Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1301 din 22 iunie 2001

pentru aprobarea Precizarilor privind operatiunile de regularizare cu bugetele locale a cheltuielilor efectuate in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2001 de la bugetul de stat pentru finantarea institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, creselor si centrelor locale de consultanta agricola, in conformitate cu prevederile art. 31 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 389 din 17 iulie 2001


SmartCity3


    Ministrul finantelor publice,
    in temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si ale art. 31 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Precizarile privind operatiunile de regularizare cu bugetele locale a cheltuielilor efectuate in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2001 de la bugetul de stat pentru finantarea institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, creselor si centrelor locale de consultanta agricola, in conformitate cu prevederile art. 31 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, care fac parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul Sanatatii si Familiei, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, consiliile locale, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si unitatile din subordinea lor vor lua masuri pentru indeplinirea dispozitiilor prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                      Ministrul finantelor publice,
                        Mihai Nicolae Tanasescu

                              PRECIZARI
privind operatiunile de regularizare cu bugetele locale a cheltuielilor efectuate in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2001 de la bugetul de stat pentru finantarea institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, creselor si centrelor locale de consultanta agricola, in conformitate cu prevederile art. 31 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001

    In temeiul prevederilor art. 31 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001 cheltuielile efectuate de la bugetul de stat pentru finantarea institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, cu exceptia celor prevazute la art. XIII alin. (1) lit. a) - e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, a creselor si centrelor locale de consultanta agricola vor fi regularizate cu bugetele locale, potrivit prezentelor precizari.

    1. Pana la data de 9 iulie 2001 se va intocmi "Contul de executie a platilor efectuate de la bugetul de stat in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2001, care se regularizeaza cu bugetul local al comunei/orasului/municipiului/judetului ...... conform art. 31 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001" (anexa nr. 1) de catre urmatoarele institutii publice emitente:
    a) institutiile de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica, ai caror conducatori indeplinesc atributiile de ordonatori tertiari de credite si care au contabilitate proprie, sau centrele de executie bugetara, dupa caz, precum si institutiile de invatamant special de stat cu personalitate juridica.
    In cazul centrelor de executie bugetara care aveau arondate mai multe institutii de invatamant preuniversitar de stat care urmeaza sa fie finantate din bugete locale diferite vor fi intocmite conturi de executie distincte pentru fiecare unitate administrativ-teritoriala in a carei raza functioneaza unitatile respective;
    b) unitatile sanitare in cadrul carora au functionat crese a caror finantare se preia de catre bugetele locale (pentru cheltuielile efectuate de la bugetul de stat, inclusiv pentru cheltuielile efectuate din Fondul special pentru sanatate publica, care au fost regularizate cu bugetul de stat potrivit Normelor metodologice nr. 172.482/2001);
    c) oficiile de consultanta agricola judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru cheltuielile efectuate de la bugetul de stat pentru fiecare centru de consultanta agricola din subordine.
    Anexa nr. 1 va fi intocmita in 3 exemplare, dintre care exemplarul 1 ramane la institutia emitenta, exemplarul 2 se prezinta ordonatorului de credite ierarhic superior, iar exemplarul 3 se prezinta unitatii administrativ-teritoriale din bugetul careia urmeaza sa fie finantate cheltuielile institutiilor respective.
    Conturile de executie se semneaza pe propria raspundere de ordonatorul de credite si de conducatorul compartimentului financiar-contabil al institutiei emitente.
    Inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si directiile generale pentru agricultura si silvicultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, centralizeaza conturile de executie intocmite conform modelului prezentat in anexa nr. 1, primite de la unitatile din subordine, si transmit un exemplar al contului de executie centralizat ordonatorului principal de credite.
    2. Pana la data de 16 iulie 2001 ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale intocmesc si prezinta unitatilor teritoriale de trezorerie si contabilitate publica "Nota justificativa pentru solicitarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata aferenta actiunilor preluate in finantarea bugetelor locale potrivit art. 31 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2001" (anexa nr. 2), intocmita prin centralizarea platilor de casa cuprinse in anexa nr. 1 (coloana 3), primita de la unitatile mentionate la pct. 1.
    Virarea in contul de venituri al bugetelor locale a sumelor din taxa pe valoarea adaugata destinate regularizarii cu bugetul de stat a cheltuielilor pentru finantarea institutiilor de invatamant preuniversitar de stat, a creselor si centrelor locale de consultanta agricola se efectueaza cu nota contabila de catre unitatile teritoriale de trezorerie si contabilitate publica concomitent cu prezentarea de catre ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale a cererilor pentru deschiderea de credite bugetare aferente respectivelor regularizari, astfel:

           20.13.01.03            =              21.33.02
      "Sume defalcate din taxa           "Sume defalcate din taxa
    pe valoarea adaugata pentru        pe valoarea adaugata pentru
         bugetele locale"                     bugetele locale"

    Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt raspunzatori pentru utilizarea integrala a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata, incasate in contul bugetului local in scopul efectuarii regularizarilor cu bugetul de stat prevazute in prezentele precizari.
    3. O data cu depunerea la unitatile teritoriale de trezorerie si contabilitate publica a anexei nr. 2 ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale prezinta cererile pentru deschiderea creditelor bugetare din bugetul local, la subdiviziunile de cheltuieli (capitol si titlu) corespunzatoare fiecarei actiuni preluate, in limita carora se vor regulariza cu bugetul de stat platile efectuate in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2001 pentru finantarea institutiilor prevazute la art. 31 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, astfel:
    3.1. In cazul institutiilor de invatamant preuniversitar de stat:
    3.1.1 Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale care au in subordine institutii de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica, ai caror conducatori indeplinesc calitatea de ordonatori tertiari de credite, repartizeaza creditele bugetare necesare in vederea efectuarii operatiunilor de regularizare in conturile acestora, deschise la unitatile teritoriale de trezorerie si contabilitate publica, la nivelul platilor de casa efectuate de la bugetul de stat in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2001 (coloana 3 din anexa nr. 1).
    In situatia in care institutiei de invatamant preuniversitar de stat careia i se repartizeaza credite bugetare i-au fost arondate prin hotarare a consiliului local si alte institutii de invatamant preuniversitar de stat fara compartiment financiar-contabil propriu, la determinarea nivelului creditelor bugetare repartizate se va tine seama si de platile efectuate din bugetul de stat pentru aceste unitati.
    3.1.2. In limita creditelor bugetare repartizate institutiile de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica vor efectua reconstituirea platilor dispuse din bugetul de stat prin virarea cu ordine de plata pentru trezorerie (OPHT), intocmite distinct pentru fiecare titlu de cheltuieli, a sumelor inscrise in coloana 3 din anexa nr. 1, din contul de cheltuieli al bugetului local 24.57.02... "Invatamant" in contul propriu de cheltuieli al bugetului de stat 23.57.01... "Invatamant", din care au fost efectuate cheltuielile respective.
    Institutiile de invatamant preuniversitar de stat care si-au derulat cheltuielile prin centre de executie bugetara vor efectua reconstituirea platilor din bugetul de stat pe fiecare titlu de cheltuieli prin virarea sumelor corespunzatoare din contul de cheltuieli al bugetelor locale 24.57.02... "Invatamant" in contul de cheltuieli al bugetului de stat 23.57.01... "Invatamant", deschis pe seama centrului de executie bugetara.
    Pentru institutiile de invatamant preuniversitar de stat fara compartiment financiar-contabil propriu, arondate pe baza de hotarari ale consiliilor locale pe langa unitati administrativ-teritoriale, precum si pentru institutiile de invatamant special de stat reconstituirea platilor din bugetul de stat se efectueaza de ordonatorul principal de credite al bugetului local astfel:
    - sumele prevazute in coloana 3 din anexa nr. 1 se vireaza cu ordine de plata pentru trezorerie (OPHT), intocmite distinct pentru fiecare titlu de cheltuieli, din contul de cheltuieli al bugetului local 24.57.02.... "Invatamant" in contul de cheltuieli al bugetului de stat 23.57.01... "Invatamant", deschis pe seama centrului de executie bugetara prin care institutiile de invatamant preuniversitar respective si-au derulat finantarea sau a institutiilor de invatamant special de stat, dupa caz.
    3.2. In cazul creselor:
    Pe baza conturilor de executie primite de la unitatile sanitare care au finantat cheltuieli pentru crese ordonatorii principali de credite ai unitatilor administrativ-teritoriale in a caror raza acestea isi desfasoara activitatea vor deschide credite din bugetul local, pe subdiviziunile de cheltuieli corespunzatoare, la nivelul platilor de casa inscrise in coloana 3 din anexa nr. 1.
    In limita creditelor bugetare deschise acestia regularizeaza platile efectuate de la bugetul de stat pentru finantarea creselor (coloana 3 din anexa nr. 1), prin virarea sumelor corespunzatoare cu ordine de plata pentru trezorerie (OPHT), intocmite distinct pentru fiecare titlu de cheltuieli, din contul de cheltuieli al bugetului local 24.58.02... "Sanatate" in contul de cheltuieli al bugetului de stat 23.58.01... "Sanatate" sau, dupa caz, in contul 50.47 "Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala", deschis pe seama unitatilor sanitare din care au fost efectuate cheltuielile respective. (Nota: contul in care se vireaza sumele este cel inscris in coloana 4 din anexa nr. 1.)
    3.3. In cazul centrelor locale de consultanta agricola:
    Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale in a caror raza teritoriala functioneaza centrele locale de consultanta agricola vor deschide credite din bugetul local, pe subdiviziunile de cheltuieli si la nivelul platilor de casa inscrise in coloana 3 din anexa nr. 1, in limita carora vor vira cu ordin de plata pentru trezorerie (OPHT) sumele respective din contul de cheltuieli al bugetului local 24.67.01... "Agricultura si silvicultura" in contul de cheltuieli al bugetului de stat 23.67.01... "Agricultura si silvicultura", deschis pe seama oficiilor de consultanta agricola judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, dupa caz.
    4. Pe masura reconstituirii platilor efectuate de la bugetul de stat institutiile prevazute la pct. 1 vor intocmi si vor transmite "Situatia privind creditele bugetare deschise din bugetul de stat, ramase disponibile dupa efectuarea operatiunilor de regularizare cu bugetele locale conform art. 31 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001" (anexa nr. 3), ordonatorilor de credite ai bugetului de stat ierarhic superiori care le-au repartizat creditele bugetare aferente platilor respective in vederea intocmirii dispozitiilor bugetare de retragere.
    Ordonatorii de credite ai bugetului de stat din bugetele carora au fost finantate actiunile respective vor proceda la retragerea creditelor bugetare repartizate, astfel:
    4.1. Retragerea creditelor bugetare deschise si repartizate din bugetul de stat pentru institutiile de invatamant preuniversitar de stat si institutiile de invatamant special de stat:
    Pe masura prezentarii de catre institutiile de invatamant preuniversitar de stat cu personalitate juridica sau de catre centrele de executie bugetara, dupa caz, si de catre institutiile de invatamant special de stat cu personalitate juridica a anexei nr. 3 "Situatia privind creditele bugetare deschise din bugetul de stat, ramase disponibile dupa efectuarea operatiunilor de regularizare cu bugetele locale conform art. 31 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001", inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, retrag din conturile acestora creditele bugetare ramase disponibile dupa efectuarea operatiunilor de regularizare prevazute la pct. 3.1.
    Inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, raspund pentru retragerea integrala a creditelor bugetare repartizate pe seama institutiilor subordonate, la nivelul sumelor inscrise in coloana 2 din contul de executie centralizat (anexa nr. 1), cu exceptia creditelor bugetare repartizate pentru cheltuielile prevazute la art. XIII alin. (1) lit. a) - e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2001.
    Pana la data de 31 iulie 2001 Ministerul Educatiei si Cercetarii, pe baza situatiei centralizate prevazute in anexa nr. 3, prezentata de inspectoratele scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, va retrage din conturile acestora creditele bugetare deschise de la bugetul de stat pentru finantarea institutiilor de invatamant preuniversitar de stat si a institutiilor de invatamant special de stat.
    Totalul creditelor bugetare retrase de Ministerul Educatiei si Cercetarii din conturile inspectoratelor scolare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, trebuie sa se situeze la nivelul creditelor bugetare deschise si repartizate institutiilor de invatamant preuniversitar de stat si centrelor de executie bugetara, inclusiv institutiilor de invatamant special de stat, cu exceptia celor prevazute la art. XIII alin. (1) lit. a) - e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2001. Creditele bugetare retrase nu mai pot fi utilizate pentru finantarea altor cheltuieli bugetare.
    4.2. Retragerea creditelor bugetare deschise si repartizate din bugetul de stat pentru crese:
    Pe masura prezentarii de catre unitatile sanitare a anexei nr. 3 "Situatia privind creditele bugetare deschise din bugetul de stat, ramase disponibile dupa efectuarea operatiunilor de regularizare cu bugetele locale conform art. 31 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001", directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, retrag creditele bugetare ramase disponibile dupa efectuarea operatiunilor de regularizare prevazute la pct. 3.2.
    Unitatile sanitare care au incasat sume de la bugetele locale pentru finantarea creselor in contul 50.47 "Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala" au obligatia de a vira cu ordin de plata pentru trezorerie (OPHT) sumele respective in contul de cheltuieli al bugetului de stat 23.58.01... "Sanatate", deschis pe seama directiilor de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz.
    Directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor solicita Ministerului Sanatatii si Familiei retragerea din conturile proprii a creditelor bugetare deschise care le-au fost repartizate de la bugetul de stat pentru finantarea creselor.
    Pana la data de 31 iulie 2001 Ministerul Sanatatii si Familiei, pe baza situatiei centralizate prevazute in anexa nr. 3, prezentata de directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, dupa caz, retrage din conturile acestora creditele bugetare deschise de la bugetul de stat pentru finantarea creselor.
    4.3. Retragerea creditelor bugetare deschise si repartizate din bugetul de stat pentru centrele locale de consultanta agricola:
    Pe masura prezentarii de catre oficiile de consultanta agricola judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, a anexei nr. 3 "Situatia privind creditele bugetare deschise din bugetul de stat, ramase disponibile dupa efectuarea operatiunilor de regularizare cu bugetele locale conform art. 31 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001", directiile generale pentru agricultura si silvicultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, vor dispune retragerea din conturile acestora a creditelor bugetare ramase disponibile dupa efectuarea operatiunilor de regularizare prevazute la pct. 3.3.
    Creditele bugetare retrase de directiile generale pentru agricultura si silvicultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, trebuie sa se situeze la nivelul creditelor bugetare repartizate oficiilor de consultanta agricola judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, din bugetul de stat pentru finantarea centrelor de consultanta agricola din judetul respectiv sau din municipiul Bucuresti, dupa caz, inscrise in coloana 2 din contul de executie centralizat (anexa nr. 1).
    Pana la data de 31 iulie 2001 Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, pe baza situatiei centralizate prevazute in anexa nr. 3, prezentata de directiile generale de agricultura si silvicultura judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, retrage din conturile acestora creditele bugetare deschise pentru finantarea centrelor locale de consultanta agricola.
    5. Inregistrarea in contabilitatea ordonatorilor de credite implicati in operatiunile de regularizare financiara prevazute in prezentele precizari este prezentata in anexa nr. 4.
    6. Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul Sanatatii si Familiei, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor si ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale vor dispune masurile necesare pentru efectuarea in bune conditii a regularizarilor financiare prevazute in prezentele precizari, cu respectarea stricta a termenelor stabilite.

     ANEXA 1

    ........................................................
         (denumirea institutiei publice emitente)
    .......................................................................
    (denumirea institutiei publice pentru care se efectueaza regularizarea)

                            CONTUL DE EXECUTIE
a platilor efectuate de la bugetul de stat in perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2001, care se regularizeaza cu bugetul local al comunei/orasului/municipiului/judetului ................... conform art. 31 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001

                                                                      - lei -
______________________________________________________________________________
  Denumirea         Codul          Credite      Plati      Simbolul contului
 categoriei     subdiviziunii     bugetare     de casa     din care au fost
de cheltuieli   clasificatiei    deschise si               efectuate platile
  bugetare        bugetare       repartizate             de la bugetul de stat
               (capitol/titlu/
               articol/alineat)
______________________________________________________________________________
     0                1               2           3                4
______________________________________________________________________________
TOTAL CAPITOL,
din care:
  -
  -
  -
______________________________________________________________________________

    Raspundem de exactitatea datelor prezentate mai sus.

         Ordonator de credite,                   Conducatorul compartimentului
     ............................                     financiar-contabil,
                                                 .............................

    ANEXA 2

    ........................................
      (unitatea administrativ-teritoriala)

                            NOTA JUSTIFICATIVA
pentru solicitarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata aferenta actiunilor preluate in finantarea bugetelor locale potrivit art. 31 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001 pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2001

                                                               - lei -
________________________________________________________________________
Nr.                    Denumirea                                Suma
crt.                 indicatorului
________________________________________________________________________
  1. Total sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata
     pentru bugetele locale,
     din care pentru:
     a) unitati de invatamant preuniversitar de stat
     b) crese
     c) centre locale de consultanta agricola
_________________________________________________________________________

    Raspundem de exactitatea datelor prezentate mai sus.

    Ordonator principal de credite,        Conducatorul compartimentului
    ................................             financiar-contabil,
                                           .............................

    ANEXA 3

    ..................................
     (denumirea institutiei publice)

                                  SITUATIA
privind creditele bugetare deschise din bugetul de stat, ramase disponibile dupa efectuarea operatiunilor de regularizare cu bugetele locale conform art. 31 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001

                                                               - lei -
________________________________________________________________________
 Denumirea categoriei       Codul subdiviziunii      Creditele bugetare
de cheltuieli bugetare     clasificatiei bugetare    care se vor retrage
                              (capitol/titlu)
________________________________________________________________________
          0                          1                       2
________________________________________________________________________
  TOTAL CAPITOL,
  din care:
  -
  -
  -
________________________________________________________________________

    Raspundem de exactitatea datelor prezentate mai sus.

    Ordonator principal de credite,        Conducatorul compartimentului
    ................................             financiar-contabil,
                                           .............................

    ANEXA 4

                            INREGISTRAREA
in contabilitatea ordonatorilor de credite a operatiunilor de regularizare financiara prevazute in prezentele precizari

    In contabilitatea institutiilor publice si a unitatilor administrativ-teritoriale operatiunile de regularizare financiara prevazute in prezentele precizari determina efectuarea unor inregistrari contabile dupa cum urmeaza:
    1. Institutiile de invatamant preuniversitar cu personalitate juridica, centrele de executie bugetara, precum si institutiile de invatamant special de stat cu personalitate juridica inregistreaza operatiunile de regularizare a platilor de casa prevazute la pct. 3.1 astfel:

                700.01.01                            700.02.01
    "Finantarea din bugetul de stat"   =     "Finantarea din bugetul local"
      capitolul 57.01, subcapitol,            capitolul 58.02, subcapitol,
        titlu, articol, alineat                 titlu, articol, alineat
                                       si

                410                                     410
    "Cheltuielile institutiei          =       "Cheltuielile institutiei
      finantate de la buget"                     finantate de la buget"
    capitolul 57.02, subcapitol,               capitolul 57.01, subcapitol,
      titlu, articol, alineat                    titlu, articol, alineat

    2. Unitatile sanitare care au finantat cheltuieli pentru crese inregistreaza operatiunile de regularizare a platilor de casa prevazute la pct. 3.2 astfel:

              700.01.01                               700.02.01
    "Finantarea din bugetul de stat"   =     "Finantarea din bugetul local"
      capitolul 58.01, subcapitol,           capitolul 58.02, subcapitol,
        titlu, articol, alineat                 titlu, articol, alineat

                                       si

                410                                      410
    "Cheltuielile institutiei           =       "Cheltuielile institutiei
      finantate de la buget"                      finantate de la buget"
    capitolul 58.02, subcapitol,                capitolul 58.01, subcapitol,
      titlu, articol, alineat                      titlu, articol, alineat

    In situatia in care unitatile sanitare au finantat cheltuieli pentru crese prin contul 50.47 "Disponibil din alocatii bugetare cu destinatie speciala", urmeaza sa se efectueze inregistrari privind:
    a) Sumele virate din contul de cheltuieli al bugetului local in contul 50.47:

                410                                     700.02.01
    "Cheltuielile institutiei           =      "Finantarea din bugetul local"
        publice finantate de                    capitolul 58.02, subcapitol,
             la buget"                            titlu, articol, alineat
    capitolul 58.02, subcapitol,
      titlu, articol, alineat

    b) Sumele incasate in contul 50.47, virate din contul de cheltuieli al bugetului local:

              192                                            231
    "Disponibil din alocatii            =         "Creditori" - analitic
     bugetare cu destinatie                     directia de sanatate publica
           speciala"

    c) Sumele virate din contul 50.47 in contul de cheltuieli al bugetului de stat:

              231                                           192
       "Creditori" - analitic           =         "Disponibil din alocatii
    directia de sanatate publica                   bugetare cu destinatie
                                                         speciala"

    d) Inchiderea contului de cheltuieli efectuate din alocatii bugetare prin contul de venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala:

                592                                         492
    "Venituri din alocatii bugetare     =      "Cheltuieli din alocatii bugetare
        cu destinatie speciala"                      cu destinatie speciala"

    e) Virarea disponibilitatilor ramase in contul 50.47 din sumele alocate pentru finantarea cheltuielilor creselor, dupa efectuarea operatiunilor de regularizare:

                 592                                         192
    "Venituri din alocatii bugetare      =     "Cheltuieli din alocatii bugetare
        cu destinatie speciala"                       cu destinatie speciala"

    f) In situatia in care din operatiunile de finantare a cheltuielilor creselor au rezultat imobilizari de fonduri in stocuri, creante, cheltuieli de investitii in continuare etc., care au un corespondent in soldul contului 592 "Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala", respectiv 528 "Venituri din anii precedenti si alte surse", se efectueaza inregistrarea:

                592                                           702
    "Venituri din alocatii bugetare       =      "Finantarea bugetara din anii
        cu destinatie speciala"                     precedenti si alte surse"

                528
    "Venituri din anii precedenti si
             alte surse"

    g) Sumele incasate in contul de cheltuieli al bugetului de stat:

             700.01.01                                       410
    "Finantarea din bugetul de stat"      =       "Cheltuielile institutiei
      capitolul 58.01, titlul 38                 publice finantate de la buget"
                                                   capitolul 58.01, titlul 38

    3. Oficiile de consultanta agricola judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, inregistreaza operatiunile de regularizare a platilor de casa prevazute la pct. 3.3 astfel:

            700.01.01                                      700.02.01
    "Finantarea din bugetul de stat       =      "Finantarea din bugetul local
         prin trezorerie"                               prin trezorerie"
     capitolul 67.01, subcapitol,                 capitolul 67.02, subcapitol,
       titlu, articol, alineat                      titlu, articol, alineat

                                          si

               410                                           410
    "Cheltuielile institutiei             =       "Cheltuielile institutiei
      finantate de la buget"                        finantate de la buget"
    capitolul 67.02, subcapitol,                  capitolul 67.01, subcapitol,
      titlu, articol, alineat                        titlu, articol, alineat

    4. Unitatile administrativ-teritoriale (orase, municipii, judete) inregistreaza in contabilitatea bugetului local, pe baza extraselor de cont eliberate de unitatile teritoriale de trezorerie si contabilitate publica, urmatoarele:
    a) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata, incasate in contul 21.33.02:

              103                                             500
    "Disponibil al bugetului local       =       "Venituri curente ale bugetului
       la trezoreria statului"                               local"
                                                      subcapitolul 33.02

    b) Platile de casa efectuate din bugetul local de catre ordonatorii principali de credite implicati in operatiunile de regularizare prevazute la pct. 3:

              400                                             103
    "Cheltuieli curente ale              =       "Disponibil al bugetului local
       bugetului local"                              la trezoreria statului"
    capitolul 57.02, subcapitol,
      titlu, articol, alineat
    capitolul 58.02, subcapitol,
      titlu, articol, alineat
    capitolul 67.02, subcapitol,
      titlu, articol, alineat

    5. Primariile comunale inregistreaza in partizi corespunzatoare operatiunile prevazute mai sus.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1301/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1301 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1301/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu