plata majorarile de intarziere in suma
totala de                                                     43     ..........
din care aferente:
- Impozit pe profit                                           44     ..........
- Impozit pe salarii (cota aferenta bugetului de stat
pentru anul 1999)                                             45     ..........
- Impozit pe veniturile din salarii                           46     ..........
- Impozit pe dividende                                        47     ..........
- Impozit pe dividende de la societatile comerciale           48     ..........
- Contributia agentilor economici pentru invatamantul
de stat                                                       49     ..........
- Contributia agentilor economici pentru persoanele cu
handicap                                                      50     ..........
- Taxa pe valoarea adaugata                                   51     ..........
- Accize                                                      52     ..........
- Impozit pe titeiul din productia interna si gazele
naturale                                                      53     ..........
- Taxa pe activitatea de prospectiuni, explorare si
exploatare a resurselor minerale                              54     ..........
- Taxa asupra unor activitati daunatoare sanatatii si
din publicitatea lor                                          55     ..........
- Venituri din concesiuni (redevente)                         56     ..........

    Aprobat compensarea

     Director,                Sef serviciu,
     L.S./data

5. Suma garantiilor retinute in cota de 10%, ramase
necompensate (pct. 1.2 - pct. 4.1)

     Director,                Sef serviciu,
     L.S.
_______________________________________________________________________________
    *) Prin data retinerii se intelege data inregistrarii in extrasul de cont bancar a sumei in lei reprezentand 90% din valoarea utilajelor livrate la Combinatul minier de imbogatire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi Rog   UcrainaSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 896/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 896 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 896/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu