E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 1333/EN din  5 noiembrie 2003

privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN COMUNICATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 802 din 14 noiembrie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 4 alin. (3), ale art. 5 alin. (1), (2) si (3) lit. b) si ale art. 38 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, precum si ale art. 6 alin. (1) lit. d) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 880/2002,

    presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii emite prezenta decizie.

    Art. 1
    (1) Prezenta decizie stabileste procedura de autorizare a persoanelor care intentioneaza sa furnizeze retele sau servicii de comunicatii electronice, precum si conditiile in care furnizorii de retele sau de servicii de comunicatii electronice beneficiaza de regimul de autorizare generala.
    (2) Autorizatia generala cuprinde normele juridice specifice, aplicabile activitatilor de furnizare a retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice, si este prevazuta in anexa nr. 1.
    (3) In cuprinsul prezentei decizii:
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002, va fi denumita Ordonanta-cadru;
    - Ordonanta Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 527/2002, va fi denumita Ordonanta privind accesul;
    - Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal si drepturile utilizatorilor cu privire la retelele si serviciile de comunicatii electronice va fi denumita Legea serviciului universal;
    - Legea nr. 676/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul telecomunicatiilor, cu modificarile ulterioare, va fi denumita Legea privind datele personale.
    Art. 2
    (1) Orice persoana care intentioneaza sa furnizeze retele sau servicii de comunicatii electronice, denumita in continuare solicitant, are obligatia sa transmita Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii, denumita in continuare ANRC, o notificare cu privire la aceasta intentie cu cel putin 7 zile inainte de inceperea activitatii.
    (2) Notificarea se va realiza in mod obligatoriu prin completarea formularului-tip prevazut in anexa nr. 2.
    (3) Furnizarea, exclusiv pentru nevoi proprii, de retele si servicii de comunicatii electronice care nu utilizeaza frecvente radioelectrice se realizeaza in mod liber si nu este supusa prevederilor prezentei decizii.
    (4) Retelele si serviciile de comunicatii electronice prevazute la alin. (1) sunt cuprinse cu titlu exemplificativ in Fisa de descriere a retelelor si serviciilor, prevazuta in anexa nr. 3.
    Art. 3
    (1) In cuprinsul formularului-tip al notificarii pot indica furnizarea de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului numai:
    a) persoanele juridice care au inclusa in obiectul de activitate efectuarea unor astfel de activitati;
    b) persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent si asociatiile familiale care sunt autorizate, in conditiile legii, sa desfasoare astfel de activitati.
    (2) Solicitantul va anexa la formularul-tip urmatoarele documente, care fac parte integranta din notificare:
    a) certificatul de inmatriculare in registrul comertului si certificatul de inregistrare fiscala sau certificatul de inregistrare continand codul unic de inregistrare, in copie;
    b) actul constitutiv, cu toate modificarile si completarile ulterioare, insotite de certificate de inscriere mentiuni, precum si orice alte documente din care sa rezulte calitatea de reprezentant legal a persoanei indicate in notificare, in copie;
    c) copie de pe actul de identitate al solicitantului persoana fizica;
    d) autorizatia pentru desfasurarea de catre persoane fizice a unor activitati economice in mod independent, precum si pentru infiintarea si functionarea de asociatii familiale;
    e) fisa de descriere a retelelor si serviciilor.
    (3) Solicitantul persoana juridica, care are calitatea de comerciant, poate transmite, in original, in locul documentelor prevazute la alin. (2) lit. b), un certificat constatator eliberat in acest scop de catre oficiul registrului comertului cu cel mult 15 zile inainte de transmiterea notificarii, in care sa fie mentionate obiectul de activitate, lista tuturor sucursalelor si punctelor de lucru, asociatii si reprezentantul legal al solicitantului.
    (4) Solicitantul are obligatia de a completa si de a transmite ANRC sectiunile relevante din fisa de descriere a retelelor si serviciilor prevazuta la alin. (2) lit. e), in functie de tipurile de retele sau de servicii pe care intentioneaza sa le furnizeze.
    (5) Solicitantul poate obtine formularul-tip al notificarii si fisa de descriere a retelelor si serviciilor de la sediul central, de la orice oficiu teritorial al ANRC sau de pe pagina de Internet a ANRC.
    (6) Notificarea nu este considerata realizata decat daca au fost indeplinite toate cerintele legale privind transmiterea, forma si continutul sau.
    (7) In cazul in care nu sunt indeplinite cerintele prevazute la alin. (6), ANRC, in termen de 7 zile de la data transmiterii notificarii, va cere in scris solicitantului indeplinirea acestora.
    Art. 4
    (1) Solicitantul care a realizat notificarea in termenul si in conditiile prevazute de prezenta decizie este considerat furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice pentru tipurile de retele ori de servicii de comunicatii electronice indicate in notificare, dobandind drepturile si obligatiile specifice prevazute de autorizatia generala pentru tipurile de retele sau de servicii de comunicatii electronice indicate in notificare, de la data indicata in formularul-tip al notificarii ca fiind data estimativa a inceperii furnizarii tipurilor respective de retele sau de servicii, insa nu mai devreme de 7 zile de la data realizarii notificarii.
    (2) Obtinerea dreptului de a furniza un anumit tip de retea de comunicatii electronice indicat in notificare nu implica obtinerea dreptului de a furniza un alt tip de retea de comunicatii electronice si nici a dreptului de a furniza servicii de comunicatii electronice.
    (3) Obtinerea dreptului de a furniza un anumit tip de serviciu de comunicatii electronice indicat in notificare nu implica obtinerea dreptului de a furniza un alt tip de serviciu de comunicatii electronice si nici a dreptului de a furniza retele de comunicatii electronice.
    (4) Furnizorul de retele de comunicatii electronice nu are dreptul de a utiliza aceste retele pentru difuzarea, redifuzarea sau retransmiterea serviciilor de programe audiovizuale. Acest drept se obtine numai dupa parcurgerea procedurilor de autorizare prevazute de legislatia din domeniul audiovizualului.
    (5) Drepturile prevazute de autorizatia generala nu pot fi transmise catre terti.
    Art. 5
    (1) La cererea solicitantului, ANRC va elibera un certificat-tip prin care se atesta ca acesta a transmis notificarea prevazuta de prezenta decizie, ca beneficiaza de dreptul de a furniza anumite tipuri de retele sau de servicii de comunicatii electronice si in care se prezinta conditiile in care beneficiaza de dreptul de acces pe proprietati si de dreptul de a negocia acorduri de acces sau de interconectare.
    (2) Cererea solicitantului poate fi exprimata in notificare sau printr-un act expres ulterior.
    (3) ANRC va elibera certificatul-tip in termen de 7 zile de la data realizarii notificarii sau, dupa caz, de la data transmiterii cererii exprese ulterioare.
    (4) Certificatul-tip are forma prevazuta in anexa nr. 4.
    (5) Certificatul-tip poate fi eliberat de ANRC si din oficiu.
    Art. 6
    (1) Orice modificare a datelor cuprinse in notificare va fi comunicata ANRC in termen de 10 zile de la data aparitiei, prin transmiterea unei informatii insotite, acolo unde este cazul, de actele doveditoare.
    (2) In cazul in care modificarea priveste furnizarea altor tipuri de retele sau de servicii de comunicatii electronice, suplimentare fata de cele indicate in notificarea anterioara, ori data estimativa a inceperii furnizarii este necesara realizarea unei noi notificari.
    (3) In cazul in care modificarea priveste datele de identificare a furnizorului de retele sau de servicii de comunicatii electronice, cuprinse in certificatul-tip, ANRC, la cererea furnizorului sau din oficiu, va emite un nou certificat-tip continand noile date de identificare a furnizorului.
    (4) In cazul in care, in urma aplicarii prevederilor alin. (2) sau (3), este necesara emiterea unui nou certificat-tip, acesta va fi emis numai dupa inapoierea, in original, a certificatului-tip anterior.
    (5) Orice modificare a datelor cuprinse in fisa de descriere a retelelor si serviciilor va fi comunicata ANRC in termen de 10 zile de la data aparitiei, prin transmiterea unei noi fise, in conditiile art. 3 alin. (4), insotita de datele de identificare a solicitantului sau furnizorului, dupa caz.
    Art. 7
    (1) Dreptul de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice inceteaza in urmatoarele cazuri:
    a) la cererea expresa a furnizorului;
    b) in cazul aplicarii sanctiunii retragerii acestui drept, in temeiul prevederilor art. 57 alin. (2) sau ale art. 59 din Ordonanta-cadru, ale art. 18 alin. (6) din Ordonanta privind accesul sau ale art. 32 alin. (2) din Legea serviciului universal.
    (2) In cuprinsul cererii prin care furnizorul renunta la dreptul de a furniza unele sau toate tipurile de retele ori de servicii de comunicatii electronice este necesar sa fie enumerate toate tipurile de retele sau de servicii care nu vor mai fi furnizate.
    (3) Cererea prevazuta la alin. (2) isi produce efectele de la data transmiterii catre ANRC.
    Art. 8
    (1) In scopul realizarii unei evidente oficiale a furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice, ANRC intocmeste si actualizeaza Registrul public al furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice, disponibil pe pagina de Internet a ANRC.
    (2) In Registrul public al furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice sunt inscrise urmatoarele date privitoare la fiecare furnizor:
    a) datele de identificare;
    b) numarul de inmatriculare in registrul comertului si codul fiscal sau codul unic de inregistrare;
    c) tipurile de retele sau de servicii de comunicatii electronice pe care are dreptul sa le furnizeze;
    d) data nasterii dreptului de a furniza fiecare tip de retea sau de serviciu de comunicatii electronice;
    e) tipurile de retele sau de servicii de comunicatii electronice pe care le furnizeaza efectiv ori pe care intentioneaza sa le furnizeze efectiv;
    f) zona geografica in care furnizeaza retelele sau serviciile de comunicatii electronice;
    g) mentiuni privind suspendarea sau incetarea dreptului de a furniza anumite tipuri de retele ori de servicii de comunicatii electronice.
    Art. 9
    (1) In cazurile in care prezenta decizie impune solicitantului sau furnizorului obligatia transmiterii unor documente catre ANRC, transmiterea acestora se poate efectua catre sediul central sau oficiul teritorial al ANRC in a carui raza se situeaza domiciliul ori sediul solicitantului sau al furnizorului numai in unul dintre urmatoarele moduri:
    a) prin depunere, personal sau de catre un reprezentant al solicitantului ori al furnizorului, sub luare de semnatura;
    b) prin serviciul de trimitere recomandata cu confirmare de primire;
    c) ca inscris in forma electronica, caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv si generata cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnaturii electronice.
    (2) Este considerata data a transmiterii, dupa caz, data inscrierii in registrul general de intrare-iesire a corespondentei al ANRC, data confirmarii primirii prin serviciul de trimitere recomandata cu confirmare de primire sau data confirmarii primirii inscrisului in forma electronica.
    (3) Personalul ANRC are obligatia de a nu divulga catre terti informatiile cuprinse in documentele transmise decat in cazurile si cu procedura prevazute de lege.
    Art. 10
    Furnizarea unor tipuri de retele sau de servicii de comunicatii electronice de catre o persoana care nu are dreptul de a furniza tipurile de retele sau de servicii de comunicatii electronice respective ori in perioada in care dreptul de furnizare a acelor tipuri de retele sau de servicii a fost suspendat ori retras, precum si nerespectarea obligatiilor prevazute de autorizatia generala constituie contraventii si se sanctioneaza conform prevederilor Ordonantei-cadru.
    Art. 11
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta decizie.
    Art. 12
    Sediul central al ANRC este in municipiul Bucuresti, Bd. Libertatii nr. 14, sectorul 5.
    Art. 13
    Solicitantii sau furnizorii, dupa caz, care au realizat notificarea anterior intrarii in vigoare a prezentei decizii nu au obligatia de a realiza o noua notificare. Certificatele-tip eliberate acestora isi pastreaza valabilitatea.
    Art. 14
    (1) Prezenta decizie va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    (2) Decizia presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii nr. 131/2002 privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 907 din 13 decembrie 2002, se abroga.

                     Presedintele Autoritatii Nationale
                      de Reglementare in Comunicatii,
                              Ion Smeeianu

    ANEXA 1

                         AUTORIZATIE GENERALA
pentru furnizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice

    1. PREVEDERI GENERALE

    1.1. Obiectul autorizatiei generale
    Prezenta autorizatie generala stabileste conditiile in care se poate realiza furnizarea de retele si servicii de comunicatii electronice.

    1.2. Definitii
    1.2.1. Retea de comunicatii electronice - sisteme de transmisie si, acolo unde este cazul, echipamente de comutare, rutare, precum si orice alte resurse care realizeaza procesarea, transportul semnalelor prin suport fizic, electromagnetic sau prin orice alte mijloace, incluzand retelele de comunicatii prin satelit, retelele de transmisiuni de date, retelele mobile terestre, retelele utilizate pentru comunicatii audiovizuale, retelele de cablu coaxial, retelele de fibra optica si transmiterea de semnale pe liniile de transport al energiei electrice.
    1.2.2. Retea publica de comunicatii electronice - retea de comunicatii electronice utilizata, in intregime sau in principal, pentru furnizarea de servicii de comunicatii electronice destinate publicului ori pentru difuzarea, redifuzarea ori retransmisia de servicii de programe audiovizuale.
    1.2.3. Retea privata de comunicatii electronice - retea de comunicatii electronice furnizata exclusiv pentru nevoile proprii ale furnizorului, respectiv pentru realizarea comunicatiilor exclusiv intre prepusii furnizorului.
    1.2.4. Furnizarea unei retele de comunicatii electronice - instalarea, operarea, controlul sau punerea la dispozitie a unei retele de comunicatii electronice;
    1.2.5. Serviciu de comunicatii electronice - serviciu, furnizat de regula contra cost, care consta, in intregime sau in principal, in transportul semnalelor prin retele de comunicatii electronice, incluzand serviciile de telecomunicatii si serviciile de transmisie prin retelele utilizate pentru comunicatii audiovizuale, dar fara a include serviciile prin care se furnizeaza continutul informatiei transmise prin intermediul retelelor sau serviciilor de comunicatii electronice ori prin care se exercita controlul editorial asupra acestui continut; de asemenea, nu se includ serviciile societatii informationale, care nu constau, in intregime sau in principal, in transportul semnalelor prin intermediul retelelor de comunicatii electronice.
    1.2.6. Serviciu de comunicatii electronice destinat publicului - serviciu de comunicatii electronice furnizat in scopul satisfacerii nevoilor altor persoane decat prepusii furnizorului.
    1.2.7. Serviciu de telefonie destinat publicului - serviciu de comunicatii electronice destinat publicului, care consta in transportul direct si in timp real al vocii prin intermediul unei retele publice de comunicatii electronice comutate, astfel incat orice utilizator conectat la un punct terminal al retelei sa poata comunica cu orice utilizator conectat la un alt punct terminal al retelei.
    1.2.8. Serviciu de linii inchiriate - serviciu de comunicatii electronice destinat publicului, care ofera o capacitate de transmisie transparenta si permanenta intre doua puncte ale retelelor si care nu permite posibilitatea comutarii la cererea utilizatorilor.
    1.2.9. In cuprinsul prezentei autorizatii generale sunt, de asemenea, aplicabile definitiile prevazute in Ordonanta-cadru si in Ordonanta privind accesul.

    2. DREPTURILE FURNIZORULUI

    2.1. Furnizarea retelelor de comunicatii electronice
    2.1.1. Furnizorul de retele publice de comunicatii electronice are dreptul sa puna reteaua la dispozitie numai unui tert care are dreptul de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice ori unui tert autorizat, conform legislatiei din domeniul audiovizualului, sa difuzeze, sa redifuzeze sau sa retransmita servicii de programe audiovizuale numai in scopul furnizarii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului ori al difuzarii, redifuzarii sau retransmisiei de servicii de programe audiovizuale si numai in cazul in care constructia retelei respective permite furnizarea serviciului.
    2.1.2. Furnizorul de retele private de comunicatii electronice are dreptul de a se conecta ca utilizator final la o retea publica de comunicatii electronice, printr-o forma de realizare a conectarii, stabilita de comun acord cu furnizorul retelei publice de comunicatii electronice.

    2.2. Furnizarea serviciilor de comunicatii electronice
    Furnizorul de servicii de comunicatii electronice destinate publicului poate utiliza in acest scop o retea apartinand unui tert furnizor de retele publice de comunicatii electronice, cu acordul acestuia, in cazul in care reteaua respectiva permite, din punct de vedere tehnic, furnizarea serviciului de comunicatii electronice.

    2.3. Dreptul de acces pe proprietati
    Furnizorul de retele de comunicatii electronice poate sa instaleze, sa intretina, sa inlocuiasca sau sa mute orice elemente ale retelei, inclusiv suporturile si celelalte facilitati necesare pentru sustinerea acestora, precum si punctele terminale utilizate pentru furnizarea de servicii de comunicatii electronice pe, deasupra, in sau sub imobile aflate in proprietate publica ori privata, dupa caz, in conformitate cu prevederile cap. IV din Ordonanta-cadru.

    2.4. Acces si interconectare
    Furnizorul de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului poate negocia si incheia acorduri de acces sau de interconectare in conditiile stabilite de Ordonanta privind accesul.

    2.5. Desemnarea ca furnizor de serviciu universal
    Furnizorul de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are dreptul de a fi desemnat pentru furnizarea oricaror componente ale serviciului universal pe intregul teritoriu national sau in zone ale acestuia, in conditiile prevederilor cap. II din Legea serviciului universal.

    2.6. Drepturi conexe
    2.6.1. Furnizorul serviciului de telefonie destinat publicului are dreptul de a publica registre ale abonatilor continand datele de identificare si numerele de telefon ale acestora, in forma scrisa, electronica sau in orice alta forma, cu respectarea prevederilor cuprinse in Legea privind datele personale.
    2.6.2. Furnizorul serviciului de telefonie destinat publicului are dreptul sa furnizeze serviciul de informatii privind abonatii si serviciul de relatii cu clientii.

    3. OBLIGATIILE FURNIZORULUI

    3.1. Contributia pentru sustinerea serviciului universal
    ANRC poate impune furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice plata unei contributii financiare pentru sustinerea serviciului universal, in conditiile prevederilor art. 13 din Legea serviciului universal.

    3.2. Tariful de monitorizare anual
    3.2.1. Furnizorul de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are obligatia de a transmite ANRC un exemplar al situatiilor financiare anuale pana la data limita prevazuta de lege pentru depunerea acestora la directiile generale ale finantelor publice.
    3.2.2. Furnizorul de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are obligatia de a plati catre ANRC un tarif de monitorizare anual, in cuantumul si in conditiile prevazute la art. 47 si 48 din Ordonanta-cadru.

    3.3. Acces si interconectare
    3.3.1. Furnizorul de retele publice de comunicatii electronice are obligatia, la cererea unui tert furnizor de retele publice de comunicatii electronice, de a negocia un acord de interconectare cu solicitantul in cauza, in vederea furnizarii de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, inclusiv a serviciilor de comunicatii electronice accesibile utilizatorilor prin intermediul unei alte retele publice de comunicatii electronice interconectate cu reteaua oricareia dintre parti.
    3.3.2. Furnizorul de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are obligatia de a respecta toate masurile luate de ANRC pentru a incuraja si, acolo unde este cazul, a asigura accesul si interconectarea in conditii adecvate, precum si interoperabilitatea serviciilor, cu respectarea principiilor eficientei economice, promovarii concurentei si ale maximizarii beneficiului utilizatorului final, in conformitate cu prevederile Ordonantei privind accesul.
    3.3.3. Furnizorul de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului care intentioneaza sa termine apeluri intr-o retea publica de comunicatii electronice are obligatia de a incheia, dupa caz, acorduri de acces sau de interconectare cu furnizorul retelei in cauza, in conditiile stabilite de Ordonanta privind accesul.

    3.4. Utilizarea partajata a facilitatilor
    ANRC poate impune furnizorului de retele de comunicatii electronice obligatia de a permite unui tert furnizor de retele de comunicatii electronice sa utilizeze suporturile si celelalte facilitati destinate sustinerii elementelor retelelor, instalate, construite sau amenajate de furnizor, in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii oricaror elemente ale retelei acelui tert. In cazul in care impune aceasta obligatie, ANRC stabileste si conditiile in care se realizeaza utilizarea partajata a facilitatilor, in conformitate cu prevederile Ordonantei-cadru.

    3.5. Protectia mediului, planurile de urbanism si amenajare a teritoriului
    3.5.1. Furnizorul de retele de comunicatii electronice are obligatia de a obtine toate documentele de autorizare necesare, prevazute de legislatia privind protectia mediului si de cea privind autorizarea executarii si calitatea constructiilor. Calitatea de furnizor de retele de comunicatii electronice nu inlocuieste nici unul dintre aceste documente.
    3.5.2. Furnizorul de retele de comunicatii electronice are obligatia de a lua toate masurile in vederea limitarii expunerii populatiei la efectele campurilor electromagnetice generate de retele, in conditiile legislatiei speciale in domeniu.
    3.5.3. Furnizorul de retele de comunicatii electronice este obligat sa respecte, pe intreaga durata de desfasurare a activitatii sale, planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului.

    3.6. Prelucrarea datelor cu caracter personal
    3.6.1. Furnizorul de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului este obligat sa respecte prevederile privind modul de efectuare a prelucrarii datelor cu caracter personal, cuprinse in Legea privind datele personale.
    3.6.2. Furnizorul de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are obligatia de a nu schimba identitatea apelantului, precum si de a nu ascunde si de a nu prezenta utilizatorului apelat identitatea apelantului fara acordul acestuia din urma.
    3.6.3. Furnizorul de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are obligatia de a contribui la identificarea retelelor de comunicatii electronice din care au fost initiate sau prin intermediul carora au fost transmise apelurile, precum si la identificarea originii apelului, la solicitarea autoritatilor competente, in conditiile legii.

    3.7. Securitatea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice
    3.7.1. Furnizorul de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are obligatia de a lua masurile tehnice si de organizare adecvate garantarii securitatii serviciului si a retelei impotriva accesului neautorizat, inclusiv masuri privind garantarea confidentialitatii comunicatiilor.
    3.7.2. Furnizorul de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are obligatia de a informa abonatii, precum si ANRC, in situatia in care ia cunostinta despre aparitia unui risc special de incalcare a securitatii retelei prin intermediul careia se furnizeaza serviciul. Informarea va face referire si la posibilele remedii, precum si la costurile de aplicare a acestora.

    3.8. Interceptarea comunicatiilor
    3.8.1. Furnizorul de retele sau de servicii de comunicatii electronice are obligatia de a permite, inclusiv din punct de vedere tehnic, autoritatilor publice competente, sa intercepteze comunicatiile efectuate, precum si obligatia de a suporta costurile aferente interfetei pentru interceptare, in conditiile legii.
    3.8.2. Furnizorul de retele sau de servicii de comunicatii electronice are obligatia de a asigura confidentialitatea operatiunilor de interceptare printr-un sistem propriu, in conditiile legislatiei speciale din domeniul protectiei informatiilor clasificate.
    3.8.3. Furnizorul de retele sau de servicii de comunicatii electronice va pune la dispozitie autoritatilor publice competente toate datele tehnice referitoare la operatiunile de interceptare, in formatul stabilit de acestea, avand in vedere stadiul tehnologic in domeniu.

    3.9. Furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice in situatii deosebite
    3.9.1. Pe durata situatiilor generate de producerea unei calamitati naturale, a unui dezastru ori a unui sinistru deosebit de grav furnizorul de retele sau de servicii de comunicatii electronice are obligatia de a lua toate masurile pentru asigurarea integritatii retelelor si a continuitatii furnizarii serviciilor de comunicatii electronice, precum si pentru a permite realizarea comunicatiilor intre autoritatile publice carora le revine responsabilitatea privind organizarea apararii impotriva dezastrelor, in conditiile legislatiei aplicabile in domeniu.
    3.9.2. Furnizorul serviciului de telefonie destinat publicului are obligatia sa asigure primirea si retransmiterea apelurilor de urgenta de la orice utilizator, in conditiile legislatiei privind functionarea sistemului national unic pentru apeluri de urgenta.

    3.10. Utilizarea frecventelor radioelectrice
    3.10.1. In cazul in care pentru transportul semnalelor prin retele sunt folosite canale radio, furnizorul de retele sau de servicii de comunicatii electronice nu are dreptul de a utiliza frecventele radioelectrice supuse regimului de licentiere prevazut de Ordonanta-cadru decat dupa obtinerea licentei de utilizare a frecventelor radioelectrice.
    3.10.2. In cazul in care pentru transportul semnalelor prin retele sunt folosite canale radio in benzi de frecvente a caror utilizare este supusa doar regimului de autorizare generala, in conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) din Ordonanta-cadru, furnizorul de retele de comunicatii electronice are obligatia de a utiliza aceste frecvente radioelectrice fara a produce interferente perturbatoare asupra altor retele de comunicatii electronice existente in zonele lor de amplasare.

    3.11. Utilizarea resurselor de numerotatie
    3.11.1. In cazul in care pentru furnizarea serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului sunt necesare resurse de numerotatie, furnizorul de servicii de comunicatii electronice destinate publicului nu are dreptul de a utiliza aceste resurse decat dupa obtinerea licentei de utilizare a resurselor de numerotatie.
    3.11.2. In cazul in care i s-au alocat blocuri de numere, furnizorul de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are obligatia de a aplica principiul nediscriminarii fata de alti furnizori de servicii de comunicatii electronice, in privinta secventelor de numere utilizate pentru accesul la serviciile sale, precum si obligatiile privind disponibilitatea resurselor de numerotare pentru utilizatorii finali.

    3.12. Protectia consumatorului si calitatea serviciilor
    3.12.1. Furnizorul de servicii de comunicatii electronice este obligat sa respecte in activitatea sa prevederile legislatiei privind protectia consumatorului, precum si ale legislatiei speciale privind drepturile utilizatorilor serviciilor de comunicatii electronice.
    3.12.2. Furnizorul de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are obligatia de a comunica persoanelor interesate, inainte de comercializarea serviciului, indicatorii de calitate pe care se obliga sa ii respecte si de a practica, pentru furnizarea serviciului, tarife corelate cu acesti indicatori.
    3.12.3. In cazul anumitor servicii pentru care respectarea unor parametri de calitate este esentiala pentru asigurarea furnizarii si interoperabilitatii serviciilor, ANRC poate impune cerinte minime de calitate.

    3.13. Asigurarea accesului nediscriminatoriu
    Furnizorul de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, in cazul in care a lansat o oferta publica si a stabilit conditii standard de incheiere a contractului de furnizare de servicii de comunicatii electronice, are obligatia de a asigura in mod nediscriminatoriu accesul utilizatorilor finali la serviciul respectiv. Furnizorul de servicii de comunicatii electronice destinate publicului nu poate refuza accesul utilizatorilor finali la serviciul de comunicatii electronice decat din motive temeinic justificate.

    3.14. Facturarea serviciului
    3.14.1. Furnizorul de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are obligatia de a oferi gratuit fiecarui abonat, pe baza masuratorilor de trafic efectuate de furnizor cu echipamente proprii, a caror conformitate a fost certificata potrivit prevederilor legale, o factura nedetaliata care sa permita abonatului sa verifice corespondenta dintre obligatia sa de plata si serviciile efectiv furnizate.
    3.14.2. Furnizorul de servicii de comunicatii electronice destinate publicului are obligatia de a respecta reglementarile ANRC privind categoriile de informatii care pot fi cuprinse in facturile detaliate.

    3.15. Obligatii de informare
    3.15.1. Furnizorul de retele sau de servicii de comunicatii electronice are urmatoarele obligatii de informare a ANRC:
    a) de a transmite ANRC o copie a contractului privind dreptul de acces pe proprietati, incheiat cu titularul dreptului de proprietate sau de administrare asupra imobilelor proprietate publica, in termen de 30 de zile de la data incheierii acestui contract; in cazul pronuntarii unei hotarari judecatoresti care tine loc de contract, furnizorul va transmite o copie a hotararii in termen de 30 de zile de la data la care i-a fost comunicata;
    b) de a transmite ANRC o copie de pe fiecare dintre acordurile de acces si de interconectare pe care le-a incheiat, in termen de 10 zile de la data incheierii acestora; de asemenea, furnizorul va transmite ANRC toate informatiile referitoare la modificarea sau la incetarea acestor acorduri, insotite de actele doveditoare, dupa caz, in termen de 10 zile de la data la care a survenit modificarea sau incetarea;
    c) de a transmite ANRC o copie de pe fiecare dintre acordurile de acces la segmentul spatial incheiate cu operatorii satelitilor respectivi, in termen de 30 de zile de la incheierea acestora;
    d) de a transmite ANRC orice informatie solicitata, in conditiile legii.

    3.16. Conectare si tranzitare
    3.16.1. Furnizorul de retele private de comunicatii electronice are obligatia de a nu-si conecta reteaua la o alta retea privata de comunicatii electronice, direct sau prin intermediul unei alte retele private de comunicatii electronice.
    3.16.2. Furnizorul de retele private de comunicatii electronice are obligatia de a nu realiza transportul prin retea al traficului generat de o retea publica de comunicatii electronice catre o alta retea publica de comunicatii electronice.

    3.17. Obligatii specifice
    3.17.1. Furnizorul de retele sau de servicii de comunicatii electronice desemnat ca fiind furnizor cu putere semnificativa pe piata va avea obligatiile specifice impuse de ANRC in conditiile prevederilor Ordonantei privind accesul si ale Legii serviciului universal.
    3.17.2. Furnizorul de retele sau de servicii de comunicatii electronice desemnat ca furnizor de serviciu universal va avea obligatiile specifice prevazute de Legea serviciului universal.

    3.18. Conditiile tehnice ale furnizarii retelelor
    3.18.1. Furnizorul de retele publice de comunicatii electronice are obligatia de a comunica persoanelor interesate standardele tehnice, adoptate la nivelul Uniunii Europene sau de catre organismele de standardizare europene ori internationale, pe care le utilizeaza pentru furnizarea retelelor, si de a comunica toate tipurile de interfete folosite pentru interconectare sau pentru accesul la retea al utilizatorilor finali, precum si de a respecta standardele declarate obligatorii conform legii.
    3.18.2. Furnizorul de retele publice de comunicatii electronice are obligatia de a asigura conditiile necesare furnizarii prin intermediul retelei a serviciilor de comunicatii electronice, la standardele de calitate impuse furnizarii acelor servicii, precum si conditiile necesare difuzarii, redifuzarii sau retransmisiei prin intermediul retelei a serviciilor de programe audiovizuale la standardele de calitate impuse acestora, in cazul in care aceste activitati sunt realizate de catre un tert.
    3.18.3. Furnizorul de retele publice de comunicatii electronice are obligatia de a asigura permanent conditiile tehnice necesare asigurarii furnizarii accesului nediscriminatoriu al utilizatorilor finali la serviciile de comunicatii electronice furnizate prin intermediul retelei.
    3.18.4. Furnizorul de retele publice de comunicatii electronice are obligatia de a utiliza pentru interconectarea la nivel national si international numai coduri ale punctelor de semnalizare alocate de ANRC, in conditiile stabilite prin decizie a presedintelui ANRC.
    3.18.5. Furnizorul de retele publice de comunicatii electronice are obligatia de a transmite prin intermediul sistemelor de semnalizare dintre retele, in toate cazurile in care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, numarul de la care s-a initiat apelul. In cazul in care transmiterea numarului nu este posibila, furnizorul de retele publice de comunicatii electronice are obligatia de a realiza diferentierea traficului introdus in reteaua unui tert, la solicitarea acestuia, in functie de originea nationala sau internationala a traficului.
    3.18.6. Furnizorul de retele de comunicatii electronice are obligatia de a intocmi, pastra si actualiza un dosar tehnic al retelei, care va cuprinde documente privind:
    a) informatii referitoare la liniile si sistemele de transmisie, sistemele de comutare si sistemele de semnalizare;
    b) planuri referitoare la dimensionarea retelei si rutarea traficului;
    c) niveluri de semnal, atenuari, rata de erori si alti parametri tehnici;
    d) protectia electrica a liniilor de transmisie si a echipamentelor din retea;
    e) conditii tehnice, inclusiv standardele utilizate, referitoare la interconectare si la interoperabilitatea serviciilor;
    f) informatii referitoare la sistemele de administrare a retelei si de masurare a traficului;
    g) statistica defectiunilor;
    h) masuri referitoare la asigurarea efectuarii apelurilor de urgenta;
    i) masuri pentru asigurarea furnizarii retelei in conditii deosebite;
    j) masuri referitoare la asigurarea securitatii comunicatiilor si protectia vietii private a utilizatorilor;
    k) informatii referitoare la posibilitatile de interceptare legala a comunicatiilor efectuate prin intermediul retelei;
    l) date referitoare la software-ul utilizat;
    m) autorizarile si avizele necesare construirii retelei;
    n) buletine de masuratori;
    o) adresele punctelor de lucru ale furnizorului, precum si numele reprezentantilor sai.

    ANEXA 2*)

    *) Anexa nr. 2 este reprodusa in facsimil.

                              NOTIFICARE
privind furnizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice

    A. Date necesare identificarii solicitantului si comunicarii eficiente cu acesta

 ______________________________________________________________________________
| Denumirea/Numele solicitantului:                                             |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |
|______________________________________________________________________________|
| Domiciliul/Sediul solicitantului:                                            |
| Strada:                                    Nr.       Bl.     Sc.   Apt.      |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _   _ _   _ _ _     |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_|_|    |
|______________________________________________________________________________|
| Localitatea:                                                Cod postal:      |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _           _ _ _ _ _       |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|         |_|_|_|_|_|      |
|______________________________________________________________________________|
| Judet/Sector:                    Telefon:             Fax:                   |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |
|______________________________________________________________________________|
| E-mail:                                Pagina de Internet:                   |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |
|______________________________________________________________________________|
| Solicitantul este inregistrat in registrul comertului:                       |
| Judet/Sector:                          Numarul: Din:              |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|  |
| Cod fiscal:              Cod unic de inregistrare:                           |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |
|______________________________________________________________________________|
| Reprezentantul legal al solicitantului:                                      |
| Nume:                                        Prenume:                        |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |
| CNP:                                                                         |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                                  |
| Strada:                                    Nr.       Bl.     Sc.   Apt.      |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _   _ _   _ _ _     |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_|_|    |
| Localitatea:                                                Cod postal:      |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _           _ _ _ _ _       |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|         |_|_|_|_|_|      |
| Judet/Sector:                    Telefon:             Fax:                   |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |
| E-mail:                                                                      |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                     |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|                                    |
|______________________________________________________________________________|
| Adresa de contact:                                                           |
| Strada:                                    Nr.       Bl.     Sc.   Apt.      |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _   _ _ _   _ _   _ _ _     |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_| |_|_| |_|_|_|    |
|______________________________________________________________________________|
| Localitatea:                                                Cod postal:      |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _           _ _ _ _ _       |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|         |_|_|_|_|_|      |
|______________________________________________________________________________|
| Judet/Sector:                    Telefon:             Fax:                   |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |
|______________________________________________________________________________|
| Persoana de contact:                                                         |
| Nume:                                        Prenume:                        |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|   |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  |
| Telefon:               Fax:                  E-mail:                         |
|  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_||_|_|_|_|_| |
|______________________________________________________________________________|

    B. Descrierea tipurilor de retele sau servicii pe care solicitantul intentioneaza sa le furnizeze si data estimativa a inceperii activitatii:
   _
  |_| 1. Retele publice de comunicatii electronice:         Data: |_._|_._|_._|

      2. Servicii de comunicatii electronice destinate
         publicului:
          _
         |_| a) Servicii de telefonie destinate publicului: Data: |_._|_._|_._|
          _
         |_| b) Servicii de linii inchiriate:               Data: |_._l_._|_._|
          _
         |_| c) Alte servicii decat telefonie si linii
                inchiriate:                                 Data: |_._|_._|_._|
   _
  |_| 3. Retele si servicii private de comunicatii
         electronice:                            Data: |_._|_._|_._|

    C. Solicitantul doreste eliberarea certificatului-tip de furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice:
          _
         |_|   Da
          _
         |_|   Nu

    D. Solicitantul anexeaza urmatoarele documente care fac parte integranta din notificare:

    a) certificatul de inmatriculare in registrul comertului si certificatul de inregistrare fiscala sau certificatul de inregistrare continand codul unic de inregistrare, in copie;
    b) actul constitutiv, cu toate modificarile si completarile ulterioare, si documentele din care rezulta calitatea de reprezentant legal a persoanei indicate in notificare, in copie;
    c) certificatul eliberat de catre Oficiul registrului comertului, in locul documentelor prevazute la lit. b);
    d) copie de pe actul de identitate al solicitantului persoana fizica;
    e) autorizatia pentru desfasurarea de catre persoane fizice a unor activitati economice in mod independent, precum si pentru infiintarea si functionarea de asociatii familiale;
    f) fisa de descriere a retelelor si serviciilor.

    E. Solicitantul isi exprima acordul pentru publicarea adresei de contact in Registrul general al furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice:
     _
    |_| Da

          Semnatura reprezentantului legal si stampila solicitantului:

    ANEXA 3*)

    *) Anexa nr. 3 este reprodusa in facsimil.

                 FISA DE DESCRIERE A RETELELOR SI SERVICIILOR

 ______________________________________________________________________________
| Numele/Denumirea: .........................................................  |
| Domiciliul/Sediul: Localitatea: ...........................................  |
| Strada: ................... Nr. ..., Bl. ...., Sc. ...., Et. ...., Ap. ....  |
| Judetul/Sectorul: .................................. Cod postal ...........  |
| Telefon: ................................                                    |
| Fax: ....................................                                    |
| E-mail: .................................                                    |
| Pagina de Internet: .....................                                    |
|______________________________________________________________________________|

    A. RETELE PUBLICE DE COMUNICATII ELECTRONICE

    A.1. Retele publice fixe terestre
 ______________________________________________________________________________
|  _                | 1.1. Aria       |                                        |
| |_| Retele publice| furnizarii*1)   |                                        |
| fixe              |_________________|________________________________________|
|                   |                 |  _                 |  _                |
|                   |                 | |_| Fire metalice  | |_| proprie       |
|                   |                 |                    |  _                |
|                   |                 |                    | |_| inchiriata    |
|                   |                 |                    | (de la .......)   |
|                   |                 |____________________|___________________|
|                   |                 |  _                 |  _                |
|                   |                 | |_| Cablu coaxial  | |_| proprie       |
|                   |                 |                    |  _                |
|                   |                 |                    | |_| inchiriata    |
|                   |                 |                    | (de la .......)   |
|                   |                 |____________________|___________________|
|                   |                 |  _                 |  _                |
|                   |                 | |_| Fibra optica   | |_| proprie       |
|                   | 1.2. Reteaua de |                    |  _                |
|                   | acces           |                    | |_| inchiriata    |
|                   |                 |                    | (de la .......)   |
|                   |                 |____________________|___________________|
|                   |                 |  _                 |  _                |
|                   |                 | |_| Acces radio*3) | |_| proprie       |
|                   |                 |                    |  _                |
|                   |                 |                    | |_| inchiriata    |
|                   |                 |                    | (de la .......)   |
|                   |                 |____________________|___________________|
|                   |                 |  _                 |  _                |
|                   |                 | |_| Acces optic    | |_| proprie       |
|                   |                 |                    |  _                |
|                   |                 |                    | |_| inchiriata    |
|                   |                 |                    | (de la .......)   |
|                   |_________________|____________________|___________________|
|                   |                 |  _                 |  _                |
|                   |                 | |_| Fire metalice  | |_| proprie       |
|                   |                 |                    |  _                |
|                   |                 |                    | |_| inchiriata    |
|                   |                 |                    | (de la .......)   |
|                   |                 |____________________|___________________|
|                   |                 |  _                 |  _                |
|                   |                 | |_| Cablu coaxial  | |_| proprie       |
|                   |                 |                    |  _                |
|                   |                 |                    | |_| inchiriata    |
|                   |                 |                    |(de la .......)    |
|                   |                 |____________________|___________________|
|                   |                 |  _                 |  _                |
|                   |                 | |_| Fibra optica*2)| |_| proprie       |
|                   | 1.3. Reteaua de |                    |  _                |
|                   | transport       |                    | |_| inchiriata    |
|                   |                 |                    | (de la .......)   |
|                   |                 |____________________|___________________|
|                   |                 |  _                 |  _                |
|                   |                 | |_| Suport radio*2)| |_| proprie       |
|                   |                 |                    |  _                |
|                   |                 |                    | |_| inchiriata    |
|                   |                 |                    | (de la .......)   |
|                   |                 |____________________|___________________|
|                   |                 |  _                 |  _                |
|                   |                 | |_| Suport optic   | |_| proprie       |
|                   |                 |                    |  _                |
|                   |                 |                    | |_| inchiriata    |
|                   |                 |                    | (de la .......)   |
|                   |_________________|____________________|___________________|
|                   |                 |  _                                     |
|                   |                 | |_| Telefonie                          |
|                   |                 |________________________________________|
|                   |                 |  _                 |  _                |
|                   |                 | |_| Linii          | |_| programe      |
|                   | 1.4. Tipurile de| inchiriate         | audiovizuale      |
|                   | servicii a caror|                    |  _                |
|                   | furnizare este  |                    | |_| comunicatii   |
|                   | permisa de      |                    | electronice       |
|                   | constructia     |____________________|___________________|
|                   | retelei         |  _                                     |
|                   |                 | |_| Difuzarea/Retransmisia serviciilor |
|                   |                 | de programe audiovizuale               |
|                   |                 |  _                                     |
|                   |                 | |_| Transmisie de date, acces Internet,|
|                   |                 | alte servicii                          |
|___________________|_________________|________________________________________|
| 1.5. Banda de frecvente in care functioneaza segmentele radio ale retelei de |
|      transport: ............................                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 1.6. Stadiul furnizarii:                                                     |
|       _                                                                      |
|      |_| Retea nefunctionala (in constructie).                               |
|          Data estimata a finalizarii .......................                 |
|       _                                                                      |
|      |_| Retea functionala.                                                  |
|______________________________________________________________________________|

    A.2. Retele publice mobile terestre

 ______________________________________________________________________________
|       _           |                 |  _                                     |
| 2.1. |_| Retele   |                 | |_| NMT                                |
| radio celulare    |                 |  _                                     |
|                   |                 | |_| GSM 900                            |
|                   |                 |  _                                     |
|                   | 2.1.1. Tipuri   | |_| GSM 1800                           |
|                   |                 |  _                                     |
|                   |                 | |_| CDMA                               |
|                   |                 |  _                                     |
|                   |                 | |_| 3G (IMT 2000/UMTS)                 |
|                   |_________________|________________________________________|
|                   | 2.1.2. Aria     |                                        |
|                   | furnizarii*1)   |                                        |
|                   |_________________|________________________________________|
|                   |                 |  _                 |  _                |
|                   |                 | |_| Fire metalice  | |_| proprie       |
|                   |                 |                    |  _                |
|                   |                 |                    | |_| inchiriata    |
|                   |                 |                    | (de la .......)   |
|                   |                 |____________________|___________________|
|                   |                 |  _                 |  _                |
|                   |                 | |_| Cablu coaxial  | |_| proprie       |
|                   |                 |                    |  _                |
|                   |                 |                    | |_| inchiriata    |
|                   |                 |                    | (de la .......)   |
|                   |                 |____________________|___________________|
|                   |                 |  _                 |  _                |
|                   |                 | |_| Fibra optica*2)| |_| proprie       |
|                   | 2.1.3. Reteaua  |                    |  _                |
|                   | de transport    |                    | |_| inchiriata    |
|                   |                 |                    | (de la .......)   |
|                   |                 |____________________|___________________|
|                   |                 |  _                 |  _                |
|                   |                 | |_| Suport radio*2)| |_| proprie       |
|                   |                 |                    |  _                |
|                   |                 |                    | |_| inchiriata    |
|                   |                 |                    | (de la .......)   |
|                   |                 |____________________|___________________|
|                   |                 |  _                 |  _                |
|                   |                 | |_| Suport optic   | |_| proprie       |
|                   |                 |                    |  _                |
|                   |                 |                    | |_| inchiriata    |
|                   |                 |                    | (de la .......)   |
|                   |_________________|____________________|___________________|
|                   | 2.1.4. Tipurile |  _                                     |
|                   | de servicii a   | |_| Voce                               |
|                   | caror furnizare |  _                                     |
|                   | este permisa de | |_| Transmisii de date, acces internet,|
|                   | constructia     | alte servicii                          |
|                   | retelei         |                                        |
|___________________|_________________|________________________________________|
| 2.1.5. Banda de frecvente in care functioneaza segmentul radio al retelei de |
| transport: .......................                                           |
|______________________________________________________________________________|
| 2.1.6. Stadiul furnizarii:                                                   |
|         _                                                                    |
|        |_| Retea nefunctionala (in constructie).                             |
|            Data estimata a finalizarii .......................               |
|         _                                                                    |
|        |_| Retea functionala.                                                |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|       _           | 2.2.1. Aria     |                                        |
| 2.2. |_| Retele   | furnizarii*1)   |                                        |
| radio mobile de   |_________________|________________________________________|
| acces public      |                 |  _                                     |
| (PAMR, TETRA)     |                 | |_| Simplex                            |
|                   |                 |  _                                     |
|                   |                 | |_| Semiduplex                         |
|                   |                 |  _                                     |
|                   | 2.2.2. Mod de   | |_| Duplex                             |
|                   | operare         |________________________________________|
|                   |                 |  _                 |  _                |
|                   |                 | |_| Trunking       | |_| analog        |
|                   |                 |                    |  _                |
|                   |                 |                    | |_| digital       |
|                   |                 |                    | (TETRA)           |
|                   |_________________|____________________|___________________|
|                   |                 |  _                 |  _                |
|                   |                 | |_| Fibra optica   | |_| proprie       |
|                   |                 |                    |  _                |
|                   |                 |                    | |_| inchiriata    |
|                   |                 |                    | (de la .......)   |
|                   | 2.2.3. Reteaua  |____________________|___________________|
|                   | de transport    |  _                 |  _                |
|                   |                 | |_| Suport radio   | |_| proprie       |
|                   |                 |                    |  _                |
|                   |                 |                    | |_| inchiriata    |
|                   |                 |                    | (de la .......)   |
|___________________|_________________|____________________|___________________|
|                   |                 |  _                                     |
|                   |                 | |_| Voce                               |
|                   |                 |________________________________________|
|                   |                 |  _                                     |
|                   | 2.2.4. Tipurile | |_| Transmisii de date, acces internet,|
|                   | de servicii a   | alte servicii                          |
|                   | caror furnizare |  _                                     |
|                   | este permisa de | |_| Localizare vehicule                |
|                   | constructia     |  _                                     |
|                   | retelei         | |_| Aplicatii de videoconferinta       |
|                   |                 |  _                                     |
|                   |                 | |_| Personal Wireless Messaging        |
|                   |                 |  _                                     |
|                   |                 | |_| Packet Voice Messaging             |
|___________________|_________________|________________________________________|
| 2.2.5. Banda de frecvente in care functioneaza segmentele radio ale retelei: |
|        Acces: ................                                               |
|        Transport: ................                                           |
|______________________________________________________________________________|
| 2.2.6. Stadiul furnizarii:                                                   |
|         _                                                                    |
|        |_| Retea nefunctionala (in constructie).                             |
|            Data estimata a finalizarii .......................               |
|         _                                                                    |
|        |_| Retea functionala.                                                |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|       _           |                 |  _                                     |
| 2.3. |_| Retele   | 2.3.1. Aria     | |_| Ape interioare ..................  |
| radio in serviciul| furnizarii      |  _                                     |
| mobil maritim     |                 | |_| Maritim .........................  |
|                   |_________________|________________________________________|
|                   |                 |  _                                     |
|                   | 2.3.2. Mod de   | |_| Semiduplex                         |
|                   | operare         |  _                                     |
|                   |                 | |_| Duplex                             |
|                   |_________________|________________________________________|
|                   |                 |                    |  _                |
|                   |                 |  _                 | |_| statie de     |
|                   | 2.3.3. Tipuri de| |_| Statii fixe    | coasta            |
|                   | statii folosite | amplasate pe tarm  |  _                |
|                   |                 |                    | |_| statie de     |
|                   |                 |                    | companie          |
|                   |_________________|____________________|___________________|
|                   | 2.3.4. Tipurile |  _                                     |
|                   | de servicii a   | |_| Voce (comunicatii tarm-nava)       |
|                   | caror furnizare |  _                                     |
|                   | este permisa    | |_| Telex                              |
|                   | de constructia  |  _                                     |
|                   | retelei         | |_| Transmisii de date                 |
|___________________|_________________|________________________________________|
| 2.3.5. Reteaua de transport:                                                 |
|        Se completeaza cu datele relevante, dupa caz.                         |
|______________________________________________________________________________|
| 2.3.6. Banda de frecvente in care functioneaza: .......................      |
|______________________________________________________________________________|
| 2.3.7. Stadiul furnizarii:                                                   |
|       _                                                                      |
|      |_| Retea nefunctionala (in constructie).                               |
|          Data estimata a finalizarii .......................                 |
|       _                                                                      |
|      |_| Retea functionala.                                                  |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                   | 2.4.1. Aria     |                                        |
|                   | furnizarii*1)   |                                        |
|                   |_________________|________________________________________|
|                   |                 |                    |  _                |
|                   |                 |  _                 | |_| proprie       |
|                   |                 | |_| Fire metalice  |  _                |
|                   |                 |                    | |_| inchiriata    |
|                   |                 |                    | (de la .......)   |
|                   |                 |____________________|___________________|
|                   |                 |                    |  _                |
|                   |                 |  _                 | |_| proprie       |
|                   |                 | |_| Cablu coaxial  |  _                |
|                   |                 |                    | |_| inchiriata    |
|       _           |                 |                    | (de la .......)   |
| 2.4. |_| Retele de|                 |____________________|___________________|
| mesagerie radio   |                 |                    |  _                |
| (ex. radiopaging) |                 |  _                 | |_| proprie       |
|                   | 2.4.2. Reteaua  | |_| Fibra optica   |  _                |
|                   | de transport:   |                    | |_| inchiriata    |
|                   |                 |                    | (de la .......)   |
|                   |                 |____________________|___________________|
|                   |                 |                    |  _                |
|                   |                 |  _                 | |_| proprie       |
|                   |                 | |_| Suport radio   |  _                |
|                   |                 |                    | |_| inchiriata    |
|                   |                 |                    | (de la .......)   |
|                   |                 |____________________|___________________|
|                   |                 |                    |  _                |
|                   |                 |  _                 | |_| proprie       |
|                   |                 | |_| Suport optic   |  _                |
|                   |                 |                    | |_| inchiriata    |
|                   |                 |                    | (de la .......)   |
|___________________|_________________|____________________|___________________|
|                   | 2.4.3. Tipurile |  _                                     |
|                   | de servicii a   | |_| Text unidirectional                |
|                   | caror furnizare |  _                                     |
|                   | este permisa    | |_| Text bidirectional                 |
|                   | de constructia  |  _                                     |
|                   | retelei         | |_| Posta vocala                       |
|___________________|_________________|________________________________________|
| 2.4.4. Banda de frecvente in care functioneaza segmentul radio al retelei de |
| transport: .......................                                           |
|______________________________________________________________________________|
| 2.4.5. Stadiul furnizarii:                                                   |
|         _                                                                    |
|        |_| Retea nefunctionala (in constructie).                             |
|            Data estimata a finalizarii .......................               |
|         _                                                                    |
|        |_| Retea functionala.                                                |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                   |                 |  _                                     |
|                   |                 | |_| culoare aeriene comerciale         |
|                   | 2.5.1. Aria     |  _                                     |
|                   | furnizarii      | |_| in afara culoarelor aeriene        |
|                   |                 | comerciale                             |
|                   |_________________|________________________________________|
|                   | 2.5.2. Mod de   |  _                                     |
|                   | operare         | |_| Simplex                            |
|                   |_________________|________________________________________|
|       _           |                 |                    |  _                |
| 2.5. |_| Retele   |                 |  _                 | |_| statie de     |
| radio in serviciul| 2.5.3. Tipuri de| |_| Statii fixe    | companie          |
| mobil aeronautic  | statii folosite | amplasate la sol   |  _                |
|                   |                 |                    | |_| statie de     |
|                   |                 |                    | aeroport          |
|                   |_________________|____________________|___________________|
|                   | 2.5.4. Tipuri de|  _                                     |
|                   | servicii a caror| |_| Voce (comunicatii sol-aer)         |
|                   | furnizare este  |  _                                     |
|                   | permisa de      | |_| Telex                              |
|                   | constructia     |  _                                     |
|                   | retelei         | |_| Transmisii de date                 |
|___________________|_________________|________________________________________|
| 2.5.5. Reteaua de transport:                                                 |
|        Se completeaza cu datele relevante, dupa caz.                         |
|______________________________________________________________________________|
| 2.5.6. Banda de frecvente in care functioneaza: .......................      |
|______________________________________________________________________________|
| 2.5.7. Stadiul furnizarii:                                                   |
|       _                                                                      |
|      |_| Retea nefunctionala (in constructie).                               |
|          Data estimata a finalizarii .......................                 |
|       _                                                                      |
|      |_| Retea functionala.                                                  |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                 | 2.6.1.         |                                           |
|                 | Amplasament*1) |                                           |
|                 | (exclusiv nave |                                           |
|                 | si aeronave    | ......................................... |
|                 |________________|___________________________________________|
|                 |                |  _                                        |
|                 |                | |_| Radiolocatie                          |
|                 |                |              _                            |
|                 |                |             |_| radar                     |
|                 |                |              _                            |
|                 |                |             |_| statie de radiogoniometrie|
|                 |                |  _                                        |
|                 |                | |_| Radionavigatie maritima               |
|                 |                |              _                            |
|                 |                |             |_| pe nave                   |
| 2.6. Retele in  | 2.6.2. Mod de  |              _            _               |
| serviciul de    | operare        |             |_| la tarm: |_| radiofaruri  |
| radiodeterminare|                |                           _               |
|                 |                |                          |_| radare       |
|                 |                |                           _               |
|                 |                |                          |_| sistem AIS   |
|                 |                |  _                                        |
|                 |                | |_| Radionavigatie aeronautica            |
|                 |                |              _                            |
|                 |                |             |_| pe aeronave               |
|                 |                |              _            _               |
|                 |                |             |_| la sol:  |_| radiofaruri  |
|                 |                |                           _               |
|                 |                |                          |_| radare       |
|                 |________________|___________________________________________|
|                 | 2.6.3. Tipuri  |  _                                        |
|                 | de servicii a  | |_| radiogoniometrie                      |
|                 | caror furnizare|  _                                        |
|                 | este permisa de| |_| localizare (determinare pozitie)      |
|                 | constructia    |  _                                        |
|                 | retelei        | |_| deservire navigatie maritima          |
|                 |                |  _                                        |
|                 |                | |_| deservire navigatie aeronautica       |
|_________________|________________|___________________________________________|
| 2.6.4. Reteaua de transport: (exclusiv nave si aeronave):                    |
|        Se completeaza cu datele relevante, dupa caz.                         |
|______________________________________________________________________________|
| 2.6.5. Banda de frecvente in care functioneaza: .......................      |
|______________________________________________________________________________|
| 2.6.6. Stadiul furnizarii:                                                   |
|         _                                                                    |
|        |_| Retea nefunctionala (in constructie).                             |
|            Data estimata a finalizarii .......................               |
|         _                                                                    |
|        |_| Retea functionala.                                                |
|______________________________________________________________________________|

    3. Retele publice cu transmisie prin satelit
 ______________________________________________________________________________
|                   |                     |  _                                 |
|       _           |                     | |_| Downlink (legatura descendenta)|
| 3.1. |_| Retele   | 3.1.1. Banda de     |     Banda de frecvente ..........  |
| fixe prin satelit | frecvente in care   |____________________________________|
| (terminale VSAT)  | functioneaza        |  _                                 |
|                   |                     | |_| Uplink (legatura ascendenta)   |
|                   |                     |     Banda de frecvente ..........  |
|___________________|_____________________|____________________________________|
| 3.1.2. Operatorul segmentului spatial: ..............................        |
|______________________________________________________________________________|
|                         |  _            |                                    |
|                         | |_| Voce      |                                    |
|                         |_______________|____________________________________|
|                         |               |  _                                 |
|                         |  _            | |_| catre utilizatori              |
|                         | |_| Inchiriere|  _                                 |
| 3.1.3. Tipuri de        | segment       | |_| catre utilizatorii finali      |
| servicii a caror        | spatial       |  _                                 |
| furnizare este permisa  |               | |_| catre alti utilizatori de      |
| de constructia retelei  |               | segment spatial                    |
|                         |_______________|____________________________________|
|                         |  _                                                 |
|                         | |_| Transport de programe audiovizuale             |
|                         |____________________________________________________|
|                         |  _                                                 |
|                         | |_| Transmisii de date, acces la Internet, alte    |
|                         | servicii                                           |
|_________________________|____________________________________________________|
|                         |  _                                                 |
| 3.1.4. Statie           | |_| Nu                                             |
| coordonatoare in        |  _                                                 |
| Romania: | |_| Da. Amplasament .............................  |
|_________________________|____________________________________________________|
| 3.1.5. Stadiul furnizarii:                                                   |
|         _                                                                    |
|        |_| Retea nefunctionala (in constructie).                             |
|            Data estimata a finalizarii .......................               |
|         _                                                                    |
|        |_| Retea functionala.                                                |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                   |                     |  _                                 |
|       _           |                     | |_| Downlink (legatura descendenta)|
| 3.2. |_| Retele   |                     |     Banda de frecvente ........... |
| mobile (S-PCS,    | Banda de frecvente  |____________________________________|
| GMPCS, LOS etc.)  | in care functioneaza|  _                                 |
|                   |                     | |_| Uplink (legatura ascendenta)   |
|                   |                     |     Banda de frecvente ........... |
|___________________|_____________________|____________________________________|
| 3.2.2. Operatorul segmentului spatial: .............................         |
|______________________________________________________________________________|
|                                   |  _                                       |
| 3.2.3. Tipuri de servicii a caror | |_| Voce                                 |
| furnizare este permisa de         |  _                                       |
| constructia retelei               | |_| Transmisii de date                   |
|___________________________________|__________________________________________|
|                                   |  _                                       |
| 3.2.4. Statie coordonatoare in    | |_| Nu                                   |
| Romania:                          |  _                                       |
|                                   | |_| Da. Amplasament .................... |
|___________________________________|__________________________________________|
| 3.2.5. Stadiul furnizarii:                                                   |
|         _                                                                    |
|        |_| Retea nefunctionala (in constructie).                             |
|            Data estimata a finalizarii .......................               |
|         _                                                                    |
|        |_| Retea functionala.                                                |
|______________________________________________________________________________|

    B. RETELE PRIVATE CARE FOLOSESC FRECVENTE RADIOELECTRICE

 ______________________________________________________________________________
|       _                                                                      |
| B.1. |_| Retele fixe                                                         |
|______________________________________________________________________________|
| 1.1. Banda de frecvente in care functioneaza: .............................. |
|______________________________________________________________________________|
| 1.2. Tipurile de servicii a caror furnizare |  _                             |
| este permisa de constructia retelei         | |_| Voce                       |
|                                             |  _                             |
|                                             | |_| Transmisii de date         |
|                                             |  _                             |
|                                             | |_| Retransmisie de            |
|                                             |     programe audiovizuale      |
|_____________________________________________|________________________________|
| 1.3. Reteaua este conectata cu retele publice    |  _                        |
| de comunicatii electronice:                      | |_| Da                    |
|                                                  |  _                        |
|                                                  | |_| Nu                    |
|__________________________________________________|___________________________|
| 1.4. Stadiul furnizarii:                                                     |
|       _                                                                      |
|      |_| Retea nefunctionala (in constructie).                               |
|          Data estimata a finalizarii .......................                 |
|       _                                                                      |
|      |_| Retea functionala.                                                  |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|       _          | 2.1. Aria         |                                       |
| B.2. |_| Retele  | furnizarii*1)     |                                       |
| radio mobile     |___________________|_______________________________________|
| de acces privat  |                   |  _                                    |
| (PAMR, TETRA)    | 2.2. Mod de       | |_| Simplex                           |
|                  | operare           |  _                                    |
|                  |                   | |_| Semiduplex                        |
|                  |                   |  _                                    |
|                  |                   | |_| Duplex                            |
|                  |                   |_______________________________________|
|                  |                   |  _           |  _                     |
|                  |                   | |_| Trunking | |_| analog             |
|                  |                   |              |  _                     |
|                  |                   |              | |_| digital            |
|                  |                   |              | (TETRA)                |
|                  |___________________|______________|________________________|
|                  |                   |  _           |  _                     |
|                  | 2.3. Reteaua de   | |_| Fibra    | |_| proprie            |
|                  | transport         | optica       |  _                     |
|                  |                   |              | |_| inchiriata         |
|                  |                   |              | (de la ..............) |
|                  |                   |______________|________________________|
|                  |                   |  _           |  _                     |
|                  |                   | |_| Suport   | |_| proprie            |
|                  |                   | Radio        |  _                     |
|                  |                   |              | |_| inchiriata         |
|                  |                   |              | (de la ..............) |
|                  |___________________|______________|________________________|
|                  | 2.4. Tipurile de  |  _                                    |
|                  | servicii a caror  | |_| Voce                              |
|                  | furnizare este    |_______________________________________|
|                  | permisa de        |  _                                    |
|                  | constructia       | |_| Transmisii de date, acces         |
|                  | retelei           | internet, alte servicii               |
|                  |                   |  _                                    |
|                  |                   | |_| Localizare vehicule               |
|                  |                   |  _                                    |
|                  |                   | |_| Aplicatii de videoconferinta      |
|                  |                   |  _                                    |
|                  |                   | |_| Personal Wireless Messaging       |
|                  |                   |  _                                    |
|                  |                   | |_| Packet Voice Messaging            |
|__________________|___________________|_______________________________________|
| 2.5. Banda de frecvente in care functioneaza segmentele radio ale retelei:   |
|      Acces: ................................                                 |
|      Transport: ............................                                 |
|______________________________________________________________________________|
| 2.6. Reteaua este conectata cu retele publice de |  _                        |
| comunicatii electronice:                         | |_| Da                    |
|                                                  |  _                        |
|                                                  | |_| Nu                    |
|__________________________________________________|___________________________|
| 2.7. Stadiul furnizarii:                                                     |
|       _                                                                      |
|      |_| Retea nefunctionala (in constructie).                               |
|          Data estimata a finalizarii .......................                 |
|       _                                                                      |
|      |_| Retea functionala.                                                  |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|       _          |                   |  _                                    |
| B.3. |_| Retele  | 3.1. Aria         | |_| Ape interioare .................. |
| radio in         | furnizarii        |  _                                    |
| serviciul mobil  |                   | |_| Maritim ......................... |
| maritim          |___________________|_______________________________________|
|                  |                   |  _                                    |
|                  | 3.2. Mod de       | |_| Semiduplex                        |
|                  | operare           |  _                                    |
|                  |                   | |_| Duplex                            |
|                  |___________________|_______________________________________|
|                  |                   |  _           |  _                     |
|                  | 3.3. Tipuri de    | |_| Statii   | |_| statie de coasta   |
|                  | statii folosite   | fixe         |  _                     |
|                  |                   | amplasate pe | |_| statie de          |
|                  |                   | tarm:        | companie               |
|                  |___________________|______________|________________________|
|                  | 3.4. Tipuri de    |  _                                    |
|                  | servicii a caror  | |_| Voce (comunicatii tarm-nava)      |
|                  | furnizare este    |  _                                    |
|                  | permisa de        | |_| Telex                             |
|                  | constructia       |  _                                    |
|                  | retelei           | |_| Transmisie de date                |
|__________________|___________________|_______________________________________|
| 3.5. Reteaua de transport:                                                   |
| Se completeaza cu datele relevante, dupa caz.                                |
|______________________________________________________________________________|
| 3.6. Banda de frecvente in care functioneaza: ......................         |
|______________________________________________________________________________|
| 3.7. Reteaua este conectata cu retele            |  _                        |
| publice de comunicatii electronice.              | |_| Da                    |
|                                                  |  _                        |
|                                                  | |_| Nu                    |
|__________________________________________________|___________________________|
| 3.8. Stadiul furnizarii:                                                     |
|       _                                                                      |
|      |_| Retea nefunctionala (in constructie).                               |
|          Data estimata a finalizarii .......................                 |
|       _                                                                      |
|      |_| Retea functionala.                                                  |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                  | 4.1. Aria furnizarii*1)                                   |
|       _          |___________________________________________________________|
| B.4. |_| Retele  | 4.2. Reteaua de   |  _           |  _                     |
| de mesagerie     | transport:        | |_| Fire     | |_| proprie            |
| radio (ex.       |                   | metalice     |  _                     |
| radiopaging)     |                   |              | |_| inchiriata         |
|                  |                   |              | (de la ..............) |
|                  |                   |______________|________________________|
|                  |                   |  _           |  _                     |
|                  |                   | |_| Cablu    | |_| proprie            |
|                  |                   | coaxial      |  _                     |
|                  |                   |              | |_| inchiriata         |
|                  |                   |              | (de la ..............) |
|                  |                   |______________|________________________|
|                  |                   |  _           |  _                     |
|                  |                   | |_| Fibra    | |_| proprie            |
|                  |                   | optica       |  _                     |
|                  |                   |              | |_| inchiriata         |
|                  |                   |              | (de la ..............) |
|                  |                   |______________|________________________|
|                  |                   |  _           |  _                     |
|                  |                   | |_| Suport   | |_| proprie            |
|                  |                   | radio        |  _                     |
|                  |                   |              | |_| inchiriata         |
|                  |                   |              | (de la ..............) |
|                  |                   |______________|________________________|
|                  |                   |  _           |  _                     |
|                  |                   | |_| Suport   | |_| proprie            |
|                  |                   | optic        |  _                     |
|                  |                   |              | |_| inchiriata         |
|                  |                   |              | (de la ..............) |
|                  |___________________|______________|________________________|
|                  | 4.3. Tipurile de  |  _                                    |
|                  | servicii a caror  | |_| Text unidirectional               |
|                  | furnizare este    |  _                                    |
|                  | permisa de        | |_| Text bidirectional                |
|                  | constructia       |  _                                    |
|                  | retelei           | |_| Posta vocala                      | |__________________|___________________|_______________________________________|
| 4.4. Banda de frecvente in care functioneaza segmentul radio al retelei de   |
| transport: ...............................                                   |
|______________________________________________________________________________|
| 4.5. Reteaua este conectata cu retele publice de |  _                        |
| comunicatii electronice                          | |_| Da                    |
|                                                  |  _                        |
|                                                  | |_| Nu                    |
|__________________________________________________|___________________________|
| 4.6. Stadiul furnizarii:                                                     |
|       _                                                                      |
|      |_| Retea nefunctionala (in constructie).                               |
|          Data estimata a finalizarii .......................                 |
|       _                                                                      |
|      |_| Retea functionala.                                                  |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|       _          |                   |  _                                    |
| B.5. |_| Retele  | 5.1. Aria         | |_| culoare aeriene comerciale        |
| radio in         | furnizarii        |  _                                    |
| serviciul mobil  |                   | |_| in afara culoarelor aeriene       |
| aeronautic       |                   | comerciale                            |
|                  |___________________|_______________________________________|
|                  |                   |  _                                    |
|                  | 5.2. Mod de       | |_| Simplex                           |
|                  | operare           |                                       |
|                  |___________________|_______________________________________|
|                  |                   |  _           |  _                     |
|                  | 5.3. Tipuri de    | |_| Statii   | |_| statie de companie |
|                  | statii folosite   | fixe         |  _                     |
|                  |                   | amplasate    | |_| statie de aeroport |
|                  |                   | la sol       |                        |
|                  |___________________|______________|________________________|
|                  | 5.4. Tipuri de    |  _                                    |
|                  | servicii a caror  | |_| Voce (comunicatii sol-aer)        |
|                  | furnizare este    |  _                                    |
|                  | permisa de        | |_| Telex                             |
|                  | constructia       |  _                                    |
|                  | retelei           | |_| Transmisie de date                |
|__________________|___________________|_______________________________________|
| 5.5. Reteaua de transport:                                                   |
| Se completeaza cu datele relevante, dupa caz.                                |
|______________________________________________________________________________|
| 5.6. Banda de frecvente in care functioneaza: ......................         |
|______________________________________________________________________________|
| 5.7. Reteaua este conectata cu retele            |  _                        |
| publice de comunicatii electronice.              | |_| Da                    |
|                                                  |  _                        |
|                                                  | |_| Nu                    |
|__________________________________________________|___________________________|
| 5.8. Stadiul furnizarii:                                                     |
|       _                                                                      |
|      |_| Retea nefunctionala (in constructie).                               |
|          Data estimata a finalizarii .......................                 |
|       _                                                                      |
|      |_| Retea functionala.                                                  |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|       _          | 6.1. Amplasamente*1)|                                     |
| B.6. |_| Retele  | (exclusiv nave si   | ................................... |
| in serviciul de  | aeronave)           |                                     |
| radiodeterminare |_____________________|_____________________________________|
|                  |                     |  _                _                 |
|                  | 6.2. Mod de         | |_| Radiolocatie |_| radar          |
|                  | operare             |                   _                 |
|                  |                     |                  |_| statie de      |
|                  |                     |                  radiogoniometrie   |
|                  |                     |  _                                  |
|                  |                     | |_| Radionavigatie maritima         |
|                  |                     |         _                           |
|                  |                     |        |_| pe nave                  |
|                  |                     |         _            _              |
|                  |                     |        |_| pe tarm: |_| radiofaruri |
|                  |                     |                      _              |
|                  |                     |                     |_| radare      |
|                  |                     |                      _              |
|                  |                     |                     |_| sistem AIS  |
|                  |                     |  _                                  |
|                  |                     | |_| Radionavigatie aeronautica      |
|                  |                     |         _                           |
|                  |                     |        |_| pe aeronave              |
|                  |                     |         _            _              |
|                  |                     |        |_| la sol:  |_| radiofaruri |
|                  |                     |                      _              |
|                  |                     |                     |_| radare      |
|                  |_____________________|_____________________________________|
|                  | 6.3. Tipuri de      |  _                                  |
|                  | servicii a caror    | |_| radiogoniometrie                |
|                  | furnizare este      |  _                                  |
|                  | permisa de          | |_| localizare (determinare pozitie)|
|                  | constructia retelei |  _                                  |
|                  |                     | |_| deservire navigatie maritima    |
|                  |                     |  _                                  |
|                  |                     | |_| deservire navigatie aeronautica |
|__________________|_____________________|_____________________________________|
| 6.4. Reteaua de transport (exclusiv nave si aeronave): Se completeaza cu     |
| datele relevante, dupa caz.                                                  |
|______________________________________________________________________________|
| 6.5. Banda de frecvente in care functioneaza: .............................. |
|______________________________________________________________________________|
| 6.6. Reteaua este conectata cu retele            |  _                        |
| publice de comunicatii electronice.              | |_| Da                    |
|                                                  |  _                        |
|                                                  | |_| Nu                    |
|__________________________________________________|___________________________|
| 6.7. Stadiul furnizarii:                                                     |
|       _                                                                      |
|      |_| Retea nefunctionala (in constructie).                               |
|          Data estimata a finalizarii .......................                 |
|       _                                                                      |
|      |_| Retea functionala.                                                  |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|       _                 | 7.1. Banda de          |  _                        |
| B.7. |_| Retele fixe    | frecvente in care      | |_| Downlink (legatura    |
| prin satelit            | functioneaza           | descendenta)              |
| (terminale VSAT)        |                        | Banda de frecvente ...... |
|                         |                        |___________________________|
|                         |                        |  _                        |
|                         |                        | |_| Uplink (legatura      |
|                         |                        | ascendenta)               |
|                         |                        | Banda de frecvente ...... |
|_________________________|________________________|___________________________|
| 7.2. Operatorul segmentului spatial: ..............................          |
|______________________________________________________________________________|
| 7.3. Tipuri de servicii a caror |  _                                         |
| furnizare este permisa de       | |_| Voce                                   |
| constructia retelei             |____________________________________________|
|                                 |  _                |  _                     |
|                                 | |_| Inchiriere    | |_| catre utilizatori  |
|                                 | segment spatial   |  _                     |
|                                 |                   | |_| catre utilizatori  |
|                                 |                   | finali                 |
|                                 |                   |  _                     |
|                                 |                   | |_| catre alti         |
|                                 |                   | utilizatori de segment |
|                                 |                   | spatial                |
|                                 |___________________|________________________|
|                                 |  _                                         |
|                                 | |_| Transport de programe audiovizuale     |
|                                 |____________________________________________|
|                                 |  _                                         |
|                                 | |_| Transmisii de date, acces la internet, |
|                                 | alte servicii                              |
|_________________________________|____________________________________________|
| 7.4. Statie coordonatoare in    |  _                                         |
| Romania:                        | |_| Nu                                     |
|                                 |  _                                         |
|                                 | |_| Da. Amplasament .............          |
|_________________________________|____________________________________________|
| 7.5. Reteaua este conectata cu retele            |  _                        |
| publice de comunicatii electronice:              | |_| Da                    |
|                                                  |  _                        |
|                                                  | |_| Nu                    |
|__________________________________________________|___________________________|
| 7.6. Stadiul furnizarii:                                                     |
|       _                                                                      |
|      |_| Retea nefunctionala (in constructie).                               |
|          Data estimata a finalizarii .......................                 |
|       _                                                                      |
|      |_| Retea functionala.                                                  |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|       _                 | 8.1. Banda de          |  _                        |
| B.8. |_| Retele mobile  | frecvente in care      | |_| Downlink (legatura    |
| (S-PCS, GMPCS, LOS etc.)| functioneaza           | descendenta)              |
|                         |                        | Banda de frecvente ...... |
|                         |                        |___________________________|
|                         |                        |  _                        |
|                         |                        | |_| Uplink (legatura      |
|                         |                        | ascendenta)               |
|                         |                        | Banda de frecvente ...... |
|_________________________|________________________|___________________________|
| 8.2. Operatorul segmentului spatial: ..............................          |
|______________________________________________________________________________|
| 8.3. Tipuri de servicii a caror |  _                                         |
| furnizare este permisa de       | |_| Voce                                   |
| constructia retelei             |  _                                         |
|                                 | |_| Transmisii de date                     |
|_________________________________|____________________________________________|
| 8.4. Statie coordonatoare in    |  _                                         |
| Romania:                        | |_| Nu                                     |
|                                 |  _                                         |
|                                 | |_| Da. Amplasament .............          |
|_________________________________|____________________________________________|
| 8.5. Reteaua este conectata cu retele            |  _                        |
| publice de comunicatii electronice:              | |_| Da                    |
|                                                  |  _                        |
|                                                  | |_| Nu                    |
|__________________________________________________|___________________________|
| 8.6. Stadiul furnizarii:                                                     |
|       _                                                                      |
|      |_| Retea nefunctionala (in constructie).                               |
|          Data estimata a finalizarii .......................                 |
|       _                                                                      |
|      |_| Retea functionala.                                                  |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|       _                                                                      |
| B.9. |_| Alte tipuri de retele                                               |
|                                                                              |
|          Se completeaza cu datele relevante, dupa caz.                       |
|______________________________________________________________________________|

    C. SERVICII DE COMUNICATII ELECTRONICE DESTINATE PUBLICULUI

    1. Servicii de telefonie
 ______________________________________________________________________________
|                  |                        |                  |  _            |
|                  |                        |                  | |_| Convorbiri|
|                  |                        |                  | locale        |
|                  |                        |  _               |  _            |
|                  |                        | |_| Telefoane    | |_| Convorbiri|
|                  |                        | publice          | de lunga      |
|                  |                        |                  | distanta      |
|                  |                        |                  |  _            |
|                  | 1.1.1. Caracteristicile|                  | |_| Convorbiri|
|                  | serviciului            |                  | internationale|
|                  |                        |__________________|_______________|
|                  |                        |                  |  _            |
|                  |                        |                  | |_| Convorbiri|
|                  |                        |                  | locale        |
|                  |                        |  _               |  _            |
|                  |                        | |_| Posturi      | |_| Convorbiri|
|                  |                        | telefonice       | de lunga      |
|                  |                        | private          | distanta      |
|       _          |                        |                  |  _            |
| 1.1. |_| Servicii|                        |                  | |_| Convorbiri|
| de telefonie     |                        |                  | internationale|
| furnizate prin   |________________________|__________________|_______________|
| intermediul unor |                        |  _               |  _            |
| retele publice   |                        | |_| Fax          | |_| Informatii|
| fixe             |                        |  _               | privind       |
|                  | 1.1.2. Servicii conexe:| |_| Posta        | abonatii      |
|                  |                        | vocala           |  _            |
|                  |                        |  _               | |_| Alte      |
|                  |                        | |_| Relatii      | servicii      |
|                  |                        | cu clientii      |               |
|                  |________________________|__________________|_______________|
|                  | 1.1.3. Retele prin intermediul carora se furnizeaza       |
|                  | serviciul (Aria de furnizare a serviciului)*1)            |
|                  |     _                                                     |
|                  |    |_| Retele proprii: ................................   |
|                  |     _                                                     |
|                  |    |_| Retele apartinand unor terti autorizati ........   |
|                  |___________________________________________________________|
|                  | 1.1.4. Stadiul furnizarii serviciului:     |
|                  |  _                                                        |
|                  | |_| Serviciu nefunctional.                                |
|                  |     Data estimata a inceperii furnizarii efective ......  |
|                  |  _                                                        |
|                  | |_| Serviciu functional                                   |
|__________________|___________________________________________________________|
|                  | 1.2.1. Tipuri de       |  _                               |
|                  | servicii furnizate     | |_| Voce                         |
|                  |                        |  _                               |
|                  |                        | |_| Transmisiuni de date         |
|                  |________________________|__________________________________|
|                  |                        |  _              _                |
|                  |                        | |_| Fax        |_| Informatii    |
|                  |                        |                 privind abonatii |
|                  |                        |  _              _                |
|                  | 1.2.2. Servicii conexe:| |_| Posta      |_| Alte servicii |
|                  |                        | vocala                           |
|                  |                        |  _                               |
|                  |                        | |_| Relatii                      |
|                  |                        | cu clientii                      |
|       _          |                        |  _                               |
| 1.2. |_| Servicii|                        | |_| Roaming                      |
| de telefonie     |________________________|__________________________________|
| furnizate prin   | 1.2.3. Retelele prin intermediul carora se furnizeaza     |
| intermediul unor | serviciul (Aria de furnizare a serviciului)*1)            |
| retele publice   |  _                                                        |
| mobile terestre  | |_| Retele proprii: ................................      |
|                  |  _                                                        |
|                  | |_| Retele apartinand unor terti autorizati ........      |
|                  |___________________________________________________________|
|                  | 1.2.4. Stadiul furnizarii serviciului:                    |
|                  |  _                                                        |
|                  | |_| Serviciu nefunctional.                                |
|                  |     Data estimata a inceperii furnizarii efective ......  |
|                  |  _                                                        |
|                  | |_| Serviciu functional                                   |
|__________________|___________________________________________________________|
|                  | 1.3.1. Tipuri de servicii furnizate: ...................  |
|                  |___________________________________________________________|
|                  |                        |           _                      |
|                  |                        | 1.3.2.1. |_| Retele fixe         |
|                  |                        |  _                               |
|       _          |                        | |_| Retele proprii: ............ |
| 1.3. |_| Servicii|                        |  _                               |
| de telefonie     |                        | |_| Retele apartinand unor terti |
| furnizate prin   | 1.3.2. Tipurile de     | autorizati ..................... |
| intermediul unor | retele prin intermediul|_________________________________ |
| retele publice   | carora se furnizeaza   |           _                      |
| cu transmisie    | serviciul*1)           | 1.3.2.2. |_| Retele mobile       |
| prin satelit     |                        |  _                               |
|                  |                        | |_| Retele proprii: ............ |
|                  |                        |  _                               |
|                  |                        | |_| Retele apartinand unor terti |
|                  |                        | autorizati ..................... |
|                  |________________________|__________________________________|
|                  | 1.3.3. Stadiul furnizarii serviciului:                    |
|                  |  _                                                        |
|                  | |_| Serviciu nefunctional.                                |
|                  |     Data estimata a inceperii furnizarii efective ......  |
|                  |  _                                                        |
|                  | |_| Serviciu functional                                   |
|__________________|___________________________________________________________|
|                  |                        |  _                               |
|                  |                        | |_| Tranzit national             |
|                  |                        |  _              _                |
|                  | 1.4.1. Tipuri de       | |_| Tranzit    |_| intrare       |
|                  | servicii               | international   _                |
|                  |                        |                |_| iesire        |
|       _          |                        |  _                               |
| 1.4. |_| Servicii|                        | |_| Livrare apeluri in reteaua   |
| de transport     |                        | de destinatie                    |
|                  |________________________|__________________________________|
|                  |                        |  _                               |
|                  |                        | |_| Cu selectare                 |
|                  |                        |  _                               |
|                  | 1.4.2. Modalitati de   | |_| Cu preselectare              |
|                  | acces:                 |  _                               |
|                  |                        | |_| Direct (intre furnizori      |
|                  |                        | de retele)                       |
|                  |________________________|__________________________________|
|                  |                        |  _                               |
|                  | 1.4.3. Tehnologii de   | |_| Circuite comutate            |
|                  | transport:             |  _                               |
|                  |                        | |_| Pachete                      |
|                  |________________________|__________________________________|
|                  | 1.4.4. Stadiul furnizarii serviciului:
|                  |  _                                                        |
|                  | |_| Serviciu nefunctional.                                |
|                  |     Data estimata a inceperii furnizarii efective ......  |
|                  |  _                                                        |
|                  | |_| Serviciu functional                                   |
|__________________|___________________________________________________________|

    2. Servicii de linii inchiriate

 ______________________________________________________________________________
|                  |                        |                                  |
|                  |         _              |  _                               |
|                  | 2.1.1. |_| Analog      | |_| Calitate normala             |
|                  |                        |  _                               |
|                  |                        | |_| Calitate speciala            |
|                  |________________________|__________________________________|
|                  |         _              |  _                               |
|                  | 2.1.2. |_| Digital     | |_| 64 Kbit/s                    |
|       _          |                        |  _                               |
| 2.1. |_| Tipuri  |                        | |_| n x 64 Kbit/s                |
| de linii         |                        |  _                               |
| inchiriate       |                        | |_| 2048 Kbit/s digital          |
|                  |                        | nestructurat                     |
|                  |                        |  _                               |
|                  |                        | |_| 2048 Kbit/s digital          |
|                  |                        | structurat                       |
|                  |                        |  _                               |
|                  |                        | |_| > 2048 Kbit/s                |
|                  |                        |  _                               |
|                  |                        | |_| emulate (de ex. PVC, SPVC    |
|                  |                        | etc.)                            |
|                  |                        |  _                               |
|                  |                        | |_| alte tipuri: ............... |
|__________________|________________________|__________________________________|
| 2.1.3. Retelele prin intermediul carora se furnizeaza serviciul (Aria de     |
| furnizare a serviciului)*1)                                                  |
|  _                                                                           |
| |_| Retele proprii: .......................................                  |
|  _                                                                           |
| |_| Retele apartinand unor terti autorizati ...............                  |
|______________________________________________________________________________|
| 2.1.4. Stadiul furnizarii serviciului:                                       |
|  _                                                                           |
| |_| Serviciu nefunctional. Data estimata a inceperii furnizarii efective ... |
|  _                                                                           |
| |_| Serviciu functional                                                      |
|______________________________________________________________________________|

    3. Alte servicii de comunicatii electronice

 ______________________________________________________________________________
|                  |                        |  _                               |
|                  | 3.1.1. Tipuri de       | |_| La puncte fixe               |
|                  | acces:                 |  _                               |
|                  |                        | |_| Mobil                        |
|                  |                        |  _                               |
|                  |                        | |_| Cu mobilitate redusa         |
|                  |________________________|__________________________________|
|                  |                        |  _                               |
|                  |                        | |_| VoIP                         |
|                  |                        |  _                               |
|                  |                        | |_| SMS                          |
|                  |                        |  _                               |
|                  | 3.1.2. Tipuri de       | |_| MMS                          |
|                  | servicii:              |  _                     _         |
|                  |                        | |_| Alocare de banda: |_| fixa   |
|                  |                        |     _                  _         |
|                  |                        |    |_| Broadband      |_| la     |
|                  |                        |   ( > 128 kbit/s)     cerere     |
|       _          |                        |                        _         |
| 3.1. |_| Servicii|                        |                       |_| minim  |
| de transmisiuni  |                        |                       garantat   |
| de date          |________________________|__________________________________|
|                  | 3.1.3. Protocoale si tehnologii utilizate:                |
|                  |  _                                                        |
|                  | |_| SDH/PDH                                               |
|                  |  _                                                        |
|                  | |_| ISDN                                                  |
|                  |  _                                                        |
|                  | |_| TCP/IP                                                |
|                  |  _                                                        |
|                  | |_| ATM                                                   |
|                  |  _                                                        |
|                  | |_| Frame relay                                           |
|                  |  _                                                        |
|                  | |_| X.25                                                  |
|                  |  _                                                        |
|                  | |_| HSCSD                                                 |
|                  |  _                                                        |
|                  | |_| GPRS                                                  |
|                  |  _                                                        |
|                  | |_| EDGE                                                  |
|                  |  _                                                        |
|                  | |_| tip 3G (IMT 200/UMTS)                                 |
|                  |  _                                                        |
|                  | |_| xDSL                                                  |
|                  |  _                                                        |
|                  | |_| Cable modem                                           |
|                  |  _                                                        |
|                  | |_| VPN                                                   |
|                  |  _                                                        |
|                  | |_| Ethernet                                              |
|                  |  _                                                        |
|                  | |_| Power line                                            |
|__________________|___________________________________________________________|
| 3.1.4. Retelele prin intermediul carora se furnizeaza serviciul (Aria de     |
| furnizare a serviciului)*1)                                                  |
|  _                                                                           |
| |_| Retele proprii: .......................................                  |
|  _                                                                           |
| |_| Retele apartinand unor terti autorizati ...............                  |
|______________________________________________________________________________|
| 3.1.5. Stadiul furnizarii serviciului:                                       |
|  _                                                                           |
| |_| Serviciu nefunctional. Data estimata a inceperii furnizarii efective ... |
|  _                                                                           |
| |_| Serviciu functional                                                      |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|       _                           |                                          |
| 3.2. |_| Furnizarea serviciului   |                                          |
| de acces la Internet              |                                          |
|___________________________________|__________________________________________|
|                                   |  _                                       |
| 3.2.1. Moduri de conectare a      | |_| Dial-up                              |
| utilizatorilor                    |  _                                       |
|                                   | |_| Permanenta                           |
|___________________________________|__________________________________________|
|                                   |  _                   _                   |
|                                   | |_| Fire metalice:  |_| propriu          |
|                                   |                      _                   |
|                                   |                     |_| furnizat de      |
|                                   |                     catre terti          |
|                                   |  _                   _                   |
|                                   | |_| Cablu coaxial:  |_| propriu          |
| 3.2.2. Tipuri de suport al        |                      _                   |
| accesului:                        |                     |_| furnizat de      |
|  _                                |                     catre terti          |
| |_| Broadband (> 128 kbit/s)      |  _                   _                   |
|                                   | |_| Fibra optica:   |_| propriu          |
|                                   |                      _                   |
|                                   |                     |_| furnizat de      |
|                                   |                     catre terti          |
|                                   |  _                   _                   |
|                                   | |_| Radio           |_| propriu          |
|                                   |                      _                   |
|                                   |                     |_| furnizat de      |
|                                   |                     catre terti          |
|                                   |  _                                       |
|                                   | |_| Satelit                              |
|                                   |  _                                       |
|                                   | |_| Power line                           |
|___________________________________|__________________________________________|
|                    |              |  _                                       |
|                    |           _  | |_| Fibra optica (precizand              |
|                    | 3.2.3.1. |_| | capacitatea) ..........................  |
|                    | Acces direct |  _                                       |
|                    |              | |_| Satelit (precizand capacitatea) .... |
| 3.2.3. Moduri de   |              |  _                                       |
| conectare la       |              | |_| Linii inchiriate (precizand          |
| international      |              | capacitatea) ..........................  |
|                    |______________|__________________________________________|
|                    |           _                                             |
|                    | 3.2.3.2. |_| Acces indirect                             |
|____________________|_________________________________________________________|
| 3.2.4. Stadiul furnizarii serviciului                                        |
|  _                                                                           |
| |_| Serviciu nefunctional. Data estimata a inceperii furnizarii efective ... |
|  _                                                                           |
| |_| Serviciu functional                                                      |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|                    |                  |  _                                   |
|                    |                  | |_| Voce                             |
|                    | 3.3.1. Tipuri de |  _                                   |
|                    | servicii         | |_| Date                             |
|                    |                  |  _                                   |
|                    |                  | |_| Pozitionare                      |
|                    |                  |  _                                   |
|                    |                  | |_| Telex                            |
|                    |__________________|______________________________________|
|                    |                  |  _                                   |
|                    |                  | |_| PAMR                             |
|       _            |                  |  _                                   |
| 3.3. |_| Servicii  |                  | |_| Mobil maritim/fluvial            |
| de radiocomunicatii| 3.3.2. Utilizari:|  _                                   |
| mobile profesionale|                  | |_| Mobil aeronautic                 |
|                    |                  |  _                                   |
|                    |                  | |_| Radiodeterminare                 |
|                    |__________________|______________________________________|
|                    |                  |           _          |  _            |
|                    |                  | 3.3.3.1. |_| Analogic| |_| Simplex   |
|                    |                  |                      |  _            |
|                    | 3.3.3. Tehnologii|                      | |_| Semiduplex|
|                    | utilizate pentru |                      |  _            |
|                    | furnizarea       |                      | |_| Duplex    |
|                    | serviciului de   |______________________|_______________|
|                    | voce             |           _          |  _            |
|                    |                  | 3.3.3.2. |_| Digital | |_| TETRA     |
|                    |                  |                      |  _            |
|                    |                  |                      | |_| Alte      |
|                    |                  |                      | tehnologii:   |
|                    |                  |                      | ............. |
|____________________|__________________|______________________|_______________|
| 3.3.4. Retelele prin intermediul carora se furnizeaza serviciul (Aria de     |
| furnizare a serviciului)*1)                                                  |
|  _                                                                           |
| |_| Retele proprii: ........................................                 |
|  _                                                                           |
| |_| Retele apartinand unor terti autorizati ...............                  |
|______________________________________________________________________________|
| 3.3.5. Stadiul furnizarii serviciului:                                       |
|  _                                                                           |
| |_| Serviciu nefunctional. Data estimata a inceperii furnizarii efective ... |
|  _                                                                           |
| |_| Serviciu functional                                                      |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|       _                          |                                           |
| 3.4. |_| Servicii de mesagerie   |                                           |
| radio (ex. radiopaging)          |                                           |
|__________________________________|___________________________________________|
| 3.4.1. Retelele prin intermediul carora se furnizeaza serviciul (Aria de     |
| furnizare a serviciului)*1)                                                  |
|  _                                                                           |
| |_| Retele proprii: ......................................                   |
|  _                                                                           |
| |_| Retele apartinand unor terti autorizati ...............                  |
|______________________________________________________________________________|
| 3.4.2. Stadiul furnizarii serviciului:                                       |
|  _                                                                           |
| |_| Serviciu nefunctional. Data estimata a inceperii furnizarii efective ... |
|  _                                                                           |
| |_| Serviciu functional                                                      |
|______________________________________________________________________________|
 ______________________________________________________________________________
|       _                                                                      |
| 3.5. |_| Alte tipuri de servicii                                             |
|______________________________________________________________________________|
| Se completeaza cu datele relevante, dupa caz:                                |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|

    Nota:
    *1) Vor fi prezentate, anexat, fiecare retea si toate localitatile (municipii/orase/comune/sate) si judetele pe raza carora se realizeaza furnizarea retelei respective.
    *2) Vor fi prezentate, anexat, schemele retelei magistrale de fibra optica sau radiorelee (se vor specifica frecventele de lucru ale tronsoanelor).
    *3) Se vor specifica frecventele de lucru, inclusiv pentru DECT WLL.

    ANEXA 4*)

    *) Anexa nr. 4 este reprodusa in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|                                                                              |
|                  ROMANIA                                                     |
|    ANRC          AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN COMUNICATII        |
|                  Bd. Libertatii 14, Sector 5, 050706 Bucuresti   www.anrc.ro |
|                  Tel.: +40 21 307 54 00 | +40 21 307 54 01                   |
|                  Fax:  +40 21 307 54 02 | e-mail: anrc@anrc.ro               |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                               CERTIFICAT-TIP                                 |
|       de furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice       |
|                                                                              |
| eliberat in temeiul art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului   |
| nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor,         |
| aprobata, cu modificari si completari, prin Legea nr. 591/2002               |
|                                                                              |
|                                                                              |
| 1. Furnizorul .............................................................. |
| Cu domiciliul/sediul in: Localitatea ....................................... |
| Strada ....................................................... Nr. ........, |
| Bl. ...., Sc. ...., Et. ...., Ap. .... Judetul/Sectorul .................... |
| Inregistrat in registrul comertului al judetului ........................... |
| cu nr. .................... din .................., codul fiscal ........... |
| sau codul unic de inregistrare ............................................. |
|                                                                              |
| beneficiaza de dreptul de a furniza urmatoarele tipuri de retele sau de      |
| servicii de comunicatii electronice in baza autorizatiei generale:           |
|                                                                              |
| - Retele publice de comunicatii electronice             Data: |_._|_._|_._|  |
| - Servicii de comunicatii electronice destinate                              |
|   publicului:                                                                |
|       - Servicii de telefonie destinate publicului      Data: |_._|_._|_._|  |
|       - Servicii de linii inchiriate                    Data: |_._|_._|_._|  |
|       - Servicii de comunicatii electronice, altele                          |
|         decat telefonie si linii inchiriate             Data: |_._|_._|_._|  |
| - Retele si servicii private de comunicatii electronice Data: |_._|_._|_._|  |
|                                                                              |
| 2. Furnizorul beneficiaza de dreptul de acces pe proprietati:                |
| Nu.                                                                          |
| Da, in urmatoarele conditii: ............................................... |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
| 3. Furnizorul beneficiaza de dreptul de a negocia si de a incheia acorduri de|
| interconectare:                                                              |
| Nu.                                                                          |
| Da, in urmatoarele conditii: ............................................... |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
| 4. Furnizorul beneficiaza de dreptul de a negocia si de a incheia acorduri de|
| acces:                                                                       |
| Nu.                                                                          |
| Da, in urmatoarele conditii: ............................................... |
| ............................................................................ |
|                                                                              |
| Certificatul a fost eliberat in urma realizarii notificarii inregistrate cu  |
| nr. ................................................                         |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                               PRESEDINTE,                                    |
|                                  L.S.                                        |
|                                                                              |
|                                                                              |
|            Director,                                    Vizat,               |
|       DIRECTIA OPERATIVA                          DIRECTIA JURIDICA          |
|                                                                              |
|                                                                              |
|______________________________________________________________________________|SmartCity5

COMENTARII la Decizia 1333/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 1333 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 1333/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu