E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.49 din 27.02.2018

privind precursorii de explozivi, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 194 din 02 martie 2018SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1(1) Prezenta lege conţine dispoziţii privind regimul juridic al precursorilor de explozivi şi stabileşte măsurile necesare punerii în aplicare la nivel naţional a dispoziţiilor cuprinse în Regulamentul (UE) nr. 98/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 ianuarie 2013 privind comercializarea şi utilizarea precursorilor de explozivi, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 39 din 9 februarie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 98/2013.(2) Termenii şi expresiile utilizate în prezenta lege au semnificaţiile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 98/2013.(3) În sensul prezentei legi, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a)precursor de exploziv - o substanţă dintre cele enumerate în anexele I şi II la Regulamentul (UE) nr. 98/2013, respectiv un amestec ori o altă substanţă care conţine o substanţă dintre cele enumerate în anexele I şi II la Regulamentul (UE) nr. 98/2013; b)precursor de exploziv restricţionat - o substanţă dintre cele enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 98/2013 aflată într-o concentraţie mai mare decât limita maximă corespunzătoare prevăzută pentru aceasta, respectiv un amestec sau o altă substanţă în care o substanţă dintre cele enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 98/2013 este prezentă într-o concentraţie mai mare decât limita maximă corespunzătoare ori, dacă este cazul, o substanţă aflată sub control naţional; c)substanţă aflată sub control naţional - element chimic ori substanţă care conţine un astfel de element chimic ca atare sau în amestec, existent/existentă în stare naturală sau obţinut/obţinută prin orice proces de producţie, stabilit/stabilită la nivel naţional, care ar putea fi utilizat/utilizată pentru fabricarea ilicită de explozivi; d)dispariţie semnificativă - dispariţia unor cantităţi mai mari decât cele rezultate în procesul tehnologic de prelucrare prevăzute în fişa tehnică a fiecărei substanţe în parte, calculate în funcţie de cantitatea, starea substanţei şi durata de depozitare a acesteia.
(4) În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 98/2013, prezenta lege nu se aplică:a)articolelor şi medicamentelor prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) şi c) din Regulamentul (UE) nr. 98/2013; b)articolelor pirotehnice definite potrivit legislaţiei naţionale privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice; c)articolelor pirotehnice destinate, potrivit legislaţiei naţionale aplicabile, utilizării în regim necomercial de către forţele armate, poliţie sau pompieri; d)echipamentelor pirotehnice care intră în domeniul de aplicare a legislaţiei naţionale privind echipamentele maritime; e)articolelor pirotehnice destinate utilizării în industria aerospaţială; f)capselor acţionate prin percuţie, destinate în mod expres jucăriilor, care intră în domeniul de aplicare a legislaţiei naţionale privind siguranţa jucăriilor.
(5) Prezenta lege nu se aplică precursorilor de explozivi destinaţi utilizării în regim necomercial de către instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională.
Articolul 2(1) Se desemnează Inspectoratul General al Poliţiei Române din cadrul Ministerului Afacerilor Interne în calitate de autoritate naţională competentă în sensul Regulamentului (UE) nr. 98/2013 şi al dispoziţiilor prezentei legi.(2) În aplicarea Regulamentului (UE) nr. 98/2013 şi a dispoziţiilor prezentei legi, Inspectoratul General al Poliţiei Române îndeplineşte următoarele funcţii principale:a)monitorizează operatorii economici şi operaţiunile cu precursori de explozivi, în vederea asigurării legalităţii operaţiunilor cu aceste substanţe, şi aplică, în acest scop, măsuri de control administrativ prevăzute de lege; b)coordonează, la nivel naţional, elaborarea strategiilor şi a politicilor în domeniul controlului şi supravegherii operaţiunilor cu precursori de explozivi; c)asigură cooperarea şi schimbul de informaţii din domeniul precursorilor de explozivi cu serviciile specializate ale Comisiei Europene, cu autorităţile competente şi punctele naţionale de contact din celelalte state membre ale Uniunii Europene şi din statele Spaţiului Economic European şi, după caz, cu autorităţile competente din state terţe, precum şi cu societatea civilă, prin organizarea sau participarea la întâlniri sau grupuri de lucru cu reprezentanţi ai acestora, prin informări, schimburi de date, precum şi orice alte activităţi necesare îndeplinirii funcţiilor specifice; d)constituie şi gestionează baza naţională de date privind operatorii economici care efectuează operaţiuni cu precursorii de explozivi restricţionaţi, respectiv baza naţională de date referitoare la tranzacţiile suspecte, furturile şi dispariţiile semnificative de precursori de explozivi; e)reprezintă, prin structura de specialitate care coordonează domeniul de activitate arme, explozivi şi substanţe periculoase, punctul naţional de contact, în conformitate cu art. 9 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 98/2013; f)urmăreşte, prin structura prevăzută la lit. e), aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 98/2013 în ceea ce priveşte raportarea tranzacţiilor suspecte, a furturilor şi a dispariţiilor semnificative de precursori de explozivi; g)transmite Comisiei Europene şi celorlalte state membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European comunicările prevăzute la art. 13 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 98/2013. (3) În scopul facilitării raportării tranzacţiilor suspecte, a furturilor şi a dispariţiilor semnificative de precursori de explozivi, Inspectoratul General al Poliţiei Române publică pe pagina de internet a Poliţiei Române datele de identificare ale structurii menţionate la alin. (2) lit. e), inclusiv ale celor prevăzute la art. 9 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 98/2013. (4) Ministerul Afacerilor Interne transmite Comisiei Europene denumirea şi datele de contact ale punctului naţional de contact şi informează Comisia Europeană fără întârziere cu privire la orice fel de modificări ale acestora. Articolul 3(1) Inspectoratul General al Poliţiei Române îndeplineşte activitatea prevăzută la art. 9 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 98/2013 în scopul informării operatorilor economici care efectuează operaţiuni cu precursori de explozivi, precum şi a autorităţilor şi instituţiilor publice cu competenţe în domeniu.(2) Activitatea de informare a operatorilor economici cu privire la orientările elaborate de Comisia Europeană potrivit art. 9 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 98/2013, îndeplinită în condiţiile prevăzute de alin. (1), se realizează periodic prin orice modalitate pe care Inspectoratul General al Poliţiei Române o consideră adecvată, cum ar fi, fără a se limita la acestea, comunicate de presă şi informare prin mass-media, publicarea informaţiilor pe pagina de internet a Poliţiei Române, cu ocazia unor acţiuni desfăşurate la sediul operatorilor economici sau, la cerere, prin transmiterea orientărilor prin telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea acestora şi confirmarea de primire.(3) Informarea autorităţilor şi instituţiilor publice cu competenţe în domeniu se realizează de către Inspectoratul General al Poliţiei Române prin transmiterea în mod direct a orientărilor elaborate de Comisia Europeană.(4) Inspectoratul General al Poliţiei Române publică pe pagina de internet a Poliţiei Române Regulamentul (UE) nr. 98/2013, inclusiv anexele I şi II la acesta, precum şi dispoziţiile prezentei legi, informaţiile fiind actualizate ori de câte ori intervin modificări ale acestora. Actualizarea informaţiilor este însoţită de comunicate de presă şi informare prin mass-media sau, la cerere, prin transmiterea către destinatari a informaţiilor prin telefax, poştă electronică sau prin alte mijloace ce asigură transmiterea acestora şi confirmarea de primire. Articolul 4(1) În aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor prezentei legi, autorităţile şi instituţiile publice cu competenţe în domeniu colaborează cu Inspectoratul General al Poliţiei Române şi sunt obligate să comunice datele şi informaţiile de care dispun sau pe care le pot obţine în exercitarea prerogativelor lor legale.(2) În vederea verificării legalităţii operaţiunilor cu precursori de explozivi sau a realităţii datelor cuprinse în raportările transmise de operatorii economici în temeiul art. 9 alin. (1), (3) şi (4) din Regulamentul (UE) nr. 98/2013, Inspectoratul General al Poliţiei Române poate solicita date şi informaţii relevante autorităţilor şi instituţiilor publice sau entităţilor private care deţin astfel de date.(3) În aplicarea prevederilor prezentei legi, Inspectoratul General al Poliţiei Române, în colaborare cu autorităţi şi instituţii publice cu competenţe în domeniu, poate participa la proiecte şi mecanisme internaţionale în scopul prevenirii operaţiunilor ilicite cu precursori de explozivi.
Capitolul IIReguli, interdicţii şi obligaţii Articolul 5Introducerea pe teritoriul României, scoaterea de pe teritoriul României, producerea, experimentarea, prelucrarea, deţinerea, transportul, tranzacţia, utilizarea, punerea la dispoziţie sau orice altă operaţiune cu precursori de explozivi restricţionaţi se realizează numai de către operatori economici. Articolul 6Din motive de ordine şi siguranţă publică, în România se interzice operatorilor economici să pună la dispoziţia persoanelor din rândul publicului larg precursori de explozivi restricţionaţi, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 98/2013. Articolul 7Persoanelor din rândul publicului larg le este interzis să introducă pe teritoriul României, să deţină sau să utilizeze precursori de explozivi restricţionaţi, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 98/2013, ori să producă, să experimenteze, să prelucreze sau să transporte precursori de explozivi restricţionaţi. Articolul 8(1) Operatorii economici care produc, introduc, deţin, experimentează, prelucrează, transportă, utilizează sau pun la dispoziţie precursori de explozivi transmit punctului naţional de contact o listă cuprinzând precursorii de explozivi restricţionaţi sau amestecurile sau alte substanţe care conţin astfel de substanţe cu care efectuează operaţiuni.(2) Lista prevăzută la alin. (1) este actualizată şi transmisă de către operatorii economici punctului naţional de contact ori de câte ori intervin modificări, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data la care acestea au intervenit. Articolul 9(1) În aplicarea art. 9 alin. (1), (3) şi (4) din Regulamentul (UE) nr. 98/2013, operatorii economici care produc, introduc, deţin, experimentează, transportă, utilizează sau pun la dispoziţie precursori de explozivi raportează punctului naţional de contact de îndată, dar nu mai târziu de 48 ore de la momentul sesizării, tranzacţiile suspecte, inclusiv refuzul de a accepta o tranzacţie suspectă, precum şi furturile şi dispariţiile semnificative de precursori de explozivi.(2) Pentru identificarea unei tranzacţii suspecte, operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) au în vedere toate împrejurările, în special cele prevăzute la art. 9 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 98/2013.(3) În vederea monitorizării tranzacţiilor efectuate cu precursori de explozivi restricţionaţi, operatorii economici ţin evidenţa strictă a acestora, sub forma unui registru anume destinat, în care înscriu pentru fiecare tranzacţie efectuată cel puţin următoarele:a)datele de identificare ale vânzătorului/cumpărătorului - denumire societate/persoană fizică autorizată, sediu social, cod unic de înregistrare -, precum şi datele de identificare ale reprezentantului care face vânzarea/cumpărarea - nume, prenume, seria şi numărul actului de identitate; b)date despre precursorul de exploziv restricţionat vândut/achiziţionat, precum cantitate, tip, data vânzării, respectiv data livrării, locul livrării, metoda de plată, numele şi prenumele persoanei care face vânzarea/achiziţia; c)informaţii referitoare la cumpărător, din care să rezulte dacă este cumpărător final sau cumpărător revânzător. (4) Registrul prevăzut la alin. (3) este şnuruit şi numerotat de către operatorul economic, iar înainte de utilizare se înregistrează la unitatea teritorială de poliţie - structura arme, explozivi şi substanţe periculoase - în a cărei rază de competenţă îşi are sediul social, respectiv punctul de lucru operatorul economic. Registrul se păstrează la sediul social al operatorului economic şi se arhivează 5 ani de la terminarea acestuia.(5) Orice angajat al unui operator economic care intenţionează să vândă ori să cumpere precursori de explozivi restricţionaţi trebuie să se identifice cu act de identitate şi să facă dovada că acţionează ca reprezentant al operatorului economic, prin documente justificative, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea, actul constitutiv, orice act care să certifice calitatea de reprezentant al unui operator economic.(6) Dacă vânzarea sau cumpărarea se face fără contact personal, atunci respectarea obligaţiei de la alin. (5) se realizează prin transmiterea unor copii ale actelor care să certifice calitatea de reprezentant al operatorului economic. (7) Copiile documentelor justificative prevăzute la alin. (5) şi (6) prezentate de către angajatul operatorului economic care intenţionează să vândă sau să cumpere precursori de explozivi restricţionaţi se păstrează de operatorul economic căruia i-au fost prezentate pentru o perioadă de minimum 5 ani. Articolul 10Desfăşurarea operaţiunilor cu precursori de explozivi restricţionaţi se face cu respectarea de către operatorul economic a următoarelor obligaţii: a)desemnarea unei persoane responsabile de activitatea cu precursori de explozivi restricţionaţi şi a unui înlocuitor şi comunicarea datelor de contact ale acestora către punctul naţional de contact; b)păstrarea registrului prevăzut la art. 9 alin. (3); c)asigurarea etichetării precursorilor de explozivi restricţionaţi în conformitate cu prevederile art. 12; d)asigurarea măsurilor de protecţie fizică a precursorilor de explozivi restricţionaţi în locaţiile unde aceştia se produc, se utilizează, se experimentează, se pun la dispoziţie şi se depozitează; e)transmiterea către punctul naţional de contact, la cerere, a informaţiilor cuprinse în registrul prevăzut la art. 9 alin. (3). Articolul 11(1) Înaintea începerii activităţii cu precursori de explozivi restricţionaţi, operatorii economici comunică punctului naţional de contact decizia de numire a persoanei responsabile de activitatea cu precursorii de explozivi restricţionaţi şi a înlocuitorului acesteia, precum şi lista prevăzută la art. 8 alin. (1).(2) Decizia de numire a persoanei responsabile şi a înlocuitorului acesteia conţine date şi informaţii referitoare la nume, prenume, telefon şi/sau fax, adresa de poştă electronică, funcţia şi atribuţiile expres stabilite pentru supravegherea operaţiunilor cu precursori de explozivi restricţionaţi şi desfăşurarea acestora cu respectarea reglementărilor în vigoare.(3) Orice modificare a datelor şi informaţiilor prevăzute la alin. (2) se comunică de îndată punctului naţional de contact, dar nu mai târziu de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea. Articolul 12(1) Operatorii economici care pun la dispoziţie precursori de explozivi restricţionaţi sunt obligaţi să asigure etichetarea corespunzătoare a acestora, fie prin ataşarea unei etichete adecvate, fie prin verificarea existenţei unei etichete adecvate, care să indice în mod clar că achiziţionarea, deţinerea sau utilizarea precursorului de exploziv restricţionat de către persoane din rândul publicului larg sunt interzise.(2) Etichetarea potrivit alin. (1) nu aduce atingere obligaţiilor ce revin operatorilor economici potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 353 din 31 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Îndeplinirea obligaţiei de ataşare a unei etichete adecvate prevăzute la alin. (1) se poate realiza fie prin aplicarea unei etichete suplimentare cuprinzând avertizarea Achiziţionarea, deţinerea sau utilizarea de către publicul larg sunt interzise, fie prin menţionarea acestei avertizări în secţiunea pentru informaţii suplimentare de pe etichetă, cu respectarea prevederilor art. 25 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.272/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 13(1) Asigurarea măsurilor de protecţie fizică a precursorilor de explozivi restricţionaţi în locaţiile unde aceştia se pun la dispoziţie, se produc, se utilizează, se experimentează, se prelucrează sau se depozitează se realizează potrivit Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (1) atrage răspunderea operatorilor economici şi utilizatorilor în condiţiile Legii nr. 333/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Depozitarea precursorilor de explozivi restricţionaţi se face cu respectarea indicaţiilor producătorului prevăzute în fişa cu date de securitate a acestora, întocmită conform anexei nr. II la Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 396 din 30 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Punerea la dispoziţie a precursorilor de explozivi restricţionaţi către operatori economici se realizează numai în spaţii special amenajate în care nu au acces persoanele din rândul publicului larg.
Articolul 14(1) Raportarea prevăzută la art. 9 alin. (1) se realizează de persoana responsabilă sau de înlocuitorul acesteia şi cuprinde toate datele pe care le deţine referitoare la tranzacţia suspectă, furtul sau dispariţia semnificativă de precursori de explozivi.(2) În cazul raportării ce vizează furturi sau dispariţii semnificative de precursori de explozivi realizate în condiţiile art. 9 alin. (1), punctul naţional de contact sesizează imediat organul local al poliţiei pe a cărui rază de competenţă s-a produs evenimentul pentru efectuarea de verificări în condiţiile legii.(3) Inspectoratul General al Poliţiei Române, precum şi celelalte autorităţi şi instituţii publice cu competenţe în domeniu asigură confidenţialitatea datelor furnizate de operatori economici potrivit alin. (1), precum şi a datelor de identificare ale acestora. Articolul 15Controlul respectării regimului juridic al precursorilor de explozivi, inclusiv în locaţiile operatorilor economici, se exercită de către Inspectoratul General al Poliţiei Române, Garda Naţională de Mediu, Direcţia Generală a Vămilor şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor sau de unităţile subordonate acestora, după caz, potrivit atribuţiilor ce le revin în domeniile lor de activitate. Articolul 16(1) În vederea verificării de către autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 15 a respectării cerinţelor stabilite pentru controlul şi supravegherea precursorilor de explozivi, operatorii economici sunt obligaţi:a)să permită accesul în locaţiile în care îşi desfăşoară activitatea; b)să furnizeze date cu privire la comenzile sau operaţiunile desfăşurate cu aceşti precursori, precum şi orice alte date sau informaţii relevante; c)să permită verificarea documentelor în baza cărora îşi desfăşoară activitatea sau a documentelor comerciale; d)să permită prelevarea, după caz, de probe în vederea analizării fizico-chimice.
(2) Operatorii economici din industria naţională de apărare înscrişi în Registrul unic al operatorilor economici şi al capacităţilor de producţie şi/sau servicii pentru apărare, prevăzut de Legea nr. 232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare, permit accesul personalului autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 15, numai dacă acesta este autorizat pentru accesul la documente clasificate şi în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice protecţiei informaţiilor clasificate.
(3) În cazul în care se suspectează că precursorii de explozivi sunt destinaţi fabricării/producerii ilegale de explozivi, în scopul efectuării de verificări, organele de control ale autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 15 pot aplica măsura administrativă de indisponibilizare, pentru o perioadă de maximum 30 de zile, a mijloacelor de transport care sunt sau au fost folosite pentru transportul, depozitarea sau efectuarea oricăror operaţiuni cu precursori de explozivi.
(4) Actul administrativ prin care se dispune măsura indisponibilizării prevăzută la alin. (3) poate fi atacat în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Prin derogare de la dispoziţiile art. 14-15 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, introducerea acţiunii în contencios administrativ nu suspendă executarea măsurii.
(5) Probele prelevate de la operatorii economici de către autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 15 sunt analizate din punct de vedere fizico-chimic în laboratoarele de specialitate ale Inspectoratului General al Poliţiei Române sau în alte laboratoare de profil, acreditate conform standardului SR EN ISO/CEI 17025 pentru efectuarea acestor analize.
(6) În vederea efectuării analizelor prevăzute la alin. (5), Inspectoratul General al Poliţiei Române adoptă măsurile necesare dotării cu aparatură specifică a laboratoarelor de specialitate ale Institutului Naţional de Criminalistică, precum şi acreditării acestora, conform standardului SR EN ISO/CEI 17025, de către organismul naţional de acreditare.
(7) Fondurile necesare dotării, acreditării şi menţinerii acreditării laboratoarelor prevăzute la alin. (6) se asigură din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin legile bugetare anuale.
Capitolul IIIBaze de date. Protecţia datelor cu caracter personal Articolul 17
(1) În scopul aplicării Regulamentului (UE) nr. 98/2013 şi a dispoziţiilor prezentei legi, Inspectoratul General al Poliţiei Române constituie şi gestionează următoarele baze naţionale de date:a)baza naţională de date privind operatorii economici care efectuează operaţiuni cu precursori de explozivi restricţionaţi; b)baza naţională de date referitoare la tranzacţii suspecte, furturi şi dispariţii semnificative de precursori de explozivi.
(2) Baza naţională de date privind operatorii economici care efectuează operaţiuni cu precursori de explozivi restricţionaţi cuprinde datele şi informaţiile comunicate de către operatorii economici în conformitate cu prevederile art. 8 şi 11.
(3) Baza naţională de date referitoare la tranzacţii suspecte, furturi şi dispariţii semnificative de precursori de explozivi cuprinde datele şi informaţiile raportate de către operatorii economici în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1), precum şi datele obţinute în urma constatărilor efectuate de organele autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 15, precum şi datele referitoare la sesizări ale persoanelor fizice cu privire la furturile şi dispariţiile de precursori de explozivi deţinuţi în mod legal.
(4) Inspectoratul General al Poliţiei Române este responsabil de implementarea, funcţionarea, întreţinerea şi asigurarea securităţii bazelor de date prevăzute la alin. (1).
Articolul 18
(1) Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 15 cooperează între ele şi pot colabora şi cu autorităţi competente din alte state, în condiţiile legii, inclusiv prin schimb de date şi informaţii, pentru punerea în aplicare eficientă a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 98/2013.
(2) Cooperarea dintre autorităţi şi instituţii publice pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentei legi se realizează astfel încât să permită obţinerea rapidă şi eficientă de date şi informaţii.
(3) În scopul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege, la bazele naţionale de date prevăzute la art. 17 alin. (1) au acces:a)Poliţia Română; b)Poliţia de Frontieră Română, Jandarmeria Română şi Direcţia generală de protecţie internă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne; c)Serviciul Român de Informaţii, prin Direcţia generală de prevenire şi combatere a terorismului; d)Serviciul de Informaţii Externe; e)Ministerul Apărării Naţionale, prin Direcţia generală de informaţii a apărării; f)Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie; g)Ministerul Mediului, prin Garda Naţională de Mediu; h)Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală a Vămilor.
(4) În scopul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor are acces la baza de date prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. a).
(5) Prin ordine sau dispoziţii ale conducătorilor autorităţilor şi instituţiilor prevăzute la alin. (3) şi (4) se stabilesc departamentele/structurile din cadrul fiecărei autorităţi şi instituţii abilitate să aibă acces şi să prelucreze date din bazele de date prevăzute la art. 17 alin. (1).
(6) Accesul autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la alin. (3) lit. b)-h) şi alin. (4) la bazele de date prevăzute la art. 17 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat cu Inspectoratul General al Poliţiei Române prin care se stabilesc competenţele de acces la aceste baze de date, precum şi orice alte proceduri referitoare la gestionarea acestora.
Articolul 19
(1) Prelucrările de date cu caracter personal efectuate în temeiul prezentei legi de către autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 18 alin. (3) şi (4) se realizează cu respectarea prevederilor legale privind protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
(2) Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 18 alin. (3) şi (4) sunt operatori de date cu caracter personal pentru prelucrările efectuate în temeiul prezentei legi, potrivit competenţelor proprii.
Articolul 20
(1) Condiţiile privind organizarea şi funcţionarea bazelor de date prevăzute la art. 17 alin. (1) se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.
(2) Informaţiile conţinute în bazele de date prevăzute la art. 17 alin. (1), cu excepţia informaţiilor clasificate potrivit legii, sunt stocate pentru o perioadă de 5 ani de la data încetării activităţii operatorului economic, respectiv de la data sesizării tranzacţiei suspecte, furtului şi dispariţiei semnificative.
(3) La împlinirea termenului de stocare prevăzut la alin. (2), datele cu caracter personal sunt şterse în mod automat prin proceduri ireversibile.
Capitolul IVContravenţii Articolul 21
(1) Constituie contravenţii la regimul juridic al precursorilor de explozivi, dacă fapta nu a fost săvârşită astfel încât să constituie infracţiune, următoarele fapte:a)nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 8; b)nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 9 alin. (1), (4) şi (7); c)nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 10 lit. a) şi e); d)nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 11 alin. (1) şi (3) şi art. 35; e)nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 12 alin. (1); f)nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 13 alin. (4); g)nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 16 alin. (1); h)nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 13 alin. (3).
(2) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 9 alin. (3) constituie contravenţia prevăzută la art. 96 alin. (1) pct. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la încălcarea obligaţiei persoanelor juridice de a ţine evidenţa strictă a substanţelor şi preparatelor periculoase.
(3) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei.
Articolul 22
(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 21 se realizează după cum urmează:a)în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) şi alin. (2), de către ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române; b)în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e)-h) şi alin. (2), de către comisari şi persoane împuternicite din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu; c)în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. e) şi f), de către reprezentanţii împuterniciţi ai Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor; d)în cazul contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. g), de către personalul vamal în exercitarea atribuţiilor de serviciu.
(2) Contravenţiilor prevăzute la art. 21 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 21 alin. (3), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei.
Articolul 23
(1) În scopul urmăririi modului de soluţionare a contravenţiilor la regimul juridic al precursorilor de explozivi şi pentru a asigura posibilitatea aprecierii de către agenţii constatatori prevăzuţi la art. 22 alin. (1) a gradului de pericol social al faptei săvârşite de către contravenient pentru individualizarea sancţiunii, Inspectoratul General al Poliţiei Române asigură realizarea, funcţionarea, întreţinerea şi securitatea evidenţei informatizate a contravenţiilor la regimul precursorilor de explozivi.
(2) Agenţii constatatori prevăzuţi la art. 22 alin. (1) au drept de interogare a evidenţei informatizate prevăzute la alin. (1).
(3) Implementarea datelor referitoare la contravenţiile constatate şi sancţionate se face de către reprezentanţii autorităţilor şi instituţiilor din care fac parte agenţii constatatori prevăzuţi la art. 22 alin. (1), acestea având obligaţia urmăririi implementării datelor în mod complet şi în timp util.
(4) Procedurile referitoare la implementarea contravenţiilor constatate şi sancţionate se stabilesc prin protocoalele prevăzute la art. 18 alin. (6).
(5) Bazele de date prevăzute la art. 17 alin. (1) şi evidenţa prevăzută la alin. (1) pot fi interconectate, iar accesul la acestea se face diferenţiat şi ierarhizat în funcţie de competenţele, atribuţiile şi activităţile autorităţilor şi instituţiilor care le utilizează în temeiul prezentei legi.
Articolul 24
(1) Precursorii de explozivi confiscaţi sau predaţi în custodie la încetarea activităţii şi care nu pot fi valorificaţi, precum şi precursorii de explozivi restricţionaţi depreciaţi calitativ se distrug cu respectarea cerinţelor pentru eliminare potrivit regimului deşeurilor, reglementat de Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în prezenţa unei comisii formate dintr-un reprezentant al persoanei juridice care realizează eliminarea şi, după caz, al celui de la care au fost confiscate, precum şi un reprezentant al structurii cazier judiciar, statistică şi evidenţe operative a Poliţiei Române competente teritorial şi un reprezentant al Gărzii Naţionale de Mediu.
(2) Gestionarea precursorilor de explozivi restricţionaţi depreciaţi calitativ se face cu respectarea regimului deşeurilor, eliminarea realizându-se în prezenţa comisiei prevăzute la alin. (1).
(3) O copie a procesului-verbal de eliminare a precursorilor de explozivi restricţionaţi se comunică Inspectoratului General al Poliţiei Române de către persoana juridică care efectuează eliminarea.
Capitolul VSubstanţe aflate sub control naţional Articolul 25Substanţele aflate sub control naţional se stabilesc în condiţiile prevăzute de prezentul capitol. Articolul 26
(1) Din motive de ordine şi siguranţă publică, în aplicarea prevederilor art. 13 alin. (1)-(3) din Regulamentul (UE) nr. 98/2013 se pot stabili ca substanţe aflate sub control naţional:a)substanţele prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 98/2013 într-o concentraţie mai mică, stabilită prin lege, decât valoarea-limită prevăzută pentru acestea în anexa I; b)substanţele prevăzute în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 98/2013 care depăşesc o concentraţie maximă stabilită prin lege; c)alte substanţe decât cele prevăzute în anexele I şi II la Regulamentul (UE) nr. 98/2013; d)un amestec sau o substanţă ce conţine una dintre substanţele prevăzute la lit. a)-c).
(2) Stabilirea substanţelor aflate sub control naţional în condiţiile prevăzute la alin. (1) se realizează prin modificarea/ completarea prezentei legi, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne.
Articolul 27
(1) Tranzacţiile suspecte, furturile şi dispariţiile semnificative de substanţe aflate sub control naţional se raportează în condiţiile prezentei legi şi ale Regulamentului (UE) nr. 98/2013.
(2) Dispoziţiile prezentei legi referitoare la precursori de explozivi restricţionaţi se aplică în mod corespunzător în situaţia substanţelor aflate sub control naţional.
Capitolul VIDispoziţii privind modificarea şi completarea unor acte normative Articolul 28Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. În cuprinsul articolului 75 alineatul (1) lit. d), expresia materiilor explozive se înlocuieşte cu expresia materiilor explozive şi al precursorilor de explozivi restricţionaţi. 2. În cuprinsul articolului 1121 alineatul (1) litera i), expresia şi al materiilor explozive se înlocuieşte cu expresia materiilor explozive şi al precursorilor de explozivi restricţionaţi. 3. După articolul 346 se introduce un nou articol, articolul 3461, cu următorul cuprins:

„Nerespectarea regimului precursorilor de explozivi restricţionaţi Art. 3461. - (1) Producerea, experimentarea, prelucrarea, deţinerea, transportul, punerea la dispoziţie sau utilizarea de precursori de explozivi restricţionaţi, fără drept, constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la unu la 5 ani.(2) Punerea la dispoziţie cu orice titlu de precursori de explozivi restricţionaţi persoanelor din rândul publicului larg de către operatori economici constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 2 la 7 ani.(3) Sustragerea precursorilor de explozivi restricţionaţi se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi."

4. Articolul 347 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Sancţionarea tentativei Art. 347. - Tentativa la infracţiunile prevăzute în art. 342 alin. (1) şi (3), art. 345 alin. (1) şi (2), art. 346 alin. (1) şi (2), precum şi în art. 3461 se pedepseşte."

Articolul 29Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. În cuprinsul articolului 139 alineatul (2) , articolului 148 alineatul (1) litera a) şi alineatul (9) , articolului 150 alineatul (1) litera a) , articolului 152 alineatul (1) litera a) şi articolului 223 alineatul (2) , expresia şi al materiilor explozive se înlocuieşte cu expresia al materiilor explozive şi al precursorilor de explozivi restricţionaţi. 2. În cuprinsul articolului 151 alineatul (2) litera a) , expresia materiale explozive se înlocuieşte cu expresia materiale explozive şi precursori de explozivi restricţionaţi. Articolul 30 Articolul 271 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 19 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 271Introducerea în sau scoaterea din ţară, fără drept, de arme, muniţii, materiale explozibile, precursori de explozivi restricţionaţi, droguri, precursori, materiale nucleare sau alte substanţe radioactive, substanţe toxice, deşeuri, reziduuri ori materiale chimice periculoase constituie infracţiunea de contrabandă calificată şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi, dacă legea penală nu prevede o pedeapsă mai mare. Articolul 31În cuprinsul articolului 11 alineatul (1) punctul 1 litera a) teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 938 din 22 noiembrie 2016, sintagma art. 345-347 se înlocuieşte cu sintagma art. 345, 346, 3461, 347. Articolul 32La articolul 32 alineatul (1) din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.161 din 8 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins: o)nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, a regimului materialelor nucleare şi al altor materii radioactive, nerespectarea regimului materiilor explozive, precum şi nerespectarea regimului precursorilor de explozivi restricţionaţi; Articolul 33La articolul 26 alineatul (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 307 din 25 aprilie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, punctul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins: 17. exercită controlul, potrivit legii, asupra deţinerii, portului şi folosirii armelor şi muniţiilor, a materialelor explozive, a precursorilor de explozivi, asupra modului în care se efectuează operaţiunile cu arme, muniţii, materii explozive şi precursori de explozivi, precum şi asupra funcţionării atelierelor de reparat arme şi asupra poligoanelor de tir; Articolul 34La articolul 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 23 septembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Distrugerea drogurilor, precursorilor, medicamentelor, materialelor consumabile de utilitate medicală, materialelor de natura obiectelor de inventar medicale şi a aparaturii medicale, substanţelor toxice, materialelor radioactive şi a precursorilor de explozivi confiscaţi se efectuează în condiţiile prevăzute în legile speciale care reglementează regimul acestor substanţe.
Capitolul VIIDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 35În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, operatorii economici care desfăşoară activităţi cu precursori de explozivi comunică Inspectoratului General al Poliţiei Române decizia de numire a persoanei responsabile de activitatea cu precursorii de explozivi restricţionaţi şi a înlocuitorului acesteia, precum şi lista prevăzută la art. 8 alin. (1), cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (2) şi (3). Articolul 36
(1) Pentru o perioadă de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, structurile arme, explozivi şi substanţe periculoase din cadrul Poliţiei Române desfăşoară activităţi de informare a operatorilor economici şi a persoanelor din rândul publicului larg cu privire la dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 98/2013, precum şi cu privire la interdicţiile şi obligaţiile ce le revin potrivit acestuia şi prevederilor prezentei legi.
(2) Informarea prevăzută la alin. (1) se realizează prin intermediul mai multor instrumente şi/sau acţiuni specifice, cum ar fi, fără a se limita la acestea, comunicate de presă şi informare prin mass-media, postarea informaţiilor pe pagina de internet a Poliţiei Române, organizarea unor acţiuni specifice prin poliţişti specializaţi.
(3) În scopul realizării activităţii prevăzute la alin. (1), structurile arme, explozivi şi substanţe periculoase din cadrul Poliţiei Române colaborează cu persoane juridice, organisme şi organizaţii neguvernamentale interesate şi cooperează cu alte instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice de la nivel central şi local, în condiţiile legii.
Articolul 37Ordinul ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 20 alin. (1) se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Articolul 38 Prevederile art. 21, 22 şi 28-32 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, FLORIN IORDACHE PREŞEDINTELE SENATULUI CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANUSmartCity5

COMENTARII la Legea 49/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 49 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu