Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 546 din  7 iunie 2001

pentru aprobarea modului de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. a) - c) si e) - g) din anexa nr. 3/33 la Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001

ACT EMIS DE:     GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 331 din 20 iunie 2001


SmartCity3


    In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale notei din anexa nr. 3/33 la Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

    Art. 1
    Se aproba modul de repartizare si de utilizare a sumelor prevazute la lit. a) - c) si e) - g) din anexa nr. 3/33 la Legea bugetului de stat pe anul 2001 nr. 216/2001, dupa cum urmeaza:
    a) pentru realizarea actiunilor prevazute la lit. a), b) si g) din anexa nr. 3/33 la Legea nr. 216/2001, coordonate de secretarul de stat pentru relatii interetnice, suma de 96.021.000 mii lei, conform destinatiilor mentionate in anexa nr. 1;
    b) pentru realizarea actiunilor prevazute la lit. c) din anexa nr. 3/33 la Legea nr. 216/2001, coordonate de secretarul de stat pentru romanii de pretutindeni, suma de 7.000.000 mii lei, conform destinatiilor mentionate in anexa nr. 2;
    c) pentru realizarea actiunilor prevazute la lit. e) si f) din anexa nr. 3/33 la Legea nr. 216/2001, coordonate de secretarul de stat pentru comunicare si imagine publica, suma de 29.754.997 mii lei, conform destinatiilor mentionate in anexa nr. 3.
    Art. 2
    (1) Alocarea sumelor prevazute la lit. a)2, b), c), e) - g) se face pe baza fundamentarilor privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea si economicitatea acestora si a devizelor de cheltuieli avizate de secretarii de stat prevazuti la art. 1 si aprobate de ordonatorul principal de credite.
    (2) Cheltuielile ce se pot angaja pentru realizarea actiunilor sunt prevazute in anexele nr. 1 - 3.
    Art. 3
    Justificarea sumelor prevazute la lit. B, C si D din anexa nr. 1 si in anexele nr. 2 si 3, alocate in baza fundamentarilor prevazute la art. 2, se face de catre secretarii de stat prevazuti la art. 1 lit. a) - c), prin prezentarea de documente legale avizate de acestia, din care sa rezulte utilizarea sumelor pe destinatiile prevazute in devizele de cheltuieli aprobate.
    Art. 4
    (1) Sumele prevazute la lit. A din anexa nr. 1 se aloca si se justifica potrivit protocolului ce va fi incheiat intre Ministerul Informatiilor Publice si organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, altele decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat potrivit Legii partidelor politice nr. 27/1996, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.
    (2) Raspunderea privind utilizarea si justificarea sumelor prevazute la lit. A din anexa nr. 1 revine, potrivit legii, organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale.
    (3) Supravegherea utilizarii de catre organizatiile cetatenilor apartinand minoritatilor nationale a sumelor prevazute la lit. A din anexa nr. 1 potrivit destinatiilor legale se exercita de catre Ministerul Informatiilor Publice.
    Art. 5
    Anexele nr. 1 - 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NASTASE

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul informatiilor publice,
                         Vasile Dincu

                         p. Ministrul finantelor publice,
                         Maria Manolescu,
                         secretar de stat

    ANEXA 1

                              REPARTIZAREA
sumelor prevazute la lit. a), b) si g) din anexa nr. 3/33 la Legea nr. 216/2001,
in vederea realizarii actiunilor coordonate de secretarul de stat pentru relatii interetnice

    TOTAL GENERAL: 96.021.000 mii lei,
    din care:
    A. Sume alocate pentru sprijinirea organizatiilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale, altele decat cele care primesc subventii de la bugetul de stat potrivit Legii partidelor politice nr. 27/1996, pentru acoperirea partiala a urmatoarelor cheltuieli:
    - cheltuieli materiale pentru functionarea sediilor organizatiilor si filialelor acestora, precum si pentru lucrarile de intretinere si reparatii ale acestora;
    - cheltuieli de personal;
    - cheltuieli pentru presa, carte si publicatii;
    - cheltuieli pentru organizarea de actiuni culturale, stiintifice, simpozioane si alte asemenea manifestari organizate in tara si in strainatate;
    - cheltuieli pentru investitii in bunuri mobile si imobile, necesare in vederea desfasurarii activitatii organizatiilor.
________________________________________________________________________________
Nr.           Organizatia                                          Suma alocata
crt.                                                                (mii lei)
________________________________________________________________________________
  1.  Uniunea Armenilor din Romania                                  5.280.000
  2.  Uniunea Democratica a Slovacilor si Cehilor din Romania        2.944.000
  3. Uniunea Ucrainenilor din Romania                               10.004.000
  4. Forumul Democrat al Germanilor din Romania                      5.495.000
  5. Comunitatea Rusilor Lipoveni din Romania                        4.425.000
  6. Uniunea Elena din Romania                                       5.003.000
  7. Uniunea Sarbilor din Romania                                    4.114.000
  8. Partida Romilor                                                12.500.000
  9. Uniunea Democrata Turca din Romania                             3.431.000
 10. Uniunea Polonezilor din Romania "Dom Polski"                    2.409.000
 11. Comunitatea Italiana din Romania                                2.409.000
 12. Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania                   4.030.000
 13. Asociatia Liga Albanezilor din Romania                          1.817.000
 14. Uniunea Bulgara din Banat - Romania                             4.283.000
 15. Uniunea Croatilor din Romania                                   1.881.000
 16. Societatea Maghiara de Cultura din Transilvania
     (1 ianuarie - 31 mai 2001)                                      3.940.500
 17. Uniunea Democratica a Tatarilor Turco-Musulmani din Romania     4.790.000
 18. Asociatia Macedonenilor Slavi din Romania                         900.000
 19. Uniunea Culturala a Rutenilor din Romania                         900.000
 20. Fundatia "COMMUNITAS"*) (1 iunie - 31 decembrie 2001)           9.444.500
________________________________________________________________________________
     TOTAL:                                                         90.000.000
________________________________________________________________________________
    *) Incepand cu data de 1 iunie 2001 Fundatia "COMMUNITAS", persoana juridica din data de 12 martie 1999, este beneficiara si gestionara a sumelor alocate de la bugetul de stat minoritatii maghiare din Romania.

    B. Suma de 4.000.000 mii lei alocata pentru finantarea unor proiecte si programe interetnice, astfel:
    - participarea la programul "Anul European al Limbilor";
    - promovarea diversitatii etnice, lingvistice, culturale si religioase;
    - cultivarea bunei cunoasteri si intelegeri intre minoritatile nationale, precum si intre majoritate si minoritati nationale;
    - sprijinirea Pactului de stabilitate pentru Sud-Estul Europei;
    - promovarea de politici antidiscriminatorii;
    - intarirea capacitatii de monitorizare si de lucru in parteneriat cu institutii/organizatii.
    C. Suma de 800.000 mii lei alocata pentru finantarea unor proiecte si programe in cadrul Campaniei europene pentru combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului si a intolerantei
    D. Suma de 1.221.000 mii lei reprezentand contributii la programele realizate cu finantare internationala pentru proiecte de imbunatatire a situatiei romilor, pentru cheltuieli de capital efectuate pe baza de contract incheiat intre Ministerul Informatiilor Publice si fiecare dintre organizatiile/asociatiile de romi beneficiare, stabilite de Oficiul National pentru Romi
    Proiectele si programele cuprinse la lit. B si C se pot realiza prin:
    - organizarea si participarea la seminarii, colocvii, simpozioane, conferinte, mese rotunde, reuniuni, intalniri de lucru, ateliere, workshopuri, desfasurate in tara si in strainatate;
    - organizarea si participarea la manifestari interculturale de interes national si international (festivaluri, spectacole, concursuri, expozitii, lansari de carte, targuri);
    - organizarea si participarea la actiuni in cooperare cu organisme neguvernamentale si institutii publice din tara si din strainatate;
    - organizarea si participarea la schimburi de experienta, vizite de documentare, cursuri, traininguri desfasurate in tara si in strainatate;
    - organizarea si participarea la activitati educationale desfasurate in tara si in strainatate (tabere, calatorii, vizite de studiu, concursuri);
    - achizitionarea, editarea, tiparirea, traducerea si difuzarea de materiale de documentare sau promotionale (brosuri, buletine informative, pliante, albume, publicatii periodice, carti, manuale, postere, bannere, calendare, agende, enciclopedii, afise, casete audio si video, compact-discuri, multimedia etc.);
    - vizite ale unor delegatii straine cu acoperirea cheltuielilor de sejur pe teritoriul Romaniei;
    - inchirierea de spatii de emisie si comunicare (mass-media si Internet);
    - comandarea de sondaje de opinie si studii de interes;
    - abonamente la publicatii in domeniu;
    - alte activitati necesare si oportune pentru pastrarea, exprimarea si dezvoltarea identitatii etnice, culturale, lingvistice si religioase a persoanelor apartinand minoritatilor nationale, potrivit Hotararii Guvernului nr. 13/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Informatiilor Publice, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 376/2001.
    Pentru proiectele si programele cuprinse la lit. B si C se pot acoperi urmatoarele cheltuieli: cazare, transport, masa sau diurna, dupa caz, tratatii, reprezentare, taxe de participare si vizitare, taxe postale, premii, onorarii, achizitii de bunuri, inchiriere, editare, tiparire, multiplicare, difuzare, realizare de sondaje de opinie si studii, traduceri si alte servicii.

    ANEXA 2

                              REPARTIZAREA
sumelor prevazute la lit. c) din anexa nr. 3/33 la Legea nr. 216/2001, in vederea realizarii actiunilor coordonate de secretarul de stat pentru romanii de pretutindeni

    TOTAL GENERAL: 7.000.000 mii lei, utilizate pentru sustinerea financiara a urmatoarelor actiuni:
    1. Editarea publicatiilor romanilor de pretutindeni
    2. Dotarea si intretinerea editurilor organizatiilor romanilor de pretutindeni
    3. Constructia, repararea, intretinerea si dotarea scolilor romanesti ale romanilor de pretutindeni
    4. Constructia, repararea, intretinerea si dotarea bisericilor romanilor de pretutindeni
    5. Achizitia, repararea, intretinerea si dotarea sediilor centrelor culturale ale romanilor de pretutindeni
    6. Constructia, repararea, intretinerea si dotarea bibliotecilor romanilor de pretutindeni
    7. Constructia, repararea, intretinerea si dotarea sediilor organizatiilor romanilor de pretutindeni
    8. Organizarea manifestarilor culturale, in tara si in strainatate, ale romanilor de pretutindeni
    9. Recuperarea, restaurarea si intretinerea patrimoniului cultural si spiritual romanesc de pretutindeni: muzee, monumente istorice, monumente de arta, monumente funerare, placi comemorative, cimitire si altele asemenea, protejarea si revitalizarea traditiilor si obiceiurilor romanesti
    10. Realizarea unor programe de radio si de televiziune in tara si in strainatate, in colaborare cu institutii specializate, in vederea transmiterii acestora in cadrul emisiunilor posturilor centrale si locale din Romania, pentru romanii de pretutindeni
    11. Sprijinirea redactiilor de radio si de televiziune in limba romana ale romanilor de pretutindeni
    12. Efectuarea unor studii si cercetari in zonele din alte state in care traiesc romani si publicarea acestora
    13. Colaborarea cu organizatii si institutii neguvernamentale din tara si din strainatate, in beneficiul romanilor de pretutindeni
    14. Alte actiuni necesare si oportune de indeplinit pentru sprijinirea activitatilor romanilor de pretutindeni si a organizatiilor reprezentative ale acestora, potrivit Hotararii Guvernului nr. 13/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Informatiilor Publice, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 376/2001
    Pentru actiunile prevazute la pct. 1 - 14 se pot acoperi cheltuielile ocazionate de:
    - editarea si distribuirea de carti, manuale, ziare, reviste si alte publicatii, brosuri, pliante si alte tiparituri pentru documentare si pentru activitati culturale;
    - editarea si distribuirea de casete audio, casete video, compact-discuri, filme;
    - achizitia si distribuirea de carti, manuale, dictionare, reviste, albume, casete audio, casete video, compact-discuri, filme, diapozitive, pliante, brosuri, postere, steaguri, fanioane, cocarde, insigne si altele asemenea;
    - achizitia si distribuirea de costume populare, obiecte artizanale, instrumente muzicale si altele asemenea;
    - constructia, repararea si intretinerea scolilor, bisericilor, bibliotecilor, centrelor culturale si sediilor organizatiilor romanilor de pretutindeni;
    - plata chiriei, energiei electrice, a telefonului si alte asemenea cheltuieli privind functionarea scolilor, bibliotecilor, centrelor culturale si sediilor organizatiilor romanilor de pretutindeni;
    - achizitia de material didactic, mobilier scolar, aparatura diversa, aparatura de multiplicat si de tiparit, de inregistrare audio si video, masini de scris, aparate foto, reportofoane, calculatoare, imprimante, scanere, copiatoare, faxuri, mobilier bisericesc, obiecte de cult, vesminte preotesti si alte bunuri din tara si din strainatate, pentru dotarea scolilor, bisericilor, bibliotecilor, centrelor culturale si sediilor organizatiilor romanilor de pretutindeni;
    - achizitia de hartie, rechizite, cerneluri si alte materiale tipografice;
    - achizitia de masini, utilaje si aparatura diversa pentru edituri;
    - constructia de monumente, busturi, placi comemorative, troite si altele asemenea;
    - realizarea si transmisia emisiunilor de radio si de televiziune, in tara si in strainatate, pentru romanii de pretutindeni;
    - organizarea de simpozioane, festivaluri, conferinte, colocvii si alte asemenea manifestari desfasurate in tara si in strainatate pentru romanii de pretutindeni;
    - organizarea de vizite de documentare, tabere, calatorii, intalniri zonale si alte asemenea manifestari pentru romanii de pretutindeni;
    - abonamente la publicatii romanesti (ziare, reviste) pentru romanii de pretutindeni;
    - vizite ale reprezentantilor organizatiilor romanilor de pretutindeni in Romania (transport, cazare, masa);
    - tratatii, reprezentare, deplasari interne si externe (transport, cazare, masa), premii, burse, taxe de participare si de vizitare, taxe vamale si alte cheltuieli de transport si de difuzare.

    ANEXA 3

                              REPARTIZAREA
sumelor prevazute la lit. e) si f) din anexa nr. 3/33 la Legea nr. 216/2001, in vederea realizarii proiectelor si actiunilor coordonate de secretarul de stat pentru comunicare si imagine publica

    TOTAL GENERAL: 29.754.997 mii lei,
    din care:
    - 27.254.997 mii lei - proiecte de comunicare, informare publica si promovarea imaginii si intereselor romanesti peste hotare;
    - 2.500.000 mii lei - finantarea actiunilor cu caracter social-cultural,
    pentru finantarea urmatoarelor proiecte si actiuni:
    - actiuni cu caracter stiintific si cultural-social;
    - organizarea si participarea la manifestari interculturale de interes national si international (lansari de carte, concursuri, festivaluri, spectacole etc.);
    - organizarea si participarea la programe si proiecte in cadrul campaniilor de promovare a imaginii Romaniei in lume (campanii de lobby);
    - contributii la programe realizate cu finantare din partea unor organisme internationale;
    - organizarea si participarea la proiecte de comunicare si informare publica, interne si externe;
    - inchirierea de spatii de emisie si comunicare in mass-media interna si internationala si pe Internet;
    - organizarea si participarea la seminarii, simpozioane, intalniri de lucru, conferinte, mese rotunde, ateliere, workshopuri, congrese, reuniuni, targuri, expozitii, desfasurate in tara si in strainatate;
    - comandarea si efectuarea unor sondaje de opinie, studii de interes;
    - achizitionarea, editarea, tiparirea, traducerea si difuzarea unor materiale in limbi straine, cu caracter promotional, de prezentare a Romaniei in strainatate (brosuri, pliante, albume, obiecte de artizanat, publicatii periodice, bannere, pixuri, afise, agende, calendare, casete video, compact-discuri etc.);
    - organizarea si participarea la diferite programe, activitati internationale, precum si la actiuni avand ca scop integrarea europeana si euroatlantica;
    - difuzarea de materiale promotionale in/din strainatate;
    - informarea cetatenilor care se adreseaza Guvernului prin petitii;
    - promovarea unor proiecte de comunicare interna si externa;
    - organizarea si participarea la schimburi de experienta, vizite de documentare, cursuri, traininguri, desfasurate in tara si in strainatate;
    - achizitionarea unor servicii de presa (abonamente la informatii electronice);
    - realizarea unor actiuni in colaborare cu echipa de comunicatori din ministere si Colegiul de promovare a imaginii Romaniei in lume;
    - participarea functionarilor din cadrul Ministerului Informatiilor Publice la organizarea unor campanii de informare interne si externe;
    - invitarea in Romania a reprezentantilor unor publicatii, posturi de radio si de televiziune internationale de prestigiu, cu suportarea cheltuielilor de sejur pe teritoriul tarii;
    - plata T.V.A. si efectuarea altor cheltuieli ce nu pot fi suportate din IDF GRANT 021757 din 2 februarie 1999, pentru cresterea capacitatii de comunicare a masurilor economice ale Guvernului;
    - realizarea de productii multimedia in regim propriu, in vederea mediatizarii activitatii executivului (clipuri publicitare, filme documentare, compact-discuri, casete audio si video);
    - organizarea si functionarea oficiilor judetene pentru informatii publice;
    - achizitionarea si difuzarea de materiale promotionale pentru actiuni desfasurate in tara;
    - sprijinirea unor publicatii romanesti (carti, brosuri, pliante si tiparituri);
    - sprijinirea editarii ziarelor "Adevarul Harghitei", judetul Harghita, si "Cuvantul Nou", judetul Covasna, prin acordarea de sume in transe egale lunare;
    - sprijinirea desfasurarii celei de-a doua editii a Concursului National de Jurnalism Civic pentru Profesionisti, prin acoperirea partiala a cheltuielilor efectuate de organizatia "World Vision Romania" in calitate de organizator;
      alte activitati necesare si oportune pentru organizarea si finalizarea unor activitati de comunicare si informare publica, potrivit Hotararii Guvernului nr. 13/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Informatiilor Publice, modificata prin Hotararea Guvernului nr. 376/2001.
    Pentru proiectele si actiunile cuprinse la lit. e) si f) din anexa nr. 3/33 la Legea nr. 216/2001 se pot acoperi urmatoarele cheltuieli: cazare, transport, masa sau diurna, dupa caz, tratatii, reprezentare, taxe de participare si vizitare, taxe postale, premii, onorarii, burse, achizitii de bunuri, inchiriere, editare, tiparire, difuzare, realizare de sondaje de opinie si studii, traduceri si alte servicii, operatiuni de multiplicare/printare multimedia, materiale promotionale, abonamente, chirie si alte servicii.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 546/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 546 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 546/2001
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu