Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.61 din 07.11.2021

pentru aprobarea Procedurii de înscriere în Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfăşurarea activităţii profesionale de intervenţie psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist
ACT EMIS DE: Colegiul Psihologilor din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1159 din 07 decembrie 2021SmartCity1

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, precum şi cele ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare,în temeiul art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare, Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România hotărăşte: Articolul 1Se aprobă Procedura de înscriere în Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfăşurarea activităţii profesionale de intervenţie psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare de la data publicării.Preşedintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România,Ion DafinoiuANEXĂPROCEDURĂ de înscriere în Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfăşurarea activităţii profesionale de intervenţie psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist Articolul 1
(1) Activităţile profesionale de intervenţie psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist se vor presta de către fiecare psiholog cu drept de liberă practică potrivit competenţelor pe care acesta le deţine, în conformitate cu prevederile Normelor privind competenţele profesionale ale psihologilor cu drept de liberă practică, aprobate prin Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competenţele profesionale, educaţia, formarea şi atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Pentru prestarea activităţilor profesionale de intervenţie psihologică cu persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist, psihologii cu drept de liberă practică care îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile prevăzute de prezenta procedură se vor înscrie în Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfăşurarea activităţii profesionale de intervenţie psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist, denumit în continuare Registrul TSA, ce se va publica pe site-ul Colegiului Psihologilor din România, şi li se va elibera adeverinţa prevăzută la art. 7.
(3) Adeverinţa prevăzută la art. 7 face dovada deţinerii competenţelor în furnizarea de servicii psihologice pentru persoane diagnosticate cu tulburări din spectrul autist.
(4) Procedura de înscriere, validare, actualizare, radiere etc. în Registrul TSA se realizează de către Secretariatului Colegiului Psihologilor din România.
Articolul 2Pentru prestarea activităţilor profesionale de intervenţie psihologică cu persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist şi înscrierea în Registrul TSA, psihologul cu drept de liberă practică trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii: a)deţinerea unui atestat de liberă practică eliberat de către Colegiul Psihologilor din România în una dintre specialităţile: psihologie clinică, psihoterapie, consiliere psihologică, psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională, psihopedagogie specială; b)îndeplinirea uneia dintre următoarele condiţii de formare de specialitate în domeniul intervenţiei pentru autism:

(i) absolvirea unui program internaţional de formare profesională de lungă durată sau de scurtă durată de
minimum 40 de ore într-o metodă de intervenţie validată ştiinţific în tulburări din spectrul autist, avizată de Colegiul Psihologilor din România;
În vederea avizării metodelor de intervenţie validate ştiinţific în tulburări din spectrul autist, dosarele se vor depune spre avizare la Comisia metodologică a Colegiului Psihologilor din România în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei proceduri.
(ii) absolvirea unui curs de formare continuă avizat de Colegiul Psihologilor din România de minimum 40 de ore (40 de credite) în domeniul intervenţiilor psihologice validate ştiinţific în tulburări din spectrul autist;
(iii) dovedirea experienţei profesionale în lucrul cu persoanele diagnosticate cu autism de minimum 2 ani, demonstrată prin contractul individual de muncă, însoţit de fişa postului aferentă, precum şi de o recomandare de la un psiholog cu drept de liberă practică având treapta de specializare specialist sau principal în una dintre specialităţile: psihologie clinică, psihoterapie, consiliere psihologică, psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională, psihopedagogie specială, pentru psihologii cu drept de liberă practică angajaţi;
(iv) dovedirea experienţei profesionale în lucrul cu persoanele diagnosticate cu autism de minimum 2 ani, demonstrată prin anexa formei de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, precum şi de o recomandare de la un psiholog cu drept de liberă practică având treapta de specializare specialist sau principal în una dintre specialităţile: psihologie clinică, psihoterapie, consiliere psihologică, psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională, psihopedagogie specială, pentru psihologii cu drept de liberă practică titulari ai unei forme de exercitare a profesiei;

c)desfăşurarea activităţii profesionale într-o formă de exercitare a profesiei înregistrată la Colegiul Psihologilor din România. Articolul 3Înscrierea în Registrul TSA implică parcurgerea succesivă a următoarelor etape: a)Etapa 1: accesarea site-ului Colegiului Psihologilor din România, secţiunea dedicată înregistrării în Registrul TSA; b)Etapa 2: descărcarea şi completarea documentului „Declaraţie pe propria răspundere pentru înscrierea în Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfăşurarea activităţii profesionale de intervenţie psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist", anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta procedură, astfel: dacă activitatea este desfăşurată în forma de exercitare a profesiei de psiholog, respectiv în cabinet individual de psihologie, societate civilă profesională de psihologie sau în cabinete asociate, în calitate de psiholog titular, declaraţia trebuie parafată cu parafa psihologului cu drept de liberă practică, ştampilată cu ştampila formei de exercitare şi semnată; dacă activitatea este desfăşurată în forma de exercitare a profesiei de psiholog, respectiv în cabinet individual de psihologie, societate civilă profesională de psihologie sau în cabinete asociate, în calitate de psiholog angajat, declaraţia trebuie parafată cu parafa psihologului cu drept de liberă practică angajat, parafată cu parafa titularului formei de exercitare în care psihologul angajat îşi desfăşoară activitatea, ştampilată cu ştampila formei de exercitare şi semnată atât de către psihologul angajat, cât şi de către titularul formei de exercitare; c)Etapa 3: completarea tuturor câmpurilor din formularul pentru înscrierea în Registrul TSA, respectiv: adresă de e-mail, număr de telefon, aceste informaţii reprezentând datele de contact la care se va trimite automat e-mail de confirmare pentru solicitarea transmisă şi e-mail de validare/invalidare/prezentare completări pentru solicitarea transmisă; d)Etapa 4: încărcarea în formularul online pentru înscrierea în Registrul TSA a documentelor menţionate, raportat la calitatea de psiholog titular sau de psiholog angajat pentru activitatea desfăşurată în forma de exercitare a profesiei, precum şi a declaraţiei pe propria răspundere prevăzută la lit. b), completată, semnată, parafată şi ştampilată; e)Etapa 5: transmiterea solicitării pentru înscrierea în Registrul TSA după finalizarea completării formularului şi încărcarea documentelor; f)Etapa 6: după expedierea solicitării pentru înscrierea în Registrul TSA se va transmite solicitantului un mesaj de confirmare pe site şi un e-mail pe adresa menţionată de către solicitant în formularul completat; acest e-mail reprezintă confirmarea înregistrării solicitării, un sumar al solicitării şi transmiterea solicitării pentru verificare şi validare; g)Etapa 7: în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la transmiterea solicitării complete se va trimite un e-mail pentru validarea solicitării şi comunicarea acesteia în vederea afişării pe site-ul Colegiului Psihologilor din România, în Registrul TSA. Articolul 4În situaţia în care există anumite dificultăţi întâmpinate în procesul de validare (declaraţia pe propria răspundere nu este semnată, parafată, ştampilată, solicitantul figurează ca fiind suspendat în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică, solicitantul nu îndeplineşte în mod cumulativ condiţiile prevăzute la art. 2 etc.), se va transmite un e-mail cu solicitarea clarificării situaţiilor semnalate. Articolul 5O solicitare poate obţine unul/una dintre următoarele statusuri/rezoluţii: a)solicitare validată - se primeşte un e-mail de validare şi solicitantul este înscris în Registrul TSA afişat pe site-ul Colegiului Psihologilor din România, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării complete; b)solicitare pentru care se impun clarificări - se primeşte un e-mail şi solicitantul trebuie să clarifice aspectele semnalate în e-mail, dacă există această posibilitate. O astfel de rezoluţie, după analizarea răspunsului/documentelor transmis(e) de solicitant sau dacă se constată lipsa transmiterii clarificărilor solicitate, va primi un nou status, respectiv solicitare validată sau solicitare invalidată; c)solicitare invalidată - una sau mai multe dintre condiţiile prevăzute de prezenta procedură nu este îndeplinită. Articolul 6Psihologii cu drept de liberă practică înscrişi în Registrul TSA se vor radia din registru: a)în situaţia în care nu mai îndeplinesc oricare dintre condiţiile prevăzute de prezenta procedură; b)în situaţia nesolicitări avizării anuale a adeverinţei prevăzute la art. 7; c)la cerere. Articolul 7
(1) Colegiul Psihologilor din România va elibera psihologului cu drept de liberă practică înscris în Registrul TSA o adeverinţă care atestă deţinerea de către acesta a competenţelor în furnizarea de servicii psihologice pentru persoane diagnosticate cu tulburări din spectrul autist, a cărei formă este prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta procedură.
(2) Adeverinţa menţionată la alin. (1) este valabilă până la data de 31 decembrie a anului în cursul căruia aceasta a fost emisă, urmând să fie avizată anual de către Colegiul Psihologilor din România numai în măsura în care deţinătorul adeverinţei îndeplineşte în continuare condiţiile prevăzute de prezenta procedură.
(3) Neîndeplinirea oricăreia dintre condiţiile prevăzute în prezenta procedură atrage radierea din Registrul TSA şi pierderea de către psihologul cu drept de liberă practică a dreptului de a furniza servicii psihologice pentru persoane diagnosticate cu tulburări din spectrul autist.
Articolul 8Prevederile prezentei proceduri se aplică şi deţinătorilor unui atestat de liberă practică cu competenţă în specialitatea psihoterapie şi/sau specialitatea psihopedagogie specială.
ANEXA Nr. 1la procedură DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru înscrierea în Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfăşurarea activităţii profesionale de intervenţie psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist Vă informăm că organizaţia profesională Colegiul Psihologilor din România procesează datele dumneavoastră cu caracter personal, comunicate în prezenta declaraţie pe propria răspundere şi cuprinse în dosarul depus în vederea certificării competenţelor profesionale pentru intervenţia psihologică în cazul persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist (TSA), offline şi online, în temeiul Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competenţele profesionale, educaţia, formarea şi atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Procedurii de înscriere în Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfăşurarea activităţii profesionale de intervenţie psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist, aprobată prin Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 61/2021. Prelucrarea datelor se realizează exclusiv pentru atingerea scopurilor cu care a fost învestit Colegiul Psihologilor din România, ca autoritate de reglementare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică. Subsemnatul(a), ........ ..........., psiholog cu drept de liberă practică, având codul personal din Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România ........ .........., CNP ........ .........., e-mail ..............., telefon ........ ................, deţinând atestat de liberă practică valid, în treapta de specializare psiholog ........ ............, în următoarea/următoarele specialitate/specialităţi pentru care solicit înscrierea în Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfăşurarea activităţii profesionale de intervenţie psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist:  Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională  Psihopedagogie specială  Psihoterapie  Consiliere psihologică  Psihologie clinică şi având competenţă în următorul/următoarele domeniu/domenii specific/specifice: ........ ................ ........ ............. , (Se completează doar în cazul specialităţilor consiliere psihologică şi psihoterapie.), desfăşurându-mi activitatea în cadrul cabinetului individual de psihologie/societăţii civile profesionale de psihologie/cabinetelor asociate: ........ ................, având COD RUP partea a II-a (cod formă de exercitare): ........ ..............., în calitatea mea de: a) titular sau b) angajat în cadrul cabinetului individual de psihologie/societăţii civile profesionale de psihologie/cabinetelor asociate menţionat/ă/e anterior, cu Contract de muncă nr. ........ .......... din data ........ .............,şi cunoscând sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere următoarele: • informaţiile completate în acest formular sunt corecte; • îmi asum respectarea tuturor actelor normative în vigoare privind exercitarea profesiei de psiholog; • dreptul de liberă practică nu îmi este afectat de vreuna dintre cauzele de suspendare prevăzute de art. 18 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare; • îmi exprim acordul ca organizaţia profesională Colegiul Psihologilor din România să proceseze datele cu caracter personal cuprinse în prezenta declaraţie pe propria răspundere şi în conţinutul dosarului depus, online şi offline, pentru înscrierea în Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfăşurarea activităţii profesionale de intervenţie psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist, exclusiv pentru scopurile reglementate prin legislaţia în vigoare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică. NOTĂ: Titularul formei de exercitare a profesiei îşi asumă răspunderea solidar pentru corectitudinea informaţiilor declarate de către angajat. Semnătură şi parafă psiholog titular ........ ............ Semnătură şi parafă psiholog angajat (Dacă este cazul.) ........ ........ ............ Ştampilă formă de exercitare ........ ........ ......... Dată ........ ........ ............. ANEXA Nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.la procedurăSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 61/2021

 
22.01.2023 12:43:36  Anonim  a scris :
Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2020
    Be careful about love spell comments here I got scammed by three of them,I lost over $1570 until a friend direct me to DR HUNTERS ALVIN who help me get back the father of my two kids after he left me for over 2 years.and now my ex is fully back and he love me and my kids like never before.if you need help with love spell then DR HUNTERS ALVIN is the solution to your problem he charge me only $390 and his love spell work like magic.He can be reach at:huntersalvinsolution@yahoo.com OR huntersalvinsolution@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS...YOU CAN ALSO ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Dobrý den, abychom vám pomohli překonat různé finanční starosti, nabízíme finanční pomoc všem, kteří mají dluhy nebo chtějí začít podnikat a mnoho dalších projektů, pro důchodce, podnikatele IT nabízí spolehlivé půjčky. Vaše potřeby, půjčka na účet za pár minut. Kontaktujte mě pro více informací na mém e-mailovém účtu: martinbures517@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Ai nevoie de un împrumut urgent? Oferim împrumuturi personale? Credite pentru afaceri? Imprumut pentru casa? Credite agricole? Credite pentru educație? Credite de consolidare de debit? Împrumuturi pentru camioane? Credite auto? împrumuturi hoteliere? Refinanțați împrumuturile? și mai multe împrumuturi școlare? Credite pentru startup? .Oferim la dobanda 2%! Contactați-ne prin: (richardcosmos5@gmail.com) oferta de imprumut
ANONIM a comentat Hotărârea 207 1991
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Vrei să iei un împrumut și nu știi de unde să obții un împrumut real? Vrei sa incepi o afacere dar nu ai capital? Trebuie să solicitați un împrumut din orice motiv? Ai nevoie de un împrumut de Crăciun? Speranța a sosit în sfârșit pentru că Elena Nino oferă împrumuturi rapide și de încredere, serviciul lor este 100% autentic și vă garantează că veți primi împrumutul atunci când aplicați. Vă rugăm să trimiteți un e-mail și să aprobați astăzi la elenanino0007@gmail.com Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Ingrid
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 1937 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
homelend sumiti sumiti a comentat Raport 19296 2021
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
ANONIM a comentat Decretul 243 1992
    I am a private money lender that give out fast cash no collateral required. all cash amounts and currencies, if interested TO started no matter your location http://sumitilendinghome.in (WhatsApp) number +918131851434 sumitihomelend@gmail.com Mr. Damian Sumiti
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 61/2021
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu