Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 131 din  9 decembrie 2002

privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN COMUNICATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 907 din 13 decembrie 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 4 alin. (3), ale art. 5 alin. (1) si (2), precum si ale art. 38 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, precum si ale art. 6 alin. (1) lit. d) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 880/2002,

    presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii emite prezenta decizie.

    Art. 1
    (1) Prezenta decizie stabileste procedura de autorizare a persoanelor care intentioneaza sa furnizeze retele sau servicii de comunicatii electronice, precum si conditiile in care furnizorii de retele si servicii de comunicatii electronice beneficiaza de regimul de autorizare generala.
    (2) Autorizatia generala cuprinde normele juridice specifice aplicabile activitatilor de furnizare a retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice si este prevazuta in anexa nr. 1.
    (3) In cuprinsul prezentei decizii:
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, va fi denumita Ordonanta-cadru;
    - Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 527/2002, va fi denumita Ordonanta privind accesul.
    Art. 2
    (1) Orice persoana care intentioneaza sa furnizeze retele sau servicii de comunicatii electronice, denumita in continuare solicitant, are obligatia sa transmita Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii, denumita in continuare ANRC, o notificare cu privire la aceasta intentie cu cel putin 7 zile inainte de inceperea activitatii.
    (2) Notificarea se va realiza in mod obligatoriu prin completarea formularului-tip prevazut in anexa nr. 2.
    (3) Titularii de licente si autorizatii eliberate in temeiul prevederilor Legii telecomunicatiilor nr. 74/1996, precum si titularii de avize tehnice prealabile si de decizii de autorizare a retelelor de distributie prin cablu, eliberate in temeiul Legii audiovizualului nr. 48/1992, au obligatia trimiterii notificarii prevazute la alin. (1) cu cel putin 7 zile inainte de data incetarii valabilitatii documentelor respective, dar nu mai tarziu de 24 decembrie 2002.
    (4) Furnizarea exclusiv pentru nevoi proprii de retele si servicii de comunicatii electronice care nu utilizeaza frecvente radioelectrice se realizeaza in mod liber si nu este supusa prevederilor prezentei decizii.
    (5) Retelele si serviciile de comunicatii electronice prevazute la alin. (1) sunt cuprinse exemplificativ in fisa de descriere a retelelor si serviciilor prevazuta in anexa nr. 3.
    Art. 3
    (1) Pot indica in cuprinsul formularului-tip al notificarii furnizarea de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului numai:
    a) persoanele juridice care au inclusa in obiectul de activitate efectuarea unor astfel de activitati;
    b) persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent si asociatiile familiale care sunt autorizate, in conditiile legii, sa desfasoare astfel de activitati.
    (2) Solicitantul poate obtine formularul-tip al notificarii de la sediul central, de la orice oficiu teritorial al ANRC sau de pe pagina de Internet a ANRC.
    (3) Notificarea nu este considerata realizata decat daca au fost indeplinite toate cerintele legale privind transmiterea, forma si continutul sau.
    (4) In cazul in care nu sunt indeplinite cerintele prevazute la alin. (3), ANRC, in termen de 7 zile de la data realizarii notificarii, va cere in scris solicitantului indeplinirea acestora. In acest caz solicitantul va repeta procedura notificarii.
    (5) Se considera data a realizarii notificarii data transmiterii acesteia.
    Art. 4
    (1) Solicitantul care a realizat notificarea in termenul si in conditiile prevazute de prezenta decizie este considerat titular al autorizatiei generale.
    (2) Titularul autorizatiei generale are dreptul de a furniza tipurile de retele si servicii de comunicatii electronice indicate in notificare, precum si drepturile si obligatiile specifice prevazute de autorizatia generala, in functie de tipurile de retele si servicii de comunicatii electronice indicate in notificare.
    (3) Obtinerea dreptului de a furniza un anumit tip de retea de comunicatii electronice indicat in notificare nu implica obtinerea dreptului de a furniza un alt tip de retea de comunicatii electronice si nici a dreptului de a furniza servicii de comunicatii electronice.
    (4) Obtinerea dreptului de a furniza un anumit tip de serviciu de comunicatii electronice indicat in notificare nu implica obtinerea dreptului de a furniza un alt tip de serviciu de comunicatii electronice si nici a dreptului de a furniza retele de comunicatii electronice.
    (5) Titularul autorizatiei generale nu are dreptul de a utiliza retelele de comunicatii electronice pentru difuzarea, redifuzarea sau retransmiterea serviciilor de programe audiovizuale. Acest drept se obtine numai dupa parcurgerea procedurilor de autorizare prevazute de legislatia speciala din domeniul audiovizualului.
    Art. 5
    (1) Solicitantul dobandeste drepturile si obligatiile prevazute de autorizatia generala, in functie de tipurile de retele si servicii de comunicatii electronice indicate in notificare, la data indicata in notificare ca fiind data inceperii furnizarii tipului respectiv de retea sau serviciu, insa nu mai devreme de 7 zile de la data realizarii notificarii.
    (2) Drepturile prevazute de autorizatia generala nu pot fi transmise catre terti.
    Art. 6
    (1) La cererea solicitantului ANRC va elibera un certificat-tip prin care se atesta ca solicitantul a trimis notificarea prevazuta de prezenta decizie, ca acesta are dreptul de a furniza anumite tipuri de retele sau servicii de comunicatii electronice si in care se prezinta conditiile in care solicitantul beneficiaza de dreptul de acces pe proprietati si de dreptul de a negocia acorduri de acces sau de interconectare.
    (2) Cererea solicitantului poate fi exprimata in notificare sau printr-un act expres ulterior.
    (3) ANRC va elibera certificatul-tip in termen de 7 zile de la data realizarii notificarii sau, dupa caz, de la data transmiterii cererii exprese ulterioare.
    (4) Certificatul-tip are forma prevazuta in anexa nr. 4.
    (5) Certificatul-tip poate fi eliberat de ANRC si din oficiu.
    Art. 7
    (1) Orice modificare a datelor cuprinse in notificare va fi comunicata ANRC in termen de 10 zile de la data aparitiei, prin transmiterea unei informari insotite, acolo unde este cazul, de actele doveditoare.
    (2) In cazul in care modificarea priveste furnizarea altor tipuri de retele sau servicii de comunicatii electronice decat cele indicate in notificarea anterioara ori data estimativa a inceperii furnizarii, este necesara realizarea unei noi notificari. Dreptul de a furniza aceste tipuri de retele sau servicii de comunicatii electronice se naste de la data estimativa indicata in noua notificare, dar nu mai devreme de 7 zile de la data realizarii acesteia.
    Art. 8
    (1) Dreptul de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice inceteaza in urmatoarele cazuri:
    a) la cererea titularului;
    b) in cazul aplicarii sanctiunii retragerii acestui drept, in conditiile prevederilor art. 57 alin. (2) sau ale art. 59 din Ordonanta-cadru.
    (2) Cererea prin care titularul renunta la dreptul de a furniza unele sau toate tipurile de retele ori servicii de comunicatii electronice se realizeaza prin transmiterea unui formular-tip completat asemenea formularului-tip anterior, mai putin rubricile referitoare la tipurile de retele sau servicii de comunicatii electronice pe care titularul nu le va mai furniza.
    (3) Cererea prevazuta la alin. (2) isi produce efectele de la data transmiterii catre ANRC.
    Art. 9
    (1) Solicitantul are obligatia de a completa si de a transmite ANRC fisa de descriere a retelelor si serviciilor de comunicatii electronice, prevazuta in anexa nr. 3, care face parte integranta din notificare.
    (2) Titularul poate obtine fisa de descriere a retelelor si serviciilor de la sediul central, de la orice oficiu teritorial al ANRC sau de pe pagina de Internet a ANRC.
    (3) Orice modificare a datelor cuprinse in fisa de descriere a retelelor si serviciilor de comunicatii electronice va fi comunicata ANRC in termen de 10 zile de la data aparitiei, prin transmiterea unei noi fise.
    Art. 10
    (1) In scopul realizarii unei evidente oficiale a furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice ANRC intocmeste si actualizeaza Registrul public al furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice, disponibil pe pagina de Internet a ANRC.
    (2) In Registrul public al furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice sunt inscrise urmatoarele date privitoare la fiecare furnizor:
    a) datele de identificare;
    b) numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal sau codul unic de inregistrare;
    c) tipurile de retele si servicii de comunicatii electronice pe care are dreptul sa le furnizeze;
    d) data nasterii dreptului de a furniza fiecare tip de retea sau serviciu de comunicatii electronice;
    e) tipurile de retele si servicii de comunicatii electronice pe care le furnizeaza efectiv sau pe care intentioneaza sa le furnizeze;
    f) zona geografica in care furnizeaza retelele si serviciile de comunicatii electronice;
    g) mentiuni privind suspendarea sau incetarea dreptului de a furniza tipurile de retele si servicii de comunicatii electronice.
    Art. 11
    (1) In cazurile in care prezenta decizie impune solicitantului sau titularului autorizatiei generale obligatia transmiterii unor documente catre ANRC, transmiterea acestora se poate efectua catre sediul central sau oficiul teritorial al ANRC in a carui raza se situeaza domiciliul/sediul solicitantului/titularului autorizatiei generale numai in unul dintre urmatoarele moduri:
    a) prin depunere, personal sau de catre un reprezentant al solicitantului/titularului autorizatiei generale, sub luare de semnatura;
    b) prin serviciul de trimitere recomandata cu confirmare de primire;
    c) ca inscris in forma electronica, caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv si generata cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnaturii electronice.
    (2) Este considerata data a transmiterii, dupa caz, data inscrierii in registrul general de intrare-iesire a corespondentei al ANRC, data confirmarii primirii prin serviciul de trimitere recomandata cu confirmare de primire sau data confirmarii primirii inscrisului in forma electronica.
    (3) Personalul ANRC nu va divulga catre terti informatiile cuprinse in documentele transmise decat in cazurile si cu procedura prevazute de lege.
    Art. 12
    Furnizarea unor tipuri de retele sau servicii de comunicatii electronice de catre o persoana care nu are dreptul de a furniza tipurile de retele sau servicii de comunicatii electronice respective ori in perioada in care dreptul de furnizare a acelor tipuri de retele sau servicii a fost suspendat ori retras, precum si nerespectarea obligatiilor prevazute de autorizatia generala constituie contraventii si se sanctioneaza conform prevederilor Ordonantei-cadru.
    Art. 13
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta decizie.
    Art. 14
    Sediul central al ANRC este in municipiul Bucuresti, Bd. Libertatii nr. 14, sectorul 5.
    Art. 15
    Prezenta decizie va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                          Presedintele Autoritatii
                 Nationale de Reglementare in Comunicatii,
                               Ion Smeeianu

    ANEXA 1

                            AUTORIZATIE GENERALA
pentru furnizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice

    1. Prevederi generale
    1.1. Obiectul autorizatiei generale
    Prezenta autorizatie generala stabileste conditiile in care se poate realiza furnizarea de retele si servicii de comunicatii electronice.
    1.2. Definitii:
    1.2.1. retea de comunicatii electronice - sisteme de transmisie si, acolo unde este cazul, echipamente de comutare, rutare, precum si orice alte resurse care realizeaza procesarea, transportul semnalelor prin suport fizic, electromagnetic sau prin orice alte mijloace, incluzand retelele de comunicatii prin satelit, retelele de transmisiuni de date, retelele mobile terestre, retelele utilizate pentru comunicatii audiovizuale, retelele de cablu coaxial, retelele de fibra optica si transmiterea de semnale pe liniile de transport al energiei electrice;
    1.2.2. serviciul de comunicatii electronice - serviciu furnizat de regula contra cost, care consta, in intregime sau in principal, in transportul semnalelor prin retelele de comunicatii electronice, incluzand serviciile de telecomunicatii si serviciile de transmisie prin retelele utilizate pentru comunicatii audiovizuale, dar fara a include serviciile prin care se furnizeaza continutul informatiei transmise prin intermediul retelelor sau serviciilor de comunicatii electronice sau prin care se exercita controlul editorial asupra acestui continut; de asemenea, nu se includ serviciile societatii informationale, care nu constau, in intregime sau in principal, in transportul semnalelor prin intermediul retelelor de comunicatii electronice;
    1.2.3. serviciul de comunicatii electronice destinat publicului - serviciu de comunicatii electronice furnizat in scopul satisfacerii nevoilor unor terte persoane;
    1.2.4. retea publica de comunicatii electronice - retea de comunicatii electronice utilizata, in intregime sau partial, pentru furnizarea de servicii de comunicatii electronice destinate publicului ori pentru difuzarea, redifuzarea sau retransmisia de servicii de programe audiovizuale;
    1.2.5. retea privata de comunicatii electronice - retea de comunicatii electronice furnizata exclusiv pentru nevoile proprii ale furnizorului, respectiv pentru furnizarea de servicii de comunicatii electronice de care beneficiaza exclusiv prepusii titularului;
    1.2.6. serviciul de linii inchiriate - serviciul de comunicatii electronice destinat publicului, care ofera o capacitate de transmisie transparenta si permanenta intre doua puncte ale retelelor si care nu permite posibilitatea comutarii la cererea utilizatorilor;
    1.2.7. serviciu de telefonie destinat publicului - serviciul de comunicatii electronice destinat publicului, care consta in transportul direct si in timp real al vocii prin intermediul unei retele publice de comunicatii electronice comutate, astfel incat orice utilizator conectat la un punct terminal al retelei sa poata comunica cu orice utilizator conectat la un alt punct terminal al retelei;
    1.2.8. furnizarea unei retele de comunicatii electronice - instalarea, operarea, controlul sau punerea la dispozitie a unei retele de comunicatii electronice.

    2. Drepturile titularului
    2.1. Furnizarea retelelor de comunicatii electronice
    2.1.1. Titularul care a indicat in notificare furnizarea de retele publice de comunicatii electronice are dreptul sa puna reteaua la dispozitie numai unui tert autorizat sa furnizeze servicii de comunicatii electronice destinate publicului sau unui tert autorizat, conform legislatiei speciale in domeniul audiovizualului, sa difuzeze, sa redifuzeze ori sa retransmita servicii de programe audiovizuale numai in scopul furnizarii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului ori al difuzarii, redifuzarii sau retransmisiei de servicii de programe audiovizuale si numai in cazul in care constructia retelei respective permite furnizarea serviciului.
    2.1.2. Titularul care a indicat in notificare furnizarea de retele private de comunicatii electronice are dreptul de a se conecta ca utilizator final la o retea publica de comunicatii electronice, printr-o forma de realizare a conectarii stabilita de titularul autorizatiei generale care furnizeaza reteaua publica de comunicatii electronice.
    2.2. Furnizarea serviciilor si utilizarea retelelor de comunicatii electronice
    2.2.1. Titularul care a indicat in notificare furnizarea serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului poate utiliza in acest scop o retea apartinand unui tert autorizat sa furnizeze retele publice de comunicatii electronice, cu acordul acestuia si numai in cazul in care constructia retelei respective permite furnizarea serviciului de comunicatii electronice.
    2.2.2. Titularul care a indicat in notificare furnizarea serviciului de linii inchiriate poate utiliza o retea publica de comunicatii electronice apartinand unui tert, cu acordul acestuia si numai daca tertul este autorizat sa furnizeze retele publice de comunicatii electronice si serviciul de linii inchiriate.
    2.3. Dreptul de acces pe proprietati
    Titularul care a indicat in notificare furnizarea de retele publice si/sau private de comunicatii electronice poate sa instaleze, sa intretina, sa inlocuiasca sau sa mute orice elemente ale retelei, inclusiv suporturile si celelalte facilitati necesare pentru sustinerea acestora, precum si punctele terminale utilizate pentru furnizarea de servicii de comunicatii electronice pe, deasupra, in sau sub imobile aflate in proprietate publica ori privata, dupa caz, in conformitate cu prevederile cap. IV din Ordonanta-cadru.
    2.4. Acces si interconectare
    Titularul care a indicat in notificare furnizarea de retele publice de comunicatii electronice si/sau furnizarea de servicii de comunicatii electronice destinate publicului poate negocia si incheia acorduri de acces sau de interconectare in conditiile stabilite de Ordonanta privind accesul.
    2.5. Desemnarea ca furnizor de serviciu universal
    Titularul care a indicat in notificare furnizarea de retele publice de comunicatii electronice si/sau furnizarea de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are dreptul de a fi desemnat pentru furnizarea oricaror componente ale serviciului universal pe intregul teritoriu national sau in zone ale acestuia, in conditiile legislatiei speciale privind serviciul universal.
    2.6. Drepturi conexe
    2.6.1. Titularul care a indicat in notificare furnizarea serviciului de telefonie destinat publicului are dreptul de a publica registre ale abonatilor continand datele de identificare si numerele de telefon ale acestora, in forma scrisa, electronica si/sau in orice alta forma, cu respectarea prevederilor cuprinse in legislatia speciala privind protectia datelor personale si a vietii private.
    2.6.2. Titularul care a indicat in notificare furnizarea serviciului de telefonie destinat publicului are dreptul sa furnizeze serviciul de informatii privind abonatii si serviciul de relatii cu clientii.

    3. Obligatiile titularului
    3.1. Contributia pentru sustinerea serviciului universal
    ANRC poate impune titularului plata unei contributii financiare pentru sustinerea serviciului universal, in conditiile prevazute de legislatia speciala privind serviciul universal.
    3.2. Tariful de monitorizare anual
    3.2.1. Titularul care a indicat in notificare furnizarea de retele publice de comunicatii electronice si/sau furnizarea de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are obligatia de a plati catre ANRC un tarif de monitorizare anual, in cuantumul si in conditiile prevazute de Ordonanta-cadru.
    3.2.2. Titularul care a indicat in notificare furnizarea de retele publice de comunicatii electronice si/sau furnizarea de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are obligatia de a transmite ANRC un exemplar al situatiilor financiare anuale pana la data limita prevazuta de lege pentru depunerea acestora la directiile generale ale finantelor publice.
    3.3. Acces si interconectare
    3.3.1. Titularul care a indicat in notificare furnizarea de retele publice de comunicatii electronice are obligatia, la cererea unui tert autorizat sa furnizeze retele publice de comunicatii electronice, de a negocia un acord de interconectare cu solicitantul in cauza, in vederea furnizarii serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului, inclusiv a serviciilor de comunicatii electronice accesibile, utilizatorilor prin intermediul unei alte retele publice de comunicatii interconectate cu reteaua oricareia dintre parti.
    3.3.2. Titularul care a indicat in notificare furnizarea de retele publice de comunicatii electronice si/sau furnizarea de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are obligatia de a respecta toate masurile luate de ANRC pentru a incuraja si, acolo unde este cazul, a asigura accesul si interconectarea in conditii adecvate, precum si interoperabilitatea serviciilor, cu respectarea principiilor eficientei economice, promovarii concurentei si ale maximizarii beneficiului utilizatorului final, in conformitate cu prevederile Ordonantei privind accesul.
    3.4. Utilizarea partajata a facilitatilor
    ANRC poate impune titularului care a indicat in notificare furnizarea de retele publice si/sau private de comunicatii electronice obligatia de a permite unui tert autorizat sa furnizeze retele publice si/sau private de comunicatii electronice sa utilizeze suporturile si celelalte facilitati destinate sustinerii elementelor retelelor, instalate, construite sau amenajate de titular, in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii oricaror elemente ale retelei acelui tert. In cazul in care impune aceasta obligatie, ANRC stabileste si conditiile in care se realizeaza utilizarea partajata a facilitatilor, in conformitate cu prevederile Ordonantei-cadru.
    3.5. Protectia mediului, planurile de urbanism si amenajare a teritoriului
    3.5.1. Titularul care a indicat in notificare furnizarea de retele publice si/sau private de comunicatii electronice are obligatia de a obtine toate documentele de autorizare necesare prevazute de legislatia privind protectia mediului si de cea privind autorizarea executarii si calitatea constructiilor. Calitatea de titular al autorizatiei generale nu inlocuieste nici unul dintre aceste documente.
    3.5.2. Titularul care a indicat in notificare furnizarea de retele publice si/sau private de comunicatii electronice are obligatia de a lua toate masurile in vederea limitarii expunerii populatiei la efectele campurilor electromagnetice generate de retele, in conditiile legislatiei speciale in domeniu.
    3.5.3. Titularul care a indicat in notificare furnizarea de retele publice si/sau private de comunicatii electronice este obligat sa respecte, pe intreaga durata de desfasurare a activitatii sale, planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului.
    3.6. Prelucrarea datelor cu caracter personal
    3.6.1. Titularul care a indicat in notificare furnizarea de retele publice de comunicatii electronice si/sau furnizarea de servicii de comunicatii electronice destinate publicului este obligat sa respecte prevederile privind modul de efectuare a prelucrarii datelor cu caracter personal, cuprinse in legislatia privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private.
    3.6.2. Titularul care a indicat in notificare furnizarea de retele publice de comunicatii electronice si/sau furnizarea de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are obligatia de a nu schimba identitatea apelantului, precum si de a nu ascunde identitatea apelantului fara acordul acestuia.
    3.7. Securitatea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice
    3.7.1. Titularul care a indicat in notificare furnizarea de retele publice de comunicatii electronice si/sau furnizarea de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are obligatia de a lua toate masurile tehnice si de organizare adecvate garantarii securitatii serviciului si a retelei impotriva accesului neautorizat, inclusiv masuri privind garantarea confidentialitatii comunicatiilor.
    3.7.2. Titularul care a indicat in notificare furnizarea de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are obligatia de a informa abonatii, precum si ANRC, in situatia in care ia cunostinta despre aparitia unui risc special de incalcare a securitatii retelei prin intermediul careia se furnizeaza serviciul. Informarea va face referire si la posibilele remedii, precum si la costurile de aplicare a acestora.
    3.8. Interceptarea comunicatiilor
    3.8.1. Titularul are obligatia de a permite, inclusiv din punct de vedere tehnic, autoritatilor publice competente sa intercepteze, in conditiile legii, comunicatiile efectuate, precum si obligatia de a suporta costurile aferente interfetei pentru interceptare.
    3.8.2. Titularul are obligatia de a asigura confidentialitatea operatiunilor de interceptare printr-un sistem propriu, in conditiile legislatiei speciale din domeniul protectiei informatiilor clasificate.
    3.8.3. Titularul va pune la dispozitie autoritatilor publice competente toate datele tehnice referitoare la operatiunile de interceptare, in formatul stabilit de acestea, avand in vedere stadiul tehnologic in domeniu.
    3.9. Furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice in situatii deosebite
    3.9.1. Pe durata situatiilor generate de producerea unei calamitati naturale ori a unui sinistru deosebit de grav titularul are obligatia de a lua toate masurile pentru asigurarea integritatii retelelor si a continuitatii furnizarii serviciilor de comunicatii electronice, precum si pentru a permite realizarea comunicatiilor intre autoritatile publice carora le revine responsabilitatea privind organizarea apararii impotriva dezastrelor.
    3.9.2. Titularul care a indicat in notificare furnizarea serviciului de telefonie are obligatia sa asigure primirea si retransmiterea apelurilor de urgenta de la orice utilizator, in conditiile legislatiei speciale privind functionarea sistemului national unic pentru apeluri de urgenta.
    3.10. Utilizarea frecventelor radioelectrice
    3.10.1. In cazul in care pentru transportul semnalelor prin retele sunt folosite canale radio, titularul nu are dreptul de a utiliza frecventele radioelectrice supuse regimului de licentiere prevazut de Ordonanta-cadru decat dupa obtinerea licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice.
    3.10.2. In cazul in care pentru transportul semnalelor prin retele sunt folosite canale radio in benzi de frecvente a caror utilizare este supusa doar regimului de autorizare generala, in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) din Ordonanta-cadru, titularul care a indicat in notificare furnizarea de retele publice si/sau private de comunicatii electronice are obligatia de a utiliza aceste frecvente radioelectrice fara a produce interferente perturbatoare asupra altor retele de comunicatii electronice existente in zonele lor de amplasare.
    3.11. Utilizarea resurselor de numerotatie
    3.11.1. In cazul in care pentru furnizarea serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului sunt necesare resurse de numerotatie, titularul care a indicat in notificare furnizarea de servicii de comunicatii electronice destinate publicului nu are dreptul de a utiliza aceste resurse decat dupa obtinerea licentei de utilizare a resurselor de numerotatie.
    3.11.2. In cazul in care i s-au alocat blocuri de numere, titularul care a indicat in notificare furnizarea de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are obligatia de a aplica principiul nediscriminarii fata de alti furnizori de servicii de comunicatii electronice, in privinta secventelor de numere utilizate pentru accesul la serviciile sale, precum si obligatiile privind disponibilitatea resurselor de numerotatie pentru utilizatorii finali, prevazute de legislatia speciala privind serviciul universal.
    3.12. Protectia consumatorului
    Titularul este obligat sa furnizeze retelele si serviciile de comunicatii electronice cu respectarea prevederilor legislatiei privind protectia consumatorului, precum si ale legislatiei speciale privind drepturile utilizatorilor serviciilor de comunicatii electronice.
    3.13. Asigurarea accesului nediscriminatoriu
    Titularul care a indicat in notificare furnizarea de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, in cazul in care a lansat o oferta publica si a stabilit conditii standard de incheiere a contractului de furnizare de servicii de comunicatii electronice, are obligatia de a asigura in mod nediscriminatoriu accesul initial al utilizatorilor finali la serviciul respectiv. Titularul nu poate refuza accesul utilizatorului final la serviciul de comunicatii electronice decat din motive tehnice temeinic justificate si numai cu instiintarea ANRC.
    3.14. Facturarea serviciului
    3.14.1. Titularul care a indicat in notificare furnizarea de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are obligatia de a oferi gratuit fiecarui abonat o factura nedetaliata care sa ii permita acestuia sa verifice corespondenta dintre obligatia sa de plata si serviciile efectiv furnizate.
    3.14.2. Titularul care a indicat in notificare furnizarea de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are obligatia de a respecta reglementarile ANRC privind categoriile de informatii care pot fi cuprinse in facturile detaliate.
    3.15. Obligatii de informare
    Titularul autorizatiei generale are urmatoarele obligatii de informare:
    a) de a transmite ANRC o copie a licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice, in termen de 30 de zile de la data obtinerii acesteia;
    b) de a transmite ANRC o copie a contractului privind dreptul de acces pe proprietati, incheiat cu titularul dreptului de proprietate sau de administrare asupra imobilelor proprietate publica, in termen de 30 de zile de la data incheierii acestui contract; in cazul pronuntarii unei hotarari judecatoresti care tine loc de contract, titularul va transmite o copie a hotararii in termen de 30 de zile de la data la care i-a fost comunicata;
    c) de a transmite ANRC o copie de pe fiecare dintre acordurile de acces si de interconectare pe care le-a incheiat, in termen de 10 zile de la data incheierii acestora. De asemenea, titularul va transmite ANRC toate informatiile referitoare la modificarea sau la incetarea acestor acorduri, insotite de actele doveditoare, dupa caz, in termen de 10 zile de la data la care a survenit modificarea sau incetarea;
    d) de a transmite ANRC o copie de pe fiecare dintre acordurile de acces la segmentul spatial incheiate cu operatorii satelitilor respectivi.
    3.16. Conectare si tranzitare
    3.16.1. Titularul care a indicat in notificare furnizarea de retele private de comunicatii electronice are obligatia de a nu-si conecta reteaua la o alta retea privata de comunicatii electronice, indiferent de forma de realizare a acestei conectari.
    3.16.2. Titularul care a indicat in notificare furnizarea de retele private de comunicatii electronice are obligatia de a nu realiza transportul prin retea al traficului generat de o retea publica de comunicatii electronice catre o alta retea publica de comunicatii electronice.
    3.17. Calitatea serviciilor
    3.17.1. Titularul care a indicat in notificare furnizarea de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are obligatia de a comunica persoanelor interesate, inainte de comercializarea serviciului, indicatorii de calitate pe care se obliga sa ii respecte si de a practica, pentru furnizarea serviciului, tarife corelate cu acesti indicatori.
    3.17.2. Pentru anumite servicii pentru care respectarea unor parametri de calitate este esentiala in vederea asigurarii furnizarii si interoperabilitatii serviciilor, ANRC va impune cerinte minime de calitate.
    3.18. Obligatii specifice
    Titularul autorizatiei generale desemnat ca fiind furnizor cu putere semnificativa pe piata va avea obligatiile specifice impuse de ANRC.
    3.19. Conditiile tehnice ale furnizarii retelelor
    3.19.1. Titularul care a indicat in notificare furnizarea de retele publice de comunicatii electronice are obligatia de a comunica persoanelor interesate standardele tehnice la care furnizeaza retelele si toate tipurile de interfete folosite pentru accesul la retea al utilizatorilor finali, precum si de a respecta standardele declarate obligatorii conform legii.
    3.19.2. Titularul care a indicat in notificare furnizarea de retele publice de comunicatii electronice are obligatia de a asigura neintrerupt conditiile tehnice necesare furnizarii prin intermediul retelei a serviciilor de comunicatii electronice, la standardele de calitate impuse furnizarii acelor servicii, precum si conditiile tehnice necesare difuzarii, redifuzarii sau retransmisiei prin intermediul retelei a serviciilor de programe audiovizuale la standardele de calitate impuse acestora, in cazul in care aceste activitati sunt realizate de catre un tert.
    3.19.3. Titularul care a indicat in notificare furnizarea de retele publice de comunicatii electronice are obligatia de a asigura neintrerupt conditiile tehnice necesare asigurarii furnizarii accesului nediscriminatoriu al utilizatorilor finali la serviciile de comunicatii electronice furnizate prin intermediul retelei.
    3.19.4. Titularul care a indicat in notificare furnizarea de retele publice si/sau private de comunicatii electronice are obligatia de a intocmi, pastra si actualiza un dosar tehnic al retelei, care va cuprinde documente privind:
    a) informatii referitoare la liniile si sistemele de transmisie, sistemele de comutare si sistemele de semnalizare;
    b) planuri referitoare la dimensionarea retelei si rutarea traficului;
    c) niveluri de semnal, atenuari, rata de erori si alti parametri tehnici;
    d) protectia electrica a liniilor de transmisie si a echipamentelor din retea;
    e) conditii tehnice referitoare la interconectare si la interoperabilitatea serviciilor;
    f) informatii referitoare la sistemele de administrare a retelei si de masurare a traficului;
    g) statistica defectiunilor;
    h) masuri referitoare la asigurarea efectuarii apelurilor de urgenta;
    i) masuri pentru asigurarea furnizarii retelei in conditii deosebite;
    j) masuri referitoare la asigurarea securitatii comunicatiilor si protectia vietii private a utilizatorilor;
    k) informatii referitoare la posibilitatile de interceptare legala a comunicatiilor efectuate prin intermediul retelei;
    l) date referitoare la software-ul utilizat;
    m) autorizarile si avizele necesare construirii retelei;
    n) buletine de masuratori.

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                              NOTIFICARE
privind furnizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice

    A. Date necesare identificarii solicitantului si comunicarii eficiente cu acesta (astfel cum reiese din actul constitutiv si din certificatele anexate in copie)

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea/Numele solicitantului:                                             |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |
|______________________________________________________________________________|
| Domiciliul/Sediul solicitantului:                                            |
| Strada:                                    Nr.       Bl.     Sc.   Apt.      |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _   _ _   _ _ _     |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_|_|    |
|______________________________________________________________________________|
| Localitatea:                                                Cod postal:      |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _           _ _ _ _ _       |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|         |_|_|_|_|_|      |
|______________________________________________________________________________|
| Judet/Sector:         Telefon:             Fax:                   |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |
|______________________________________________________________________________|
| E-mail:                                Pagina de Internet:                   |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |
|______________________________________________________________________________|
| Solicitantul este inregistrat in registrul comertului:                       |
| Judet/Sector:                          Numarul: Din:              |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|  |
|                                                                              |
| Cod fiscal:              Cod unic de inregistrare:                           |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |
|______________________________________________________________________________|
| Reprezentantul legal al solicitantului:                                      |
| Nume:                                        Prenume:                        |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |
| CNP:                                                                         |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                                  |
| Strada:                                    Nr.       Bl.     Sc.   Apt.      |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _   _ _   _ _ _     |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_|_|    |
| Localitatea:                                                Cod postal:      |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _           _ _ _ _ _       |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|         |_|_|_|_|_|      |
| Judet/Sector:                    Telefon:             Fax:                   |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |
| E-mail:                                                                      |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                     |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                    |
|______________________________________________________________________________|
| Persoana de contact:                                                         |
| Nume:                                        Prenume:                        |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |
|                                                                              |
| Telefon:               Fax:                  E-mail:                         |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |
|______________________________________________________________________________|

    B. Descrierea tipurilor de retele sau servicii pe care solicitantul intentioneaza sa le furnizeze si data estimativa a inceperii furnizarii:
   _
  |_| 1. Retele publice de comunicatii electronice:         Data: |_._|_._|_._|

      2. Servicii de comunicatii electronice destinate
         publicului:
          _
         |_| a) Servicii de telefonie destinate publicului: Data: |_._|_._|_._|
          _
         |_| b) Servicii de linii inchiriate:               Data: |_._l_._|_._|
          _
         |_| c) Alte servicii decat telefonie si linii
                  inchiriate:                               Data: |_._|_._|_._|
   _
  |_| 3. Retele si servicii private de comunicatii
         electronice:                                       Data: |_._|_._|_._|

    C. Solicitantul doreste eliberarea certificatului-tip de furnizor de retele sau servicii de comunicatii electronice:
          _
         |_|   Da
          _
         |_|   Nu

    D. Solicitantul anexeaza urmatoarele documente care fac parte integranta din notificare:

    a) certificatul de inmatriculare in registrul comertului si certificatul de inregistrare fiscala sau certificatul de inregistrare continand codul unic de inregistrare, in copie;
    b) actul constitutiv, cu toate modificarile si completarile ulterioare, in copie;
    c) copie de pe actul de identitate al solicitantului persoana fizica;
    d) autorizatia pentru desfasurarea de catre persoane fizice a unor activitati economice in mod independent, precum si pentru infiintarea si functionarea de asociatii familiale;
    e) fisa de descriere a retelelor si serviciilor.

          Semnatura reprezentantului legal si stampila solicitantului:

    ANEXA 3*)

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

                 FISA DE DESCRIERE A RETELELOR SI SERVICIILOR

    Titularul autorizatiei generale
 ______________________________________________________________________________
| Numele/Denumirea: .........................................................  |
| Domiciliul/Sediul: Localitatea: ...........................................  |
| Strada: ................... Nr. ..., Bl. ...., Sc. ...., Et. ...., Ap. ....  |
| Judetul/Sectorul: .................................. Cod postal ...........  |
| Telefon: ................................                                    |
| Fax: ....................................                                    |
| E-mail: .................................                                    |
| Pagina de Internet: .....................                                    |
|______________________________________________________________________________|

    A. RETELE PUBLICE DE COMUNICATII ELECTRONICE

    1. Retele publice fixe
 ______________________________________________________________________________
|                         |                        |                           |
|                         | 1.1. Aria furnizarii*1)|                           |
|                         |                        |                           |
|                         |________________________|___________________________|
|                         |                        |  _                        |
|                         |                        | |_| Fire metalice         |
|                         |                        |  _                        |
|                         |                        | |_| Cablu coaxial         |
|                         | 1.2. Reteaua de acces  |  _                        |
|                         |                        | |_| Fibra optica*2)       |
|                         |                        |  _                        |
|                         |                        | |_| Acces radio           |
|                         |________________________|___________________________|
|                         |                        |  _                        |
|  _                      |                        | |_| Fire metalice         |
| |_| Retele publice fixe |                        |  _                        |
|                         | 1.3. Reteaua de        | |_| Cablu coaxial         |
|                         | transport              |  _                        |
|                         |                        | |_| Fibra optica*2)       |
|                         |                        |  _                        |
|                         |                        | |_| Radio*2)              |
|                         |________________________|___________________________|
|                         |                        |  _                        |
|                         | 1.4. Tipurile de       | |_| Telefonie             |
|                         | servicii a caror       |  _                        |
|                         | furnizare este permisa | |_| Linii inchiriate      |
|                         | de constructia retelei |  _                        |
|                         |                        | |_| Difuzarea/Retransmisia|
|                         |                        |     serviciilor de        |
|                         |                        |     programe audiovizuale |
|                         |                        |  _                        |
|                         |                        | |_| Alte servicii         |
|_________________________|________________________|___________________________|
| 1.5. Banda de frecvente in care functioneaza segmentele radio ale retelei:   |
|      Reteaua de acces: .................................                     |
|      Reteaua de transport: .............................                     |
|______________________________________________________________________________|
| 1.6. Stadiul furnizarii:                                                     |
|       _                                                                      |
|      |_| Retea nefunctionala (in constructie).                               |
|          Data estimata a finalizarii .......................                 |
|       _                                                                      |
|      |_| Retea functionala                                                   |
|______________________________________________________________________________|

    2. Retele publice mobile terestre

 ______________________________________________________________________________
|       _                 |                        |                           |
| 2.1. |_| Retele radio   | 2.1.1. Aria            |                           |
| celulare                | furnizarii*1)          |                           |
|                         |________________________|___________________________|
|  Tipuri                 |                        |                           |
|  _                      |                        |  _                        |
| |_| GSM 900             | 2.1.2. Reteaua de      | |_| Fibra optica*2)       |
|  _                      | transport              |  _                        |
| |_| GSM 1800            |                        | |_| Radio*2)              |
|  _                      |________________________|___________________________|
| |_| CDMA                | 2.1.3. Tipurile de     |  _                        |
|  _                      | servicii a caror       | |_| Voce                  |
| |_| NMT                 | furnizare este permisa |  _                        |
|                         | de constructia retelei | |_| Transmisii de date    |
|_________________________|________________________|___________________________|
| 2.1.4. Banda de frecvente (canalele) in care functioneaza segmentul radio al |
| retelei: .......................                                             |
|______________________________________________________________________________|
| 2.1.5. Stadiul furnizarii:                                                   |
|       _                                                                      |
|      |_| Retea nefunctionala (in constructie).                               |
|          Data estimata a finalizarii .......................                 |
|       _                                                                      |
|      |_| Retea functionala                                                   |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                         |                        |                           |
|                         | 2.2.1. Aria            |                           |
|                         | furnizarii*1)          |                           |
|                         |________________________|___________________________|
|       _                 |                        |  _                        |
| 2.2. |_| Retele radio   |                        | |_| Simplex               |
| mobile de acces public  |                        |  _                        |
| (PAMR)                  | 2.2.2. Mod de operare  | |_| Semiduplex            |
|                         |                        |  _                        |
|                         |                        | |_| Duplex                |
|                         |                        |  _                        |
|                         |                        | |_| Trunking              |
|                         |________________________|___________________________|
|                         | 2.2.3. Tipurile de     |  _                        |
|                         | servicii a caror       | |_| Voce                  |
|                         | furnizare este permisa |  _                        |
|                         | de constructia retelei | |_| Transmisii de date    |
|_________________________|________________________|___________________________|
| 2.2.4. Banda de frecvente in care functioneaza: ................             |
|______________________________________________________________________________|
| 2.2.5. Stadiul furnizarii:                                                   |
|       _                                                                      |
|      |_| Retea nefunctionala (in constructie).                               |
|          Data estimata a finalizarii .......................                 |
|       _                                                                      |
|      |_| Retea functionala                                                   |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                         |                        |                           |
|                         | 2.3.1. Aria            |                           |
|                         | furnizarii*1)          |                           |
|                         |________________________|___________________________|
|                         |                        |  _                        |
|       _                 | 2.3.2. Reteaua de      | |_| Fibra optica*2)       |
| 2.3. |_| Retele radio   | transport              |  _                        |
| digitale cu acces       |                        | |_| Radio*2)              |
| multiplu (TETRA)        |________________________|___________________________|
|                         | 2.3.3. Tipurile de     |  _                        |
|                         | servicii a caror       | |_| Voce                  |
|                         | furnizare este permisa |  _                        |
|                         | de constructia retelei | |_| Transmisii de date    |
|_________________________|________________________|___________________________|
| 2.3.4. Banda de frecvente (canalele) in care functioneaza segmentul radio al |
| retelei: .......................                                             |
|______________________________________________________________________________|
| 2.3.5. Stadiul furnizarii:                                                   |
|       _                                                                      |
|      |_| Retea nefunctionala (in constructie).                               |
|          Data estimata a finalizarii .......................                 |
|       _                                                                      |
|      |_| Retea functionala                                                   |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|       _                 |                        |                           |
| 2.4. |_| Retele         | 2.4.1. Aria            |                           |
| radiopaging             | furnizarii*1)          |                           |
|_________________________|________________________|___________________________|
| 2.4.2. Reteaua de transport:                                                 |
| Se completeaza cu datele relevante, dupa caz.                                |
|______________________________________________________________________________|
| 2.4.3. Banda de frecvente in care functioneaza: ......................       |
|______________________________________________________________________________|
| 2.4.4. Stadiul furnizarii:                                                   |
|       _                                                                      |
|      |_| Retea nefunctionala (in constructie).                               |
|          Data estimata a finalizarii .......................                 |
|       _                                                                      |
|      |_| Retea functionala                                                   |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                         |                        |                           |
|                         | 2.5.1. Aria            |                           |
|                         | furnizarii*1)          |                           |
|                         |________________________|___________________________|
|                         |                        |  _                        |
|       _                 | 2.5.2. Reteaua de      | |_| Fibra optica*2)       |
| 2.5. |_| Retele 3G      | transport              |  _                        |
| (IMT 2000/UMTS)         |                        | |_| Radio*2)              |
|                         |________________________|___________________________|
|                         | 2.5.3. Tipurile de     |  _                        |
|                         | servicii a caror       | |_| Voce                  |
|                         | furnizare este permisa |  _                        |
|                         | de constructia retelei | |_| Transmisii de date    |
|_________________________|________________________|___________________________|
| 2.5.4. Banda de frecvente (canalele) in care functioneaza segmentul radio al |
| retelei: .....................                                               |
|______________________________________________________________________________|
| 2.5.5. Stadiul furnizarii:                                                   |
|       _                                                                      |
|      |_| Retea nefunctionala (in constructie).                               |
|          Data estimata a finalizarii .......................                 |
|       _                                                                      |
|      |_| Retea functionala                                                   |
|______________________________________________________________________________|

    3. Retele publice cu transmisie prin satelit
 ______________________________________________________________________________
|       _                 | 3.1.1. Banda de        |  _                        |
| 3.1. |_| Retele fixe    | frecvente in care      | |_| Downlink              |
| (Statii de sol, VSAT)   | functioneaza           |     Banda de frecvente ...|
|                         |                        |___________________________|
|                         |                        |  _                        |
|                         |                        | |_| Uplink                |
|                         |                        |     Banda de frecvente ...|
|_________________________|________________________|___________________________|
| 3.1.2. Operatorul segmentului spatial: ..............................        |
|______________________________________________________________________________|
| 3.1.3. Tipuri de servicii a caror furnizare|  _                              |
| este permisa de constructia retelei        | |_| Voce                        |
|                                            |  _                              |
|                                            | |_| Transmisii de date          |
|                                            |  _                              |
|                                            | |_| Difuzarea/Retransmisia de   |
|                                            |     programe audiovizuale       |
|____________________________________________|_________________________________|
| 3.1.4. Statie coordonatoare in Romania:    |  _                              |
|                                            | |_| Nu                          |
|                                            |  _                              |
|                                            | |_| Da. Amplasament ..........  |
|____________________________________________|_________________________________|
| 3.1.5. Stadiul furnizarii:                                                   |
|       _                                                                      |
|      |_| Retea nefunctionala (in constructie).                               |
|          Data estimata a finalizarii .......................                 |
|       _                                                                      |
|      |_| Retea functionala                                                   |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|       _                 | 3.2.1. Banda de        |  _                        |
| 3.2. |_| Retele mobile  | frecvente in care      | |_| Downlink              |
|                         | functioneaza           |     Banda de frecvente ...|
|                         |                        |___________________________|
|                         |                        |  _                        |
|                         |                        | |_| Uplink                |
|                         |                        |     Banda de frecvente ...|
|_________________________|________________________|___________________________|
| 3.2.2. Operatorul segmentului spatial: .............................
|______________________________________________________________________________|
| 3.2.3. Tipuri de servicii a caror furnizare|  _                              |
| este permisa de constructia retelei        | |_| Voce                        |
|                                            |  _                              |
|                                            | |_| Transmisii de date          |
|____________________________________________|_________________________________|
| 3.2.4. Statie coordonatoare in Romania:    |  _                              |
|                                            | |_| Nu                          |
|                                            |  _                              |
|                                            | |_| Da. Amplasament ..........  |
|____________________________________________|_________________________________|
| 3.2.5. Stadiul furnizarii:                                                   |
|       _                                                                      |
|      |_| Retea nefunctionala (in constructie).                               |
|          Data estimata a finalizarii .......................                 |
|       _                                                                      |
|      |_| Retea functionala                                                   |
|______________________________________________________________________________|

    B. RETELE PRIVATE CARE FOLOSESC FRECVENTE RADIOELECTRICE
 ______________________________________________________________________________
|                         | 1.1. Aria furnizarii*1)|                           |
|                         |________________________|___________________________|
|     _                   |                        |  _                        |
| 1. |_| Retele radio     |                        | |_| Simplex               |
| mobile profesionale     |                        |  _                        |
| (PMR)                   | 1.2. Mod de operare    | |_| Semiduplex            |
|                         |                        |  _                        |
|                         |                        | |_| Duplex                |
|                         |                        |  _                        |
|                         |                        | |_| Trunking              |
|                         |________________________|___________________________|
|                         | 1.3. Tipurile de       |  _                        |
|                         | servicii a caror       | |_| Voce                  |
|                         | furnizare este permisa |  _                        |
|                         | de constructia retelei | |_| Transmisii de date    |
|_________________________|________________________|___________________________|
| 1.4. Reteaua de transport:                                                   |
|      Se completeaza cu datele relevante, dupa caz.                           |
|______________________________________________________________________________|
| 1.5. Banda de frecvente in care functioneaza: ..............                 |
|______________________________________________________________________________|
| 1.6. Reteaua este conectata cu retele      |  _                              |
| publice de comunicatii electronice         | |_| Da                          |
|                                            |  _                              |
|                                            | |_| Nu                          |
|____________________________________________|_________________________________|
| 1.7. Stadiul furnizarii:                                                     |
|       _                                                                      |
|      |_| Retea nefunctionala (in constructie).                               |
|          Data estimata a finalizarii .......................                 |
|       _                                                                      |
|      |_| Retea functionala                                                   |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                         | 2.1. Aria              |                           |
|                         | furnizarii*1)          |                           |
|                         |________________________|___________________________|
|     _                   | 2.2. Tipurile de       |  _                        |
| 2. |_| Retele TETRA     | servicii a caror       | |_| Voce                  |
|                         | furnizare este permisa |  _                        |
|                         | de constructia retelei | |_| Transmisii de date    |
|_________________________|________________________|___________________________|
| 2.3. Reteaua de transport:                                                   |
|      Se completeaza cu datele relevante, dupa caz.                           |
|______________________________________________________________________________|
| 2.4. Banda de frecvente in care functioneaza: ...............                |
|______________________________________________________________________________|
| 2.5. Reteaua este conectata cu retele      |  _                              |
| publice de comunicatii electronice         | |_| Da                          |
|                                            |  _                              |
|                                            | |_| Nu                          |
|____________________________________________|_________________________________|
| 2.6. Stadiul furnizarii:                                                     |
|       _                                                                      |
|      |_| Retea nefunctionala (in constructie).                               |
|          Data estimata a finalizarii .......................                 |
|       _                                                                      |
|      |_| Retea functionala                                                   |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|     _                   |                        |                           |
| 3. |_| Retele           | 3.1. Aria furnizarii*1)|                           |
| radiopaging             |                        |                           |
|_________________________|________________________|___________________________|
| 3.2. Reteaua de transport:                                                   |
|      Se completeaza cu datele relevante, dupa caz                            |
|______________________________________________________________________________|
| 3.3. Banda de frecvente in care functioneaza: ......................         |
|______________________________________________________________________________|
| 3.4. Reteaua este conectata cu retele      |  _                              |
| publice de comunicatii electronice         | |_| Da                          |
|                                            |  _                              |
|                                            | |_| Nu                          |
|____________________________________________|_________________________________|
| 3.5. Stadiul furnizarii:                                                     |
|       _                                                                      |
|      |_| Retea nefunctionala (in constructie).                               |
|          Data estimata a finalizarii .......................                 |
|       _                                                                      |
|      |_| Retea functionala                                                   |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|     _                                                                        |
| 4. |_| Retele fixe                                                           |
|______________________________________________________________________________|
| 4.1. Banda de frecvente in care functioneaza: ................               |
|______________________________________________________________________________|
| 4.2. Tipurile de servicii a caror furnizare este |  _                        |
| permisa de constructia retelei                   | |_| Voce                  |
|                                                  |  _                        |
|                                                  | |_| Transmisii de date    |
|                                                  |  _                        |
|                                                  | |_| Retransmisie programe |
|                                                  |     audiovizuale          |
|__________________________________________________|___________________________|
| 4.3. Reteaua este conectata cu retele publice de    _                        |
| comunicatii electronice                            |_| Da                    |
|                                                     _                        |
|                                                    |_| Nu                    |
|______________________________________________________________________________|
| 4.4. Stadiul furnizarii:                                                     |
|       _                                                                      |
|      |_| Retea nefunctionala (in constructie).                               |
|          Data estimata a finalizarii .......................                 |
|       _                                                                      |
|      |_| Retea functionala                                                   |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|     _                   | 5.1. Banda de          |  _                        |
| 5. |_| Retele fixe      | frecvente in care      | |_| Downlink              |
| prin satelit (VSAT)     | functioneaza           |     Banda de frecvente ...|
|                         |                        |___________________________|
|                         |                        |  _                        |
|                         |                        | |_| Uplink                |
|                         |                        |     Banda de frecvente ...|
|_________________________|________________________|___________________________|
| 5.2. Operatorul segmentului spatial: ..............................          |
|______________________________________________________________________________|
| 5.3.Tipuri de servicii a caror furnizare   |  _                              |
| este permisa de constructia retelei        | |_| Voce                        |
|                                            |  _                              |
|                                            | |_| Transmisii de date          |
|____________________________________________|_________________________________|
| 5.4. Statie coordonatoare in Romania:      |  _                              |
|                                            | |_| Nu                          |
|                                            |  _                              |
|                                            | |_| Da. Amplasament ..........  |
|____________________________________________|_________________________________|
| 5.5. Stadiul furnizarii:
|       _                                                                      |
|      |_| Retea nefunctionala (in constructie).                               |
|          Data estimata a finalizarii .......................                 |
|       _                                                                      |
|      |_| Retea functionala                                                   |
|______________________________________________________________________________|
|     _                   | 6.1. Banda de          |  _                        |
| 6. |_| Retele mobile    | frecvente in care      | |_| Downlink              |
| prin satelit            | functioneaza           |     Banda de frecvente ...|
|                         |                        |___________________________|
|                         |                        |  _                        |
|                         |                        | |_| Uplink                |
|                         |                        |     Banda de frecvente ...|
|_________________________|________________________|___________________________|
| 6.2. Operatorul segmentului spatial: ..............................          |
|______________________________________________________________________________|
| 6.3. Tipuri de servicii a caror furnizare  |  _                              |
| este permisa de constructia retelei        | |_| Voce                        |
|                                            |  _                              |
|                                            | |_| Transmisii de date          |
|____________________________________________|_________________________________|
| 6.4. Statie coordonatoare in Romania:      |  _                              |
|                                            | |_| Nu                          |
|                                            |  _                              |
|                                            | |_| Da. Amplasament ..........  |
|____________________________________________|_________________________________|
| 6.5. Stadiul furnizarii:                                                     |
|       _                                                                      |
|      |_| Retea nefunctionala (in constructie).                               |
|          Data estimata a finalizarii .......................                 |
|       _                                                                      |
|      |_| Retea functionala                                                   |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|  _                                                                           |
| |_| Alte tipuri de retele                                                    |
|                                                                              |
|          Se completeaza cu datele relevante, dupa caz.                       |
|______________________________________________________________________________|

    C. SERVICII DE COMUNICATII ELECTRONICE DESTINATE PUBLICULUI

    1. Servicii de telefonie
 ______________________________________________________________________________
|                  |                        |  _                               |
|                  |                        | |_| Convorbiri locale            |
|                  |                        |  _                               |
|                  |                        | |_| Convorbiri de lunga distanta |
|                  |                        |  _                               |
|                  |                        | |_| Convorbiri internationale    |
|                  | 1.1.1. Caracteristicile|  _                               |
|                  | serviciului            | |_| Telefoane publice            |
|                  |                        |  _                               |
|                  |                        | |_| Posta vocala                 |
|                  |                        |  _                               |
|                  |                        | |_| Carti de telefon             |
|       _          |                        |  _                               |
| 1.1. |_| Servicii|                        | |_| ISDN                         |
| de telefonie     |________________________|__________________________________|
| furnizate prin   | 1.1.2. Retele prin intermediul carora se furnizeaza       |
| intermediul unor | serviciul (Aria de furnizare a serviciului)*1)            |
| retele publice   |     _                                                     |
| fixe             |    |_| Retele proprii: ................................   |
|                  |     _                                                     |
|                  |    |_| Retele apartinand unor terti autorizati ........   |
|                  |___________________________________________________________|
|                  | 1.1.3. Stadiul furnizarii serviciului:                    |
|                  |  _                                                        |
|                  | |_| Serviciu nefunctional.                                |
|                  |     Data estimata a inceperii furnizarii ............     |
|                  |  _                                                        |
|                  | |_| Serviciu functional                                   |
|__________________|___________________________________________________________|
|                  |                        |  _                               |
|                  |                        | |_| Voce                         |
|                  |                        |  _                               |
|                  |                        | |_| Fax si transmisiuni de date  |
|                  | 1.2.1. Tipuri de       |  _                               |
|                  | servicii furnizate     | |_| SMS                          |
|       _          |                        |  _                               |
| 1.2. |_| Servicii|                        | |_| Casuta vocala                |
| de telefonie     |________________________|__________________________________|
| furnizate prin   | 1.2.2. Retelele prin intermediul carora se furnizeaza     |
| intermediul unor | serviciul (Aria de furnizare a serviciului)*1)            |
| retele publice   |  _                                                        |
| mobile terestre  | |_| Retele proprii: ................................      |
|                  |  _                                                        |
|                  | |_| Retele apartinand unor terti autorizati ........      |
|                  |___________________________________________________________|
|                  | 1.2.3. Stadiul furnizarii serviciului:                    |
|                  |  _                                                        |
|                  | |_| Serviciu nefunctional.                                |
|                  |     Data estimata a inceperii furnizarii ............     |
|                  |  _                                                        |
|                  | |_| Serviciu functional                                   |
|__________________|___________________________________________________________|
|                  | 1.3.1. Tipuri de servicii furnizate: ..................   |
|                  |___________________________________________________________|
|                  |                        |           _                      |
|                  |                        | 1.3.2.1. |_| Retele fixe         |
|                  |                        |  _                               |
|       _          |                        | |_| Retele proprii: ............ |
| 1.3. |_| Servicii|                        |  _                               |
| de telefonie     |                        | |_| Retele apartinand unor terti |
| furnizate prin   | 1.3.2. Tipurile de     |     autorizati ................. |
| intermediul unor | retele prin intermediul|_________________________________ |
| retele publice   | carora se furnizeaza   |           _                      |
| cu transmisie    | serviciul*1)           | 1.3.2.2. |_| Retele mobile       |
| prin satelit     |                        |  _                               |
|                  |                        | |_| Retele proprii: ............ |
|                  |                        |  _                               |
|                  |                        | |_| Retele apartinand unor terti |
|                  |                        |     autorizati ................. |
|                  |________________________|__________________________________|
|                  | 1.3.3. Stadiul furnizarii serviciului:                    |
|                  |  _                                                        |
|                  | |_| Serviciu nefunctional.                                |
|                  |     Data estimata a inceperii furnizarii ............     |
|                  |  _                                                        |
|                  | |_| Serviciu functional                                   |
|__________________|___________________________________________________________|

    2. Servicii de linii inchiriate
 ______________________________________________________________________________
|                      |         _          |  _                               |
|                      | 2.1.1. |_| Analog  | |_| Calitate normala             |
|                      |                    |  _                               |
|                      |                    | |_| Calitate speciala            |
|                      |____________________|__________________________________|
|                      |         _          |  _                               |
|                      | 2.1.2. |_| Digital | |_| 64 Kbit/s                    |
|       _              |                    |  _                               |
| 2.1. |_| Tipuri de   |                    | |_| n x 64 Kbit/s                |
| linii inchiriate     |                    |  _                               |
|                      |                    | |_| 2048 Kbit/s digital          |
|                      |                    |     nestructurat                 |
|                      |                    |  _                               |
|                      |                    | |_| 2048 Kbit/s digital          |
|                      |                    |     structurat                   |
|                      |                    |  _                               |
|                      |                    | |_| > 2048 Kbit/s                |
|                      |                    |  _                               |
|                      |                    | |_| emulate (peste servicii de   |
|                      |                    |     transmisiuni de date)        |
|                      |                    |  _                               |
|                      |                    | |_| alte tipuri                  |
|______________________|____________________|__________________________________|
| 2.2. Aria de furnizare a serviciului*1)   |                                  |
|___________________________________________|__________________________________|
| 2.3. Retelele prin intermediul carora se furnizeaza serviciul (Aria de       |
| furnizare a serviciului)*1)                                                  |
|  _                                                                           |
| |_| Retele proprii: ................................                         |
|  _                                                                           |
| |_| Retele apartinand unor terti autorizati ........                         |
|______________________________________________________________________________|
| 2.4. Stadiul furnizarii serviciului:                                         |
|  _                                                                           |
| |_| Serviciu nefunctional. Data estimata a inceperii furnizarii ............ |
|  _                                                                           |
| |_| Serviciu functional                                                      |
|______________________________________________________________________________|

    3. Alte servicii de comunicatii electronice
 ______________________________________________________________________________
|                     |                                    _                   |
|                     |        3.1.1. Tipuri de servicii: |_| Voice over IP    |
|                     |                                    _                   |
|                     |                                   |_| Alte servicii    |
|                     |________________________________________________________|
|                     |        3.1.2. Protocoale si tehnologii                 |
|                     |________________________________________________________|
|                     |  _                                                     |
|                     | |_| SDH/PDH                                            |
|                     |  _                                                     |
|                     | |_| ISDN                                               |
|                     |  _                                                     |
|                     | |_| TCP/IP                                             |
|                     |  _                                                     |
|                     | |_| ATM                                                |
|                     |  _                                                     |
|                     | |_| Frame relay                                        |
|                     |  _                                                     |
|       _             | |_| X.25                                               |
| 3.1. |_| Servicii de|  _                                                     |
| transmisiuni de date| |_| HSCSD                                              |
|                     |  _                                                     |
|                     | |_| GPRS                                               |
|                     |  _                                                     |
|                     | |_| EDGE                                               |
|                     |  _                                                     |
|                     | |_| 3G (IMT 200/UMTS)                                  |
|                     |  _                                                     |
|                     | |_| xDSL                                               |
|                     |  _                                                     |
|                     | |_| Cablu coaxial                                      |
|                     |  _                                                     |
|                     | |_| Acces radio                                        |
|                     |  _                                                     |
|                     | |_| Interconectare LAN-LAN                             |
|                     |  _                                                     |
|                     | |_| Fax                                                |
|                     |  _                                                     |
|                     | |_| Telex                                              |
|                     |  _                                                     |
|                     | |_| Servicii de transmisiuni de date furnizate prin    |
|                     | intermediul retelelor publice cu transmisie prin       |
|                     | satelit                                                |
|_____________________|________________________________________________________|
|                                                  |                           |
| 3.1.3. Aria de furnizare a serviciului*1)        |                           |
|__________________________________________________|___________________________|
| 3.1.4. Stadiul furnizarii serviciului:                                       |
|         _                                                                    |
|        |_| Serviciu nefunctional. Data estimata a inceperii furnizarii ..... |
|         _                                                                    |
|        |_| Serviciu functional                                               |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|       _                                              |                       |
| 3.2. |_| Furnizarea serviciului de acces la Internet |                       |
|______________________________________________________|_______________________|
|                                                      |  _                    |
|                                                      | |_| Dial-up           |
|                                                      |  _                    |
| 3.2.1. Moduri de conectare utilizatori               | |_| Cablu coaxial     |
|                                                      |  _                    |
|                                                      | |_| Linii inchiriate  |
|                                                      |  _                    |
|                                                      | |_| Radio             |
|______________________________________________________|_______________________|
|                     |                                |  _                    |
|                     |                                | |_| Fibra optica      |
|                     |                                |     (precizand        |
|                     |                                |     capacitatea) .....|
|                     |           _                    |  _                    |
| 3.2.2. Moduri de    | 3.2.2.1. |_| Acces direct      | |_| Satelit (precizand|
| conectare la        |                                |     capacitatea) .....|
| international       |                                |  _                    |
|                     |                                | |_| Linii inchiriate  |
|                     |                                |     (precizand        |
|                     |                                |     capacitatea) .....|
|                     |________________________________|_______________________|
|                     |           _                                            |
|                     | 3.2.2.2. |_| Acces indirect                            |
|_____________________|________________________________________________________|
| 3.2.3. Stadiul furnizarii serviciului                                        |
|  _                                                                           |
| |_| Serviciu nefunctional. Data estimata a inceperii furnizarii ............ |
|  _                                                                           |
| |_| Serviciu functional                                                      |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|                     |                  |  _                                  |
|                     |                  | |_| Voce                            |
|                     | 3.3.1. Tipuri    |  _                                  |
|                     |                  | |_| Date                            |
|                     |__________________|_____________________________________|
|       _             |                  |           _           | _           |
| 3.3. |_| Servicii de|                  | 3.3.2.1. |_| Analogic ||_|Simplex   |
| radiocomunicatii    |                  |                       | _           |
| mobile profesionale | 3.3.2. Tehnologii|                       ||_|Semiduplex|
|                     | utilizate pentru |                       | _           |
|                     | furnizarea       |                       ||_| Duplex   |
|                     | serviciului      |_______________________|_____________|
|                     |                  |           _           |             |
|                     |                  | 3.3.2.2. |_| Digital  |             |
|                     |                  | (TETRA)               |             |
|_____________________|__________________|_______________________|_____________|
| 3.3.3. Retelele prin intermediul carora se furnizeaza serviciul (Aria de     |
| furnizare a serviciului)*1)                                                  |
|  _                                                                           |
| |_| Retele proprii: ................................                         |
|  _                                                                           |
| |_| Retele apartinand unor terti autorizati ........                         |
|______________________________________________________________________________|
| 3.3.4. Stadiul furnizarii serviciului:                                       |
|  _                                                                           |
| |_| Serviciu nefunctional. Data estimata a inceperii furnizarii ............ |
|  _                                                                           |
| |_| Serviciu functional                                                      |
|______________________________________________________________________________|
|       _                          |                                           |
| 3.4. |_| Servicii de radiopaging |                                           |
|__________________________________|___________________________________________|
| 3.4.1. Retelele prin intermediul carora se furnizeaza serviciul (Aria de     |
| furnizare a serviciului)*1)                                                  |
|  _                                                                           |
| |_| Retele proprii: ................................                         |
|  _                                                                           |
| |_| Retele apartinand unor terti autorizati ........                         |
|______________________________________________________________________________|
| 3.4.2. Stadiul furnizarii serviciului:                                       |
|  _                                                                           |
| |_| Serviciu nefunctional. Data estimata a inceperii furnizarii ............ |
|  _                                                                           |
| |_| Serviciu functional                                                      |
|______________________________________________________________________________|

 ______________________________________________________________________________
|     _                                                                        |
| 4. |_| Alte tipuri de servicii                                               |
|______________________________________________________________________________|
| Se completeaza cu datele relevante, dupa caz:                                |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    Nota:
    *1) Vor fi prezentate, anexat, fiecare retea si toate localitatile pe raza carora se realizeaza furnizarea retelei respective.
    *2) Vor fi prezentate, anexat, schemele retelei magistrale de fibra optica sau radiorelee.

    ANEXA 4*)

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.
 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                  ROMANIA                                                     |
|    ANRC          AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN COMUNICATII        |
|                  Bd. Libertatii 14, Sector 5, 70060 Bucuresti   www.anrc.ro  |
|                  Tel.: +40 21 312 49 39 | +40 21 312 49 09                   |
|                  Fax:  +40 21 312 56 96 | e-mail: anrc@anrc.ro               |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                               CERTIFICAT-TIP                                 |
|       de furnizor de retele si servicii de comunicatii electronice           |
|                                                                              |
| eliberat in temeiul art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului   |
| nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor,         |
| aprobata cu modificari si completari, prin Legea nr. 591/2002                |
|                                                                              |
|                                                                              |
| 1. Titularul ............................................................... |
| Cu domiciliul/sediul in: Localitatea ....................................... |
| Strada ....................................................... Nr. ........, |
| Bl. ...., Sc. ...., Et. ...., Ap. .... Judetul/Sectorul .................... |
| Inregistrat in registrul comertului al judetului ........................... |
| cu nr. .................... din .................., codul fiscal ........... |
| sau codul unic de inregistrare ............................................. |
|                                                                              |
| beneficiaza de dreptul de a furniza urmatoarele tipuri de retele si/sau      |
| servicii de comunicatii electronice in baza autorizatiei generale si data de |
| la care beneficiaza de dreptul respectiv:                                    |
|                                                                              |
| - Retele publice de comunicatii electronice             Data: |_._|_._|_._|  |
| - Servicii de comunicatii electronice destinate                              |
|   publicului:                                                                |
|       - Servicii de telefonie destinate publicului      Data: |_._|_._|_._|  |
|       - Servicii de linii inchiriate                    Data: |_._|_._|_._|  |
|       - Servicii de comunicatii electronice, altele                          |
|         decat telefonie si linii inchiriate             Data: |_._|_._|_._|  |
| - Retele si servicii private de comunicatii electronice Data: |_._|_._|_._|  |
|                                                                              |
| 2. Titularul beneficiaza de dreptul de acces pe proprietati:                 |
| Nu.                                                                          |
| Da, in urmatoarele conditii: ............................................... |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
| 3. Titularul beneficiaza de dreptul de a negocia si de a incheia acorduri de |
| interconectare:                                                              |
| Nu.                                                                          |
| Da, in urmatoarele conditii: ............................................... |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
| 4. Titularul beneficiaza de dreptul de a negocia si de a incheia acorduri de |
| acces:                                                                       |
| Nu.                                                                          |
| Da, in urmatoarele conditii: ............................................... |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
|         Certificatul a fost eliberat in urma realizarii notificarii          |
|         inregistrate cu nr. ................................................ |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                               PRESEDINTE,                                    |
|                                  L.S.                                        |
|                                                                              |
|                                                                              |
|            Director,                                    Vizat,               |
|       DIRECTIA OPERATIVA                          DIRECTIA JURIDICA          |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Decizia 131/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 131 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu