Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (1) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.61 din 07.11.2021

pentru aprobarea Procedurii de înscriere în Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfăşurarea activităţii profesionale de intervenţie psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist
ACT EMIS DE: Colegiul Psihologilor din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1159 din 07 decembrie 2021SmartCity1

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, precum şi cele ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare,în temeiul art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare, Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România hotărăşte: Articolul 1Se aprobă Procedura de înscriere în Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfăşurarea activităţii profesionale de intervenţie psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare de la data publicării.Preşedintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România,Ion DafinoiuANEXĂPROCEDURĂ de înscriere în Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfăşurarea activităţii profesionale de intervenţie psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist Articolul 1
(1) Activităţile profesionale de intervenţie psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist se vor presta de către fiecare psiholog cu drept de liberă practică potrivit competenţelor pe care acesta le deţine, în conformitate cu prevederile Normelor privind competenţele profesionale ale psihologilor cu drept de liberă practică, aprobate prin Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competenţele profesionale, educaţia, formarea şi atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Pentru prestarea activităţilor profesionale de intervenţie psihologică cu persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist, psihologii cu drept de liberă practică care îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile prevăzute de prezenta procedură se vor înscrie în Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfăşurarea activităţii profesionale de intervenţie psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist, denumit în continuare Registrul TSA, ce se va publica pe site-ul Colegiului Psihologilor din România, şi li se va elibera adeverinţa prevăzută la art. 7.
(3) Adeverinţa prevăzută la art. 7 face dovada deţinerii competenţelor în furnizarea de servicii psihologice pentru persoane diagnosticate cu tulburări din spectrul autist.
(4) Procedura de înscriere, validare, actualizare, radiere etc. în Registrul TSA se realizează de către Secretariatului Colegiului Psihologilor din România.
Articolul 2Pentru prestarea activităţilor profesionale de intervenţie psihologică cu persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist şi înscrierea în Registrul TSA, psihologul cu drept de liberă practică trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii: a)deţinerea unui atestat de liberă practică eliberat de către Colegiul Psihologilor din România în una dintre specialităţile: psihologie clinică, psihoterapie, consiliere psihologică, psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională, psihopedagogie specială; b)îndeplinirea uneia dintre următoarele condiţii de formare de specialitate în domeniul intervenţiei pentru autism:

(i) absolvirea unui program internaţional de formare profesională de lungă durată sau de scurtă durată de
minimum 40 de ore într-o metodă de intervenţie validată ştiinţific în tulburări din spectrul autist, avizată de Colegiul Psihologilor din România;
În vederea avizării metodelor de intervenţie validate ştiinţific în tulburări din spectrul autist, dosarele se vor depune spre avizare la Comisia metodologică a Colegiului Psihologilor din România în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei proceduri.
(ii) absolvirea unui curs de formare continuă avizat de Colegiul Psihologilor din România de minimum 40 de ore (40 de credite) în domeniul intervenţiilor psihologice validate ştiinţific în tulburări din spectrul autist;
(iii) dovedirea experienţei profesionale în lucrul cu persoanele diagnosticate cu autism de minimum 2 ani, demonstrată prin contractul individual de muncă, însoţit de fişa postului aferentă, precum şi de o recomandare de la un psiholog cu drept de liberă practică având treapta de specializare specialist sau principal în una dintre specialităţile: psihologie clinică, psihoterapie, consiliere psihologică, psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională, psihopedagogie specială, pentru psihologii cu drept de liberă practică angajaţi;
(iv) dovedirea experienţei profesionale în lucrul cu persoanele diagnosticate cu autism de minimum 2 ani, demonstrată prin anexa formei de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, precum şi de o recomandare de la un psiholog cu drept de liberă practică având treapta de specializare specialist sau principal în una dintre specialităţile: psihologie clinică, psihoterapie, consiliere psihologică, psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională, psihopedagogie specială, pentru psihologii cu drept de liberă practică titulari ai unei forme de exercitare a profesiei;

c)desfăşurarea activităţii profesionale într-o formă de exercitare a profesiei înregistrată la Colegiul Psihologilor din România. Articolul 3Înscrierea în Registrul TSA implică parcurgerea succesivă a următoarelor etape: a)Etapa 1: accesarea site-ului Colegiului Psihologilor din România, secţiunea dedicată înregistrării în Registrul TSA; b)Etapa 2: descărcarea şi completarea documentului „Declaraţie pe propria răspundere pentru înscrierea în Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfăşurarea activităţii profesionale de intervenţie psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist", anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta procedură, astfel: dacă activitatea este desfăşurată în forma de exercitare a profesiei de psiholog, respectiv în cabinet individual de psihologie, societate civilă profesională de psihologie sau în cabinete asociate, în calitate de psiholog titular, declaraţia trebuie parafată cu parafa psihologului cu drept de liberă practică, ştampilată cu ştampila formei de exercitare şi semnată; dacă activitatea este desfăşurată în forma de exercitare a profesiei de psiholog, respectiv în cabinet individual de psihologie, societate civilă profesională de psihologie sau în cabinete asociate, în calitate de psiholog angajat, declaraţia trebuie parafată cu parafa psihologului cu drept de liberă practică angajat, parafată cu parafa titularului formei de exercitare în care psihologul angajat îşi desfăşoară activitatea, ştampilată cu ştampila formei de exercitare şi semnată atât de către psihologul angajat, cât şi de către titularul formei de exercitare; c)Etapa 3: completarea tuturor câmpurilor din formularul pentru înscrierea în Registrul TSA, respectiv: adresă de e-mail, număr de telefon, aceste informaţii reprezentând datele de contact la care se va trimite automat e-mail de confirmare pentru solicitarea transmisă şi e-mail de validare/invalidare/prezentare completări pentru solicitarea transmisă; d)Etapa 4: încărcarea în formularul online pentru înscrierea în Registrul TSA a documentelor menţionate, raportat la calitatea de psiholog titular sau de psiholog angajat pentru activitatea desfăşurată în forma de exercitare a profesiei, precum şi a declaraţiei pe propria răspundere prevăzută la lit. b), completată, semnată, parafată şi ştampilată; e)Etapa 5: transmiterea solicitării pentru înscrierea în Registrul TSA după finalizarea completării formularului şi încărcarea documentelor; f)Etapa 6: după expedierea solicitării pentru înscrierea în Registrul TSA se va transmite solicitantului un mesaj de confirmare pe site şi un e-mail pe adresa menţionată de către solicitant în formularul completat; acest e-mail reprezintă confirmarea înregistrării solicitării, un sumar al solicitării şi transmiterea solicitării pentru verificare şi validare; g)Etapa 7: în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la transmiterea solicitării complete se va trimite un e-mail pentru validarea solicitării şi comunicarea acesteia în vederea afişării pe site-ul Colegiului Psihologilor din România, în Registrul TSA. Articolul 4În situaţia în care există anumite dificultăţi întâmpinate în procesul de validare (declaraţia pe propria răspundere nu este semnată, parafată, ştampilată, solicitantul figurează ca fiind suspendat în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică, solicitantul nu îndeplineşte în mod cumulativ condiţiile prevăzute la art. 2 etc.), se va transmite un e-mail cu solicitarea clarificării situaţiilor semnalate. Articolul 5O solicitare poate obţine unul/una dintre următoarele statusuri/rezoluţii: a)solicitare validată - se primeşte un e-mail de validare şi solicitantul este înscris în Registrul TSA afişat pe site-ul Colegiului Psihologilor din România, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării complete; b)solicitare pentru care se impun clarificări - se primeşte un e-mail şi solicitantul trebuie să clarifice aspectele semnalate în e-mail, dacă există această posibilitate. O astfel de rezoluţie, după analizarea răspunsului/documentelor transmis(e) de solicitant sau dacă se constată lipsa transmiterii clarificărilor solicitate, va primi un nou status, respectiv solicitare validată sau solicitare invalidată; c)solicitare invalidată - una sau mai multe dintre condiţiile prevăzute de prezenta procedură nu este îndeplinită. Articolul 6Psihologii cu drept de liberă practică înscrişi în Registrul TSA se vor radia din registru: a)în situaţia în care nu mai îndeplinesc oricare dintre condiţiile prevăzute de prezenta procedură; b)în situaţia nesolicitări avizării anuale a adeverinţei prevăzute la art. 7; c)la cerere. Articolul 7
(1) Colegiul Psihologilor din România va elibera psihologului cu drept de liberă practică înscris în Registrul TSA o adeverinţă care atestă deţinerea de către acesta a competenţelor în furnizarea de servicii psihologice pentru persoane diagnosticate cu tulburări din spectrul autist, a cărei formă este prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta procedură.
(2) Adeverinţa menţionată la alin. (1) este valabilă până la data de 31 decembrie a anului în cursul căruia aceasta a fost emisă, urmând să fie avizată anual de către Colegiul Psihologilor din România numai în măsura în care deţinătorul adeverinţei îndeplineşte în continuare condiţiile prevăzute de prezenta procedură.
(3) Neîndeplinirea oricăreia dintre condiţiile prevăzute în prezenta procedură atrage radierea din Registrul TSA şi pierderea de către psihologul cu drept de liberă practică a dreptului de a furniza servicii psihologice pentru persoane diagnosticate cu tulburări din spectrul autist.
Articolul 8Prevederile prezentei proceduri se aplică şi deţinătorilor unui atestat de liberă practică cu competenţă în specialitatea psihoterapie şi/sau specialitatea psihopedagogie specială.
ANEXA Nr. 1la procedură DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru înscrierea în Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfăşurarea activităţii profesionale de intervenţie psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist Vă informăm că organizaţia profesională Colegiul Psihologilor din România procesează datele dumneavoastră cu caracter personal, comunicate în prezenta declaraţie pe propria răspundere şi cuprinse în dosarul depus în vederea certificării competenţelor profesionale pentru intervenţia psihologică în cazul persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist (TSA), offline şi online, în temeiul Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competenţele profesionale, educaţia, formarea şi atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Procedurii de înscriere în Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfăşurarea activităţii profesionale de intervenţie psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist, aprobată prin Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 61/2021. Prelucrarea datelor se realizează exclusiv pentru atingerea scopurilor cu care a fost învestit Colegiul Psihologilor din România, ca autoritate de reglementare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică. Subsemnatul(a), ........ ..........., psiholog cu drept de liberă practică, având codul personal din Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România ........ .........., CNP ........ .........., e-mail ..............., telefon ........ ................, deţinând atestat de liberă practică valid, în treapta de specializare psiholog ........ ............, în următoarea/următoarele specialitate/specialităţi pentru care solicit înscrierea în Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfăşurarea activităţii profesionale de intervenţie psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist:  Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională  Psihopedagogie specială  Psihoterapie  Consiliere psihologică  Psihologie clinică şi având competenţă în următorul/următoarele domeniu/domenii specific/specifice: ........ ................ ........ ............. , (Se completează doar în cazul specialităţilor consiliere psihologică şi psihoterapie.), desfăşurându-mi activitatea în cadrul cabinetului individual de psihologie/societăţii civile profesionale de psihologie/cabinetelor asociate: ........ ................, având COD RUP partea a II-a (cod formă de exercitare): ........ ..............., în calitatea mea de: a) titular sau b) angajat în cadrul cabinetului individual de psihologie/societăţii civile profesionale de psihologie/cabinetelor asociate menţionat/ă/e anterior, cu Contract de muncă nr. ........ .......... din data ........ .............,şi cunoscând sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere următoarele: • informaţiile completate în acest formular sunt corecte; • îmi asum respectarea tuturor actelor normative în vigoare privind exercitarea profesiei de psiholog; • dreptul de liberă practică nu îmi este afectat de vreuna dintre cauzele de suspendare prevăzute de art. 18 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare; • îmi exprim acordul ca organizaţia profesională Colegiul Psihologilor din România să proceseze datele cu caracter personal cuprinse în prezenta declaraţie pe propria răspundere şi în conţinutul dosarului depus, online şi offline, pentru înscrierea în Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfăşurarea activităţii profesionale de intervenţie psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist, exclusiv pentru scopurile reglementate prin legislaţia în vigoare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică. NOTĂ: Titularul formei de exercitare a profesiei îşi asumă răspunderea solidar pentru corectitudinea informaţiilor declarate de către angajat. Semnătură şi parafă psiholog titular ........ ............ Semnătură şi parafă psiholog angajat (Dacă este cazul.) ........ ........ ............ Ştampilă formă de exercitare ........ ........ ......... Dată ........ ........ ............. ANEXA Nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.la procedurăSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 61/2021

 
22.01.2023 12:43:36  Anonim  a scris :
Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
   
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 61/2021
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu