Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 514 din 24 iunie 1999    * Republicata

privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 371 din  3 mai 2005


SmartCity3


    *) Republicata in temeiul art. IV din Hotararea Guvernului nr. 2.175/2004 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 514/1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 52 din 17 ianuarie 2005, dandu-se textelor o noua numerotare.
    Hotararea Guvernului nr. 514/1999 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 327 din 9 iulie 1999 si ulterior a mai fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.049 din 12 noiembrie 2004.

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, cuprinse in anexa care face parte din prezenta hotarare.

    ANEXA 1

                             NORME METODOLOGICE
de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului

    CAP. 1
    Declararea si preluarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului

    Art. 1
    (1) Detinatorii de bunuri au obligatia sa declare bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului si sa le predea directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, in termen de 10 zile de la data primirii documentului care constituie titlu de proprietate a statului asupra acestora, cu exceptia bunurilor care nu indeplinesc conditiile legale de comercializare si a bunurilor prevazute la art. 4 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 98/1999, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare ordonanta.
    (2) In cadrul termenului prevazut la alin. (1) directiile generale ale finantelor publice judetene, a municipiului Bucuresti sau administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, dupa caz, au obligatia de a prelua bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului.
    (3) Procedura de declarare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, la directiile generale ale finantelor publice judetene, a municipiului Bucuresti sau la administratiile finantelor publice de sector din cadrul acesteia, precum si de catre unitatile autoritatii vamale, se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice, cu respectarea principiului teritorialitatii.
    (4) Bunurile intrate in proprietatea privata a statului, care nu indeplinesc conditiile legale de comercializare, vor fi distruse pe cheltuiala detinatorului sau, dupa caz, a persoanelor fizice ori juridice de la care au fost confiscate. Distrugerea acestor bunuri se va efectua in prezenta si cu confirmarea prin semnatura a unei comisii de preluare si distrugere formate din cate un reprezentant desemnat de detinator, de Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Administratiei si Internelor si de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor.
    (5) Comisia prevazuta la alin. (4) are ca atributii stabilirea bunurilor care indeplinesc conditiile de comercializare si distrugerea celor care nu le indeplinesc. Bunurile care indeplinesc conditiile de comercializare vor fi predate de detinator organelor de valorificare, pe baza procesului-verbal de predare-primire.
    (6) Dupa distrugerea bunurilor comisia de preluare si distrugere incheie un proces-verbal de distrugere, semnat pentru confirmare de membrii acesteia.
    (7) Membrii comisiei de preluare si distrugere prevazute la alin. (4) pot fi si membri ai comisiei de evaluare prevazute la art. 11 alin. (1) din ordonanta si sunt numiti prin decizia detinatorului.
    (8) Detinatorii bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului au obligatia sa inventarieze bunurile respective, luand in acelasi timp si masurile de pastrare si de conservare corespunzatoare a acestora.
    Art. 2
    (1) Declararea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului se face pe baza de borderou la directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori la administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.
    (2) Predarea si preluarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului se consemneaza intr-un proces-verbal de predare-primire. Procesul-verbal de predare-primire si borderoul prevazut la alin. (1) cuprind datele de identificare a acestora, dupa caz:
    a) numarul procesului-verbal, data, ora si locul incheierii acestuia;
    b) numarul curent;
    c) denumirea, felul si natura fiecarui bun, descrierea amanuntita;
    d) unitatea de masura;
    e) cantitatea;
    f) provenienta - din import sau indigen;
    g) marca, seria, anul de fabricatie;
    h) starea fizica - bun nou sau utilizat;
    i) baza legala de trecere in proprietatea privata a statului;
    j) numarul actului de trecere in proprietatea privata a statului;
    k) semnaturile de predare-primire.
    (3) Procesul-verbal de predare-primire se intocmeste in doua exemplare, dintre care un exemplar ramane la detinatorul bunurilor, iar celalalt exemplar se preda directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.
    (4) Bunurile prevazute la art. 6 alin. (3) si (4) din ordonanta se declara, in termen de 48 de ore, directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti. Aceste bunuri se predau de catre detinator, de indata, persoanelor juridice specializate sau persoanelor fizice autorizate sa comercializeze aceste bunuri catre populatie, in baza procesului-verbal de predare-primire, in care se inscrie cantitatea de bunuri predata. Procesul-verbal de predare-primire este inaintat, in termen de 48 de ore, organelor de valorificare si este insotit de o copie de pe nota de intrare-receptie.
    (5) Bunurile mobile si imobile, titlurile de valoare care provin din succesiuni fara mostenitori legali sau testamentari, intra, potrivit legii, in proprietatea privata a statului dupa emiterea certificatului de vacanta succesorala de catre birourile notarilor publici.
    (6) Bunurile mobile si imobile, titlurile de valoare care provin din succesiuni fara mostenitori legali sau testamentari se valorifica, dupa obtinerea certificatului de vacanta succesorala, inventarierea, preluarea si evaluarea acestora, de catre directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti.
    (7) Sumele consemnate, potrivit legii, in orice scop, pe numele persoanelor fizice sau juridice, la dispozitia organelor judiciare, pentru care s-a dispus restituirea si nu s-a cerut ridicarea lor de catre cei care le-au depus ori de catre cei care erau indreptatiti sa le ridice in termenul de prescriptie prevazut de legislatia in vigoare, se vireaza la bugetul de stat de catre persoanele juridice care le au spre consemnare. Organele care au dispus consemnarea sumelor au obligatia sa le declare directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, in termen de 30 de zile de la implinirea termenului legal de prescriptie.
    (8) Bunurile mobile si imobile, precum si titlurile de valoare care provin din donatii intra, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, in baza unui act autentic intocmit de donator.
    (9) Bunurile mobile si imobile prevazute la art. 7 din Legea nr. 314/2001 pentru reglementarea situatiei unor societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, intra, de drept, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, titlul de proprietate constituindu-l incheierea judecatorului-delegat prin care s-a dispus radierea. Bunurile se predau de catre lichidatori, pe baza de proces-verbal de predare-primire, organelor de valorificare.
    (10) Mijloacele de plata in valuta liber convertibila, confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, se depun de catre detinatorii acestora, in termen de 48 de ore, in conturile in valuta deschise pe seama organelor de valorificare la bancile comerciale selectate de acestea si se declara organelor de valorificare in cadrul aceluiasi termen, impreuna cu o copie a actului de confiscare, in cazul confiscarii. Selectarea bancilor se face in functie de facilitatile oferite care vor fi stabilite prin protocol.
    (11) Valorificarea mijloacelor de plata in valuta liber convertibila, confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, se realizeaza prin virarea de catre bancile comerciale, in contul 50.85 "Disponibil din valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului conform Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare", deschis pe seama organelor de valorificare la Trezoreria Statului, a contravalorii in lei a mijloacelor de plata in valuta, in baza ordinului de vanzare de valuta emis de organul de valorificare.
    Art. 3
    (1) Persoana care gaseste un bun mobil care nu ii apartine si nu are posibilitatea sa il predea proprietarului este obligata sa il predea in termen de 10 zile unitatii de politie pe a carei raza teritoriala a fost gasit bunul respectiv.
    (2) Bunurile mobile parasite in incinta punctelor de control pentru trecerea frontierei de stat sau in apropierea acestora se predau de catre persoana care le-a gasit organelor politiei de frontiera, pe baza de proces-verbal de predare-primire.
    (3) Bunurile mobile parasite, gasite in apropierea incintei punctelor de control pentru trecerea frontierei de stat, in zona frontierei de stat, se predau unitatilor politiei de frontiera pe baza de proces-verbal de predare-primire.
    (4) Procesul-verbal de predare-primire intocmit de organul de politie competent va cuprinde urmatoarele elemente:
    a) data, locul intocmirii, numele, prenumele si gradul lucratorului de politie, precum si unitatea din care acesta face parte;
    b) identitatea persoanei care a gasit bunul;
    c) descrierea amanuntita a bunului si a imprejurarilor in care acesta a fost gasit;
    d) datele de identificare a proprietarului bunului gasit, atunci cand acesta este cunoscut.
    (5) Procesul-verbal de predare-primire prevazut la alin. (4) se intocmeste si in situatia in care organele de politie sunt sesizate din oficiu cu privire la existenta unui bun mobil parasit in raza teritoriala de competenta.
    Art. 4
    (1) Bunurile mobile prevazute la art. 3 alin. (1), (2) si (3) se pastreaza pe o perioada de un an, in incaperi special amenajate, in incinta unitatilor de politie, luandu-se masuri de pastrare si de conservare corespunzatoare a acestora, pana la predarea lor efectiva spre valorificare.
    (2) Termenul de un an in care bunurile parasite trebuie pastrate de catre organele de politie competente curge de la data intocmirii procesului-verbal de predare-primire a acestora.
    (3) In situatia in care proprietarul sau mostenitorii legali ai acestuia se prezinta la unitatea de politie competenta inainte de expirarea termenului de un an, acesta intra in posesia bunului reclamat, pe baza unui proces-verbal de predare-primire in care se vor consemna si imprejurarile in care bunul a fost parasit.
    (4) Bunurile mobile abandonate, ai caror proprietari au fost identificati, dar au renuntat, printr-o declaratie scrisa pe propria raspundere, la exercitarea dreptului de proprietate asupra acestora, se predau de indata directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, dupa caz, in vederea valorificarii.
    (5) Bunurile mobile pentru care s-a dispus restituirea prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila sau prin ordonanta procurorului se considera abandonate daca proprietarul sau persoana indreptatita nu se prezinta pentru a le ridica in termen de un an de la data comunicarii. Bunurile respective se predau de indata unitatilor prevazute la alin. (4).

    CAP. 2
    Evaluarea si valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului

    A. Atestarea calitatii bunurilor
    Art. 5
    (1) Bunurile de consum alimentar si materiile prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate, precum si cele care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare se supun valorificarii fara a fi necesar avizul de calitate, in conditiile in care se incadreaza in termenul de valabilitate mentionat pe ambalaj. In situatia in care pentru aceste bunuri se depaseste termenul de valabilitate mentionat pe ambalaj este interzisa valorificarea lor pentru consumul uman. Valorificarea acestora se face en detail sau angro, cu plata integrala sau in maximum 5 zile lucratoare de la data vanzarii.
    (2) In situatia in care exista incertitudini privind calitatea sau termenul de valabilitate a bunurilor se obtine avizul de calitate prin care se atesta ca acestea sunt apte pentru a fi comercializate.
    (3) Pentru bunurile pe al caror ambalaj nu este inscris termenul de valabilitate se solicita avizul de calitate prin care se atesta ca acestea sunt apte pentru a fi comercializate.
    (4) Avizul de calitate prevazut la alin. (2) si (3) se emite de indata de institutiile care detin laboratoare de specialitate si care sunt autorizate in acest sens.
    (5) Prin bun cu grad ridicat de perisabilitate se intelege bunul care inregistreaza scazaminte in timpul transportului, depozitarii si desfacerii, determinate de procese naturale, cum sunt: uscare, evaporare, scurgeri, spargeri, faramitare, refrigerare, congelare, decongelare, fermentare sau alte procese biofizice asemanatoare in procesul de comercializare.
    Art. 6
    Institutiile abilitate prin lege sa ateste calitatea marfurilor in vederea comercializarii sunt obligate sa emita avizul de calitate in termen de maximum 15 zile de la data solicitarii acestuia de catre organul de valorificare, cu exceptia situatiei prevazute la art. 5 alin. (4).

    B. Evaluarea bunurilor
    Art. 7
    (1) Dupa preluarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului comisia de evaluare procedeaza la evaluarea acestora in maximum 21 de zile, cu exceptia bunurilor care necesita expertizarea in vederea evaluarii.
    (2) Rezultatele evaluarii sunt consemnate intr-un proces-verbal de evaluare intocmit de comisia de evaluare in 3 exemplare, semnat de membrii acesteia si avizat de directorul executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, precum si, dupa caz, de seful administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.
    (3) Activitatea de ansamblu a comisiei de evaluare este coordonata de directorul executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori de sefii administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, care solutioneaza si eventualele probleme divergente care pot aparea pe parcurs intre membrii comisiei de evaluare.
    (4) Comisia de evaluare se intruneste ori de cate ori este necesar.
    (5) Directorul executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori, dupa caz, seful administratiei publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti stabileste prin decizie componenta comisiei de evaluare, inclusiv membrii supleanti, in scopul inlocuirii operative a membrilor comisiei in cazul absentei acestora. Prezenta membrilor comisiei de evaluare este obligatorie.
    (6) In cazul bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, care sunt valorificate de administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, comisia de evaluare, inclusiv membrii supleanti, se constituie in baza deciziei sefului administratiei finantelor publice de sector.
    Art. 8
    (1) La evaluarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului, comisia de evaluare va avea in vedere pretul actual pentru produse identice sau similare, din care se deduc adaosul comercial, taxa pe valoarea adaugata aferenta adaosului comercial, accizele si care se corecteaza, dupa caz, in functie de urmatoarele criterii:
    a) gradul de uzura fizica si morala a bunurilor respective;
    b) utilitatea bunurilor pentru potentialii cumparatori;
    c) cantitatea (volumul) bunurilor respective;
    d) caracterul sezonier al bunurilor;
    e) termenul de valabilitate.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplica tuturor bunurilor intrate in proprietatea privata a statului, inclusiv celor pentru care prin legi speciale se stabilesc preturi impuse.
    Art. 9
    (1) Pentru buna desfasurare a activitatii de evaluare, prin decizie a directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori a sefului administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot fi numite subcomisii ale comisiei de evaluare, care asigura informatii scrise privind preturile actuale pentru produse identice sau similare, in vederea evaluarii bunurilor.
    (2) In situatii justificate, in functie de natura bunurilor, comisia de evaluare poate apela la serviciile unor evaluatori specializati, valoarea stabilita de catre acestia putand fi acceptata sau corectata de comisia de evaluare.
    (3) Membrii comisiei de evaluare primesc, fiecare, o indemnizatie lunara fixa, stabilita prin ordin al ministrului finantelor publice, cu conditia intrunirii comisiei de evaluare cel putin o data pe luna.
    (4) In situatia in care comisia de evaluare se intruneste de mai multe ori pe luna, iar la aceasta participa atat membrul plin, cat si membrul supleant, membrul supleant va primi o indemnizatie lunara la nivelul celei stabilite pentru membrul plin prin ordin al ministrului finantelor publice, cu conditia motivarii absentei membrului plin.
    (5) Membrii comisiei de evaluare nu pot face parte din comisia de licitatie.
    Art. 10
    (1) Bunurile de consum alimentar si materiile prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animalele si pasarile vii, precum si bunurile al caror termen de garantie expira inainte de data ramanerii definitive a hotararii ce se pronunta in litigiul al carui obiect il constituie legalitatea procesului-verbal de confiscare sunt valorificate de persoanele juridice specializate sau de persoanele fizice autorizate sa comercializeze aceste bunuri catre populatie.
    (2) Valorificarea bunurilor prevazute la alin. (1) se face la pretul cu ridicata practicat in zona, care poate fi pretul stabilit pentru ultima intrare, dupa caz, fara efectuarea procedurilor de evaluare.
    Art. 11
    (1) In cazul bunurilor care nu au putut fi valorificate prin magazinele proprii, direct de la locul de depozitare sau de la locul de detinere, precum si in regim de consignatie, in termen de 30 de zile de la data punerii in vanzare, comisia de evaluare poate proceda la reducerea preturilor stabilite initial cu pana la 30% din valoarea stabilita.
    (2) In intervalul de 150 de zile de la data primei evaluari se pot face mai multe reevaluari succesive, in sensul majorarii sau al reducerii pretului bunurilor, in functie de decizia comisiei de evaluare. Reducerea preturilor bunurilor poate fi facuta pana la 75% din pretul stabilit initial.
    (3) Dupa expirarea termenului de 180 de zile de la data punerii in vanzare, cu aprobarea directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, respectiv a sefului administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, bunurile pot fi valorificate la un pret care nu poate fi mai mic decat cel oferit de unitatile de colectare si valorificare a deseurilor.
    Art. 12
    In cazul bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului si care contin copii ilegale ale operelor prevazute la art. 7 si 8 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, se procedeaza dupa cum urmeaza:
    a) organele detinatoare au obligatia sa depuna bunurile respective la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in vederea distrugerii de catre comisia de distrugere constituita in conformitate cu prevederile art. 5 din Normele metodologice privind modul de depunere si de distrugere a suporturilor, materialelor, fonogramelor, marcajelor holografice sau a copertelor confiscate, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.095/2000;
    b) stocurile de astfel de bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului inainte de intrarea in vigoare a Ordonantei Guvernului nr. 45/2000 privind unele masuri pentru combaterea producerii si comercializarii neautorizate a fonogramelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 624/2001, cu modificarile ulterioare, se distrug de catre organul de valorificare, cu instiintarea in prealabil a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor.

    C. Valorificarea bunurilor
    Art. 13
    (1) Bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului se valorifica de catre organele de valorificare prin magazine proprii, direct de la locul de depozitare sau de la locul la care acestea se afla, prin licitatie publica, in regim de consignatie ori prin bursele de marfuri, dupa caz.
    (2) Alegerea metodei de valorificare se face de catre directorul executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, respectiv seful administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.
    (3) Valorificarea bunurilor intrate in proprietatea privata a statului, care nu se afla pe teritoriul Romaniei, se face conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finantelor publice si ministrului afacerilor externe, avand in vedere locul unde acestea se afla.
    Art. 14
    (1) Magazine proprii se pot organiza de catre organul de valorificare in conditiile in care volumul bunurilor ce urmeaza sa fie vandute asigura continuitate in functionarea acestora.
    (2) Vanzarea bunurilor prin magazine proprii se poate face en detail si/sau angro, la valoarea stabilita de comisia de evaluare.
    (3) Vanzarea bunurilor in sistem angro se poate face cu plata integrala sau esalonat pe o perioada de maximum 12 luni. In cazul vanzarii in rate persoana fizica sau juridica prezinta o garantie bancara reprezentand contravaloarea a trei rate lunare si plateste, in momentul ridicarii bunurilor, minimum 50% din valoarea acestora. Ratele lunare se actualizeaza in functie de taxa oficiala a scontului stabilita de Banca Nationala a Romaniei.
    (4) Vanzarea bunurilor de la locul de depozitare sau de la locul unde acestea se afla, in sistem angro, se face pe baza de factura fiscala.
    (5) In cazul valorificarii bunurilor prevazute la art. 10 persoanele juridice specializate sau persoanele fizice autorizate sa comercializeze aceste bunuri vireaza la bugetul de stat sumele incasate dupa deducerea adaosului comercial sau a comisionului, dupa caz, si taxa pe valoarea adaugata aferenta, in maximum 5 zile lucratoare de la data incasarii contravalorii bunurilor.
    Art. 15
    (1) Bunurile imobile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului se valorifica numai prin licitatie publica.
    (2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1):
    a) terenurile agricole situate in extravilan;
    b) bunurile imobile grevate de datorii inscrise in pasivul succesoral;
    c) bunurile imobile constand in locuinte, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate, daca apartin statului, care nu se valorifica in termen de 180 de zile de la data evaluarii;
    d) bunurile imobile detinute de stat in cota indiviza.
    (3) Terenurile agricole situate in extravilan se valorifica cu respectarea dreptului de preemtiune al coproprietarilor, al vecinilor ori al arendasilor, potrivit legislatiei privind circulatia juridica a terenurilor.
    (4) Daca in termen de 45 de zile nici unul dintre titularii dreptului de preemtiune nu si-a manifestat dorinta de a cumpara terenul, acesta se vinde liber, conform prevederilor alin. (1).
    (5) Bunurile imobile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, grevate de datorii inscrise in pasivul succesoral, pot fi valorificate direct catre titularul dreptului de creanta, cu conditia ca acesta sa-si exprime optiunea de cumparare si sa ofere pretul stabilit de comisia de evaluare in baza raportului de expertiza tehnica sau de evaluare, in termen de 30 de zile de la data primirii instiintarii in acest sens din partea organului de valorificare. In acest caz, creanta asupra statului, atestata de certificatul de vacanta succesorala, se stinge prin compensare cu creanta statului asupra cumparatorului, reprezentand contravaloarea imobilului, in conformitate cu prevederile art. 111 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa achitarea de catre cumparator a diferentei in contul 50.85 "Disponibil din valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului conform Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare". Diferenta dintre contravaloarea imobilului si datoria care greveaza imobilul se achita in termen de 30 de zile de la depunerea ofertei de cumparare. In caz contrar, precum si in cazul in care titularul dreptului de creanta nu si-a exprimat optiunea de cumparare in conditiile si termenul de mai sus, se procedeaza la valorificarea imobilului prin licitatie publica. In acest caz, termenul prevazut la alin. (2) lit. c) curge de la data la care se trece la valorificarea prin licitatie publica. Contractul de vanzare-cumparare se incheie in forma autentica in termen de 30 de zile de la data achitarii diferentei prevazute mai sus.
    (6) Bunurile imobile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului ce provin din succesiuni vacante, constand in locuinte, inclusiv terenurile pe care sunt amplasate, care nu se valorifica in termen de 180 de zile de la data evaluarii, trec in proprietatea privata a comunelor, oraselor si municipiilor si in administrarea consiliilor locale, cu destinatia de locuinte sociale, prin hotarare a Guvernului initiata de Ministerul Finantelor Publice, la propunerea organelor de valorificare.
    (7) Bunurile imobile detinute de stat in cota indiviza se valorifica direct catre coproprietari, daca acestia ofera cel putin pretul stabilit de comisia de evaluare pe baza raportului de expertiza tehnica sau de evaluare, in termen de 30 de zile de la data notificarii in acest sens de catre organele de valorificare, si achita integral suma in termen de 30 de zile de la data depunerii ofertei de cumparare. In cazul in care unii dintre coproprietari nu depun oferta de cumparare in termenul de mai sus, vanzarea directa a cotei detinute de stat se face catre cei care au depus oferta. In cazul acestor bunuri imobile, nu se aplica termenul prevazut la alin. (6).
    (8) Valoarea de pornire a licitatiei este stabilita de comisia de evaluare.
    (9) In vederea organizarii licitatiei se publica in presa anunturi de vanzare, care trebuie sa cuprinda urmatoarele informatii privind organizarea licitatiei:
    a) data, ora si locul organizarii licitatiei;
    b) valoarea de pornire a licitatiei;
    c) descrierea bunurilor supuse licitatiei;
    d) pasul licitatiei, stabilit procentual sau valoric.
    Se pot utiliza in plus si alte forme de publicitate.
    (10) Publicarea anuntului de vanzare se face in cel mult 10 zile lucratoare dupa evaluarea bunurilor.
    (11) Licitatia publica se desfasoara in minimum 5 zile si maximum 10 zile lucratoare de la data publicarii anuntului de vanzare.
    (12) Lista cuprinzand bunurile ce fac obiectul licitatiei publice se afiseaza la sediul directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, respectiv al administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, incepand cu data publicarii anuntului de vanzare, iar alte informatii necesare se pun la dispozitie celor interesati de catre serviciile sau birourile de valorificare.
    (13) Lista cuprinzand bunurile care fac obiectul licitatiei publice poate fi publicata si in presa centrala sau locala, precum si prin Internet, pe site-ul Ministerului Finantelor Publice.
    (14) Licitatia publica are loc in prezenta unei comisii formate din 3 membri, desemnati prin decizie a directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti si, respectiv, prin decizie a sefului administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.
    (15) Comisia de licitatie verifica indeplinirea conditiilor de participare la licitatie si intocmeste lista cuprinzand persoanele acceptate la licitatie. Garantia de participare la licitatie se depune de catre participantii la licitatie in contul 50.05 "Disponibil din sume de mandat si sume in depozit ale ministerelor si institutiilor subordonate", deschis la unitatile Trezoreriei Statului pe seama directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, respectiv a administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.
    (16) La licitatia publica pot participa atat persoanele fizice, cat si juridice, cu urmatoarele conditii:
    a) inscrierea la licitatie pe baza unei cereri;
    b) plata unei garantii de participare la licitatie, reprezentand cel putin 10% din valoarea de pornire a licitatiei;
    c) imputernicirea persoanei care il reprezinta pe ofertant;
    d) pentru persoanele juridice de nationalitate romana, copie de pe certificatul unic de inregistrare eliberat de oficiul registrului comertului;
    e) pentru persoanele juridice straine, actul de inmatriculare tradus in limba romana si legalizat;
    f) pentru persoanele fizice romane, copie de pe actul de identitate;
    g) pentru persoanele fizice straine, copie de pe pasaport;
    h) dovada, emisa de creditorii fiscali, ca nu are obligatii fiscale restante.
    (17) Licitatia publica se desfasoara in locul, la data si la ora indicate in anuntul de vanzare, daca sunt cel putin 2 ofertanti.
    (18) Licitatia publica se reia in situatia in care nu se prezinta 2 ofertanti sau nu se obtine valoarea de pornire a licitatiei. In aceste situatii se intocmeste un proces-verbal de desfasurare, semnat de toti membrii comisiei de licitatie, iar comisia de evaluare va proceda la reducerea pretului bunurilor licitate, in termen de cel mult 10 zile de la data licitatiei, prin reducerea pretului de vanzare cu cel mult 50% din cel stabilit initial.
    (19) Data reluarii licitatiei publice se stabileste de catre comisia de licitatie, in termen de maximum 30 de zile de la data primei licitatii.
    (20) Dupa reevaluarea bunurilor, noua valoare stabilita de comisia de evaluare constituie valoarea de pornire a licitatiei.
    (21) Daca la a doua licitatie publica nu se prezinta nici un ofertant, bunurile pot fi supuse valorificarii prin celelalte metode prevazute la art. 13 alin. (1).
    (22) Daca la a doua licitatie publica se prezinta un singur ofertant si acesta indeplineste conditiile de participare, el este admis si are loc negocierea pretului de vanzare a bunurilor.
    (23) In situatia in care nu se obtine valoarea de pornire a celei de-a doua licitatii publice, inclusiv in cazul negocierii cu un singur ofertant, se intocmeste un proces-verbal de desfasurare, semnat de toti membrii comisiei de licitatie, si licitatia se reia. In aceasta situatie comisia de evaluare procedeaza la reducerea pretului bunurilor supuse licitatiei, in termen de 10 zile de la data licitatiei, astfel incat reducerea totala a pretului de vanzare, dupa cele 3 licitatii, sa nu depaseasca 75% din valoarea initiala. Comisia de licitatie stabileste data celei de-a treia licitatii publice, in termen de cel mult 30 de zile de la data licitatiei anterioare. In cazul in care la cea de-a treia licitatie publica se prezinta un singur ofertant, se procedeaza la negocierea pretului de vanzare cu acesta, care nu poate fi mai mic de 25% din valoarea stabilita initial de comisia de evaluare.
    (24) In cazul in care bunurile nu se valorifica nici in urma celei de-a treia licitatii publice, se pot utiliza alte metode de valorificare.
    (25) Publicarea anuntului de vanzare este obligatorie inaintea fiecarei licitatii publice, in aceleasi conditii ca si in cazul primei licitatii.
    (26) Pasul de licitare se stabileste inaintea fiecarei licitatii publice, in suma absoluta sau in procente din valoarea de pornire a licitatiei, de catre serviciul sau biroul de valorificare din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori al administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.
    (27) Plata contravalorii marfurilor se face integral la preluarea acestora de catre castigatorul licitatiei sau in rate, cu garantie bancara reprezentand contravaloarea a trei rate lunare, castigatorul licitatiei platind in momentul ridicarii bunurilor minimum 50% din valoarea adjudecata. Ratele lunare se actualizeaza in functie de nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei.
    (28) Dupa fiecare licitatie publica se intocmeste un proces-verbal de licitatie in care se consemneaza rezultatele acesteia si care se semneaza de toti membrii comisiei de licitatie si de ofertanti. Adjudecatarul primeste din partea comisiei de licitatie procesul-verbal de licitatie si preia bunurile in baza documentului "factura fiscala", care constituie titlul de proprietate asupra bunurilor.
    (29) Garantia depusa de participantii la licitatie se restituie in termen de 5 zile lucratoare de la data incheierii licitatiei. In cazul adjudecatarului, aceasta se retine in contul pretului, organul de valorificare virand suma in contul 50.85 <<Disponibil din valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului conform Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare>>, deschis la Trezoreria Statului.
    (30) In cazul neprezentarii la licitatie, precum si al ofertantilor care refuza semnarea procesului-verbal de licitatie, garantia nu se restituie, devine venit la bugetul statului si se vireaza in contul 20.22.01.12 "Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate o data cu confiscarea potrivit legii".
    (31) Adjudecatarul este obligat sa plateasca pretul, diminuat cu contravaloarea garantiei, in termen de cel mult 5 zile de la data licitatiei. Procesul-verbal de licitatie constituie titlu de creanta asupra adjudecatarului, pentru suma de mai sus.
    (32) In cazul in care se stabileste ca plata sa se faca integral la preluarea bunurilor, iar adjudecatarul nu achita suma datorata in vederea preluarii acestora in maximum 5 zile lucratoare de la adjudecarea bunurilor, acesta pierde dreptul la restituirea garantiei, iar licitatia se reia in cel mult 15 zile lucratoare de la data adjudecarii, cu aceeasi valoare de pornire ca si licitatia anterioara.
    (33) In situatia prevazuta la alin. (32), din garantia depusa se vor acoperi, in ordine: cheltuielile ocazionate de organizarea unei noi licitatii si diferenta de pret, in cazul in care pretul obtinut la noua licitatie va fi mai mic.
    (34) In cazul in care garantia depusa depaseste sumele prevazute la alin. (33), suma ramasa din garantie dupa acoperirea acestora se vireaza la bugetul statului, in contul 20.22.01.12 "Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate o data cu confiscarea potrivit legii". In caz contrar, fostul adjudecatar este obligat la plata cheltuielilor ocazionate de organizarea unei noi licitatii publice si, dupa caz, a diferentei de pret ramase neacoperite din garantia depusa.
    (35) In situatia prevazuta la alin. (32), adjudecatarul datoreaza dobanzi si, dupa caz, penalitati de intarziere pentru neachitarea obligatiei fata de bugetul statului, stabilita prin procesul-verbal de licitatie, conform alin. (31), pana la stingerea creantei. In acest caz, creanta se stinge prin achitarea contravalorii bunurilor de catre noul adjudecatar, precum si a diferentei de pret de catre vechiul adjudecatar, daca este cazul.
    (36) In situatia prevazuta la alin. (32), adjudecatarul poate intra in posesia bunurilor achitand suma prevazuta la alin. (31), impreuna cu dobanzile si penalitatile de intarziere aferente si cheltuielile ocazionate de organizarea urmatoarei licitatii, ramase neacoperite din garantie, daca este cazul, pana cu o zi inainte de data organizarii acesteia. In acest caz, noua licitatie nu va mai avea loc.
    (37) Daca adjudecatarul care nu a achitat in termen suma datorata nu procedeaza conform alin. (36), nu are dreptul de a participa la urmatoarea licitatie.
    (38) In cazul reluarii licitatiei conform alin. (32), comisia de licitatie stabileste sumele datorate de primul adjudecatar, respectiv diferenta de pret si cheltuielile ocazionate de organizarea licitatiei, ramase neacoperite de garantia depusa. Aceste sume sunt consemnate in procesul-verbal de licitatie, care se comunica si primului adjudecatar.
    (39) Obligatiile de plata accesorii, prevazute la alin. (35), se stabilesc conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 16
    (1) Bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului se valorifica si in regim de consignatie, precum si prin societati comerciale tip consignatie, pe baza principiului licitarii comisionului in cadrul limitei de 0,5 - 20% din valoarea bunurilor, la care se adauga taxa pe valoarea adaugata aferenta comisionului. Pretul rezultat se rotunjeste in plus cu pana la 1.000 lei.
    (2) Licitarea comisionului se poate face la inceputul anului sau ori de cate ori este necesar, cu conditia ca la stabilirea acestuia comisia de licitatie sa aiba in vedere criteriile stabilite la alin. (3).
    (3) La stabilirea comisionului comisia de licitatie trebuie sa aiba in vedere urmatoarele criterii, dupa caz:
    - volumul de marfa care poate fi preluat pentru valorificare;
    - vadul comercial al comisionarului;
    - respectarea obligatiilor privind plata contravalorii bunurilor sau plata in avans.
    (4) Din valoarea incasata din valorificarea bunurilor comisionarul va retine comisionul adjudecat si taxa pe valoarea adaugata aferenta, iar diferenta se face venit la bugetul de stat.
    (5) Societatea comerciala care preia spre vanzare bunuri in regim de consignatie desface bunurile respective la pretul stabilit de comisia de evaluare, in care este inclus comisionul si la care se adauga taxa pe valoarea adaugata aferenta acestuia.
    (6) Plata contravalorii bunurilor vandute se face integral sau pe masura vanzarii, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la data vanzarii.
    (7) Pentru nevarsarea la termen a sumelor incasate din valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, organele de valorificare calculeaza dobanzi si penalitati potrivit legislatiei fiscale in materie.
    Art. 17
    (1) Bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului se valorifica si prin intermediul burselor de marfuri, in baza prevederilor legale in acest sens.
    (2) Titlurile de valoare intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului se valorifica pe piata valorilor mobiliare conform legislatiei in vigoare.
    Art. 18
    Daca in termen de 150 de zile de la prima reevaluare a bunurilor acestea nu se valorifica prin modalitatile prevazute la art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se poate proceda la:
    - atribuirea gratuita in conditiile art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - valorificarea prin unitatile de colectare si valorificare a deseurilor;
    - dezmembrarea bunurilor si valorificarea componentelor rezultate, inclusiv a ambalajelor, dupa caz;
    - distrugerea bunurilor sau a componentelor acestora.
    Art. 19
    (1) Bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului pot fi valorificate prin intermediul altor organe de valorificare din structura Ministerului Finantelor Publice, la propunerea serviciului sau a biroului de valorificare, in baza deciziei directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori a sefului administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.
    (2) Lista bunurilor greu vandabile, cuprinzand denumirea, felul si natura fiecarui bun, unitatea de masura, cantitatea, valoarea stabilita de comisia de evaluare, provenienta, marca, seria, anul de fabricatie, starea fizica si baza legala de trecere in proprietatea privata a statului, se transmite trimestrial spre analiza organelor de valorificare din structura Ministerului Finantelor Publice.
    (3) In cazul in care alte organe de valorificare isi manifesta interesul fata de preluarea, in vederea valorificarii, a bunurilor respective, va fi incheiat un protocol intre conducatorii organelor de valorificare respective. Din sumele incasate din valorificarea acestor bunuri se acopera toate cheltuielile aferente valorificarii, iar diferenta se varsa la bugetul de stat de catre organul de valorificare.

    CAP. 3
    Atribuirea, cu titlu gratuit, a unor categorii de bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului

    Art. 20
    (1) Ministerul Finantelor Publice poate transmite sau, dupa caz, poate propune Guvernului transmiterea cu titlu gratuit a unor bunuri intrate in proprietatea privata a statului unor persoane fizice sau juridice, astfel:
    a) Secretariatului General al Guvernului - autovehicule, ambulante sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiuni si motoare atasabile acestora.
    Repartizarea acestor bunuri se face de catre o comisie interministeriala care va functiona pe langa Secretariatul General al Guvernului, constituita prin decizie a primului-ministru, formata din reprezentanti ai Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Economiei si Comertului, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Justitiei, Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului.
    Transmiterea cu titlu gratuit a acestor bunuri se face prin comunicare periodica Secretariatului General al Guvernului, pe baza datelor centralizate de la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, precum si de la administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.
    Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti au obligatia de a comunica lunar, Ministerului Finantelor Publice, situatia nominala privind autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, pana la data de 5 a lunii urmatoare, conform anexei nr. 1.
    Inscrierea in situatia lunara inaintata Ministerului Finantelor Publice trebuie sa cuprinda numai autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, care au o situatie clara din punct de vedere juridic, in sensul ca au intrat definitiv in proprietatea privata a statului. Situatiile lunare cuprind autovehiculele care sunt in stare de functionare si corespund din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice, conform legislatiei in vigoare. Se inscriu in situatiile lunare si autovehiculele care nu se incadreaza in prevederile privind emisiile poluante, dar indeplinesc celelalte conditii prevazute de lege pentru a circula pe drumurile publice.
    In raportul de expertiza tehnica se va preciza in mod expres daca autovehiculul corespunde din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice si daca se incadreaza in prevederile legale privind emisiile poluante, precum si gradul de uzura.
    Cererile de atribuire cu titlu gratuit a autovehiculelor, ambulantelor sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunilor si motoarelor atasabile acestora se depun la Secretariatul General al Guvernului.
    Comisia interministeriala va elabora un regulament de organizare si functionare a acesteia in care sa se prevada atributiile ce ii revin cu privire la repartizarea cu titlu gratuit a autovehiculelor, ambulantelor sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunilor si motoarelor atasabile acestora.
    Comisia interministeriala analizeaza cererile de atribuire gratuita a autovehiculelor, ambulantelor sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunilor si a motoarelor atasabile acestora si repartizeaza aceste bunuri in administrarea ministerelor, autoritatilor publice centrale si locale, in limita normativelor de dotare a acestora, precum si unitatilor de cult.
    Prin regulamentul de organizare si functionare a comisiei interministeriale se va stabili modul de solutionare a cererilor de atribuire gratuita a autovehiculelor, ambulantelor sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunilor si a motoarelor atasabile, nerezolvate.
    Secretariatul General al Guvernului comunica Ministerului Finantelor Publice, dupa fiecare sedinta a comisiei interministeriale, situatia privind autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, care au fost atribuite gratuit, precum si situatia celor neatribuite gratuit.
    Predarea autovehiculelor catre institutiile carora le-au fost atribuite si valorificarea celor neatribuite de catre organul de valorificare se efectueaza pe baza comunicarii exprese a Ministerului Finantelor Publice.
    Transmiterea comunicarilor de catre Ministerul Finantelor Publice atat catre beneficiari, cat si catre organele de valorificare se va face in termen de 10 zile de la data primirii comunicarii de la Secretariatul General al Guvernului.
    Transmiterea de catre beneficiari a acceptului sau refuzului se va face in termen de 15 zile lucratoare de la data comunicarii.
    Inmatricularea autovehiculelor atribuite cu titlu gratuit se face conform reglementarilor legale in vigoare. Autovehiculele repartizate cu titlu gratuit de catre comisia interministeriala, care nu se incadreaza in prevederile legale privind emisiile poluante, se inmatriculeaza prin derogare de la aceste prevederi, pentru fiecare caz in parte.
    Datele tehnice care trebuie comunicate Ministerului Finantelor Publice pentru autovehicule, ambulante sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiuni si motoare atasabile acestora sunt prezentate in anexa nr. 1.
    Autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, care nu indeplinesc conditiile pentru a fi atribuite cu titlu gratuit Secretariatului General al Guvernului, cele care nu sunt repartizate de comisia interministeriala sau cele refuzate de beneficiari se valorifica de catre directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si de administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, astfel:
    1. prin licitatie publica;
    2. prin vanzare directa de la locul de depozitare sau de la locul unde acestea se afla, daca intrunesc conditiile prevazute la art. 9 alin. (1) din ordonanta;
    3. prin atribuire cu titlu gratuit;
    4. ca piese componente;
    5. prin unitatile de colectare si valorificare a deseurilor;
    6. prin distrugere.
    Expertiza tehnica si evaluarea autovehiculelor, ambulantelor sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunilor si motoarelor atasabile acestora, confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, se efectueaza de catre experti tehnici sau evaluatori autorizati;
    b) creselor, gradinitelor, centrelor de plasament si centrelor de primire a copilului, caminelor de batrani, cantinelor pentru saraci, azilurilor, spitalelor, scolilor, bibliotecilor, institutiilor de cult, persoanelor cu handicap, Societatii Nationale de Cruce Rosie din Romania, precum si persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma dezastrelor, la propunerea directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si a administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.
    In situatia acceptarii bunurilor, directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, la propunerea comisiei de evaluare, pot atribui cu titlu gratuit bunuri in valoare de pana la 50 milioane lei/beneficiar.
    Atribuirea cu titlu gratuit se poate face in urmatoarele situatii:
    1. direct, fara parcurgerea etapelor de valorificare, la propunerea primarilor sau a presedintilor consiliilor judetene ori a serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale;
    2. in situatia in care comisia de evaluare constata ca valorificarea acestora nu poate fi facuta in cadrul termenului de valabilitate. In aceasta situatie atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor se face cu cel putin 15 zile inainte de expirarea termenului de valabilitate;
    3. in conditiile prevederilor art. 18, respectiv daca bunurile nu se valorifica in termen de 150 de zile de la prima reevaluare.
    Pentru bunurile ce sunt atribuite cu titlu gratuit, in valoare de peste 50 milioane lei/beneficiar, directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti inainteaza Ministerului Finantelor Publice propuneri concrete si motivate, care vor cuprinde beneficiarii bunurilor si lista bunurilor atat cantitativ, cat si valoric. In vederea atribuirii cu titlu gratuit, bunurile vor fi retrase de la valorificare.
    Se pot atribui cu titlu gratuit bunuri in valoare de peste 50 milioane lei/beneficiar si in baza unei cereri inaintate Ministerului Finantelor Publice. In aceasta situatie Ministerul Finantelor Publice va solicita listele cu bunuri, atat cantitativ, cat si valoric, de la directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si de la administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.
    In situatia producerii unor dezastre, atribuirea bunurilor cu titlu gratuit persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma acestora se face prin intermediul primarilor, al Societatii Nationale de Cruce Rosie sau al institutiilor de cult;
    c) persoanelor fizice sau juridice care pot face dovada ca au calitatea de destinatar al materialelor cu caracter documentar, informational, educativ, stiintific si altele asemenea, la solicitarea acestora.
    Aceste persoane inainteaza Ministerului Finantelor Publice o solicitare insotita de un act doveditor din care sa rezulte caracterul bunurilor si calitatea de destinatar initial al acestora;
    d) persoanelor fizice si juridice care au calitatea de destinatar, pentru bunurile intrate in proprietatea privata a statului care nu pot fi valorificate in conditiile ordonantei. Atribuirea cu titlu gratuit a acestora se face pe baza de hotarare a Guvernului initiata de Ministerul Finantelor Publice.
    Pentru initierea hotararii Guvernului persoana fizica sau juridica prezinta Ministerului Finantelor Publice o documentatie din care sa rezulte ca aceasta este utilizator unic al bunurilor respective;
    e) ministerelor, autoritatilor publice centrale si locale - echipamente de comunicatie, tehnica de calcul si birotica, rechizite, bunuri de folosinta indelungata, inventar gospodaresc, materiale de intretinere si reparatii, cu respectarea procedurilor de declarare si de evaluare.
    Atribuirea cu titlu gratuit, pentru unitatile administrativ-teritoriale, se face in baza unei cereri adresate directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, la propunerea comisiei de evaluare, pentru bunuri in valoare de pana la 50 milioane lei/beneficiar, iar pentru bunuri in valoare de peste 50 milioane lei/beneficiar, cererea va fi adresata Ministerului Finantelor Publice.
    Atribuirea cu titlu gratuit, pentru ministere si autoritati publice centrale, se face in baza unei cereri adresate Ministerului Finantelor Publice.
    Directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti vor transmite trimestrial Ministerului Finantelor Publice lista detaliata cuprinzand echipamentele de comunicatii, tehnica de calcul si birotica, confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, stadiul evaluarii, valorificarii, precum si soldul final al acestora, concomitent cu anexa nr. 2;
    f) persoanelor juridice care nu indeplinesc conditia de utilizator unic, dar au calitatea de destinatar initial, pentru bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului si care nu pot fi valorificate in conditiile art. 9 si 12 din ordonanta.
    Atribuirea cu titlu gratuit a acestora se face pe baza de hotarare a Guvernului initiata de Ministerul Finantelor Publice.
    In vederea atribuirii cu titlu gratuit a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului persoanele juridice inainteaza Ministerului Finantelor Publice o solicitare in acest sens, insotita de acte doveditoare din care sa rezulte calitatea de destinatar initial al acestor bunuri.
    In cazul in care nu se aproba atribuirea cu titlu gratuit, aceasta se comunica, in termen de 15 zile, persoanei juridice;
    g) Ministerului Afacerilor Externe - bunuri mobile si imobile aflate in strainatate, prin hotarare a Guvernului;
    h) persoanelor juridice - bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, care au fost achizitionate din import, in baza unui contract de credit garantat de stat, prin hotarare a Guvernului;
    i) persoanelor juridice care administreaza case memoriale, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice;
    j) altor beneficiari, prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice.
    (2) Atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor prevazute la alin. (1) lit. b), c) si e) se face cu aprobarea ministrului finantelor publice, pentru cele care intra in competenta Ministerului Finantelor Publice, sau prin decizie a directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, ori prin decizie a sefului administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, pentru cele care intra in competenta acestora. Atribuirea bunurilor cu titlu gratuit, in conditiile prevederilor art. 13 din ordonanta, se face pe baza de proces-verbal de predare-primire.
    (3) Daca bunurile nu sunt preluate in termen de 60 de zile de la data aprobarii atribuirii cu titlu gratuit, vor urma procedura de valorificare.

    CAP. 4
    Competentele si obligatiile organelor de valorificare

    Art. 21
    Organele de valorificare au urmatoarele competente si obligatii:
    a) propun Ministerului Finantelor Publice transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, conform art. 13 alin. (1) lit. b) din ordonanta, pentru valori mai mari de 50 milioane lei/beneficiar;
    b) verifica daca sumele rezultate din valorificarea bunurilor se varsa in termen la bugetul de stat; in caz contrar se iau masuri de realizare a creantelor bugetare, conform legislatiei fiscale in vigoare;
    c) transmit debitele constatate organelor de executare silita in vederea aplicarii masurilor de executare silita;
    d) intocmesc documentatia in vederea valorificarii bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, prin bursele de marfuri si pe piata valorilor mobiliare;
    e) controleaza daca persoanele juridice si fizice care au preluat spre valorificare bunuri confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului le pastreaza in bune conditii;
    f) asigura, la preluarea autovehiculelor, ambulantelor sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunilor si motoarelor atasabile acestora, sigilarea acestor bunuri;
    g) raporteaza lunar Ministerului Finantelor Publice situatia privind autovehiculele, ambulantele sanitare cu dotarile aferente, ambarcatiunile si motoarele atasabile acestora, confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, conform anexei nr. 1;
    h) raporteaza trimestrial Ministerului Finantelor Publice situatia generala privind bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, conform anexei nr. 2, pana la data de 20 a lunii urmatoare incheierii trimestrului. Anexa nr. 2 va fi insotita de o informare privind urmatoarele aspecte: modul de functionare a comisiilor de evaluare si a comisiilor de distrugere a bunurilor, varsarea in termen la bugetul de stat a sumelor datorate, penalizari de intarziere calculate pentru nevarsarea in termen a sumelor la bugetul de stat, nivelul comisioanelor negociate cu societatile tip consignatie pentru valorificarea bunurilor, lista detaliata cuprinzand bunurile greu vandabile si categoriile de cheltuieli, precum si alte aspecte semnificative privind actiunea de valorificare;
    i) organizeaza evidenta bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului si a sumelor obtinute din valorificarea acestora, potrivit normelor legale in vigoare;
    j) organizeaza evidenta stricta a proceselor-verbale de predare-primire pe detinatorii de la care s-au primit bunurile si pe persoanele fizice sau juridice prin care se face valorificarea;
    k) organizeaza evidenta proceselor-verbale de evaluare intocmite de comisia de evaluare.

    CAP. 5
    Obligatiile persoanelor juridice sau fizice care primesc spre valorificare bunuri intrate in proprietatea privata a statului

    Art. 22
    Persoanele juridice sau fizice care primesc spre valorificare bunuri intrate in proprietatea privata a statului au urmatoarele obligatii:
    - sa trimita reprezentantul lor pentru a prelua bunurile ori de cate ori sunt instiintate de organele de valorificare;
    - sa semneze de primirea bunurilor procesul-verbal de predare-primire, aplicand si stampila unitatii, dupa caz;
    - sa inregistreze in evidentele proprii bunurile respective in ziua primirii;
    - sa organizeze evidenta bunurilor primite pe fiecare proces-verbal de predare-primire;
    - sa mentioneze in documentul de plata numarul procesului-verbal de predare-primire;
    - sa asigure conservarea bunurilor in cele mai bune conditii, avand grija sa nu fie inlocuite pana la vanzare cu altele de calitate inferioara si sa nu se altereze sau sa se deterioreze din cauza conditiilor de intretinere necorespunzatoare;
    - sa expuna in permanenta bunurile respective spre vanzare si sa ia cele mai eficiente masuri pentru ca aceste bunuri sa fie vandute in cel mai scurt timp;
    - sa vireze la bugetul de stat, pe masura vanzarii, sumele obtinute din vanzarea bunurilor respective.

    CAP. 6
    Procedura de distrugere a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului

    Art. 23
    (1) Bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului si preluate de organele de valorificare, care in intervalul celor 180 de zile au devenit necomercializabile, precum si cele care nu au putut fi valorificate, inclusiv componentele rezultate din dezmembrare, care nu au fost transmise cu titlu gratuit sau nu au fost predate unitatilor de colectare si de valorificare a deseurilor, se distrug sub supravegherea comisiei de distrugere.
    (2) De asemenea, vor fi distruse si bunurile pentru care volumul acestora (cantitativ si/sau valoric) nu justifica angajarea cheltuielilor in vederea valorificarii (analiza de laborator, timbre, marcare).
    Art. 24
    (1) Comisia de distrugere stabileste, in functie de natura bunurilor respective, locul unde urmeaza sa fie distruse acestea, putandu-se apela si la serviciile unor unitati specializate in acest gen de activitate.
    (2) Dupa distrugerea bunurilor comisia de distrugere incheie un proces-verbal de distrugere, in 3 exemplare semnate de toti membrii comisiei, precum si de unitatea specializata, dupa caz.
    (3) Data intrunirii comisiei de distrugere se stabileste prin decizie a directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, precum si a sefului administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.
    (4) Prezenta tuturor membrilor comisiei de distrugere la operatiunea de distrugere este obligatorie, iar daca un membru este absent, inlocuitorul acestuia este numit prin decizie a directorului executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti.
    (5) Procesul-verbal de distrugere este avizat de directorul executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, precum si de seful administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti.
    (6) In functie de importanta operatiunii de distrugere se pot efectua inregistrari video, fie cu aparatura proprie, fie prin apelarea la serviciile unor persoane fizice sau juridice specializate.
    (7) Membrii comisiei de distrugere primesc, fiecare, o indemnizatie lunara, fixa, stabilita prin ordin al ministrului finantelor publice, cu conditia intrunirii comisiei cel putin o data pe luna.
    (8) In situatia in care comisia de distrugere se intruneste de mai multe ori pe luna, iar la aceasta participa atat membrul plin, cat si membrul supleant, membrul supleant va primi o indemnizatie lunara la nivelul stabilit pentru membrul plin prin ordin al ministrului finantelor publice, cu conditia motivarii absentei membrului plin.

    CAP. 7
    Veniturile incasate si cheltuielile aferente bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului

    Art. 25
    (1) Veniturile incasate din valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, precum si veniturile incasate in urma valorificarii bunurilor confiscate de catre autoritatile administratiei publice locale se colecteaza in contul 50.85 <<Disponibil din valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului conform Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare>>, deschis pe seama directiilor generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si a administratiilor finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, la Trezoreria Statului. In cazul incasarii contravalorii bunurilor respective in numerar sumele se depun la casieria Trezoreriei Statului in prima zi lucratoare de la incasare.
    (2) Din sumele colectate directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, precum si administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti acopera, pe baza de documente legale, cheltuielile efectuate in vederea valorificarii bunurilor respective si retine cota de 1% aferenta bunurilor confiscate de organele de politie, care se vireaza Ministerului Administratiei si Internelor pentru recompensarea politistilor, potrivit dispozitiilor art. 54 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare, potrivit metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului administratiei si internelor, avand obligatia ca in termen de 3 zile lucratoare de la incasare sa vireze disponibilitatile ramase in contul bugetului de stat 20.22.01.12 "Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate o data cu confiscarea potrivit legii", respectiv in contul "Incasari din valorificarea bunurilor confiscate potrivit legii" pentru sumele destinate bugetelor locale.
    (3) Pentru cheltuielile efectuate in vederea valorificarii bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului dupa virarea la bugetul statului a disponibilitatilor rezultate din valorificare, se prezinta documente justificative, procedandu-se astfel:
    a) directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti intocmesc un referat in care vor fi consemnate, pe baza de documente justificative, sumele care urmeaza sa fie restituite din contul bugetului de stat in contul 50.85 "Disponibil din valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului conform Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare". Referatul este semnat de directorul executiv al directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si de seful administratiei finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si va purta viza de control financiar preventiv propriu;
    b) unitatile Trezoreriei Statului restituie suma totala aprobata in referat din contul bugetului de stat 20.22.01.12 "Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate o data cu confiscarea potrivit legii" in contul 50.85 "Disponibil din valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului conform Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare";
    c) dupa alimentarea contului 50.85 "Disponibil din valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului conform Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare", directiile generale ale finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si administratiile finantelor publice de sector din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti dispun platile legale catre beneficiari.
    (4) Veniturile incasate din valorificarea bunurilor confiscate de catre autoritatile administratiei publice locale se fac venit la bugetul local, dupa deducerea cheltuielilor cu valorificarea efectuate conform legislatiei in vigoare si a unui comision de 10% din veniturile incasate.
    (5) In situatia in care nivelul veniturilor incasate din valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului nu asigura acoperirea cheltuielilor necesare in vederea valorificarii acestora, diferenta va fi acoperita de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finantelor Publice.
    (6) In situatia in care nivelul veniturilor incasate din valorificarea bunurilor confiscate de catre autoritatile administratiei publice locale nu asigura acoperirea cheltuielilor necesare in vederea valorificarii acestora, diferenta este acoperita din veniturile datorate bugetului local.
    Art. 26
    (1) Diferenta de cheltuieli neacoperita din veniturile incasate din valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului se acopera din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finantelor Publice, respectiv de la capitolul 72.01 "Alte actiuni", subcapitolul 72.01.50 "Alte cheltuieli".
    (2) Cheltuielile de delegare (transport, cazare si indemnizatia de delegare) pentru membrii comisiei de distrugere vor fi platite de institutia care i-a desemnat.
    Art. 27
    (1) In categoria cheltuielilor prevazute la art. 25 si 26 se cuprind cheltuielile efectuate in vederea valorificarii bunurilor intrate in proprietatea privata a statului, de la preluarea acestora pana la valorificarea, atribuirea gratuita sau distrugerea lor, respectiv cheltuielile privind sortarea, manipularea, transportarea, depozitarea, conservarea, analiza, fotografierea, filmarea, marcarea, etichetarea si expertizarea, inclusiv cele efectuate pentru stabilirea bunurilor care indeplinesc conditiile de comercializare, asigurarea garantiei pentru bunurile de folosinta indelungata, evaluarea, licitatiile, publicitatea, dezmembrarea, distrugerea, precum si cele cu dotarea cu mijloace auto pentru desfasurarea in conditii optime a activitatii de valorificare, restituirea sumelor incasate gresit sau fara baza legala, a contravalorii bunurilor intrate, gresit sau fara baza legala, in proprietatea privata a statului, precum si indemnizatiile membrilor comisiilor prevazute la art. 1 alin. (7), art. 7 alin. (2) si art. 11 alin. (1) din ordonanta, precum si cotele pentru constituirea fondului de stimulente, conform reglementarilor in vigoare.
    (2) In categoria cheltuielilor prevazute la alin. (1) se cuprind si cheltuielile efectuate cu valorificarea bunurilor prin magazine proprii, respectiv: cheltuieli cu pregatirea magazinului conform cerintelor legale in vigoare, cheltuieli cu dotarea magazinului, respectiv cu mobilier, casa de marcat, obiecte de inventar, cheltuieli cu intretinerea, paza sau cu sistemele de asigurare a pazei, cu mijloacele de transport ale magazinului, precum si cheltuielile cu salarizarea si scolarizarea personalului care deserveste activitatea magazinului.
    (3) In categoria cheltuielilor prevazute la alin. (1) se cuprind si urmatoarele categorii de cheltuieli privind valorificarea bunurilor imobile care provin din succesiuni fara mostenitori legali sau testamentari:
    a) cheltuieli privind inventarierea si preluarea acestor bunuri;
    b) cheltuieli ce greveaza asupra bunurilor in momentul preluarii acestora in vederea valorificarii (impozite, taxe, cheltuieli de intretinere, energie, telefon, gaze naturale, datorii inscrise in pasivul succesoral si altele asemenea);
    c) taxe si onorarii platite persoanelor fizice si/sau juridice autorizate;
    d) cheltuieli judiciare;
    e) cheltuieli cu cadastrul.
    (4) In categoria cheltuielilor prevazute la alin. (1) se cuprind si cheltuielile ocazionate de deschiderea conturilor in valuta, de transformarea in lei a sumelor in valuta si de restituirea acestora.
    (5) In categoria cheltuielilor prevazute la alin. (1) se cuprind si urmatoarele categorii de cheltuieli ocazionate de valorificarea metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase:
    a) cheltuieli cu expertizarea obiectelor din metale pretioase, aliajele acestora sau pietre pretioase;
    b) cheltuieli cu procurarea de bunuri care asigura desfasurarea in bune conditii a activitatii de valorificare, pastrarea in conditii de siguranta a metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase, precum si a celorlalte valori (cantare electronice, casa de bani, camera de luat vederi, aparat foto digital pentru intocmirea albumului de prezentare a metalelor pretioase etc).
    (6) In categoria cheltuielilor prevazute la alin. (1) se cuprind si cheltuieli cu procurarea de bunuri pentru aplicarea si buna functionare a pachetului de programe destinat informatizarii activitatii de valorificare (dotarea serviciilor, birourilor, compartimentelor de valorificare bunuri cu echipamente de comunicatie, tehnica de calcul si birotica si altele asemenea).

    CAP. 8
    Restituiri

    Art. 28
    (1) Organele de valorificare restituie bunurile confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau contravaloarea acestora, in baza hotararilor judecatoresti ramase definitive si irevocabile.
    (2) In cazul bunurilor trecute in proprietatea statului conform art. 2 alin. (1) din ordonanta, restituirea se poate face si in baza ordonantei emise de procuror.
    (3) In cazul bunurilor valorificate, restituirea contravalorii acestora se face la nivelul valorii recuperate in urma valorificarii.
    (4) In cazul bunurilor atribuite cu titlu gratuit, distruse, sau al bunurilor care nu se mai afla in posesia organului de valorificare si pentru care s-a intocmit documentatia in vederea recuperarii creantelor, restituirea contravalorii acestora se face la nivelul valorii stabilite de comisia de evaluare, in vigoare la data atribuirii cu titlu gratuit sau distrugerii, sau al valorii bunurilor pentru care s-a intocmit documentatia pentru recuperarea creantelor.
    (5) Sumele prevazute la alin. (3) si (4) pot fi actualizate numai pe baza de hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila, care precizeaza suma de restituit, din care se scad cheltuielile cu valorificarea acestora.
    (6) Restituirea sumelor in valuta liber convertibila confiscate se face de catre organele de valorificare, in baza hotararilor judecatoresti ramase definitive si irevocabile sau a unei ordonante emise de procuror, insotite de o cerere de restituire depusa la organul de valorificare in contul caruia detinatorii au depus sumele care urmeaza a fi restituite si de certificatul de atestare fiscala din care sa rezulte ca persoana fizica sau juridica de la care s-a dispus confiscarea nu are obligatii bugetare neachitate. Sumele in valuta liber convertibila confiscate se restituie in lei, la cursul de schimb al pietei valutare calculat si comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti prin care se dispune restituirea sau a ordonantei emise de procuror.
    (7) Sumele in valuta neconvertibila cotata de Banca Nationala a Romaniei si depozitata la sucursalele acesteia se restituie in lei de catre unitatile Trezoreriei Statului, la care a fost virata suma respectiva, pe baza hotararii judecatoresti ramase definitive si irevocabile sau a ordonantei emise de procuror, insotite de cererea de restituire, precum si de certificatul de atestare fiscala din care sa rezulte ca persoana fizica sau juridica de la care s-a dispus confiscarea nu are obligatii bugetare neachitate. Restituirea sumei in lei incasate de la Banca Nationala a Romaniei se efectueaza din contul 20.22.01.12 "Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate o data cu confiscarea potrivit legii". Sumele in valuta neconvertibila cotata se restituie in lei, la cursul de referinta al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei, de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti prin care se dispune restituirea sau a ordonantei emise de procuror. Valuta neconvertibila necotata de Banca Nationala a Romaniei, depozitata la sucursalele Bancii Nationale a Romaniei, care nu a putut fi valorificata de Banca Nationala a Romaniei, poate fi restituita ca atare.
    (8) Organele de valorificare restituie bunurile sau contravaloarea acestora numai in cazul bunurilor care le-au fost predate de catre detinatori. In celelalte cazuri, restituirea este de competenta detinatorilor. Restituirea contravalorii in lei a sumelor confiscate in valuta liber convertibila este de competenta organelor de valorificare numai in cazul depunerii lor in conturile deschise pe seama acestora si declararii de catre detinatori conform art. 2 alin. (10). In caz contrar, restituirea sumelor este de competenta detinatorilor.
    (9) Restituirea mijloacelor de plata in lei, confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, se face de catre unitatile Trezoreriei Statului in contul carora acestea au fost depuse in baza hotararii judecatoresti ramase definitiva si irevocabila sau a ordonantei emise de procuror, insotite de cererea de restituire si de certificatul de atestare fiscala.
    (10) Contravaloarea in lei a bunurilor si a sumelor in valuta liber convertibila, confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, se restituie din contul 50.85 "Disponibil din valorificarea bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului conform Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare", deschis la Trezoreria Statului, si intra in categoria cheltuielilor de valorificare.
    (11) In cazul in care beneficiarul restituirii inregistreaza obligatii restante fata de bugetele ale caror creante sunt administrate de Ministerul Finantelor Publice, acestea se vor compensa cu suma de restituit, pana la concurenta celei mai mici sume, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (12) Diferentele de curs nefavorabile aferente sumelor in valuta confiscate restituite, precum si sumele rezultate din actualizarea prin hotarari judecatoresti sau ordonante emise de procurori a valorii bunurilor si sumelor confiscate se achita de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finantelor Publice, respectiv de la capitolul 72.01 "Alte actiuni", subcapitolul 72.01.50 "Alte cheltuieli" in situatia neacoperirii acestora din veniturile incasate.
    (13) Sumele incluse in fondul de stimulare, aferente mijloacelor de plata in lei confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului sau contravalorii bunurilor sau mijloacelor de plata in valuta confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, restituite in temeiul hotararilor judecatoresti ramase definitive si irevocabile sau al ordonantelor emise de procurori, se deduc din fondul de stimulare constituit in perioada urmatoare pentru acelasi beneficiar.

    CAP. 9
    Preluarea, evaluarea, utilizarea, valorificarea, casarea sau distrugerea, dupa caz, a bunurilor intrate in proprietatea privata a statului, cuprinse in art. 4 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998

    Art. 29
    (1) Detinatorii bunurilor prevazute la art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 vor proceda la inventarierea acestora si vor lua masuri de pastrare si de conservare corespunzatoare pana la predarea lor efectiva organelor specializate ale statului.
    (2) Predarea-primirea bunurilor prevazute la alin. (1) se va face de indata, in baza unui proces-verbal, incheiat in doua exemplare, dintre care unul se pastreaza de catre detinator, iar celalalt se preda organului specializat al statului.
    Art. 30
    Medicamentele, materialele consumabile de utilitate medicala, materialele de natura obiectelor de inventar medicale si aparatura medicala se vor pune de catre detinator la dispozitia Ministerului Sanatatii, care stabileste, prin ordin al ministrului, modul de preluare, evaluare, transmitere cu titlu gratuit, comercializare sau, dupa caz, casarea ori distrugerea acestor bunuri.
    Art. 31
    (1) Produsele si substantele toxice se predau gratuit unitatilor specializate ale ministerelor cu atributii si raspunderi legale privind regimul acestor bunuri sau, dupa caz, agentilor economici autorizati prin lege sa desfasoare activitate cu astfel de substante si produse.
    (2) Produsele si substantele toxice care nu indeplinesc conditiile de calitate pentru a fi utilizate sau valorificate sunt distruse in mod obligatoriu de comisiile numite de sefii unitatilor specializate ale ministerelor sau, dupa caz, de directorii agentilor economici care le-au preluat.
    (3) Din comisiile de distrugere va face parte, in mod obligatoriu, si cate un reprezentant al inspectoratului de politie judetean sau al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti si al agentiei locale de protectie a mediului.
    Art. 32
    Materialele nucleare si radioactive se predau imediat, cu titlu gratuit, unitatilor specializate, stabilite de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare.
    Art. 33
    (1) Bunurile, documentele sau valorile susceptibile sa faca parte din patrimoniul cultural national sau care prezinta valoare documentara, stiintifica, artistica sau muzeistica vor fi predate de indata, cu titlu gratuit, Ministerului Culturii si Cultelor pentru a fi repartizate institutiilor specializate, potrivit avizului Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.
    (2) Cartile, publicatiile si alte bunuri culturale de aceasta natura, cu exceptia celor mentionate la alin. (1), vor fi predate de indata, cu titlu gratuit, Ministerului Culturii si Cultelor pentru a fi repartizate bibliotecilor publice.
    Art. 34
    (1) Documentele susceptibile sa faca parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei vor fi predate de indata, cu titlu gratuit, Directiei Generale a Arhivelor Nationale sau directiilor judetene ori a municipiului Bucuresti, dupa caz.
    (2) Aprecierea apartenentei documentelor mentionate la alin. (1) la Fondul Arhivistic National al Romaniei se va realiza, in conditiile Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, de catre reprezentantii Arhivelor Nationale, la solicitarea detinatorilor acestor documente.
    (3) Documentele mentionate la alin. (1), care nu fac parte din Fondul Arhivistic National al Romaniei, se vor transmite de Arhivele Nationale unitatilor de profil.
    (4) Predarea documentelor prevazute la alin. (1) se va realiza in baza unui proces-verbal de predare-primire care va cuprinde:
    - numarul curent din registrul de evidenta al detinatorului, in care au fost inscrise documentele;
    - provenienta documentelor - cu trimitere la actele intocmite cu acea ocazie;
    - descrierea amanuntita a documentelor, realizata de catre reprezentantul Arhivelor Nationale, care se poate constitui ca inventar anexat la procesul-verbal;
    - baza legala de trecere a documentelor in proprietatea privata a statului.
    (5) Procesul-verbal se intocmeste in doua exemplare, dintre care unul ramane la detinatorul documentelor, iar celalalt se preda unitatii din structura Arhivelor Nationale, care il primeste, fiind semnat si parafat pe toate filele.
    Art. 35
    (1) Mijloacele de plata in valuta neconvertibila confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului se depun de catre detinatorii acestora, in termen de 48 de ore, la Banca Nationala a Romaniei.
    (2) Mijloacele de plata in lei confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului se depun la unitatile Trezoreriei Statului, in contul bugetului de stat 20.22.01.12 "Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate o data cu confiscarea potrivit legii".
    Art. 36
    Valorificarea mijloacelor de plata in valuta neconvertibila cotata de Banca Nationala a Romaniei, confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, preluate de catre Banca Nationala a Romaniei, se realizeaza prin virarea in contul bugetului de stat 20.22.01.12 "Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate o data cu confiscarea potrivit legii" a contravalorii in lei a acestora, calculata la cursul de referinta al pietei valutare comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data decontarii, dupa deducerea cheltuielilor efectuate in vederea valorificarii, in termen de 3 zile lucratoare de la depunerea acestora.
    Art. 37
    (1) Armele de foc, munitiile, materiile explozive si bunurile cu specific militar, confiscate sau intrate potrivit legii, in proprietatea privata a statului, se predau imediat, cu titlu gratuit, inspectoratelor de politie judetene si Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, fie pentru completarea dotarii unitatilor Ministerului Administratiei si Internelor - prin organele centrale de planificare a inzestrarii sau a institutiilor publice asigurate gratuit cu arme de foc si munitii de catre Ministerul Administratiei si Internelor - prin Inspectoratul General al Politiei, fie, dupa caz, pentru valorificare, potrivit legii, prin unitatile autorizate sa le comercializeze ori pentru casare.
    (2) Se predau Ministerului Apararii Nationale numai armele militare si munitiile aferente acestora, materiile explozive si bunurile cu specific militar care fac obiectul inzestrarii exclusive a unitatilor din structura acestui minister.
    (3) Materiile explozive care nu fac obiectul atribuirii, cu titlu gratuit, Ministerului Administratiei si Internelor sau Ministerului Apararii Nationale vor fi predate agentilor economici autorizati sa desfasoare activitati cu astfel de bunuri, in vederea utilizarii, valorificarii sau distrugerii conform legii.
    (4) Armele de vanatoare, de tir, cu gaze nocive, iritante sau de neutralizare, armele de recuzita, munitiile acestora si armele de panoplie, care nu fac obiectul dotarii sau casarii, se valorifica prin unitatile autorizate sa le comercializeze, dupa evaluare, conform legii.
    (5) Evaluarea bunurilor mentionate la alin. (4) se efectueaza de comisii numite prin ordin al sefului inspectoratului de politie judetean sau al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, din care face parte si un reprezentant al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti.
    (6) Armele care prezinta valoare istorica, documentara, stiintifica, artistica sau muzeistica se predau gratuit de catre unitatile de politie care le-au preluat institutiilor muzeale specializate, potrivit avizului Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor.
    (7) Normele metodologice privind evidenta, evaluarea in vederea valorificarii, asigurarea dotarii de armament si munitii a persoanelor fizice si institutiilor publice, precum si destinatia armamentului, munitiilor si materialelor explozive, provenite din confiscari sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, vor fi aprobate prin ordin al ministrului administratiei si internelor, emis in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice.
    (8) In cazurile in care organele Ministerului Administratiei si Internelor identifica ori sunt sesizate despre existenta unor materii explozive, dispozitive cu incarcatura exploziva - bombe, mine, grenade, proiectile si altele - sau mijloace de initiere a acestora, pot solicita sprijinul organelor de specialitate ale Ministerului Apararii Nationale pentru executarea, dupa caz, a operatiunilor de ridicare, de transport sau de distrugere a acestor materiale, conform dispozitiilor legale.
    (9) Obiectele, vesmintele si cartile de cult se valorifica de institutiile de cult, conform prevederilor legale in vigoare.
    (10) Materialele lemnoase, asa cum sunt definite la art. 76 alin. 2 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, cu modificarile si completarile ulterioare, confiscate, se valorifica de catre unitatile silvice si/sau de structurile silvice private, legal autorizate sa functioneze, in conformitate cu prevederile legale in domeniu.
    Art. 38
    Sumele obtinute ca urmare a valorificarii bunurilor prevazute la alin. (2) al art. 4 din ordonanta sunt virate la bugetul de stat in contul 20.22.01.12 "Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate o data cu confiscarea potrivit legii" dupa deducerea cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale in vigoare si a cotei de 1% aplicate asupra disponibilitatilor ramase care se vireaza Ministerului Administratiei si Internelor pentru recompensarea politistilor, potrivit dispozitiilor art. 54 alin. (3) din Legea nr. 360/2002, aferenta bunurilor confiscate de politisti.

    CAP. 10
    Valorificarea metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase, considerate bunuri fara stapan, precum si a celor ridicate in vederea confiscarii ori confiscate in conditiile prevazute de lege

    Art. 39
    Sunt supuse valorificarii metalele pretioase, aliajele acestora si pietrele pretioase, considerate bunuri fara stapan, precum si cele ridicate in vederea confiscarii ori confiscate, denumite in continuare obiecte din metale sau pietre pretioase, pentru care exista un document care atesta intrarea in proprietatea privata a statului.
    Art. 40
    (1) Obiectele din metale sau pietre pretioase vor fi evaluate de catre comisia de evaluare constituita in baza prevederilor art. 11 din ordonanta.
    (2) Reprezentantul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor in comisia de evaluare va fi un specialist in metale pretioase desemnat de catre aceasta, care va intocmi un raport de expertiza a obiectelor din metale sau pietre pretioase evaluate, in care se vor prezenta si fotografii ale acestora.
    (3) Evaluarea obiectelor din metale sau pietre pretioase prevazute la alin. (1) se va face la unitatile Trezoreriei Statului unde au fost depuse, in functie de preturile comunicate de Banca Nationala a Romaniei pentru tranzactiile cu metale si pietre pretioase, tinandu-se seama de vechimea si prelucrarea acestora, in maximum 21 de zile de la data expertizarii lor.
    (4) In scopul evaluarii, obiectele din metale sau pietre pretioase vor fi preluate temporar din tezaurul unitatilor Trezoreriei Statului, pe baza de proces-verbal de predare-primire a gropurilor, care va fi semnat astfel:
    a) de comisia constituita la nivelul unitatilor Trezoreriei Statului;
    b) de comisia de evaluare.
    (5) Unitatile Trezoreriei Statului vor asigura spatiile corespunzatoare desfasurarii activitatii de evaluare.
    (6) Obiectele din metale sau pietre pretioase evaluate se depun la tezaurul Trezoreriei Statului in gropuri sigilate, pe baza de proces-verbal de predare-primire a gropurilor, care se semneaza de catre comisia de evaluare, pentru predare, si de catre comisia constituita la nivelul unitatilor Trezoreriei Statului, pentru primire.
    Art. 41
    In termen de 30 de zile de la evaluare, obiectele din metale sau pietre pretioase se predau de catre comisia constituita la nivelul unitatilor Trezoreriei Statului comisiei de evaluare, pe baza de proces-verbal de predare-primire. Comisia de evaluare preda pe baza de proces-verbal de predare-primire obiectele din metale sau pietre pretioase, in vederea valorificarii, reprezentantului persoanelor juridice autorizate care asigura si transportul la sediul acestuia.
    Art. 42
    (1) Pentru valorificarea obiectelor din metale sau pietre pretioase prevazute la art. 39 se utilizeaza metoda vanzarii directe.
    (2) Obiectele din metale sau pietre pretioase prevazute la art. 39 vor fi valorificate numai prin intermediul persoanelor juridice autorizate de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.
    (3) Valorificarea prin metoda directa se poate face cu plata integrala sau esalonat, pe o perioada de maximum 12 luni. In cazul vanzarii in rate persoana juridica va prezenta o garantie bancara reprezentand contravaloarea a 3 rate lunare si va plati, in momentul ridicarii bunurilor, minimum 50% din valoarea acestora. Ratele lunare se actualizeaza in functie de dobanda de referinta stabilita de Banca Nationala a Romaniei.
    Art. 43
    Organele de valorificare restituie obiectele din metale sau pietre pretioase intrate in proprietatea privata a statului sau contravaloarea acestora, la nivelul valorii stabilite de comisia de evaluare in baza unei hotarari judecatoresti ramase definitiva si irevocabila sau a unei ordonante emise de procuror.
    Art. 44
    (1) Metalele pretioase, aliajele acestora si pietrele pretioase considerate bunuri fara stapan, precum si cele ridicate in vederea confiscarii ori confiscate se valorifica de catre directiile generale ale finantelor publice judetene in cadrul carora functioneaza unitatile Trezoreriei Statului depozitare, prevazute in anexa nr. 1 la Normele metodologice privind procedurile de depunere, manipulare si depozitare a metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase, considerate bunuri fara stapan, precum si a celor ridicate in vederea confiscarii ori confiscate in conditiile prevazute de lege, la unitatile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 526/2004, si se evalueaza de catre comisiile de evaluare care functioneaza in cadrul acestora.
    (2) Competentele privind evaluarea si valorificarea metalelor pretioase, aliajelor acestora si pietrelor pretioase considerate bunuri fara stapan, precum si a celor ridicate in vederea confiscarii ori confiscate, depozitate la Directia Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

    CAP. 11
    Dispozitii finale si tranzitorii

    Art. 45
    Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentele norme metodologice.
    Art. 46
    Pentru valorificarea stocurilor detinute de unitatile autoritatii vamale la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2001*), raman in vigoare dispozitiile Hotararii Guvernului nr. 1.067/1999 pentru aprobarea Metodologiei privind introducerea in circuitul economic de catre unitatile autoritatii vamale a bunurilor si marfurilor intrate in proprietatea privata a statului, care indeplinesc conditiile de valorificare, pana la data de 31 decembrie 2002.
------------
    *) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2001 privind modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 329/2002, a intrat in vigoare in data de 29 decembrie 2001.

    NOTA:
    1. Reproducem mai jos art. II si III din Hotararea Guvernului nr. 808/2002 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 514/1999:
    "Art. 2
    Bunurile imobile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, pentru care actualii locatari isi exprima intentia de cumparare in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari*), pot fi valorificate direct, prin negociere cu acestia.
------------
    *) Hotararea Guvernului nr. 808/2002 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 514/1999, a intrat in vigoare in data de 15 august 2002.

    Art. 3
    Transferul personalului cu atributii de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului din cadrul directiilor regionale vamale interjudetene la directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti se face prin ordin al ministrului finantelor publice."
    2. Reproducem mai jos art. III din Hotararea Guvernului nr. 1.536/2003 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 514/1999:
    "Art. 3
    Directia generala de administrare si control al activelor statului*) este abilitata sa solutioneze problemele ce vor aparea ca urmare a aplicarii prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, aprobata cu modificari prin Legea nr. 98/1999, cu modificarile si completarile ulterioare."
------------
    *) Denumita Directia generala de reglementare in domeniul activelor statului, incepand cu data intrarii in vigoare a Hotararii Guvernului nr. 292/2004 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, respectiv 18 martie 2004.

    3. Reproducem mai jos art. II din Hotararea Guvernului nr. 2.175/2004 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 514/1999:
    "Art. 2
    (1) Bunurile imobile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, pentru care titularii contractelor de inchiriere, aflate in vigoare la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, isi exprima intentia de cumparare in termen de un an de la aceasta data, pot fi valorificate direct, prin negociere cu acestia, la un pret care nu poate fi mai mic decat cel stabilit de catre comisia de evaluare pe baza raportului de expertiza tehnica sau de evaluare.
    (2) In cazul in care titularii contractelor de inchiriere nu ofera cel putin pretul stabilit de comisia de evaluare, in cadrul termenului prevazut la alin. (1), sau nu achita contravaloarea imobilelor in interiorul aceluiasi termen, se va proceda la valorificarea imobilelor prin licitatie publica.
    (3) In cazul imobilelor prevazute la alin. (1), termenul prevazut la art. 15 alin. (6) curge din data la care se trece la valorificarea prin licitatie publica, daca este cazul."

    ANEXA 1
    la normele metodologice

             Autovehicule, ambulante sanitare cu dotarile aferente

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Locul unde se afla autovehiculul, ambulantele sanitare cu dotarile aferente, tipul
    B - Anul de fabricatie
    C - Carburantul folosit
    D - Alte elemente specifice autovehiculului, ambulantelor sanitare cu dotarile aferente (SS - seria sasiului; SM - seria motorului; SC - seria caroseriei; culoarea etc.)
________________________________________________________________________________
Nr.  A  Marca  Capacitatea  B  Numarul de   C  Gradul  Valoarea    D  Observatii
crt.           cilindrica      kilometri       de      stabilita
               a motorului     inregistrati    uzura   de comisia
                 (cm^3)        la bord                 de evaluare
________________________________________________________________________________
 1   2    3         4       5       6       7     8         9      10     11
________________________________________________________________________________

                                Ambarcatiuni

    Semnificatia coloanei A din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Locul unde se afla ambarcatiunea si tipul acesteia
________________________________________________________________________________
Nr.  A  Numarul  Lungime  Latime Inaltime Crevace  Gradul Valoarea    Observatii
crt.    de         (m)     (m)     (m)    (bucati) de     stabilita
        bucati                                     uzura  de comisia
                                                          de evaluare
________________________________________________________________________________
 1   2     3        4        5       6       7        8        9          10
________________________________________________________________________________

                      Motoare atasabile ambarcatiunilor

________________________________________________________________________________
Nr.  Locul unde se   Denumirea CP Seria     Gradul Starea  Valoarea   Observatii
crt. afla motoarele  motorului    motorului de     tehnica stabilita
     atasabile                              uzura  conform de comisia
     ambarcatiunilor                               fisei   de
                                                   tehnice evaluare
________________________________________________________________________________
 1         2             3     4      5        6      7         8          9
________________________________________________________________________________

    ANEXA 2
    la normele metodologice

    Judetul
    Trimestrul

    Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
    A - Sold la inceputul trimestrului
    B - Intrari in cursul trimestrului
    C - Reduceri/majorari de pret +/-
    D - Total bunuri de valorificat
    E - Total bunuri valorificate
    F - Restituiri de bunuri
    G - Distrugeri de bunuri
    H - Atribuiri gratuite
    I - Sold la sfarsitul trimestrului
    J - magazine proprii
    K - consignatii
    L - vanzare directa
    M - burse de marfuri/piata de valori mobiliare
 ______________________________________________________________________________
|Categorii de    |A|B| C | D|    din care             | E  | F| G| H|  I  |Alte|
|bunuri          | | |   |  |    valorificate prin:   |    |  |  |  |     |date|
|                | | |   |  |_________________________|    |  |  |  |     |    |
|                | | |   |  |J|K|L|   licitatie    | M|    |  |  |  |     |    |
|                | | |   |  | | | |   publica      |  |    |  |  |  |     |    |
|                | | |   |  | | | |________________|  |    |  |  |  |     |    |
|                | | |   |  | | | |valoarea  |din  |  |    |  |  |  |     |    |
|                | | |   |  | | | |adjudecata|care:|  |    |  |  |  |     |    |
|                | | |   |  | | | |          |+/-  |  |    |  |  |  |     |    |
|________________|_|_|___|__|_|_|_|__________|_____|__|____|__|__|__|_____|____|
|        0       |1|2| 3 |4=|5|6|7|    8     |9*) |10|11= |12|13|14|15=4+|16  |
|                | | |*)|1+| | | |          |     |  |5+6+|  |  |  |9-11-|*)|
|                | | |   |+2| | | |          |     |  |7+8 |  |  |  |12-13|    |
|                | | |   |+3| | | |          |     |  |+10 |  |  |  |-14  |    |
|________________|_|_|___|__|_|_|_|__________|_____|__|____|__|__|__|_____|____|
|a) Produse      | | |   |  | | | |          |     |  |    |  |  |  |     |    |
|alimentare      | | |   |  | | | |          |     |  |    |  |  |  |     |    |
|________________|_|_|___|__|_|_|_|__________|_____|__|____|__|__|__|_____|____|
|b) Confectii    | | |   |  | | | |          |     |  |    |  |  |  |     |    |
|si incaltaminte | | |   |  | | | |          |     |  |    |  |  |  |     |    |
|________________|_|_|___|__|_|_|_|__________|_____|__|____|__|__|__|_____|____|
|c) Aparatura    | | |   |  | | | |          |     |  |    |  |  |  |     |    |
|electronica     | | |   |  | | | |          |     |  |    |  |  |  |     |    |
|(audio, video   | | |   |  | | | |          |     |  |    |  |  |  |     |    |
|etc.)           | | |   |  | | | |          |     |  |    |  |  |  |     |    |
|________________|_|_|___|__|_|_|_|__________|_____|__|____|__|__|__|_____|____|
|d) Bunuri de uz | | |   |  | | | |          |     |  |    |  |  |  |     |    |
|casnic          | | |   |  | | | |          |     |  |    |  |  |  |     |    |
|________________|_|_|___|__|_|_|_|__________|_____|__|____|__|__|__|_____|____|
|e) Echipamente  | | |   |  | | | |          |     |  |    |  |  |  |     |    |
|de comunicatii, | | |   |  | | | |          |     |  |    |  |  |  |     |    |
|tehnica de      | | |   |  | | | |          |     |  |    |  |  |  |     |    |
|calcul si       | | |   |  | | | |          |     |  |    |  |  |  |     |    |
|birotica        | | |   |  | | | |          |     |  |    |  |  |  |     |    |
|________________|_|_|___|__|_|_|_|__________|_____|__|____|__|__|__|_____|____|
|f) Succesiuni   | | |   |  | | | |          |     |  |    |  |  |  |     |    |
|vacante/donatii,| | |   |  | | | |          |     |  |    |  |  |  |     |    |
|din care:       | | |   |  | | | |          |     |  |    |  |  |  |     |    |
|- bunuri mobile | | |   |  | | | |          |     |  |    |  |  |  |     |    |
|- bunuri imobile| | |   |  | | | |          |     |  |    |  |  |  |     |    |
|- titluri de    | | |   |  | | | |          |     |  |    |  |  |  |     |    |
|  valoare       | | |   |  | | | |          |     |  |    |  |  |  |     |    |
|________________|_|_|___|__|_|_|_|__________|_____|__|____|__|__|__|_____|____|
|g) Autovehicule,| | |   |  | | | |          |     |  |    |  |  |  |     |    |
|ambarcatiuni si | | |   |  | | | |          |     |  |    |  |  |  |     |    |
|motoare         | | |   |  | | | |          |     |  |    |  |  |  |     |    |
|atasabile       | | |   |  | | | |          |     |  |    |  |  |  |     |    |
|________________|_|_|___|__|_|_|_|__________|_____|__|____|__|__|__|_____|____|
|h) Materiale    | | |   |  | | | |          |     |  |    |  |  |  |     |    |
|refolosibile si | | |   |  | | | |          |     |  |    |  |  |  |     |    |
|piese de schimb | | |   |  | | | |          |     |  |    |  |  |  |     |    |
|________________|_|_|___|__|_|_|_|__________|_____|__|____|__|__|__|_____|____|
|i) Sume         | | |   |  | | | |          |     |  |    |  |  |  |     | x  |
|consemnate      | | |   |  | | | |          |     |  |    |  |  |  |     |    |
|________________|_|_|___|__|_|_|_|__________|_____|__|____|__|__|__|_____|____|
|j) Metale       | | |   |  | | | |          |     |  |    |  |  |  |     |    |
|pretioase,      | | |   |  | | | |          |     |  |    |  |  |  |     |    |
|aliaje ale      | | |   |  | | | |          |     |  |    |  |  |  |     |    |
|acestora si     | | |   |  | | | |          |     |  |    |  |  |  |     |    |
|pietre pretioase| | |   |  | | | |          |     |  |    |  |  |  |     |    |
|________________|_|_|___|__|_|_|_|__________|_____|__|____|__|__|__|_____|____|
|k) Mijloace de  | | |   |  | | | |          |     |  |    |  |  |  |     |    |
|plata in valuta | | |   |  | | | |          |     |  |    |  |  |  |     |    |
|liber           | | |   |  | | | |          |     |  |    |  |  |  |     |    |
|convertibila    | | |   |  | | | |          |     |  |    |  |  |  |     |    |
|________________|_|_|___|__|_|_|_|__________|_____|__|____|__|__|__|_____|____|
|l) Alte bunuri*)| | |   |  | | | |          |     |  |    |  |  |  |     |    |
|________________|_|_|___|__|_|_|_|__________|_____|__|____|__|__|__|_____|____|
|Total           | | |   |  | | | |          |     |  |    |  |  |  |     |    |
|________________|_|_|___|__|_|_|_|__________|_____|__|____|__|__|__|_____|____|
|Venituri        | | |   |  | | | |          |     |  |    |  |  |  |     | x  |
|incasate        | | |   |  | | | |          |     |  |    |  |  |  |     |    |
|________________|_|_|___|__|_|_|_|__________|_____|__|____|__|__|__|_____|____|
|Cheltuieli      | | |   |  | | | |          |     |  |    |  |  |  |     | x  |
|efectuate       | | |   |  | | | |          |     |  |    |  |  |  |     |    |
|________________|_|_|___|__|_|_|_|__________|_____|__|____|__|__|__|_____|____|
|Bunuri greu     | | |   |  | | | |          |     |  |    |  |  |  |     | x  |
|vandabile       | | |   |  | | | |          |     |  |    |  |  |  |     |    |
|________________|_|_|___|__|_|_|_|__________|_____|__|____|__|__|__|_____|____|
    *) Se nominalizeaza bunurile cu pondere semnificativa.
    *) Se completeaza cu diferenta in +/  fata de valoarea stabilita de comisia de evaluare.
    *) Se completeaza cu veniturile incasate (ct. 50.85) si cheltuielile efectuate in cursul trimestrului de raportat, precum si valoarea stocului de bunuri greu vandabile.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 514/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 514 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    Are 700 de modificari, chiar crezi ca le vei primi?
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut în toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem egala orice buget cu o rată a dobânzii de 2% față de bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Vreau să apreciez împrumuturile Karin Sabine pentru mine un împrumut de 40.000 EUR. dacă aveți nevoie de un împrumut urgent, evitați să fiți înșelați de creditori falși și aplicați prin firma de împrumut real prin e-mail sabinhelps@gmail.com whatsapp +79267494861 ..
ANONIM a comentat Ordin 1492 2020
    Căutați o afacere, o companie sau un împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu