E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A fost modificat de:
Ordonanţa 14 2007 modificat de Legea 219 2021
Ordonanţa 14 2007 completat de OUG 48 2020
Ordonanţa 14 2007 a se vedea Ordin 2319 2018
Ordonanţa 14 2007 modificat de Legea 49 2018
Ordonanţa 14 2007 a se vedea Decizia 154 2016
Ordonanţa 14 2007 modificat de Legea 65 2014
Ordonanţa 14 2007 modificat de Legea 255 2013
Ordonanţa 14 2007 completat de Legea 28 2012
Ordonanţa 14 2007 modificat de Legea 28 2012
Ordonanţa 14 2007 a se vedea Decizia 24 2010
Ordonanţa 14 2007 modificat de OUG 2 2008
Ordonanţa 14 2007 completat de OUG 2 2008
Ordonanţa 14 2007 aprobat cu modificari de Legea 274 2007
Ordonanţa 14 2007 republicat de OUG 14 2007
Ordonanţa 14 2007 rectificat de Rectificare 14 2007
Ordonanţa 14 2007 rectificat de Rectificare 14 2007
Ordonanţa 14 2007 republicat de Ordonanţa 14 2007
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDONANTA Nr

ORDONANTA   Nr. 14 din 31 ianuarie 2007

pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 82 din 2 februarie 2007In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.2 din Legea nr. 502/2006 de abilitare a Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Bunurile de orice fel intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifică în condiţiile prezentei ordonanţe de către Ministerul Finanţelor Publice prin organele de valorificare abilitate.

(2)   Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile care nu îndeplinesc condiţiile legale de comercializare.

(3)   Bunurile prevăzute la alin. (2) vor fi distruse pe cheltuiala persoanelor fizice ori juridice de la care au fost confiscate sau a deţinătorului, în cazul în care acestea nu pot fi identificate. Distrugerea se va efectua în prezenţa şi cu confirmarea prin semnătură a unei comisii de preluare şi distrugere formate din reprezentanţi ai deţinătorului, ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, ai organului de valorificare, ai Ministerului Administraţiei şi Internelor şi ai Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor.

(4)  Distrugerea drogurilor şi a precursorilor confiscaţi se efectuează în condiţiile prevăzute în legile speciale ce reglementează regimul acestor substanţe.

Art. 2. - In înţelesul prezentei ordonanţe, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a)   organe de valorificare - direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, administraţiile finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti şi alte structuri ale Ministerului Finanţelor Publice, stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului aflate pe teritoriul României, precum şi structurile de specialitate cu atribuţii în acest sens din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului, care nu se află pe teritoriul României;

b)  deţinător de bunuri - persoana fizică sau juridică ce deţine cu sau fără titlu bunuri de natura celor prevăzute la art. 1.

Art. 3. - (1) Bunurile confiscate sau neridicate, conform legii, în orice procedură judiciară trec în proprietatea privată a statului, în temeiul unei ordonanţe emise de procuror sau al unei hotărâri judecătoreşti definitive/irevocabile prin care se dispune valorificarea acestora.

(2) In cazul bunurilor ridicate cu ocazia constatării şi sancţionării contravenţiilor pe bază de proces-verbal, titlul de  proprietate îl  constituie însuşi  procesul-verbal  de contravenţie, în cazul în care acesta nu a fost contestat în termenul legal sau dacă a fost contestat şi contestaţia a fost respinsă printr-o hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă.

CAPITOLUL II

Declararea şi preluarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului

Art. 4. - (1) Declararea bunurilor trecute în proprietatea privată a statului se face la organele de valorificare, în termen de 10 zile de la data primirii de către deţinător a documentului care constituie titlu de proprietate al statului asupra acestora.

(2) Bunurile devenite proprietate privată a statului se declară şi se predau organelor de valorificare, după ce actul de preluare în proprietatea privată a statului, prevăzut la art. 3, a devenit executoriu, potrivit legii.

Art. 5. - (1) Deţinătorii bunurilor care au trecut în proprietatea privată a statului, persoane fizice sau juridice, după caz, au obligaţia să inventarieze bunurile respective, luând în acelaşi timp şi măsurile de securitate, de păstrare şi de conservare corespunzătoare până la predarea lor efectivă organelor de valorificare.

(2)    Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele categorii de bunuri:

a)   medicamentele, materialele consumabile de utilitate medicală, materialele de natura obiectelor de inventar medicale, aparatura medicală, substanţele toxice, materialele radioactive, bunurile culturale de patrimoniu, documentele istorice, materialele de arhivă, obiectele, veşmintele şi cărţile de cult, timbrele filatelice, materialele lemnoase, care se predau organelor de specialitate ale statului care au competenţa de a gestiona astfel de bunuri, conform prevederilor legale;

b)   mijloacele de plată în valută neconvertibilă care se depun la Banca Naţională a României în condiţiile legii;

c)  armele de foc, muniţiile, materiile explozive şi bunurile cu specific militar, care se predau imediat, cu titlu gratuit, Poliţiei Române, Ministerului Apărării ori, după caz, altor persoane juridice autorizate, prevăzute de legislaţia privind regimul armelor şi muniţiilor.

(3)  Bunurile prevăzute la alin. (2) se vor evalua, utiliza, valorifica, distruge sau se vor casa de către organele specializate care le-au preluat, dispunând de acestea conform atribuţiilor legale ce le revin.

(4)   Sumele obţinute ca urmare a valorificării bunurilor prevăzute la alin. (2) se virează la bugetul de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la încasare, după deducerea cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale în vigoare, precum şi a altor reţineri prevăzute prin legi speciale.

(5)   Sunt exceptate de la prevederile alin. (4) sumele rezultate din valorificarea bunurilor ce intră sub incidenţa legislaţiei în vigoare privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult, care rămân la dispoziţia cultelor religioase.

(6)   Precursorii de droguri se valorifică de organele de valorificare numai către un operator cu substanţe clasificate, potrivit legislaţiei privind regimul juridic al precursorilor de droguri.

(7)  O copie a documentului care atestă valorificarea sau distrugerea precursorilor de droguri se comunică Agenţiei Naţionale Antidrog.

CAPITOLUL III

Evaluarea şi valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului

Art. 6. - (1) Predarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului se face de către deţinători la organele de valorificare.

(2)   Bunurile vor fi predate de către deţinători organelor de valorificare, care sunt obligate să le preia în termen de 10 zile de la data primirii de către deţinător a documentului care constituie titlu de proprietate al statului asupra acestora.

(3)   După preluarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, o comisie de evaluare va proceda la evaluarea acestora în termen de 21 de zile de la preluare.

(4)   Comisia de evaluare este formată din 5 membri: 3 reprezentanţi ai organului de valorificare, un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi un reprezentant al deţinătorului bunurilor respective.

(5)   Cheltuielile de deplasare şi de cazare se plătesc membrilor comisiei de evaluare de către instituţia care i-a desemnat.

(6)  Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile de consum alimentar cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animalele, păsările vii şi plantele, care se predau imediat persoanelor juridice specializate sau persoanelor fizice autorizate pentru comercializarea acestor bunuri către populaţie. Valorificarea acestor bunuri se face fără efectuarea procedurilor de evaluare.

(7)   Prin exceptare de la prevederile art. 3 alin. (2), la solicitarea deţinătorului, acelaşi termen şi aceeaşi procedură de valorificare prevăzute la alin. (5) se aplică şi bunurilor al căror termen de garanţie expiră înainte de data rămânerii definitive a hotărârii ce se va pronunţa în litigiu, al cărui obiect îl constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare.

(8)   In cazul în care prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă se dispune restituirea bunurilor prevăzute la alin. (5) şi (6), sumele obţinute din valorificarea acestora se achită persoanei de la care au fost preluate bunurile respective, conform prevederilor din hotărârea judecătorească definitivă şi irevocabilă, de la bugetul de stat sau de la bugetul local, după caz, ori la nivelul actualizat al preţurilor în situaţia în care în hotărâre nu se prevede suma.

(9)   Instituţiile abilitate prin lege să ateste calitatea bunurilor, pentru bunurile supuse valorificării, sunt obligate să emită avizul constatator în termenul solicitat de organul de valorificare, cu excepţia bunurilor perisabile, pentru care avizul constatator se va emite de îndată.

(10)   Produsele de natura celor supuse marcării potrivit legii, nemarcate sau cu marcaje false supuse valorificării, vor purta marcaje speciale, conform reglementărilor legale în materie.

Art. 7. - (1) Bunurile supuse valorificării care în perioada valorificării au devenit necomercializabile, precum şi cele care nu au putut fi valorificate vor fi distruse sub supravegherea unei comisii de distrugere.

(2)   Comisia de distrugere este formată din 5 membri: 2 reprezentanţi ai organului de valorificare, un reprezentant din partea inspectoratului judeţean de poliţie, un reprezentant al oficiului judeţean pentru protecţia consumatorilor sau al Oficiului pentru Protecţia Consumatorilor al Municipiului Bucureşti şi un reprezentant al agenţiei judeţene de protecţie a mediului.

(3)   Membrii comisiei de evaluare, precum şi membrii comisiilor prevăzute la art. 1 alin. (3) şi la art. 7 alin. (2) primesc o indemnizaţie fixă lunară, stabilită prin ordin al ministrului finanţelor publice, care se indexează anual cu indicele de inflaţie, cu condiţia întrunirii comisiilor cel puţin o dată în cursul lunii, care se acoperă din veniturile încasate din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.

(4)   Membrii comisiei de distrugere constituite de către titularul de drept pentru distrugerea bunurilor dovedite că aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală primesc o indemnizaţie fixă lunară care nu poate fi mai mică decât cea stabilită prin ordinul ministrului finanţelor publice.

(5)   Indemnizaţia se asigură de către titularul dreptului.

(6)   Componenţa comisiei pentru distrugerea bunurilor dovedite că aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală se va stabili prin norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe.

(7)   Cheltuielile de deplasare şi de cazare se plătesc membrilor comisiilor de distrugere prevăzute la art. 1 alin. (3) şi la art. 7 alin. (2) şi (4) de către instituţia care i-a desemnat.

Art. 8. - (1) Valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului se face prin bursele de mărfuri, prin magazine proprii, licitaţie publică, în regim de consignaţie sau direct de la locul unde acestea se află.

(2) Valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, care se află în străinătate, se face prin licitaţie publică sau alte proceduri legale, potrivit legislaţiei aplicabile din statul pe teritoriul căruia se află.

CAPITOLUL IV

Atribuirea, cu titlu gratuit, a unor categorii de bunuri intrate în proprietatea privată a statului

Art. 9. - (1) Ministerul Finanţelor Publice poate transmite sau, după caz, propune Guvernului transmiterea cu titlu gratuit a unor bunuri supuse valorificării unor persoane fizice sau juridice, astfel:

a)  Secretariatului General al Guvernului - autovehicule, ambulanţe sanitare cu dotări aferente, ambarcaţiuni şi motoare ataşabile acestora, care vor fi repartizate de comisia interministerială, cu titlu gratuit, ministerelor, autorităţilor publice centrale şi locale, în limita normativelor de dotare, cu respectarea procedurilor de declarare şi evaluare, precum şi instituţiilor de cult şi Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România;

b)   creşelor, grădiniţelor, centrelor de plasament şi centrelor de primire a copilului, căminelor de bătrâni, cantinelor pentru săraci, azilurilor, spitalelor, şcolilor, bibliotecilor, instituţiilor de cult, persoanelor cu handicap, Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România, precum şi persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma calamităţilor naturale, la propunerea organelor de valorificare, prin ordin al ministrului sau decizie a conducătorului organului de valorificare, conform prevederilor normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe;

c)  persoanelor fizice sau juridice care pot face dovada că au calitatea de destinatar al materialelor cu caracter documentar, informaţional, educativ, ştiinţific şi altele asemenea, la solicitarea acestora, prin ordin al ministrului finanţelor publice;

d)   ministerelor, autorităţilor publice centrale şi locale - echipamente de comunicaţie, tehnică de calcul şi birotică, rechizite, bunuri de folosinţă îndelungată, inventar gospodăresc, materiale de întreţinere şi reparaţii, cu respectarea procedurilor de declarare şi evaluare, prin ordin al ministrului finanţelor publice sau decizie a conducătorului organului de valorificare, după caz;

e)   persoanelor juridice care nu îndeplinesc condiţia de utilizator unic, dar au calitatea de destinatar iniţial, pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului care au parcurs toate etapele de valorificare şi nu au fost valorificate, prin hotărâre a Guvernului;

f)   Ministerului Afacerilor Externe - bunuri mobile şi imobile aflate în străinătate, prin hotărâre a Guvernului;

g)    persoanelor juridice care administrează case memoriale, prin hotărâre a Guvernului;

h) persoanelor fizice şi juridice care au calitatea de destinatar, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanţelor Publice - bunuri intrate în proprietatea privată a statului, care nu pot fi valorificate în condiţiile prezentei ordonanţe;

i) persoanelor juridice - bunuri intrate în proprietatea privată a statului, care au fost achiziţionate din import, în baza unui contract de credit garantat de stat, prin hotărâre a Guvernului;

j) ministerelor, autorităţilor publice centrale şi locale - bunurile imobile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, ce provin din succesiuni vacante, cu excepţia celor deţinute de stat în cote indivize, prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Finanţelor Publice, cu destinaţia de locuinţe de serviciu;

k) altor beneficiari, prin hotărâre a Guvernului.

(2) Repartizarea bunurilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se va face de o comisie interministerială care va funcţiona pe lângă Secretariatul General al Guvernului, constituită prin decizie a primului-ministru, formată din reprezentanţi ai Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finanţelor Publice, Ministerului Economiei şi Comerţului, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Apărării, Ministerului Justiţiei, Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Cancelariei Primului-Ministru.

CAPITOLUL V

Venituri şi cheltuieli rezultate din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului

Art. 10. - (1) Veniturile încasate din valorificarea bunurilor se varsă la bugetul de stat, după deducerea cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale în vigoare, precum şi a altor reţineri prevăzute prin legi speciale în cazul organelor abilitate, în termen de 5 zile lucrătoare de la încasare.

(2)     Bunurile confiscate de organele autorităţii administraţiei publice locale se predau organelor de valorificare, iar sumele încasate din valorificarea acestora se fac venit la bugetul local, după deducerea cheltuielilor cu valorificarea efectuate conform legislaţiei în vigoare şi a unui comision de 20% din veniturile rămase după deducerea cheltuielilor cu valorificarea.

(3)  Comisionul de 20% se varsă la bugetul de stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la încasare.

(4)   In situaţia în care nivelul veniturilor încasate din valorificarea bunurilor nu asigură acoperirea cheltuielilor necesare în vederea valorificării acestora, diferenţa va fi acoperită de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz.

(5)   In categoria cheltuielilor efectuate în vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, în condiţiile prezentei ordonanţe, se cuprind cheltuielile efectuate de la preluarea acestora şi până la valorificare, atribuirea cu titlu gratuit sau distrugere, precum şi cele efectuate pentru stabilirea bunurilor care îndeplinesc condiţiile de comercializare.

Art. 11. - (1) Bunurile necomunitare care au intrat în proprietatea privată a statului sunt supuse prevederilor art. 867 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a dispoziţiilor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 privind crearea Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare.

(2) Drepturile de import se aplică asupra valorii rezultate din valorificarea acestora potrivit prezentei ordonanţe.

(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) bunurile atribuite cu titlu gratuit şi cele distruse.

CAPITOLUL VI

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 12. - Nerespectarea obligaţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă atrage răspunderea disciplinară, contravenţională, materială sau, după caz, penală, potrivit legii.

Art. 13. - (1) In termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor vor elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(2) In termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe, Ministerul Afacerilor Externe va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia pentru bunurile intrate în proprietatea privată a statului, care nu se află pe teritoriul României, aprobate prin ordin al ministrului, avizat de Ministerul Finanţelor Publice.

Art. 14. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă:

a)   Ordonanţa Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 863 din 26 septembrie 2005;

b)  Hotărârea Guvernului nr. 514/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 3 mai 2005, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Art. 15. - Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

p. Ministrul afacerilor externe,

Adrian Cosmin Vieriţa,

secretar de stat


SmartCity5

COMENTARII la Ordonanţa 14/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordonanţa 14 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordonanţa 14/2007
Decizia 160 2007
privind stabilirea componentei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevazute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului
Hotărârea 514 1999
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului
Hotărârea 514 1999
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului
Hotărârea 514 1999
privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului
Ordonanţa 128 1998
pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului
Ordonanţa 128 1998
pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului
Ordonanţa 128 1998
pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului
Legea 219 2021
OUG 48 2020
Ordin 2319 2018
Legea 49 2018
Decizia 154 2016
Legea 65 2014
Legea 255 2013
Legea 28 2012
Decizia 24 2010
privind stabilirea componentei Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevazute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privata a statului
OUG 2 2008
privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului
Legea 274 2007
privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului
OUG 14 2007
Rectificare 14 2007
In Ordonanta Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului
Rectificare 14 2007
In cuprinsul Ordonantei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului
Ordonanţa 14 2007
pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului*)
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu