Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 536/458 din  3 august 2001

pentru aprobarea Normelor metodologice privind executia, raportarea si controlul programelor de sanatate in anul 2001

ACT EMIS DE: MINISTERUL SANATATII SI FAMILIEI


SmartCity3

              Nr. 536 din 3 august 2001
              CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE
              Nr. 458 din 27 iulie 2001
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 568 din 12 septembrie 2001

    Ministrul sanatatii si familiei si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
    in temeiul Hotararii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii si Familiei, cu modificarile si completarile ulterioare, al Legii bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, al Legii nr. 100/1998 privind asistenta de sanatate publica, al Legii asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al Hotararii Guvernului nr. 561/2001 pentru aprobarea programelor de sanatate, finantate in anul 2001 din bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate,
    vazand Referatul de aprobare nr. DB/7.029/2001,
    emit urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Normele metodologice privind executia, raportarea si controlul programelor de sanatate in anul 2001, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Directiile generale si directiile din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si casele de asigurari de sanatate, directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si unitatile sanitare vor aduce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     Ministrul sanatatii si familiei,
                             Daniela Bartos

          Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
                     prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

    ANEXA 1

                           NORME METODOLOGICE
privind executia, raportarea si controlul programelor de sanatate in anul 2001

    In baza art. 2 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 561/2001 pentru aprobarea programelor de sanatate finantate in anul 2001 din bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate se emit prezentele norme metodologice.

    I. Executia programelor de sanatate

    1. Ministerul Sanatatii si Familiei si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, in calitate de ordonatori principali de credite, proiecteaza, implementeaza, finanteaza si coordoneaza programe de sanatate, in scopul realizarii unor obiective de sanatate.
    2. Institutele medicale sau alte unitati sanitare desemnate de Ministerul Sanatatii si Familiei pot coordona si finanta programe sau actiuni cuprinse in programele de sanatate.
    3. Programele se intocmesc si se executa in cadrul fiecarui capitol sau, dupa caz, subcapitol de cheltuieli, conform clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor nr. 1.394/1995.
    4. Implementarea (executia) consta in punerea in practica a activitatilor necesare realizarii scopului si obiectivelor programului, urmarindu-se calitatea obtinuta, precum si incadrarea in timp si in costurile aprobate. Implementarea programelor de sanatate se face, potrivit dispozitiilor legale, de catre directiile de sanatate publica, de institutele de sanatate publica si de alte unitati sanitare cu responsabilitati in derularea acestora, precum si prin casele de asigurari de sanatate.
    5. Unitatile sanitare implicate in derularea programelor de sanatate, sursele de finantare, natura cheltuielilor ce se pot efectua in cadrul fiecarui program, precum si indicatorii specifici sunt aprobati prin Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 365/2001 privind organizarea si finantarea programelor de sanatate in anul 2001 din bugetul de stat si prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 450/2001 pentru programele finantate din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate.
    6. Activitatile principale ce se finanteaza in anul 2001, in cadrul fiecarui program de sanatate, din sumele alocate in bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate, cheltuielile ce se pot efectua, precum si alte precizari de natura tehnica necesare in vederea derularii acestora sunt cuprinse in anexa la prezentele norme metodologice.
    7. Sumele alocate pentru programele de sanatate se cuprind in bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor sanitare in mod distinct, se aproba o data cu acestea si se utilizeaza potrivit destinatiilor stabilite. Ordonatorii secundari sau tertiari evidentiaza creditele bugetare pe subdiviziunile clasificatiei bugetare atat in program, cat si in executie.
    8. La derularea programelor de sanatate finantate de la bugetul de stat se au in vedere urmatoarele:
    a) finantarea programelor de sanatate de la titlul 20 "Cheltuieli materiale si servicii" si titlul 38 "Transferuri" se face lunar, pe baza cererilor justificate ale ordonatorilor de credite, in raport cu gradul de utilizare a fondurilor puse la dispozitie anterior si in limita bugetului aprobat;
    b) in sumele prevazute la programele care se executa prin unitati finantate integral de la bugetul de stat de la titlul 20 "Cheltuieli materiale si servicii" se cuprind medicamente si materiale sanitare, materiale si prestari de servicii cu caracter functional, obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament, reparatii curente, reparatii capitale, carti si publicatii, cheltuielile inspectiei sanitare de stat, precum si cheltuielile de intretinere si gospodarie ale directiei de sanatate publica;
    c) cheltuielile de personal aferente personalului care urmeaza sa fie angajat pe durata determinata, cu norma intreaga sau cu fractiune de norma, special pentru realizarea unor activitati specifice programelor, in conditiile Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr. 535/2001, precum si cheltuielile de deplasare ce se vor efectua numai in limita creditelor aprobate la acest titlu in bugetul directiei de sanatate publica respective si in cadrul numarului de personal aprobat pentru anul 2001;
    d) din sumele aferente programelor de sanatate prevazute la titlul 38 "Transferuri" art. 40 alin. 44 "Programe de sanatate", realizate prin unitatile sanitare finantate din venituri extrabugetare, conform legii, se asigura cheltuielile de personal, inclusiv cele pentru personalul angajat pe durata determinata sau cu fractiune de norma, in conditiile Ordinului ministrului sanatatii si familiei nr. 535/2001, cheltuielile materiale si servicii si cheltuielile de capital (cu aprobarea directiei coordonatoare), cu obligatia utilizarii sumelor respective numai pentru realizarea programelor de sanatate pentru care sunt responsabile.
    9. Finantarea programelor de sanatate din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate se efectueaza de casele de asigurari de sanatate, in cadrul bugetului aprobat pentru cheltuieli materiale si prestari de servicii cu caracter medical, cu urmatoarele precizari:
    a) din sumele prevazute in bugetul aprobat se finanteaza cheltuielile necesare in vederea asigurarii in spital si in ambulatoriu a unor medicamente si materiale sanitare specifice unor boli cu consecinte grave asupra starii de sanatate a populatiei;
    b) sumele alocate pe fiecare program sunt stabilite in functie de numarul de bolnavi tratati si de costul mediu pe bolnav;
    c) defalcarea sumelor alocate pe spital si ambulatoriu se face de casele de asigurari de sanatate in colaborare cu directiile de sanatate publica judetene;
    d) alocarea sumelor destinate programelor de sanatate se face pe baza unor contracte distincte, incheiate intre casele de asigurari de sanatate si unitatile prestatoare de servicii medicale implicate in derularea programelor;
    e) finantarea se face lunar, din fondurile realizate de casele de asigurari de sanatate si din fondul de redistribuire, la cererea fundamentata a unitatii prestatoare de servicii medicale prin care se deruleaza programele respective;
    f) casele de asigurari de sanatate vireaza, cu ordin de plata, sumele aprobate pentru finantarea programelor de sanatate in contul unitatilor prestatoare de servicii medicale.
    10. Unitatile sanitare care deruleaza programe au obligatia de a utiliza sumele respective numai pentru destinatiile stabilite.
    11. Achizitia, in conditiile legii, a unor medicamente ce se acorda in spital si in ambulatoriu, a unor vaccinuri, materiale sanitare si a altor materiale sanitare se efectueaza prin licitatie la nivel national pentru urmatoarele programe:
    - imunizari;
    - supravegherea si controlul tuberculozei;
    - supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDA;
    - transfuziologie si hematologie transfuzionala;
    - planificare familiala si protectia starii de sanatate a femeii si copilului;
    - preventia in patologia nefrologica si dializa renala;
    - preventia si controlul in patologia oncologica;
    - preventia si controlul in diabetologie si alte boli de nutritie la adulti si copii;
    - preventia si controlul hemofiliei si talasemiei (factor VIII).
    12. Achizitia unor medicamente si materiale sanitare ce se acorda in spital si in ambulatoriu, necesare in vederea derularii programelor nenominalizate, se efectueaza de fiecare entitate achizitoare, cu respectarea prevederilor legale referitoare la achizitiile publice.
    13. Medicamentele ce se acorda in ambulatoriu in cadrul programelor de sanatate se asigura prin farmaciile apartinand unitatilor prestatoare de servicii medicale prin care se deruleaza programele.
    14. Sursele de finantare a programelor de sanatate pot fi completate, potrivit legii, cu donatii, sponsorizari si cu credite externe rambursabile sau nerambursabile, dupa caz.

    II. Raportarea indicatorilor prevazuti in programele de sanatate si responsabilitatile specifice in derularea acestora

    1. Raportarea indicatorilor prevazuti in programele de sanatate se efectueaza astfel:
    a) indicatorii fizici de eficienta si de rezultate sunt cei prevazuti in anexa nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 561/2001 pentru aprobarea programelor de sanatate finantate in anul 2001 din bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate, precum si cei cuprinsi in anexa la prezentele norme metodologice; indicatorii se raporteaza de directiile de sanatate publica si de casele de asigurari de sanatate pe baza datelor colectate de la unitatile sanitare care deruleaza programe si se transmit Ministerului Sanatatii si Familiei si Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, dupa caz;
    b) indicatorii se monitorizeaza pe baza evidentei tehnico-operative conduse la nivelul unitatilor sanitare, al directiilor de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si al Ministerului Sanatatii si Familiei, precum si al caselor de asigurari de sanatate si Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;
    c) periodicitatea raportarii indicatorilor aferenti anului 2001 este stabilita prin prezentele norme metodologice pentru fiecare program, utilizandu-se modalitatile de raportare (suport de hartie, magnetic etc.) convenite cu directiile coordonatoare de programe din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei;
    d) casele de asigurari de sanatate transmit lunar Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, pana la data de 11 a lunii urmatoare, o data cu raportarea contului de executie, sumele alocate de acestea pentru fiecare program de sanatate, sumele utilizate de unitatile prestatoare de servicii medicale care deruleaza aceste programe, precum si indicatorii realizati, stabiliti prin anexa la prezentele norme metodologice.
    2. Costul mediu/indicator fizic se calculeaza ca raport intre suma alocata pentru actiunea respectiva si numarul de indicatori fizici. In cazul in care au fost finantate si alte actiuni pentru care nu au fost stabiliti sau raportati indicatori fizici, acestea vor fi enumerate, indicandu-se costul total pe fiecare actiune.
    3. Nivelul costurilor medii va sta la baza unor analize comparative atat cu nivelul indicatorilor prevazut in hotararea Guvernului, cat si cu cel realizat de fiecare ordonator de credite, activitate care in final trebuie sa se materializeze in standardizarea costurilor, obiectiv esential al sistemului de finantare bugetara bazat pe programe si rezultate.
    4. Ordonatorii de credite tertiari transmit raportarile directiilor generale de sanatate publica pentru sumele primite de la bugetul de stat, care, dupa centralizare, le remit directiilor coordonatoare de programe din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei, lunar sau trimestrial, potrivit periodicitatii stabilite prin anexa la prezentele norme metodologice, pana la data de 20 a lunii urmatoare sau a primei luni din trimestrul urmator, dupa caz, si pana la data de 20 ianuarie 2002, pentru indicatorii ce se raporteaza anual.
    5. In termen de 15 zile de la primirea datelor, trimestrial si anual, directiile generale coordonatoare de programe din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei centralizeaza si analizeaza indicatorii raportati pe fiecare program, pe judete, stabilind nivelul indicatorilor de rezultate, pe total program.
    6. Rezultatele analizelor insotite, dupa caz, de propuneri de imbunatatire a activitatilor de elaborare, finantare si raportare a indicatorilor prevazuti in programele de sanatate vor fi prezentate conducerii Ministerului Sanatatii si Familiei pana la data de 1 februarie 2002.
    7. Unitatile prestatoare de servicii medicale care deruleaza programe finantate de casele de asigurari de sanatate transmit acestora raportari lunare privind sumele utilizate pe fiecare program, precum si indicatorii realizati cuprinsi in anexa la prezentele norme metodologice.
    8. Trimestrial, directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate analizeaza, pe fiecare program si pe judete, indicatorii realizati.
    9. Responsabilitatile specifice in derularea programelor de sanatate sunt urmatoarele:
    a) directiile din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei, institutele de sanatate publica si directiile de sanatate publica raspund de asigurarea fondurilor aprobate pentru desfasurarea programelor, de organizarea activitatilor specifice prin compartimentele de specialitate si institutiile cu rol in realizarea programului, precum si de raportarea, analiza si controlul indicatorilor fizici, de eficienta si de rezultate;
    b) casele de asigurari de sanatate raspund de asigurarea fondurilor aprobate pentru derularea programelor de sanatate, raportarea si controlul indicatorilor fizici, de eficienta si de rezultate;
    c) medicii coordonatori din cadrul unitatilor sanitare cu responsabilitati in realizarea programului:
    - raspund de utilizarea fondurilor primite pentru efectuarea cheltuielilor;
    - dispun masurile necesare pentru aplicarea metodologiei de program in vederea asigurarii indeplinirii obiectivelor prevazute in program;
    - raspund de organizarea, monitorizarea si buna desfasurare a activitatilor medicale din cadrul programului;
    - raspund de raportarea la timp a datelor catre directiile de sanatate publica si casele de asigurari de sanatate;
    - evalueaza impactul asupra starii de sanatate a populatiei cuprinse in program;
    d) contabilul-sef al unitatii sanitare raspunde de modul de organizare a evidentelor tehnico-operative si de utilizarea sumelor potrivit destinatiilor aprobate, cu respectarea normelor legale in vigoare.

    III. Controlul raportarii indicatorilor prevazuti in programele de sanatate

    1. Controlul raportarii indicatorilor prevazuti in programele de sanatate se realizeaza astfel:
    a) controlul raportarii indicatorilor prevazuti in programele finantate din bugetul Ministerului Sanatatii si Familiei va fi efectuat, trimestrial, de directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pentru institutiile sanitare care deruleaza programe, si de directiile coordonatoare din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei, prin sondaj;
    b) controlul raportarii indicatorilor prevazuti in programele de sanatate finantate din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate va fi efectuat trimestrial de casele de asigurari de sanatate la unitatile prestatoare de servicii medicale care deruleaza aceste programe.
    2. Controlul va urmari, in principal, urmatoarele:
    a) desfasurarea activitatii in conformitate cu prezentele norme metodologice;
    b) constatarea unor eventuale obstacole sau disfunctionalitati in derularea programului;
    c) incadrarea in bugetul aprobat, precum si masura in care fondurile alocate au fost utilizate potrivit destinatiilor stabilite si au servit la realizarea obiectivelor propuse in domeniul sau in programul respectiv;
    d) cunoasterea de catre persoanele implicate a responsabilitatilor legate de program;
    e) realitatea indicatorilor raportati;
    f) acuratetea si validitatea datelor colectate.
    3. In urma fiecarui control se va intocmi un raport care va fi discutat cu persoanele responsabile de derularea programelor respective, in vederea remedierii eventualelor disfunctionalitati, urmand ca in termen de 30 de zile sa se stabileasca rezultatele finale ale controlului. In cazul in care directia de sanatate publica sau casa de asigurari de sanatate, dupa caz, identifica probleme ce nu pot fi solutionate la nivel local, acestea vor fi transmise spre solutionare directiilor coordonatoare din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei sau Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
    Pentru anul 2001 controalele se vor efectua pana la data de 31 ianuarie 2002.

    ANEXA 1
    la normele metodologice

                               DETALIEREA
activitatilor si cheltuielilor ce se finanteaza in cadrul programelor de sanatate, precum si periodicitatea raportarii indicatorilor in anul 2001

    Program: Supravegherea si controlul bolilor infectioase (PN1)

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    - evaluarea la nivel national a calitatii sistemului de supraveghere a bolilor transmisibile si a capacitatii sale de raspuns in situatii speciale
    - supravegherea la nivel national a urmatoarelor boli infectioase: bolile diareice acute si holera, sindromul rubeolic congenital, rujeola, infectiile respiratorii acute si gripa, paralizia acuta flasca, hepatitele acute virale, difteria, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare
    - supravegherea la nivel regional a infectiei neuroinvazive cu virusul West-Nile in urmatoarele judete: Arges, Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Dambovita, Dolj, Galati, Giurgiu, Ialomita, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea, Ilfov si in municipiul Bucuresti
    - in functie de situatia epidemiologica locala vor fi supravegheate bolile infectioase considerate probleme de sanatate publica locala
    - inregistrarea, declararea si supravegherea celorlalte boli infectioase in conformitate cu reglementarile legale in vigoare
    - efectuarea anchetelor epidemiologice in focarele de colectivitate
    - instituirea si aplicarea masurilor de prevenire si control al focarului de boala transmisibila (depistarea si tratamentul profilactic al contactilor, eventual vaccinare, raportare, dezinfectie, dezinsectie, deratizare etc.), in colaborare cu reteaua de asistenta primara
    - activitatea epidemiologica in situatii de urgenta provocate de calamitati naturale (inundatii, cutremure etc.) va fi asigurata de directia de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in colaborare cu cei care asigura asistenta medicala primara si de specialitate si cu administratia publica locala, conform practicilor epidemiologice curente
    - elaborarea unui ghid de supraveghere a hepatitelor acute virale
    - elaborarea reglementarilor legale privind testarea utilizatorilor de droguri intravenoase internati in centrele de dezintoxicare, in vederea depistarii infectiei cu virusurile hepatitei B, C si D
    - inventarierea, stocarea si neutralizarea in conditii sigure a materialelor cu potential infectant cu virus polio de tip salbatic
    - participarea la reteaua europeana de seroepidemiologie - ESSEN.
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    Din bugetul de stat:
    Cheltuieli materiale si servicii
    - medicamente utilizate in scop profilactic, seruri, vaccinuri, imunoglobuline
    - materiale sanitare (seringi, ace, vacutainere, criotuburi, crioboxuri, cutii de depozitare a deseurilor medicale intepatoare-taietoare, material moale, substante dezinfectante etc.)
    - reactivi si consumabile necesare pentru determinarile de laborator
    - obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament
    - editarea si tiparirea de materiale informationale.

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor

    a) indicatori fizici
    - trimestrial
        - numar de focare ale bolilor infectioase
        - numar de teste de diagnostic de laborator pentru bolile infectioase, cu exceptia celor din focare
    b) indicatori de rezultate
    - incidenta cazurilor de boli infectioase in cadrul populatiei generale la 100.000 de locuitori (cu exceptia cazurilor de TBC si HIV/SIDA) - lunar si trimestrial
    - mortalitatea specifica prin boli infectioase in cadrul populatiei generale la 100.000 de locuitori (cu exceptia cazurilor de TBC si HIV/SIDA) - anual
    c) indicatori de eficienta
    - anual
        - cost mediu/interventie in focarul de boli infectioase
        - cost mediu/test de diagnostic de laborator pentru bolile infectioase, cu exceptia celor din focare.

    Program: Imunizari (PN2)

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    Imunizari obligatorii conform calendarului de vaccinari
    - imunizarea antihepatita B
    - imunizarea antituberculoasa
    - imunizarea antipoliomielita
    - imunizarea antidifterica
    - imunizarea antitetanica
    - imunizarea antipertussis
    - imunizarea antirujeola.
    Alte imunizari - in functie de situatia epidemiologica:
    - realizarea de studii de imunogenicitate/eficienta vaccinala
    - supravegherea reactiilor adverse postvaccinale indezirabile (RAPI)
    - realizarea anchetelor bianuale de estimare a acoperirii vaccinale.
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    Din bugetul de stat:
    Cheltuieli materiale si servicii
    - vaccinuri
    - materiale sanitare (seringi, ace, vacutainere, criotuburi, crioboxuri, cutii de depozitare a deseurilor medicale intepatoare-taietoare, material moale, substante dezinfectante etc.)
    - reactivi si consumabile necesare pentru determinarile de laborator
    - obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament
    - editarea si tiparirea de materiale informationale.

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor

    a) indicatori fizici
    - trimestrial
        - numarul dozelor de vaccin distribuite
        - numarul persoanelor vaccinate - pe tipuri de vaccinuri
    b) indicatori de rezultate
    - semestrial
        - gradul de acoperire vaccinala la nivelul diferitelor categorii de populatie (%)
    c) indicatori de eficienta
    - anual
        - cost mediu/vaccinare completa/persoana/tipuri de vaccinuri.
    Schema de vaccinare recomandata pentru copii si adolescenti in cadrul Programului national de imunizari in anul 2001
__________________________________________________________________________
       Varsta recomandata                  Vaccinul         Comentarii
__________________________________________________________________________
 0 - 7 zile                             BCG, Hep B        in maternitate
 2 luni                                 DTP, VPO, Hep B   simultan
 4 luni                                 DTP, VPO          simultan
 6 luni                                 DTP, VPO, Hep B   simultan
 9 - 12 luni                            Ruj
 12 luni                                DTP, VPO          simultan
 30 - 35 de luni                        DTP
 7 ani (in clasa I)                     DT, Ruj           campanii scolare
 9 ani (in clasa a III-a)               VPO, Hep B        campanii scolare
 14 ani (in clasa a VIII-a)             DT, BCG*)         campanii scolare
 24 de ani                              dT                si la fiecare
                                                          10 ani ulteriori
 Studenti in anul I, respectiv elevi
 in anul I, de la facultatile de
 medicina si stomatologie, respectiv
 de la scoli sanitare postliceale       Hep B             campanii scolare
__________________________________________________________________________
    *) numai in zonele/colectivitatile in care se stabileste, impreuna cu specialistii ftiziologi, ca situatia epidemiologica a tuberculozei impune necesitatea revaccinarii.

    DTP   - vaccin diftero-tetano-pertussis
    DT    - vaccin diftero-tetanic (se utilizeaza pana la varsta de 14 ani)
    VPO   - vaccin polio oral
    Hep B - vaccin contra hepatitei B
    Ruj   - vaccin rujeolic
    BCG   - Bacil Calmette Guerin - vaccin tuberculos
    dT    - bianatoxina diftero-tetanica (se utilizeaza dupa varsta de 14 ani)

    Schema de vaccinare recomandata pentru copiii din centrele de plasament in cadrul Programului national de imunizari in anul 2001*)
_________________________________________________________________________
   Varsta recomandata                 Vaccinul               Comentarii
_________________________________________________________________________
 0 - 7 zile                       BCG, Hep B               in maternitate
 2 luni                           DTP - VPI, Hep B         simultan
 4 luni                           DTP - VPI                simultan
 6 luni                           DTP - VPI, Hep B         simultan
 9 - 11 luni                      Ruj
 12 luni                          DTP - VPI                simultan
 30 - 35 de luni                  DTP
_________________________________________________________________________
    *) Campaniile scolare sunt identice cu cele din schema anterioara

    DTP - VPI - vaccin diftero-tetano-pertussis-polio inactivat

    NOTA:
    Pentru administrarea tuturor vaccinurilor se vor utiliza numai seringi si ace de unica folosinta.

    Program: Supravegherea si controlul tuberculozei (PN3)

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    - elaborarea si implementarea Programului national de control al tuberculozei 2001 - 2005
    - analiza dimensiunilor, particularitatilor si evolutiei tuberculozei in profil teritorial
    - identificarea cazurilor noi de imbolnavire si a contactilor, precum si prevenirea imbolnavirilor de tuberculoza
    - asigurarea tratamentului de prevenire a tuberculozei
    - screening pentru depistarea cazurilor de tuberculoza
    - evaluarea rezultatelor obtinute si a evolutiei indicatorilor epidemiometrici ai tuberculozei
    - analiza programelor judetene de control al tuberculozei si verificarea obiectivelor si masurilor prevazute de acestea
    - supravegherea si evaluarea continua, la scara locala si nationala, a gradului de implementare a fiecarei activitati antituberculoase
    - programe de formare si instruire ale responsabililor judeteni de program, ale statisticienilor judeteni si ale altor categorii de personal
    - activitati de informare, educare, comunicare in vederea prevenirii imbolnavirilor de tuberculoza si de promovare a unor comportamente sanatoase
    - asigurarea medicamentelor specifice in spital si in ambulatoriu pentru tratamentul tuberculozei si a materialelor consumabile pentru investigatii.
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    1.2.1. Din bugetul de stat:
    a) Cheltuieli materiale si servicii
    - materiale pentru vaccinarea BCG si IDR la tuberculina
    - materiale necesare pentru investigarea bacteriologica a suspectilor
    - materiale si prestari de servicii pentru elaborarea, producerea si difuzarea prin mass-media a spoturilor publicitare audio-video si pentru distribuirea unor materiale de informare
    - obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament
    - materiale consumabile necesare pentru investigatii radiologice si bacteriologice
    - medicamente specifice
    b) Cheltuieli de personal
    - deplasarea personalului pentru programe de formare si instruire
    - deplasarile responsabilului de program si ale altor specialisti pentru supravegherea si evaluarea programului
    - deplasarea bacteriologilor de la Laboratorul National de Referinta spre laboratoarele judetene
    - deplasarile coordonatorilor judeteni ai laboratoarelor de bacteriologie bK in interiorul judetului
    - plata personalului angajat pe durata determinata, cu norma intreaga sau cu fractiune de norma
    c) Medicamente:
    - tratamentul chimioprofilactic pentru prevenirea imbolnavirilor de tuberculoza
    d) Cheltuieli de capital, conform bugetului aprobat;
    1. costul chimioprofilaxiei: numar de beneficiari*) chimioprofilaxie x costul chimioprofilaxiei/persoana.
------------
    *) Numar beneficiari chimioprofilaxie = numar cazuri noi de tuberculoza pulmonara cu examenul bK microscopic al sputei pozitiv x 10 (in medie contacti).

    2. costuri screening pentru depistarea cazurilor de tuberculoza (RFM): numar examene RFM*) x costul/examen RFM
------------
    *) Numar examene RFM = numar cazuri noi TBC x 6 (suspecti controlati pentru descoperirea unui caz de tuberculoza) + numar cazuri noi de TBC x 10 (contacti controlati la un caz cu tuberculoza).

    3. costuri investigatii in vederea precizarii diagnosticului:
    - costuri investigatii bacteriologice (bK) = numar suspecti controlati la descoperirea unui caz de tuberculoza*) x costul/examen bK
------------
    *) Numar suspecti controlati la descoperirea unui caz de tuberculoza = numar cazuri noi TBC x 6

    - costuri investigatii radiologice (MRF) = numar simptomatici si fosti bolnavi*) x cost/examen MRF
------------
    *) Numar simptomatici si fosti bolnavi = numar mediu de pacienti (simptomatici, fosti bolnavi) estimat in functie de raportarile anilor precedenti.

    4. costuri de pregatire a personalului pentru aplicarea programului
    - atelierele de lucru pentru statisticienii judeteni cu activitate in circuitul informational computerizat (doua convocari/an)
    - implementarea DOTS (traininguri pentru medici specialisti, medic de familie si cadre medii)
    5. costuri privind controlul de calitate
    - costuri de ambalare si expediere a frotiurilor de la laboratoarele periferice spre laboratorul ierarhic superior.
    - costuri de deplasare a bacteriologilor de la laboratorul national de referinta spre laboratoarele judetene, fiecare laborator national de referinta avand arondate 13 judete.
    Se fac 6 vizite pe an
    6. costuri de educatie publica
    - spoturi publicitare, radio, TV
    - costul spoturilor publicitare = nr. spoturi/saptamana x costul unui spot x numarul de saptamani + taxa de publicitate + comisionul agentiei.
    7. costuri pentru activitatea de supraveghere epidemiologica
    - costul controlului radiologic obligatoriu al tuturor imigrantilor si rezidentilor (la copii, test tuberculinic) = [nr. imigranti si rezidenti x costul unui examen RFM] + [nr. copii imigranti si rezidenti x costul unei testari IDR]
    - costuri pentru masuri suplimentare de supraveghere epidemiologica in conditiile cu risc crescut de imbolnavire (penitenciare, colectivitati de batrani si persoane cu handicap) = nr. persoane in cauza x cost/examen microscopic bK
    - cheltuieli pentru analiza de etapa semestriala cu managerii de judet la unitatea centrala de coordonare, supraveghere si evaluare a Programului national de control al tuberculozei (doua deplasari/an)
    - costul vizitelor managerului judetean la nivelul dispensarelor de pneumoftiziologie/spitalelor sau sanatoriilor de profil din judet (o data la doua luni)
    8. activitati speciale: proiecte-pilot (asigurarea suportului financiar pentru simptomatici si contacti in vederea prezentarii la control, iar pentru bolnavii de TBC, control si tratament).
    1.2.2. Din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate
    Cheltuieli materiale si servicii
    - medicamente antituberculoase de prima linie si de rezerva
    - materiale consumabile pentru investigatii

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor

    a) indicatori fizici
    - lunar
        - numar programe screening: examene RFM
        - numar examene bacteriologice la suspecti
        - numar de cazuri noi in tratament
        - numar de cazuri cu retratament
        - numar de bolnavi cronici
        - numar de examene radiologice efectuate
        - numar de examene bacteriologice efectuate
    b) indicatori de eficienta
    - anual
        - evaluarea chimioterapiei
        - reducerea procentului recidivelor recente
        - cost mediu/campanie educatie
        - cost mediu/bolnav tratat de tuberculoza
        - procent confirmari bK
        - cost mediu/tratament + investigatii/bolnav nou bK + (categoria I OMS)
        - cost mediu/tratament + investigatii/bolnav cu retratament (categoria II OMS)
        - cost mediu/tratament + investigatii/bolnav cu TBC extrapulmonar (categoria III OMS)
        - cost mediu tratament + investigatii/bolnav cronic polirezistent
        - cost mediu/examen radiologic
        - cost mediu/examen bacteriologic
    c) indicatori de rezultat
    - anual
        - cresterea ratei de succes terapeutic
        - numar de cazuri noi bK + microscopic diagnosticate
        - numar de cazuri noi bK + diagnosticate si tratate
        - numar de cazuri noi bK + diagnosticate, tratate si vindecate

    Controlul, ritmul si unitatile care trebuie controlate
    1. supervizarea Programului national de control al tuberculozei de la unitatea centrala catre judete (2 - 3 ori pe an)
    2. controlul efectuat de managerii judeteni la nivelul dispensarelor de pneumoftiziologie/spitalelor sau sanatoriilor de profil din judet (o data la doua luni)
    3. controlul efectuat de specialisti pneumoftiziologi de la nivelul dispensarelor de specialitate teritoriale asupra medicilor de familie (o data la 3 luni).

    Program: Supravegherea si controlul infectiei HIV/SIDA (PN4)

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    - identificarea pe baza criteriilor stabilite de CNLAS a persoanelor HIV/SIDA eligibile la tratamentul antiretroviral
    - depistarea infectiei HIV/SIDA in grupele expuse la risc:
        - utilizatori de droguri cu administrare intravenoasa
        - persoane cu comportament sexual favorizant
    - depistarea infectiei cu transmitere verticala de la mama la fat
    - activitati de consiliere in sistem organizat
    - asigurarea medicamentelor antiretrovirale si pentru infectiile asociate
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    1.2.1. Din bugetul de stat
    a) Cheltuieli materiale si servicii
    - medicamente antiretrovirale
    - achizitii de reactivi in vederea monitorizarii infectiei HIV/SIDA
    b) Cheltuieli de personal
    - deplasari in interesul programului
    c) Cheltuieli de capital (in limita bugetului aprobat)
    - cheltuieli necesare pentru logistica colectarii datelor, efectuarea raportarilor si sintezelor
    - cheltuieli pentru dotarea centrelor de consiliere
    1.2.2. Din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate
    Cheltuieli materiale si servicii
    - medicamente ARV si pentru infectii asociate

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor

    a) indicatori fizici
    - lunar
        - numar de bolnavi in tratament, pe tipuri de terapie
    - trimestrial
        - numar de centre de consiliere
        - numar de teste de sarcina pentru profilaxia transmiterii verticale
        - numar de infectati accidental
    b) indicatori de eficienta
    - anual
        - cost mediu/centru de consiliere
        - cost mediu/test de sarcina pentru profilaxia transmiterii verticale
        - cost mediu/contaminat accidental HIV/SIDA
        - cost mediu/bolnav HIV/SIDA in tratament, pe tipuri de terapie
        - cost mediu/tratament infectii asociate/bolnav
    c) indicatori de rezultate
    - trimestrial
        - numar de cazuri noi depistate
        - numar de cazuri HIV diagnosticate
        - numar de cazuri SIDA diagnosticate
        - numar de cazuri de aparitie a tulpinelor HIV mutante, rezistente la tratament
        - numar de decese prin SIDA.

    Program: Prevenirea si controlul bolilor cu transmitere sexuala (PN5)

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    - depistare precoce a bolilor cu transmitere sexuala (sifilis, gonoree, chlamydia) in populatia generala, in grupele de populatii expuse la risc printr-un comportament favorizant
    - activitati de prevenire a sifilisului congenital prin depistarea infectiei luetice la gravide
    - promovarea comportamentelor sexuale sanatoase
    - asigurarea medicamentelor in spital si in ambulatoriu pentru bolile cu transmitere sexuala (sifilis, gonoree, chlamydia)
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    1.2.1. Din bugetul de stat
    a) Cheltuieli materiale si servicii
    - reactivi
    - medicamente specifice (derivati din penicilina) destinate profilaxiei sifilisului la contacti in focare cu mai mult de 3 cazuri
    b) Cheltuieli de personal
    - deplasari pentru anchete si instructaje
    c) Cheltuieli de capital
    - cheltuieli necesare pentru logistica colectarii datelor, efectuarea raportarilor
    1.2.2 Din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate
    Cheltuieli materiale si servicii
    - medicamente pentru tratamentul bolilor cu transmitere sexuala (sifilis, gonoree, chlamydia)

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor

    a) indicatori fizici
    - lunar
        - numar de testari efectuate pentru depistare sifilis
        - numar de testari efectuate pentru depistare gonoree
        - numar de testari efectuate pentru depistare chlamydii
        - numar de pacienti cu sifilis tratati
        - numar de contacti de sifilis tratati
        - numar de pacienti cu infectie gonococica tratati
        - numar de pacienti cu infectii chlamydiene tratati
    b) indicatori de rezultate
    - anual
        - incidenta sifilis/100.000 de locuitori
        - incidenta gonoree/100.000 de locuitori
        - incidenta chlamydii/100.000 de locuitori
        - numar de pacienti diagnosticati
        - numar de pacienti diagnosticati si tratati
    c) indicatori de eficienta
    - anual:
        - cost mediu/test depistare sifilis
        - cost mediu/test depistare gonoree
        - cost mediu/test depistare chlamydii
        - cost mediu/pacient cu sifilis tratat
        - cost mediu/pacient cu infectie gonococica tratat
        - cost mediu/pacient cu infectie chlamydiana tratat

    Program: Prevenirea si controlul infectiilor nosocomiale (PN6)

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    - supravegherea epidemiologica a infectiilor nosocomiale
    - identificarea factorilor de risc posibili in unitatile sanitare
    - instituirea masurilor de control in caz de necesitate
    - indrumarea metodologica a serviciilor de prevenire si control al infectiilor nosocomiale din unitatile sanitare
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    Din bugetul de stat
    a) Cheltuieli materiale si servicii
    - cheltuieli materiale necesare efectuarii interventiilor in cazul depistarii unor infectii nosocomiale
    b) Cheltuieli de personal
    - cheltuieli de deplasare
    c) Cheltuieli de capital (in limita bugetului aprobat)
    - cheltuieli necesare in vederea asigurarii logisticii de informare, raportare si analiza a datelor

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor

    a) indicatori fizici
    - trimestrial
        - numar de actiuni de depistare a infectiilor nosocomiale
        - numar de interventii in focarul de infectie nosocomiala
    b) indicatori de eficienta
    - anual
        - cost mediu/actiune de depistare
        - cost mediu/interventie in focarul de boala transmisibila
    c) indicatori de rezultate
    - anual
        - incidenta infectiilor nosocomiale corect diagnosticate la 1.000 de pacienti.

    Program: Transfuziologie si hematologie transfuzionala (PN7)

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    - recrutarea de donatori benevoli, neremunerati si mentinerea acestora
    - colectarea de sange total si prepararea de produse sanguine labile
    - testarea sangelui
    - stocarea sangelui si a produselor sanguine
    - informatizarea retelei de transfuzie sanguina
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    Din bugetul de stat
    Cheltuieli materiale si servicii
    - reactivi pentru markeri virali, imunoserologie, biologie moleculara; pungi pentru recoltare
    - consumabile pentru materiale informative

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor

    a) indicatori fizici
    - trimestrial
        - numar de teste complete pe unitatea de sange donata
    b) indicator de eficienta
    - anual
        - cost mediu/testare completa a unitatii de sange donate
    Medicul coordonator din cadrul unitatilor sanitare cu responsabilitati raporteaza trimestrial indicatorii fizici catre directia de sanatate publica judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, si catre Comisia Nationala de Transplant. Directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, raporteaza trimestrial indicatorii de program catre Directia generala de asistenta medicala si farmaceutica din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei.

    Program: Prevenirea si controlul dependentei de droguri si patologia indusa - adulti si copii (PN8)

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    - campanii de informare-educare-comunicare in concordanta cu nevoile identificate de informare si de educare privind prevenirea consumului de droguri si a expunerii la alte substante toxice in randul populatiei
    - programe de formare/instruire pentru fiecare categorie de profesionisti implicati in prevenirea consumului de droguri si recaderilor, in tratamentul, recuperarea si in reintegrarea persoanelor dependente de droguri
    - infiintarea si dezvoltarea Registrului national pentru evidenta intoxicatiilor acute si cronice (RNIAC) si a carnetului de tratament al bolnavului
    - analiza situatiei prezente a intoxicatiilor acute si cronice printr-un studiu national de evaluare a fenomenului consumului de droguri
    - acordarea serviciilor specifice necesare prevenirii consumului de droguri si recaderilor, tratamentului, recuperarii si reintegrarii persoanelor dependente de droguri
    - analiza oportunitatii infiintarii Centrului National de Prevenire si Control al Dependentei de Droguri si al Intoxicatiilor Acute si a unor centre regionale capabile sa ofere serviciile necesare persoanelor dependente de droguri (prevenirea consumului si a recaderilor, tratamentul intoxicatiilor acute si al sindroamelor de sevraj, dezintoxicarea, reabilitarea si reintegrarea psihosociala, tratament de mentinere pe metadona)
    - armonizarea legislatiei in domeniu cu legislatia comunitara - achizitionare de materiale informative, manuale, consumabile
    - elaborarea, producerea si difuzarea prin mass-media a spoturilor publicitare audio-video
    - elaborarea, editarea si aplicarea de chestionare, materiale informative, manuale
    - analiza si interpretarea datelor
    - editarea raportului final al studiului de cercetare
    - asigurarea medicatiei specifice in spital si in ambulatoriu
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    1.2.1. Din bugetul de stat
    a) Cheltuieli materiale si servicii
    - elaborare, editare, multiplicare si distribuire de materiale promotionale
    - pliante, afise, calendare, fluturasi, postere, bannere etc.;
    - materiale consumabile (reactivi, teste)
    - obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata
    - posta, telefon, telex, radio, TV, telefax
    - cheltuieli materiale si servicii pentru organizarea campaniilor de informare-educare-comunicare si pentru realizarea studiului national de evaluare a fenomenului consumului de droguri
    - medicamente specifice
    b) Cheltuieli de personal
    - deplasari in interesul realizarii programelor
    - plata personalului angajat pe durata determinata, cu norma intreaga sau cu fractiune de norma
    c) Cheltuieli de capital - in limita bugetului disponibil si cu aprobarea directiei coordonatoare din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei
    - retea informationala (calculatoare, retea), programe software
    1.2.2. Din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate
    Cheltuieli materiale si servicii
    - medicamente

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor

    a) indicatori fizici
    - numar de campanii de informare, educare si comunicare (IEC) - trimestrial
    - numar de cursuri de formare, instruiri - trimestrial
    - numar de pacienti toxicomani tratati - trimestrial
    - numar de centre de consiliere - anual
    - numar de centre de postcura - anual
    - numar de centre de dezintoxicare - anual
    - numar de bolnavi cu intoxicatie acuta prin supradozaj sau sevraj, tratati - lunar
    - numar de cure de dezintoxicare - lunar
    - numar de bolnavi cu tratament de substitutie - lunar
    b) indicatori de eficienta:
    - trimestrial
        - cost mediu/campanie IEC
        - cost mediu/curs de formare/instruire
        - cost mediu/centru
        - cost mediu/bolnav cu intoxicatie acuta prin supradozaj sau sevraj
        - cost mediu/cura de dezintoxicare
        - cost mediu/bolnav cu tratament de substitutie
    c) indicatori de rezultate
    - trimestrial
        - scaderea incidentei complicatiilor la dependentii de droguri
        - realizarea RNIAC
        - numar de bolnavi cu afectiuni asociate consumului de droguri
        - numar de decese prin supradozare de droguri sau sevraj
        - numar de pacienti care au reluat consumul de droguri.

    Program: Actiuni pentru sanatate in relatia cu mediul (impactul factorilor de risc din mediu) (PN9)

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    - monitorizarea calitatii apei potabile, raport national
    - monitorizarea epidemiilor hidrice
    - evaluarea cazurilor de methemoglobinemie infantila generate de apa din fantani
    - monitorizarea calitatii apelor naturale folosite in scop de imbaiere sau recreational, raport national
    - monitorizarea calitatii aerului in zone rezidentiale, in principalele localitati urbane
    - monitorizarea indicatorilor de sanatate in relatie cu calitatea aerului atmosferic
    - monitorizarea nivelurilor de zgomot in localitatile urbane resedinta de judet
    - evaluarea starii de sanatate si a disconfortului populatiei in relatie cu modul de gestionare a deseurilor menajere in mediul urban
    - evaluarea modului de gestionare a deseurilor rezultate din activitatile de ingrijire medicala
    - monitorizarea calitatii nutritive si contaminarii microbiologice a laptelui si a produselor lactate
    - monitorizarea calitatii nutritive si contaminarii microbiologice a calitatii produselor din carne
    - monitorizarea calitatii nutritive si contaminarii microbiologice a fainii, painii si produselor de panificatie
    - monitorizarea calitatii si contaminarii microbiologice a bauturilor racoritoare
    - monitorizarea calitatii igienico-sanitare a bauturilor alcoolice
    - monitorizarea contaminarii chimice a alimentului pe indicatorii GEMS-FOOD
    - monitorizarea calitatii apelor minerale
    - evaluarea nivelului de iod din sarea iodata pentru consumul uman
    - evaluarea toxiinfectiilor alimentare
    - evaluarea intoxicatiilor neprofesionale cu pesticide
    - evaluarea expunerii profesionale la radiatii ionizante
    - evaluarea nivelului continutului radioactiv al alimentului
    - alte actiuni/proiecte destinate rezolvarii prioritatilor locale, altele decat cele enumerate anterior
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    Din bugetul de stat
    Cheltuieli materiale si servicii
    - reactivi si consumabile necesare determinarii calitatii factorilor de mediu si a efectelor asupra starii de sanatate a populatiei
    - reactivi, consumabile, obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament, editarea si tiparirea de materiale informationale

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor

    a) indicatori fizici
    - trimestrial
        - numar actiuni de investigare a sanatatii in relatie cu mediul, desfasurate in directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti
        - numar total de proiecte privind starea sanatatii in relatie cu mediul, desfasurate in institutele de sanatate publica
    b) indicatori de eficienta
    - anual
        - cost mediu/actiuni de investigare a sanatatii in relatie cu mediul desfasurate in directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti
        - cost mediu/proiecte privind starea de sanatate in relatie cu mediul, desfasurate in institutele de sanatate publica.

    Program: Supravegherea starii de sanatate in colectivitati de copii si adolescenti (PN10)

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    - evaluarea si valorificarea examinarilor de bilant si a dispensarizarii bolilor cronice
    - calcularea indicilor si indicatorilor antropofiziometrici pentru copiii si tinerii inclusi in program
    - efectuarea de investigatii privind stresul la copii si tineri
    - supravegherea medicala a copiilor si tinerilor in unitati de invatamant si recreare
    - realizarea actiunilor de monitorizare a riscului comportamental
    - efectuarea de screening clinico-biologic cu laboratoare ale directiilor de sanatate publica sau ale unitatilor de asistenta medicala ambulatorie
    - efectuarea studiilor de cercetare aplicativa
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    Din bugetul de stat
    a) Cheltuieli materiale si servicii
    - materiale sanitare, reactivi, consumabile, obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament
    - cheltuieli materiale si servicii pentru editarea si tiparirea de materiale de informare si pentru plata unor servicii prestate de alte institutii
    - cheltuieli pentru protectia muncii
    - cheltuieli pentru diseminarea rezultatelor programului la nivel national
    b) Cheltuieli de personal
    - deplasari pentru cursuri, instructaje, difuzare modele

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor

    a) indicatori fizici
    - trimestrial
        - indicator sintetic privind evaluarea statusului somatofunctional si adaptabilitatii copiilor si tinerilor in relatie cu factorii care le conditioneaza
        - numar de cabinete medicale scolare
    b) indicatori de rezultate
    - realizarea bazei de date medicale, psihologice si comportamentele vizand populatia pediatrica, necesara demararii programului de profilaxie tintita
    - stabilirea profilului morbiditatii pe grupe de varsta, ranguri, dinamica si tendinte
    c) indicatori de eficienta
    - anual
        - cost mediu/indicator sintetic privind evaluarea statusului somatofunctional si adaptabilitatii copiilor si tinerilor in relatie cu factorii care le conditioneaza
        - cost mediu/cabinet medical scolar.

    Program: Supravegherea factorilor de risc din mediul de munca si de risc profesional (PN11)

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    - analiza nivelului factorilor de risc din mediul de munca
    - stabilirea nivelului riscului la angajatii expusi si antrenarea angajatilor expusi la adoptarea masurilor profilactice individuale
    - stabilirea impactului expunerii la noxe asupra sanatatii angajatilor
    - definitivarea strategiei medicale de reducere a bolilor profesionale si a morbiditatii cu incapacitate temporara de munca
    - cursuri de formare pentru medicii de medicina muncii implicati in supravegherea populatiei active expuse riscurilor profesionale si deplasarile aferente
    - cursuri pentru formarea asistentilor in domeniul medicinei muncii si deplasarile aferente
    - deplasari pentru derularea activitatilor de comunicare a riscurilor profesionale si a modalitatilor de diminuare
    - elaborarea indicatiilor practice pentru angajatori si difuzarea modelelor
    - screening in medicina sportiva si medicina muncii
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    1.2.1. Din bugetul de stat
    a) Cheltuieli materiale si servicii, in conditiile legii
    b) Cheltuieli de personal, in conditiile legii
    c) Cheltuieli de capital, in limita bugetului aprobat

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor

    a) indicatori fizici
    - trimestrial
        - numar de actiuni de supraveghere a factorilor de risc din mediul de munca si profesional
        - numar de actiuni de investigare a impactului expunerii la noxe din mediul de munca si profesional
        - numar de activitati de reducere a morbiditatii profesionale si a morbiditatii cu incapacitate temporara de munca
    b) indicatori de rezultate
    - incidenta bolilor profesionale - lunar
    - morbiditatea cu incapacitate temporara de munca - trimestrial
    c) indicatori de eficienta
    - anual
        - cost mediu/actiune de supraveghere a factorilor de risc din mediul de munca si profesional
        - cost mediu/actiune de investigare a impactului expunerii la noxe in mediul de munca si profesional
        - cost mediu/actiune de reducere a morbiditatii profesionale si a morbiditatii cu incapacitate temporara de munca
        - cost mediu/cabinet de medicina muncii si medicina sportiva.

    Program: Program national de imbunatatire a starii de sanatate a femeii si copilului si de planificare familiala (PN12)

    Subprogramul 12/1 - Programul national de planificare familiala si contraceptie
    Coordonator: Centrul de Planificare si Contraceptie "Prof. dr. Panait Sarbu"

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    - procurare si distributie de contraceptive gratuite
    - procurare si distributie de contraceptive cu plata
    - activitati de instruire si perfectionare a personalului
    - producere si tiparire de fise de contraceptie, registre zilnice de activitate si formulare de raportare
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    a) Cheltuieli materiale si servicii
    - medicamente utilizate in scop profilactic
    - reactivi si consumabile pentru teste de laborator si alte materiale sanitare consumabile si servicii, inclusiv cheltuieli pentru comunicatii (telefon, fax, e-mail)
    b) Cheltuieli de personal
    - cheltuieli de personal pentru realizarea activitatilor specifice programului
    - consultatii de planificare familiala pentru persoanele neasigurate
    - cheltuieli de deplasare pentru coordonarea si monitorizarea programului
    c) Cheltuieli de capital, conform bugetului aprobat
    - computer, imprimanta, fax

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor

    a) indicatori fizici
    - lunar
        - numar de utilizatori noi acceptori pe metode
        - numar de utilizatori continui pe metode
        - numar de fise de contraceptie tiparite
        - numar de registre zilnice de activitate tiparite
    b) indicatori de rezultate
    - trimestrial
        - numarul de unitati de contraceptive distribuite pe fiecare metoda, gratuit si cu plata
        - numar de persoane instruite
    c) indicatori de eficienta
    - trimestrial
        - cost mediu/utilizator de contraceptie
        - cost mediu/persoana instruita

    Subprogramul 12/2 - Modernizarea sistemului informational din asistenta prenatala
    Coordonator: Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucuresti

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    - elaborarea modelelor unice de inregistrare a consultatiei prenatale
    - aprobarea modelelor unice de catre Comisia Nationala de Obstetrica-Ginecologie
    - tiparirea a 1.000 de exemplare pentru a fi testate in 3 zone-pilot
    - repartitia documentelor si instruirea personalului
    - analiza experientei acumulate dupa testarea in centrele-pilot
    - elaborarea formei finale
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    a) Cheltuieli materiale si servicii
    - consumabile si servicii
    - comunicatii (telefon, fax, e-mail)
    b) Cheltuieli de personal
    - cheltuieli de deplasare pentru coordonarea si monitorizarea programului
    c) Cheltuieli de capital, conform bugetului aprobat
    - computer

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor

    a) indicatori fizici
    - trimestrial
        - numar de gravide care primesc "Caietul gravidei"
        - numar de fise de consultatie pentru gravida
    b) indicatori de rezultate
    - trimestrial
        - rata mortalitatii materne prin cauze obstetricale directe
        - numar de gravide cu risc obstetrical crescut luate in evidenta in acest sistem
    c) indicatori de eficienta
    - trimestrial
        - costul unui caiet al gravidei
        - costul unei fise de consultatie a gravidei.

    Subprogramul 12/3 - Profilaxia sindromului de izoimunizare Rh
    Coordonator: Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucuresti

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    - testarea grupei sangvine, a Rh la femeile primipare
    - 4 dozari de anticorpi antiD in timpul unei sarcini la primiparele Rh negative
    - testarea grup sangvin, Rh a copilului si efectuarea testelor Coombs direct si indirect
    - vaccinarea Rhesogamma 1.500 UI - 300 micrograme
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    Cheltuieli materiale si servicii
    - medicamente utilizate in scop profilactic, reactivi si consumabile pentru teste de laborator, alte materiale sanitare consumabile si servicii, inclusiv pentru comunicatii (telefon, fax, e-mail)

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor

    a) indicatori fizici
    - trimestrial
        - numar de gravide vaccinate cu imunoglobulina specifica
    b) indicatori de rezultate
    - trimestrial
        - disparitia fenomenului de izoimunizare la femei vaccinate
    c) indicatori de eficienta
    - trimestrial
        - cost mediu/vaccinare lauza
        - cost mediu/vaccinare postavortum
        - cost mediu/pachet de testare
        - cost mediu pentru tratament

    Subprogramul 12/4 - Profilaxia anemiei feriprive la gravide
    Coordonator: Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucuresti

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    1. Consultatii prenatale
    - luarea in evidenta a gravidei
    - determinarea hemoglobinei, hematocritului la 70% din gravidele luate in evidenta
    - depistarea gravidelor cu risc crescut de anemie
    2. Administrarea tratamentului profilactic la 30% din gravidele cu risc
    3. Monitorizarea gravidelor care au beneficiat de tratament profilactic
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    a) Cheltuieli materiale si servicii
    - medicamente utilizate in scop profilactic, reactivi si consumabile pentru teste de laborator, alte materiale sanitare consumabile si servicii, inclusiv pentru comunicatii (telefon, fax, e-mail)
    b) Cheltuieli de personal
    - cheltuieli de deplasare pentru coordonarea si monitorizarea programului

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor

    a) indicatori fizici
    - trimestrial
        - numar de gravide testate pentru depistarea anemiei
        - numar de gravide tratate profilactic cu preparate de fier
    b) indicatori de rezultate
    - trimestrial
        - frecventa gravidelor cu anemie
    c) indicatori de eficienta
    - trimestrial
        - cost mediu materiale sanitare/testare
        - cost mediu tratament profilactic/gravida.

    Subprogramul 12/5 - Profilaxia patologiei reproducerii umane prin diagnostic prenatal
    Coordonator: Clinica de Obstetrica-Ginecologie nr. 1 Cluj-Napoca

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    - crearea a 4 centre de diagnostic prenatal cu departamentele specifice
    - desfasurarea de activitati specifice de diagnostic prenatal
    - organizarea structurilor teritoriale de diagnostic prenatal
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    a) Cheltuieli materiale si servicii
    - medicamente utilizate in scop profilactic, reactivi si consumabile pentru teste de laborator, alte materiale sanitare consumabile si servicii inclusiv pentru comunicatii (telefon, fax, e-mail)
    b) Cheltuieli de capital, conform bugetului aprobat:
    - microscop cu unitate de fluorescenta cu aparat foto (3 bucati)
    - soft analiza cariotip (4 bucati)
    - microscop inversat (4 bucati)
    - incubator CO2 (4 bucati)
    - baie termostata cu afisaj digital (4 bucati)
    - hota flux laminar clasa III (3 bucati)
    - centrifuga 6.000 rpm (3 bucati)
    - microcentrifuga tuburi Eppendorf (o bucata)
    - pupinel (o bucata)
    - autoclav (o bucata)
    - pipete automate (8 bucati)
    - aparat electroforeza AND (o bucata)
    - sursa aparat electroforeza (o bucata)
    - PCR cycler (o bucata)
    - agitator magnetic (o bucata)
    - uscator gel electroforeza (o bucata)
    - membrana nitroceluloza (2 bucati)
    - standard blotter (o bucata)
    - echipament de birou (calculator, imprimanta, fax, copiator)

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor

    a) indicatori fizici
    - trimestrial
        - numar de femei gravide cu risc, testate pentru anomalii congenitale si pentru circumstante patologice ce pot induce afectiuni cu origine prenatala
    b) indicatori de rezultate
    - trimestrial
        - copii nascuti morti
        - copii nascuti cu anomalii congenitale
        - copii cu boli cu origine in perioada perinatala
    c) indicatori de eficienta
    - trimestrial
        - cost mediu/testare biochimica
        - cost mediu/testare imunologica
        - cost mediu/cariotip cuplu
        - cost mediu/cariotip sange fetal
        - cost mediu/cariotip lichid amniotic.

    Subprogramul 12/6 - Preventia cancerului de col uterin
    Coordonator: Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucuresti

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    1. prelevare frotiuri
    2. fixare
    3. colorare in coloratie Papanicolau
    4. modul de curs pentru instruirea a 5 citotehnicieni si 5 citopatologi
    5. interpretare in sistemul Bethesda
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    a) Cheltuieli materiale si servicii
    - reactivi si consumabile pentru teste de laborator, alte materiale sanitare consumabile si servicii, inclusiv comunicatii (telefon, fax, e-mail)
    b) Cheltuieli de personal
    - cheltuieli de personal pentru realizarea activitatilor specifice programului
    - cheltuieli de deplasare pentru coordonarea si monitorizarea programului

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor

    a) indicatori fizici
    - trimestrial
        - numar de femei testate citologic
    b) indicatori de rezultate
    - trimestrial
        - incidenta leziunilor preneoplazice de col uterin la populatia-tinta
        - incidenta cancerului de col uterin in populatia-tinta
    c) indicatori de eficienta
    - trimestrial
        - cost mediu/test screening
        - cost mediu/program training
        - coeficient prezentare la screening in teritoriul programului.

    Subprogramul 12/7 - Preventia patologiei determinate de instalarea menopauzei
    Coordonator: Clinica de Obstetrica-Ginecologie "Dr. I. Cantacuzino" Bucuresti

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    1. identificarea grupului de testat
    2. evaluarea statusului de sanatate generala a femeii de catre medicul de familie
    3. evaluarea statusului genito-mamar de catre medicul ginecolog
    4. evaluarea statusului metabolic, cardiovascular si a masei osoase a femeii
    5. instituirea terapiei de substitutie la femeile eligibile
    6. monitorizarea femeilor cu terapie de substitutie
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    a) Cheltuieli materiale si servicii
    - medicamente utilizate in scop profilactic, reactivi si consumabile pentru teste de laborator, alte materiale sanitare consumabile si servicii, inclusiv pentru comunicatii (telefon, fax, e-mail)
    b) Cheltuieli de capital, conform bugetului aprobat
    - osteodensimetru cu ultrasunete

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor

    a) indicatori fizici
    - lunar si trimestrial
        - numar de femei testate
        - numar de cazuri de sindrom climacteric
        - numar de cazuri de atrofie vaginala
        - numar de cazuri de osteoporoza
        - numar de cazuri de risc cardiovascular
    b) indicatori de rezultate
    - lunar si trimestrial
        - incidenta sindromului climacteric
        - incidenta atrofiei vaginale
        - incidenta tulburarilor de osteoporoza
        - incidenta riscului cardiovascular
    c) indicatori de eficienta
    - lunar si trimestrial
        - cost/evaluare/femeie
        - cost/terapie/femeie.

    Subprogramul 12/8 - Profilaxia, diagnosticul si tratamentul infertilitatii
    Coordonator: Clinica de Obstetrica-Ginecologie "Bega"

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    1. stabilirea si standardizarea protocoalelor de diagnostic al sterilitatii de cuplu
    2. investigarea complexa a cuplurilor sterile
    3. recomandarea tratamentului adecvat diagnosticului
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    a) Cheltuieli materiale si servicii
    - consumabile si servicii, inclusiv pentru comunicatii (telefon, fax, e-mail)
    b) Cheltuieli de capital
    - aparat pentru diagnosticul si tratamentul infertilitatii masculine

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor

    a) indicatori fizici
    - trimestrial
        - numar de protocoale de diagnostic
    b) indicatori de rezultate
    - numar de cupluri luate in evidenta in acest sistem
    c) indicatori de eficienta
    - cost mediu/cuplu luat in evidenta.

    Subprogramul 12/9 - Profilaxia astmului bronsic la copil
    Coordonator: Spitalul Clinic de Copii "Dr. Victor Gomoiu" Bucuresti

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    1. identificarea persoanelor cu responsabilitati in cadrul subproiectului
    2. culegerea datelor
    3. intocmirea bazei de date cu reactualizare lunara
    4. stabilirea conduitei profilactice (necesarul de produse medicamentoase)
    5. stabilirea modalitatii de procurare si distributie
    6. raportarea lunara a rezultatelor de catre medicii implicati in derularea programului
    7. evaluarea de etapa a programului cu solicitare de fonduri
    8. evaluarea finala cu intocmirea proiectului PN12/1 pentru anul urmator
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    a) Cheltuieli materiale si servicii
    - medicamente utilizate in scop profilactic, reactivi si consumabile pentru teste de laborator, alte materiale sanitare consumabile si servicii, inclusiv pentru comunicatii (telefon, fax, e-mail)
    b) Cheltuieli de capital, conform bugetului aprobat
    - spirometre in centrele de implementare a subprogramului - 2.000 de spacere

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor

    a) indicatori fizici
    - trimestrial
        - numar de copii cuprinsi in screening anamnestic si clinic
        - numar de copii testati pentru astm bronsic
        - numar de copii inclusi in preventia secundara
        - numar de copii cuprinsi in formele de educatie pentru sanatate
    b) indicatori de rezultate
    - trimestrial
        - scaderea morbiditatii prin astm bronsic la copiii cu varste cuprinse intre 6 - 16 ani
    c) indicatori de eficienta
    - trimestrial
        - cost/copil nou-diagnosticat
        - cost/copil cuprins in preventia secundara
        - cost/copil instruit.

    Subprogramul 12/10 - Preventia encefalopatiei la copii, cauzata de fenilcetonurie si hipotiroidism congenital
    Coordonator: Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucuresti

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    - recoltarea sangelui de la toti nou-nascutii din maternitati
    - transmiterea probelor si a datelor individuale la laboratoarele de referinta
    - efectuarea testului bacteriologic Guthrie
    - efectuarea testului RIA - TSH n.n., respectiv Delphia - TSH n.n.
    - identificarea suspectilor
    - infirmarea/confirmarea cazurilor suspecte
    - luarea in evidenta a bolnavilor confirmati
    - initierea tratamentului profilactic
    - dispensarizarea cazurilor confirmate
    - sfatul genetic acordat familiilor in cauza
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    a) Cheltuieli materiale si servicii
    - medicamente utilizate in scop profilactic, reactivi si consumabile pentru teste de laborator, alte materiale sanitare consumabile si servicii, comunicatii (telefon, fax, e-mail)
    b) Cheltuieli de personal
    - cheltuieli de personal pentru realizarea activitatilor specifice programului
    - cheltuieli de deplasare pentru coordonarea si monitorizarea programului

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor

    a) indicatori fizici
    - trimestrial
        - numar de nou-nascuti testati PKU
        - numar de nou-nascuti testati HTC
        - numar de bolnavi PKU diagnosticati pe centre
        - numar de bolnavi HTC diagnosticati pe centre
    b) indicatori de rezultate
    - trimestrial
        - mortalitatea infantila prin PKU
        - mortalitatea infantila prin HTC
        - frecventa encefalopatiei fenilpiruvice la copiii diagnosticati si luati in evidenta cu PKU
        - tulburari ale dezvoltarii somatice si neuropsihice la copiii diagnosticati si luati in evidenta cu HTC
    c) indicatori de eficienta
    - trimestrial
        - cost mediu/reactivi pentru o testare TSH
        - cost mediu/screening pentru o testare PKU
        - cost mediu/program integral screening PKU + HTC pentru un nou-nascut.

    Subprogramul 12/11 - Profilaxia malnutritiei la prematuri
    Coordonator: Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucuresti

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    1. organizarea echipei de lucru
    2. identificarea copiilor care necesita preparate dietetice specifice
    3. administrarea laptelui - formula speciala pentru prematuri
    4. monitorizarea dezvoltarii copiilor
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    a) Cheltuieli materiale si servicii
    - medicamente utilizate in scop profilactic, reactivi si consumabile pentru teste de laborator, alte materiale sanitare consumabile si servicii, comunicatii (telefon, fax, e-mail)
    b) Cheltuieli de capital, in limita bugetului aprobat
    - calculator

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor

    a) indicatori fizici
    - trimestrial
        - numar de prematuri cu grad >/= II
        - numar de prematuri monitorizati
        - numar de decese la prematurii cu grad >/= II
    b) indicatori de rezultate
    - trimestrial
        - frecventa prematurilor cu grad > +II care au beneficiat de preparate dietetice specifice
        - scaderea mortalitatii neonatale precoce
    c) indicatori de eficienta
    - trimestrial
        - cost mediu/copil tratat.

    Subprogramul 12/12 - Profilaxia sindromului de detresa respiratorie la nou-nascutii prematur
    Coordonator: Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucuresti

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    1. alegerea compartimentelor de terapie intensiva neonatala unde se desfasoara subprogramul
    2. alegerea echipelor care implementeaza subprogramul
    3. stabilirea criteriilor de selectie a populatiei-tinta
    4. elaborarea metodologiei de lucru pentru efectuarea profilaxiei
    5. identificarea prematurilor cu VG < 30 de saptamani care sa beneficieze de profilaxie
    6. efectuarea profilaxiei cu surfactant la prematurii cu VG < 30 de saptamani
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    Cheltuieli materiale si servicii
    - medicamente utilizate in scop profilactic, reactivi si consumabile pentru teste de laborator, alte materiale sanitare consumabile si servicii, comunicatii (telefon, fax, e-mail)

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor

    a) indicatori fizici
    - trimestrial
        - prematuri G =/< 1.500 g VG =/< 30 de saptamani
        - prematuri care beneficiaza de profilaxie
        - total nasteri
        - numar total de prematuri
        - mortalitate neonatala
        - mortalitate neonatala la prematurii care beneficiaza de profilaxie
    b) indicatori de rezultate
    - trimestrial
        - scaderea indicatorului de mortalitate la prematuri G =/< 1.500 g VG =/< 30 de saptamani
        - mortalitatea neonatala
        - ponderea prematurilor care beneficiaza de profilaxie
    c) indicatori de eficienta
    - trimestrial
        - cost mediu profilaxie/prematur tratat.

    Subprogramul 12/13 - Profilaxia complicatiilor evolutive din hepatita B si C la copil
    Coordonator: Clinica de Pediatrie II Iasi, Spitalul de copii "Sfanta Maria"

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    1. identificarea pacientilor (1 - 18 ani) cu diagnosticul de hepatita cronica postvirala
    2. tratamentul a 28 de copii/an in fiecare centru implicat
    3. monitorizarea raspunsului terapeutic
    4. evaluarea finala a schemei de tratament si evaluari periodice postterapeutice
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    Cheltuieli materiale si servicii
    - medicamente utilizate in scop profilactic

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor

    a) indicatori fizici
    - lunar si trimestrial
        - numar de pacienti diagnosticati cu hepatita cronica postvirala in centrele postuniversitare
        - numar de pacienti tratati
        - investigatii biochimice
        - investigatii virusologice
        - investigatii histologice
    b) indicatori de rezultate
    - lunar si trimestrial
        - numar de bolnavi cu raspuns favorabil clinic
        - numar de bolnavi cu seroconversie Hbe
        - numar de bolnavi cu seroconversie Hbs
        - scaderea incarcaturii virale B si C
        - ameliorare histologica
    c) indicatori de eficienta
    - lunar si trimestrial
        - cost/hepatita B tratata cu Interferon alfa
        - cost/hepatita B tratata cu Zeffix.

    Subprogramul 12/14 - Profilaxia malnutritiei prin combaterea diareei cronice si a sindromului de malabsorbtie
    Coordonator: Clinica de Pediatrie III Iasi, Spitalul de copii "Sfanta Maria"

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    1. informarea corecta prin instructaj a medicilor specialisti din centrele implicate
    2. informarea si perfectionarea medicilor de familie privind diareea cronica
    3. testarea cunostintelor mamelor legate de tehnica alimentatiei
    4. editarea unui pliant despre diareea cronica
    5. recuperare nutritionala
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    Cheltuieli materiale si servicii
    - medicamente utilizate in scop profilactic, consumabile si servicii

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor

    a) indicatori fizici
    - trimestrial
        - numar de copii cu varsta cuprinsa intre 0 - 1 an cu diagnostic de diaree cronica
        - numar de copii cu varsta cuprinsa intre 1 - 3 ani monitorizati pentru diaree cronica
        - numar de copii tratati pentru malnutritie proteincalorica
        - numar de copii cu varsta cuprinsa intre 0 - 3 ani decedati dintr-o cauza asociata, favorizata de malnutritie
        - indice de urmarire a copiilor
        - numar de copii diagnosticati cu MPC si monitorizati/numar total de copii prin MPC cu diaree
        - indice de cuprindere a mamelor in forme de educatie pentru sanatate
        - numar de mame instruite/numar total de mame cu copii cu diaree cronica internati
    b) indicatori de rezultate
    - trimestrial
        - frecventa malnutritiei la copiii cu diaree cronica
        - numar de copii cu MPC/numar de copii cu diaree cronica
    c) indicatori de eficienta
    - trimestrial
        - cost mediu/caz tratat.

    Subprogramul 12/15 - Reducerea mortalitatii infantile si juvenile prin depistarea precoce a copiilor cu mucoviscidoza (fibroza chistica) si ameliorarea calitatii vietii acestora prin profilaxia specifica a complicatiilor
    Coordonator: Clinica de Pediatrie II Timisoara (Centrul de Mucoviscidoza)

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    1. elaborarea si transmiterea catre directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, a normelor tehnice
    2. stabilirea circuitului informational
    3. achizitionarea a 3 aparate pentru testul sudorii, electronice, cu citire rapida, pentru centrele universitare
    4. achizitionarea de kituri pentru 6 aparate
    5. alcatuirea bazei de date referitoare la bolnavii depistati
    6. instituirea tratamentului profilactic la copiii diagnosticati conform recomandarilor
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    a) Cheltuieli materiale si servicii
    - medicamente utilizate in scop profilactic, reactivi si consumabile pentru teste de laborator, alte materiale sanitare
    b) Cheltuieli de capital, conform bugetului aprobat
    - aparate pentru testul sudorii

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor

    a) indicatori fizici
    - lunar si trimestrial
        - cazuri noi de MV diagnosticate pe grupe de varsta
        - numar de bolnavi pe grupe de varsta in tratament cu rh-DN-asa
        - numar de decese prin MV pe grupe de varsta
        - numar de cazuri care necesita schema completa de tratament la domiciliu din totalul bolnavilor aflati in evidenta
        - numar de bolnavi care au necesitat internare din totalul bolnavilor aflati in evidenta
    b) indicatori de rezultate
    - lunar si trimestrial
    La bolnavii tratati conform recomandarilor:
    - varsta medie de instalare a emfizemului pulmonar
    - media varstei de achizitie a infectiei cu pseudomonas si/sau stafilococ
    - media bolnavilor care necesita doze uzuale de enzime pancreatice
    - media bolnavilor care nu au dezvoltat hepatopatie manifesta biologic si paraclinic
    - media bolnavilor fara bronsiectazii, pe grupe de varsta
    - rata de mortalitate prin MV
    - rata de supravietuire
    - media bolnavilor cu VEMS normal
    c) indicatori de eficienta
    - lunar si trimestrial
        - cost mediu/pacient testat (inclusiv cei care se dovedesc cu TS normal)
        - cost mediu/pacient tratat fara Pulmozyme (rh-DN-asa)
        - cost mediu/pacient tratat inclusiv cu Pulmozyme.

    Subprogramul 12/16 - Profilaxia manifestarilor clinice la bolnavii cu hemofilie
    Coordonator: Spitalul Clinic de Copii nr. 3 "Louis Turcanu", Timisoara

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    - formarea echipei de proiect
    - formarea echipei de lucru
    - informarea medicilor pediatri in legatura cu raportarea cazurilor de hemofilie la copiii cu varsta cuprinsa intre 2 - 18 ani
    - crearea si intretinerea bazei de date a copiilor cu varsta cuprinsa intre 2 - 18 ani, cu hemofilie
    - analiza lunara a datelor
    - documentare in legatura cu modalitatea de realizare a profilaxiei complicatiilor in hemofilie, pe plan mondial
    - focus group pentru elaborarea ghidului de preventie
    - tiparirea ghidului de preventie
    - diseminarea ghidului de preventie
    - tratament de substitutie cu factor VIII, respectiv IX
    - distribuirea tratamentului in toate judetele
    - analiza arborelui genealogic si sfatul genetic
    - evaluare intermediara si evaluare finala
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    Cheltuieli materiale si servicii
    - medicamente utilizate in scop profilactic, reactivi si consumabile pentru teste de laborator, alte materiale sanitare consumabile si servicii

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor

    a) indicatori fizici
    - trimestrial
        - numar de persoane cuprinse in registrul de hemofilie, copii cu varsta cuprinsa intre 2 - 18 ani
        - numar de copii tratati profilactic, conform ghidului de preventie
    b) indicatori de rezultate
    - trimestrial
        - mortalitatea specifica prin hemofilie
    c) indicatori de eficienta
    - trimestrial
        - cost mediu/tratament.

    Subprogramul 12/17 - Profilaxia anemiei feriprive la copil
    Coordonator: Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucuresti

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    1. instruirea medicilor de familie cu privire la prevenirea malnutritiei
    2. procurarea preparatelor de fier
    3. centralizarea datelor primite de la directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti
    4. informarea medicilor de familie privind importanta prevenirii anemiei carentiale
    5. determinarea hemoglobinei la copiii in varsta de 1 an care au primit suplimentare cu fier
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    Cheltuieli materiale si servicii
    - medicamente utilizate in scop profilactic, inclusiv pentru comunicatii (telefon, fax, e-mail)

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor

    Raportarea indicatorilor se va face astfel:
    a) indicatori fizici
    - trimestrial
        - numar de copii tratati profilactic
        - numar de copii testati Hb
        - numar de medici cuprinsi in programul de instruire
    b) indicatori de rezultate
    - trimestrial
        - scaderea prevalentei anemiei la sugar
    c) indicatori de eficienta
    - trimestrial
    Cost mediu testare Hb/sugar
    Cost mediu tratament profilactic/un sugar
    - cu greutate la N > 2.500 g
    - cu greutate la N < 2.500 g.

    Subprogramul 12/18 - Profilaxia rahitismului carential al copilului
    Coordonator: Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucuresti

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    1. procurarea produsului de vitamina D
    2. profilaxia cazurilor noi
    3. instruirea mamelor
    4. centralizarea datelor din Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului "Prof. dr. Alfred Rusescu" Bucuresti si a celor raportate de directiile de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    Cheltuieli materiale si servicii
    - medicamente utilizate in scop profilactic, inclusiv pentru comunicatii (telefon, fax, e-mail)

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor
    a) indicatori fizici
    - lunar
        - numar de copii cu varsta cuprinsa intre 0 - 3 ani - cazuri noi - care au primit tratament preventiv
    b) indicatori de rezultate
    - lunar
        - scaderea frecventei rahitismului la copilul cu varsta cuprinsa intre 0 - 3 ani
    c) indicatori de eficienta
    - lunar
        - cost mediu/copil cu varsta cuprinsa intre 0 - 1 an
        - cost mediu/copil cu varsta cuprinsa intre 1 - 3 ani.

    Subprogramul 12/19 - Preventie primara, secundara si tertiara, imunodeficientele primare umorale
    Coordonator: Spitalul Clinic de Copii nr. 3 "Louis Turcanu", Timisoara

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    - formarea echipei de proiect
    - formarea echipei de lucru
    - informarea medicilor pediatri in legatura cu raportarea cazurilor de IDP
    - crearea si intretinerea bazei de date pentru IDP
    - screening pentru IDP in familiile cu cazuri IDP cunoscute
    - tratament profilactic in concordanta cu normele metodologice
    - distribuirea tratamentului in toate judetele
    - evaluare intermediara si finala
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    Cheltuieli materiale si servicii
    - medicamente utilizate in scop profilactic

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor
    a) indicatori fizici
    - trimestrial
        - numar de copii luati in evidenta
        - numar de copii tratati profilactic
    b) indicatori de rezultate
    - trimestrial
        - mortalitatea specifica prin IDP
    c) indicatori de eficienta
    - trimestrial
        - cost mediu pentru tratament.

    Subprogramul 12/20 - Profilaxia sindroamelor genetice cu markeri somatici caracteristici
    Coordonator: Spitalul Clinic de Copii "Sfanta Maria" Iasi, Cabinetul de boli genetice

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    1. proiectarea si fundamentarea unei retele de centre si unitati de genetica medicala
    2. optimizarea diagnosticului precoce, prevenirea complicatiilor si ameliorarea calitatii vietii pacientilor cu sindrom genetic cu marker somatic
    3. scaderea incidentei nasterii de copii afectati cu sindrom genetic cu marker somatic in familiile cu risc genetic crescut
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    a) Cheltuieli materiale si servicii
    - medicamente utilizate in scop profilactic, reactivi si consumabile pentru teste de laborator, alte materiale sanitare consumabile si servicii, comunicatii (telefon, fax, e-mail)
    b) Cheltuieli de personal
    - cheltuieli de personal pentru realizarea activitatilor specifice programului
    - cheltuieli de deplasare pentru coordonarea si monitorizarea programului

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor

    a) indicatori fizici
    - trimestrial
        - numar de copii cu anomalii congenitale +/- markeri somatici evaluati clinic si paraclinic
        - numar de copii analizati citogeneticumar, evaluati biochimic, histoimunologic si molecular
    b) indicatori de rezultate
    - trimestrial
        - numar de copii identificati cu boli/sindroame cu markeri somatici
        - numar de parinti carora li s-a acordat sfatul genetic
        - numar de persoane cu risc genetic crescut, identificate printre rudele de gradul I sau II ale probantilor
        - numar de bolnavi monitorizati/recuperati
    c) indicatori de eficienta
    - cost mediu/tratament.

    Subprogramul 12/21 - Diagnosticul si interventia precoce in tulburarile de dezvoltare pentru prevenirea patologiei neuropsihice la copil
    Coordonator: Clinica de Neuropsihiatrie a Copilului si Adolescentului Cluj-Napoca

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    1. cursuri si activitati de training pentru medici
    2. stabilirea diagnosticului clinic
    3. investigatii paraclinice in vederea stabilirii diagnosticului patologic si etiologic
    4. examinari clinice suplimentare
    5. terapie medicamentoasa, simptomatica, neurocoroboranta
    6. terapie kineziologica
    7. terapie oro-faciala
    8. terapie de stimulare multisenzoriala
    9. terapie logopedica
    10. pregatirea psihologica a familiei, in principal a mamei
    11. pregatirea mamei pentru preluarea la domiciliu a terapiei kineziologice si a terapiei de stimulare multisenzoriala
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    a) Cheltuieli materiale si servicii
    - medicamente utilizate in scop profilactic, reactivi si consumabile pentru teste de laborator, alte materiale sanitare consumabile si servicii, comunicatii (telefon, fax, e-mail)
    b) Cheltuieli de personal
    - cheltuieli de personal pentru realizarea activitatilor specifice programului
    - cheltuieli de deplasare pentru coordonarea si monitorizarea programului
    c) Cheltuieli de capital, conform bugetului aprobat
    - electroencefalograf

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor

    a) indicatori fizici
    - trimestrial
        - prevalenta bolilor structurale cerebrale
        - prevalenta paraliziilor cerebrale
        - prevalenta disfunctiilor motorii
        - prevalenta disfunctiilor cerebrale minime
        - tulburari de dezvoltare a vorbirii
        - tulburari de dezvoltare a limbajului
        - retard mental sever
        - retard mental usor
        - patologie neuropsihica
        - paralizii cerebrale
    b) indicatori de rezultate
    - trimestrial
        - gradul de dezvoltare motor
        - reducerea spasticitatii
        - reducerea posturilor patologice
        - reducerea miscarilor involuntare
        - cresterea abilitatilor in indemanare
        - gradul de independenta
        - nivelul de intelegere si folosire a limbajului
        - nivelul de dezvoltare a perceptiei
        - gradul de dezvoltare a comportamentului social
        - cresterea performantelor intelectuale
    c) indicatori de eficienta
    - trimestrial
        - cost/mod de formare
        - cost/copil.

    Subprogramul 12/22 - Prevenirea recurentei crizelor in epilepsiile copilului si adolescentului si ameliorarea calitatii vietii acestora prin profilaxia specifica a complicatiilor
    Coordonator: Clinica de neurologie pediatrica a Spitalului Clinic de Psihiatrie "Prof. dr. Al. Obregia" Bucuresti

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    1. constituirea echipei
    2. elaborarea si multiplicarea fisei copilului cu epilepsie si a protocoalelor
    3. diagnosticul precoce si precis de epilepsie
    4. asigurarea unui tratament adecvat
    5. completarea fisei copilului cu epilepsie
    6. monitorizarea evolutiei copiilor cu diagnostic nou de epilepsie
    7. formarea continua a personalului medical implicat
    8. evaluarea rezultatelor
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    a) Cheltuieli materiale si servicii
    - medicamente utilizate in scop profilactic, reactivi si consumabile pentru teste de laborator, alte materiale sanitare consumabile si servicii, comunicatii (telefon, fax, e-mail)
    b) Cheltuieli de personal pentru realizarea activitatilor specifice programului si cheltuieli de deplasare pentru coordonarea si monitorizarea programului
    c) Cheltuieli de capital, conform bugetului aprobat
    - echipament de birou (calculator, imprimanta, fax, copiator)

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor

    a) indicatori fizici
    - trimestrial
        - numar de cazuri noi cu diagnostic de epilepsie
        - populatia cu varste cuprinse intre o luna - 18 ani din regiunile mentionate
        - numar de copii cu epilepsie nou-diagnosticata, care au recurente sub tratament
        - numar de copii cu epilepsie nou-diagnosticata, care fac complicatii
        - numar de cursuri realizate pentru formare
    b) indicatori de rezultate
    - trimestrial
        - frecventa cazurilor noi (incidenta)
        - frecventa cazurilor cu recurente
        - frecventa cazurilor cu complicatii
        - numar de persoane formate
    c) indicatori de eficienta
    - trimestrial
        - cost mediu/caz investigat si tratat.

    Program: Sanatatea mintala si profilaxia in patologia psihiatrica si psihosociala (PN13)

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    Programe de training
    - curs de formare pentru medicii de familie selectionati (300 de medici de familie pentru Bucuresti)
    - curs de instruire pentru personalul indrumator in activitati de ergoterapie
    - dezvoltarea serviciilor pentru reabilitarea psihosociala - forme alternative de terapie: ergoterapie si terapie ocupationala. Folosirea muncii in scop terapeutic necesita o baza materiala corespunzatoare si personal cu pregatire corespunzatoare.
    Asigurarea medicamentelor antipsihotice moderne pentru bolnavii cu schizofrenie
    Asigurarea medicamentelor antidepresive moderne pentru bolnavii cu episod depresiv major
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    1.2.1. Din bugetul de stat
    a) Cheltuieli materiale si servicii pentru terapie ocupationala si procurarea de echipament de protectie necesar activitatii de ergoterapie pentru bolnavi, material sportiv, echipamente sportive pentru activitati in aer liber, amenajari, imbunatatiri ale spatiilor si instalatiilor, precum si alte mijloace materiale si echipamente de protectie pentru bolnavi, in functie de specificul activitatii ergoterapeutice stabilite de spital
    - materiale de curs si materiale informative
    b) Cheltuieli de personal
    - drepturile banesti ale lectorilor, conform reglementarilor in vigoare
    - deplasari pentru monitorizarea programului
    c) Cheltuieli de capital - in limita bugetului disponibil si cu aprobarea directiei coordonatoare din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei
    - utilaje si instalatii pentru ateliere de arta si meserii (pirogomat, modelare, desen, cusut, tesut, olarit, activitate gospodareasca, pictura etc.)
    - aparatura audio-video, carti, reviste, jocuri distractive pentru activitati cultural-educative si alte materiale, in functie de activitatile ergoterapeutice
    1.2.2. Din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate
    Cheltuieli materiale si servicii
    - medicamente antipsihotice moderne pentru bolnavii cu schizofrenie
    - medicamente antidepresive moderne pentru bolnavii cu episod depresiv major

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor

    Raportarea indicatorilor si a evolutiei cazurilor se va realiza prin centrele universitare ale coordonatorilor regionali, dupa urmatoarea arondare:
    Centrul universitar Bucuresti: Bucuresti, Arges, Brasov, Dambovita, Ialomita, Prahova, Vrancea, Ilfov, Calarasi, Giurgiu, Teleorman, Constanta, Tulcea, astfel:
    - pentru tratamentul cu antipsihotice moderne in primul episod de schizofrenie si pentru tratamentul cu antidepresive moderne in episodul depresiv major - Spitalul Clinic de Psihiatrie "Prof. dr. Al. Obregia"
    Centrul universitar Craiova: Valcea, Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, astfel:
    - pentru tratamentul cu antipsihotice moderne in primul episod de schizofrenie si pentru tratamentul cu antidepresive moderne in episodul depresiv major - Spitalul de Psihiatrie Craiova
    Centrul universitar Timisoara: Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis, astfel:
    - pentru tratamentul cu antipsihotice moderne in primul episod de schizofrenie si pentru tratamentul cu antidepresive moderne in episodul depresiv major - Clinica Psihiatrica Timisoara
    Centrul universitar Targu Mures: Alba, Bistrita-Nasaud, Mures, Sibiu, Covasna, Harghita, astfel:
    - pentru tratamentul cu antipsihotice moderne in primul episod de schizofrenie si pentru tratamentul cu antidepresive moderne in episodul depresiv major - Clinicile Psihiatrice I si II Targu Mures
    Centrul universitar Cluj-Napoca: Bihor, Cluj, Maramures, Satu Mare, Salaj, astfel:
    - pentru tratamentul cu antipsihotice moderne in primul episod de schizofrenie si pentru tratamentul cu antidepresive moderne in episodul depresiv major - Spitalul de Neurologie si Psihiatrie Cluj-Napoca.
    Centrul universitar Iasi: Bacau, Botosani, Braila, Galati, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui, astfel:
    - pentru tratamentul cu antipsihotice moderne in primul episod de schizofrenie si pentru tratamentul cu antidepresive moderne in episodul depresiv major - Spitalul "Socola" Iasi
    Coordonatorii regionali vor raporta in intervalul 10 - 15 al lunii urmatoare coordonatorului national:
    - Spitalul de Psihiatrie Craiova - pentru tratamentul cu antipsihotice moderne in primul episod de schizofrenie
    - Spitalul Socola Iasi pentru tratamentul cu antidepresive moderne in episodul depresiv major
    Acestia vor transmite datele centralizate pana la data de 20 a lunii urmatoare presedintelui Comisiei Nationale de Psihiatrie
    Raportarea indicatorilor se va face astfel:
    a) indicatori fizici
    - numar de bolnavi cu schizofrenie tratati - lunar
    - numar de bolnavi cu episod depresiv major tratati - lunar
    - numar de programe de instruire in sanatatea mintala - trimestrial
    - numar de centre de ergoterapie - anual
    b) indicatori de rezultate
    - numar de medici care au promovat cursul de pregatire
    - numar de bolnavi diagnosticati cu forme subsindromice de depresie si schizofrenie
    - numar de bolnavi resocializati
    - durata medie de spitalizare
    - numar de bolnavi fara efecte secundare
    - numar de bolnavi cu recaderi
    c) indicatori de eficienta
    - cost mediu/program de instruire in sanatatea mintala
    - cost mediu/centru ergoterapie
    - cost mediu/bolnav cu schizofrenie
    - cost mediu/bolnav cu episod depresiv major.

    Program: Preventia geriatrica si protectia varstnicului (PN14)

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    - screening al grupei populationale in varsta de 45 - 65 de ani, pentru a depista riscul de aparitie a bolilor cu implicatie majora in accelerarea procesului de imbatranire pentru un lot de 1.500 de pacienti care prezinta factori de risc
    - evaluare clinica si paraclinica a lotului pentru depistarea dislipidemiilor, afectiunilor cardiovasculare si osteoporozei
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    Din bugetul de stat
    a) Cheltuieli materiale si servicii
    b) Cheltuieli de capital - in limita bugetului disponibil si cu aprobarea directiei coordonatoare din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei
    - echipamente pentru evaluarea dislipidemiilor (Spectrofotometru, aparat pentru monitorizarea ambulatorie a EKG si a TA)
    - echipamente pentru masurarea densitatii osoase - DEXA (absorbtie bifotonica cu raze X)

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor

    a) indicatori fizici
    - trimestrial
        - numar examene screening
        - numar de persoane varstnice monitorizate
    b) indicatori de rezultate
    - trimestrial
        - reducerea mortalitatii specifice pe cauze de boala la grupa de varsta de peste 65 de ani
    c) indicatori de eficienta
    - trimestrial
        - cost mediu/persoana varstnica testata si monitorizata.

    Program: Prevenirea si combaterea bolilor cardiovasculare (PN15)

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    Screening pentru determinarea prevalentei insuficientei cardiace la:
    - populatia generala a sectorului 3 Bucuresti (Centrul 1) si a municipiului Cluj-Napoca (Centrul 2) (900 de persoane/centru);
    - populatia din caminele de batrani din Bucuresti (850 de persoane)
    Screening pentru depistarea factorilor de risc (dislipidemia si hiperglicemia) pentru bolile cardiovasculare la populatia orasului Urziceni, la grupa de varsta cuprinsa intre 16 - 25 de ani; Screening pentru determinarea prevalentei hipertensiunii arteriale la 850 - 1.000 de persoane/centru din populatia generala a sectorului 2 Bucuresti (Centrul 1) si a municipiului Craiova (Centrul 2) (850 - 1.000 de persoane/centru); screeningurile se vor efectua conform protocolului elaborat de Comisia Nationala de Cardiologie; screening pentru depistarea factorilor de risc pentru bolile cronice, conform metodologiei CINDI in judetele: Hunedoara, Bistrita-Nasaud, Dolj, Neamt, Sibiu, Ilfov, la populatia cu varsta cuprinsa intre 20 - 65 de ani
    Educatie individuala si in grup a pacientilor cu factori de risc, corectarea factorilor de risc modificabili (fumat, alcool, alimentatie, sedentarism, stres, colesterol, hipertensiune, obezitate), insusirea unui stil de viata sanatos
    Asigurarea in spital a materialelor sanitare si a unor medicamente specifice chirurgiei cardiovasculare, cardiologiei interventionale, electrofiziologiei si pacemakere
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    1.2.1. Din bugetul de stat
    a) Cheltuieli materiale si servicii
    - reactivi necesari pentru efectuarea analizelor in cadrul screeningului
    - materiale consumabile, informationale, editare de pliante de popularizare a factorilor de risc cardiovasculari, cheltuieli pentru repararea sondelor de ecocardiograf
    - cheltuieli pentru procurare de software, licente, anexe computere (memorie, hard disc)
    b) Cheltuieli de personal
    - drepturi banesti si de deplasare pentru personalul implicat in derularea programului
    c) Cheltuieli de capital - in limita bugetului disponibil si cu aprobarea directiei coordonatoare din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei
    - echipament necesar efectuarii screeningului (analizoare biochimice, EKG portabil, ecocardiograf portabil, calculatoare, soft), echipamente implantabile de monitorizare si preventie pentru persoanele cu risc de moarte subita, calculator pentru prelucrare imagini angiografice, imprimanta performanta pentru materiale de educatie
    1.2.2. Din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate
    Cheltuieli materiale si servicii
    - materiale sanitare pentru chirurgie cardiovasculara (oxigenatoare, valve, materiale de sutura, materiale pentru terapie intensiva cardiaca etc.), pentru cardiologie interventionala (sonde, catetere, ghiduri, baloane de angioplastie, stenturi, sonde de electrostimulare, sonde de explorare electrofiziologica, sonde pentru ablatie, pacemakere, defibrilatoare implantabile etc.) si materiale conexe necesare procedurilor de angioplastie si cateterism cardiac
    - medicamente, inclusiv antitrombotice injectabile, substante de contrast nonionice

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor

    a) indicatori fizici
    - lunar
        - numar de bolnavi pe tipuri de interventii
    - trimestrial
        - numar de teste screening boli cardiovasculare
        - numar de studii
        - numar de programe de pregatire a personalului medical
        - numar de materiale editate pentru promovarea sanatatii
    b) indicatori de rezultate
    - trimestrial
        - incidenta prin boli cardiovasculare
        - mortalitatea specifica prin boli cardiovasculare
    c) indicatori de eficienta
    - trimestrial
        - cost mediu/screening
        - cost mediu/studiu
        - cost mediu/program de pregatire
        - cost mediu/publicatie
        - cost mediu/bolnav, pe tipuri de interventie.

    Program: Preventia in patologia nefrologica si dializa renala (PN16)

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    - screening la populatia cu varsta cuprinsa intre 7-25 de ani
    - Examinare clinica:
    Dispensarizare pentru principalele nefropatii (la perioade de):
    - glomerunefritele acute: evaluare postinternare la o luna, 3 luni, 6 luni, 12 luni;
    - glomerunefritele cronice fara IRC: evaluare la un interval de 3 luni;
    - pielonefrita cronica: evaluare la un interval de 3 luni;
    - boala litiazica reno-urinara: evaluare la un interval de 6 luni;
    - afectiuni congenitale renale: evaluare la un interval de 6 luni;
    - elaborarea de materiale si realizarea unor actiuni cu caracter informativ adresate populatiei, referitoare la modul de prevenire a bolilor renale si a complicatiilor acestora.
    Crearea unui sistem de dispensarizare prin:
    - realizarea unui nomenclator cu afectiunile care necesita sa fie raportate si modul de raportare (numeric si nominal);
    - luarea in evidenta a pacientilor care necesita dispensarizare
    - hipertensiunea arteriala de sarcina: evaluare lunara + reevaluare postpartum;
    - insuficienta renala cronica
    intre 1 si 3 mg% creatinina serica - evaluare la 3 luni
    intre 3 si 5 mg% creatinina serica - evaluare la 12 luni
    peste 5 mg% creatinina serica - evaluare lunara
    - insuficienta renala acuta - evaluare la 1, 3, 6 si 12 luni.
    Dispensarizarea consta din examen clinic, constante biologice (uree, creatinina, hemoleucograma, examen de urina, urocultura - set standard, la care se pot adauga, dupa caz, probe suplimentare) si internare pentru acutizari sau complicatii.
    Asigurarea in spital a medicamentelor si materialelor specifice hemodializei si dializei peritoneale.
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    1.2.1. Din bugetul de stat
    a) Cheltuieli materiale si servicii
    - reactivi, materiale consumabile
    b) Cheltuieli de capital - in limita bugetului aprobat si cu aprobarea directiei coordonatoare din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei, echipamente (ecograf, Urimac - detector automat cu bandelete)
    1.2.2. Din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate
    Cheltuieli materiale si servicii
    - medicamente si materiale specifice pentru hemodializa si dializa peritoneala

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor

    a) indicatori fizici
    - lunar
        - numar de pacienti tratati prin hemodializa
        - numar de sedinte de hemodializa
        - numar de pacienti tratati prin dializa peritoneala
        - numar de sedinte de dializa peritoneala
    - trimestrial
        - numar de bolnavi examinati
        - numar de bolnavi depistati cu factori etiologici ai nefropatiilor
        - numar de bolnavi cu nefropatii, diagnosticati
    b) indicatori de rezultate
    - trimestrial
        - scaderea cu 5% a morbiditatilor specifice prin insuficienta renala cronica
        - numar de bolnavi cu insuficienta renala diagnosticati (cu clereance creatinina > 50 ml/min)
        - R.N.D.
        - numar de decese la pacienti dializati
        - durata medie de supravietuire prin:
          - hemodializa
          - dializa peritoneala
    c) indicatori de eficienta
    - trimestrial
        - cost investigatie/bolnav
        - cost mediu/sedinta de hemodializa
        - cost mediu pe luna/pacient tratat prin dializa peritoneala.

    Program: Preventia si controlul in patologia oncologica (PN17)

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    1. reactualizarea Registrului national de cancer
    2. screening pentru depistarea precoce a cancerului de col uterin
    3. screening pentru depistarea precoce a cancerului glandei mamare
    4. screening pentru depistarea altor cancere cu localizari cu incidenta mare
    5. promovarea legislatiei specifice
    6. perfectionarea medicilor de familie si a medicilor specialisti care sunt cuprinsi in programul de screening
    7. asigurarea in spital si in ambulatoriu a medicamentelor citostatice
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    1.2.1. Din bugetul de stat
    a) Cheltuieli materiale si servicii
    - achizitionarea de materiale pentru testele de screening (reactivi, lame, filme)
    - articole de birotica si corespondenta, infrastructura informatica, materiale informationale, editare pliante necesare in programul educational
    b) Cheltuieli de personal, potrivit legii
    c) Cheltuieli de capital - in limita bugetului disponibil si cu aprobarea directiei coordonatoare din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei
    1.2.2 Din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate
    Cheltuieli materiale si servicii
    - medicamente citostatice

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor

    a) indicatori fizici
    - lunar
        - numar de bolnavi tratati pe coduri de boala si stadii
        - numar de bolnavi tratati pe tipuri de terapie (mono-, bi-, politerapie)
    - trimestrial
        - numar de persoane examinate prin screening (cancer de col uterin si al glandei mamare)
        - numar de cazuri in evidenta in Registrul national de cancer
    b) indicatori de rezultate
    - trimestrial
        - incidenta cazurilor diagnosticate pe stadii
        - Registrul national de cancer actualizat si imbunatatit
        - numar de decese prin afectiuni oncologice
    c) indicatori de eficienta
    - trimestrial
        - cost mediu screening col uterin
        - cost mediu screening glanda mamara
        - cost R.N.C.
        - cost mediu/bolnav/tipuri de terapie.

    Program: Preventie si control in talasemie si hemofilie (PN18)

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    - realizarea registrului national
    - preventia primara a manifestarilor de boala prin substituirea cu F.VIII/IX la bolnavi cu varsta cuprinsa intre 2 - 18 ani
    - monitorizarea clinico-biologica a bolnavilor
    - prevenirea si diagnosticarea complicatiilor infectioase
    - prevenirea accidentelor hemoragice
    - depistarea purtatorilor de tara talasemica
    - analiza oportunitatii organizarii unei retele nationale specifice pentru asistenta medicala a bolnavilor cu hemofilie
    - asigurarea in spital si in ambulatoriu a medicamentelor specifice necesare tratamentului pacientilor cu hemofilie si talasemie
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    1.2.1. Din bugetul de stat
    a) Cheltuieli materiale si servicii
    - reactivi si materiale pentru dozare de factori si monitorizare biologica, consumabile, birotica, cheltuieli pentru comunicare, abonamente, truse de transfuzie, seringi, ace, micropompete
    b) Cheltuieli de personal
    - deplasari pentru monitorizarea programului
    1.2.2. Din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate
    Cheltuieli materiale si servicii
    - medicamente specifice

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor

    a) indicatori fizici
    - lunar
        - numar de bolnavi cu hemofilie tip A tratati
        - numar de bolnavi cu hemofilie tip B tratati
        - numar de bolnavi cu talasemie majora tratati
        - numar de transfuzii
    - trimestrial
        - numar de bolnavi investigati pentru hemofilie
        - numar de examene screening talasemie
    b) indicatori de rezultate
    - trimestrial
        - numar de decese bolnavi hemofilici (A si B)
        - numar de decese bolnavi cu talasemie
        - numar de bolnavi cu hemosideroza
        - numar de accidente hemoragice la bolnavii cu hemofilie
        - numar de artropatii invalidante la bolnavii cu hemofilie
    c) indicatori de eficienta
    - trimestrial
        - cost mediu/pacient cu hemofilie
        - cost mediu/pacient cu talasemie minora
        - cost mediu/pacient tratat cu hemofilie tip A
        - cost mediu/pacient tratat cu hemofilie tip B
        - cost mediu/pacient cu talasemie.

    Program: Preventia si controlul in diabetologie si alte boli de nutritie - adulti si copii (PN19)

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    1. Efectuarea de screening pentru identificarea cazurilor la risc pentru diabetul zaharat tip 1 si 2
    - la rudele de gradul I ale pacientilor cu diabet zaharat tip 1 - prin dozari imunologice (anticorpi antidecarboxilaza acidului glutamic si anticorpi antiinsule pancreatice)
    - la rudele de gradul I ale pacientilor cu diabet zaharat tip 2, pacienti cu obezitate, pacienti cu hipertensiune arteriala si dislipidemii, femei care au nascut copii macrosomi si care au avut diabet zaharat gestational
    2. depistarea precoce a diabetului zaharat (profilaxie secundara) la persoanele cu risc, constand in:
    - dozari ale glicemiei pentru confirmarea diagnosticului
    - inregistrarea numarului de pacienti nou-descoperiti
    - diagnosticul dislipidemiilor la persoanele cu risc
    3. Profilaxia tertiara. Screening pentru complicatiile cronice ale diabetului zaharat (retinopatie, nefropatie, neuropatie, boli cardiovasculare). Dozarea hemoglobinei glicate
    4. Automonitorizare pentru copii, tineri si gravide
    5. Asigurarea insulinei, a medicamentelor antidiabetice orale si a materialelor sanitare specifice
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    1.2.1. Din bugetul de stat
    a) Cheltuieli materiale si servicii
    - achizitionarea de reactivi pentru analize periodice, kituri, seringi, reactivi pentru dozele imunologice, materiale de birotica, materiale informationale, editare materiale informative, glucometre, teste pentru masurarea individuala a glicemiei
    b) Cheltuieli de personal, potrivit legii
    1.2.2. Din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate
    Cheltuieli materiale si servicii
    - insulina, antidiabetice orale, materiale sanitare specifice

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor

    a) indicatori fizici
    - lunar
        - numar de bolnavi cu diabet zaharat tratati cu insulina
        - numar de bolnavi cu diabet zaharat tratati cu medicamente antidiabetice orale
    - trimestrial
        - numar de pacienti cu diabet luati in evidenta
        - numar de teste screening pentru diabet
        - numar de teste screening pentru complicatii
        - numar de programe de training
        - numar de programe de educatie a pacientilor si familiilor acestora
        - numar de pacienti cu automonitorizare
    b) indicatori de rezultate
    - trimestrial
        - cresterea numarului de pacienti identificati prin screening
        - prevalenta si incidenta diabetului zaharat
        - scaderea cu 10% a complicatiilor
        - numar de decese prin diabet zaharat
        - numar de bolnavi cu complicatii cronice ale diabetului zaharat
    c) indicatori de eficienta
    - trimestrial
        - cost mediu/test screening pentru depistare
        - cost mediu/program training
        - cost mediu/program de educatie
        - cost mediu/bolnav automonitorizat
        - cost mediu/screening pentru screening
        - cost mediu/bolnav tratat cu insulina
        - cost mediu/bolnav tratat cu antidiabetice orale.

    Program: Preventia in ortopedie si traumatologie; ortopedia protetica - adulti si copii (PN20)

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    - supravegherea starii fizice a bolnavilor protezati cu endoproteze implantabile, in unitatile in care se face implantul
    - centralizarea datelor pe o fisa individualizata, a celor endoprotezati si raportarea lor pentru prelucrare si centralizare la Spitalul Clinic Foisor (Registrul national de endoprotezare)
    - supravegherea subiectilor cu patologie deformanta preexistenta sau dobandita pe coloana vertebrala pentru evitarea cronicizarii si prevenirea insuficientei cardiorespiratorii si realizarea interventiilor
    - asigurarea in spital a materialelor sanitare specifice ortopediei protetice
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    1.2.1. Din bugetul de stat
    a) Cheltuieli materiale si servicii
    - materiale necesare realizarii Registrului national de endoprotezare
    - materiale consumabile, birotica
    - procurarea materialelor implantabile necesare realizarii interventiei in patologia deformanta preexistenta sau dobandita pe coloana vertebrala pentru evitarea cronicizarii si prevenirea insuficientei cardiorespiratorii
    - procurarea de endoproteze performante
    b) Cheltuieli de personal
    - cheltuieli de personal pentru realizarea Registrului national de endoprotezare
    c) Cheltuieli de capital - in limita bugetului disponibil si cu aprobarea directiei coordonatoare din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei
    1.2.2. Din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate
    Cheltuieli materiale si servicii
    - materiale sanitare specifice

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor

    a) indicatori fizici
    - saptamanal la fax 01/2521387 sau e-mail: orto@net4u.ro, Comisia Nationala de Ortopedie si Traumatologie pentru Registrul national de artroplastii de sold, pe formularele tip 2 si 3 (anexate) pe fiecare pacient - codul numeric personal al pacientului este obligatoriu
    - lunar, in ultima vineri a fiecarei luni, pe formular tip 1 la Comisia Nationala de Ortopedie si Traumatologie
        - numar de bolnavi endoprotezati pe tipuri de endoproteze
    - trimestrial
        - numar de bolnavi endoprotezati pe tipuri de endoproteze
        - numar de bolnavi cu implantare segmentara de coloana
    b) indicatori de rezultate
    - trimestrial
        - incidenta complicatiilor la bolnavii cu endoproteza
        - incidenta complicatiilor la bolnavii cu implantare segmentara de coloana
        - numar de bolnavi cu endoproteze articulare primare cu recuperare locomotorie de 80%
        - numar de bolnavi cu endoproteze de revizie cu recuperare locomotorie de 60%
        - durata medie de spitalizare a bolnavilor endoprotezati
        - Registrul national de endoprotezare
    c) indicatori de eficienta
    - trimestrial
        - cost Registru national de endoprotezare
        - cost mediu/endoproteza lunara
        - cost mediu/implant coloana
        - cost mediu/endoproteza pe tipuri de endoproteze.

    Program: Preventia in patologia endocrina (PN21)

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    - depistarea activa a gusei la copiii scolari (3.000/judet) si femei gravide (5.000/judet)
    - depistarea hipotiroidismului prin volumetrie tiroidiana, iod urinar, screening TSH nou-nascut, determinare TSH, determinare F T3 si T4
    - supravegherea tumorilor endocrine benigne si maligne
    - depistarea activa prin evaluare clinica, imagistica (scintigrafie, whole-body, ecografia regiunii cervicale anterioare, examene radiologice, CT - daca este necesar), hormonal (TSH), investigatii biochimice, markeri tumorali
    - studiu pentru determinarea incidentei afectiunilor legate de deficitul estrogenic. Se vor efectua:
    - consult ginecologic si cardiologic;
    - dozare de E2, FSH si PRL - in caz de climax precoce;
    - dozari HDL colesterol, LDL colesterol, TG;
    - mamografie;
    - ecografie transvaginala pentru masurarea inaltimii endometrului;
    - dozari de Apolipoproteina A si B;
    - glicemie plus insulinemie.
    - screeningul populatiei cu factori de risc pentru osteoporoza (aproximativ un milion de femei) la diferite niveluri: identificarea populatiei la risc de catre medicul de familie, trimiterea la specialist, diagnosticul de certitudine la nivelul spitalului de catre medicul specialist, includerea in program, daca sunt indeplinite criteriile stabilite de catre comisia de specialitate
    - evaluarea paraclinica (radiografii standard ale coloanei vertebrale si o evaluare densitometrica)
    - combaterea infertilitatii endocrine
    - screeningul pacientelor prin anamneza, examen histosalpingografic si dozarea progesteronului plasmatic, diagnosticul pozitiv al anovulatiei cronice
    - asigurarea in spital si in ambulatoriu a medicamentelor specifice
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    1.2.1. Din bugetul de stat
    a) Cheltuieli materiale si servicii
    - reactivi, kituri pentru diverse investigatii (dozari hormonale, examene citologice etc.), materiale consumabile
    b) Cheltuieli de personal
    c) Cheltuieli de capital - in limita bugetului disponibil si cu aprobarea directiei coordonatoare din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei
    1.2.2. Din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate
    Cheltuieli materiale si servicii
    - medicamente specifice

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor

    a) indicatori fizici
    - lunar
        - numar de bolnavi tratati pe tipuri de afectiuni endocrine
    - trimestrial
        - numar de screening tumori endocrine
        - numar de persoane tratate pentru profilaxia osteoporozei
        - numar de persoane tratate pentru screening infertilitate
    b) indicatori de rezultate
    - trimestrial
        - incidenta specifica
        - incidenta complicatiilor
    c) indicatori de eficienta
    - trimestrial
        - cost mediu screening/persoana
        - cost mediu/bolnav tratat.

    Program: Preventie stomatologica (PN 22)

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    Profilaxia cariei dentare prin clatiri orale cu substante fluorurate
    Tratamentul profilactic al cariei dentare
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    Din bugetul de stat
    a) Cheltuieli materiale
    - truse de clatire pentru profilaxia si tratamentul cariei dentare, birotica
    b) Cheltuieli de personal
    - deplasari pentru cursuri, instructaje

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor

    a) indicatori fizici
    - semestrial
        - numar de truse pentru clatiri orale
        - numar de tratamente de prevenire a cariei dentare
    b) indicatori de eficienta
    - semestrial:
        - cost mediu/trusa pentru clatire orala
        - cost mediu/tratament de prevenire a cariei dentare.

    Program: Sustinerea centrelor nationale de referinta pentru laborator (PN23)

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    - realizarea unor teste de diagnostic care nu pot fi efectuate in laboratoarele obisnuite
    - realizarea unor teste de confirmare pentru analizele care necesita acest lucru
    - controlul extern de calitate pentru laboratoarele regionale si periferice
    - testarea sensibilitatii la insecticide a culicidelor
    - supravegherea rezistentei la antibiotice
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    a) Cheltuieli materiale si servicii
    - materiale sanitare (seringi, ace, vacutainere, criotuburi, crioboxuri, cutii de depozitare a deseurilor medicale intepatoare-taietoare, material moale, substante dezinfectante etc.), reactivi si consumabile necesare determinarilor de laborator, obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata si echipament, cheltuieli materiale si servicii pentru editarea si tiparirea de materiale informationale
    b) Cheltuieli de personal, in conditiile legii

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor

    a) indicatori fizici
    - trimestrial
        - numar teste de confirmare efectuate
    b) indicatori de rezultate
    - trimestrial
        - procentul de analize realizate fata de analizele contractate
    c) indicatori de eficienta
        - anual
        - cost mediu/test de confirmare.

    Program: Standardizarea serviciilor medicale in sanatatea publica (PN24)

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    Acreditarea dispozitivelor medicale; implementarea standardelor internationale si europene in vederea evaluarii si certificarii dispozitivelor medicale; elaborarea de norme nationale privind supravegherea dispozitivelor medicale; definirea standardelor nationale pentru oferta si calitatea serviciilor medicale
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    Cheltuieli de personal, in conditiile legii

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor

    - indicatori fizici
    - numar lucrari/tipodimensiuni.

    Program: Promovarea sanatatii si educatia pentru sanatate (PN25)

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    - campanii de informare-educare-comunicare, cu ocazia zilelor mondiale din calendarul sanatatii sau in concordanta cu nevoile identificate de informare si educare privind starea de sanatate
    - programe de formare/instruire pentru personalul care desfasoara activitati de promovare a sanatatii si de educatie pentru sanatate, inclusiv activitatile de formare din cadrul proiectelor cu componenta a Bancii Mondiale
    - analiza oportunitatii infiintarii si organizarii a 5 centre-pilot de consiliere privind renuntarea la fumat, in cadrul componentei Bancii Mondiale.
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    Din bugetul de stat
    a) Cheltuieli materiale si servicii
    - achizitionarea de materiale informative, manuale, programe soft, consumabile, elaborare, editare, multiplicare si distribuire de materiale promotionale - pliante, afise, calendare, fluturasi, postere, bannere etc.
    - elaborarea, producerea si difuzarea prin mass-media a spoturilor publicitare audio-video
    - elaborare, editare, multiplicare, distribuire de manuale de educatie pentru sanatate
    - elaborare, editare si aplicare de chestionare
    - analiza si interpretarea datelor
    - editarea raportului final al studiului de cercetare
    - materiale consumabile
    - obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata
    - posta, telefon, telex, radio, televizor, telefax, cheltuieli pentru intretinere si gospodarie, materiale si prestari de servicii cu caracter functional, reparatii curente si capitale, carti si publicatii
    - servicii pentru organizarea campaniilor de informare-educare-comunicare
    b) Cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare pentru realizarea programului, programe de formare, intalniri de lucru, conform legii.
    c) Cheltuieli de capital, conform bugetului aprobat

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor

    a) indicatori fizici
    - numar de campanii de informare, educare si comunicare (IEC) - trimestrial
    - numar de persoane participante la cursuri de formare, instruiri, intalniri de lucru (inclusiv componenta Bancii Mondiale) - trimestrial
    - numar de centre-pilot de consiliere (privind renuntarea la fumat) cu dotare completa
    b) indicatori de eficienta
    - trimestrial
        - cost mediu/campanie IEC
        - cost mediu/persoana participanta la cursuri de formare
    c) indicatori de rezultate
    - realizarea de programe specifice la nivel comunitar - trimestrial
    - scaderea incidentei factorilor de risc pentru sanatate - anual.

    Program: Evaluarea starii de sanatate a populatiei si supravegherea demografica (PN26)

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    - actiuni de screening al populatiei privind starea de sanatate
    - actiuni de evaluare a perceptiei problemelor de sanatate
    - sinteze ale starii de sanatate
    - programe de formare/instruire a responsabililor judeteni de program sau a altor categorii de personal cu responsabilitati in program
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    Din bugetul de stat
    a) Cheltuieli materiale si servicii
    - achizitionare de materiale necesare pentru elaborarea, editarea si aplicarea chestionarelor, analiza si interpretarea datelor
    - programe software, materiale consumabile, material informativ pentru cercetare (abonamente la reviste, carti etc.)
    - cheltuieli pentru editarea si multiplicarea rapoartelor studiilor de cercetare
    - obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata
    - posta, telefon, telex, radio, televizor, telefax
    - kituri/reactivi necesari programelor de screening
    b) Cheltuieli de personal, inclusiv de deplasare, pentru realizarea obiectivelor programului

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor

    a) indicatori fizici
    - trimestrial
        - numar de persoane participante la cursurile de formare continua sau instructaje
        - numar de actiuni de screening organizate
        - numar de actiuni de evaluare a perceptiei problemelor de sanatate
        - numar de sinteze ale starii de sanatate elaborate
    b) indicatori de eficienta
    - trimestrial
        - cost mediu/persoana participanta la curs de formare sau instructaj
        - cost mediu/program de screening
        - cost mediu/actiuni de evaluare a perceptiei problemelor de sanatate
        - cost mediu/sinteza a starii de sanatate.

    Program: Perfectionarea continua si strategia resurselor umane (PN27)

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    Organizarea si finantarea rezidentiatului si stagiaturii in sectorul sanitar
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    Din bugetul de stat
    Cheltuieli de personal

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor
    Indicatori fizici - lunar.

    Program: Preventia si diagnosticarea precoce in bolile neurologice (PN28)

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    - monitorizarea a 2.000 de pacienti cu AIT si AIC la nivelul Institutului de Boli Cerebrovasculare din Bucuresti, 1.000 de bolnavi internati la Spitalul Universitar Bucuresti si 1.000 la Spitalul clinic "N. Gh. Lupu". Monitorizarea consta in examen clinic si in:
    - examene biochimice de rutina, examene hematologice la 70% din bolnavi, determinarea anticorpilor cardiolipinici la 25% din bolnavi, determinarea proteinei C si S la 30% din bolnavi, investigatii angiografice la 20% din bolnavi, investigatii SPET la 5% din bolnavi
    - ultrasonografie cerebrala la toti bolnavii
    - efectuarea examenelor CT (computer tomograf) si eventual RMN la toti bolnavii
    - intocmirea fisei de observatie neurologica la toti bolnavii
    - educatie pentru sanatate a populatiei cu privire la AVC
    - asigurarea medicamentelor (interferon Beta 1a si interferon Beta 1b) in spital pentru tratamentul pacientilor cu scleroza in placi
    - monitorizarea pacientilor cu implant cohlear
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    1.2.1. Din bugetul de stat
    a) Cheltuieli materiale si servicii
    - reactivi, kituri si alte materiale pentru monitorizare
    - elaborare de materiale informative pentru populatie
    b) Cheltuieli de capital - in limita bugetului disponibil si cu aprobarea directiei coordonatoare din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei
    1.2.2. Din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate
    Cheltuieli materiale si servicii
    - medicamente (interferon Beta 1a si interferon Beta 1b)

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor

    a) indicatori fizici
    - lunar
        - numar de bolnavi cu scleroza multipla tratati, pe grade de invaliditate
        - numar de bolnavi cu scleroza multipla tratati
    - trimestrial
        - numar total de bolnavi cu AIT care au dezvoltat AIC
        - numar de bolnavi cu recurenta AVC
        - numar de bolnavi pe grade de invaliditate neurologica
        - numar de examene CT, RMN la bolnavii luati in studiu
        - numar de ore de educatie sanitara
        - numar de bolnavi cu implant cohlear monitorizati
    b) indicatori de rezultate
    - trimestrial
        - numar de decese prin AVC
        - numar de decese prin scleroza multipla
        - procent de bolnavi cu recurente
        - procent de bolnavi cu AIT care au dezvoltat AIC
        - numar de bolnavi cu scleroza multipla tratati, care au trecut dintr-un grad superior de invaliditate intr-unul inferior
        - numar mediu de pusee/bolnav cu scleroza multipla tratat
        - numar de decese ale bolnavilor cu scleroza multipla
        - numar de bolnavi cu implant cohlear recuperati total
    c) indicatori de eficienta
    - trimestrial
        - cost mediu/tratament bolnav cu AIT
        - cost mediu/examen/pacient in studiu
        - cost mediu/ora de educatie sanitara
        - cost mediu/bolnav cu scleroza multipla tratata
        - cost mediu/bolnav cu implant cohlear.

    Program: Reabilitarea serviciilor de urgenta prespitaliceasca (PN29)

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    - cursuri de formare in medicina de urgenta pentru medici, asistenti medicali, ambulantieri
    - actiuni de pregatire pentru interventie la dezastre
    - mentinerea retelei de comunicatii
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    Din bugetul de stat Ministerul Sanatatii si Familiei aloca fondurile directiilor de sanatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti. 80% din acestea vor fi alocate serviciilor de ambulanta judetene (SAJ), iar 20% unitatii de primiri urgente (UPU).
    a) Cheltuieli materiale si servicii
    - cheltuieli ocazionate de actiunile de pregatire pentru interventie la dezastre: carburanti, materiale sanitare
    - service si mentenanta sistemului informatic si a celui de telecomunicatii
    b) Cheltuieli de personal, in conditiile legii
    - cheltuieli de deplasare, conform legii
    c) Cheltuieli de capital - in limita bugetului si cu aprobarea directiei coordonatoare din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor

    a) indicatori fizici
    - trimestrial
        - numar de personal format prin cursuri de pregatire profesionala
        - numar de antrenamente de interventie la dezastre realizate de SAJ si UPU
        - numar de puncte de prim ajutor medical realizate de SAJ in caz de dezastre
        - numar de contracte de mentenanta realizate de SAJ
    b) indicatori de rezultate
    - trimestrial
        - numar de resuscitari cu reluarea functiilor vitale
        - numar de pacienti monitorizati
        - timp de mobilizare a SAJ si UPU in caz de dezastre
        - procent de teritoriu acoperit de telecomunicatii
        - numar de contracte de mentenanta realizate de SAJ
    c) indicatori de eficienta
    - trimestrial
        - cost/persoana formata prin cursuri
        - cost/actiune simulata de interventie la dezastre
        - cost/dispecerate SAJ pentru: telecomunicatii, informatica, mentenanta, sistem de alertare si monitorizare.

    Program: Acreditarea unitatilor de sanatate publica si a serviciilor de interes national (PN30)

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    - efectuarea trainingului de codificare a morbiditatii conform clasificarii internationale a maladiilor (CIM), revizia a 10-a (alfanumerica cu 4 caractere), in toate spitalele din Romania. Trainingul se va efectua la nivelul fiecarui judet cu personalul medical si statisticienii din fiecare spital
    - nominalizarea unui medic si a unui statistician/registrator pe spital, care sa raspunda de codificare
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    Din bugetul de stat
    a) Cheltuieli de personal, in conditiile legii
    b) Cheltuieli de capital - in limita bugetului disponibil si cu aprobarea directiei coordonatoare din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor

    a) indicatori fizici
    - trimestrial
        - numar de medici si statisticieni participanti la cursuri de pregatire in codificare
    b) indicatori de rezultate
    - trimestrial
        - numar de spitale care utilizeaza codificarea CIM
    c) indicatori de eficienta
    - trimestrial
        - cost mediu/curs de pregatire.

    Program: Profilaxia si recuperarea balneofizioclimatologica (PN31)

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    - anchete de evaluare a nevoilor de recuperare pentru sindromul de deconditionare, tulburarile de statica neglijata in patologia dureroasa a coloanei lombare (700 de persoane cu varsta cuprinsa intre 45 - 70 de ani) si pentru sindromul de neutilizare, tulburari de statica neglijata si de solicitare mecanica la scolari (copii de clasa I din 3 scoli generale din Bucuresti si din cate 3 scoli din judetele Covasna, Constanta, Bihor, Brasov, Maramures)
    - reorganizarea serviciilor de recuperare medicala privind sectoarele de medicina fizica (electroterapie, masaj, termoterapie si sala de kinetoterapie)
    - mediatizarea aspectelor legate de medicina fizica si de recuperare in randul populatiei (postere, brosuri, afise, emisiuni radio-TV etc.) si pentru imbunatatirea relatiei medicale interdisciplinare (scrisori metodologice, consfatuiri interdisciplinare, dezvoltarea unui site pe internet pe profil de recuperare etc.)
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    Din bugetul de stat
    a) Cheltuieli materiale si servicii
    - materiale documentare cu caracter metodologic si educational pentru populatie privind curele profilactice primare (talasoterapia contrastanta, onctiunile cu namol, helioterapia) si importanta acestora in tulburarile de statica la copii si in profilaxia osteoporozei
    - materiale necesare pentru screening: kituri, dinamometre etc.
    b) Cheltuieli de personal, in conditiile legii
    c) Cheltuieli de capital - in limita bugetului disponibil si cu aprobarea directiei coordonatoare din cadrul Ministerului Sanatatii si Familiei.

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor

    a) indicatori fizici
    - trimestrial
        - numar de copii depistati in faza incipienta a bolii locomotorii
        - numar de teste screening
        - numar de pacienti cu sindrom dureros lombar, tratati
    b) indicatori de rezultate
    - trimestrial
        - recuperarea invaliditatii umarului, resuscitari cu reluarea functiilor vitale
    c) indicatori de eficienta
    - trimestrial
        - cost mediu/screening.

    Program: Transplant de organe, tesuturi si transplant medular (PN33)

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    - transplant de organe si tesuturi pentru bolnavii cu boli cronice cu sanse de recuperare
    - asigurarea medicamentelor si materialelor sanitare necesare in transplantul de organe si/sau tesuturi
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    1.2.1. Din bugetul de stat
    Cheltuieli materiale si servicii necesare derularii programului
    1.2.2. Din bugetul Fondului de asigurari sociale de sanatate
    Cheltuieli materiale si servicii
    - medicamente si materiale sanitare necesare in transplantul de organe si/sau de tesuturi

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor

    a) indicatori fizici
    - lunar
        - numar de bolnavi/tip de transplant efectuat
    - trimestrial
        - numar pe tip de transplant efectuat
    b) indicatori de rezultate
    - trimestrial
        - numar de bolnavi recuperati/tip de transplant
    c) indicatori de eficienta
    - trimestrial
        - cost mediu/tip de transplant.

    Program: Profilaxia anemiei feriprive si distrofiei la sugari (PN35)

    CAP. 1
    Executia

    1.1. Activitati
    - acordarea gratuita a laptelui praf copiilor alimentati mixt sau artificial, in varsta de 0 - 12 luni, in scopul reducerii incidentei anemiei feriprive si distrofiei la sugar
    1.2. Detalierea cheltuielilor
    Din bugetul de stat
    Cheltuieli materiale si servicii necesare pentru realizarea programului.

    CAP. 2
    Raportarea indicatorilor

    a) indicatori fizici
    - lunar
    - numar de copii alimentati mixt sau artificial, in varsta de 0 - 12 luni
    b) indicatori de rezultate
    - trimestrial
      prevalenta anemiei feriprive la sugari
      prevalenta distrofiei la sugariSmartCity5

COMENTARII la Ordinul 458/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 458 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu