E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1798 din 19 noiembrie 2007

pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu

ACT EMIS DE: MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 808 din 27 noiembrie 2007In temeiul art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile,

ministrul mediului şi dezvoltării durabile emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Procedura de emitere a autorizaţiei de mediu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 876/2004 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor cu impact semnificativ asupra mediului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 11 ianuarie 2005, şi Ordinul ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 742/2004 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind autorizarea, inventarierea şi înregistrarea grădinilor zoologice şi acvariilor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 şi 115 bis din 4 februarie 2005.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,

Attila Korodi

ANEXA

PROCEDURA

de emitere a autorizaţiei de mediu

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezenta procedură reglementează condiţiile de solicitare, de emitere şi de revizuire a autorizaţiei de mediu.

Art. 2. - Semnificaţia unor termeni specifici utilizaţi în prezenta procedură este cea prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 195/2005, şi în Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificată prin Legea nr. 86/2000.

CAPITOLUL II

Aplicabilitate şi competenţe de emitere a autorizaţiei de mediu

Art. 3. - (1) Prevederile prezentei proceduri se aplică pentru reglementarea din punctul de vedere al protecţiei mediului a activităţilor prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Activităţile/instalaţiile industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006, nu fac obiectul prezentei proceduri.

(3) Activităţile prevăzute în anexa nr. 1, pe care titularul le desfăşoară la diverşi beneficiari, nu se supun prevederilor prezentei proceduri.

Art. 4. - (1) Autoritatea competentă pentru derularea procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu (ACPM) este, după caz, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM) sau autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului (ATPM).

(2) ATPM este, după caz, agenţia regională pentru protecţia mediului, agenţia judeţeană pentru protecţia mediului sau Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării".

Art. 5. - (1) Solicitarea şi obţinerea autorizaţiei de mediu sunt obligatorii atât pentru desfăşurarea activităţilor existente, cât şi pentru începerea activităţilor noi.

(2) Autorizaţia se emite de către ACPM, în conformitate cu prevederile art.'12 din O.U.G. nr. 195/2005.

Art. 6. - (1) Pentru activităţile desfăşurate pe teritoriul unui judeţ, cu excepţia celor desfăşurate în perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării", ACPM este agenţia judeţeană pentru protecţia mediului.

(2) Pentru activităţile desfăşurate total sau parţial în perimetrul Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării", ACPM este Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării".

(3) Emiterea autorizaţiei de mediu pentru activităţi desfăşurate în vecinătatea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării" se realizează numai cu avizul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării, potrivit art. 28 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvenului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice.

(4) Pentru activităţile desfăşurate pe teritoriul a două sau mai multe judeţe din aceeaşi regiune, ACPM este agenţia regională pentru protecţia mediului.

(5) Pentru activităţile desfăşurate pe teritoriul a două sau mai multe regiuni,ACPMesteANPM.

(6)  Pentru activităţile pentru care autorizaţia de mediu se emite prin hotărâre a Guvernului, ACPM este autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului.

Art. 7. - (1) Pentru activităţile aflate în competenţa de reglementare a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, aceasta poate solicita participarea ATPM sau poate delega acesteia competenţa derulării anumitor etape din prezenta procedură.

(2) Pentru activităţile aflate în competenţa de reglementare a ANPM, aceasta poate dispune participarea ATPM sau poate delega acesteia competenţa derulării anumitor etape din prezenta procedură.

(3) Pentru activităţile aflate în competenţa de reglementare a unei agenţii regionale pentru protecţia mediului, aceasta poate delega agenţiei judeţene pentru protecţia mediului competenţa derulării anumitor etape din prezenta procedură.

(4)  Emiterea autorizaţiei de mediu nu poate face obiectul delegării de competenţă.

CAPITOLUL III

Emiterea autorizaţiei de mediu

Art. 8. - (1) La solicitarea unei autorizaţii de mediu sau, după caz, cu minimum 45 de zile înainte de expirarea unei autorizaţii de mediu existente, titularul activităţii este obligat să depună la ACPM un dosar cuprinzând următoarea documentaţie:

a) cererea pentru eliberarea autorizaţiei de mediu;

b) fişa de prezentare şi declaraţie, potrivit anexei nr. 2;

c) dovada că a făcut publică solicitarea prin cel puţin una dintre metodele de informare prevăzute în anexa nr. 3;

d) planul de situaţie şi planul de încadrare în zonă a obiectivului;

e) procesul-verbal de constatare a respectării tuturor condiţiilor impuse prin acordul de mediu întocmit potrivit Ordinului ministrului apelor şi protecţiei mediului nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, nota privind stadiul de realizare a programului pentru conformare existent;

f) formularul de înregistrare prevăzut în tabelul nr. 1 din anexa nr. 5, însoţit de documentele specificate de acesta, pentru autorizarea activităţii grădinilor zoologice, acvariilor publice şi centrelor de reabilitare şi/sau îngrijire.

(2)  Nu se primesc solicitări care nu conţin documentele prevăzute la alin. (1).

(3) ACPM verifică amplasamentul, analizează documentele prezentate la alin. (1), stabileşte dacă sunt necesare informaţii, acte sau documente suplimentare şi le solicită în scris titularului activităţii. Pentru activităţile grădinilor zoologice, acvariilor publice şi centrelor de reabilitare şi/sau îngrijire, ACPM completează, la verificarea în teren, formularul de verificare a criteriilor necesare autorizării din tabelul nr. 2 şi raportul din tabelul nr. 3, prevăzute în anexa nr. 5.

(4)  Pentru activităţi noi pentru care a fost emis acordul de mediu, ACPM, după derularea etapelor prevăzute la alin. (2) şi (3), face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu, precum şi programul de consultare a documentelor care au stat la baza acesteia, prin afişare la sediul propriu şi postare pe pagina proprie de internet.

(5) Decizia prevăzută la alin. (4) poate fi contestată în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării.

Art. 9. - (1) Pentru activităţile de eliminare a deşeurilor documentaţia prezentată conţine în plus cerinţele specifice prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în Hotărârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor, cu completările ulterioare.

(2) Pentru activităţile grădinilor zoologice, acvariilor publice şi centrelor de reabilitare şi/sau îngrijire, documentaţia prezentată conţine în plus cerinţele specifice prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 10. - (1) Termenul de eliberare a autorizaţiei de mediu este de maximum 90 de zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete.

(2)  Pentru activităţile existente, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii solicitării, ACPM întocmeşte îndrumarul cu problemele rezultate din analiza iniţială a documentaţiei, lista autorizaţiilor/avizelor necesare emise de alte autorităţi, precum şi necesitatea efectuării bilanţului de mediu.

(3)  Dupa executarea bilanţului de mediu, titularul activităţii prezintă la ACPM un raport cu concluziile bilanţului de mediu şi cu recomandări pentru elementele programului pentru conformare.

Art. 11. - (1) Raportul cu concluziile bilanţului de mediu este supus dezbaterii publice în conformitate cu procedura de dezbatere publică prevăzută în anexa nr. 3.

(2) După realizarea dezbaterii publice şi analizarea rezultatelor acesteia, ACPM împreună cu titularul activităţii şi cu colectivul de analiză tehnică analizează raportul cu concluziile bilanţului de mediu, concluziile dezbaterii publice şi stabileşte dacă emite autorizaţia de mediu, cu sau fără un program pentru conformare.

Art. 12. - (1) Titularul activităţii înaintează la ACPM un proiect de program pentru conformare, în termen de 10 zile de la luarea deciziei de emitere a autorizaţiei de mediu în şedinţa colectivului de analiză tehnică, cu termene realizabile, cu responsabilităţi şi cu identificarea surselor de finanţare necesare realizării măsurilor programului pentru conformare.

(2)  La elaborarea programului pentru conformare se iau în considerare următoarele:

a) concluziile bilanţului de mediu;

b) constatările şi sarcinile stabilite de autorităţile de control care răspund de protecţia factorilor de mediu, precum şi de alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;

c) datele deţinute de titularul activităţii şi de autorităţile administraţiei publice locale privind emisia şi imisia poluanţilor în mediu;

d) studiile, ofertele, diversele materiale de documentare etc;

e) sugestiile şi propunerile primite de la populaţie şi de la asociaţiile neguvernamentale cu ocazia dezbaterii publice.

(3) ACPM analizează proiectul programului pentru conformare, îl acceptă sau dispune completarea ori refacerea acestuia, cu eventuale propuneri ale autorităţilor consultate.

(4) ACPM stabileşte cu titularul activităţii programul pentru conformare, pe baza concluziilor şi recomandărilor bilanţului de mediu.

(5) Programul pentru conformare este necesar pentru orice activitate care are impact asupra mediului prin funcţionarea curentă sau anterioară. Cuantificarea impactului efectiv al unei activităţi de pe un amplasament se realizează prin bilanţul de mediu, raportând starea mediului şi măsurile necesare de remediere la standardele şi reglementările în vigoare.

(6)  Programul stabileşte măsurile de conformare, etapele, termenele şi responsabilităţile necesare realizării acestora şi poate avea două secţiuni:

a)  măsurile pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activităţilor asupra mediului;

b)  măsurile de remediere a efectelor activităţilor anterioare asupra mediului.

(7) ACPM acceptă introducerea în autorizaţia de mediu a programului pentru conformare, numai dacă, la solicitarea reglementării, titularul activităţii:

a) dovedeşte că modificările necesare pentru conformarea imediată nu suntfezabile tehnic şi/sau economic;

b)  dovedeşte că în perioada de conformare nu se produc daune semnificative asupra mediului şi sănătăţii publice;

c) se angajează să asigure fondurile necesare realizării programului pentru conformare la termenele propuse ale acesteia.

(8) La stabilirea termenelor din programul pentru conformare, ACPM ia în considerare angajamentele titularului activităţii, din care să rezulte că instituirea modificărilor cerute nu depăşeşte posibilităţile financiare ale acestuia.

(9) Durata programului pentru conformare are în vedere perioada minimă necesară realizării măsurilor stabilite în funcţie de disponibilităţile financiare şi tehnice ale titularului proiectului sau al activităţii. Un program pentru conformare nu poate depăşi perioada de valabilitate a autorizaţiei de mediu, cu excepţia măsurilor de remediere a prejudiciilor aduse mediului prin activităţi anterioare.

(10) Titularul activităţii prezintă la ACPM, după acceptarea programului pentru conformare, următoarele documente:

a) programul pentru conformare în redactare finală;

b) fişa de prezentare şi declaraţie completată cu instrucţiuni de întreţinere şi de exploatare a instalaţiilor de depoluare.

Art. 13. - (1) ACPM face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu, precum şi programul de consultare a documentelor care au stat la baza acesteia, prin afişare la sediul propriu şi postare pe pagina proprie de internet.

(2)  Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile lucrătoare de la data afişării. La expirarea acestui termen, ACPM eliberează autorizaţia de mediu.

(3) Modelul şi conţinutul minim al autorizaţiei de mediu sunt prezentate în anexa nr. 4.

(4) Autorizaţia de mediu se emite în 3 exemplare.

CAPITOLUL IV

Revizuirea autorizaţiei de mediu

Art. 14. - (1) Revizuirea autorizaţiei de mediu se realizează ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii ei. Titularul activităţii informează în scris ACPM despre acest lucru, iar ACPM emite o autorizaţie de mediu revizuită, incluzând acele date care s-au modificat, sau decide reluarea procedurii de emitere a unei noi autorizaţii de mediu.

(2) Revizuirea decisă potrivit alin. (1) se realizează prin emiterea unei autorizaţii de mediu care păstrează numărul şi data autorizaţiei de mediu supuse revizuirii, urmată de sintagma „revizuită la data de..............................."

(3)  Autorizaţia revizuită este valabilă până la expirarea duratei de valabilitate a autorizaţiei de mediu iniţiale, supuse revizuirii.

Art. 15. -Autorizaţia de mediu nu se emite:

a) dacă nicio variantă a programului pentru conformare nu asigură încadrarea în condiţiile care permit autorizarea, raportate la standardele şi reglementările în vigoare;

b) dacă titularul activităţii nu respectă obligaţiile ce îi revin prin prezenta procedură;

c) în situaţia în care nu au fost respectate condiţiile impuse în procedura de evaluare a impactului asupra mediului;

d) în situaţia în care nu au fost realizate integral măsurile prevăzute în programul pentru conformare, anexă la autorizaţia de mediu emisă anterior.

Art. 16. - (1) La schimbarea titularului activităţii, conţinutul programului pentru conformare se reface, specificându-se sursa de finanţare şi responsabilitatea, dacă este necesar.

(2) Modificarea termenelor în programele pentru conformare este permisă numai dacă acestea se reduc ca timp de realizare a măsurilor.

CAPITOLUL V

Autorizarea unor activităţi specifice

Art. 17. - Procedura specifică de autorizare a grădinilor zoologice, a acvariilor publice şi a centrelor de reabilitare şi/sau îngrijire, denumite în continuare unităţi permanente, se realizează în conformitate cu prevederile anexei nr. 5. la prezenta procedură.

Art. 18. - (1) Activităţile de producţie, import, export, plasare pe piaţă, utilizare, recuperare, reciclare, regenerare şi distrugere a unor substanţe care epuizează stratul de ozon se supun prevederilor Protocolului de la Montreal privind substanţele care epuizează stratul de ozon, la care România a aderat, cu amendamentele ulterioare acceptate de România. De la data aderării României la Uniunea Eropeana, pentru activităţile menţionate anterior se aplică prevederile Regulamentului nr. 2.037/2000 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind substanţele care epuizează stratul de ozon, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Pentru activităţile de plasare pe piaţă, utilizare, recuperare, reciclare a anumitor gaze fluorurate cu efect de seră se aplică prevederile Regulamentului nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind anumite gaze fluorurate cu efect de seră.

Art. 19. - (1) Proprietarii şi/sau deţinătorii legali ai parchetelor aprobate anual pentru exploatare au obligaţia de a solicita şi a obţine autorizaţia de mediu pentru activitatea de exploatare forestieră.

(2) Depunerea solicitării pentru emiterea şi obţinerea autorizaţiei de mediu se realizează înainte de organizarea şi desfăşurarea licitaţiei sau negocierea directă a masei lemnoase.

(3) Autorizaţia de mediu conţine toate obligaţiile privind protecţia mediului pe durata executării lucrărilor aferente exploatării şi după exploatare.

(4) Deţinătorul autorizaţiei de mediu are obligaţia de a notifica autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului, în termen de 15 zile de la încheierea contractului sau a negocierii directe privind parchetele de exploatare, despre toate amplasamentele licitate/negociate, cu precizarea operatorilor economici care efectuează lucrările de tăiere a masei lemnoase şi a acelora care au câştigat licitaţia, cu indicarea perioadei de exploatare forestieră.

Art. 20. - Procedura de autorizare privind activităţile nucleare se desfăşoară în conformitate cu reglementările emise de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare.

CAPITOLUL VI

Dispoziţii finale

Art. 21. -In situaţia în care titularul autorizaţiei îşi schimbă denumirea şi/sau forma juridică de organizare, autorizaţia de mediu se transferă pentru noul titular sau pentru noua denumire a societăţii, dacă se face dovada că activităţile se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru care aceasta a fost emisă.

Art. 22. -Tarifele încasate pentru emiterea autorizaţiilor de mediu către operatorii economici sunt prevăzute în Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.108/2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor şi serviciilor care se prestează de către autorităţile publice pentru protecţia mediului în regim de tarifare şi cuantumul tarifelor aferente acestora.

Art. 23. - (1) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta procedură.

(2) Anexele nr. 1 şi 5 se fac publice prin afişare la sediul autorităţii publice pentru protecţia mediului sau prin postare pe pagina proprie de internet.

(3) In cazul activităţilor aflate în curs de reglementare la data intrării în vigoare a prezentei proceduri, emiterea autorizaţiilor de mediu se face potrivit prezentei proceduri şi numai cu privire la activităţile prevăzute în anexa nr. 1.

(4)  Pentru activităţile pentru care nu mai este necesară emiterea autorizaţiei de mediu, potrivit anexei nr. 1, documentaţia depusă se returneaza la cererea titularului, fără restituirea tarifelor achitate pentru etapele de procedură deja derulate.

ANEXA Nr. 1 la procedură

LISTA

activităţilor supuse procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu

Nr. crt.

Cod CAEN

Denumirea activităţii

Observaţii

1.

0121

Creşterea animalelor, activitatea fermelor pentru obţinerea laptelui

>=100 capete

2.

0122

Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor, catârilor şi asinilor

>=1.000 capete

3.

0123

Creşterea porcinelor

>=100 locuri

4.

0124

Creşterea păsărilor

>=10.000 locuri

5.

0125

Creşterea altor animale

>500 locuri

6.

0130

Activităţi în ferme mixte (cultură vegetală şi creşterea animalelor)

Cumulate conform poz. anterioare

7.

0141

Activităţi de servicii anexe agriculturii, grădinărit peisagistic (arhitectura peisagistică)

Irigaţii şi desecări; servicii pentru mecanizarea, chimizarea agriculturii şi protecţie fitosanitară

8.

0142

Activităţi de servicii pentru creşterea animalelor, cu excepţia activităţilor veterinare

>=100 locuri

9.

0201

Silvicultură şi exploatare forestieră

Pe unitate de bază/producţie**)

10.

0502

Piscicultura

11.

1010

Extracţia şi prepararea cărbunelui superior (PCS > 23865 kJ/kg)

12.

1020

Extracţia şi prepararea cărbunelui inferior (PCS <23865 kJ/kg)

13.

1030

Extracţia şi prepararea turbei

14.

1110

Extracţia hidrocarburilor

15.

1120

Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului şi gazelor naturale (exclusiv prospecţiunile)

16.

1200

Extracţia şi prepararea minereurilor radioactive

17.

1310

Extracţia şi prepararea minereurilor feroase

18.

1320

Extracţia şi prepararea minereurilor neferoase şi rare (exclusiv minereurile radioactive)

19.

1411

Extracţia pietrei pentru construcţii

20.

1412

Extracţia pietrei calcaroase, a gipsului şi a cretei

21.

1413

Extracţia de ardezie

22.

1421

Extracţia pietrişului şi a nisipului

23.

1422

Extracţia argilei şi a caolinului

24.

1430

Extracţia şi prepararea minereurilor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale

25.

1440

Extracţia sării

26.

1450

Alte activităţi extractive

27.

1511

Producţia şi conservarea cărnii

>=1 t/zi materie primă*)

28.

1512

Producţia şi conservarea cărnii de pasăre

>=1 t/zi materie primă*)

29.

1513

Prepararea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

>=1 t/zi materie primă*)

30.

1520

Prelucrarea şi conservarea peştelui şi a produselor din peşte

Include şi prelucrarea primară (condiţionare)

31.

1531

Prelucrarea şi conservarea cartofilor

>=de 500 kg/zi materie primă*)

32.

1532

Fabricarea sucurilor din fructe şi legume

>=1 t/zi materie primă*)

33.

1533

Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor

>=de 500 kg/zi materie primă*)

34.

1541

Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor brute

>=1 t/zi materie primă*)

35.

1542

Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor rafinate

36.

1543

Fabricarea margarinei şi a produselor comestibile similare

*) Determinarea producţiei zilnice se face prin raportare la perioada efectivă de prelucrare/fabricare/producţie.

**) Conform prevederilor art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 38/2006, cu modificările ulterioare, unitatea de bază se defineşte ca fiind unitatea teritorială silvică pentru care se elaborează un amenajament silvic. Delimitarea acesteia se realizează pe limite naturale şi/sau artificiale permanente, ţinându-se cont de limitele administrative sau de proprietate, după caz, urmărindu-se includerea de proprietăţi întregi, nefragmentate, dacă mărimea proprietăţilor nu o impune.

Nr. crt.

Cod CAEN

Denumirea activităţii

Observaţii

37.

1551

Fabricarea produselor lactate şi a branzeturilor

38.

1552

Fabricarea îngheţatei

Cu excepţia dozatoarelor

39.

1561

Fabricarea produselor de morărit

>=300 t/zi

40.

1562

Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon

>=300 t/zi

41.

1571

Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de fermă

42.

1572

Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de companie

43.

1581

Fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete de patiserie

>1 t/zi produs finit

44.

1582

Fabricarea biscuiţilor, pişcoturilor şi a altor produse similare

>1 t/zi produs finit

45.

1583

Fabricarea zahărului

46.

1584

Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase

Cu excepţia laboratoarelor de cofetărie

47.

1585

Fabricarea macaroanelor, tăieţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse similare făinoase

>1 t/zi produs finit

48.

1586

Prelucrarea ceaiului şi cafelei

>100 kg/zi produs finit

49.

1587

Fabricarea condimentelor

>100 kg/zi produs finit

50.

1588

Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice

51.

1589

Fabricarea altor produse alimentare

52.

1591

Fabricarea băuturilor alcoolice distilate

Capacitatea totală a instalaţiilor >300 litri

53.

1592

Fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie

Capacitatea totală a instalaţiilor >300 litri

54.

1593

Fabricarea vinului

>500 l/zi

55.

1594

Fabricarea cidrului şi a vinului din fructe

>500 l/zi

56.

1595

Fabricarea altor băuturi nedistilate obţinute prin fermentare

>500 l/zi

57.

1596

Fabricarea berii

58.

1597

Fabricarea malţului

59.

1598

Producţia de ape minerale şi băuturi răcoritoare nealcoolice

Cu excepţia sifonăriilor

60.

1600

Fabricarea produselor din tutun

61.

1711

Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de bumbac şi tip bumbac

62.

1712

Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de lână cardată şi tip lână cardată

>=50 Kg/zi

63.

1713

Pregătirea fibrelor şi filarea în fire de lână pieptănată şi tip lână

>=50 Kg/zi

64.

1714

Pregătirea şi filarea în fire a fibrelor tip in

>=50 Kg/zi

65.

1715

Prelucrarea şi răsucirea mătăsii naturale şi artificiale (inclusiv din scame) şi a firelor sintetice

>=50 Kg/zi

66.

1716

Fabricarea atei de cusut

>=50 Kg/zi

67.

1717

Pregătirea fibrelor şi filarea altor tipuri de fire

>=50 Kg/zi

68.

1721

Ţesături din bumbac şi din fire tip bumbac

>=50 Kg/zi

69.

1722

Ţesături din lână cardată şi din fire tip lână cardată

>=50 Kg/zi

70.

1723

Ţesături din lână pieptănată şi din fire tip lână pieptănată

>=50 Kg/zi

71.

1724

Ţesături din mătase şi din fire tip mătase

>=50 Kg/zi

72.

1725

Ţesături din alte textile

>=50 Kg/zi

73.

1730

Finisarea materialelor textile

>=50 Kg/zi

74.

1740

Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)

>=50 maşini

75.

1751

Fabricarea de covoare şi mochete

>=50 maşini

76.

1752

Fabricarea de frânghii, sfori şi plase

Numai pentru impregnare sau acoperire

77.

1753

Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte

>=50 maşini

78.

1754

Fabricarea altor articole textile n.c.a.

>=50 maşini

79.

1760

Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare

>=50 maşini

80.

1771

Fabricarea de ciorapi, şosete şi ciorapi pantalon, tricotaţi sau croşetaţi

>=50 maşini

81.

1772

Fabricarea de pulovere, veste şi articole similare tricotate sau croşetate

>=50 maşini

82.

1810

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele

>=50 maşini

Nr. crt.

Cod CAEN

Denumirea activităţii

Observaţii

83.

1821

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru

>=50 maşini

84.

1822

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

>=50 maşini

85.

1823

Fabricarea articolelor de lenjerie de corp

>=50 maşini

86.

1824

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.

>=50 maşini

87.

1830

Prepararea şi vopsirea blănurilor; fabricarea articolelor din blană

Preparare şi vopsire şi/sau >=50 maşini confecţionarea articolelor din blană

88.

1910

Tăbăcirea şi finisarea pieilor

89.

1920

Fabricarea de articole de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de hamaşament

>=50 maşini

90.

1930

Fabricarea încălţămintei

>=100 perechi/zi

91.

2010

Tăierea şi rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului

92.

2020

Fabricarea de produse stratificate din lemn: placaj, panel, furnir, plăci din aşchii din lemn, plăci fibrolemnoase, etc.

93.

2030

Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii

94.

2040

Fabricarea ambalajelor din lemn

95.

2052

Fabricarea articolelor din plută, paie şi împletituri

96.

2111

Fabricarea celulozei

97.

2112

Fabricarea hârtiei şi cartonului

98.

2121

Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie sau carton

Cu excepţia fabricării ambalajelor din mai puţin de 500 kg/zi materie primă

99.

2124

Fabricarea tapetului

100.

2221

Tipărirea ziarelor

101.

2222

Alte activităţi de tipărire n.c.a

Cu excepţia activităţilor de fotocopiere şi imprimare computerizată

102.

2225

Alte lucrări de tipografie

Numai pentru vopsire, scufundare în baie, glazurare

103.

2310

Fabricarea produselor de cocserie

104.

2320

Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

105.

2330

Prelucrarea combustibililor nucleari

106.

2411

Fabricarea gazelor industriale

107.

2412

Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor

108.

2413

Fabricarea altor produse chimice anorganice de bază

109.

2414

Fabricarea altor produse chimice organice de bază

110.

2415

Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase

111.

2416

Fabricarea materialelor plastice în forme primare

112.

2417

Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare

113.

2420

Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice

114.

2430

Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor

115.

2441

Fabricarea produselor farmaceutice de bază

116.

2442

Fabricarea preparatelor farmaceutice

Cu excepţia farmaciilor

117.

2451

Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere

118.

2452

Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)

119.

2461

Fabricarea explozivilor

120.

2462

Fabricarea cleiurilor şi gelatinelor

121.

2463

Fabricarea uleiurilor esenţiale

122.

2464

Fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic

123.

2466

Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

124.

2470

Fabricarea fibrelor şi firelor sintetice şi artificiale

125.

2511

Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer

Nr. crt.

Cod CAEN

Denumirea activităţii

Observaţii

126.

2512

Reşaparea anvelopelor

127.

2513

Fabricarea altor produse din cauciuc

128.

2521

Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic

>=1 t/zi

129.

2522

Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

130.

2523

Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii

>=100 mp/zi

131.

2524

Fabricarea altor produse din material plastic

132.

2611

Fabricarea sticlei plate

133.

2612

Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate

Cu excepţia serviciilor de finisare a sticlei plate si a atelierelor de geamgerie

134.

2613

Fabricarea articolelor din sticlă

135.

2614

Fabricarea fibrelor din sticlă

136.

2615

Fabricarea de sticlărie tehnică

137.

2621

Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental

138.

2622

Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică

139.

2623

Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică

140.

2624

Fabricarea de produse ceramice de uz tehnic

141.

2625

Fabricarea altor produse ceramice

142.

2626

Fabricarea produselor ceramice refractare

143.

2630

Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică

144.

2640

Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă

145.

2651

Fabricarea cimentului

146.

2652

Fabricarea varului

147.

2653

Fabricarea ipsosului

148.

2661

Fabricarea elementelor din beton pentru construcţii

>=1 t/zi

149.

2662

Fabricarea elementelor din ipsos pentru construcţii

>=1 t/zi

150.

2663

Fabricarea betonului

>=1 t/zi

151.

2664

Fabricarea mortarului

>=1 t/zi

152.

2666

Fabricarea altor elemente din beton, ciment şi ipsos

>=1 t/zi

153.

2670

Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

154.

2681

Fabricarea de produse abrazive

155.

2682

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

Inclusiv staţii de mixturi asfaltice

156.

2710

Producţia de metale feroase sub forme primare şi cea de feroaliaje

157.

2721

Producţia de tuburi (ţevi) din fontă

158.

2722

Producţia de tuburi (ţevi) din oţel

159.

2731

Tragere la rece

160.

2732

Laminare la rece

161.

2733

Producţia altor profile obţinute la rece

162.

2734

Trefilare

163.

2741

Producţia metalelor preţioase

164.

2742

Metalurgia aluminiului

165.

2743

Producţia plumbului, zincului şi cositorului

166.

2744

Metalurgia cuprului

167.

2745

Producţia altor metale neferoase

168.

2751

Turnarea fontei

169.

2752

Turnarea oţelului

170.

2753

Turnarea metalelor neferoase uşoare

171.

2754

Turnarea altor metale neferoase

172.

2811

Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice

>10 t/lună

Nr. crt.

Cod CAEN

Denumirea activităţii

Observaţii

173.

2812

Fabricarea de elemente de dulgherie şi tâmplărie din metal

Pentru un consum de materie primă >=5 t/lună

174.

2821

Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice

175.

2822

Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală

176.

2830

Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)

177.

2840

Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

178.

2851

Tratarea şi acoperirea metalelor

179.

2852

Operaţiuni de mecanică generală

Cu excepţia atelierelor lăcătuşerie şi a atelie­relor de multiplicat chei

180.

2861

Fabricarea produselor de tăiat şi de uz casnic

181.

2862

Fabricarea uneltelor de mână

>5 t/lună

182.

2863

Fabricarea articolelor de feronerie

>5 t/lună

183.

2871

Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel

>5 t/lună

184.

2872

Fabricarea ambalajelor din metale uşoare

185.

2873

Fabricarea articolelor din fire metalice

186.

2874

Fabricarea de şuruburi, buloane, lanţuri şi arcuri

187.

2875

Fabricarea altor articole din metal

188.

2911

Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia motoarelor pentru avioane, vehicule şi motociclete)

189.

2912

Fabricarea de pompe şi compresoare

190.

2913

Fabricarea articolelor de robinetărie

191.

2914

Fabricarea lagărelor, angrenajelor şi organelor mecanice de transmisie

192.

2921

Fabricarea cuptoarelor industriale şi arzătoarelor

193.

2922

Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat

194.

2923

Fabricarea echipamentelor industriale de ventilaţie şi frigorifice (cu excepţia celor pentru uz casnic)

Procedura specifică

195.

2924

Fabricarea altor echipamente de utilizare generală

196.

2931

Fabricarea tractoarelor

197.

2932

Fabricarea altor maşini şi utilaje agricole şi forestiere

198.

2941

Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric

199.

2942

Fabricarea altor maşini-unelte pentru prelucrarea metalului

200.

2943

Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.

201.

2951

Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

202.

2952

Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii

203.

2953

Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului

204.

2954

Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei

205.

2955

Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului

206.

2956

Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice

207.

2960

Fabricarea armamentului şi muniţiei

208.

2971

Fabricarea de maşini şi aparate electrocasnice

209.

2972

Fabricarea de aparate neelectrice, de uz casnic

210.

3001

Fabricarea maşinilor de birou

211.

3002

Fabricarea calculatoarelor şi a altor echipamente electronice

Cu excepţia activităţilor de asamblare a acestora

212.

3110

Producţia de motoare, generatoare şi transformatoare electrice

213.

3120

Producţia de aparate pentru distribuţia şi comanda electricităţii

214.

3130

Producţia de fire şi cabluri electrice şi optice

215.

3140

Producţia de acumulatori, baterii şi pile electrice

216.

3150

Producţia de lămpi electrice şi echipamente de iluminat

217.

3161

Producţia de componente electrice pentru motoare şi vehicule n.c.a

218.

3162

Producţia altor componente electrice n.c.a

219.

3210

Producţia de tuburi electronice şi alte componente electronice

Nr. crt.

Cod CAEN

Denumirea activităţii

Observaţii

220.

3220

Producţia de emiţătoare radio-televiziune, echipamente şi aparate telefonice şi telegrafice

221.

3230

Producţia de receptoare de radio şi televiziune; aparate de înregistrare şi reproducere audio şi video

222.

3310

Producţia de aparatură şi instrumente medicale

223.

3320

Producţia de aparatură şi instrumente de măsură, verificare şi control (cu excepţia echipamentelor de măsură, reglare şi control pentru procesele industriale)

224.

3330

Producţia de echipamente de măsură, reglare şi control pentru procese industriale

225.

3340

Producţia de aparatură şi instrumente optice şi fotografice

Cu excepţia centrelor de optică medicală care montează lentile şi repară ochelari

226.

3350

Producţia de ceasuri

227.

3410

Producţia de autovehicule

228.

3420

Producţia de caroserii, remorci şi semiremorci

229.

3430

Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi motoare de autovehicule

230.

3511

Construcţii şi reparaţii de nave

231.

3512

Construcţii şi reparaţii de ambarcaţiuni sportive şi de agrement

232.

3520

Construcţia şi repararea materialului rulant

233.

3530

Construcţii şi reparaţii de aeronave şi nave

234.

3541

Producţia de motociclete

235.

3542

Producţia de biciclete

236.

3611

Producţia de scaune

237.

3612

Producţia mobilierului pentru birou şi magazine

238.

3613

Producţia mobilierului pentru bucătării

239.

3614

Producţia altor tipuri de mobilier

240.

3615

Producţia de saltele şi somiere

241.

3621

Baterea monedelor şi medaliilor

Instalaţii pentru tratarea suprafeţei metalelor pe bază chimică sau electrolitică

242.

3622

Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre

Instalaţii pentru tratarea suprafeţei metalelor pe bază chimică sau electrolitică

243.

3630

Fabricarea instrumentelor muzicale

244.

3640

Fabricarea articolelor pentru sport

245.

3650

Fabricarea jocurilor şi jucăriilor

246.

3661

Fabricarea bijuteriilor de fantezie

Instalaţii pentru tratarea suprafeţei metalelor pe bază chimică sau electrolitică

247.

3710

Recuperarea deşeurilor şi resturilor metalice reciclabile

248.

3720

Recuperarea deşeurilor şi resturilor nemetalice reciclabile

249.

4011

Producţia de energie electrică

250.

4012

Transportul energiei electrice

Pentru linii de înaltă şi medie tensiune

251.

4021

Producţia gazelor

252.

4030

Producţia şi distribuţia energiei termice şi a apei calde

253.

4100

Captarea, tratarea şi distribuţia apei

254.

4524

Construcţii hidrotehnice

255.

5020

Intreţinerea şi repararea autovehiculelor

Cu staţii de vopsire sau spălare/epurare ape uzate

Nr. crt.

Cod CAEN

Denumirea activităţii

Observaţii

256.

5050

Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule

Cu excepţia comercializării produselor lubrifiante şi de răcire pentru autovehicule

257.

5123

Comerţ cu ridicata al animalelor vii

Procedura specifică pentru fauna sălbatică

258.

5151

Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi şi gazoşi şi al produselor derivate

Instalaţii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice şi chimice

259.

5155

Comerţ cu ridicata al produselor chimice

260.

5157

Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor

261.

5211

Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun

Numai pentru hipermarketuri, supermarketuri, complexuri comerciale

262.

5510

Hoteluri

263.

5522

Campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote

264.

5523

Alte mijloace de cazare

Numai pentru sate de vacanţă, pensiuni turistice, ferme agroturistice cu sursă proprie de alimentare cu apă potabilă şi sisteme individuale de epurare corespunzătoare a apelor uzate

265.

5530

Restaurante

>100 locuri

266.

6010

Transporturi pe calea ferată

267.

6024

Transporturi rutiere de mărfuri

Numai pentru substanţe, mărfuri şi deşeuri periculoase

268.

6030

Transporturi prin conducte

269.

6110

Transporturi maritime şi de coastă

Porturi maritime de peste 1.350 t

270.

6120

Transporturi pe căi navigabile interioare

Porturi pentru traficul pe cursuri de apă interne care permit trecerea unor vase de peste 1.350 t

271.

6210

Transporturi aeriene după grafic

Aeroporturi cu o lungime de bază a pistei de decolare de 2.100 m sau mai mult

272.

6220

Transporturi aeriene ocazionale

Aeroporturi cu o lungime de bază a pistei de decolare de 2.100 m sau mai mult

Nr. crt.

Cod CAEN

Denumirea activităţii

Observaţii

273.

6312

Depozitări

Instalaţii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice şi chimice

274.

7310

Cercetare şi dezvoltare în ştiinţe fizice şi naturale - inclusiv pentru organisme modificate genetic

Procedura specifică pentru organisme modificate genetic

275.

8511

Activităţi de asistenţă spitalicească şi sanatorială

276.

9001

Colectarea şi tratarea apelor uzate

277.

9002

Colectarea şi tratarea altor reziduuri

278.

9003

Salubritate, depoluare şi activităţi similare

279.

9253

Activităţi ale grădinilor botanice şi zoologice şi ale rezervaţiilor

280.

9301

Spălarea, curăţarea şi vopsirea textilelor şi blănurilor

Cu excepţia atelierelor meşteşugăreşti de retuşare/vopsire manulă a articolelor din textile, piele sau blănuri

ANEXA Nr. 2 la procedură

FISA DE PREZENTARE SI DECLARAŢIE

1. Date generale:

- Denumirea unităţii, firmei etc, adresa, telefon, fax

- Amplasamentul

- Profilul de activitate

- Forma de proprietate

- Regimul de lucru (ore/zi, zile/săptămână, zile/an)

2. Date specifice activităţii:

a) Activitatea desfăşurată

Se prezintă activitatea specifică desfăşurată, cu informaţii complete, inclusiv descrierea proceselor tehnologice

b) Dotări

Dotările specifice: clădiri (cu suprafaţa spaţiilor ocupate), utilaje, instalaţii, maşini, aparate, mijloace de transport utilizate în activitate etc.

c) Bilanţul de materiale

- Cantităţile de materii prime, auxiliare şi combustibili, intrate/intraţi în proces

- Pierderile pe faze de fabricaţie sau de activitate şi emisiile în mediu (inclusiv deşeuri)

- Cantităţile de produse şi subproduse rezultate. Bilanţul acestor materiale, care serveşte şi la întocmirea şi revizuirea bilanţului de mediu, trebuie să se închidă cu eroarea acceptată de metodologia de calcul folosită

d) Utilităţi

Modul de asigurare cu utilităţi (apă, canal, energie etc): surse, cantităţi, volume.

3. Surse de poluanţi şi protecţia factorilor de mediu:

Protecţia calităţii apelor

- Sursele de ape uzate şi compuşii acestor ape

-  Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate, randamentele de reţinere a poluanţilor, locul de evacuare (emisar, canalizare publică, canalizare, platformă industrială)

- Poluanţii evacuaţi în mediu sau în canalizări publice ori în alte canalizări (în mg/l şi kg/zi)

Protecţia atmosferei

- Sursele şi poluanţii pentru aer

- Instalaţii pentru colectarea, epurarea şi dispersia gazelor reziduale şi a pulberilor

- Poluanţii evacuaţi în atmosferă (în mg/mc şi g/s)

Protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor

- Sursele de zgomot şi de vibraţii

- Dotările, amenajările şi măsurile de protecţie împotriva zgomotului şi vibraţiilor

- Nivelul de zgomot şi de vibraţii produs Protecţia solului şi subsolului

- Sursele posibile de poluare a solului şi a subsolului.

- Măsurile, dotările şi amenajările pentru protecţia solului şi a subsolului

Protecţia împotriva radiaţiilor

- Sursele de radiaţii din activitate

- Dotările, amenajările şi măsurile pentru protecţia împotriva radiaţiilor

- Nivelul radiaţiilor emise în mediu

Protecţia fondului forestier

- Situaţia afectării fondului forestier

- Lucrările şi măsurile pentru diminuarea şi eliminarea impactului negativ produs asupra vegetaţiei şi ecosistemelor forestiere

Protecţia ecosistemelor, biodiversităţii şi ocrotirea naturii

- Sursele posibile de afectare a ecosistemelor acvatice şi terestre, a monumentelor naturii, a parcurilor naţionale şi a rezervaţiilor naturale

- Măsurile pentru protecţia ecosistemelor, biodiversităţii şi pentru ocrotirea naturii, în general

Protecţia peisajului şi a zonelor de interes tradiţional

- Modul de încadrare a obiectivului în peisaj

- Măsuri şi amenajări pentru protecţia peisajului şi a zonelor de interes tradiţional

Gestiunea deşeurilor

-  Sursele de deşeuri, tipuri, compoziţie şi cantităţi de deşeuri rezultate

- Modul de gospodărire a deşeurilor; depozitare controlată, transport, tratare, refolosire, distrugere, integrare în mediu, comercializare

Gestiunea substanţelor şi preparatelor periculoase

- Substanţele şi preparatele periculoase utilizate/deţinute, cantităţile utilizate/deţinute şi fişele de securitate ale acestora

- Modul de gospodărire, măsurile, dotările şi amenajările pentru protecţia mediului

Gestiunea ambalajelor

- Tipurile şi cantităţile de ambalaje folosite

-  Modul de gospodărire a ambalajelor şi măsuri pentru protecţia mediului

Incadrarea în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului

Modul de încadrare a obiectivului în cerinţele planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului.

Protecţia aşezărilor umane

- Distanţa faţă de aşezările umane, localităţile şi populaţia eventual afectată

-   Măsurile, dotările şi amenajările pentru protecţia aşezărilor umane

Respectarea prevederilor convenţiilor internaţionale la care România a aderat.

Amenajările, dotările şi măsurile pentru respectarea convenţiilor internaţionale, a reglementărilor comunitare şi ale organismelor O.N.U. la care România a aderat.

Alte date şi informaţii privind protecţia mediului

Se vor prezenta şi alte date specifice activităţii sau solicitate de autoritatea pentru protecţia mediului, care au legătură cu protecţia factorilor de mediu şi planul de intervenţie în caz de poluări accidentale.

Reconstrucţia ecologică

Lucrări şi măsuri pentru refacerea mediului deteriorat, precum şi pentru menţinerea unui ecosistem corespunzător în zonă

Monitorizarea mediului

Dotări şi măsuri privind instruirea personalului, managementul exploatării şi analiza periodică a propunerii de conformare pentru controlul emisiilor de poluanţi, supravegherea calităţii mediului şi monitorizarea activităţilor de protecţie a mediului.

MENŢIUNE:

Conţinutul fişei de prezentare şi de declaraţie ce se va întocmi şi se va prezenta la autoritatea pentru protecţia mediului se va adapta:

- în funcţie de specificul activităţii;

- conţinutului-cadru care formează obiectul acestei anexe;

- prevederilor legislaţiei naţionale şi comunitare în domeniu.

ANEXA Nr. 3 la procedură

PROCEDURA  DE  DEZBATERE  PUBLICA

1. Scopul dezbaterii publice

Dezbaterea publică are drept scop:

- obţinerea unor informaţii suplimentare privind impactul activităţii asupra populaţiei din zonă, bunurilor proprii sau de care beneficiază în comun;

- sesizarea unor aspecte prin care se încalcă legislaţia privind protecţia mediului;

- obţinerea unor date nedeclarate privind activitatea desfăşurată cu impact asupra mediului;

- înregistrarea unor propuneri care pot conduce la îmbunătăţirea proiectului sau a activităţii, cu efecte favorabile asupra mediului, şi la fundamentarea deciziei ce se va lua de către autoritatea pentru protecţia mediului privind reglementarea.

2. Metode de dezbatere publică

Dezbaterea publică poate include, dar nu se limitează la, următoarele:

-  afişajul în zona obiectivului şi la sediul administraţiei publice locale;

- publicarea în ziarele de tiraj, solicitate de populaţie;

- postarea pe pagina proprie de internet;

- prezentarea prin posturile de radio şi televiziune;

- comunicările scrise, transmise persoanelor şi asociaţiilor interesate;

- organizarea unei dezbateri într-un loc accesibil populaţiei şi factorilor interesaţi din zonă.

Indiferent de metoda utilizată, la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului sau pe pagina proprie de internet se va afişa sau posta o prezentare rezumativă a acţiunii propuse dezbaterii publice. Dacă unele informaţii din activitate au caracter de secret de stat sau impun asigurarea confidenţialităţii, acestea nu se pun la dispoziţia dezbaterii publice.

3. Conţinutul minim al informaţiilor

- Datele de identificare ale unităţii care a solicitat actul de reglementare (denumirea unităţii, adresa, fax, telefon etc.)

- Denumirea activităţii

- Amplasarea obiectivului şi adresa

- Scopul acţiunii propuse

- Prezentarea succintă a activităţii

- Informaţii generale asupra măsurilor de protecţie a mediului şi despre eventualul impact asupra factorilor de mediu

- Adresa, nr. de telefon şi de fax ale autorităţii pentru protecţia mediului, la care se pot obţine informaţii suplimentare şi la care se depun în scris, sub semnătură şi cu datele de identificare, contestaţii şi sugestii legate de activitate.

- Data limită până la care se primesc propuneri şi contestaţii.

ACPM nu este obligată să ia în considerare propuneri şi contestaţii care intervin după acest termen.

In situaţia în care se adoptă, ca metodă suplimentară de dezbatere publică, o întrunire a celor afectaţi de activitate, se vor specifica în anunţ data, ora şi locul întâlnirii. Toate discuţiile purtate în cadrul dezbaterii vor fi consemnate în scris şi vor sta la baza deciziei ce se va lua, alături de celelalte documente. Conţinutul anunţului şi al fişei de informaţii suplimentare vor fi stabilite împreună cu solicitantul actului de reglementare, care şi-l va însuşi sub semnătură.

4. Criterii în luarea deciziei

Principalele criterii, în ordinea importanţei, ce vor fi avute în vedere pentru luarea deciziei privind continuarea sau nu a procedurii de reglementare sunt următoarele:

- riscul pentru viaţa populaţiei din zonă;

- posibilitatea de a fi afectată starea de sănătate a populaţiei;

- încadrarea în concentraţiile maxim admise de poluanţi evacuaţi în mediu;

- îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu;

- asigurarea condiţiilor de funcţionare în siguranţă;

- rezolvarea unor probleme de ordin social;

- utilitatea publică;

-  valorificarea raţională şi eficientă a resurselor şi a deşeurilor în contextul unei dezvoltări durabile;

-  realizarea unor obiective ale planurilor şi programelor speciale aprobate.

Criteriile de mai sus, la care pot fi adăugate şi altele, pot forma obiectul unei grile de apreciere, pentru facilitarea luării deciziei.

Pentru situaţii cu grad crescut de dificultate în luarea deciziilor, se recomandă şi consultarea prealabilă în scris a autorităţilor implicate din cadrul administraţiei publice.

5. Precizări procedurale

Inainte de a se trece la desfăşurarea propriu-zisă a acţiunii de dezbatere publică, autoritatea competentă pentru protecţia mediului, împreună cu solicitantul actului de reglementare, va stabili un calendar al acestei acţiuni, care va cuprinde, în principal, următoarele etape: întocmirea anunţului, publicitatea anunţului, colectarea şi analiza contestaţiilor şi propunerilor, verificarea suplimentară la obiectiv, dacă se impune, consultarea şi a altor autorităţi, dacă este cazul, propuneri, luarea deciziei, publicitatea deciziei şi comunicarea, în mod oficial, a acesteia titularului proiectului sau al activităţii. Dacă intervin probleme ce impun modificarea justificată a calendarului acţiunii, autoritatea competentă pentru protecţia mediului se va consulta cu solicitantul actului de reglementare pentru a se pune de acord cu schimbările survenite.

In luarea deciziei nu se vor lua în considerare contestaţii sau propuneri anonime ori care se bazează pe interese străine de fondul dezbaterii.

Toate documentele legate de dezbaterea publică a unei activităţi vor forma obiectul unui dosar special, care să poată fi oricând consultat atunci când apar contestaţii asupra deciziei luate de autoritatea competentă pentru protecţia mediului.

Acţiunea de mediatizare este în coordonarea autorităţii competente de mediu şi constituie obligaţia titularului de activitate din punctul de vedere al organizării şi al costurilor aferente.

ANEXA Nr. 4 la procedură

CONŢINUTUL - CADRU  AL  AUTORIZAŢIEI  DE  MEDIU

Antet

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

Nr.........din...........................

Ca urmare a cererii adresate de.............................., cu sediul în judeţul........................., municipiul, oraşul, comuna, satul ........................................., sectorul ....., str........................... nr......etc.................., înregistrată la numărul...........din................, în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza Hotărârii Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se emite:

AUTORIZAŢIA DE MEDIU

pentru................................................din municipiul, oraşul, comuna, satul......................, sectorul............, str.....................................nr..........., care prevede desfăşurarea următoarelor activităti (conform cod CAEN)...............................

Documentaţia conţine: (fişă de prezentare şi declaraţie, bilanţ de mediu etc.)..............................................., elaborată de:...........................................,

şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi:.........................................................................................................................................

Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse:........................................................................................................................................

Prezenta autorizaţie este valabilă........ani, de la................., data eliberării, până la........................................................................................................

Nerespectarea prevederilor autorizaţiei atrage suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz.

I. Activitatea autorizată:

1.  Dotări (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)..........................................................................................................................

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii şi ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantităţi:..................................................................

3.  Utilităţi - apă, canalizare, energie (surse, cantităţi, volume):......................................................................................................................................

4.  Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activităţii:...................................................................................................................

5.  Produsele şi subprodusele obţinute -cantităţi, destinaţie:..........................................................................................................................................

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizaţi (compoziţie, cantităţi), producţie:.............................................................

7. Alte date specifice activităţii: (coduri CAEN care se desfăşoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)........................................

8.  Programul de funcţionare - ore/zi, zile/săptămână, zile/an.........................................................................................................................................

II. Instalaţiile, măsurile şi condiţiile de protecţie a mediului

1. Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu, din dotare (pe factori de mediu):........................................................................................................................................................................ ..........................................................

2. Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului:............................................................................................................................

3. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi, nivelul de zgomot, de radiaţii, admise la evacuarea în mediu, depăşiri permise şi în ce condiţii:................

III.  Monitorizarea mediului

1.  Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici şi biologici emişi, emisii de poluanţi, frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor:........................................

2.     Datele ce vor fi raportate autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitatea:.......................................................................................

IV. Modul de gospodărire a deşeurilor şi a ambalajelor

1. Deşeurile produse (tipuri, compoziţie, cantităţi):.......................................................................................................................................................

2. Deşeurile colectate (tipuri, compoziţie, cantităţi, frecvenţă):......................................................................................................................................

3. Deşeurile stocate temporar (tipuri, compoziţie, cantităţi, mod de stocare):.................................................................................................................

4. Deşeurile valorificate (tipuri, compoziţie, cantităţi, destinaţie):...................................................................................................................................

5. Modul de transport al deşeurilor şi măsurile pentru protecţia mediului:......................................................................................................................

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare):.................................................................................................................................................

7. Monitorizarea gestiunii deşeurilor:............................................................................................................................................................................

8. Ambalajele folosite şi rezultate - tipuri şi cantităţi:.....................................................................................................................................................

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate):..................................................................................................................................................

V. Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor periculoase

1.  Substanţele şi preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (categorii, cantităţi):........................................................

2. Modul de gospodărire:

- ambalare:

- transport:

- depozitare:

- folosire/comercializare:

3.  Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanţele şi preparatele periculoase:.....................................................................

4.  Instalaţiile, amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu şi pentru intervenţie în caz de accident:.............................................

5. Monitorizarea gospodăririi substanţelor şi preparatelor periculoase:............................................

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activităţilor

1.  Domeniul [protecţia solului şi apelor subterane; descărcarea apelor uzate; emisii atmosferice; gestiunea deşeurilor; altele (zgomot, prezenţa azbestului etc.)]: denumirea măsurii, performanţa/obiective de remediere (pe fiecare măsură), termen de finalizare (pe fiecare măsură):........................................................................................................................................................................ ........................................................

2. Sursa de finanţare (pe fiecare măsură), evidenţe, rapoarte:.............................

Director executiv,

....................................................................................

Şef serviciu autorizare şi controlul conformării,

....................................................................................

Intocmit

MENŢIUNI:

1. Conţinutul anexei nr. 1 la procedură se adaptează la specificul activităţii unităţii autorizate.

2.  Pe versoul formularului autorizaţiei de mediu propriu-zise se pot prezenta unele articole extrase din legislaţia în vigoare care priveşte protecţia mediului (cu precizarea actelor normative) sau menţiuni legate de obligaţiile posesorului autorizaţiei de mediu şi consecinţele nerespectării acesteia ori ambele.

ANEXA Nr. 5 la procedură

CERINŢE   SPECIFICE

de autorizare a activităţii grădinilor zoologice, acvariilor publice şi centrelor de reabilitare şi/sau îngrijire

1. La procedura specifică de autorizare a unităţilor permanente, prevăzute la art. 17 din procedură, se adaugă următoarele documente:

a) Formularul de înregistrare prevăzut în tabelul nr. 1, cu toate documentele solicitate de acesta;

b) Formularul de verificare a criteriilor necesare autorizării, prevăzut în tabelul nr. 2;

c) Raportul autorităţii competente, conform tabelului nr. 3.

2. Pentru autorizarea unei unităţi permanente, indiferent de scop, sunt respectate condiţiile specifice prevăzute în secţiunea 1.

3.  Pentru autorizarea centrelor de reabilitare şi sau îngrijire se respectă condiţiile specifice prevăzute în secţiunea a 2-a.

4.  Pentru autorizarea grădinilor zoologice şi a acvariilor publice se respectă condiţiile specifice prevăzute în tabelele nr. 4-7, după caz.

5.  O unitate permanentă poate fi autorizată pentru grădini zoologice şi/sau acvarii publice şi/sau centre de reabilitare şi/sau îngrijire.

Tabelul nr. 1 - Formular de înregistrare

(Se completează de către conducerea unităţii permanente, având în vedere condiţiile specifice prevăzute în prezenta procedură, şi se depune la autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului, împreună cu celelalte documente în vederea obţinerii autorizaţiei.)

Detalii despre unitatea permanentă

Destinaţia

Grădină zoologică |_| acvariu public |_| centru de reabilitare şi/sau îngrijire |_|

Adresa completă şi date de contact

Data înfiinţării

Suprafaţa totală a unităţii permanente şi suprafaţa amplasamentelor

Proprietate publică şi/sau privată

Proprietarul unităţii permanente/terenului

Autorizaţie de mediu, numărul

Membru al asociaţiilor de profil

Numele conducătorului unităţii permanente şi curriculum vitae

Lista membrilor personalului şi scurt curriculum vitae

Planul unităţii permanente

Orar de funcţionare

Lista de inventar a animalelor din colecţie

Arhivare şi metode de identificare a animalelor

Registre privind monitorizarea sănătăţii animalelor

Planul de austeritate în caz de desfiinţare

Circumstanţele hrănirii cu pradă vertebrată vie

Controlul hrănirii animalelor de către vizitatori

Dieta aplicată

Ingrijirea animalelor şi asistenţa veterinară

Programe de perfecţionare profesională în asistenţa veterinară

Monitorizare medicală - ataşaţi documente relevante

Echipamentul şi medicamentele

Facilităţi pentru examinarea post-mortem a animalelor

Sistemul de arhivare a dosarelor/fişelor/altor tipuri de înregistrări medicale

Fişe de dietă/nutriţie

Colaborări cu unităţi permanente de profil

Evaluări ale riscurilor

Interacţiuni personal - animale

Evadări/eliberări ale animalelor

Dosar al înregistrării accidentelor şi plan al procedurilor de urgenţă

Instruirea personalului pe zoonoze, accidente

Procedură scrisă privind evadarea animalelor

Programul de ţinere sub control a dăunătorilor şi paraziţilor

Menţinerea siguranţei şi securităţii

Sistemul de supraveghere şi protecţie

Armele de foc, cu tranchilizante, sau alte echipamente de contenţie

Conservarea

Membru al organizaţiilor internaţionale

„Lista roşie" a animalelor din colecţie

Lista programelor de management al speciilor

Arborele genealogic al animalelor

Planul colecţiei de animale

Resurse şi lista proiectelor de cercetare in situ sau ex situ

Educaţie

Programul educaţional complet actualizat

Evaluarea eficienţei programului educaţional

Metode ajutătoare în predare (inclusiv publicaţii) - daţi detalii şi furnizaţi exemple

Apartenenţa sau contacte cu grupuri preocupate de educaţie în privinţa mediului

Metodele de educaţie informală folosite

Instruirea şi nivelul de pregătire al personalului - lista

Cercetare

Programul de cercetare

Resurse şi proiecte de cercetare

Evaluarea etică

Lista lucrărilor comunicate sau publicate în ultimii 5 ani

Colaborări cu unităţi permanente de învăţământ superior, muzee

Numărul anual al vizitatorilor

Tarife

Sursa (ele) de finanţare (de exemplu: vizitatori, autoritatea locală, sponsorizări etc.)

Tabelul nr. 2 - Formular de verificare a criteriilor necesare autorizării

(Se completează de către autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului în urma verificării în teren, având în vedere condiţiile specifice prevăzute în prezenta procedură.)

Grădină zoologică |_| acvariu public |_| centru de reabilitare şi/sau îngrijire |_|

Rezultatele verificării

Da

Nu

Observaţii

1. Asigurarea hranei şi apei

Este corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ?

Este asigurată libertatea unui comportament de hrănire corespunzător speciei

Modalităţile de hrănire sunt sigure pentru animal şi personal?

Starea de igienă este corespunzătoare

Este permisă hrănirea de către vizitatori şi corespunzător controlată

2. Asigurarea unui mediu ambiant corespunzător

Amplasamentele sunt corespunzătoare

Facilităţile amplasamentului sunt suficiente pentru menţinerea bunăstării animalelor

Igiena este menţinută corespunzător

3. Asigurarea îngrijirii sănătăţii animalelor

Inregistrările privind starea de sănătate

Supravegherea constantă a stării de sănătate

Este evitat contactul direct cu publicul şi/sau cu alte animale

Facilităţi corespunzătoare pentru îngrijire veterinară (echipamente, medicamente)

Fişe medicale individuale

Program veterinar corespunzător

Rezultatele verificării

Da

Nu

Observaţii

Depozitare corespunzătoare a medicamentelor

Facilităţi corespunzătoare post-mortem

Facilităţi corespunzătoare pentru izolare şi instalarea carantinei

Igienă şi controlul bolilor şi parazitozelor

4. Asigurarea manifestării comportamentului normal

Indeplinesc amplasamentele necesităţile biologice şi comportamentale ale animalelor?

Mediul ambiant din amplasament este îmbogăţit şi diversificat corespunzător

Barierele fizice pentru menţinerea animalelor în interiorul amplasamentului sunt eficiente

Imprejmuirea împiedică pătrunderea neautorizată şi asigură siguranţa colecţiei de animale

Reproducerea în captivitate (este exceptată pentru centrele de reabilitare şi sau îngrijire)

5. Asigurarea protecţiei faţă de teamă şi stres

Animalele sunt manevrate doar sub supravegherea personalului corespunzător calificat

Contactul dintre animale şi public este realizat astfel încât să asigure bunăstarea animalelor

Interacţiunile dintre animale nu sunt excesiv de stresante

6. Conservarea, educaţia şi cercetarea

Este asigurată conservarea prin aplicarea de măsuri specifice

Există facilităţi pentru educaţie

Există facilităţi pentru cercetare

7. Siguranţa publicului

Există măsuri de siguranţă pentru menţinerea animalelor periculoase în amplasamente

Barierele pentru public sunt corespunzătoare pentru a împiedica contactul cu animalele

Sunt corespunzătoare semnele de avertizare

Este corespunzătoare starea de menţinere a clădirilor

Căile de acces sunt clar marcate şi uşor accesibile

Sunt sigure aleile şi zonele destinate publicului

8. Inregistrări/dosare

Registre zilnice

Listele anuale ale animalelor corect menţinute şi comunicate autorităţilor competente

Dosarele privind originea/destinaţia animalelor

9. Alte aspecte

Personal corespunzător ca număr şi calificare

Evaluarea riscurilor este corespunzătoare

Zonele unde este interzis accesul vizitatorilor sunt corespunzător semnalizate

Sistemul de raportare şi înregistrare a accidentelor este corespunzător

Existenţa evadărilor în ultimul an sau de la obţinerea ultimei autorizaţii

Tabelul nr. 3 - Raportul autorităţii competente

(Se completează de către autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului în urma verificării în teren, având în vedere condiţiile specifice prevăzute în prezenta procedură.)

Grădină zoologică |_| acvariu public |_| centru de reabilitare şi/sau îngrijire |_|

Secţiunea

Observaţii

Recomandări

Formular de înregistrare

Formular de verificare

Din partea conducerii Agenţiei pentru Protecţia Mediului  ............................................................................................................................................

Din partea unităţii permanente (grădină zoologică, acvariu, centru de reabilitare şi sau îngrijire)  ....................................................................................

Data completării formularului...............................................................................

Semnătura şi ştampila..........................................................................................

SECŢIUNEA 1

Condiţii specifice ale autorizării unităţilor permanente

I. Condiţii pentru asigurarea bunăstării animalelor

1. Amplasamentele sunt astfel construite încât:

a) să se evite dominarea nejustificată a animalelor din cadrul grupurilor de către un membru dominant;

b)   să se evite riscul creării conflictelor permanente şi persistente dintre membrii unui grup sau dintre membrii diferitelor specii ori grupuri de vârstă în expoziţiile mixte;

c) să nu fie suprapopulate;

d) să se prevină apariţia şi răspândirea paraziţilor sau altor agenţi patogeni;

e)  să se permită îndepărtarea tuturor dejecţiilor, resturilor solide şi lichide.

2.  Conducerea unităţilor permanente se asigură că sunt îndeplinite cerinţele Convenţiei privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de floră şi faună pe cale de dispariţie (CITES), care reglementează importul, exportul, vânzarea şi alte beneficii comerciale, inclusiv expunerea de specii listate în anexele convenţiei.

3.  Spaţiul amplasamentului este evaluat atât pe orizontală, cât şi pe verticală pentru asigurarea bunăstării animalelor.

4.   La amenajarea amplasamentelor se are în vedere habitatul natural al speciei şi se solicită expres îndeplinirea necesităţilor biologice, fiziologice şi psihologice ale animalului.

5.   Amplasamentele sunt echipate în conformitate cu necesităţile animalului pentru toate stadiile de dezvoltare, şi anume: substrat corespunzător cerinţelor ecologice ale animalului, crăci, vizuini, cuiburi pentru naştere/depunerea ouălor, bazine, vegetaţie, ca şi alte materiale necesare manifestării diferitelor comportamente naturale.

6. Vegetaţia din apropierea şi din amplasamentele animalelor este în mod regulat inspectată şi amenajată de câte ori este necesar pentru a se evita rănirea, evadarea sau ingerarea de plante toxice.

7.  Distanţele de izolare dintre amplasamente şi spaţiul de vizitare asigură atât siguranţa publicului vizitator, cât şi a animalelor din colecţie, sunt sigure şi suficiente pentru a evita transmiterea bolilor sau potenţialilor agenţi patogeni.

8. Animalele aparţinând speciilor sociale trebuie menţinute în grupuri sociale compatibile şi corespunzătoare ca număr, iar starea de izolare a acestora este admisă numai când nu este în detrimentul exemplarului individual, la recomandarea specialiştilor.

9. Temperatura, umiditatea, ventilaţia, iluminarea şi nivelele de zgomot ale amplasamentelor sunt corespunzătoare asigurării bunăstării animalelor.

10. Se asigură protecţia împotriva condiţiilor extreme: radiaţii solare, căldură excesivă, uscăciune, frig.

11.  Prin amenajarea amplasamentului se asigură spaţiul de refugiu pentru retragerea din câmpul vizual al publicului, manifestarea reacţiilor normale de apărare şi distanţa de „fugă" corespunzătoare.

12. Amplasamentele sunt concepute şi menţinute astfel încât să nu se permită rănirea animalelor.

13.  Orice defecţiune sesizată în cadrul unui amplasament este remediată de urgenţă, iar animalul este menţinut la o distanţă corespunzătoare sau transferat în alt amplasament până la finalizarea reparaţiei.

14. Orice material utilizat pentru construcţia amplasamentului, fie natural (de exemplu, plante şi produsele lor, precum seminţe sau fructe), fie de origine industrială (de exemplu, vopsele, substanţe chimice etc), este evaluat din punct de vedere al toxicităţii pentru specia de animale în cauză.

15.  Uneltele şi alte echipamente specifice portabile sunt menţinute numai în locuri adecvate.

16.  Se respectă standarde adecvate de igienă a tuturor componentelor amplasamentelor, precum şi igiena animalelor în scopul menţinerii unei stări foarte bune de sănătate.

17.  Dieta animalelor este stabilită de specialişti pe criterii calitative şi cantitative, respectiv valoare energetică şi nutritivă corespunzătoare speciei şi stadiului ei de dezvoltare.

18.  Apa potabilă este pusă la dispoziţia animalelor în cantitate suficientă.

19.  Stocurile de hrană şi de lichide sunt păstrate în condiţii igienice corespunzătoare

20.  Hrana este preparată de către persoane calificate, în locuri special amenajate, prin aplicarea regulilor de igienă corespunzătoare.

21.  Vasele utilizate sunt uşor accesibile şi au forma corespunzătoare comportamentului natural al animalelor.

22. Modalităţile de hrănire a animalelor sunt sigure atât pentru acestea, cât şi pentru personal.

23. Prada vie este componentă a dietei numai în cazuri excepţionale, la indicaţia biologului, medicului veterinar sau altui specialist.

24. Hrănitorile şi adapătorile automate sunt inspectate la fiecare masă pentru a se asigura că funcţionează eficient.

25. Hrana neconsumată se îndepărtează zilnic din amplasamente în scopul menţinerii igienei.

26. Se întocmeşte şi se menţine un dosar al dietei animalelor din colecţie.

27. Condiţia/starea, sănătatea şi comportamentul animalelor sunt verificate zilnic de către persoanele care răspund de îngrijirea lor.

28. Toate animalele care provoacă cauze de îngrijorare sunt evaluate atent şi li se asigură imediat atenţie şi tratament.

29. Se înfiinţează şi se menţine un registru în care se indică schimbările prescrise în dietă, verificările stării de sănătate efectuate, orice comportament, activitate sau altă problemă neobişnuită survenită, precum şi acţiunile de remediere întreprinse.

30.  Un program complet de asistenţă veterinară este stabilit şi desfăşurat sub supravegherea unui medic veterinar familiarizat cu practica curentă a îngrijirii animalelor din colecţie.

31.  Nivelul serviciilor veterinare este adecvat stării şi tipului de colecţie, asistenţa veterinară este periodică şi de câte ori este nevoie, iar consultaţiile şi medicamentaţia se asigură prin aplicarea celor mai bune practici din domeniul veterinar.

32. Medicul veterinar este activ implicat în:

a) inspecţii de rutină ale colecţiei de animale;

b) asigurarea tratamentelor;

c) realizarea vaccinărilor, deparazitărilor, vitaminizărilor etc;

d) monitorizarea sănătăţii animalelor, inclusiv recoltarea de sânge şi de alte tipuri de mostre pentru examene de laborator;

e) recoltarea, prepararea şi expedierea corectă şi sigură a probelor;

f) instruirea personalului grădinii zoologice în probleme de sănătate şi igienă;

g) examinări post-mortem;

h) supravegherea perioadelor de carantină şi a altor cerinţe impuse;

i) stabilirea şi derularea programului de nutriţie şi conceperea dietelor, în colaborare cu biologul şi/sau cu alţi specialişti;

j) stabilirea unor proceduri scrise, care trebuie urmate în cazul accidentelor produse de folosirea unor medicamente periculoase.

33. Se menţin fişe de monitorizare a sănătăţii fiecărui animal din colecţie.

34. Sunt asigurate constant antidoturi accesibile pentru produsele cu potenţial toxic.

35. Se amenajează amplasamente speciale pentru izolarea şi examinarea animalelor nou-sosite în colecţie pentru examinarea corespunzătoare şi aclimatizarea acestora, precum şi pentru menţinerea în carantină şi îngrijirea cazurilor de îmbolnăvire, rănire, dispoziţie schimbată a animalelor.

36. Se creează facilităţi (spaţii, echipamente etc.) pentru îngrijirea animalelor orfane şi a mamelor cu pui.

37. Materialele sanitare după folosire se îndepărtează imediat, conform legislaţiei în vigoare.

38. Se stabileşte şi se menţine un program eficient, care să nu implice riscuri pentru sănătatea şi/sau integritatea animalelor din colecţie, în vederea controlului/ combaterii dăunătorilor şi paraziţilor.

39. Este obligatorie informarea la zi privind biologia speciilor din colecţie şi menţinerea lor în captivitate.

40. Este interzisă împerecherea animalelor din taxoni diferiţi.

41. Dacă un animal hibrid este transferat altei colecţii, unitatea permanentă primitoare este informată că animalul este hibrid şi în mod obligatoriu animalul este sterilizat definitiv înaintea transferului.

42. Animalele sunt manevrate, îngrijite şi antrenate numai de către sau sub coordonarea unui specialist, ţinându-se cont de bunăstarea lor, evitând disconfortul inutil, stresul ori producerea unui rău fizic.

43. Orice contact fizic direct între animale şi publicul vizitator se face numai în prezenţa personalului calificat de îngrijire a animalelor, evitându-se condiţiile care să conducă la discomfortul acestora.

44. Este interzisă provocarea, iritarea sau stimularea animalelor.

45. Animalele care interacţionează în mod excesiv, stresant între ele, nu sunt menţinute în amplasamente alăturate sau în imediată apropiere (de exemplu, pradă - prădător, specii concurente etc).

46. Se recomandă transferul animalelor gestante sau cu pui în spaţii corespunzătoare.

47.  Este interzisă menţinerea în stare izolată a animalelor sociale pentru perioade mai mari decât cele recomandate de specialişti pentru a evita dificultăţile de reacomodare la reintroducerea animalului în grup.

48. Animalele destinate reabilitării (de exemplu, animale accidentate, epuizate fizic etc.) nu sunt expuse publicului.

49. Surplusul stocului colecţiei de animale se transferă (se donează, se schimbă etc.) doar către unităţi permanente de profil.

50. Sunt asigurate facilităţile corespunzătoare pentru ridicarea, închiderea în cuşti şi transportul tuturor tipurilor de animale din colecţie.

51. Se are în vedere ca transportul animalelor în afara unităţii permanente să se realizeze în conformitate cu legislaţia în vigoare.

52. Tehnicile de capturare şi de transport au în vedere temperamentul animalului şi comportamentul de evadare pentru a minimiza rănirile, stricăciunile şi disconfortul.

53. Orice animal transportat în afara unităţii permanente trebuie să fie în grija unei persoane competente, desemnată de conducerea unităţii permanente, şi trebuie luate măsuri adecvate pentru protecţia şi bunăstarea animalului, precum şi a celor care îl însoţesc până la destinaţia finală.

54. Inaintea mutării unui animal, conducerea unităţii permanente se asigură că la destinaţie există toate facilităţile necesare pentru a evita orice disconfort sau stres nejustificat.

55. Achiziţia şi capturarea animalelor sălbatice din natură sunt descurajate, cu excepţia cazurilor în care există motive justificate, în scopul conservării ex situ a speciilor de animale ameninţate cu dispariţia, cu avizul comitetului de etică şi al Academiei Române.

56. In cazul derulării achiziţiei/capturării de animale se au în vedere:

a) legalitatea achiziţiei;

b) metodele de colectare conforme cu legislaţia în vigoare şi care asigură bunăstarea animalelor implicate.

57. Inaintea primirii animalelor, unitatea permanentă trebuie să dovedească că este capabil să asigure bunăstarea animalelor.

58.  Publicul vizitator nu are voie să hrănească animalele decât în prezenţa personalului autorizat şi folosind hrana din dieta zilnică a acestora, încadrându-se în necesarul zilnic specific speciei.

59.  Se încurajează reproducerea în captivitate numai acolo unde este adecvată şi se formulează o politică coerentă referitoare la speciile de animale menţinute, care să fie actualizată continuu.

60.    Conducerea unităţii permanente desemnează o persoană autorizată pentru a utiliza arme de foc care se antrenează periodic în acest scop.

61. Armele de foc, muniţia şi echipamentul de tranchilizare sunt gestionate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

62.  Personalul autorizat este instruit cu privire la riscurile manevrării medicamentelor tranchilizante şi pentru cazuri de urgenţă.

63.  Personalul autorizat deţine instrucţiuni scrise privind măsurile de urgenţă şi procedurile aplicabile în cazul unui incident care implică interacţiunea între animale veninoase şi public.

64. In cazul producerii unui accident se completează o fişă pentru accidente, care conţine:

a) natura muşcăturii sau înţepăturii şi specia de animal care a produs-o;

b) numărul de telefon al celor mai apropiate centre care fac terapie antivenin;

c) numărul de telefon al grădinii zoologice şi al unui reprezentant al acesteia;

d) numărul de telefon al unui specialist în această problemă, care trebuie contactat;

e) unde este cazul, se adaugă fişe medicale ale accidentaţilor;

f) datele de contact ale medicului veterinar şi/sau ale biologului care manevrează specii veninoase.

65. Decizia privind eutanasia animalelor bolnave se ia numai la indicaţia medicului veterinar şi în urma consultării comitetului etic şi a celorlalţi specialişti în domeniu.

66. Se pun la dispoziţie facilităţi adecvate pentru examinările post-mortem.

67. Cadavrele animalelor sunt manevrate cu echipament specific de protecţie şi într-un mod în care riscurile de transmitere a infecţiilor, de contaminare să fie minime.

68. Toate animalele care decedează sunt examinate post-mortem.

69. Amplasamentele sunt astfel construite încât să nu permită evadarea animalelor.

70. Amplasamentele dispun de un sistem de supraveghere continuă pentru reducerea riscurilor de sustragere, distrugere intenţionată, intrarea prin efracţie şi eliberarea animalelor.

71. Se evaluează riscul de evadare al oricărui animal din colecţie şi se elaborează planuri de urgenţă cu măsuri de capturare, care se actualizează anual.

72. In caz de evadare, se aplică măsurile din planul de urgenţă, se elaborează procesul-verbal al acţiunii, se evaluează eficienţa aplicării măsurilor din planul de urgenţă, se elaborează recomandări pentru viitor şi se menţine într-o bază de date format hârtie şi electronic pentru minimum 10 ani.

73. Procesul-verbal este pus la dispoziţia personalului.

74. Planul de urgenţă include:

a) anunţarea de urgenţă a personalului şi conducerii;

b) aplicarea de urgenţă a măsurilor adecvate per specie - detaliere;

c) alertarea poliţiei sau pompierilor, după caz;

d) protecţia vizitatorilor prin calmarea, adapostirea, evacuarea şi acordarea primului ajutor;

e) capturarea animalului pe cât posibil fără rănirea acestuia;

f) utilizarea armelor de foc sau a echipamentului de tranchilizare, după caz.

75. Conducătorul sau un membru desemnat de acesta este permanent disponibil pentru a lua decizia referitoare la eutanasierea animalelor evadate, dacă este cazul.

76. Conducerea stabileşte o ierarhie a responsabilităţilor în caz de evadare, care este adusă la cunoştinţă întregului personal şi afişată în loc vizibil pentru membrii personalului.

77. Conducerea se asigură că toţi membrii personalului sunt familiarizaţi cu procedurile de urgenţă care sunt întreprinse în cazul evadării animalelor.

78. Gardurile electrificate destinate delimitării anumitor amplasamente sunt poziţionate şi semnalizate astfel încât să nu poată fi atinse de către animale sau vizitatori.

79. Se folosesc semne de avertizare grafice, cuvinte sau o combinaţie de simboluri grafice şi cuvinte, plasate în dreptul fiecărui amplasament care conţine animale cu potenţial periculos, specificându-se şi în ce constă pericolul (de exemplu, animal care zgârie, muşcă etc).

80. Anual, conducerea organizează un exerciţiu de simulare a evadării unui animal periculos, iar acest exerciţiu se consemnează într-un proces-verbal ce cuprinde raportul de evaluare care se pune la dispoziţia autorităţilor competente, la cerere.

II. Condiţii specifice pentru speciile de reptile şi amfibieni

81. Animalele se menţin în vivarii închise, perfect controlate.

82. Se asigură amplasamente exterioare prevăzute cu condiţiile climatice favorabile pentru anumite specii reptiliene sau de amfibieni.

83. Mediul ambiant perfect controlat trebuie să asigure cerinţele de temperatură, umiditate, lumină, fotoperioadă, ventilaţie, aer şi apă specifice speciei.

84. Se acordă atenţie specială igienei şi controlului bolilor.

85. Vivariul trebuie să asigure un gradient termic specie-specific.

86. Se asigură variaţiile de temperatură zilnice şi sezoniere specie specifice.

87. Temperatura medie necesară speciilor exotice este cuprinsă în general între 20-35°C.

88. Sursele pentru încălzire sunt plasate astfel încât animalele să nu ajungă la ele, acestea fiind controlate permanent.

89. Bazinele trebuie încălzite individual, speciile de ţestoase acvatice şi crocodili au necesităţi de temperatură ale apei cuprinse, în general, între 26-32°C.

90. Măsurarea umidităţii relative trebuie realizată continuu.

91. Valorile umidităţii relative pentru cele mai multe reptile variază de la 50-80%, în funcţie de habitatul natural al speciei.

92. Majoritatea amfibienilor necesită un domeniu mai crescut al umidităţii relative, tipic fiind între 65-95%.

93. Iluminatul este realizat corespunzător din punct de vedere al intensităţii luminii, fotoperioadei şi calităţii acesteia, în funcţie de cerinţele speciei.

94. Este acceptat orice tip de iluminat artificial când nu există posibilitatea unei iluminări naturale directe.

95.  Se asigură o ventilaţie corespunzătoare şi monitorizată constant pentru menţinerea calităţii optime a aerului din punct de vedere al umidităţii, proporţiei de oxigen, fără a compromite controlul temperaturii. Acest lucru este facilitat de menţinerea vivariului în camere încălzite şi ventilate corespunzător.

96. Trebuie realizate bazine suficient de spaţioase, în funcţie de cerinţele speciilor, pentru imersia integrală a reptilelor şi amfibienilor, precum şi pentru reproducerea multor specii de amfibieni.

97.  Calitatea apei trebuie să se menţină prin schimbarea permanentă a apei din bazin, curăţarea şi dezinfectarea periodică a bazinelor.

98.  Trebuie evitate schimbările bruşte de temperatură şi contactul cu resturile de dezinfectanţi toxici introduşi în urma procedurii de dezinfecţie.

99.  In cazul bazinelor mari pentru speciile acvatice şi semiacvatice trebuie avute în vedere facilităţi pentru tratarea apei, iar calitatea acesteia trebuie monitorizată. Acolo unde este necesar, trebuie asigurate zone de plajă.

100.   Sistemul comun de alimentare cu apă este astfel conceput pentru a se evita riscul transmiterii agenţilor patogeni de la un amplasament la altul. De asemenea, se are în vedere ca instrumentarul folosit să nu constituie un factor de risc în acest sens.

101.  In scopul expunerii normale a animalelor, trebuie realizate expoziţii cu aspect cât mai natural, folosindu-se substraturi corespunzătoare habitatului natural al speciei.

102.  Substratul trebuie schimbat periodic pentru a se evita contaminarea acestuia. Deşeurile şi hrana neconsumată trebuie îndepărtate zilnic.

103.  Trebuie asigurate locuri pentru însorire şi odihnă, precum şi suprafeţe abrazive/rugoase pentru facilitarea îndepărtării exuviilor, iar pentru speciile arboricole trebuie realizate facilităţi pentru căţărat.

104. Amplasamentele exterioare ale reptilelor trebuie astfel realizate încât să se evite inundarea, săparea în substrat sau căţărarea, pentru evitarea evadării animalelor. Prădătorii şi dăunătorii trebuie ţinuţi în mod particular sub control.

105.  Trebuie asigurat suficient spaţiu atât în plan orizontal, cât şi vertical, pentru a permite reptilelor să-şi manifeste comportamentul normal propriu speciei şi pentru a se putea evita conflictele generate de dominanţa unor indivizi asupra altora.

106.  Spaţiile, pasajele, coridoarele de serviciu, destinate folosirii de către îngrijitori, trebuie să fie suficient de spaţioase pentru a manipula animalele. Accesul în amplasamente trebuie astfel realizat încât să permită vizibilitatea integrală a amplasamentului, să permită intrarea cu uşurinţă în amplasament şi să împiedice evadarea animalelor.

107.  Echipamentul de manevrare şi capturare trebuie să fie aşezat în apropierea amplasamentului şi permanent la dispoziţie.

III. Condiţii specifice pentru acvarii publice

108.  Cerinţele privind calitatea apei trebuie asigurate în funcţie de necesităţile speciilor.

109.  Monitorizarea calităţii apei trebuie să fie o activitate continuă, iar testele de rutină se efectuează lunar (temperatură, salinitate, pH, amoniu, nitraţi, nitriţi, oxigen dizolvat).

110.   La iniţierea unui nou acvariu/bazin, monitorizarea trebuie să includă înregistrarea zilnică a următorilor parametri: pH, oxigen dizolvat, nitraţi, nitriţi, amoniac, temperatură, salinitate, densitate.

111. Permanent trebuie să fie disponibil echipamentul adecvat pentru tratarea apei pentru a se asigura menţinerea calităţii apei în limitele parametrilor specifici.

112. Personalul destinat îngrijirii acvariilor trebuie să aibă acces la facilităţi de laborator şi să fie instruiţi pentru colectarea probelor.

IV. Modul de înregistrare a stocurilor de animale

113. Sunt inventariate toate animalele în mod individualizat, excepţie făcând doar grupurile de animale care nu permit înregistrare individualizată.

114. Inregistrările se fac atât pe suport hârtie, cât şi pe suport electronic, se actualizează de câte ori este nevoie şi sunt arhivate pe o perioadă de minimum 10 ani.

115. Inregistrările individuale conţin următoarele informaţii:

a) denumirea comună, denumirea ştiinţifică;

b) originea: animalul este născut în libertate/captivitate, părinţii, unde se cunosc, locaţiile anterioare, dacă se cunosc, gradul de protecţie al speciei în libertate;

c) data şi modalitatea intrării/ieşirii în/din colecţie (donaţie, schimb, custodie etc), unitatea permanentă de provenienţă şi către care s-a făcut ieşirea;

d) data estimativă a naşterii şi criteriile estimării;

e) sexul animalului;

f) semne distinctive (tatuaje, chipuri, inele, crotalii etc);

g)  date clinice care includ fişa de medicaţie şi analiză a acestuia;

h) data morţii şi constatările post-mortem;

evadare, daune produse de animal în urma evadării şi măsuri de remediere;

i) date referitoare la reproducere, care includ arborele genealogic;

j) observaţii etologice.

116. Se elaborează şi se gestionează lista anuală a colecţiei de animale, care se transmite în copie autorităţii competente de pe raza administrativ-teritorială a judeţului şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, nu mai târziu de data de 1 aprilie a anului următor celui la care se referă lista.

117. Lista colecţiei, în format electronic de tabel, include următoarele date:

a) denumirea comună şi ştiinţifică a speciei;

b) totalul indivizilor dintr-o specie la 1 ianuarie;

c)  numărul de animale intrate în colecţie, din toate sursele, de-a lungul anului;

d) numărul naşterilor din colecţie de-a lungul anului;

e) numărul deceselor în primele 30 de zile de la naştere;

f) numărul indivizilor morţi din alte cauze;

g) numărul ieşirilor din colecţie şi modalitatea ieşirii;

h) totalul rămas în colecţie la 31 decembrie;

i) sexul fiecărui animal, acolo unde se cunoaşte, înregistrarea făcându-se după modelul: X.Y.Z, indicând astfel: X masculi, Y femele şi Z indivizi nesexaţi.

V. Conservarea, educaţia şi cercetarea

118. Unităţile permanente au obligaţia să asigure:

a) participarea la cercetări de conservare a speciilor şi/sau de instruire în dobândirea abilităţilor relevante legate de conservare;

b) promovarea educaţiei, schimbului de informaţie şi participarea la acţiuni de sensibilizare a publicului în legătură cu conservarea speciilor.

119. Orice activitate care se derulează în cadrul acestor unităţi permanente respectă principiul utilizării durabile a resurselor naturale şi conservării biodiversităţii.

120. In cazul în care o unitatea permanentă primeşte un animal sălbatic donat, abandonat sau confiscat, cu acordul autorităţii competente, are obligaţia:

a) să anunţe în scris, în termen de maximum 5 zile, autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului privind preluarea animalului;

b) să analizeze situaţia împreună cu specialiştii şi comitetul etic şi să decidă: eutanasierea, eliberarea în natură, carantinarea, păstrarea în colecţia unităţii permanente, găzduirea pe o perioadă limitată în vederea reabilitării şi eliberării în natură, donarea/transferarea către o altă unitate permanentă similară;

c) să anunţe în scris autoritatea publică teritorială pentru protecţia mediului despre decizia luată.

121. Unitatea permanentă, care deţine specii periclitate, trebuie să fie un participant activ la programe de cercetare care să contribuie la conservarea speciilor în libertate.

122. Unitatea permanentă trebuie să demonstreze performanţe cuantificabile în privinţa conservării, educaţiei şi cercetării.

123. Valoarea monetară a animalelor din colecţie îşi pierde relevanţa, fiind considerată zero.

124. Activităţile de conservare trebuie să aibă la bază strategia şi planul de acţiune aprobate de către conducerea acestor unităţi permanente.

125. Este obligatorie elaborarea unei strategii privind educaţia publicului, actualizată anual, la care se adaugă planul de acţiune de punere în aplicare a prevederilor acesteia.

126. Sunt puse la dispoziţie facilităţi corespunzătoare în scopuri educative.

127. Spaţiul aferent individului expus sau amplasamentul este etichetat vizibil pentru public, iar informaţia minimă include denumirea speciei (denumirea comună şi ştiinţifică), distribuţia în habitatul natural, caracteristicile biologice principale şi gradul de conservare.

128.   Este obligatorie implicarea în activităţi de cercetare proprii şi în comun cu alte unităţi permanente de profil, în acord cu legislaţia în vigoare şi aprobată din punct de vedere etic, şi participarea la programe de cercetare naţionale finanţate de la bugetul de stat, precum şi la programe şi proiecte de cercetare internaţionale.

VI.  Personalul şi instruirea

129. Personalul angajat este corespunzător din punct de vedere al calificării şi numărului necesar acoperirii activităţilor desfăşurate conform legislaţiei muncii.

130. Se elaborează lista personalului autorizat a lucra cu animalele, la care se adaugă responsabilităţile fiecăruia şi un scurt curriculum vitae pentru evidenţierea calificării şi nivelului de cunoştinţe.

131. Personalul autorizat să lucreze cu animalele este susţinut financiar să urmeze cursuri de instruire şi/sau de perfecţionare periodice.

132. Proprietarul asigură bugetul necesar pentru activităţile de instruire.

133. Administratorul/deţinătorul unităţii permanente se asigură că personalul are un comportament deontologic corespunzător.

134. In schema de personal este obligatorie includerea cel puţin a unui post de biolog şi cel puţin a unui post de medic veterinar.

135. După caz, aceste unităţi permanente realizează contracte de colaborare cu un cabinet, spital, policlinică, facultate cu profil veterinar sau medic veterinar din afara acesteia.

136. In scopul asigurării bunăstării animalelor, conducerea acestor unităţi permanente asigură stabilitatea şi continuitatea personalului.

VII.  Siguranţa publicului

137. Siguranţa publicului nu este periclitată de animalele potenţial periculoase.

138. Pentru animalele periculoase se efectuează evaluarea riscului privind siguranţa publicului.

139. Animalele din captivitate sunt menţinute permanent în amplasamente.

140. Amplasamentele sunt astfel construite încât să nu permită evadarea animalelor, iar uşile de acces sunt prevăzute cu sisteme speciale care nu permit deschiderea accidentală a acestora.

141. Modalităţile de separare între animale diferite sau între animale şi publicul vizitator sunt concepute şi menţinute astfel încât să nu permită contactul direct şi să nu fie favorizată evadarea animalelor.

142. Clădirile şi spaţiul de vizitare în care publicul are acces sunt menţinute în condiţii sigure.

143. Publicului vizitator îi este permis accesul doar în spaţiul de vizitare.

144. Spaţiul de vizitare nu trebuie să prezinte suprafeţe alunecoase.

145. Acolo unde sunt construite trepte, acestea sunt însoţite de „mână curentă"/ balustrade şi rampe special amenajate pentru facilitarea accesului persoanelor cu handicap locomotor.

146. Orice trecere suspendată peste amplasamentul unui animal este astfel proiectată încât să fie asigurată siguranţa publicului şi animalelor în egală măsură.

147. Accesurile în clădire sunt adecvat localizate şi vizibil inscripţionate, acestea putând fi închise în mod sigur pentru evitarea evadării animalelor.

148. Este obligatorie expunerea, la vedere, de plăcuţe indicatoare cu simboluri şi/sau text, pentru furnizarea informaţiilor corespunzătoare (descrierea speciei dintr-un amplasament, pericolul de electrocutare, traseul de vizitare, grupuri sanitare, loc de odihnă, loc de joacă pentru copii, parcare auto etc).

149.  Punctele de prim-ajutorsunt adecvat indicate, plasate în locuri uşor accesibile şi deţin cel puţin dotările minime necesare acordării primului ajutor de către personalul instruit corespunzător în acest scop.

150. Sunt puse la dispoziţia publicului grupuri sanitare, adecvat indicate, corespunzător echipate şi menţinute, inclusiv pentru persoane cu dizabilităţi/handicap.

151. Fumatul este interzis, cu excepţia locurilor special amenajate în acest sens.

152.  Vizitatorii consumă alimente doar în locurile special amenajate.

153.  Se amenajează spaţii pentru odihnă şi joacă pentru copii, după caz.

VIII. Obligaţii în cazul închiderii unităţilor permanente

154. Se păstrează un număr suficient de angajaţi până la redistribuirea animalelor din colecţie către alte unităţi permanente dotate corespunzător.

155. Se asigură condiţiile privind bunăstarea animalelor.

156. Se interzice orice activitate de reproducere a speciilor din colecţie.

157. Este interzis accesul publicului.

158. Se inscripţionează Amplasament neautorizat în curs de desfiinţare în dreptul amplasamentelor necorespunzătoare.

IX. Comitetul de etică

159.  Conducerea unităţii permanente trebuie să aplice măsuri de analiză etică a acţiunilor şi activităţilor proprii pentru toate situaţiile în care condiţiile de bunăstare a animalelor nu sunt respectate.

160.  Unităţile permanente trebuie să respecte un cod etic, revizuit anual, care cuprinde în principal:

a) circumstanţele eutanasierii;

b) oportunitatea intervenţiilor chirurgicale veterinare;

c) aplicarea celor mai bune practici veterinare;

d) politica privind transferul de animale;

e) eligibilitatea etică a proiectelor de cercetare;

f) conformarea în privinţa politicilor de conservare şi de educaţie.

161. Conducerea unităţii permanente ia în considerare constituirea propriului comitet de etică, cu următoarele atribuţii:

a)  este independent şi are caracter consultativ;

b)  poate avea în componenţă şi persoane din afara unităţii permanente cu activităţi relevante în aspectele etice (profesori, avocaţi, psihologi etc.)

Tabelul nr. 4*) - Spaţiul minim necesar pentru unele specii de mamifere menţinute în captivitate

Denumirea comună şi ştiinţifică

Nr. exemplare

pentru suprafaţa

indicată

Suprafaţa

exterioară minimă

(m2)

Suprafaţa adăugată pentru fiecare exemplar în plus în exterior

(m2)

Suprafaţa interioară,

individuală

minimă/vizuină

(m2)

Suprafaţa adăugată pentru fiecare exemplar în plus în interior/vizuină (m2)

Organizarea socială

Hiene (Hyaenidae)

2-5

200 m2

10 m2

6m2

2 m2Vizuini/boxe individuale

Grup

Dingo (Caniş familiaris dingo)

2-4

200 m2

10 m2

4m2

2 m2Vizuini/boxe individuale

Pereche/grup

Lup (Caniş lupus)

3

500    m2 bazin

10 m2

10m2

2 m2Vizuini/boxe individuale

Pereche/haiă

Şacal auriu (Caniş aureus)

2-3

100m2

10 m2

8m2

1 m2Vizuini/boxe individuale

Pereche/familie

Câine   sălbatic   din   Noua   Guinee (Caniş familiaris hallstromi)

2-4

100m2

20 m2

2m2

2 m2 Vizuini/boxe individuale

Pereche/grup

Vulpea roşie (Vulpes vulpes)

1-2

60 m2

10 m2

2m2

1 m2 Vizuini/boxe individuale

Solitar/pereche

Vulpe polară (Alopex lagopus)

1-2

60 m2

10 m2

2m2

2 m2 Vizuini/boxe individuale

Solitar/pereche

Fenec (Vuples zedra)

1-2

100m2

5m2

10m2

2 m2Vizuini/boxe individuale

Solitar/pereche

Raton (Procyon lotor)

1-2

60 m2 bazin

3m2

-

1m2 Vizuini/boxe individuale

Solitar/grup

Enot (Nyctereutes procynoides)

1-2

50 m2 bazin

2m2

-

1 m2Vizuini/boxe individuale

Solitar/pereche

Ghepard (Acinonyx jubatus)

1-2

400 m2

50 m2

20 m2

6 m2 Vizuini/boxe individuale

Solitar/grup

Caracal (Felis caracal)

1-2

100m2

20 m2

20 m2

4 m2 Vizuini/boxe individuale

Solitar/pereche

Pisica de junglă (Felis chaus)

1-2

100m2

10 m2

10m2

3 m2 Vizuini/boxe individuale

Solitare/pereche

Pisică sălbatică (Felis silvestris)

1-2

85 m2

10 m2

-

1,5 m2 Vizuini/boxe individuale

Solitar/pereche

Ocelot (Felis pardalis)

1-2

60 m2

20 m2

20 m2

4 m2 Vizuini/boxe individuale

Solitar/pereche

Serval (Felis serva!)

1-2

60 m2

20 m2

20 m2

5 m2 Vizuini/boxe individuale

Solitar/pereche

Râs (Felis lynx), Bobcat (Felis rufus)

1-2

80 m2

20 m2

-

2 m2 Vizuini/boxe individuale

Solitar/pereche

Puma (Felis concolor)

1-2

200 m2

40 m2

20 m2

4 m2 Vizuini/boxe individuale

Solitar/pereche

Leopardul         norilor         (Neofelis nebulosa)

1-2

200 m2

40 m2

20 m2

6 m2 Vizuini/boxe individuale

Solitar/pereche

Tigru (Panthera tigris)

1-2

500 m2 bazin

30m2

30m2

10 m2 Vizuini/boxe individuale

Solitar/pereche/ grup

Leu (Panthera leo)

2-4

500 m2 bazin

50 m2

40 m2

10 m2 Vizuini/boxe individuale

Pereche/grup

Jaguar (Panthera onca)

1-2

400 m2

50 m2

20 m2

8 m2Vizuini/boxe individuale

Solitar/pereche

Leopard (Panthera pardus)

1-2

200 m2

50 m2

30m2

8 m2Vizuini/boxe individuale

Solitar/pereche

Leopardul      zăpezilor      (Panthera uncia)

1-2

200 m2

50m2

30m2

Vizuini/boxe individuale

Solitar/pereche

Mangustă (Mungos mungo)

2-6

50 m2

5m2

10m2

1 m2

Pereche/grup

Suricată (Suricata suricatta)

2-6

75 m2

5m2

10m2

1m2

Pereche/grup

*) Tabelul nr. 4 este reprodus în facsimil.

Vidră (Lutra lutra)

1-2

50 m2din care 1/2 bazin cu adâncimea 0.5-1.5 m

8m2

1 m2 Vizuini/boxe individuale

Solitar/pereche

Vidră de mare (Enhydra lutris)

1-2

50 m2 din care 1/2 bazin cu adâncime 50-150cm

10 m2

20 m2 din care bazin 1/2 cu

adâncimea de50-150cm

1 m2 Boxe individuale

Solitar/pereche

Bursuc (Meles meles)

1-2

40 m2

15 m2

-

2 m2Vizuini/boxe individuale

Pereche + pui

Jderi (Martes spp)

1-2

20 m2

2m2

0,5 m2 Boxe

individuale

Solitar/pereche

Dihori (Mustela sp.)

1-2

20 m2

2m2

-

0,5 m2 Boxe individuale

Solitar/pereche

Foci (Phocidae) şi (Otariidae)

2-4

800 m2 din care 600 m2 bazin cu adâncimi variabile, până la 5m20%; 3,5m80%

20m2 din care 15m2 bazin

10m2 podea/ individ bazin pt. separare 25m2cu adâncime max de 3m.

102

Grup

Delfini (Fam. Delphinidae; Phocoenidae)

2-6

800 m2, bazine cu adâncimi variabile, 5m 20% si 3,5m80%' adâncime; bazine pt. separare

50 m2

Bazin 100m2, aâncime 3m.

Grup

Coati (Nasua spp.)

2-5

100m2

5m2

10m2

4 m2Vizuini/boxe individuale

Pereche/grup

Panda roşu (Ailurus fulgens)

1-2

100m2

30m2

20 m2

5 m2 Vizuini/boxe individuale

Pereche/grup

Urs         malaiezian         (Helarctos malayanus)

1-2

200 m2 bazin

50 m2

10m2

5m2 Vizuini/boxe individuale

Solitar/pereche

Ursul leneş (Melursus ursinus)

1-2

250 m2 bazin

50 m2

10m2

5m22 Vizuini/boxe individuale

Solitar/pereche

Urs      negru      american      (Ursus americanus)

1-2

300 m2 bazin

60 m2

12m2

6 m2 Vizuini/boxe individuale

Solitar/pereche

Urs brun (Ursus arctos)

1-2

500 m2 bazin

40 80 m2

12m2

8 m2 Vizuini/boxe individuale

Solitar/pereche

Urs polar (Ursus maritimus)

1-2

500 m2  bazin    min. 30%       din suprafaţa totală

100m2

50m2

10 m2 Vizuini/boxe individuale

Solitar/pereche

Urs    negru    asiatic    (Selenarctos thibetanus)

1-2

300 m2 bazin

50 m2

10m2

5m2 Vizuini/boxe individuale

Solitar/pereche

Arici european (Erinaceus europaeus)

1-2

10m2

1 m2

-

0,5 Vizuini/boxe individuale

Solitar/grup

Tenrec (Tenrec ecaudatus)

1-4

10 m2

1 m2

6m2

0,5 m2

Solitar/grup

Lemur  cu  coadă  vărgată   (Lemur catta)

2-3

100m2

15m2

20 m2

3m2

Pereche, unităţi familiale înrudite

Lemur cu guler (Varecia variegata)

2-3

30m2

15m2

20 m2

3m2

Grupuri de 5-30 ex., masculii se mişcă între grupuri, femelele dominante

Lorisul lent (Nycticebus coucang)

2-3

30m2

10 m2

20 m2

1 m2

Pereche/grup

Marmosete   şi   tamarini   (Callithrix spp.)

2

30m2

10 m2

20 m2

1 m2

Pereche monoga-mă dominantă + puii, până la 15 membrii, inclusive adulţii care rămân să ajute la creşterea puilor

Maimuţa păianjen (Ateles geoffroyi)

2

40 m2

10 m2

20 m2

2m2

Grupuri poligame, 5-30 ex. Cu subgrupuri variabile

Maimuţe capuchin (Cebus spp.)

2

100m2

10 m2

20 m2

2m2

Grupuri tip harem cu 1-3 femele sau grupuri mai mari cu până la 30 ex.

Cercopiteci (Cercopithecus spp.)

3

40 m2

10 m2

20 m2

3m2

Grupuri familiale

Macaci (Macaca spp.)

2-4

100m2 bazin

10 m2

20 m2

3m2

M. mulata - 8-180 ex. din ambele sexe cu 2-4 ori mai multe femele decât masculi, dar şi masculi solitari sau în mici grupuri. M. nemestrina - 3-15 ex. Până la 30-45 ex. M fascicularis - 6-100 ex., de 2-3 ori mai multe femele decât masculi, grupul central cu conducător mascul, femele şi pui, grupul periferic cu masculi tineri. M. arctoides 20-100 ex., de obicei conduse de un mascul adult. M. radiata - 7-80 ex. Cu mai mulţi masculi adulţi ca femele.

Babuini / Pavieni (Papio spp.)

2-4

80 m2

20 m2

30m2

4m2

Grupuri sociale complexe, grupuri mai mari de până la 70 ex. Se pot fragmenta în grupuri mai mici, conduse de un mascul cu mai multe femele / harem.

Mândrii (Mandrillus sphinx)

2

100m2

30m2

30m2

5m2

De la grupuri sociale complexe şi stabile multi-masculi multi-femele, grupuri poligame, masculi cu ierarhie dominantă schimbătoare; masculii în execs solitari

Languri (Semnopithecus spp.)

2

50 m2

15 m2

20 m2

3m2

Grupuri sociale stabile, 10-30 ex., număr variabil de masculi, în funcţie de mediu, sau grupuri numai din masculi

Giboni (Hylobates spp.)

2

80 m2

20 m2

30m2

3m2

Perechi monogame cu pui, sau animale solitare

Gorila (Gorilla gorilla)

4

500

200 m2

400 m2

7 m2 boxe individuale

Grup format din mascul matur adult cu masculii subordonaţi, femele şi pui imaturi, femelele părăsesc grupul la maturitate.

Bonobo (Pan paniscus)

4

500

50 m2

100m2

5 m2 boxe individuale

Grupuri sociale complexe cu până la 30 ex. Cu ierarhii dominante ale masculilor

Cimpanzeu (Pan troglodytes)

4

200

20 m2

50 m2

6 m2 boxe individuale

Grupuri sociale complexe de 30-80 ex., cu ierarhii dominante ale masculilor.

Urangutan (Pongo pygmaeus)

1-2

200

50 m2

70 m2

6 m2 boxe individuale

Solitari,   femelă cu pui dependent, teritoriile femelelor se intersectează, masculii antagonişti unii decât alţii, grupuri mici, necoezive.

Elefant Asiatic (Elephas maximus), Elefant african (Loxodonta africana)

2-3

1000 m2 bazin

300 m2

100m2

30 m2 boxe individuale

Grup familial

Rinoceri (Rhinocerotidae spp.)

1-2

500 m2

150 m2

150 m2

20 m2 boxe individuale

Solitar/pereche

Măgarul African (Equus africanus), Zebre (Equus spp.)

1-5

100m2

50 m2

15m2

Boxe individuale

Grup

Măgarul asiatic (Equus hemionus)

3-5

100m2

50 m2

15m2

Boxe individuale

Grup

Tapir malaiezian (Tapirus indicus), Tapir brazilian (Tapirus terrestris)

1-2

100m2

bazin

50 m2

8m2

Boxe individuale

Solitar/pereche

Babirusa (Babyrousa babyrussa)

2-4

300 m2

bazin

60 m2

10m2

Boxe individuale

Grup

Facocer (Phacochoerus africanus)

2-4

300 m2

bazin

60 m2

10m2

Boxe individuale

Grup

Mistreţ (Sus scrofa)

2-4

200 m2

bazin

50 m2

10m2

Boxe individuale

Grup

Pecari (Tayassu spp.)

2-4

200 m2

bazin

50 m2

8m2

Boxe individuale

Grup

Hipopotam (Hippopotamus amphibius)

1-2

400 m2

bazin

50 m2

30m2

Boxe individuale

Grup

Cămile (Camelidae)

2-5

500 m2

50 m2

30m2

Boxe individuale

Grup

Lama (Lama glama),Guanaco(Lama guanicoe)

Vicuna (Vicugna vicugna)

2-10

400 m2

50 m2

Grup

Girafa (Giraffa camelopardalis)

2-6

1200 m2

250 m2

20 m2

6m înălţime

Boxe individuale

Grup

Okapi (Okapia johnstoni)

2

200 m2

50 m2

10m2

5m2

Pereche/grup

Cerbul comun (Cervus elaphus)

2-5

200 m2

100m2

10m2

5m2

Grup

Sika/căprioara japoneză (Cervus nippori)

2-5

200 m2

60 m2

10m2

5m2

Grup

Cerb lopătar (Dama dama)

2-5

300 m2

60 m2

6m2

3m2

Grup

Căprioara lui Pere David (Elaphurus davidiensis)

2-5

200 m2

60 m2

6m2

3m2

Grup

Căprior european (Capreolus capreolus)

2-5

250 m2

60 m2

5m2

2m2

Grup

Muntiac (Muntiacus spp.)

2-5

100m2

30m2

5m2

2m2

Grup

Elan (Alces alces)

2-5

400 m2

50 m2

10m2

5m2

Grup

Pudu (Pudu puda)

2-5

400 m2

50 m2

10m2

5m2

Grup

Ren (Rangifer tarandus)

2-5

400 m2

50 m2

10m2

5m2

Grup

Impala (Aepyceros melampus)

2-8

400 m2

50 m2

8m2

3m2

Grup

Gnu (Connochaetes spp.)

2-5

800 m2

50 m2

12m2

6m2

Grup

Gazela lui Thomson (Gazella thomsoni)

2-8

400 m2

50 m2

8m2

4m2

Grup

Bizoni/zimbrii (Bison spp.)

2-6

500 m2

100m2

15m2

7m2

Grup

Yac (Sos grunniens)

2-6

400 m2

50 m2

12m2

5m2

Grup

Gaur (Sos gaurus)

2-6

500 m2

80 m2

15m2

6m2

Grup

Nilgai (Boselaphus tragocamelus)

2-6

500 m2

100m2

12m2

6m2

Grup

Bivoli sălbatici (Bubalus spp.)

2-6

500 m2 bazin

50 m2

15m2

7m2

Grup

Anoa de câmpie (Bubalus depressicornis)

2-3

400 m2

50 m2

10m2

5m2

Grup

Antilopa eland (Taurotragus oryx)

2-5

400 m2

50 m2

10m2

5m2

Grup

Nyala (Tragelaphus angasi), Sitatunga (Tragelaphus spekii)

2-5

500 m2

50 m2

10m2

5m2

Grup

Bongo (Tragelaphus euryceros)

2-5

500 m2

50 m2

10m2

5m2

Grup

Oaia berberă (Ammotragus lervia)

2-5

200 m2

20 m2

6m2

2m2

Grup

Ibex (Capra ibex)

2-5

400 m2

20 m2

6m2

2m2

Grup

Capra de munte americană (Oreamnos americanus)

2-5

200 m2

20 m2

6m2

2m2

Grup

Bou moscat (Ovibos moschatus)

2-5

200 m2

50 m2

12m2

5m2

Grup

Oi şi rude ale lor (Ows spp.)

2-5

200 m2

50 m2

6m2

2m2

Grup

Câini de preerie (Cynomys spp.)

2-10

100m2

5m2

3m2

0,5 m2

Colonie mare

Marmote (Marmota spp.)

2-10

40 m2

5m2

22

0,5 m2

Grup/colonie mare

Veveriţa roşie (Sciurus vulgaris)

1-2

50 m2

2m2

-

Solitare/grup

Castori (Castor spp.)

2

60 m2 din care 1/2 bazin de 50-200 cm adâncime

20 m2

-

-

Pereche+ pui

Şobolanul moscat (Ondatra zibethicus)

1-2

-

-

6m2

1 m2

Solitar/pereche

Hamster auriu (Mesocricetus auratus)

1-2

-

-

1 m2

0,25 m2

Solitar?pereche

Şobolani giganţi cu pungă (Cricetomys sp.)

1-2

-

-

2m2

0,5 m2

Solitar/pereche

Gerbilul mongolian (Meriones unguiculatus)

1-2

-

-

1 m2

0,25 m2

Solitar/pereche

Şoarece spinos (Acomys spp.)

1-2

-

-

1 m2

0,25 m2

Solitar/pereche

Şoarecele   de   pădure   (Apodemus sylvaticus)

1-2

-

-

1 m2

0,25 m2

Solitar/pereche

Şobolani (Rattus spp.)

1-2

-

-

2m2

0,5 m2

Solitar/pereche

Porc   spinos   cu   coada   pensulă (Atherurus africanus)

1-2

20 m2

2m2

8m2

1 m2

Solitar/pereche

Porci spinoşi (Hystrix spp.)

1-2

50 m2

6m2

10m2

2m2

Solitar/pereche

Chinchilla (Fam. Chinchillidae)

1-2

-

-

2m2

1 m2

Solitar/pereche

Mara (Dolichotis patagonum)

2-4

50 m2

5m2

20 m2

0,5 m2

Familie/grup până la 20 exem

Capybara (Hydrochoerus hydrochaeris)

2-3

60 m2 bazin

7m2

10m2

2m2

grup

Agouti (Fam. Dasyproctidae)

1-2

10 m2

1 m2

2m2

1 m2

Solitar/pereche

Degu (Octodon degu)

2-6

3m2

1 m2

2m2

0,5 m2

Pereche/grup

Nutria (Myocastor coypus)

2-3

20m2 din care 80% bazin

2m2

1 m2

Vizuină/boxă individuală

grup

Iepurele European (Lepus europaeus)

1-2

20 m2

2m2

1 m2

1 m2

Solitar/pereche cu pui

Iepurele   de   vizuină   (Oryctolagus cuniculus)

2-10

20 m2

2m2

1 m2 sistem de cuşti adaptate mărimii grupului

1m2

Grup

Lilieci mici (Microchiroptera)

2-10

30m2

/3m

înălţime

1 m2

15m2/3m înălţime

0,2 m2

Grup până la 40 ex.

Lilieci mari (Macrochiroptera)

2-10

70 m2

/3m

înălţime

2m2

40m2/3m înălţime

0,5 m2