E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.107 din 11.12.2013

pentru stabilirea unor măsuri bugetare
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 782 din 13 decembrie 2013SmartCity1

Luând în considerare faptul că la data de 31 ianuarie 2014 orice schemă de ajutor aplicată aeroporturilor regionale din România trebuie să respecte prevederile Deciziei Comisiei 2012/21/UE din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensaţii pentru obligaţia de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea unui serviciu de interes economic general,sesizând că prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 78/2013, contravin în parte cerinţelor din Decizia Comisiei 2012/21/UE,dată fiind necesitatea asigurării cadrului legal care să permită suplimentarea surselor de finanţare a obiectivelor de investiţii aferente domeniului public aflat în administrarea regiilor autonome aeroportuare de interes local, având în vedere importanţa acestora la asigurarea dezvoltării regiunilor deservite,constatând că procesul de absorbţie a fondurilor europene alocate dezvoltării şi modernizării infrastructurii de transport aerian în România trebuie dublat şi de creşterea capacităţii statului român de a asigura cofinanţarea acestor proiecte,având în vedere necesitatea adoptării de urgenţă a unor măsuri legislative care să asigure respectarea de către România a obligaţiilor ce revin statelor membre ale Uniunii Europene prevăzute în Decizia Comisiei 2012/21/UE,având în atenţie faptul că neadoptarea actului normativ poate atrage încălcarea obligaţiilor ce rezultă pentru România din calitatea de stat membru al Uniunii Europene în ceea ce priveşte finanţarea aeroporturilor regionale,având în vedere volumul mare al plăţilor restante înregistrate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări,necesitatea deblocării activităţii furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au de recuperat de la autorităţile administraţiei publice locale sume ce reprezintă plăţi restante,prevederile acordului stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional referitoare la reducerea arieratelor unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale,având în vedere că suma reprezentând valoarea TVA pentru achiziţiile aferente programului finanţat de Fondul global de combatere a HIV/SIDA, tuberculozei şi malariei în România - Runda a 6-a va fi utilizată integral pentru achiziţionarea şi distribuţia de medicamente pentru pacienţii cu tuberculoză multidrog rezistentă (MDR-TB), iar neacordarea acesteia în regim de urgenţă conduce la imposibilitatea finalizării proiectului la termenul stabilit (septembrie 2014), întrucât procedura între transmiterea comenzii de medicamente, plata şi livrarea medicamentelor în ţară durează minimum 6 luni,constatând că procesul de absorbţie a fondurilor europene este afectat în mod negativ din cauza nivelului scăzut de salarizare a personalului din cadrul autorităţilor de management,având în vedere:

prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finanţarea politicii agricole comune, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 209 din 11 august 2005, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 277 din 21 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 368 din 23 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 248 din 16 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2008) 3.831 din 16 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, Regulamentului (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit;

urgenţa adoptării prezentului act normativ constă în evitarea pierderii finanţării europene prin dezangajarea alocării aferente măsurilor din PNDR, în contextul finalizării perioadei de programare 2007-2013 când nu se mai pot încheia contracte noi cu finanţare nerambursabilă europeană în situaţia angajării totale a alocării financiare aferente măsurilor din PNDR, iar sumele care ar putea rezulta din rezilierea contractelor de finanţare din motivul imposibilităţii suportării de către beneficiarii proiectelor depuse pe măsurile din PNDR care au deja obligaţia asigurării cofinanţării acestora şi a efortului financiar suplimentar rezultat din acoperirea tuturor cheltuielilor, inclusiv a TVA-ului, nu mai pot fi realocate pentru finanţarea unor noi contracte;

neadoptarea proiectului de act normativ în regim de urgenţă poate avea drept consecinţă creşterea ratei de rezilieri a proiectelor din PNDR; astfel dintr-un număr de 1.983 de contracte de finanţare încheiate cu beneficiari publici, care înseamnă tot atâtea primării, aproximativ 366 dintre acestea, cu o valoare contractată de 2.332.130.642 lei, se vor rezilia, cu consecinţe nefavorabile atât în plan financiar, pentru beneficiarii aflaţi în această situaţie ce trebuie să returneze întregul sprijin financiar acordat, în plan social, prin pierderea locurilor de muncă create sau propuse a fi realizate prin proiect, precum şi pierderea finanţării europene reprezentate de sumele provenite din rezilieri, respectiv cca 1.280.289.164 lei;

neadoptarea proiectului de act normativ în regim de urgenţă poate avea drept consecinţă creşterea ratei de rezilieri a proiectelor din Programul operaţional pentru pescuit (POP), cu consecinţe nefavorabile atât în plan financiar pentru beneficiarii aflaţi în această situaţie care trebuie să returneze întregul sprijin financiar acordat, în plan social prin pierderea locurilor de muncă create sau propuse a fi realizate prin proiecte, precum şi pierderea finanţării europene reprezentate de sumele provenite din rezilieri. Totodată, prin adoptarea prezentului act normativ ar creşte gradul de absorbţie din cadrul FEP, limitând dezangajările. Astfel, dintr-un număr de 197 de proiecte cu o valoare totală de 33,5 milioane euro, din care 132 proiecte de investiţii cu o valoare de 27 milioane euro depuse până în prezent la Grupurile de acţiune locală pentru pescuit (FLAG), prin utilizarea instrumentului financiar - schema de garantare din cadrul măsurii 2.4 Inginerie financiară din POP se va susţine implementarea accelerată a proiectelor selectate de către FLAG-uri, cât şi a celor ce urmează a fi depuse în vederea selectării, în considerarea faptului că aspectele mai sus menţionate constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 460 din 30 iunie 2011, aprobată cu modificări prin Legea nr. 78/2013, se modifică după cum urmează: 1 . Articolele 1, 2 și 3 vor avea următorul cuprins: Articolul 1Cheltuielile de investiţii ale regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, aferente suprafeţelor de mişcare aeronave - piste, căi de rulare, platforme -, precum şi echipamentelor conexe acestora, aflate în administrarea regiilor autonome aeroportuare, se pot finanţa şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, ca transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sub autoritatea cărora funcţionează regiile autonome aeroportuare, precum şi din fonduri europene. Articolul 2Finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, de la bugetul local, din fonduri europene şi de la bugetul de stat pentru cheltuielile prevăzute la art. 1 se face cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat. Articolul 3Regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, li se poate încredinţa, prin hotărâre a consiliului judeţean, prestarea unui serviciu de interes economic general şi, de asemenea, li se poate impune o obligaţie de serviciu public în condiţiile îndeplinirii cerinţelor specifice din Decizia Comisiei 2012/21/UE din 20 decembrie 2011 privind aplicarea articolului 106 alineatul (2) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de stat sub formă de compensaţii pentru obligaţia de serviciu public acordate anumitor întreprinderi cărora le-a fost încredinţată prestarea unui serviciu de interes economic general, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 7 din 11 ianuarie 2012. 2. Articolele 5 şi 6 vor avea următorul cuprins: Articolul 5Hotărârea consiliului judeţean prin care se încredinţează prestarea serviciului de interes economic general trebuie să conţină obligatoriu următoarele elemente: a)datele de identificare ale regiei autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, inclusiv teritoriul în cauză; b)conţinutul şi durata obligaţiilor de serviciu public; c)natura drepturilor exclusive sau speciale acordate de către autoritatea care acordă aceste drepturi; d)o descriere a mecanismului de compensare şi a parametrilor aplicaţi pentru calculul, controlul şi reexaminarea compensaţiei; e)modalităţile de evitare a supracompensării şi de recuperare a eventualelor supracompensaţii; f)o trimitere la Decizia Comisiei 2012/21/UE din 20 decembrie 2011. Articolul 6Calculul compensaţiei pentru ducerea la îndeplinire de către regie a obligaţiei de serviciu public se face în conformitate cu Decizia Comisiei 2012/21/UE. 3. Anexa se abrogă. Articolul II(1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la 31 decembrie 2014, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, aprobată cu modificări prin Legea nr. 78/2013, prin majorarea transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale, prevăzute în bugetul Ministerului Transporturilor la o poziţie distinctă.
(2) Ministerul Transporturilor repartizează sumele aprobate potrivit alin. (1) către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale potrivit notelor de fundamentare şi a deconturilor justificative a sumelor reprezentând cheltuielile de investiţii solicitate/acordate avizate şi însuşite de aceştia.(3) Răspunderea pentru modul de utilizare a sumelor astfel primite o deţine regia autonomă aeroportuară, precum şi unitatea administrativ-teritorială sub autoritatea căreia funcţionează respectiva regie. Articolul IIIDupă alineatul (1) al articolului 16 din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013, se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
(2) Prin derogare de la prevederile
art. 6 lit. a) şi c) şi art. 18 alin. (3) şi (4) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, precum şi ale art. 3 alin. (5) din Legea nr. 4/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar, prin alocarea sumelor potrivit alin. (1) pot fi majorate şi cheltuielile de personal. Articolul IVAlineatele (1) , (4) , (5) şi (6) ale articolului 37 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 1 noiembrie 2013, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale aprobate potrivit prevederilor
art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013, cu modificările ulterioare, rămase nerepartizate, se alocă, pe judeţe şi municipiul Bucureşti, în scopul achitării plăţilor restante înregistrate, la data de 29 noiembrie 2013, în contabilitatea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, ori faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale......... ................ ................ ................ ................ ........ .........(4) Sumele repartizate potrivit alin. (1) se utilizează exclusiv pentru:a)stingerea obligaţiilor fiscale restante, la data de 29 noiembrie 2013, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări ai unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale; b)stingerea obligaţiilor fiscale restante, la data de 29 noiembrie 2013, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale. (5) În scopul alocării sumelor în condiţiile alin. (1), unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot depune până la data de 17 decembrie 2013, la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice cereri scrise însoţite de documentele prevăzute la art. 64 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013, cu modificările ulterioare.
(6) Repartizarea pe judeţe şi municipiul Bucureşti, alocarea şi utilizarea sumelor prevăzute la alin. (1) se efectuează conform mecanismului stabilit la
art. 64 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013, cu modificările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2013. Articolul VAlineatul (4) al articolului II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 19 februarie 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 195/2013, se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Reprezentarea Ministerului Fondurilor Europene în litigiile de pe rolul instanţelor judecătoreşti sau arbitrale din România, care au ca obiect sume reprezentând finanţarea nerambursabilă din partea Uniunii Europene ori din partea altor donatori internaţionali şi în care Ministerul Fondurilor Europene are calitatea de parte, reprezentarea Ministerului Fondurilor Europene se realizează prin intermediul Ministerului Finanţelor Publice, cu excepţia situaţiilor în care reprezentarea se asigură prin servicii de specialitate contractate de Ministerul Fondurilor Europene şi decontate din fonduri europene nerambursabile, în condiţiile legii. Articolul VIDosarele cu obiectul prevăzut la
art. II alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 195/2013, aflate în instrumentarea Ministerului Fondurilor Europene la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se predau Ministerului Finanţelor Publice pe bază de protocol până cel târziu la data de 15 ianuarie 2014. Articolul VII (1) Începând cu 1 ianuarie 2014, prin derogare de la prevederile cap. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, salarizarea personalului din structurile cu rol de autoritate de management pentru Programul operaţional sectorial Creşterea competitivităţii economice, Programul operaţional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, Programul operaţional Mediu, Programul operaţional Transport, Programul operaţional Dezvoltarea capacităţii administrative şi Programul operaţional pentru pescuit se stabileşte la nivelul de salarizare aferent funcţiilor din cadrul Ministerului Fondurilor Europene.
(2) Asimilarea funcţiilor şi salariilor din structurile cu rol de autoritate de management prevăzute la alin. (1), cu funcţiile şi nivelul de salarizare al acestora din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, precum şi stabilirea nivelului concret al drepturilor salariale se fac prin ordin comun al Ministerului Fondurilor Europene şi al ordonatorilor principali de credite ai structurilor cu rol de autoritate de management.(3) În aplicarea prevederilor prezentului articol Ministerul Fondurilor Europene poate emite instrucţiuni de aplicare. Articolul VIIIPentru personalul din Ministerul Educaţiei Naţionale, din entităţile aflate în subordinea acestuia şi din serviciile deconcentrate care gestionează fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile ori nerambursabile, majorarea salarială acordată conform prevederilor
Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, sau a prevederilor art. 34 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, se aplică la salariul de bază stabilit pentru personalul din aparatul propriu, din entităţile aflate în subordinea acestuia şi din serviciile deconcentrate încadrat pe funcţii similare unde acesta îşi desfăşoară activitatea. Articolul IX (1) Se aprobă plata de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii a sumei de 1.945 mii lei, reprezentând echivalentul în lei a 437.079 euro, necesară acoperirii plăţii TVA aferentă bunurilor şi serviciilor achiziţionate din ţară sau importate care fac obiectul programului privind combaterea tuberculozei în România, cu finanţare nerambursabilă de la Fondul global de combatere a HIV/SIDA, tuberculozei şi malariei, în cadrul Rundei a 6-a de finanţare.(2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă derulării fazei a treia a programului în perioada 1 octombrie 2012- 30 septembrie 2014 şi se suportă din bugetul de stat pe anul 2014.(3) Eventualele diferenţe de curs valutar se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii.(4) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică pentru Programul „Lărgirea controlului tuberculozei prin concentrarea asupra grupurilor populaţionale sărace şi vulnerabile“, finanţat prin Acordul de finanţare ROM-607-G04-T, semnat la data de 24 septembrie 2007 între Fundaţia Romanian Angel Appeal, în calitate de primitor principal, şi Fondul global de combatere HIV/SIDA, tuberculozei şi malariei, prelungit prin Amendamentul nr. 4, semnat la data de 22 octombrie 2009, şi prin Amendamentul nr. 8, semnat la data de 28 ianuarie 2013, până la finalizarea acestuia.(5) Programul prevăzut la alin. (4) este implementat de Fundaţia Romanian Angel Appeal şi de autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, unităţi subordonate, în coordonarea acestora, organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică sau organisme neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridică.(6) Documentele justificative pentru TVA aferentă bunurilor şi serviciilor prevăzute la alin. (1) achiziţionate din ţară sau importate în nume propriu ori de autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, unităţi subordonate, în coordonarea acestora, organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică sau organisme neguvernamentale nonprofit, cu personalitate juridică, se depun trimestrial la Ministerul Sănătăţii de către Fundaţia Romanian Angel Appeal.(7) Decontarea sumelor către Fundaţia Romanian Angel Appeal se face de către Ministerul Sănătăţii pe baza documentaţiei depuse, în termen de 30 de zile de la finele fiecărui trimestru, potrivit Metodologiei de rambursare aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 2.008/2008 privind aprobarea Metodologiei de rambursare de către Ministerul Sănătăţii Publice a sumelor aferente TVA pentru bunurile şi serviciile achiziţionate în cadrul programelor privind combaterea HIV/SIDA şi tuberculozei în România, finanţate din fonduri nerambursabile.
(8) Documentele justificative pentru TVA aferentă bunurilor şi serviciilor achiziţionate până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se depun până la finele anului 2013 şi se decontează din bugetul de stat pe anul 2014, prin bugetul Ministerului Sănătăţii. Articolul XPrin derogare de la prevederile
art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 223 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2013, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi alocate sume Ministerului Educaţiei Naţionale pentru instituţiile de învăţământ universitar de stat pentru plata titlurilor executorii având ca obiect drepturi salariale. Articolul XIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit şi Fondul european pentru garantare agricolă prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 25 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 181, cu următorul cuprins: Articolul 181 (1) După efectuarea verificărilor ultimei cereri de plată, APDRP virează beneficiarului care are calitatea de ordonator de credite al bugetului local contravaloarea taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor declarate eligibile, într-un cont de disponibil distinct, deschis pe numele acestui beneficiar la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului.(2) În ziua următoare efectuării virării, APDRP va transmite beneficiarului care are calitatea de ordonator de credite al bugetului local o notificare, conform modelului aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ce va cuprinde cel puţin următoarele elemente:a)numărul, data şi valoarea facturii/facturilor care fac obiectul ultimei cereri de plată; b)codul de identificare fiscală şi denumirea furnizorilor de bunuri/prestatorilor de servicii/executanţilor de lucrări, emitenţi ai facturilor prevăzute la lit. a); c)valorile taxei pe valoarea adăugată aferente atât cheltuielilor declarate eligibile, cât şi cheltuielilor declarate neeligibile pentru care trebuie prezentate ordinele de plată. (3) O copie a notificării transmise beneficiarului care are calitatea de ordonator de credite al bugetului local împreună cu ordinele de plată se depun de către acesta la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care îşi are deschis contul distinct, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la încasarea sumelor în contul respectiv.(4) În situaţia în care pentru plăţile care urmează a fi efectuate din sumele încasate potrivit prevederilor alin. (1) nu au fost aprobate credite în bugetele locale, ordonatorii de credite au obligaţia de a majora bugetele locale cu sumele respective, în condiţiile art. 82 din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare. În aceleaşi condiţii vor fi majorate şi bugetele instituţiilor publice locale, după caz, finanţate în condiţiile art. 67 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Beneficiarii care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local prezintă la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului, pentru fiecare factură în parte, ordine de plată, întocmite distinct pe fiecare element prevăzut la alin. (2) lit. b) şi c). La rubrica «Reprezentând» din ordinele de plată se vor înscrie obligatoriu informaţii legate de numărul şi data facturii care se achită.(6) La primirea ordinelor de plată prevăzute la alin. (5), unităţile Trezoreriei Statului verifică:a)încadrarea în prevederile bugetare aprobate; b)existenţa creditelor bugetare deschise, dacă este cazul; c)concordanţa dintre denumirea furnizorului/codul de identificare fiscală şi suma înscrisă în notificare cu datele din ordinele de plată depuse de beneficiari pentru documentele justificative de tip factură; d)concordanţa dintre numărul şi data facturii, înscrise în notificare, cu cele înscrise în rubrica «Reprezentând» din ordinul de plată; e)dacă suma din ordinele de plată întocmite potrivit alin. (5) este egală cu suma înscrisă în notificare, potrivit detalierilor prevăzute la alin. (3), pentru fiecare factură în parte; f)dacă suma totală a ordinelor de plată este egală cu suma totală din notificarea prevăzută la alin. (3). (7) După efectuarea verificărilor prevăzute la alin. (6), unităţile Trezoreriei Statului virează suma totală primită de la APDRP din contul deschis potrivit alin. (1) în contul de venituri al bugetului local «Sume primite în cadrul mecanismului de finanţare din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat aferent FEADR» sau, după caz, în contul propriu de disponibilităţi al instituţiilor publice locale finanţate în condiţiile
art. 67 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi cel al instituţiilor publice finanţate în condiţiile art. 62 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(8) Operaţiunile prevăzute la alin. (6) se efectuează la nivelul unităţilor Trezoreriei Statului în aceeaşi zi în care s-au primit ordinele de plată de la beneficiarul care are calitatea de ordonator de credite al bugetului local.(9) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea notificării prevăzute la alin. (2), beneficiarul depune la APDRP, în copie, ordinele de plată şi extrasele de cont aferente ca dovadă de achitare a taxei pe valoarea adăugată aferente atât cheltuielilor declarate eligibile, cât şi cheltuielilor declarate neeligibile.(10) În cazul în care beneficiarii sumelor nu depun ordinele de plată prevăzute la alin. (5) pentru toată suma prevăzută în notificare, în termenul prevăzut la alin. (9), sau nu respectă condiţiile prevăzute la alin. (6), unităţile Trezoreriei Statului restituie integral în conturile APDRP sumele primite de acestea.(11) În situaţia în care beneficiarii, care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului local, finanţaţi conform
art. 67 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, nu respectă prevederile alin. (9), APDRP solicită în scris Ministerului Finanţelor Publice sistarea alimentării atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrare. Alocarea şi utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit şi a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale care au fost sistate în condiţiile altor acte normative se menţin.
(12) La primirea documentelor prevăzute la alin. (9), APDRP comunică în scris Ministerului Finanţelor Publice, care dispune încetarea restricţiilor prevăzute la alin. (11).(13) Sumele prevăzute la alin. (1) virate beneficiarilor care au calitatea de ordonator de credite al bugetului local nu pot fi utilizate pentru o altă destinaţie decât cea pentru care au fost acordate.(14) Beneficiarii sunt responsabili de utilizarea sumelor potrivit destinaţiilor, precum şi de restituirea fondurilor virate în cazul în care aceştia nu justifică utilizarea lor.(15) Pentru sumele virate şi nejustificate prin ultimele cereri de plată, APDRP notifică beneficiarilor în termen de 5 zile lucrătoare obligaţia restituirii acestora. 2. La articolul 20, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Plata avansului trebuie să fie subordonată constituirii unei garanţii bancare sau a unei garanţii eliberate de fondurile de garantare înregistrate în Registrul special al Băncii Naţionale a României, care corespunde procentului de 110% din suma avansului. Suma avansului este prevăzută în contractul de finanţare încheiat între beneficiar şi agenţia de plată. 3. La articolul 20, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) În conformitate cu prevederile art. 56 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.974/2006 al Comisiei din 15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), cu modificările şi completările ulterioare, cuantumul avansului nu poate depăşi 50% din contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi contribuţia publică naţională. 4. La articolul 221, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:(1) Pentru schema de inginerie financiară, astfel cum este prevăzută la alin. (1) al art. 34 din Regulamentul (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007 de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, gestionarul schemei de inginerie financiară acordă garanţii beneficiarilor, în vederea obţinerii unui credit bancar pentru cofinanţarea proiectelor contractate, pentru măsurile: 1.3 Investiţii la bordul navelor şi selectivitate, 1.4 Pescuitul de coastă la scară redusă, 1.5 Compensaţii socioeconomice pentru managementul flotei de pescuit, 2.1 Acvacultura, 2.2 Pescuit în apele interioare, 2.3 Prelucrarea şi comercializarea peştelui, 3.1 Acţiuni colective, 3.3 Porturi de pescuit, puncte de debarcare şi adăposturi, 4.1 Dezvoltarea zonelor pescăreşti. Articolul XII
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 25 iunie 2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu p. Ministrul delegat pentru buget, Gheorghe Gherghina, secretar de stat Ministrul sănătăţii, Gheorghe-Eugen Nicolăescu p. Ministrul educaţiei naţionale, Gigel Paraschiv, secretar de stat Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică, Mihnea Cosmin Costoiu Ministrul transporturilor, Ramona-Nicole Mănescu Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, Nicolae-Liviu Dragnea Ministrul afacerilor externe, Titus Corlăţean Ministrul fondurilor europene, Eugen Orlando Teodorovici Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Daniel Constantin


SmartCity5

COMENTARII la OUG 107/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 107 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 1475 2004
    Hledali jste možnosti financování nákupu nového domu, výstavby, úvěru na nemovitost, refinancování, konsolidace dluhu, osobního nebo obchodního účelu? Vítejte v budoucnosti! Financování je s námi snadné. Kontaktujte nás, protože nabízíme naši finanční službu za nízkou a dostupnou úrokovou sazbu 3% na dlouhou a krátkou dobu úvěru, se 100% zárukou úvěru, zájemce by nás měl kontaktovat ohledně dalších postupů získávání úvěru prostřednictvím: joshuabenloancompany@aol.com
ANONIM a comentat Decretul 139 2005
    Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția unei noi case, construcție, împrumut imobiliar, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bun venit în viitor! Finanțarea este ușoară cu noi. Contactați-ne, deoarece oferim serviciile noastre financiare la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pentru împrumuturi pe termen lung și scurt, cu împrumut garantat 100%. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumut prin: joshuabenloancompany@aol.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 107/2013
OUG 103 2013
OUG 99 2013
OUG 6 2013
OUG 61 2011
pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local
OUG 74 2009
privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu