Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 138/EN din 16 decembrie 2002

privind impunerea unor cerinte minimale pentru furnizarea serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului

ACT EMIS DE: AUTORITATEA NATIONALA DE REGLEMENTARE IN COMUNICATII

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 20 din 15 ianuarie 2003


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 38 alin. (1), (3) si (5), ale art. 44 lit. e) si ale art. 46 alin. (1) pct. 17 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002,
    avand in vedere prevederile Deciziei presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii nr. 131/2002 privind regimul de autorizare generala pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice,

    presedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii emite prezenta decizie.

    Art. 1
    Prezenta decizie are ca obiect impunerea unor cerinte minimale de calitate pentru furnizarea anumitor servicii de comunicatii electronice destinate publicului, in vederea asigurarii satisfacerii intereselor utilizatorilor finali.
    Art. 2
    In vederea asigurarii unor niveluri minime ale calitatii serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului, prin prezenta decizie se stabilesc un set minimal de indicatori de calitate a serviciilor si valorile minime acceptate pentru parametrii aferenti, precum si un set minimal de caracteristici tehnice necesare atingerii nivelurilor de calitate impuse.
    Art. 3
    (1) Furnizorii serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului au urmatoarele obligatii:
    a) de a respecta cerintele minimale de calitate prevazute de prezenta decizie;
    b) de a raporta periodic Autoritatii Nationale de Reglementare in Comunicatii, denumita in continuare ANRC, valorile parametrilor aferenti indicatorilor de calitate a furnizarii serviciilor, in conditiile prevazute in anexele la prezenta decizie.
    (2) In cazul obligatiilor de raportare cu periodicitate trimestriala, raportarile se vor realiza la datele de 25 ianuarie, 25 aprilie, 25 iulie si 25 octombrie, dar dupa implinirea unui termen de 6 luni de la data estimativa indicata in notificare pentru furnizarea serviciilor de comunicatii electronice respective.
    (3) In cazul obligatiilor de raportare cu periodicitate anuala, raportarile se vor realiza la data de 25 ianuarie, dar dupa implinirea unui termen de 6 luni de la data estimativa indicata in notificare pentru furnizarea serviciilor de comunicatii electronice respective.
    Art. 4
    (1) Transmiterea documentelor care contin valorile parametrilor prevazuti la art. 3 alin. (1) lit. b) se poate efectua catre sediul central sau oficiul teritorial al ANRC in raza caruia se situeaza domiciliul/sediul furnizorului numai in unul dintre urmatoarele moduri:
    a) prin depunere, personal sau de catre un reprezentant al furnizorului, sub luare de semnatura;
    b) prin serviciul de trimitere recomandata cu confirmare de primire;
    c) ca inscris in forma electronica, caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv si generata cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnaturii electronice.
    (2) Este considerata data a transmiterii, dupa caz, data inscrierii in registrul general de intrare-iesire a corespondentei al ANRC, data confirmarii primirii prin serviciul de trimitere recomandata cu confirmare de primire sau data confirmarii primirii inscrisului in forma electronica.
    Art. 5
    (1) Nerespectarea obligatiei prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) constituie contraventie, conform prevederilor art. 55 alin. (1) lit. i) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002.
    (2) In cazul nerespectarii obligatiei prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b), ANRC poate aplica amenzile administrative prevazute la art. 56 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 79/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 591/2002.
    Art. 6
    Cerintele minimale de calitate prevazute in prezenta decizie vor fi modificate periodic in functie de rezultatele raportarilor periodice si de evolutiile tehnologice in domeniu.
    Art. 7
    Anexele nr. 1 - 4 fac parte integranta din prezenta decizie.
    Art. 8
    Prezenta decizie va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                    Presedintele Autoritatii Nationale
                      de Reglementare in Comunicatii,
                               Ion Smeeianu

    ANEXA 1

                SERVICIUL DE TELEFONIE DESTINAT PUBLICULUI

    Definitie:
    Serviciul de telefonie destinat publicului este serviciul de comunicatii electronice destinat publicului, care consta in transportul direct si in timp real al vocii prin intermediul unei retele publice de comunicatii electronice comutate, astfel incat orice utilizator conectat la un punct terminal al retelei sa poata comunica cu orice utilizator conectat la un alt punct terminal al retelei.
    Banda standard de transmisie a vocii este cuprinsa intre 300 si 3.400 Hz, cu atenuare la capetele benzii de 8,7 dB fata de atenuarea la frecventa de referinta de 1.020 Hz.

    Indicatori minimali de calitate
    Acesti indicatori minimali de calitate se aplica numai serviciului de telefonie destinat publicului furnizat prin intermediul unei retele publice fixe de comunicatii electronice.

    1. Timpul necesar pentru inceperea furnizarii serviciului
    Definitie:
    Timpul necesar pentru inceperea furnizarii serviciului este reprezentat de intervalul de timp cuprins intre momentul primirii de catre furnizorul de servicii a cererii de furnizare a serviciului si momentul in care acest serviciu devine disponibil pentru utilizatorul care a formulat cererea. Se vor lua in considerare numai cererile pentru care exista conditii tehnice de instalare.
    Acest indicator se aplica in cazul instalarii unei noi linii telefonice, precum si in cazul in care este instalata o linie suplimentara de acces, inclusiv in cazul trecerii de la PSTN la ISDN.
    Consideratii privind masurarea parametrilor acestui indicator
    Se vor raporta valorile urmatorilor parametri:
    - intervalul de timp in care 95% din cereri sunt solutionate;
    - intervalul de timp in care 99% din cereri sunt solutionate;
    - procentajul cererilor solutionate in intervalul de timp convenit cu utilizatorul.
    Primii doi parametri vor fi calculati in zile efective, iar nu in zile lucratoare. Din calculul acestora se vor exclude cazurile in care utilizatorul solicita amanarea inceperii furnizarii serviciului.

    2. Deranjamente raportate per linie de acces pe an
    Definitii:
    Un raport de deranjament valid este un raport asupra intreruperii sau degradarii serviciului, redactat de catre un utilizator si atribuit retelei prin intermediul careia se furnizeaza serviciul sau oricarei retele interconectate cu prima, prin intermediul careia se transporta apelurile generate de serviciul respectiv. Sunt excluse cazurile in care intreruperea sau degradarea serviciului este cauzata de defectarea unui echipament terminal.
    Raportarile privitoare la ratele de acces de baza sau primar (BRA/PRA) sau la accesul de tip analog multilinie vor fi inregistrate ca o raportare unica, indiferent de numarul de canale activate sau afectate. De asemenea, numarul de linii de acces considerate va fi 1 pentru rate de acces de baza sau primar, indiferent de numarul de canale activate.
    In cazul furnizarii indirecte a serviciului, numarul de linii de acces se va inlocui cu numarul de utilizatori ai serviciului (inregistrari CLI sau de coduri PIN).
    O linie de acces este un circuit capabil sa stabileasca o legatura vocala intre punctul terminal al retelei si centrala locala.
    Consideratii privind masurarea parametrului acestui indicator
    Calculul parametrului acestui indicator se face realizandu-se raportul dintre totalul raportarilor valide de deranjamente din perioada de colectare a datelor si numarul mediu de linii de acces sau de inregistrari ale serviciului existente in reteaua respectiva in intervalul de timp pentru care se efectueaza evaluarea.
    Se va lua in calcul un numar mediu de linii (sau utilizari ale serviciului indirect) in retea, numar calculat in functie de variatia acestuia in intervalul temporal dat.
    Raportarile de deranjamente vor fi in general prezumate ca fiind valide.
    Parametrul se va calcula separat pentru servicii directe si indirecte.

    3. Timpul de remediere a deranjamentelor
    Definitie:
    Timpul de remediere a deranjamentelor reprezinta durata de timp masurata intre momentul in care deranjamentul a fost raportat la adresa publica indicata de catre furnizorul de servicii si momentul in care elementul serviciului sau serviciul reclamat a fost readus la parametrii normali de functionare.
    Consideratii privind masurarea parametrilor acestui indicator
    Furnizorul serviciului de telefonie destinat publicului va face public intervalul orar in care se pot depune la adresa publica desemnata in acest scop notificari cu privire la deranjamente.
    Nu se vor lua in calcul cazurile in care furnizorul de servicii incheie cu utilizatorul un contract in care se obliga sa furnizeze servicii preferentiale de remediere a deranjamentelor, altele decat cele oferite in mod curent.
    Se vor raporta valorile urmatorilor parametri:
    - timpul necesar remedierii deranjamentelor referitoare la linia de acces, in cazul raportarilor valide, pentru cele mai rapide 80% din cazuri;
    - timpul necesar remedierii deranjamentelor referitoare la linia de acces, in cazul raportarilor valide, pentru cele mai rapide 95% din cazuri;
    - timpul necesar remedierii tuturor celorlalte deranjamente raportate, in cazul raportarilor valide, pentru cele mai rapide 80% din cazuri;
    - timpul necesar remedierii tuturor celorlalte deranjamente raportate, in cazul raportarilor valide, pentru cele mai rapide 95% din cazuri;
    - procentajul deranjamentelor totale remediate in termenul convenit cu utilizatorul din totalul deranjamentelor valide raportate.
    Se vor exclude din statistica cazurile referitoare la deranjamentele a caror remediere rezida in interiorul altor retele de comunicatii electronice, interconectate cu prima, despre care furnizorul serviciului de telefonie destinat publicului nu poate primi informatii privind remedierea problemei aparute.
    Statistica va cuantifica deranjamentele remediate in perioada de colectare a datelor, indiferent de momentul in care s-a produs raportarea deranjamentului.

    4. Rata apelurilor nereusite
    Definitie:
    Un apel nereusit este un apel catre un numar de identificare valid, corect format, la care nu se obtine nici ton de ocupat, nici ton de apel, nici semnal de raspuns in cel mult 30 de secunde de cand informatiile necesare identificarii utilizatorului apelat au fost receptionate de retea.
    Consideratii privind masurarea parametrilor acestui indicator
    Rata apelurilor nereusite este reprezentata de raportul procentual dintre numarul de apeluri nereusite si totalul apelurilor incercate intr-o perioada de timp specificata.
    Se vor raporta valorile urmatorilor parametri:
    - procentajul apelurilor nereusite la nivel local;
    - procentajul apelurilor nereusite la nivel national;
    - procentajul apelurilor nereusite la nivel international.
    Valorile parametrilor nationali si internationali vor fi furnizate defalcat pentru fiecare transportator utilizat si aflat sub jurisdictia statului roman.
    Pentru parametrul international nu se impun valori limita.

    5. Timpul de stabilire a conexiunii
    Definitie:
    Timpul de stabilire a conexiunii reprezinta intervalul dintre momentul in care informatiile de adresa cerute pentru stabilirea conexiunii au fost receptionate de retea si momentul in care partea apelanta receptioneaza ton de ocupat, ton de apel sau semnal de raspuns de la partea apelata.
    Consideratii privind masurarea parametrilor acestui indicator
    Se vor raporta valorile urmatorilor parametri:
    - valoarea medie (in secunde) pentru stabilirea apelurilor la nivel local;
    - timpul (in secunde) in care 95% din totalul legaturilor telefonice locale sunt stabilite;
    - valoarea medie (in secunde) pentru stabilirea apelurilor la nivel national;
    - timpul (in secunde) in care 95% din totalul legaturilor telefonice nationale sunt stabilite;
    - valoarea medie (in secunde) pentru stabilirea apelurilor la nivel international;
    - timpul (in secunde) in care 95% din totalul legaturilor telefonice internationale sunt stabilite.
    Apelurile considerate nereusite nu se iau in calcul.
    Valorile parametrilor nationali si internationali vor fi furnizate defalcat pentru fiecare transportator utilizat si aflat sub jurisdictia statului roman.
    Pentru parametrul international nu se impun valori limita.

    6. Timpul de raspuns pentru servicii de "operatoare"
    Definitie:
    Timpul de raspuns pentru servicii de "operatoare" reprezinta intervalul de timp dintre momentul in care informatia de adresa pentru un serviciu de "operatoare" a fost corect receptionata de retea si momentul in care operatorul uman raspunde utilizatorului apelant pentru a-i furniza serviciul solicitat.
    Consideratii privind masurarea parametrilor acestui indicator
    Serviciile la care face referire acest indicator sunt cele care pot fi apelate utilizandu-se formate speciale de accesare (numere scurte de trei cifre, cu exceptia numerelor de acces la serviciile de urgenta, de tip 112). Serviciile furnizate in intregime in mod automat nu se iau in calcul.
    Se vor raporta valorile urmatorilor parametri:
    - timpul mediu de raspuns;
    - procentajul apelurilor catre servicii de "operatoare" la care s-a raspuns in maximum 30 de secunde din totalul apelurilor catre aceste servicii.

    7. Disponibilitatea telefoanelor publice cu plata
    Definitie:
    Telefonul public cu plata este acel echipament terminal de telefonie pus la dispozitie publicului de catre un furnizor al serviciului de telefonie destinat publicului, care poate functiona atat ca terminal apelant, cat si ca terminal apelat.
    Consideratii privind masurarea parametrului acestui indicator
    Se va calcula raportul procentual dintre numarul de posturi telefonice publice in functiune si totalul posturilor telefonice publice apartinand furnizorului.

    8. Corectitudinea facturii
    Definitie:
    O reclamatie ce vizeaza corectitudinea facturii reprezinta o expresie a dezacordului utilizatorului in legatura cu corespondenta dintre obligatia sa de plata si serviciile efectiv furnizate. Nu se va confunda reclamatia de acest fel cu o cerere de informatii suplimentare cu privire la factura primita.
    Consideratii privind masurarea parametrului acestui indicator
    Se va calcula raportul procentual dintre numarul reclamatiilor cu privire la corectitudinea facturii si numarul total al facturilor emise in trimestrul pentru care se face raportarea. Vor fi luate in calcul toate reclamatiile de acest fel primite, indiferent de validitatea lor.

    Tabelul 1.1. Indicatori minimali de calitate pentru serviciul de telefonie destinat publicului*)

    *) Tabelul 1.1 este reprodus in facsimil.

 ________________________________________________________________________
|               Indicator                  |   Valoare    |Periodicitatea|
|                                          |              |raportarii    |
|__________________________________________|______________|______________|
| 1. Timpul necesar pentru inceperea furnizarii serviciului              |
|________________________________________________________________________|
| 1.1. 95% din cazuri*1)                   | Max. 60 zile |    Anual     |
|__________________________________________|______________|______________|
| 1.2. 99% din cazuri*1)                   | Max. 75 zile |    Anual     |
|__________________________________________|______________|______________|
| 1.3. % cazuri rezolvate la termenul      | Min. 98%     |    Anual     |
| convenit*1)                              |              |              |
|__________________________________________|______________|______________|
| 2. Ponderea deranjamentelor                                            |
|________________________________________________________________________|
| 2.1. deranjamente/linie de acces/an*1)   | Max. 0,3     | Trimestrial  |
|__________________________________________|______________|______________|
| 2.2. deranjamente/linie de acces/an*2)   | Max. 0,4     | Trimestrial  |
|__________________________________________|______________|______________|
| 3. Timpul de remediere a deranjamentelor                               |
|________________________________________________________________________|
| 3.1. Intervalul de remediere a 80% din   | Max. 14 h    | Trimestrial  |
| deranjamente*1)                          |              |              |
|__________________________________________|______________|______________|
| 3.2. Intervalul de remediere a 95% din   | Max. 16 h    | Trimestrial  |
| deranjamentele sesizate pe liniile de    |              |              |
| acces*1)                                 |              |              |
|__________________________________________|______________|______________|
| 3.3. Intervalul de remediere a 80% din   | Max. 24 h    | Trimestrial  |
| deranjamentele de orice alt tip*1), *2)  |              |              |
|__________________________________________|______________|______________|
| 3.4. Intervalul de remediere a 95% din   | Max. 48 h    | Trimestrial  |
| deranjamentele de orice alt tip*1), *2)  |              |              |
|__________________________________________|______________|______________|
| 3.5.1. % deranjamente remediate la       | Min. 98%     | Trimestrial  |
| termenul stabilit cu utilizatorul pentru |              |              |
| servicii directe*1)                      |              |              |
|__________________________________________|______________|______________|
| 3.5.2. % deranjamente remediate la       | Min. 99%     | Trimestrial  |
| termenul stabilit cu utilizatorul pentru |              |              |
| servicii indirecte*2)                    |              |              |
|__________________________________________|______________|______________|
| 4. Rata apelurilor nereusite                                           |
|________________________________________________________________________|
| 4.1. % din totalul apelurilor            | Max. 8%      | Trimestrial  |
| locale*1), *2)                           |              |              |
|__________________________________________|______________|______________|
| 4.2. % din totalul apelurilor            | Max. 10%     | Trimestrial  |
| nationale*1), *2), *3)                   |              |              |
|__________________________________________|______________|______________|
| 4.3. % din totalul apelurilor            |       -      | Trimestrial  |
| internationale*1), *2), *3), *4)         |              |              |
|__________________________________________|______________|______________|
| 5. Timpul de stabilire a conexiunii                                    |
|________________________________________________________________________|
| 5.1. Timpul mediu de stabilire pentru    | Max. 4 sec.  | Trimestrial  |
| convorbiri locale*1), *2)                |              |              |
|__________________________________________|______________|______________|
| 5.2. Timpul necesar pentru stabilirea a  | Max. 6 sec.  | Trimestrial  |
| 95% din totalul convorbirilor            |              |              |
| locale*1), *2)                           |              |              |
|__________________________________________|______________|______________|
| 5.3. Timpul mediu de stabilire pentru    | Max. 6 sec.  | Trimestrial  |
| convorbiri nationale*1), *2), *3)        |              |              |
|__________________________________________|______________|______________|
| 5.4. Timpul necesar pentru stabilirea a  | Max. 7,5 sec.| Trimestrial  |
| 95% din totalul convorbirilor            |              |              |
| nationale*1), *2), *3)                   |              |              |
|__________________________________________|______________|______________|
| 5.5. Timpul mediu de stabilire pentru    |      -       | Trimestrial  |
| convorbiri                               |              |              |
| internationale*1), *2), *3), *4)         |              |              |
|__________________________________________|______________|______________|
| 5.6. Timpul necesar pentru stabilirea a  |      -       | Trimestrial  |
| 95% din totalul convorbirilor            |              |              |
| internationale*1), *2), *3), *4)         |              |              |
|__________________________________________|______________|______________|
| 6. Timpul de raspuns pentru servicii de "operatoare"                   |
|________________________________________________________________________|
| 6.1. Timpul mediu de raspuns             | Max. 30 sec. | Trimestrial  |
|__________________________________________|______________|______________|
| 6.2. % apeluri catre servicii de operator| Min. 90%     | Trimestrial  |
| la care s-a raspuns in maximum 30 secunde|              |              |
|__________________________________________|______________|______________|
| 7. Disponibilitatea telefoanelor publice cu plata                      |
|________________________________________________________________________|
| 7.1. % telefoane publice cu plata in     | Min. 90%     | Trimestrial  |
| functiune                                |              |              |
|__________________________________________|______________|______________|
| 8. Corectitudinea facturii                                             |
|________________________________________________________________________|
| 8.1. % reclamatii cu privire la          | Max. 2%      | Trimestrial  |
| corectitudinea facturii                  |              |              |
|__________________________________________|______________|______________|
| *1) "serviciu direct" = serviciu oferit de catre un furnizor de        |
|     servicii de comunicatii electronice care furnizeaza si reteaua de  |
|     acces;                                                             |
| *2) "serviciu indirect" = serviciu oferit de catre un furnizor de      |
|     servicii de comunicatii electronice, pentru care reteaua de        |
|     transport este selectata de catre utilizator printr-o forma de     |
|     selectare a transportatorului;                                     |
| *3) cifrele vor fi furnizate defalcat pentru fiecare transportator     |
|     utilizat si aflat sub jurisdictia statului roman;                  |
| *4) nu se impun valori limita; indicatorul se raporteaza catre ANRC    |
|     urmand a fi monitorizat si dat publicitatii;                       |
|________________________________________________________________________|

    ANEXA 2

                     SERVICIUL DE LINII INCHIRIATE

    Definitie:
    Serviciul de linii inchiriate este serviciul de comunicatii electronice destinat publicului, care ofera o capacitate de transmisie transparenta si permanenta intre doua puncte ale retelelor si care nu permite posibilitatea comutarii la cererea utilizatorilor.

    A. Indicatori minimali de calitate

    1. Disponibilitatea serviciului de linii inchiriate
    Definitie:
    Disponibilitatea serviciului reprezinta timpul mediu de reala sau potentiala utilizare a serviciului in conditii de performanta specificate, exprimat in procente, din perioada de observare.
    Consideratii privind masurarea parametrilor indicatorului
                                               ___
                                              \
                       Perioada de observare - > Perioada de nedisponibilitate
                                              /___
    Disponibilitatea = --------------------------------------------------------
                                        Perioada de observare

                          Nr. perioadelor de nedisponibilitate
    Frecventa caderilor = ------------------------------------
                                 Perioada de observare

    Disponibilitatea serviciului va fi evaluata in decursul unei lungi perioade de observare (minimum 3 luni) si nu poate fi masurata utilizandu-se un singur test.
    Valorile parametrilor vor fi raportate trimestrial.
    Perioadele de nedisponibilitate ce trebuie evaluate in cazul liniilor inchiriate se pot datora in general uneia dintre urmatoarele trei cauze:
    1. deranjamente reclamate de utilizator (fault reports) si confirmate prin testele si investigatiile efectuate de furnizorul serviciului;
    2. abateri de la serviciul normal constatate de utilizator (impaired service reports), acesta continuand totusi sa utilizeze serviciul cu performante degradate;
    3. intreruperi planificate ale serviciului, de exemplu in scopul efectuarii unor reparatii sau unor activitati de verificare si intretinere.

    NOTA:
    Conditiile si procedurile cu privire la masurarea disponibilitatii se regasesc in standardele armonizate la nivel european: ETSI EN 300 418; EN 300 419; EN 300 448; EN 300 449; EN 300 451; EN 300 452.
    Valorile impuse pentru parametrii disponibilitate, respectiv frecventa caderilor, se regasesc in tabelul 2.1.

    Tabelul 2.1. Indicatori minimali de calitate pentru serviciul de linii inchiriate*)

    *) Tabelul 2.1 este reprodus in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|                   |                                       |  Legaturi prin   |
|                   |          Legaturi terestre            |     satelit      |
|                   |_______________________________________|__________________|
|    Indicatori     | Disponibilitatea  |Frecventa caderilor| Disponibilitatea |
|                   | serviciului       |(pe an)            | serviciului      |
|                   |___________________|___________________|__________________|
|                   | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare | Valoare|
|                   | medie   | minima  | medie   | minima  | medie   | minima |
|___________________|_________|_________|_________|_________|_________|________|
| Indicatori        |   97,3% |   94,7% |     590 |   1.590 | Nu este |  97,0% |
| standard          |         |         |         |         | impusa  |        |
|___________________|_________|_________|_________|_________|_________|________|
| Indicatori pentru |   99,5% |   98,2% |     230 |     625 | Nu este |  99,2% |
| calitate          |         |         |         |         | impusa  |        |
| superioara        |         |         |         |         |         |        |
|___________________|_________|_________|_________|_________|_________|________|

    B. Caracteristici tehnice pentru setul minim de linii inchiriate
    Dupa natura semnalului transmis liniile inchiriate se clasifica in:
    - linii inchiriate analogice;
    - linii inchiriate digitale.

    1. Linii inchiriate analogice
    Conform standardelor tehnice elaborate de ETSI, liniile inchiriate analogice sunt impartite in urmatoarele categorii:
    - linii de calitate obisnuita (A2O, A4O), cu 2 sau 4 fire;
    - linii de calitate speciala (A2S, A4S), cu 2 sau 4 fire.

    Tabelul 2.2. Tipuri de linii inchiriate analogice*)

    *) Tabelul 2.2 este reprodus in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|Tipul liniei|                        Referinta                                |
|inchiriate  |                                                                 |
|____________|_________________________________________________________________|
|            |                 | Acces si echipamente terminale;               |
|            |                 | Linii inchiriate analogice, pe 2 fire, cu     |
|     A2O    | ETSI EN 300 448 | banda vocala de calitate obisnuita.           |
|            |                 | Caracteristicile conexiunii si prezentarea    |
|            |                 | interfetei de retea.                          |
|____________|_________________|_______________________________________________|
|            |                 | Acces si echipamente terminale;               |
|            |                 | Linii inchiriate analogice, pe 2 fire, cu     |
|     A2S    | ETSI EN 300 449 | banda vocala de calitate speciala.            |
|            |                 | Caracteristicile conexiunii si prezentarea    |
|            |                 | interfetei de retea.                          |
|____________|_________________|_______________________________________________|
|            |                 | Acces si echipamente terminale;               |
|            |                 | Linii inchiriate analogice, pe 4 fire, cu     |
|     A4O    | ETSI EN 300 451 | banda vocala de calitate obisnuita.           |
|            |                 | Caracteristicile conexiunii si prezentarea    |
|            |                 | interfetei de retea.                          |
|____________|_________________|_______________________________________________|
|            |                 | Acces si echipamente terminale;               |
|            |                 | Linii inchiriate analogice, pe 4 fire, cu     |
|     A4S    | ETSI EN 300 452 | banda vocala de calitate speciala.            |
|            |                 | Caracteristicile conexiunii si prezentarea    |
|            |                 | interfetei de retea.                          |
|____________|_________________|_______________________________________________|

    In conformitate cu standardele ETSI, caracteristicile tehnice minimale ale conexiunii se regasesc in tabelul 2.3.

    Tabelul 2.3. Linii inchiriate analogice. Conditii tehnice minimale*)

    *) Tabelul 2.3 este reprodus in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|              |                     VALORI MINIMALE                           |
|CARACTERISTICI|_______________________________________________________________|
|ALE CONEXIUNII|      A2O      |      A2S      |      A4O      |      A4S      |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
| Caracteristici de transfer                                                   |
|______________________________________________________________________________|
|Capabilitatea |Semnale in     |Semnale in     |Semnale in     |Semnale in     |
|de transfer a |banda vocala   |banda vocala   |banda vocala   |banda vocala   |
|informatiei   |fara restrictie|fara restrictie|fara restrictie|fara restrictie|
|              |asupra         |asupra         |asupra         |asupra         |
|              |utilizarii     |utilizarii     |utilizarii     |utilizarii     |
|              |frecventelor   |frecventelor   |frecventelor   |frecventelor   |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Structura     |Bidirectionala |Bidirectionala |Bidirectionala |Bidirectionala |
|transmisiei   |               |               |               |               |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Stabilirea/   |Nu necesita    |Nu necesita    |Nu necesita    |Nu necesita    |
|eliberarea    |utilizarea nici|utilizarea nici|utilizarea nici|utilizarea nici|
|conexiunii    |unui protocol  |unui protocol  |unui protocol  |unui protocol  |
|              |sau alta       |sau alta       |sau alta       |sau alta       |
|              |interventie a  |interventie a  |interventie a  |interventie a  |
|              |utilizatorului |utilizatorului |utilizatorului |utilizatorului |
|              |in NTP         |in NTP         |in NTP         |in NTP         |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Simetria      |Simetrica in   |Simetrica in   |Simetrica in   |Simetrica in   |
|              |ambele directii|ambele directii|ambele directii|ambele directii|
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Configurarea  |Punct la punct |Punct la punct |Punct la punct |Punct la punct |
|comunicatiei  |               |               |               |               |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
| Performantele retelei                                                        |
|______________________________________________________________________________|
|Atenuarea     |0 dB </= aT    |0 dB </= aT    |0 dB </= aT    |0 dB </= aT    |
|totala        |</= 25 dB      |</= 17 dB      |</= 21 dB      |</= 13 dB      |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Distorsiune de|EN 300 448     |EN 300 449     |EN 300 451     |EN 300 452     |
|atenuare      |(tabel 2,      |(tabel 2,      |(tabel 2,      |(tabel 2,      |
|              |fig. 1)        |fig. 1)        |fig. 1)        |fig. 1)        |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
| Nivelul semnalelor transmise                                                 |
|______________________________________________________________________________|
|1. Nivelul    |    -9 dBm     |    -9 dBm     |    -13 dBm    |    -13 dBm    |
|maxim al      |               |               |               |               |
|puterii medii |               |               |               |               |
|de intrare    |               |               |               |               |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|2. Nivelul    |    +4 dBm     |    +4 dBm     |      0 dBm    |      0 dBm    |
|maxim al      |               |               |               |               |
|puterii       |               |               |               |               |
|instantanee   |               |               |               |               |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|3. Nivelul    |Nu se impun    |Nu se impun    |Nu se impun    |Nu se impun    |
|maxim al      |valori         |valori         |valori         |valori         |
|puterii intr-o|               |               |               |               |
|banda de 10 Hz|               |               |               |               |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|4. Nivelul    |Nu se impun    |Nu se impun    |Nu se impun    |Nu se impun    |
|maxim al      |valori         |valori         |valori         |valori         |
|puterii de    |               |               |               |               |
|intrare in    |               |               |               |               |
|afara benzii  |               |               |               |               |
|vocale        |               |               |               |               |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
| Intarzierea transmisiei                                                      |
|______________________________________________________________________________|
|1. Transmisii |</= (15 +      |</= (15 +      |</= (15 +      |</= (15 +      |
|terestre      |0,01G) ms      |0,01G) ms      |0,01G) ms      |0,01G) ms      |
|              |(G = distanta  |(G = distanta  |(G = distanta  |(G = distanta  |
|              |geografica     |geografica     |geografica     |geografica     |
|              |in km)         |in km)         |in km)         |in km)         |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|2. Transmisii |</= 350 ms     |</= 350 ms     |</= 350 ms     |</= 350 ms     |
|prin satelit  |               |               |               |               |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Distorsiunea  |Nu se impun    |EN 300 449     |Nu se impun    |EN 300 452     |
|intarzierii de|valori         |(tabel 3,      |valori         |(tabel 3,      |
|grup          |               |fig. 3)        |               |fig. 3)        |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
| Variatia in timp a atenuarii totale                                          |
|______________________________________________________________________________|
|1. Variatii   |Nu se impun    |</= 10 intr-o  |Nu se impun    |</= 10 intr-o  |
|bruste de     |valori         |perioada de    |valori         |perioada de    |
|amplitudine   |               |15 min         |               |15 min         |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|2. Alte       |+/- 4dB fata de|+/- 4dB fata de|+/- 4dB fata de|+/- 4dB fata de|
|variatii      |valoarea       |valoarea       |valoarea       |valoarea       |
|              |corespunzatoare|corespunzatoare|corespunzatoare|corespunzatoare|
|              |la f = 1020 Hz |la f = 1020 Hz |la f = 1020 Hz |la f = 1020 Hz |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Nivelul de    |< -41 dBm0p    |< -41 dBm0p    |< -41 dBm0p    |< -41 dBm0p    |
|putere de     |               |               |               |               |
|zgomot        |               |               |               |               |
|psofometric la|               |               |               |               |
|iesirea liniei|               |               |               |               |
|inchiriate    |               |               |               |               |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Zgomot in     |Nu se impun    |</= 18         |Nu se impun    |</= 18         |
|impulsuri     |valori         |impulsuri      |valori         |impulsuri      |
|              |               |>/= -21 dBm0   |               |>/= -21 dBm0   |
|              |               |intr-o perioada|               |intr-o perioada|
|              |               |de 15 min      |               |de 15 min      |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Jitter-ul de  |Nu se impun    |</= 10 grade   |Nu se impun    |</= 10 grade   |
|faza          |valori         |varf la varf   |valori         |varf la varf   |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
| Distorsiuni totale                                                           |
|______________________________________________________________________________|
|1. Distorsiuni|</= 7,5 qdu;   |</= 3 qdu;     |</= 7,5 qdu;   |</= 3 qdu;     |
|de cuantizare |</= 1 sistem   |Fara sistem    |</= 1 sistem   |Fara sistem    |
|              |ADPCM          |ADPCM          |ADPCM          |ADPCM          |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|2. Distorsiuni|Nu se impun    |> 28 dB        |Nu se impun    |> 28 dB        |
|totale        |valori         |               |valori         |               |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Interferenta  |Nu se impun    |</= -44 dBm0   |Nu se impun    |</= -44 dBm0   |
|unitonala     |valori         |               |valori         |               |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Eroarea de    |Nu se impun    |</= +/- 5 Hz   |Nu se impun    |</= +/- 5 Hz   |
|frecventa     |valori         |               |valori         |               |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Distorsiuni   |Nu se impun    |>/= 25 dB sub  |Nu se impun    |>/= 25 dB sub  |
|armonice      |valori         |nivelul        |valori         |nivelul        |
|              |               |fundamentalei  |               |fundamentalei  |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
| Ecoul si stabilitatea                                                        |
|______________________________________________________________________________|
|Dispozitive de|Nu se folosesc |Nu se folosesc |       -       |       -       |
|control al    |               |               |               |               |
|ecoului       |               |               |               |               |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Ecoul la      |> 10 dB        |> 10 dB        |       -       |       -       |
|emisie        |               |               |               |               |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Ecoul la      |> 20 dB        |> 20 dB        |       -       |       -       |
|receptie      |               |               |               |               |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Stabilitatea  |0 - 4 kHz      |0 - 4 kHz      |       -       |       -       |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|

    2. Linii inchiriate digitale
    Setul minim de linii inchiriate pentru care se impun caracteristici tehnice minimale se refera la urmatoarele categorii de linii inchiriate:
    - linii inchiriate digitale fara restrictii, cu debit binar de 64 kbit/s (D64U);
    - linii inchiriate digitale cu debit binar multiplu de 64 kbit/s (D64M);
    - linii inchiriate digitale pentru fluxuri de 2.048 kbit/s nestructurate (D2048U);
    - linii inchiriate digitale pentru fluxuri de 2.048 kbit/s structurate (D2048S).

    Tabelul 2.4. Tipuri de linii inchiriate digitale*)

    *) Tabelul 2.4 este reprodus in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
| Tipul liniei   |                     Referinta                               |
| inchiriate     |                                                             |
|________________|_____________________________________________________________|
|                |                 | Acces si echipamente terminale;           |
|                |                 | Linii inchiriate digitale fara restrictii |
|64 kbit/s D64U  | ETSI EN 300 289 | de 64 kbit/s, cu integritate de octet;    |
|                |                 | Caracteristici ale conexiunii.            |
|________________|_________________|___________________________________________|
|                |                 | Acces si echipamente terminale;           |
|2048 kbit/s - E1|                 | Linii inchiriate digitale pentru fluxuri  |
|(nestructurata) | ETSI EN 300 247 | de 2.048 kbit/s nestructurate;            |
|D2048U          |                 | Caracteristici ale conexiunii.            |
|________________|_________________|___________________________________________|
|                |                 | Acces si echipamente terminale;           |
|2048 kbit/s - E1|                 | Linii inchiriate digitale pentru fluxuri  |
|(structurata)   | ETSI EN 300 419 | de 2.048 kbit/s structurate;              |
|D2048S          |                 | Caracteristici ale conexiunii.            |
|________________|_________________|___________________________________________|

    In conformitate cu standardele ETSI, caracteristicile tehnice minimale ale conexiunii se regasesc in tabelul 2.5.

    Tabelul 2.5. Linii inchiriate digitale. Conditii tehnice minimale*1)

    *1) Tabelul 2.5 este reprodus in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|              |                     VALORI MINIMALE                           |
|CARACTERISTICI|_______________________________________________________________|
|ALE CONEXIUNII|      D64U     |      D64M     |     D2048U    |     D2048S    |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
| Caracteristici de transfer                                                   |
|______________________________________________________________________________|
|Rata de       |64 kbit/s      |n x 64 kbit/s  |2048 +/- 50 ppm|Linii          |
|transfer a    |               |               |kbit/s         |inchiriate     |
|informatiei   |               |               |               |sincronizate   |
|              |               |               |               |2048 +/- 50 ppm|
|              |               |               |               |kbit/s         |
|              |               |               |               |_______________|
|              |               |               |               |1984 kbit/s    |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Capabilitatea |Informatii     |Informatii     |Informatii     |Informatii     |
|de transfer a |digitale fara  |digitale fara  |digitale fara  |digitale fara  |
|informatiei   |restrictii     |restrictii     |restrictii     |restrictii     |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Structura     |Cu mentinerea  |Octeti separati|Nestructurata  |Cu mentinerea  |
|transmisiei   |integritatii   |               |               |integritatii   |
|              |octetului      |               |               |cadrului       |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Stabilirea/   |Nu necesita    |Nu necesita    |Nu necesita    |Nu necesita    |
|eliberarea    |utilizarea nici|utilizarea nici|utilizarea nici|utilizarea nici|
|conexiunii    |unui protocol  |unui protocol  |unui protocol  |unui protocol  |
|              |sau alta       |sau alta       |sau alta       |sau alta       |
|              |interventie a  |interventie a  |interventie a  |interventie a  |
|              |utilizatorului |utilizatorului |utilizatorului |utilizatorului |
|              |in NTP*)       |in NTP*)       |in NTP*)       |in NTP*)       |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Simetria      |Simetrica in   |Simetrica in   |Simetrica in   |Simetrica in   |
|              |ambele directii|ambele directii|ambele directii|ambele directii|
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Configurarea  |Punct la punct |Punct la punct |Punct la punct |Punct la punct |
|comunicatiei  |               |               |               |               |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
| Performantele retelei                                                        |
|______________________________________________________________________________|
| Intarzierea transmisiei                                                      |
|______________________________________________________________________________|
|1. Transmisii |</= (10 +      |</= (10 +      |</= (10 +      |</= (10 +      |
|terestre      |0,01G) ms      |0,01G) ms      |0,01G) ms      |0,01G) ms      |
|              |(G = distanta  |(G = distanta  |(G = distanta  |(G = distanta  |
|              |geografica     |geografica     |geografica     |geografica     |
|              |in km)         |in km)         |in km)         |in km)         |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|2. Transmisii |</= 350 ms     |</= 350 ms     |</= 350 ms     |</= 350 ms     |
|prin satelit  |               |               |               |               |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Jitter                                                                        |
|(1 UI = 15,6 microsecunde)                                                    |
|______________________________________________________________________________|
|1. Jitter la  |0,25 UI        |1,1 UI         |1,1 UI         |1,1 UI         |
|portul de     |(20 Hz -       |(4 Hz -        |(4 Hz -        |(4 Hz -        |
|intrare al    |600 Hz)        |100 kHz)       |100 kHz)       |100 kHz)       |
|liniei        |0,05 UI        |0,11 UI        |0,11 UI        |0,11 UI        |
|              |(3 kHz -       |(40 Hz -       |(40 Hz -       |(40 Hz -       |
|              |20 kHz)        |100 kHz)       |100 kHz)       |100 kHz)       |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|2. Jitter la  |0,25 UI        |1,5 UI         |1,5 UI         |1,5 UI         |
|portul de     |(20 Hz -       |(20 Hz -       |(20 Hz -       |(20 Hz -       |
|iesire al     |20 kHz)        |100 kHz)       |100 kHz)       |100 kHz)       |
|liniei        |0,05 UI        |0,2 UI         |0,2 UI         |0,2 UI         |
|              |(3 kHz -       |(18 kHz -      |(18 kHz -      |(18 kHz -      |
|              |20 kHz)        |100 kHz)       |100 kHz)       |100 kHz)       |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
|Alunecari de  |</= 5 in 24 h  |</= 5 in 24 h  |</= 5 in 24 h  |</= 5 in 24 h  |
|octet         |               |               |               |               |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
| Parametri de eroare                                                          |
|______________________________________________________________________________|
|1. Secunde    |</= 5.324 in   |</= 5.324 in   |</= 2.889 in   |               |
|eronate (ES)  |24 h           |24 h           |24 h           |               |
|______________|_______________|_______________|_______________|               |
|2. Secunde    |</= 105 in 24 h|</= 105 in 24 h|</= 117 in 24 h|               |
|sever eronate |               |               |               |EN 300 419     |
|(SES)         |               |               |               |(tabel 1)      |
|______________|_______________|_______________|_______________|               |
|3. BBE*)     |       -       |       -       |22.395 in 24 h |               |
|______________|_______________|_______________|_______________|_______________|
| *) Network Termination Point = punct terminal al retelei                     |
| *) Background Block Errors = bloc eronat obisnuit/normal                    |
|______________________________________________________________________________|

    ANEXA 3

                     SERVICII DE COMUNICATII ELECTRONICE
                             oferite pe retea ISDN

    Indicatori minimali de calitate a serviciilor oferite pe o retea ISDN
    Definitie:
    Reteaua ISDN este reteaua prin intermediul careia se furnizeaza un pachet de servicii de comunicatii electronice diferite, oferind o conexiune digitala intre interfetele utilizator/retea.

    1. Deranjamente raportate per linie de acces ISDN pe an
    Definitie:
    O raportare valida de deranjament reprezinta o raportare a intreruperii sau degradarii serviciului ce afecteaza unul sau mai multe canale ISDN si este atribuita retelei, necesitand reparatie. Aceasta exclude defectarea oricarui echipament terminal.
    Consideratii privind masurarea parametrului acestui indicator
    Calculul indicatorului se va face prin divizarea numarului de raportari valide inregistrate intr-o perioada de un an la valoarea medie a numarului de linii de acces ISDN in aceeasi perioada de timp.
    Se vor lua in considerare numai raportarile valide.
    Raportarea acestui indicator se va face trimestrial.

    2. Secunde sever eronate
    Definitie:
    O secunda sever eronata (Severely Errored Second - SES) este un interval de o secunda cu o rata de eroare de bit (BER) superioara valorii 10^-3.
    Consideratii privind masurarea parametrului acestui indicator
    Indicatorul va fi exprimat sub forma unui raport procentual intre numarul secundelor sever eronate din cuprinsul unui interval de masura specificat si totalul secundelor din acel interval pentru conexiuni ISDN de 64 kbps.
    Masuratorile se vor efectua prin generarea unor semnale de test.
    Raportarea acestui indicator se va face trimestrial.

    3. Rata apelurilor nereusite
    Definitii:
    Un apel nereusit este un apel catre un numar de identificare valid, format corespunzator, pentru care sistemul de semnalizare al utilizatorului apelant nu receptioneaza mesajul "ALERT" sau "CONNECT" ori o indicatie de "utilizator ocupat" sau alta indicatie de refuzare a apelului, in cel mult 30 de secunde din momentul cand mesajele "INITIAL ADDRESS MESSAGE" sau "SUBSEQUENT ADDRESS MESSAGE" sunt receptionate de retea.
    Un apel virtual nereusit este un apel virtual catre un numar de identificare valid, care nu determina receptia unui pachet de conectare sau a unei confirmari de disponibilitate de la partea apelata, intr-un interval de 200 de secunde din momentul cand un pachet de cerere de apel este transferat de la partea apelanta in canalul de acces.
    Consideratii privind masurarea parametrului acestui indicator
    Rata apelurilor nereusite este raportul procentual dintre numarul de apeluri/apeluri virtuale nereusite si totalul apelurilor/apelurilor virtuale incercate intr-o perioada de timp specificata.
    Masuratorile se vor efectua prin generarea unor semnale de test.
    Se vor raporta separat valorile parametrului pentru apeluri nereusite si pentru apeluri virtuale nereusite.
    Raportarea acestui indicator se va face trimestrial.

    4. Timpul de stabilire a conexiunii
    Definitie:
    Timpul de stabilire a conexiunii este perioada de la momentul cand mesajele "INITIAL ADDRESS MESSAGE" sau "SUBSEQUENT ADDRESS MESSAGE", necesare pentru selectia circuitului, sunt receptionate de retea si pana la momentul cand un mesaj "ALERT" sau "CONNECT" ori o indicatie de "utilizator ocupat" sau alta indicatie de refuzare a apelului de catre utilizatorul apelat este primita in sistemul de semnalizare al utilizatorului apelant.
    Consideratii privind masurarea parametrului acestui indicator
    Se vor exclude din calcul apelurile nereusite si apelurile care primesc mesajul "NO USER RESPONDING".
    Masuratorile se vor efectua prin generarea unor semnale de test.
    Raportarea acestui indicator se va face trimestrial.

    5. Rata de transfer
    Definitie:
    Rata de transfer pentru o conexiune virtuala reprezinta numarul bitilor de date transferati cu succes intr-o singura directie de la un punct terminal la altul, pe unitate de timp.
    Consideratii privind masurarea parametrului acestui indicator
    Calculul indicatorului se realizeaza efectuandu-se raportul procentual dintre valoarea reala a ratei de transfer obtinuta si cea nominala a conexiunii.
    Masuratorile se vor efectua prin generarea unor semnale de test. Indicatorul se va calcula pentru intervale de timp de 10 secunde de conexiune activa.
    Raportarea acestui indicator se va face trimestrial.

    6. Intarzierea in bucla
    Definitie:
    Intarzierea in bucla este intervalul de timp dintre momentul in care primul bit al pachetului trece in linia de acces a echipamentului terminal transmitator si momentul in care ultimul bit al aceluiasi pachet este receptionat de echipamentul terminal receptor.
    Consideratii privind masurarea parametrului acestui indicator
    Masuratorile se vor efectua prin generarea unor semnale de test, utilizandu-se pachete de date cu o lungime fixa de 128 biti.
    Raportarea acestui indicator se va face trimestrial.

    7. Intarzierea stabilirii legaturii
    Definitie:
    Intarzierea stabilirii legaturii virtuale este intervalul dintre momentul cand primul bit al pachetului de cerere de apel este transferat de la echipamentul terminal transmitator in linie si momentul cand ultimul bit al pachetului de conectare este receptionat de echipamentul terminal receptor.
    Consideratii privind masurarea parametrului acestui indicator
    Se vor exclude din calcul apelurile nereusite. Masuratorile se vor efectua prin generarea unor semnale de test.
    Raportarea acestui indicator se va face trimestrial.

    8. Disponibilitatea serviciului suport
    Definitie:
    O stare de nedisponibilitate incepe cu prima aparitie a unui interval de zece secunde consecutive in care, pentru fiecare secunda, fie serviciul este intrerupt datorita unui deranjament de retea, fie rata de eroare reziduala este mai mare decat 10^-3. Aceste zece secunde sunt considerate parte a timpului de nedisponibilitate.
    Starea de nedisponibilitate se incheie cu primul interval de zece secunde pe durata caruia serviciul nu este intrerupt sau rata de eroare reziduala nu este mai mare de 10^-3. Aceste zece secunde sunt considerate parte a timpului de disponibilitate.
    Disponibilitatea serviciului suport este definita ca raportul procentual dintre numarul mediu al orelor in care serviciul este disponibil pentru utilizator (pentru toate conexiunile permanente in mod pachet) si numarul total de ore.
    Consideratii privind masurarea parametrului acestui indicator
    Se vor exclude din calcul momentele de nedisponibilitate datorate echipamentelor/instalatiilor apartinand utilizatorilor sau tertilor.
    Raportarea acestui indicator se va face trimestrial.

    Tabelul 3.1. Indicatori minimali de calitate pentru servicii de comunicatii electronice destinate publicului furnizate prin intermediul retelelor ISDN*)

    *) Tabelul 3.1 este reprodus in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|           Indicator            |    Valoare   |         Observatii           |
|________________________________|______________|______________________________|
| Deranjamente raportate per     | max. 0,2     |                              |
| linie de acces ISDN pe an      |              | Pentru toate tipurile de     |
|________________________________|______________| servicii suport ISDN (for all|
| Secunde sever eronate          | max. 1%      | bearer services)             |
|________________________________|______________|______________________________|
| Rata apelurilor nereusite      | max. 2%      | Pentru serviciile suport cu  |
|                                |              | comutare de circuite/pachete |
|________________________________|______________|______________________________|
| Timpul de stabilire            | max. 5 sec.  | Pentru serviciile suport cu  |
| a legaturii                    |              | comutare de circuite         |
|________________________________|______________|______________________________|
| Rata de transfer               | min. 95%     |                              |
|________________________________|______________| Pentru serviciile suport cu  |
| Intarzierea in bucla           |max. 150 msec.| comutare de pachete          |
|________________________________|______________|______________________________|
| Intarzierea stabilirii         | max. 5 sec.  | Pentru serviciile suport cu  |
| legaturii                      |              | comutare de pachete          |
|________________________________|______________|______________________________|
| Disponibilitatea serviciului   | min. 99%     | Pentru serviciile suport     |
| suport                         |              | permanente cu comutare de    |
|                                |              | pachete                      |
|________________________________|______________|______________________________|

    ANEXA 4

                      SERVICII DE COMUNICATII ELECTRONICE
oferite prin intermediul retelelor pe care se utilizeaza protocolul IP

    Pentru realizarea unor niveluri calitative minime pentru serviciile furnizate prin intermediul retelelor pe care se utilizeaza protocolul IP se vor utiliza urmatorii parametri de performanta:

    1. Intarzierea de transfer IP - IPTD
    Pentru un sens de transmisie acest indicator reprezinta timpul necesar ca un pachet sa fie transmis si receptionat in intregime la destinatie si este suma a doua componente, respectiv:
    - timpul necesar pentru ca primul bit al pachetului sa treaca de la sursa la destinatie, exprimat in functie de distanta fizica, de numarul echipamentelor active si pasive traversate de-a lungul legaturii si de incarcarea instantanee a retelei;
    - timpul necesar pentru a transmite toti bitii pachetului, exprimat in functie de viteza de transmisie a liniei.

    2. Variatia intarzierii IP - IPDV
    Pentru o pereche de pachete IP acest indicator reprezinta diferenta intre intarzierea pe un sens, masurata pentru doua pachete consecutive.

    3. Rata de pierderi IP - IPLR
    Indicatorul este definit ca numarul de pachete expediate, dar nereceptionate la destinatie sau receptionate incomplet, raportat la numarul total de pachete expediate.

    4. Rata de eroare IP - IPER
    Indicatorul reprezinta raportul dintre numarul de pachete eronate si numarul total de pachete expediate.
    Cei patru parametri de performanta considerati pentru retelele pe care se utilizeaza protocolul IP se vor incadra in valorile limita definite in tabelul 4.1, identificandu-se astfel clase de calitate a serviciilor oferite.

    Tabelul 4.1. Corelarea obiectivelor de performanta a retelelor IP cu clasele de calitate a serviciului*)

    *) Tabelul 4.1 este reprodus in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|Parametrul |Natura        |         Clase de calitate a serviciului           |
|de         |obiectivului  |___________________________________________________|
|performanta|de performanta|Clasa 0 |Clasa 1 |Clasa 2| Clasa 3| Clasa 4|Clasa 5|
|a retelei  |              |        |        |       |        |        |       |
|___________|______________|________|________|_______|________|________|_______|
|IPTD       |Val. maxima*1)|100 ms  |400 ms  |100 ms |400 ms  |1 s     |N      |
|___________|______________|________|________|_______|________|________|_______|
|IPDV       |Val. maxima*2)|50 ms*3)|50 ms*3)|N      |N       |N       |N      |
|___________|______________|________|________|_______|________|________|_______|
|IPLR       |Val. maxima   |10^-3*4)|10^-3*4)|10^-3  |10^-3   |10^-3   |N      |
|___________|______________|________|________|_______|________|________|_______|
|IPER       |Val. maxima   |                   10^-4*5)                |N      |
|___________|______________|___________________________________________|_______|
| Aceste obiective se aplica retelelor publice ce folosesc protocoale IP.      |
| Pentru parametrii IPTD, IPDV si IPLR se recomanda implementarea unei durate  |
| standard de 1 minut. "N" corespunde termenului "nu se impune".               |
| *1) Timpi de propagare foarte mari pot impiedica atingerea acestor obiective |
|     de performanta. Din acest motiv furnizorul de servicii poate alege,      |
|     alternativ, intre diferitele valori, in functie de nivelul de performanta|
|     pe care il poate oferi.                                                  |
| *2) Pentru date tehnice suplimentare cu privire la acest parametru se poate  |
|     consulta Recomandarea ITU-T Y.1541, Appendix II.                         |
| *3) Aceasta valoare este proportionala cu capacitatea punctelor de legatura  |
|     dintre retele.                                                           |
| *4) Valoare rezultata in urma unor studii ITU privind calitatea aplicatiilor |
|     ce integreaza vocea umana.                                               |
| *5) Aceasta valoare transforma pierderea pachetelor in unica sursa dominanta |
|     de defecte de transmisiune catre nivelurile ISO superioare.              |
|______________________________________________________________________________|

    Pentru indeplinirea conditiilor impuse, precum si pentru clarificarea aspectelor tehnice privind definirea, implementarea, masurarea parametrilor de performanta se vor consulta recomandarile ITU-T Y.1540 si Y.1541.
    In tabelul 4.2 se propune o orientare a furnizorilor de servicii de comunicatii electronice prin intermediul retelelor pe care se utilizeaza protocolul IP pentru clasificarea aplicatiilor oferite.

    Tabelul 4.2. Incadrarea serviciilor de comunicatii electronice oferite prin intermediul retelelor pe care se utilizeaza protocolul IP in clase de calitate*)

    *) Tabelul 4.2 este reprodus in facsimil.

 ______________________________________________________________________________
|Clasa de   |   Aplicatii (exemple)  |  Mecanisme de nod  |  Tehnici de retea  |
|calitate a |                        |                    |                    |
|serviciului|                        |                    |                    |
|___________|________________________|____________________|____________________|
|           |Aplicatii in timp real, |                    |Constrangeri de     |
|           |sensibile la variatii de|                    |rutare si de        |
|     0     |jitter, puternic        |                    |distanta            |
|           |interactive (VoIP,      |                    |                    |
|           |Teleconferinte video)   |Cozi  de  asteptare |                    |
|___________|________________________|separate cu servicii|____________________|
|           |Aplicatii in timp real, |preferentiale si    |Constrangeri mai    |
|           |sensibile la variatii de|gestionarea         |mici de rutare si de|
|     1     |jitter, interactive     |traficului          |distanta            |
|           |(VoIP, Teleconferinte   |                    |                    |
|           |video)                  |                    |                    |
|___________|________________________|____________________|____________________|
|           |Informatii de           |                    |Constrangeri de     |
|           |tranzactionare, puternic|                    |rutare si de        |
|     2     |interactive             |                    |distanta            |
|           |(semnalizari)           |Cozi de asteptare   |                    |
|___________|________________________|separate, prioritate|____________________|
|           |Informatii de           |scazuta             |Constrangeri mai    |
|     3     |tranzactionare,         |                    |mici de rutare si de|
|           |interactive             |                    |distanta            |
|___________|________________________|____________________|____________________|
|           |Informatii de           |Cozi de asteptare   |Orice ruta/cale     |
|           |tranzactionare,         |lungi, prioritate   |                    |
|     4     |interactive (tranzactii |scazuta             |                    |
|           |scurte, flux video,     |                    |                    |
|           |transmisii de date)     |                    |                    |
|___________|________________________|____________________|____________________|
|           |Aplicatii traditionale  |Cozi de asteptare   |Orice ruta/cale     |
|     5     |ale retelelor IP        |separate, prioritate|                    |
|           |obisnuite               |minima              |                    |
|___________|________________________|____________________|____________________|

    Furnizorii serviciului de telefonie destinat publicului, care folosesc tehnologia VoIP pentru oferirea de convorbiri locale, au obligatia de a comunica persoanelor interesate, inainte de comercializarea serviciului, clasa de calitate in care se incadreaza serviciul oferit si sa practice pentru furnizarea serviciului tarife corelate cu aceasta clasa.
    Furnizorii serviciului de telefonie destinat publicului, care folosesc tehnologia VoIP pentru oferirea de convorbiri de lunga distanta si internationale, au obligatia sa respecte obiectivele de performanta corespunzatoare clasei 0 de calitate a serviciilor.SmartCity5

COMENTARII la Decizia 138/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 138 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. What'sApp Contact : +393512615163 (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank ATM Cards That You Can Use To Withdraw Money At Any ATM Machine Around The World Wide. Order Your Blank ATM Card Now With The Official Automatic Teller Machine. I Saw So Much Testimony On The Internet About How Dark Web Hackers Produce An Automatic Blank ATM Cards And Sell Them To Different People Around The WorldWide. Order Your Blank ATM Card Now. Email Address : carolblankatmcard@gmail.com Hangout Contact : carolblankatmcard@gmail.com What'sApp Contact : +393512615163 I Also Contacted The Dark Web Blank ATM Cards Company. (The Official Automatic Teller Machine) I Also Order An Automatic Blank ATM Card. They Ask For Payment And I Sent $2,800USD To The Dark Web Blank ATM Cards Company Through Bitcoin. They Also Sent Me The Automatic Blank ATM Card. I Have Used It To Get $90,000 USD. I Order The Blank ATM Card That Has The Limit Withdraw Of $20,000 Daily. The Dark Web Is Selling Out An Automatic Blank ATM Cards To Every Interested Buyers All Over The World Wide.
ANONIM a comentat Ordin 1323 2015
    Vreau și eu anexa 13
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Hello Viewers, are you looking for a reliable spell caster to make you win your lottery games? then search no further, contact Dr Graceundo today and all your financial problems will be over, He prayed for me and gave me a game to play and now i am a millionaire. contact him today and change your financial status. You can contact him via his Email drgraceondu12 @ gmail.com or Call him on +17542773146
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
     My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com WhatsApp him on:+18048540813
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi bună Dragi solicitanți de împrumut, aveți nevoie de un credit financiar urgent ***? * Transfer foarte rapid și direct în contul dvs. bancar * Rambursarea începe la opt luni după ce primiți banii în contul dvs. bancar * Rată scăzută a dobânzii de 1% * Rambursare pe termen lung (1-30 ani) Înălțime * Flexibil *** apoi lunar plata *. Cât timp va fi finanțat? După depunerea cererii *** Vă puteți aștepta la un răspuns preliminar în mai puțin de 24 de ore, finanțare în 72-96 de ore de la primirea informațiilor de care au nevoie de la dvs. Dacă sunteți interesat, contactați-ne prin: unisoncreditunion344@gmail.com și completați formularul de cerere de împrumut de mai jos. Formular de cerere de împrumut: Nume complet:................... Țara:................... Stat:.............. Oraș:.............. Sex:................ ......... Număr de telefon:........... Suma împrumutului :........... Venituri lunare:.......... Ocupație:................... .... Perioada de împrumut:...................... . ................ Scopul împrumutului:................................. .... ....... Adresa de e-mail:...................... ................ Ați aplicat înainte?.................... Așteptăm ca formularul dumneavoastră de cerere urgent să fie completat ok. Trimite-ti-ne un e-mail: ( unisoncreditunion344@gmail.com ) Cu stima. Domnul UNISON Nume companie: UNISON CREDIT UNION Adresa de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com Adresă de e-mail: unisoncreditunion344@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    OFERTA URGENT DE CREDIT Creați-vă afacerea și averea dvs. cu noi Grant de împrumut de servicii variind de la 5.000 USD la 10.000.000.000 USD. Oferim acest credit pentru a permite tuturor celor care se află într-o situație financiară dificilă și celor care doresc să-și creeze propria afacere să aibă o viață fericită. Împrumuturile între persoane fizice există așa că nu vă pierdeți timpul. trimiteți-ne un e-mail prin: { unisoncreditunion344@gmail.com } pentru a începe
ANONIM a comentat Decretul 198 2021
    My husband was cheating on me and no longer committed to me and our kids, when i asked him what the problem was he told me he has fell out of love for me and wanted a divorce.i was so heart broken i cried all day and night but he left home, i was looking for something online when i saw an article how the great and powerful dr.ovie have helped so many people in similar situation like mine, his email address was written so i sent him an email telling him about my problem,he told me he shall return back to me within 24hrs, i did everything he asked me to do the next day to my greatest surprise, my husband came back home and was crying and begging for me to forgive and accept him back,now we are happy together if you need his help contact him email:droviespelltemple@gmail.com or whatsapp him via +2349056460552
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Buna ziua Investiția în criptomonede cu doamna Trish Dave mi-a schimbat viața Cuvintele nu pot descrie munca minunată pe care ați făcut-o în contul meu de tranzacționare, sunt încântat că am avut încredere în dvs. și v-am oferit șansa de a ajuta la creșterea mea de 500 USD în 5000 USD în doar o săptămână, doamnă. Trish Dave, familia mea și cu mine, vă suntem veșnic datori pentru stabilitatea financiară pe care ați adus-o acasă, sfătuiesc întregul public să investească cu Trish Dave, contactați prin: Email: trshdave@gmail.com WhatsApp: +79304082498 Web https://smartbitvest.com/
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    Hi everyone i want to share my amazing testimony on how Dr Graceondu blessed my life, i used to work as a cleaner in supper market, i have been playing lottery game for long now and i don't usually win, i came across a testimony of someone testifying about how Dr Graceondu prayed for her and gave her a lottery game to play and she won big amount of money, so i also decided to try my luck, i contact him through his website and he assured me that he will help me, he told me it will take him two day to pray for me, so on the second day he gave me some lottery numbers to play and i went to play the game so on that faithful day i went to check the game to my greatest surprise i won a very big amount that changed my status, i quit as a cleaner in the supper market and i became a company owner. I want you out there to also contact him for your lucky game. You can reach him via his Email drgraceondu12@ gmail.com or WhatsApp him on +17542773146
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Bună ziua. Caut si eu aceste anexe din 2002. Le puteti trimite pe adresa bogdan.albu@albulawyer.com vă rog?
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu