E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA DE URGENTA Nr

ORDONANTA DE URGENTA   Nr. 75 din  1 iunie 1999    * Republicata

privind activitatea de audit financiar*)

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 598 din 22 august 2003


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. III din Ordonanta Guvernului nr. 67/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 649 din 31 august 2002, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 256 din 4 iunie 1999, a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 133/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 230 din 5 aprilie 2002, lege rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 383 din 3 iunie 2003. Ulterior a mai fost modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 67/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 649 din 31 august 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 12/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 38 din 23 ianuarie 2003.

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    Prezenta ordonanta de urgenta constituie cadrul juridic pentru organizarea activitatii de audit financiar si reglementarea exercitarii independente a profesiei de auditor financiar de catre persoanele care au dobandit aceasta calitate in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.
    Art. 2
    Auditul financiar reprezinta activitatea de examinare, in vederea exprimarii de catre auditorii financiari, a unei opinii asupra situatiilor financiare, in conformitate cu standardele de audit, armonizate cu standardele internationale de audit si adoptate de Camera Auditorilor Financiari din Romania, denumita in continuare Camera.
    Art. 3
    (1) Auditorul financiar este persoana fizica sau persoana juridica ce dobandeste aceasta calitate in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
    (2) Auditorii financiari persoane fizice sau persoane juridice, care au dobandit aceasta calitate si sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania, in exercitarea independenta a profesiei pot desfasura:
    a) activitatea de audit financiar;
    b) activitatea de audit intern;
    c) activitati de consultanta financiar-contabila si fiscala;
    d) activitati de asigurare a managementului financiar-contabil;
    e) activitati de pregatire profesionala de specialitate in domeniu;
    f) activitati de expertiza contabila;
    g) activitati de evaluare;
    h) activitati de reorganizare judiciara si lichidare.
    (3) Persoanele fizice si juridice care au calitatea de auditor financiar pot practica activitatile economico-financiare prevazute la alin. (2), cu respectarea reglementarilor specifice fiecareia dintre activitatile respective, dupa caz, si a principiului independentei.
    Art. 4
    Auditorii financiari, in exercitarea independenta a profesiei, trebuie sa fie liberi si perceputi a fi liberi de orice constrangere care ar putea aduce atingere principiilor de independenta, obiectivitate si integritate profesionala.

    CAP. 2
    Infiintarea, organizarea si atributiile Camerei Auditorilor Financiari din Romania

    Art. 5
    (1) Se infiinteaza Camera Auditorilor Financiari din Romania, persoana juridica autonoma, ca organizatie profesionala de utilitate publica fara scop lucrativ.
    (2) Camera, in numele statului, organizeaza, coordoneaza si autorizeaza desfasurarea activitatii de audit financiar in Romania.
    (3) Camera are urmatoarele atributii:
    a) elaboreaza urmatoarele documente:
    a1) Regulamentul de organizare si functionare a Camerei, in vederea supunerii lui spre aprobare Guvernului. Regulamentul va cuprinde prevederi referitoare la:
    - organele de conducere ale Camerei si modul de desemnare a acestora;
    - atributiile si raspunderile Camerei;
    - regulile de atribuire si atragere a calitatii de auditor financiar;
    - cerintele privind asigurarea pentru riscul profesional in exercitarea activitatii de audit financiar;
    - abaterile disciplinare, sanctiunile disciplinare si procedura de disciplina;
    a2) Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar;
    a3) standardele de audit;
    a4) programa analitica pentru examenul de aptitudini profesionale;
    a5) Normele privind procedurile de control al calitatii auditului financiar;
    a6) Regulile privind pregatirea continua a auditorilor financiari;
    a7) Normele privind procedurile minimale de audit;
    Reglementarile prevazute la lit. a2) - a7) se aproba prin hotarari ale Consiliului Camerei;
    b) atribuie calitatea de auditor financiar si emite autorizatii pentru exercitarea acestei profesii;
    c) organizeaza si urmareste programul de pregatire continua a auditorilor financiari;
    d) controleaza calitatea activitatii de audit financiar;
    e) promoveaza actualizarea legislatiei prin institutiile abilitate, precum si a normelor de audit financiar, in concordanta cu reglementarile institutiilor profesionale europene si internationale;
    f) elaboreaza normele interne privind activitatea Camerei;
    g) retrage temporar sau definitiv dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar in conditiile prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a Camerei;
    h) asigura reprezentarea internationala a profesiei de auditor financiar din Romania;
    i) emite reguli si proceduri in limitele si competentele stabilite in regulamentul de organizare si functionare, prin care sa se asigure respectarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 6
    (1) Camera are sediul in municipiul Bucuresti, Bd. Libertatii nr. 12, etajul 5, sectorul 5. Guvernul acorda in folosinta gratuita pe 10 ani spatiul necesar desfasurarii activitatii la adresa mentionata mai sus.
    (2) Camera poate infiinta reprezentante in tara si in strainatate.
    (3) Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferinta, Consiliul si Biroul permanent al Consiliului Camerei.
    (4) Membrii Consiliului Camerei sunt alesi in cadrul Conferintei ordinare, putand indeplini cel mult doua mandate. Consiliul alege, pentru aceeasi perioada, Biroul permanent, precum si persoanele care indeplinesc functiile de conducere prevazute de regulamentul de organizare si functionare.
    (5) Hotararile Conferintei si ale Consiliului Camerei pot fi publicate, conform hotararii Consiliului, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    Art. 7
    Membrii Consiliului Camerei, care in perioada mandatului devin, potrivit legii, incompatibili cu aceasta calitate, sunt obligati sa solicite suspendarea lor din functia pe care o detin in Consiliu, pe durata incompatibilitatii.
    Art. 8
    (1) Camera are ca membri auditori financiari persoane fizice si juridice care, din punct de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, pot fi activi sau nonactivi.
    (2) Sunt auditori financiari nonactivi membrii care sunt incompatibili pentru exercitarea activitatii de audit financiar. Situatiile de incompatibilitate se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Camerei.
    (3) Auditorii financiari, membri ai Camerei, se inscriu in Registrul auditorilor financiari pe cele doua categorii, activi sau nonactivi, in baza declaratiei date pe propria raspundere.
    (4) Refuzul Camerei de a inscrie ca membri persoane care considera ca intrunesc cerintele prezentei ordonante de urgenta poate fi atacat pe calea contenciosului administrativ.
    Art. 9
    Nu pot fi auditori financiari activi intr-o entitate economica sau, daca au fost desemnati de adunarea generala a entitatii economice respective, decad din aceasta calitate:
    a) rudele sau afinii pana la gradul al patrulea inclusiv ori sotii administratorilor;
    b) persoanele care primesc, sub orice forma, pentru alte functii decat aceea de auditor financiar activ un salariu sau o remuneratie de la administratori ori de la entitatea economica auditata;
    c) persoanele carora le este interzisa functia de administrator, potrivit legii;
    d) persoanele care pe durata exercitarii profesiei de auditor financiar activ au atributii de control financiar in cadrul Ministerului Finantelor Publice sau al altor institutii publice, cu exceptia situatiilor prevazute expres de lege.
    Art. 10
    (1) Sunt stagiari in activitatea de audit financiar persoanele fizice care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
    a) sunt licentiate ale unei facultati cu profil economic si au o vechime in activitatea financiar-contabila de minimum 4 ani sau au calitatea de expert contabil, respectiv de contabil autorizat cu studii superioare economice;
    b) au promovat testul de verificare a cunostintelor in domeniul financiar-contabil, pentru accesul la stagiu;
    c) au satisfacut pe parcursul stagiului cerintele Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar.
    (2) Camera stabileste normele pentru desfasurarea programului de pregatire a stagiarului in activitatea de audit financiar.
    (3) Stagiarii in activitatea de audit financiar pot efectua programul de pregatire practica prin participarea la activitatea de audit financiar, in cadrul unor cabinete individuale sau societati de profil, cu forme legale de incadrare sau fara remuneratie, potrivit normelor elaborate de Camera, pentru care entitatile economice mentionate mai sus vor elibera adeverinta de efectuare a stagiului.

    CAP. 3
    Reguli de atribuire a calitatii de auditor financiar

    Art. 11
    Pentru atribuirea calitatii de auditor financiar, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
    A. Persoanele fizice:
    a) sa indeplineasca cumulativ conditiile prevazute la art. 10 alin. (1);
    b) sa fi efectuat un stagiu practic de 3 ani in activitatea de audit financiar, stagiul putand incepe numai dupa indeplinirea cumulativa a conditiilor prevazute la art. 10 alin. (1) lit. a) si b);
    c) sa promoveze examenul de aptitudini profesionale prevazut la art. 13.
    B. Persoanele juridice:
    a) persoanele care efectueaza auditul financiar al situatiilor financiare in numele societatilor de audit trebuie sa satisfaca conditiile prevazute la lit. A sau la art. 12;
    b) majoritatea drepturilor de vot trebuie detinuta direct sau indirect de persoane fizice ori societati de audit care satisfac conditiile prevazute la lit. A sau la art. 12;
    c) majoritatea membrilor consiliului de administratie al unei societati de audit trebuie sa fie persoane fizice sau societati de audit care satisfac conditiile prevazute la lit. A ori la art. 12.
    Art. 12
    Camera, la cerere, poate sa atribuie calitatea si sa acorde dreptul de exercitare a profesiei de auditor financiar si persoanelor care indeplinesc urmatoarele conditii:
    A. Persoanele fizice trebuie:
    a) sa posede o calificare profesionala in audit financiar sau in profesii asimilate acestuia, atribuita de alt stat in acord cu reglementarile specifice din acel stat;
    b) sa fi fost pentru cel putin 3 ani auditor independent sau angajatul, asociatul, actionarul unei societati ori grup de societati care are in obiectul de activitate auditul financiar;
    c) sa satisfaca cerintele Codului de etica profesionala al Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC);
    d) sa faca dovada ca poseda cunostintele necesare pentru desfasurarea activitatii de audit financiar in Romania.
    B. Persoanele juridice care au dobandit calitatea de auditor financiar intr-un stat strain sau care fac parte dintr-un grup de societati in care majoritatea actionarilor sau/si a angajatilor detine calitatea de auditor financiar in statul respectiv.
    C. Atribuirea calitatii de membru al Camerei si acordarea dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar persoanelor care indeplinesc cumulativ conditiile prevazute in prezentul articol se vor face potrivit normelor elaborate de Consiliul Camerei.
    Art. 13
    (1) Calitatea de auditor financiar se atribuie pe baza de examen de aptitudini profesionale, prin care trebuie sa se certifice un nivel corespunzator de cunostinte teoretice, precum si capacitatea de a le aplica.
    (2) Examenele pentru atribuirea calitatii de auditor financiar se organizeaza de Camera, conform prevederilor Regulamentului de organizare si functionare a Camerei.
    (3) Examenul consta in sustinerea de probe scrise la urmatoarele discipline:
    a) a1) audit financiar;
    a2) contabilitate generala: reglementari nationale, europene si internationale; aspecte teoretice, metodologice si practice privind tratamentele contabile potrivit standardelor de contabilitate internationala; evaluarea elementelor bilantiere; determinarea profitului si pierderii;
    a3) analiza si evaluarea critica a situatiilor financiare;
    a4) reguli de consolidare a conturilor;
    a5) contabilitatea costurilor si contabilitatea manageriala; relatia dintre contabilitate si management;
    a6) audit intern;
    a7) standardele privind intocmirea situatiilor financiare si a bilanturilor consolidate si metodele de evaluare a elementelor bilantiere si de determinare a profitului si pierderii;
    a8) normele legale si profesionale privind auditul financiar al situatiilor financiare si al celorlalte documente contabile si persoanele care efectueaza audit financiar;
    b) alte discipline corelate cu auditul financiar:
    b1) drept comercial;
    b2) drept fiscal;
    b3) drept civil;
    b4) dreptul muncii si protectiei sociale;
    b5) sisteme informationale si sisteme informatice;
    b6) economia intreprinderii, economie generala si financiara;
    b7) matematica si statistica;
    b8) principii de baza privind managementul financiar al intreprinderii.

    CAP. 4
    Exercitarea independenta a profesiei de auditor financiar

    Art. 14
    Auditorul financiar poate exercita independent profesia de auditor financiar numai daca indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
    a) este membru persoana activa a Camerei;
    b) indeplineste conditiile stabilite prin Regulamentul de organizare si functionare a Camerei.
    Art. 15
    (1) O persoana nu poate exercita independent profesia de auditor financiar al unei entitati economice daca este angajata a acesteia ori daca are relatii cu aceasta sau cu orice persoana cu care entitatea economica respectiva are relatii care conduc la situatia de incompatibilitate sau conflict de interese.
    (2) In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin incompatibilitate sau conflict de interese se intelege toate situatiile care conduc la stirbirea cerintei fundamentale de independenta in exercitarea independenta a profesiei de auditor financiar.
    Art. 16
    Daca pe durata exercitarii independente a profesiei de auditor financiar nu se mai indeplinesc conditiile pentru exercitarea acesteia, auditorul financiar are obligatia sa renunte imediat la contractul sau si sa notifice clientului incetarea acestuia, precum si motivul renuntarii.
    Art. 17
    (1) In cazul in care Camera ia cunostinta de situatia in care un auditor financiar, in timpul exercitarii independente a profesiei, nu a indeplinit cerintele profesionale conform normelor de audit emise de Camera, aceasta va sesiza autoritatea statului la care se depun situatiile financiare ale entitatii economice respective si va lua masuri disciplinare impotriva auditorului financiar respectiv.
    (2) In situatia in care autoritatea de stat prevazuta la alin. (1) solicita efectuarea unui al doilea audit, entitatea economica va lua masurile necesare pentru a se conforma in cel mai scurt timp, dar inlauntrul unui termen ce nu va depasi 6 luni de la data primirii de catre entitatea economica a comunicarii scrise.

    CAP. 5
    Independenta si integritate profesionala

    Art. 18
    Profesia de auditor financiar poate fi exercitata numai de persoanele care indeplinesc conditiile de independenta prevazute in Regulamentul de organizare si functionare a Camerei.
    Art. 19
    (1) Persoanele carora li s-a atribuit calitatea de membru persoana activa a Camerei nu pot angaja sau desfasura activitati care prejudiciaza ori care pot prejudicia integritatea, obiectivitatea, independenta sau reputatia profesionala, astfel cum acestea sunt definite in Codul privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar.
    (2) Integritatea, obiectivitatea sau independenta profesionala nu este afectata daca auditorul financiar isi exercita profesia la doua sau mai multe entitati economice in acelasi timp, in conditiile in care sunt respectate prevederile prezentei ordonante de urgenta si ale codului mentionat la alin. (1).

    CAP. 6
    Auditul intern

    Art. 20
    Incepand cu exercitiul financiar al anului 2001 entitatile economice ale caror situatii financiare sunt supuse auditului financiar sunt obligate sa organizeze si sa asigure exercitarea activitatii profesionale de audit intern, potrivit normelor legale in vigoare.
    Art. 21
    Auditul intern reprezinta activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatilor entitatii economice in scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a acestuia.
    Art. 22
    Auditul intern are drept obiective:
    a) verificarea conformitatii activitatilor din entitatea economica auditata cu politicile, programele si managementul acestuia, in conformitate cu prevederile legale;
    b) evaluarea gradului de adecvare si aplicare a controalelor financiare si nefinanciare dispuse si efectuate de catre conducerea unitatii in scopul cresterii eficientei activitatii entitatii economice;
    c) evaluarea gradului de adecvare a datelor/informatiilor financiare si nefinanciare destinate conducerii pentru cunoasterea realitatii din entitatea economica;
    d) protejarea elementelor patrimoniale bilantiere si extrabilantiere si identificarea metodelor de prevenire a fraudelor si pierderilor de orice fel.
    Art. 23
    Responsabilii pentru organizarea activitatii de audit intern, coordonarea lucrarilor/angajamentelor si semnarea rapoartelor de audit intern trebuie sa aiba calitatea de auditor financiar.
    Art. 24
    Auditorii financiari efectueaza, cu ocazia planificarii si exercitarii independente a profesiei de auditor financiar, evaluarea functiei de audit intern atat sub aspectul gradului de adecvare a ariei de cuprindere a programelor conexe aplicate, cat si a performantelor acestuia, pentru a determina masura in care se pot baza pe rezultatele auditului intern in desfasurarea activitatii lor de audit financiar.
    Art. 25
    Camera elaboreaza norme de audit intern aliniate la standardele internationale in domeniu.

    CAP. 7
    Rolul, atributiile si drepturile autoritatii de stat

    Art. 26
    Activitatea Camerei se desfasoara sub supravegherea autoritatii de stat, reprezentata de Ministerul Finantelor Publice.
    Art. 27
    Autoritatea de stat va urmari permanent ca reglementarile emise de Camera si deciziile luate de organele de conducere ale acesteia sa nu contravina reglementarilor legale.
    Art. 28
    In cazul in care autoritatea de stat constata ca nu sunt respectate conditiile si obligatiile prevazute de lege, aceasta va lua masurile legale ce se impun.
    Art. 29
    (1) Categoriile de entitati economice ale caror situatii financiare vor fi auditate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta se stabilesc de catre Ministerul Finantelor Publice in acord cu Programul de implementare a Reglementarilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate.
    (2) La entitatile economice care aplica reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate auditul financiar se efectueaza potrivit prezentei ordonante de urgenta.
    (3) Entitatile economice care nu au obligatia, potrivit legii, sa aplice Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a 78/660 CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate pot opta pentru auditarea situatiilor financiare in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
    Art. 30
    Ministerul Finantelor Publice va elabora, cu consultarea prealabila a Camerei, si va promova spre adoptare proiecte de acte normative pentru completarea si/sau modificarea prezentei ordonante de urgenta, in functie de modificarea si/sau de completarea Directivei a VIII-a 84/653 CEE.

    CAP. 8
    Registrul auditorilor financiari

    Art. 31
    (1) Auditorii financiari activi si nonactivi, persoane fizice si juridice, vor fi inscrisi in Registrul auditorilor financiari, care va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va fi actualizat anual cu modificarile intervenite.
    (2) In Registrul auditorilor financiari vor fi mentionate cel putin urmatoarele informatii:
    a) pentru persoanele fizice: numele, prenumele, adresa, numarul de telefon si numarul carnetului de auditor financiar;
    b) pentru persoanele juridice: denumirea societatii, adresa sediului social, numarul de telefon si numarul autorizatiei de functionare.
    (3) Pentru fiecare societate de audit financiar se vor mentiona in plus urmatoarele:
    a) numele, prenumele, adresa si numarul de telefon ale persoanelor fizice care efectueaza auditul financiar in numele si in contul societatilor de audit financiar;
    b) numele, prenumele, adresa si numarul de telefon ale asociatilor sau ale actionarilor;
    c) numele, prenumele, adresa si numarul de telefon ale membrilor consiliului de administratie.

    CAP. 9
    Sanctiuni

    Art. 32
    Incalcarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta atrage, dupa caz, raspunderea administrativa, disciplinara, civila sau penala.
    Art. 33
    (1) Auditorii financiari persoane juridice raspund, potrivit legii, in calitatea lor de membri ai Camerei, daca unul dintre asociati, administratori sau angajati, care nu are calitatea de auditor, va interveni in exercitarea independenta a profesiei de auditor financiar astfel incat sa prejudicieze independenta persoanelor fizice care desfasoara aceasta activitate in numele persoanei juridice.
    (2) Prevederile prezentului capitol se aplica si persoanelor fizice care sunt membre ale Camerei si care desfasoara activitatea de auditor financiar in numele unor auditori financiari persoane juridice.
    (3) In masura in care nu sunt infractiuni, faptele prevazute la alin. (1) si (2) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 10 si 25 milioane lei. Constatarea contraventiei se face de persoane anume imputernicite de Consiliul Camerei.

    CAP. 10
    Dispozitii tranzitorii

    Art. 34
    (1) Prin ordin al ministrului finantelor publice se stabileste un comitet provizoriu format din 9 membri.
    (2) Pe parcursul perioadei tranzitorii, care se intinde pana la primele alegeri ale conducerii Camerei, Comitetul provizoriu indeplineste atributiile Camerei prevazute la art. 5 alin. (3). Regulamentul de organizare si functionare a Camerei prevazut la art. 5 alin. (3) se aproba prin hotarare a Guvernului.
    (3) Comitetul provizoriu va functiona pana la primele alegeri ale conducerii Camerei.
    (4) Primele alegeri ale conducerii Camerei se organizeaza in termen de 3 luni de la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei, potrivit regulilor prevazute de acesta.
    Art. 35
    (1) La constituire Camera va fi alcatuita din persoanele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii si care vor dobandi calitatea de membru provizoriu:
    a) detin calitatea de expert contabil de cel putin 4 ani si au studii superioare economice;
    b) sunt cenzori la societati comerciale in baza Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la banci, societati de asigurare si reasigurare, in baza unor legi speciale, daca au exercitat aceasta calitate o perioada de 3 ani din ultimii 5 ani;
    c) se bucura de o reputatie profesionala nestirbita.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), la constituire pot fi acceptate in Camera si persoane cu studii economice superioare de specialitate, care au exercitat timp de 15 ani activitati profesionale si stiintifice ce le-au permis acumularea unei experiente deosebit de valoroase in domeniu.
    Art. 36
    In vederea sustinerii examenului de aptitudini profesionale de catre membrii provizorii, Comitetul provizoriu va organiza si va asigura desfasurarea corespunzatoare a acestuia.
    Art. 37
    In corelare cu Programul national de pregatire a auditorilor financiari, cu cel de elaborare a normelor, regulilor si procedurilor nationale armonizate cu cele europene si internationale in domeniu, precum si cu implementarea programului de dezvoltare a sistemului contabil romanesc, Comitetul provizoriu poate aproba, pe o perioada de cel mult 2 ani de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, exercitarea temporara a calitatii de auditor financiar anumitor persoane fizice sau juridice, pe baza criteriilor si a cerintelor stabilite in Regulamentul de organizare si functionare a Camerei.

    CAP. 11
    Dispozitii finale

    Art. 38
    Auditarea societatilor cotate pe pietele secundare de valori mobiliare se efectueaza numai de auditori financiari.
    Art. 39
    (1) Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga prevederile art. 6 lit. c), referitoare la auditul financiar contabil, din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitatii de expertiza contabila si a contabililor autorizati, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 243 din 30 august 1994, aprobata prin Legea nr. 42/1995, cu modificarile ulterioare.
    (2) Prevederile art. 154 - 161 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la cenzori, nu sunt aplicabile societatilor comerciale care aplica Reglementarile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate.

    NOTA:
    Reproducem mai jos textul art. II din Ordonanta Guvernului nr. 67/2002, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 12/2003, care nu a fost inclus in forma republicabila:
    "Art. 2
    Responsabilii pentru organizarea activitatii de audit intern care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, nu au calitatea de auditor financiar pot indeplini in continuare aceste atributii, timp de cel mult 4 ani, perioada in care pot obtine calitatea de auditor financiar, in conditiile legii."SmartCity5

COMENTARII la OUG 75/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 75 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 75/1999
Legea 149 2013
Hotărârea 44 2005
pentru aprobarea Normelor privind stabilirea numarului mediu minim de ore pentru finalizarea unei misiuni de audit financiar
Hotărârea 39 2005
pentru aprobarea Normelor privind perioada de pregatire profesionala practica a stagiarilor in activitatea de audit financiar
Hotărârea 40 2005
pentru aprobarea Normelor privind controlul calitatii activitatii de audit aferent angajamentelor de asigurare
Hotărârea 36 2004
privind asimilarea Standardelor Internationale de Audit Intern, editia 2004, elaborate si publicate de Institutul Auditorilor Interni, inclusiv a Cadrului General al Standardelor Internationale de Audit Intern
Hotărârea 30 2004
pentru adoptarea Codului privind conduita etica si profesionala in domeniul auditului financiar, elaborat de Federatia Internationala a Contabililor (IFAC), editia 2003
Hotărârea 28 2004
privind cotizatiile si tarifele pentru auditorii financiari si stagiarii in activitatea de audit financiar
Hotărârea 983 2004
pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din Romania
Hotărârea 27 2004
privind aprobarea Registrului Auditorilor Financiari din Romania
Ordonanţa 37 2004
pentru modificarea si completarea reglementarilor privind auditul intern
Ordonanţa 67 2002
pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu