Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.61 din 07.11.2021

pentru aprobarea Procedurii de înscriere în Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfăşurarea activităţii profesionale de intervenţie psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist
ACT EMIS DE: Colegiul Psihologilor din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1159 din 07 decembrie 2021SmartCity1

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, precum şi cele ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare,în temeiul art. 51 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 788/2005, cu completările ulterioare, Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România hotărăşte: Articolul 1Se aprobă Procedura de înscriere în Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfăşurarea activităţii profesionale de intervenţie psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare de la data publicării.Preşedintele Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România,Ion DafinoiuANEXĂPROCEDURĂ de înscriere în Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfăşurarea activităţii profesionale de intervenţie psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist Articolul 1
(1) Activităţile profesionale de intervenţie psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist se vor presta de către fiecare psiholog cu drept de liberă practică potrivit competenţelor pe care acesta le deţine, în conformitate cu prevederile Normelor privind competenţele profesionale ale psihologilor cu drept de liberă practică, aprobate prin Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competenţele profesionale, educaţia, formarea şi atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Pentru prestarea activităţilor profesionale de intervenţie psihologică cu persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist, psihologii cu drept de liberă practică care îndeplinesc în mod cumulativ condiţiile prevăzute de prezenta procedură se vor înscrie în Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfăşurarea activităţii profesionale de intervenţie psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist, denumit în continuare Registrul TSA, ce se va publica pe site-ul Colegiului Psihologilor din România, şi li se va elibera adeverinţa prevăzută la art. 7.
(3) Adeverinţa prevăzută la art. 7 face dovada deţinerii competenţelor în furnizarea de servicii psihologice pentru persoane diagnosticate cu tulburări din spectrul autist.
(4) Procedura de înscriere, validare, actualizare, radiere etc. în Registrul TSA se realizează de către Secretariatului Colegiului Psihologilor din România.
Articolul 2Pentru prestarea activităţilor profesionale de intervenţie psihologică cu persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist şi înscrierea în Registrul TSA, psihologul cu drept de liberă practică trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii: a)deţinerea unui atestat de liberă practică eliberat de către Colegiul Psihologilor din România în una dintre specialităţile: psihologie clinică, psihoterapie, consiliere psihologică, psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională, psihopedagogie specială; b)îndeplinirea uneia dintre următoarele condiţii de formare de specialitate în domeniul intervenţiei pentru autism:

(i) absolvirea unui program internaţional de formare profesională de lungă durată sau de scurtă durată de
minimum 40 de ore într-o metodă de intervenţie validată ştiinţific în tulburări din spectrul autist, avizată de Colegiul Psihologilor din România;
În vederea avizării metodelor de intervenţie validate ştiinţific în tulburări din spectrul autist, dosarele se vor depune spre avizare la Comisia metodologică a Colegiului Psihologilor din România în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei proceduri.
(ii) absolvirea unui curs de formare continuă avizat de Colegiul Psihologilor din România de minimum 40 de ore (40 de credite) în domeniul intervenţiilor psihologice validate ştiinţific în tulburări din spectrul autist;
(iii) dovedirea experienţei profesionale în lucrul cu persoanele diagnosticate cu autism de minimum 2 ani, demonstrată prin contractul individual de muncă, însoţit de fişa postului aferentă, precum şi de o recomandare de la un psiholog cu drept de liberă practică având treapta de specializare specialist sau principal în una dintre specialităţile: psihologie clinică, psihoterapie, consiliere psihologică, psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională, psihopedagogie specială, pentru psihologii cu drept de liberă practică angajaţi;
(iv) dovedirea experienţei profesionale în lucrul cu persoanele diagnosticate cu autism de minimum 2 ani, demonstrată prin anexa formei de exercitare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, precum şi de o recomandare de la un psiholog cu drept de liberă practică având treapta de specializare specialist sau principal în una dintre specialităţile: psihologie clinică, psihoterapie, consiliere psihologică, psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională, psihopedagogie specială, pentru psihologii cu drept de liberă practică titulari ai unei forme de exercitare a profesiei;

c)desfăşurarea activităţii profesionale într-o formă de exercitare a profesiei înregistrată la Colegiul Psihologilor din România. Articolul 3Înscrierea în Registrul TSA implică parcurgerea succesivă a următoarelor etape: a)Etapa 1: accesarea site-ului Colegiului Psihologilor din România, secţiunea dedicată înregistrării în Registrul TSA; b)Etapa 2: descărcarea şi completarea documentului „Declaraţie pe propria răspundere pentru înscrierea în Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfăşurarea activităţii profesionale de intervenţie psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist", anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta procedură, astfel: dacă activitatea este desfăşurată în forma de exercitare a profesiei de psiholog, respectiv în cabinet individual de psihologie, societate civilă profesională de psihologie sau în cabinete asociate, în calitate de psiholog titular, declaraţia trebuie parafată cu parafa psihologului cu drept de liberă practică, ştampilată cu ştampila formei de exercitare şi semnată; dacă activitatea este desfăşurată în forma de exercitare a profesiei de psiholog, respectiv în cabinet individual de psihologie, societate civilă profesională de psihologie sau în cabinete asociate, în calitate de psiholog angajat, declaraţia trebuie parafată cu parafa psihologului cu drept de liberă practică angajat, parafată cu parafa titularului formei de exercitare în care psihologul angajat îşi desfăşoară activitatea, ştampilată cu ştampila formei de exercitare şi semnată atât de către psihologul angajat, cât şi de către titularul formei de exercitare; c)Etapa 3: completarea tuturor câmpurilor din formularul pentru înscrierea în Registrul TSA, respectiv: adresă de e-mail, număr de telefon, aceste informaţii reprezentând datele de contact la care se va trimite automat e-mail de confirmare pentru solicitarea transmisă şi e-mail de validare/invalidare/prezentare completări pentru solicitarea transmisă; d)Etapa 4: încărcarea în formularul online pentru înscrierea în Registrul TSA a documentelor menţionate, raportat la calitatea de psiholog titular sau de psiholog angajat pentru activitatea desfăşurată în forma de exercitare a profesiei, precum şi a declaraţiei pe propria răspundere prevăzută la lit. b), completată, semnată, parafată şi ştampilată; e)Etapa 5: transmiterea solicitării pentru înscrierea în Registrul TSA după finalizarea completării formularului şi încărcarea documentelor; f)Etapa 6: după expedierea solicitării pentru înscrierea în Registrul TSA se va transmite solicitantului un mesaj de confirmare pe site şi un e-mail pe adresa menţionată de către solicitant în formularul completat; acest e-mail reprezintă confirmarea înregistrării solicitării, un sumar al solicitării şi transmiterea solicitării pentru verificare şi validare; g)Etapa 7: în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la transmiterea solicitării complete se va trimite un e-mail pentru validarea solicitării şi comunicarea acesteia în vederea afişării pe site-ul Colegiului Psihologilor din România, în Registrul TSA. Articolul 4În situaţia în care există anumite dificultăţi întâmpinate în procesul de validare (declaraţia pe propria răspundere nu este semnată, parafată, ştampilată, solicitantul figurează ca fiind suspendat în Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică, solicitantul nu îndeplineşte în mod cumulativ condiţiile prevăzute la art. 2 etc.), se va transmite un e-mail cu solicitarea clarificării situaţiilor semnalate. Articolul 5O solicitare poate obţine unul/una dintre următoarele statusuri/rezoluţii: a)solicitare validată - se primeşte un e-mail de validare şi solicitantul este înscris în Registrul TSA afişat pe site-ul Colegiului Psihologilor din România, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data transmiterii solicitării complete; b)solicitare pentru care se impun clarificări - se primeşte un e-mail şi solicitantul trebuie să clarifice aspectele semnalate în e-mail, dacă există această posibilitate. O astfel de rezoluţie, după analizarea răspunsului/documentelor transmis(e) de solicitant sau dacă se constată lipsa transmiterii clarificărilor solicitate, va primi un nou status, respectiv solicitare validată sau solicitare invalidată; c)solicitare invalidată - una sau mai multe dintre condiţiile prevăzute de prezenta procedură nu este îndeplinită. Articolul 6Psihologii cu drept de liberă practică înscrişi în Registrul TSA se vor radia din registru: a)în situaţia în care nu mai îndeplinesc oricare dintre condiţiile prevăzute de prezenta procedură; b)în situaţia nesolicitări avizării anuale a adeverinţei prevăzute la art. 7; c)la cerere. Articolul 7
(1) Colegiul Psihologilor din România va elibera psihologului cu drept de liberă practică înscris în Registrul TSA o adeverinţă care atestă deţinerea de către acesta a competenţelor în furnizarea de servicii psihologice pentru persoane diagnosticate cu tulburări din spectrul autist, a cărei formă este prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta procedură.
(2) Adeverinţa menţionată la alin. (1) este valabilă până la data de 31 decembrie a anului în cursul căruia aceasta a fost emisă, urmând să fie avizată anual de către Colegiul Psihologilor din România numai în măsura în care deţinătorul adeverinţei îndeplineşte în continuare condiţiile prevăzute de prezenta procedură.
(3) Neîndeplinirea oricăreia dintre condiţiile prevăzute în prezenta procedură atrage radierea din Registrul TSA şi pierderea de către psihologul cu drept de liberă practică a dreptului de a furniza servicii psihologice pentru persoane diagnosticate cu tulburări din spectrul autist.
Articolul 8Prevederile prezentei proceduri se aplică şi deţinătorilor unui atestat de liberă practică cu competenţă în specialitatea psihoterapie şi/sau specialitatea psihopedagogie specială.
ANEXA Nr. 1la procedură DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru înscrierea în Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfăşurarea activităţii profesionale de intervenţie psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist Vă informăm că organizaţia profesională Colegiul Psihologilor din România procesează datele dumneavoastră cu caracter personal, comunicate în prezenta declaraţie pe propria răspundere şi cuprinse în dosarul depus în vederea certificării competenţelor profesionale pentru intervenţia psihologică în cazul persoanelor diagnosticate cu tulburări din spectrul autist (TSA), offline şi online, în temeiul Hotărârii Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2019 pentru aprobarea normelor privind competenţele profesionale, educaţia, formarea şi atestarea profesională ale psihologilor cu drept de liberă practică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Procedurii de înscriere în Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfăşurarea activităţii profesionale de intervenţie psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist, aprobată prin Hotărârea Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România nr. 61/2021. Prelucrarea datelor se realizează exclusiv pentru atingerea scopurilor cu care a fost învestit Colegiul Psihologilor din România, ca autoritate de reglementare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică. Subsemnatul(a), ........ ..........., psiholog cu drept de liberă practică, având codul personal din Registrul unic al psihologilor cu drept de liberă practică din România ........ .........., CNP ........ .........., e-mail ..............., telefon ........ ................, deţinând atestat de liberă practică valid, în treapta de specializare psiholog ........ ............, în următoarea/următoarele specialitate/specialităţi pentru care solicit înscrierea în Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfăşurarea activităţii profesionale de intervenţie psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist:  Psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională  Psihopedagogie specială  Psihoterapie  Consiliere psihologică  Psihologie clinică şi având competenţă în următorul/următoarele domeniu/domenii specific/specifice: ........ ................ ........ ............. , (Se completează doar în cazul specialităţilor consiliere psihologică şi psihoterapie.), desfăşurându-mi activitatea în cadrul cabinetului individual de psihologie/societăţii civile profesionale de psihologie/cabinetelor asociate: ........ ................, având COD RUP partea a II-a (cod formă de exercitare): ........ ..............., în calitatea mea de: a) titular sau b) angajat în cadrul cabinetului individual de psihologie/societăţii civile profesionale de psihologie/cabinetelor asociate menţionat/ă/e anterior, cu Contract de muncă nr. ........ .......... din data ........ .............,şi cunoscând sancţiunile aplicate faptei de fals în declaraţii prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere următoarele: • informaţiile completate în acest formular sunt corecte; • îmi asum respectarea tuturor actelor normative în vigoare privind exercitarea profesiei de psiholog; • dreptul de liberă practică nu îmi este afectat de vreuna dintre cauzele de suspendare prevăzute de art. 18 din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare; • îmi exprim acordul ca organizaţia profesională Colegiul Psihologilor din România să proceseze datele cu caracter personal cuprinse în prezenta declaraţie pe propria răspundere şi în conţinutul dosarului depus, online şi offline, pentru înscrierea în Registrul furnizorilor de servicii psihologice privind desfăşurarea activităţii profesionale de intervenţie psihologică pentru persoanele diagnosticate cu tulburări din spectrul autist, exclusiv pentru scopurile reglementate prin legislaţia în vigoare a profesiei de psiholog cu drept de liberă practică. NOTĂ: Titularul formei de exercitare a profesiei îşi asumă răspunderea solidar pentru corectitudinea informaţiilor declarate de către angajat. Semnătură şi parafă psiholog titular ........ ............ Semnătură şi parafă psiholog angajat (Dacă este cazul.) ........ ........ ............ Ştampilă formă de exercitare ........ ........ ......... Dată ........ ........ ............. ANEXA Nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.la procedurăSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 61/2021

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 61 din 2021
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 61/2021
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu