E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.99 din 30.10.2013

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 672 din 01 noiembrie 2013SmartCity1

Având în vedere:analiza execuţiei veniturilor bugetare derulată pe parcursul primelor 9 luni ale anului 2013;

reevaluarea principalilor indicatori macroeconomici estimaţi pentru anul 2013, ca urmare a prognozei de toamnă a Comisiei Europene;

asigurarea fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării normale a activităţii acestora până la finele anului;

asigurarea fondurilor necesare desfăşurării normale a activităţii unităţilor administrativ-teritoriale până la finele anului;

prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare,ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecinţe negative următoarele: riscul neasigurării fondurilor necesare unor ordonatori principali de credite în vederea desfăşurării activităţii acestora în bune condiţii până la finele anului;

riscul neasigurării fondurilor necesare desfăşurării normale a activităţii unităţilor administrativ-teritoriale până la finele anului,în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Bugetul de stat pe anul 2013, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 şi 106 bis din 22 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Articolul 2 (1) Influenţele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2013, detaliate pe capitole şi subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.(2) Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2013 pe titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite este prevăzută în anexa nr. 2.(3) Bugetul de stat pe anul 2013 se diminuează la venituri cu suma de 2.909,0 milioane lei şi la cheltuieli cu suma de 1.624,5 milioane lei, iar deficitul se majorează cu suma de 1.284,5 milioane lei. Capitolul IIDispoziţii referitoare la bugetul de stat Articolul 3Se autorizează Curtea de Conturi ca în anexa nr. 3/07/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii“, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“, să majoreze cu suma de 300 mii lei fişa cod obiectiv 2 „Dotări independente“, alineatul 71.01.03 „Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale“ prin diminuarea cu aceeaşi sumă de la fişa cod obiectiv 1021 „Sediul Camerei de Conturi Dolj“, alineatul 71.01.01 „Construcţii“. Articolul 4 (1) Se autorizează Secretariatul General al Guvernului să introducă în anexele la bugetul pe anul 2013 următoarele obiective de investiţii:a)în anexa nr. 3/13/29 „Fişa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiţii“ fişa obiectivului de investiţii în continuare „Construcţie sediu administrativ OCPI Constanţa“ cu suma de 620 mii lei, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“ alineatul 71.01.01 „Construcţii“, sumă ce se asigură prin virări în cadrul bugetului aprobat, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la titlul 71 „Active nefinanciare“; b)în anexa nr. 3/13/29 „Fişa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiţii“ fişa obiectivului de investiţii în continuare „Mansardarea Agenţiei Naţionale Anti-Doping“ cu suma de 600 mii lei, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie“ alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituţii publice“, sumă ce se asigură prin virări în cadrul bugetului aprobat Agenţiei Naţionale Anti-Doping. (2) În bugetul Secretariatului General al Guvernului, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“, titlul 20 „Bunuri şi servicii“ este cuprinsă suma de 5.670 mii lei pentru continuarea de către Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară a proiectului „CESAR - Completarea sprijinului financiar acordat de Uniunea Europeană pentru Restructurarea Agriculturii“.(3) În bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2013, la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“, titlul 55 „Alte transferuri“, alineatul 55.01.12 „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat“ este cuprinsă şi suma de 13.500 mii lei, care va fi utilizată exclusiv pentru plata obligaţiilor pe anul 2013, aferente contractului de leasing ce va fi încheiat de către Secretariatul General al Guvernului, prin Regia Autonomă de Administrare a Patrimoniului Protocolului de Stat, pentru achiziţionarea unei aeronave destinate şi utilizate exclusiv pentru executarea zborurilor speciale.(4) În bugetul Secretariatului General al Guvernului, în anexa nr. 3/13/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2013-2016 - sumele alocate din bugetul de stat“, capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, alineatul 51.01.53 „Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru personalul monahal al cultelor recunoscute“ se suplimentează cu suma de 261 mii lei, cu încadrarea în influenţele aprobate de prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 5Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să majoreze în anexa nr. 3/15/24 „Transferurile de fonduri din bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate de FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare“ creditele de angajament cu suma de 729 mii lei. Articolul 6Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să majoreze creditele de angajament aferente Programului operaţional 08 „Programul IPA de cooperare transfrontalieră România-Serbia“, prevăzut în anexa nr. 3/15/25 „Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare“, cu suma de 1.035 mii lei. Articolul 7Se autorizează Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice să introducă în anexa nr. 3/15/27 „Fişa programului“, la programul cod 528 „Reabilitarea unor blocuri de locuinţe situate în localităţi din zone defavorizate“, capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică“, titlul 55 „Alte transferuri“ credite de angajament şi credite bugetare în sumă de 600 mii lei, prin redistribuire cu aceeaşi sumă de la programul cod 527 „Reabilitare săli de sport“. Articolul 8În bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, influenţa prevăzută la capitolul 70.01 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică“ titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“ pentru Programul Naţional de Dezvoltare Locală este aferentă creditelor bugetare, creditele de angajament prevăzute în bugetul pe programe rămânând nemodificate. Articolul 9Se interzice Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice să dispună executarea de lucrări de investiţii noi sau în continuare în cadrul Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii. Articolul 10Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, în anexa nr. 3/16/05 „Fişa programului finanţat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007“, la programul cod 4091 „Programul de modernizare a administraţiei fiscale - Banca Mondială“, capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“, titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă“, să suplimenteze creditele de angajament pentru anul 2013 cu suma de 7.131 mii lei. Articolul 11(1) Se autorizează Ministerul Justiţiei ca în anexa nr. 3/17/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2013-2016 - sumele alocate din bugetul de stat“, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională“, titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare“, să diminueze alineatul „Finanţare naţională“ cu suma de 657 mii lei şi să suplimenteze alineatul „Finanţarea externă nerambursabilă“ cu suma de 71 mii lei şi alineatul „Cheltuieli neeligibile“ cu suma de 586 mii lei.(2) Se autorizează Ministerul Justiţiei să suplimenteze veniturile proprii în anexa nr. 3/17/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2013-2016 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii“ cu suma de 1.400 mii lei la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi“, astfel: subcapitolul 33.10.05 „Taxe şi alte venituri din învăţământ“, cu suma de 700 mii lei şi subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi“ cu suma de 700 mii lei.(3) Se autorizează Ministerul Justiţiei ca în anexa nr. 3/1702/16 „Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2013-2016 - sume alocate din bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii“ să diminueze la capitolul 61.10 „Ordine publică şi siguranţă naţională“, alineatul 51.01.10 „Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care execută pedepse privative de libertate sau arest preventiv“ cu suma de 700 mii lei.(4) Influenţa în sumă de 49.000 mii lei prevăzută în anexa nr. 2 pentru Ministerul Justiţiei la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“ va fi utilizată pentru Administraţia Naţională a Penitenciarelor astfel: suma de 48.000 mii lei la titlul 10 „Cheltuieli de personal“ şi suma de 1.000 mii lei la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“. Articolul 12 (1) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să diminueze în anexa nr. 3/18/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2013-2016 - sumele alocate din bugetul de stat“, la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, alineatul 51.01.26 „Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului“ cu suma de 60 mii lei.(2) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să introducă în anexa nr. 3/18/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2013-2016 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii“ următoarele modificări:a)suplimentarea la capitolul 16.10 „Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi“, subcapitolul 16.10.03 „Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţă şi autorizaţii de funcţionare“ cu suma de 2.000 mii lei; b)suplimentarea la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi“ cu suma de 1.926 mii lei, din care: suplimentarea la subcapitolul 33.10.05 „Taxe şi alte venituri în învăţământ“ cu suma de 2.009 mii lei şi diminuarea la subcapitolul 33.10.20 „Venituri din cercetare“ cu suma de 83 mii lei; c)diminuarea la capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri“, subcapitolul 39.10.01 „Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice“ cu suma de 2.000 mii lei. (3) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să introducă în anexa nr. 3/18/23 „Fişa proiectului finanţat/propus la finanţare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi altor facilităţi şi instrumente postaderare“ creditele bugetare prevăzute în bugetul de stat la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ şi să introducă credite de angajament în sumă de 49 mii lei. Articolul 13 (1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să diminueze în anexa nr. 3/19/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2013-2016 - sumele alocate din bugetul de stat“, capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, alineatul 51.01.10 „Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane care execută pedepse private de libertate sau arest preventiv“ cu suma de 330 mii lei şi alineatul 51.01.52 „Transferuri din bugetul de stat către fondul de asigurări sociale de sănătate pentru cetăţeni străini aflaţi în centrele de cazare“ cu suma de 90 mii lei.(2) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să diminueze în anexa nr. 3/19/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2013-2016 - sumele alocate din bugetul de stat“, capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, alineatul 51.01.26 „Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului“ cu suma de 600 mii lei.(3) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să suplimenteze veniturile proprii în anexa nr. 3/19/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2013-2016 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii“ la capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri“, subcapitolul 39.10.02 „Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat şi de mobilizare“ cu suma de 38.000 mii lei. Articolul 14În bugetul Ministerul Afacerilor Interne este cuprinsă şi suma de 14.000 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională“, titlul 71 „Active nefinanciare“, care va fi utilizată exclusiv pentru plata taxei pe valoarea adăugată aferentă activităţilor restante ce fac obiectul Primei Anexe Detaliate Extinse (PADEX) a contractului cu EADS Deutschland GmbH. Articolul 15Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice ca, în cadrul influenţelor aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, să efectueze în anexa nr. 3/20/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anul 2013-2016 - sumele alocate din bugetul de stat“, la capitolul 68.01 „Asigurări şi asistenţă socială“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, următoarele diminuări: a)alineatul 51.01.26 „Transferuri privind contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului“ cu suma de 2.000 mii lei; b)alineatul 51.01.31 „Transferuri privind contribuţii de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social“ cu suma de 2.500 mii lei; c)alineatul 51.01.54 „Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale destinate finanţării unor programe de interes naţional“ cu suma de 201 mii lei; d)alineatul 51.02.31 „Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor în cadrul programelor de interes naţional“ cu suma de 2.965 mii lei; e)alineatul 51.02.32 „Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru finanţarea investiţiilor pentru instituţii publice de asistenţă socială şi unităţi de asistenţă medico-sociale“ cu suma de 18.000 mii lei. Articolul 16Se autorizează Ministerul Tineretului şi Sportului ca, în funcţie de situaţiile specifice apărute, să introducă capitole şi subcapitole de venituri în anexa nr. 3/21/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2013-2016 - sumele alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii“. Articolul 17Suma aprobată în bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 2013, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, alineatul 51.01.55 „Întreţinerea infrastructurii feroviare publice“, va fi utilizată cu prioritate pentru plata obligaţiilor către bugetul general consolidat, fondul de risc şi a ratei de capital, dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente împrumutului, contractat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2012 pentru aprobarea Acordului de garanţie dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 28 noiembrie 2012, privind garantarea în proporţie de 100% a obligaţiilor aferente Acordului de împrumut (Restructurarea financiară a Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A.) dintre Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în valoare de până la 175.000.000 euro, aprobată prin Legea nr. 93/2013. Articolul 18 (1) Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. va utiliza suma primită de la Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători“ - S.A., prevăzută la art. 43 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, după cum urmează:a)suma de 92.295.024,78 lei va fi virată în termen de două zile lucrătoare de la încasare în contul deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti pe numele S.C. E.ON Gaz Distribuţie - S.A.; b)diferenţa dintre suma neutilizată la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă din cea prevăzută la art. 43 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 şi suma prevăzută la lit. a), pentru achitarea obligaţiilor către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, inclusiv pentru achitarea obligaţiilor restante ale filialelor proprii care înregistrează restanţe la aceste bugete.
(2) Suma prevăzută la alin. (1) lit. a) va fi virată de Ministerul Transporturilor, în termen de 30 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, într-un cont distinct deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti pe numele Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători“ - S.A., în condiţiile prevăzute la alin. (4).(3) Suma încasată conform alin. (2) se virează de către Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători“ - S.A., în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la încasare, în vederea acoperirii obligaţiilor de plată restante către Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., în conturi de disponibil la Trezoreria Municipiului Bucureşti deschise distinct pentru suma prevăzută la alin. (1) lit. a).(4) Suma prevăzută la alin. (1) lit. a) se virează Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. numai după preluarea prin contract de cesiune de creanţă de către S.C. E.ON Gaz Distribuţie - S.A., în calitate de cesionar, a creanţei asupra Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A., în valoare de 92.295.024,78 lei, de la S.C. E.ON Energie România - S.A., în calitate de cedent.(5) În termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data primirii sumei prevăzute la alin. (1) lit. a) în contul deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti pe numele S.C. E.ON Gaz Distribuţie - S.A., S.C. E.ON Gaz Distribuţie - S.A.:a)poate hotărî în adunarea generală ordinară a acţionarilor repartizarea de dividende din sumele proprii ale acestei societăţi, reprezentând profit nedistribuit rămas la dispoziţia acţionarilor, către acţionarii acestei societăţi comerciale, inclusiv către Ministerul Economiei. Dividendele repartizate către Ministerul Economiei proporţional cu participaţia acestuia în S.C. E.ON Gaz Distribuţie - S.A. sunt în sumă de 92.295.024,78 lei, aferentă profitului nedistribuit la dispoziţia acţionarilor S.C. E.ON Gaz Distribuţie - S.A.; b)sub rezerva aprobării de către adunarea generală ordinară a acţionarilor, menţionată la lit. a), efectuează plata din fonduri proprii a dividendelor cuvenite Ministerului Economiei, în sumă de 92.295.024,78 lei, într-un cont special distinct deschis pe numele acestuia la Trezoreria Municipiului Bucureşti. (6) Sumele încasate conform alin. (4) în contul S.C. E.ON Gaz Distribuţie - S.A. vor rămâne blocate, până la încasarea în contul Ministerului Economiei, a sumei prevăzute la alin. (5) lit. b) şi prezentarea către Trezoreria Municipiului Bucureşti de către S.C. E.ON Gaz Distribuţie - S.A. a următoarelor documente:a)copia hotărârii adunării generale ordinare a acţionarilor săi, la care se face referire în alin. (5) lit. a); b)copia ordinului de plată vizat de bancă privind transferul dividendelor repartizate Ministerului Economiei, conform alin. (5) lit. b). (7) Trezoreria Municipiului Bucureşti are obligaţia de a transmite o notificare scrisă Ministerului Economiei şi S.C. E.ON Gaz Distribuţie - S.A., confirmând încasarea în contul Ministerului Economiei a sumelor prevăzute la alin. (5) lit. b), în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data încasării.(8) În condiţiile încasării în contul Ministerului Economiei a sumelor prevăzute la alin. (5) lit. b), la data prezentării de către S.C. E.ON Gaz Distribuţie - S.A. a documentelor prevăzute la alin. (6) lit. a) şi b), Trezoreria Municipiului Bucureşti are obligaţia de a proceda la deblocarea sumelor încasate conform alin. (1) lit. a) în contul S.C. E.ON Gaz Distribuţie - S.A., această societate putând dispune liber de suma respectivă.(9) Sumele încasate potrivit alin. (5) lit. b) în contul Ministerului Economiei deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti rămân blocate până la prezentarea către Trezoreria Municipiului Bucureşti de către S.C. E.ON Gaz Distribuţie - S.A. a documentelor menţionate la alin. (6) lit. a) şi b), urmând a fi eliberate şi transferate către bugetul de stat de către titularul contului la data prezentării către Trezoreria Municipiului Bucureşti a acestor documente de către S.C. E.ON Gaz Distribuţie - S.A.(10) În situaţia în care oricare dintre condiţiile prevăzute la alin. (6) lit. a) şi b) nu sunt îndeplinite cel mai târziu în termen de 45 de zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Trezoreria Municipiului Bucureşti restituie sumele virate conform alin. (1) lit. a), în contul de venituri al bugetului de stat „Alte venituri“.(11) Cu excepţia cazului prevăzut la alin. (10), Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.“ - S.A. operează în contabilitatea proprie diminuarea obligaţiilor restante ale S.C. E.ON Gaz Distribuţie - S.A., cu condiţia respectării prevederilor alin. (8). Articolul 19 (1) Se autorizează Ministerul Educaţiei Naţionale ca în anexa nr. 3/25/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2013-2016 - sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii“ să diminueze capitolul 0002, subcapitolul 10 „Venituri curente“ cu suma de 171.929 mii lei şi să majoreze cu aceeaşi sumă capitolul 39.00, subcapitolul 10 „Venituri din capital“.(2) Din sumele prevăzute în anexa nr. 3/25/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2013-2016 - sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii“ la bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, titlul 10 „Cheltuieli de personal“ se poate asigura şi punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti pentru plata salariilor în instituţiile de învăţământ superior de stat, cu încadrarea în influenţele aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă.(3) Subvenţiile acordate de la bugetul de stat Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, de la capitolul 53.01 „Cercetare fundamentală şi cercetare dezvoltare“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, prevăzute la
art. 47 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013, se diminuează la suma de 300 mii lei. Articolul 20Se autorizează Ministerul Sănătăţii să introducă modificări şi să efectueze virări de credite bugetare şi de credite de angajament neutilizate în bugetul pe programe, fără a depăşi creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate pe anul 2013. Articolul 21Se autorizează Ministerul Sănătăţii să diminueze creditele bugetare aprobate pentru Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu“ Timişoara cu 5.000 mii lei, fără afectarea creditelor de angajament, şi să aloce 5.000 mii lei credite bugetare pentru Maternitatea Buzău, secţia exterioară a Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău. Articolul 22Se autorizează Ministerul Sănătăţii, în anexa nr. 3/26/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii“, la capitolul 66.01 „Sănătate“, să diminueze creditele bugetare şi creditele de angajament cu suma de 12.832 mii lei la fişa cod obiectiv 223 „Refuncţionalizare imobil Spitalul Clinic de Urgenţă cu 300 de paturi Iaşi, în curs de execuţie, pentru amenajarea Institutului Regional de Oncologie 300 paturi Iaşi“ alineatul 71.01.01 „Construcţii“, cu suma de 3.675 mii lei la fişa cod obiectiv 2 „Dotări independente“ alineatul 71.01.02 „Maşini, echipamente şi mijloace de transport“, cu suma de 900 mii lei la fişa cod obiectiv 5 „Alte cheltuieli asimilate investiţiilor“ alineatul 71.01.30 „Alte active fixe“, cu suma de 334 mii lei la fişa cod obiectiv 5 „Alte cheltuieli asimilate investiţiilor“ articolul 71.03 „Reparaţii capitale aferente activelor fixe“ şi să majoreze creditele bugetare şi creditele de angajament cu suma de 10.000 mii lei la fişa cod obiectiv 2 „Dotări independente“ alineatul 51.02.08 „Aparatură medicală şi echipamente de comunicaţii în urgenţă“, cu suma de 3.741 mii lei la fişa cod obiectiv 4 „Cheltuieli de expertiză, proiectare şi execuţie privind consolidările“ alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale“, precum şi la fişa cod obiectiv 5 „Alte cheltuieli asimilate investiţiilor“ alineatul 51.02.11 „Transferuri pentru reparaţii capitale la spitale“ cu suma de 4.000 mii lei. Articolul 23Se autorizează Ministerul Culturii să diminueze Programul „Restaurarea monumentelor istorice“ cu suma de 7.000 mii lei, sumă care va fi utilizată pentru asigurarea cheltuielilor instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii. Articolul 24Se autorizează Ministerul Culturii să diminueze cheltuielile în anexa nr. 3/2701/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate, după caz pe anii 2013-2016 - sume alocate din bugetul de stat“ pentru Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, la titlul 10 „Cheltuieli de personal“ cu suma de 100 mii lei. Articolul 25Se autorizează Ministerul Culturii să introducă în anexa nr. 3/27/25 „Fişa finanţării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă şi de Pescuit, altor programe finanţate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare“ următoarele modificări, astfel: a)suplimentarea creditelor de angajament cu suma de 8.723 mii lei; b)diminuarea creditelor bugetare cu suma de 1.347 mii lei. Articolul 26Se autorizează Ministerul Culturii să introducă în anexa nr. 3/27/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii“ la fişa cod 1 a. „Achiziţii de imobile“, la capitolul 67.01 „Cultură, recreere şi religie“, suma de 1.000 mii lei, cu încadrarea în influenţele aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul 27 (1) Se autorizează Ministerul Public să efectueze virări de credite bugetare în cadrul bugetului aprobat pe anul 2013, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională“, între ordonatorii secundari de credite, cu încadrarea în sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.(2) Din influenţa de 1.500 mii lei prevăzută în anexa nr. 2 pentru Ministerul Public la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională“, titlul 20 „Bunuri şi servicii“, suma de 1.000 mii lei se repartizează Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism pentru finanţarea cheltuielilor cu bunurile şi serviciile. Articolul 28Se autorizează Institutul Cultural Român în anexa nr. 3/4401/16 „Bugetul instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anul 2013“ să efectueze, la capitolul 67.10 „Cultură recreere religie“ următoarele modificări: să diminueze titlul 10 „Cheltuieli de personal“ cu suma de 900 mii lei, să majoreze titlul 20 „Bunuri şi servicii“ cu suma de 1.300 mii lei şi să diminueze titlul 59 „Alte cheltuieli“ cu suma de 400 mii lei. Articolul 29Se autorizează Ministerul Economiei să majoreze în anexa nr. 3/35/24 „Transferurile de fonduri din bugetul de stat necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicii Agricole Comune şi de Pescuit şi a altor facilităţi şi instrumente postaderare“ creditele de angajament cu 253.475 mii lei. Articolul 30Reconstituirea integrală a veniturilor din privatizare alocate temporar Ministerului Economiei, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 349/2012 privind alocarea temporară a unor sume din vărsăminte din privatizare Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, precum şi pentru aprobarea modului de gestionare a acestora, se efectuează de către Autoritatea de Certificare şi Plată din sumele rambursate de Comisia Europeană în anul 2013. Articolul 31(1) Se autorizează Ministerul Economiei, în anul 2013, să încheie contracte în limita sumei de 500.000 mii lei pentru finanţarea schemei de ajutor de stat având ca obiectiv acordarea de ajutoare de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, prin preluarea acestei activităţi de către Departamentul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediul de Afaceri şi Turism de la Ministerul Finanţelor Publice şi să introducă, corespunzător, în anexă la bugetul propriu Programul „Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii la IMM-uri“.
(2) În bugetul Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale aprobat pe anul 2013, în anexa nr. 3/65/27 „Fişa Programului“, la Programul „Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii“, cod 721, la secţiunea DESCRIERE, sintagma „Prezentul program cumulează cele şapte scheme de ajutor de stat instituite prin H.G. nr. 1.164/2007, H.G. nr. 1.165/2007, H.G. nr. 753/2008, H.G. nr. 1.680/2008, O.U.G. nr. 109/2008, H.G. nr. 753/2008, H.G. nr. 797/2012 şi H.G. nr. 274/2013“ se înlocuieşte cu „Prezentul program cumulează cele şase scheme de ajutor de stat instituite prin H.G. nr. 1.164/2007, H.G. nr. 1.165/2007, H.G. nr. 753/2008, H.G. nr. 1.680/2008, O.U.G. nr. 109/2008, H.G. nr. 753/2008 şi H.G. nr. 797/2012“.(3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale, în anexa nr. 3/65/27 „Fişa Programului“ la programul cod 721 „Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii“, capitolul 80.01 „Acţiuni generale, economice şi de muncă“, titlul 55 „Alte transferuri“, să diminueze creditele de angajament de la suma de 2.000.000 mii lei la suma de 1.500.000 mii lei, cu creditele de angajament privind acordarea de ajutoare de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii aprobate aferente
Hotărârii Guvernului nr. 274/2013, prin preluarea acestei activităţi de către Departamentul pentru întreprinderi Mici şi Mijlocii, Mediu de Afaceri şi Turism. Articolul 32Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale să introducă în anexa nr. 3/65/27 „Fişa Programului“ Programul „Evaluarea riscului de ţară“, capitolul 55.01 „Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi“, titlul 20 „Bunuri şi servicii“, articolul 20.24 „Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor“, alineatul 20.24.03 „Stabilirea riscului de ţară“ cu credite de angajament în sumă totală de 8.000 mii lei pe perioada 2014-2015, cu posibilitate de prelungire. Valoarea totală a programului poate fi angajată în anul 2013. Articolul 33Influenţa prevăzută pentru Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, în anexa nr. 2, precum şi alte modificări în structura cheltuielilor vor fi utilizate pentru asigurarea sumelor aferente „Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, cu impact direct asupra asigurării ţinerii sub control a bolilor animalelor cu transmitere la om“. Capitolul IIIDispoziţii referitoare la bugetele locale şi la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate Articolul 34Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor pe anul 2013 se majorează cu suma de 7.876 mii lei şi se alocă pe judeţe potrivit anexei nr. 3, astfel: a)se majorează cu 8.518 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor cu învăţământul special şi centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora; b)se diminuează cu 642 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, în cuantumul prevăzut prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, prin Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărâri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013. Articolul 35 (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti, pe anul 2013, se majorează cu suma de 256.124 mii lei şi se alocă pe judeţe şi municipiul Bucureşti potrivit anexei nr. 4, astfel: a)se majorează cu 204.124 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora; b)se diminuează cu 25.000 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, în cuantumul prevăzut prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 230/2011, prin Ordonanţa Guvernului nr. 17/2012, cu modificările ulterioare, precum şi prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2012; c)se majorează cu 77.000 mii lei sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiile lunare. (2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti pe anul 2013, rezervate potrivit anexei nr. 5 la Legea nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare, pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b)-d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se repartizează pe judeţe şi municipiul Bucureşti, potrivit anexei nr. 4. Articolul 36 (1) Economiile înregistrate la cheltuielile cu acordarea de produse lactate şi de panificaţie şi miere de albine pot fi utilizate pentru finanţarea celorlalte cheltuieli descentralizate la nivelul judeţelor.(2) Economiile înregistrate la plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ special şi din centrele de resurse şi asistenţă educaţională, precum şi din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat pot fi utilizate pentru plata salariilor, sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum şi pentru plata contribuţiilor aferente acestora, pentru aceeaşi categorie de personal.(3) Alocarea suplimentară a sumelor prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) referitoare la finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b)-d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ca urmare a utilizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, rămase nerepartizate, va conduce la modificarea bugetelor iniţiale aprobate, calculate pe baza standardelor de cost. Articolul 37 (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale aprobate potrivit prevederilor art. 64 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013, rămase nerepartizate, se alocă, pe judeţe şi municipiul Bucureşti, în scopul achitării plăţilor restante înregistrate, la data de 30 septembrie 2013, în contabilitatea unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale, faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări, ori faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale.
(2) Sumele de la alin. (1) se reîntregesc cu sumele repartizate pe judeţe şi municipiul Bucureşti şi neutilizate, care se comunică Ministerului Finanţelor Publice de către direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice până la data de 8 noiembrie 2013.(3) În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, plăţile restante înregistrate în contabilitatea instituţiilor publice finanţate parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale sunt numai plăţile restante aferente cheltuielilor care pot fi finanţate din bugetele locale.(4) Sumele repartizate potrivit alin. (1) se utilizează exclusiv pentru:a)stingerea obligaţiilor fiscale restante, la data de 30 septembrie 2013, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, ale furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări ai unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale; b)stingerea obligaţiilor fiscale restante, la data de 30 septembrie 2013, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din bugetul local şi a spitalelor publice din reţeaua autorităţilor administraţiei publice locale. (5) În scopul alocării sumelor în condiţiile alin. (1), unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot depune până la data de 29 noiembrie 2013, la direcţiile generale regionale ale finanţelor publice/administraţiile judeţene ale finanţelor publice, cereri scrise însoţite de documentele prevăzute la
art. 64 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013.
(6) Repartizarea pe judeţe şi municipiul Bucureşti, alocarea şi utilizarea sumelor prevăzute la alin. (1) se efectuează conform mecanismului stabilit la
art. 64 din Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013. Articolul 38Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2013 se majorează cu suma de 6.557 mii lei şi se alocă judeţului Suceava, potrivit prevederilor art. XII alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011, pentru achitarea obligaţiilor financiare restante aferente împrumutului extern contractat pentru realizarea Programului „Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava“, astfel: municipiului Câmpulung Moldovenesc suma de 2.272 mii lei, municipiului Vatra Dornei suma de 1.735 mii lei, oraşului Gura Humorului suma de 2.124 mii lei şi oraşului Siret suma de 426 mii lei. Articolul 39 (1) Influenţele asupra bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 5.(2) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului se pot aloca, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sume şi pentru suplimentarea cheltuielilor bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2013.
(3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în veniturile şi cheltuielile bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în vederea majorării cu sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, potrivit alin. (1), acordate prin suplimentarea transferurilor de echilibrare prevăzute în bugetul Ministerului Sănătăţii. Capitolul IVDispoziţii finale Articolul 40
Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 şi 106 bis din 22 februarie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 12, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71) cu următorul cuprins: (71) Prin excepţie de la alin. (7), se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management să efectueze virări de credite bugetare pentru asigurarea cofinanţării publice asigurate de la bugetul de stat pentru proiectele finanţate din instrumente structurale, precum şi a cheltuielilor neeligibile potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

2. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Sumele utilizate pentru reconstituirea veniturilor din privatizare alocate temporar pe bază de hotărâri ale Guvernului, din bugetul de stat al ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management în anii 2011 şi 2012, se restituie de către ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, din sumele rambursate de Comisia Europeană în anul 2013, şi se evidenţiază în bugetul de stat la o poziţie distinctă de venituri bugetare.
3. La articolul 15, după alineatul (5) se introduc două noi alineate, alineatele (51 ) şi (52 ) , cu următorul cuprins: (51) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să efectueze virări de credite bugetare între ordonatorii principali de credite de la titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare» la titlul 51 «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice» pentru asigurarea cheltuielilor instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat la titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare». (52) Se interzice instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat să efectueze virări de credite de la titlul 56 «Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare 4. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 22 (1) În bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, la capitolul 70.01 «Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică», titlul 55 «Alte transferuri», alineatul 55.02.03 «Asistenţă pentru dezvoltare alocată în străinătate», este cuprinsă suma de 24.000 mii lei pentru finanţarea de către Republica Moldova a proiectelor bilaterale de colaborare şi de investiţii în sectorul energetic, conform
Legii nr. 66/2012 privind ratificarea celui de-al doilea Protocol adiţional dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 10 august 2011 şi la Chişinău la 16 august 2011, la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010.
(2) Suma prevăzută la alin. (1) este necesară finanţării contribuţiei proprii a Republicii Moldova la proiectul «Conductă de interconectare a Sistemului naţional de transport gaze naturale din România cu sistemul de transport gaze naturale din Republica Moldova».(3) Suma prevăzută la alin. (1) rămasă neutilizată la finele anului se virează de către ordonatorul principal de credite într-un cont de disponibil deschis pe numele acestuia la Trezoreria Statului şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie. 5. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 23În bugetul Ministerului Afacerilor Interne, la capitolul 80.01 «Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă», titlul 71 «Active nefinanciare», este cuprinsă şi suma de 180.000 mii lei care va fi utilizată de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale exclusiv pentru constituirea, în condiţiile legii, a stocurilor rezervă de stat de apă grea şi octoxid de uraniu. 6. Articolul 31 se abrogă. Articolul 41 (1) Prin derogare de la prevederile
art. 15 din Legea nr. 5/2013, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze pe tot parcursul anului virări de credite bugetare de la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuţia proprie, cofinanţarea naţională şi/sau finanţarea externă nerambursabilă, după caz, aferentă proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile ale instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat.
(2) Influenţele în structura creditelor bugetare rezultate în baza virărilor de credite vor fi evidenţiate în structura cheltuielilor aprobate instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat la titlul 56 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“. Articolul 42
Ordonanţa Guvernului nr. 17/2013 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 5 august 2013, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 28 se abrogă. 2. La articolul 29, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:(1) În bugetul Ministerului Apărării Naţionale este cuprinsă şi suma de 118.000 mii lei, la capitolul 60.01 «Apărare», titlul 71 «Active nefinanciare», care va fi utilizată exclusiv pentru achitarea obligaţiilor de plată către Compania Naţională «Romtehnica» - S.A., reprezentând contravaloarea taxei pe valoarea adăugată, colectată până la 31 decembrie 2013 de la Ministerul Apărării Naţionale. 3. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 42În bugetul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, la capitolul 70.01 «Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică», titlul 71 «Active nefinanciare», este cuprinsă şi suma de 34.000 mii lei, sumă ce poate fi utilizată pentru închiderea proiectelor derulate prin Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 43 (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 163/2012, cu modificările şi completările ulterioare, suma de 225.000 mii lei repartizată conform art. 10 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 se virează în contul prevăzut la art. 10 alin. (1) lit. a) din acelaşi act normativ.
(2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează astfel:a)190.000 mii lei, de Ministerul Transporturilor la capitolul 84.01 „Transporturi“ titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“ alineatul 51.02.34 „Transferuri pentru finanţarea proiectului de investiţii la metrou“ pentru finanţarea în anul 2013 a următoarelor proiectele de investiţii: „Racorduri la reţeaua de metrou - Magistrala 4“ cu suma de 134.000 mii lei, „Magistrala V Metrou Etapa a 2-a Universitate-Pantelimon“ cu suma de 3.500 mii lei şi „Magistrala VI - Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti“ cu suma de 52.500 mii lei; b)35.000 mii lei, de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, titlul 55 „Alte transferuri“, la un alineat distinct pentru finanţarea în anul 2013 a lucrărilor de împădurire. (3) Sumele rămase neutilizate la sfârşitul anului bugetar din sumele alocate conform alin. (2) se virează de către ministerele beneficiare într-un cont de disponibil deschis pe numele acestora la Trezoreria Statului şi se utilizează în anul următor cu aceeaşi destinaţie. Articolul 44 (1) Suma de 301.810,60 lei rămasă neutilizată în contul RO 83TREZ7005062XXX000864 „Disponibil din sume de la bugetul de stat pentru finanţare proiecte în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri PHARE“ se poate utiliza pentru finanţarea proiectelor în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor din instrumente structurale şi de coeziune.(2) Suma menţionată la alin. (1) se transferă în contul RO 40TREZ99954010300XXXXX „Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinanţări şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare aferente instrumentelor structurale“, deschis la Trezoreria Operativă Centrală şi gestionat de Autoritatea de Certificare şi Plată, şi se utilizează pentru continuarea finanţării proiectelor în cazul indisponibilităţii temporare a fondurilor din instrumente structurale şi de coeziune. Articolul 45Prin derogare de la prevederile
art. 6 lit. a) şi art. 18 alin. (3) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010 şi ale art. 2 alin. (1) din Legea nr. 4/2013 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar, plafonul soldului bugetului general consolidat exprimat ca procent în produsul intern brut este în anul 2013 de –2,5%. Articolul 46Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. b) şi art. 18 alin. (4) din Legea nr. 69/2010 şi ale art. 3 alin. (7) din Legea nr. 4/2013, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de –5.227,0 milioane lei. Articolul 47Prin derogare de la prevederile art. 6 lit. c)-d), art. 16 şi art. 18 alin. (4) din Legea nr. 69/2010 şi ale art. 3 alin. (5)-(6) din Legea nr. 4/2013: a)plafonul nominal al cheltuielilor totale pentru bugetul general consolidat, bugetul de stat, bugetul centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi alte bugete componente ale bugetului general consolidat pe anul 2013, precum şi plafoanele nominale ale soldurilor bugetului general consolidat, bugetului de stat, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi ale altor bugete componente ale bugetului general consolidat se modifică potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă; b)plafonul nominal al cheltuielilor de personal pentru bugetul de stat se majorează cu suma de 242,2 milioane lei, pentru bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale se majorează cu suma de 264,0 milioane lei, iar pentru bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se diminuează cu 1 milion lei şi cel al bugetului instituţiilor/ activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii se diminuează cu suma de 506,4 milioane lei. Articolul 48Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în volumul şi structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 ale instituţiilor publice subordonate finanţate parţial din venituri proprii, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal şi cheltuieli de capital, şi între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile aprobate la alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituţii publice“. Articolul 49Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetele lor şi în anexele la acestea pe anul 2013, să efectueze virări între articolele şi alineatele din cadrul titlurilor de cheltuieli şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, detalierea modificărilor aprobate conform acesteia. Articolul 50Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.*) Anexele nr. 1-5 sunt reproduse în facsimil. PRIM-MINISTRU VICTOR-VIOREL PONTA Contrasemnează: Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, Daniel Chiţoiu Ministrul delegat pentru buget, Liviu Voinea


SmartCity5

COMENTARII la OUG 99/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 99 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (bridgecoparate@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 2605 2019
    My name is Patricia Dooley, i am here to share testimony on how i benefited from wilson investment platform i never believed,i invested $850 worth of bitcoin with him i received my profit of $7,225.00 without stress and i am reinvesting with them, i had paid my necessary bills and i reinvested again thanks Mr Wilson for helping me .. if you need help earning contact Mr Wilson on whats-app: +27633586789 or email: wilsontradeszone@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1718 2004
    de mai mult de un an nu se mai respecta ordinul capitolul 3 articol 8 punctul 5 in sensul ca nu se mai acorda hrana in timpul dializei pe motiv de a nu se mai transmite virusul sars cov 2! se transmite virusul prin mincare? cum transmitem virusul daca nu il avem? anumiti medici pun stetoscopul de la un bonlav la altul fara niciun fel de dezinfectie, este corect? medicul sef se comporta precum dumnezeu pe pamint fara a tine cont de drepturile bonlavilor, tratindui ca pe o turma de sclavi. CINE VEDE?
ANONIM a comentat OUG 94 2014
    Aceasta este pentru a informa publicul larg că în prezent acordăm împrumut persoanelor care au nevoie de ajutor financiar la o rată a dobânzii scăzută de 3%. Dacă sunteți interesat să solicitați un împrumut, contactați-ne pentru mai multe informații prin: E-mail: protonloan2020@hotmail.com Mobil / Whatsapp: +44 (752) 064-7201
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
Alte acte pe aceeaşi temă cu OUG 99/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu