E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Articolul 1 din actul Ordonanţa 67 2002 modifica articolul 3 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Ordonanţa 67 2002 modifica articolul 4 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Ordonanţa 67 2002 modifica articolul 5 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Ordonanţa 67 2002 modifica articolul 6 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Ordonanţa 67 2002 adauga dupa articolul 6 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Ordonanţa 67 2002 modifica articolul 7 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Ordonanţa 67 2002 adauga dupa articolul 7 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Ordonanţa 67 2002 modifica articolul 8 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Ordonanţa 67 2002 modifica articolul 9 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Ordonanţa 67 2002 modifica articolul 10 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Ordonanţa 67 2002 adauga dupa articolul 26 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Ordonanţa 67 2002 abrogă articolul 34 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Ordonanţa 67 2002 abrogă articolul 35 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Ordonanţa 67 2002 modifica articolul 37 din actul OUG 75 1999
Articolul 1 din actul Ordonanţa 67 2002 modifica OUG 75 1999
Articolul 3 din actul Ordonanţa 67 2002 republica OUG 75 1999
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 67 din 29 august 2002

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 649 din 31 august 2002


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 1 pct. II.5 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

    Art. 1
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 256 din 4 iunie 1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 133/2002, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
    1. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 3
    (1) Auditorul financiar este persoana fizica sau persoana juridica ce dobandeste aceasta calitate in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Auditorii financiari persoane fizice sau persoane juridice, care au dobandit aceasta calitate si sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania, in exercitarea independenta a profesiei pot desfasura:
    a) activitatea de audit financiar;
    b) activitatea de audit intern;
    c) activitati de consultanta financiar-contabila si fiscala;
    d) activitati de asigurare a managementului financiar-contabil;
    e) activitati de pregatire profesionala de specialitate in domeniu;
    f) activitati de expertiza contabila;
    g) activitati de evaluare;
    h) activitati de reorganizare judiciara si lichidare.
    (3) Persoanele fizice si juridice care au calitatea de auditor financiar pot practica activitatile economico-financiare prevazute la alin. (2), cu respectarea reglementarilor specifice fiecareia dintre activitatile respective, dupa caz, si a principiului independentei."
    2. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 4
    Auditorii financiari, in exercitarea independenta a profesiei, trebuie sa fie liberi si perceputi a fi liberi de orice constrangere care ar putea aduce atingere principiilor de independenta, obiectivitate si integritate profesionala."
    3. La articolul 5 alineatul (3), litera a4) va avea urmatorul cuprins:
    "a4) programa analitica pentru examenul de aptitudini profesionale;"
    4. Dupa alineatul (4) al articolului 6 se introduce alineatul (5) cu urmatorul cuprins:
    "(5) Hotararile Conferintei si ale Consiliului Camerei pot fi publicate, conform hotararii Consiliului, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."
    5. Dupa articolul 6 se introduce articolul 6^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 6^1
    Membrii Consiliului Camerei, care in perioada mandatului devin, potrivit legii, incompatibili cu aceasta calitate, sunt obligati sa solicite suspendarea lor din functia pe care o detin in Consiliu, pe durata incompatibilitatii."
    6. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 7
    (1) Camera are ca membri auditori financiari persoane fizice si juridice care, din punct de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, pot fi activi sau nonactivi.
    (2) Sunt auditori financiari nonactivi membrii care sunt incompatibili pentru exercitarea activitatii de audit financiar. Situatiile de incompatibilitate se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Camerei.
    (3) Auditorii financiari, membri ai Camerei, se inscriu in Registrul auditorilor financiari pe cele doua categorii, activi sau nonactivi, in baza declaratiei date pe propria raspundere.
    (4) Refuzul Camerei de a inscrie ca membri persoane care considera ca intrunesc cerintele prezentei ordonante de urgenta poate fi atacat pe calea contenciosului administrativ."
    7. Dupa articolul 7 se introduce articolul 7^1 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 7^1
    Nu pot fi auditori financiari activi intr-o entitate economica sau, daca au fost desemnati de adunarea generala a entitatii economice respective, decad din aceasta calitate:
    a) rudele sau afinii pana la gradul al patrulea inclusiv ori sotii administratorilor;
    b) persoanele care primesc, sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de auditor financiar activ un salariu sau o remuneratie de la administratori ori de la entitatea economica auditata;
    c) persoanele carora le este interzisa functia de administrator, potrivit legii;
    d) persoanele care pe durata exercitarii profesiei de auditor financiar activ au atributii de control financiar in cadrul Ministerului Finantelor Publice sau al altor institutii publice, cu exceptia situatiilor prevazute expres de lege."
    8. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:
    "Art. 8
    (1) Sunt stagiari in activitatea de audit financiar persoanele fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) sunt licentiate ale unei facultati cu profil economic si au o vechime in activitatea financiar-contabila de minimum 4 ani sau au calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat cu studii superioare economice;
    b) au promovat testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu;
    c) au satisfacut pe parcursul stagiului cerintele Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar.
    (2) Camera desemneaza anual auditorii financiari care vor indruma desfasurarea programului de pregatire practica a stagiarilor in activitatea de audit financiar, in vederea dobandirii de catre acestia a calitatii de auditor financiar."
    9. La articolul 9, literele a), b) si c) ale punctului A vor avea urmatorul cuprins:
    "a) sa indeplineasca cumulativ conditiile prevazute la art. 8 alin. (1);
    b) sa fi efectuat un stagiu practic de 3 ani in activitatea de audit financiar, din care cel putin 2 ani sub indrumarea unui auditor financiar, stagiul putand incepe numai dupa indeplinirea cumulativa a conditiilor prevazute la art. 8 alin. (1) lit. a) si b);
    c) sa promoveze examenul de aptitudini profesionale prevazut la art. 11."
    10. La articolul 10, partea introductiva si litera d) ale punctului A vor avea urmatorul cuprins:
    "Art. 10
    Camera, la cerere, poate sa atribuie calitatea si sa acorde dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar activ, prin derogare de la prevederile art. 9, persoanelor care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    ...........................................................................
    d) sa faca dovada ca poseda cunostintele necesare pentru desfasurarea activitatii de audit financiar in Romania."
    11. Dupa articolul 26 se introduc articolele 26^1 si 26^2 cu urmatorul cuprins:
    "Art. 26^1
    (1) Categoriile de entitati ale caror situatii financiare vor fi auditate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta se stabilesc de catre Ministerul Finantelor Publice in acord cu Programul de implementare a Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate.
    (2) La entitatile care aplica reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate auditul financiar se efectueaza potrivit prezentei ordonante de urgenta.
    (3) Entitatile care nu au obligatia, potrivit legii, sa aplice Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate pot opta pentru auditarea situatiilor financiare in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 26^2
    Ministerul Finantelor Publice va elabora, cu consultarea prealabila a Camerei, si va promova spre adoptare proiecte de acte normative pentru completarea si/sau modificarea prezentei ordonante de urgenta, in functie de modificarea si/sau de completarea Directivei a VIII-a 84/653 CEE."
    12. Articolele 34 si 35 se abroga.
    13. La articolul 37 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:
    "(2) Prevederile art. 154 - 161 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la cenzori, nu sunt aplicabile societatilor comerciale care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate."
    14. In tot cuprinsul ordonantei de urgenta expresia exercitarea mandatului de auditor financiar se inlocuieste cu expresia exercitarea independenta a profesiei de auditor financiar, iar expresia entitate se inlocuieste cu expresia entitate economica.
    Art. 2
    Responsabilii pentru organizarea activitatii de audit intern, care la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante nu au calitatea de auditor financiar, pot indeplini in continuare aceste atributii, timp de cel mult 3 ani, perioada in care pot obtine calitatea de auditor financiar potrivit prevederilor art. 21 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 133/2002.
    Art. 3
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 256 din 4 iunie 1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 133/2002, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dupa aprobarea de catre Parlament a prezentei ordonante, dandu-se textelor o noua numerotare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Gheorghe Gherghina,
                         secretar de stat

                         p. Ministrul integrarii europene,
                         Ludovic Orban,
                         secretar de statSmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 67/2002

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 67 din 2002
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu