Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 898 din 28 mai 2001

pentru aprobarea Precizarilor metodologice privind stingerea prin compensare a unor obligatii de plata potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001

ACT EMIS DE: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 397 din 19 iulie 2001


SmartCity3


    Ministrul finantelor publice,
    in temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si avand in vedere dispozitiile art. 53 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,
    emite urmatorul ordin:

    Art. 1
    Se aproba Precizarile metodologice privind stingerea obligatiilor datorate bugetului de stat, scadente pana la data de 31 decembrie 2000 si neachitate de catre Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A., prin compensare cu contravaloarea carburantilor si lubrifiantilor livrati de societatea respectiva Ministerului Apararii Nationale, precum si unitatilor subordonate acestui minister pana la data de 15 decembrie 2001, in limita sumei de pana la 1.000,0 miliarde lei, cuprinse in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

                     p. Ministrul finantelor publice,
                             Maria Manolescu,
                             secretar de stat

    ANEXA 1

                         PRECIZARI METODOLOGICE
privind stingerea prin compensare a unor obligatii de plata potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001

    Art. 1
    Pentru compensarea obligatiilor datorate bugetului de stat, scadente la data de 31 decembrie 2000 si neachitate de Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A., se va intocmi procesul-verbal de compensare a obligatiilor de plata, cuprins in modelul prezentat in anexa nr. 1 la prezentele precizari metodologice, pentru fiecare sucursala a Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A., in 6 exemplare originale atunci cand acesta este initiat de Ministerul Apararii Nationale si in 7 exemplare originale daca acesta este initiat de unitatile subordonate acestui minister.
    Art. 2
    (1) Daca nivelul obligatiilor de plata datorate bugetului de stat de catre furnizor, respectiv de sucursalele Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A., este mai mare decat suma de incasat de la Ministerul Apararii Nationale si/sau de la unitatile militare din subordinea acestuia, aceste institutii vor inscrie pe propria raspundere la pct. 1 din procesul-verbal de compensare suma datorata sucursalelor Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. pentru livrarea carburantilor sau lubrifiantilor, pe baza facturilor legal intocmite, primite de la acestea.
    (2) Toate exemplarele procesului-verbal de compensare a obligatiilor de plata sunt transmise de Ministerul Apararii Nationale si/sau de unitatile din subordinea sa furnizorului, respectiv sucursalei Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. mentionata la pct. 2 din procesul-verbal de compensare, in vederea confirmarii obligatiilor datorate de aceasta, precum si Ministerului Apararii Nationale mentionat la pct. 3, in calitate de ordonator principal de credite al unitatii militare, pentru confirmarea pe propria raspundere a obligatiilor acestora fata de furnizor si a incadrarii sumelor in limita precizata prin Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001.
    (3) Dupa obtinerea acestor confirmari Ministerul Apararii Nationale si/sau unitatile militare din subordinea acestuia transmit toate exemplarele procesului-verbal de compensare a obligatiilor de plata organului fiscal teritorial mentionat la pct. 4, la care sucursala Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. este inregistrata ca platitor de impozite si taxe.
    (4) Organul fiscal teritorial inscrie la pct. 4.1 cuantumul obligatiilor datorate bugetului de stat de catre sucursala Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A., scadente la data de 31 decembrie 2000 si neachitate pana la data compensarii, pe felurile de impozite si taxe mentionate in formular, cumulat cu cel al majorarilor de intarziere aferente acestora, calculate pana la data de 31 decembrie 2000.
    (5) Organul fiscal teritorial efectueaza stingerea obligatiilor datorate bugetului de stat, nominalizate in formular la pct. 4.2, dar nu mai mult decat suma inscrisa la pct. 1, isi retine un exemplar al procesului-verbal, iar pe celelalte le transmite:
    - unitatii militare care a inregistrat obligatii de plata;
    - Ministerului Apararii Nationale, in calitate de ordonator principal de credite;
    - furnizorului, respectiv sucursalei Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A.;
    - organului fiscal in evidenta caruia se afla inregistrata Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A., respectiv Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti;
    - Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucuresti;
    - directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti (serviciul buget), in a carei raza teritoriala isi are sediul unitatea militara subordonata Ministerului Apararii Nationale.
    In situatia in care procesul-verbal de compensare este intocmit la nivelul Ministerului Apararii Nationale, cele 6 exemplare vor fi distribuite de organul fiscal al furnizorului in mod asemanator.
    Art. 3
    (1) In cazul in care sucursala Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. care a furnizat produse Ministerului Apararii Nationale si/sau unor unitati militare subordonate acestuia nu are obligatii restante la bugetul de stat sau nivelul acestora este mai mic decat suma de incasat de la Ministerul Apararii Nationale si/sau de la unitatile militare subordonate acestuia, suma, respectiv diferenta datorata de minister, va fi stinsa la nivel central cu obligatiile datorate bugetului de stat de catre Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. careia ii este subordonata unitatea furnizoare respectiva.
    (2) Dupa efectuarea procedurii prevazute la art. 3 alin. (2) si (3) organul fiscal teritorial la care sucursala Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. este inregistrata ca platitor de impozite si taxe inscrie la pct. 4.1 din procesul-verbal de compensare intocmit de Ministerul Apararii Nationale si/sau de unitatile sale subordonate cuantumul obligatiilor datorate de sucursala respectiva la bugetul de stat si efectueaza stingerea acestora la pct. 4.2.
    Daca sucursala Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. nu are obligatii catre bugetul de stat, organul fiscal va mentiona la pct. 4.1 aceasta situatie, completand pct. 4.3 cu suma ce urmeaza sa fie stinsa la nivel central.
    Dupa efectuarea operatiunilor prevazute la alin. (2) organul fiscal retine un exemplar al procesului-verbal, un exemplar il transmite sucursalei furnizoare, iar pe celelalte le transmite organului fiscal teritorial la care este inregistrata ca platitor de impozite si taxe Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A., respectiv la Directia generala a finantelor publice a municipiului Bucuresti.
    (3) Acest organ fiscal, dupa inscrierea obligatiilor datorate bugetului de stat de catre Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. la pct. 5.1 si dupa efectuarea stingerii obligatiilor respective, conform pct. 5.2, retine un exemplar al procesului-verbal de compensare, iar pe celelalte 4 exemplare le transmite:
    - unitatii militare;
    - Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A.;
    - Ministerului Apararii Nationale;
    - directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti (serviciul buget), in a carei raza teritoriala isi are sediul unitatea militara.
    Cand procesul-verbal este intocmit de Ministerul Apararii Nationale cele 3 exemplare vor urma acelasi circuit.
    Art. 4
    Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in a caror raza teritoriala isi au sediul Ministerul Apararii Nationale sau unitatile militare din subordinea acestuia, vor transmite lunar, pana in ultima zi lucratoare a fiecarei luni, pentru procesele-verbale de compensare a obligatiilor la bugetul de stat, primite pana la data de 25 a lunii respective, informatiile respective Ministerului Finantelor Publice - Directia generala de tehnologia informatiei, in conformitate cu instructiunile transmise de aceasta directie.
    Art. 5
    Reflectarea in contabilitate a operatiunilor de compensare a obligatiilor datorate bugetului de stat se face astfel:
    a) in contabilitatea Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. si/sau a sucursalelor acesteia, dupa caz.
    Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. si/sau sucursalele acesteia, carora li s-au stins obligatiile datorate bugetului de stat prin compensare cu sumele aferente produselor achizitionate de Ministerul Apararii Nationale si/sau de unitatile militare din subordinea acestuia, efectueaza in baza procesului-verbal de compensare a obligatiilor de plata, potrivit prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, inregistrarea:

               %                      =   411 "Clienti"
    441  "Impozitul pe profit"
    4423 "T.V.A. de plata"
    444  "Impozitul pe salarii"
    446  "Alte impozite, taxe si
          varsaminte asimilate"
    447  "Fonduri speciale - taxe
          si varsaminte asimilate"
    448  "Alte datorii si creante
          cu bugetul statului"

cu sumele compensate, prevazute la pct. 4.2 si 5.2, dupa caz, din procesul-verbal de compensare a
obligatiilor catre bugetul de stat prevazut in modelul prezentat in anexa nr. 1;
    b) in contabilitatea Ministerului Apararii Nationale si/sau a unitatilor militare din subordinea acestuia.
    In contabilitatea Ministerului Apararii Nationale si a unitatilor militare din subordinea acestuia operatiunile de compensare a obligatiilor datorate sucursalelor Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A., prin compensare cu sumele datorate de acestea la bugetul de stat, se reflecta in creditul contului 701 "Finantarea in baza unor acte normative speciale" - analitic 701.03 "Finantarea in baza prevederilor art. 53 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001".
    In creditul acestui cont Ministerul Apararii Nationale si unitatile militare din subordinea acestuia inregistreaza sumele datorate si neachitate diversilor furnizori de carburanti si lubrifianti, care au intrat in actiunea de compensare a unor obligatii bugetare, conform prevederilor art. 53 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001.
    Pe baza procesului-verbal de compensare a obligatiilor de plata, potrivit prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, se efectueaza inregistrarea:

    234 "Furnizori"/        =  701    "Finantarea in baza unor acte
         analitic distinct             normative speciale" - analitic
                               701.03 "Finantarea in baza art. 53 alin. (4)
                                       din Legea bugetului de stat pe anul 2001
                                       nr. 216/2001"

cu sumele compensate prevazute la pct. 4.2 si 5.2, dupa caz, din documentul cuprins in anexa nr. 1.
    Ministerul Apararii Nationale si unitatile militare subordonate acestuia, ale caror obligatii de plata rezultate din livrarea unor produse conform Legii bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001 intocmesc "Contul de executie privind cheltuielile bugetare" efectuate prin compensare, conform modelului prezentat in anexa nr. 2, pe baza sumelor evidentiate in cadrul contului 701.03 "Finantarea in baza art. 53 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001".
    Contul de executie respectiv se prezinta ca anexa distincta la darea de seama contabila trimestriala si anuala pentru institutii publice.
    Sumele compensate nu se cuprind in "Contul de executie a bugetului institutiei publice" (anexa nr. 10) si in Detalierea cheltuielilor (anexa nr. 14) la bilantul contabil pentru institutii publice.
    Art. 6
    (1) Procedura de compensare a obligatiilor datorate bugetului de stat, cuprinse in prezentele precizari metodologice, se aplica pana la data de 15 decembrie 2001.
    (2) Procesul-verbal reprezinta documentul justificativ de inregistrare a operatiunilor de compensare in evidenta analitica pe platitori persoane juridice, respectiv a Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A. si a sucursalelor acesteia, pe de-o parte, precum si in evidentele Ministerului Apararii Nationale si ale unitatilor militare subordonate acestuia, pe de alta parte, implicati in procedura de compensare cuprinsa in prezentele precizari metodologice.
    (3) Data compensarii obligatiilor datorate bugetului de stat de catre Societatea Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A. si de sucursalele acesteia este data la care conducatorul compartimentului competent din cadrul unitatii fiscale a aprobat operatiunea de compensare mentionata in procesele-verbale la pct. 4.2 sau 5.2, dupa caz, din anexa nr. 1.

    ANEXA 1
    la precizarile metodologice

    (model)

    MINISTERUL ...................
    Institutia*1) ................
    Sediul .......................
    Codul fiscal .................

                        PROCES-VERBAL Nr. ...../.....
de compensare a obligatiilor de plata, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, in relatia cu .......*2)
                                                     _______________________
                                                    | Cod fiscal            |
                                                    |_______________________|
                                                    | 2)                    |
                                                    |_______________________|
                                                    | 4)                    |
                                                    |_______________________|
    ________________________________________________________________________
   |            Explicatii                            Numarul        Suma   |
   |                                                  randului       (lei)  |
   |________________________________________________________________________|
   | 1. Suma reprezentand contravaloarea facturilor                         |
   |    neachitate privind livrarea de ..........*3)                        |
   |    pana la data incheierii procesului-verbal.       01         ....... |
   |                                                                        |
   |    Raspundem pentru datele de mai sus.                                 |
   |                                                                        |
   |    Director,       Conducatorul compartimentului                       |
   |      L.S.               financiar-contabil,                            |
   |                                                                        |
   | 2. Sucursala furnizoare ....................*2)                        |
   |                                                                        |
   |    Confirmam exactitatea datelor cuprinse la                           |
   |    pct. 1.                                                             |
   |                                                                        |
   |    Director,       Conducatorul compartimentului                       |
   |      L.S.               financiar-contabil,                            |
   |                                                                        |
   | 3. Ministerul Apararii Nationale                                       |
   |                                                                        |
   |    Confirmam pe proprie raspundere datele                              |
   |    cuprinse la pct. 1 si incadrarea in limita                          |
   |    maxima precizata prin Legea bugetului de                            |
   |    stat pe anul 2001 nr. 216/2001                                      |
   |                                                                        |
   |    Director,                                                           |
   |      L.S.                                                              |
   |                                                                        |
   | 4. Organul fiscal teritorial in a carui                                |
   |    evidenta se afla inregistrata sucursala                             |
   |    Societatii Nationale a Petrolului                                   |
   |    "Petrom" - S.A. ...........*2)                                      |
   | 4.1. Obligatii datorate bugetului de stat                              |
   |      de ..............*2) in suma totala                               |
   |      de .............., din care:                   02         ....... |
   | a) 06.01.02 Impozit pe veniturile din                                  |
   |             salarii ................                03         ....... |
   | b) 08.01.07 Contributia agentilor economici                            |
   |             pentru invatamantul de stat ......      04         ....... |
   | c) 08.01.09 Contributia agentilor economici                            |
   |             pentru persoanele cu                                       |
   |             handicap .......................        05         ....... |
   | d) 17.01.18 Taxa asupra unor activitati                                |
   |             daunatoare sanatatii si din                                |
   |             publicitatea lor ................       06         ....... |
   |                                                                        |
   |    Director,                Sef serviciu,                              |
   |      L.S.                                                              |
   |                                                                        |
   | 4.2. Se sting obligatiile catre bugetul de                             |
   |      stat ale .............*2) in suma                                 |
   |      totala de ....................,                                   |
   |      din care:                                      07         ....... |
   | a) 06.01.02 Impozit pe veniturile din                                  |
   |             salarii ......................          08         ....... |
   | b) 08.01.07 Contributia agentilor economici                            |
   |             pentru invatamantul de stat ......      09         ....... |
   | c) 08.01.09 Contributia agentilor economici                            |
   |             pentru persoanele cu handicap                              |
   |             ......................                  10         ....... |
   | d) 17.01.18 Taxa asupra unor activitati                                |
   |             daunatoare sanatatii si din                                |
   |             publicitatea lor ................       11         ....... |
   |                                                                        |
   |      Aprobat compensarea                                               |
   |                                                                        |
   |    Director/Data ........      Sef serviciu,                           |
   |           L.S.                                                         |
   |                                                                        |
   | 4.3. Obligatii ale Ministerului Apararii                               |
   |      Nationale sau ale unitatilor militare                             |
   |      din subordine, ramase nestinse la nivelul                         |
   |      organelor fiscale teritoriale in evidenta                         |
   |      carora se afla inregistrate sucursalele,                          |
   |      transmise pentru a fi stinse de catre                             |
   |      organul fiscal teritorial in evidenta                             |
   |      caruia se afla inregistrata Societatea                            |
   |      Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A.,                           |
   |      respectiv Directia generala a finantelor                          |
   |      publice a municipiului Bucuresti                                  |
   |      (pct. 1 - pct. 4.2) ....................       12         ....... |
   |                                                                        |
   |       Director,                   Sef serviciu,                        |
   |         L.S.                                                           |
   |                                                                        |
   | 5. Organul fiscal teritorial in a carui                                |
   |    evidenta se afla inregistrata Societatea                            |
   |    Nationala a Petrolului "Petrom" - S.A.*4),                          |
   |    respectiv Directia generala a finantelor                            |
   |    publice a municipiului Bucuresti                                    |
   | 5.1. Obligatii datorate bugetului de stat de                           |
   |      Societatea Nationala a Petrolului                                 |
   |      "Petrom" - S.A. in suma totala de .......,     13         ....... |
   | din care:                                                              |
   | a) 01.01.01 Impozit pe profit de la agentii                            |
   |             economici ........................      14         ....... |
   | b) 06.01.02 Impozit pe veniturile din                                  |
   |             salarii ..........................      15         ....... |
   | c) 06.01.04 Impozit pe veniturile din                                  |
   |             dividende ........................      16         ....... |
   | d) 08.01.03 Impozit pe dividende de la                                 |
   |             societatile comerciale ...........      17         ....... |
   | e) 08.01.07 Contributia agentilor economici                            |
   |             pentru invatamantul de stat                                |
   |             ......................                  18         ....... |
   | f) 08.01.09 Contributia agentilor economici                            |
   |             pentru persoanele cu handicap                              |
   |             ..................                      19         ....... |
   | g) 13.01. Taxa pe valoarea adaugata ..........      20         ....... |
   | h) 14.01. Accize .............................      21         ....... |
   | i) 17.01.04 Taxa pe activitatea de                                     |
   |             prospectiuni, explorare si                                 |
   |             exploatare a resurselor minerale                           |
   |             ..........................              22         ....... |
   | j) 17.01.18 Taxa asupra unor activitati                                |
   |             daunatoare sanatatii si din                                |
   |             publicitatea lor .................      23         ....... |
   | k) 17.01.24 Impozit pe titeiul din productia                           |
   |             interna si gazele naturale .......      24         ....... |
   | l) 22.01.07 Venituri din concesiuni                                    |
   |             (redevente, ......................      25         ....... |
   | 5.2. Se sting obligatiile datorate bugetului                           |
   |      de stat de Societatea Nationala a                                 |
   |      Petrolului "Petrom" - S.A. in suma                                |
   |      totala de ...........,                         26         ....... |
   |      din care:                                                         |
   | a) 01.01.01 Impozit pe profit de la agentii                            |
   |             economici .......................       27         ....... |
   | b) 06.01.02 Impozit pe veniturile din                                  |
   |             salarii ..........................      28         ....... |
   | c) 06.01.04 Impozit pe veniturile din                                  |
   |             dividende ........................      29         ....... |
   | d) 08.01.03 Impozit pe dividende de la                                 |
   |             societatile comerciale ...........      30         ....... |
   | e) 08.01.07 Contributia agentilor economici                            |
   |             pentru invatamantul de stat                                |
   |             ..................                      31         ....... |
   | f) 08.01.09 Contributia agentilor economici                            |
   |             pentru persoanele cu handicap                              |
   |             ................                        32         ....... |
   | g) 13.01 Taxa pe valoarea adaugata ...........      33         ....... |
   | h) 14.01 Accize ..............................      34         ....... |
   | i) 17.01.04 Taxa pe activitatea de                                     |
   |             prospectiuni, explorare si                                 |
   |             exploatare a resurselor minerale                           |
   |             ..........................              35         ....... |
   | j) 17.01.18 Taxa asupra unor activitati                                |
   |             daunatoare sanatatii si din                                |
   |             publicitatea lor .................      36         ....... |
   | k) 17.01.24 Impozit pe titeiul din productia                           |
   |             interna si pe gazele naturale                              |
   |             .....................                   37         ....... |
   | l) 22.01.07 Venituri din concesiuni                                    |
   |             (redevente) .....................       38         ....... |
   |                                                                        |
   |   Aprobat compensarea                                                  |
   |                                                                        |
   |   Director/Data .............           Sef serviciu,                  |
   |         L.S.                                                           |
   |________________________________________________________________________|
    *1) Denumirea completa a unitatii militare subordonate, fara initiale.
    *2) Denumirea completa a furnizorului, respectiv a sucursalei Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A.
    *3) Se inscrie, dupa caz, produsul achizitionat.
    *4) Se completeaza numai in cazul Societatii Nationale a Petrolului "Petrom" - S.A.

    ANEXA 2
    la precizarile metodologice

    (model)

    MINISTERUL APARARII NATIONALE
    Institutia ...................

                           CONTUL DE EXECUTIE
privind cheltuielile bugetare efectuate prin compensare in baza Legii bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001

                                                                - mii lei -
____________________________________________________________________________
                                                          Codul*)
                                   _________________________________________
     Denumirea indicatorilor*)       Capitolul      Titlul      Cheltuieli
____________________________________________________________________________
 Aparare nationala                     54.01
____________________________________________________________________________
 Cheltuieli materiale si servicii                     20
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
    *) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor si titlurilor de cheltuieli.

    Ordonator de credite,   Conducatorul compartimentului financiar contabil,
            L.S.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 898/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 898 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 898/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu