E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.48 din 09.04.2020

privind unele măsuri financiar-fiscale
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 319 din 16 aprilie 2020SmartCity1

Având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice naţionale şi internaţionale determinate de răspândirea epidemiei COVID19, instituirea, pe întreg teritoriul ţării, a stării de urgenţă, pe o durată de 30 de zile, prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, şi existenţa premiselor pentru prelungirea stării de urgenţă pentru încă 30 de zile,luând în considerare necesitatea asigurării unor resurse suplimentare pentru finanţarea instituţiilor publice, în principal, în domeniul social şi medical, inclusiv în actualul context de susţinere a entităţilor implicate în combaterea efectelor epidemiei COVID19, se impune reglementarea extinderii deducerii din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor şi a sponsorizărilor efectuate către instituţiile şi autorităţile publice.Având în vedere că, în urma deciziilor autorităţilor publice privind prevenirea răspândirii epidemiei COVID-19, pentru personalul care ocupă funcţii considerate de către angajator esenţiale pentru desfăşurarea activităţii se instituie măsuri de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, este necesară reglementarea regimului fiscal aplicabil avantajelor în natură acordate în aceste situaţii, în sensul că pentru acestea nu se datorează impozit pe venit şi contribuţii sociale obligatorii.Având în vedere atingerea anumitor obiective ale politicii fiscale care vizează, în principal, creşterea veniturilor la bugetul de stat concomitent cu reducerea cheltuielilor statului cu privire la distrugerea unor bunuri intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, se impune modificarea cadrului legal, în sensul că alcoolul şi băuturile alcoolice intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi care îndeplinesc condiţiile legale de comercializare se valorifică de organele competente, conform legii.Luând în considerare faptul că starea de urgenţă impune măsuri excepţionale de natură politică, militară, economică, socială şi de altă natură aplicabile pe întreg teritoriul ţării ori în unele unităţi administrativ-teritoriale, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu o serie de prevederi aplicabile alcoolului etilic, băuturilor alcoolice, precum şi produselor energetice confiscate, rechiziţionate definitiv sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită, după caz.Având în vedere necesitatea continuării măsurii de amânare a plăţii TVA în vamă pe toată perioada în care se instituie starea de urgenţă prin decret al Preşedintelui României pentru prevenirea răspândirii epidemiei COVID-19,ţinând cont de faptul că sunt necesare clarificări privind regimul fiscal aplicabil indemnizaţiilor acordate pe perioada stării de urgenţă decretate de Preşedintele României sau indemnizaţiilor privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, respectiv din bugetul de stat, aşa cum acestea au fost stabilite prin acte normative din domeniul protecţiei sociale,pentru asigurarea acoperirii din import a necesarului de alcool etilic complet denaturat pentru producerea de dezinfectanţi, fără alocarea de către operatorii economici a unor sume importante în plata TVA la organele vamale,în vederea implementării schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de epidemia COVID-19, aprobată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, este necesară definirea comisionului de administrare datorat de beneficiarul unui credit garantat de stat pentru remunerarea activităţii F.N.G.C.I.M.M. de gestionare a garanţiilor acordate în numele şi contul statului.Având în vedere faptul că licenţierea şi autorizarea de exploatare a jocurilor de noroc presupun prezenţa fizică a organizatorilor, precum şi a personalului din cadrul Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, se impune modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare.Ţinând cont de faptul că Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevede un termen maxim pentru depunerea la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a situaţiilor financiare anuale, respectiv a raportărilor contabile anuale,ţinând cont de faptul că măsurile instituite de autorităţile publice în contextul epidemiei COVID-19 vizează atât suspendarea temporară a activităţii unor operatori economici, cât şi limitarea libertăţii de mişcare a persoanelor, cu scopul de a le ocroti dreptul la viaţă şi integritatea, condiţii în care Loteria bonurilor fiscale nu mai poate produce efectele scontate,luând în considerare faptul că revendicarea premiilor aferente Loteriei bonurilor fiscale presupune prezenţa persoanelor care deţin bonuri fiscale câştigătoare la unităţile teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,ţinând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepţional, ar pune în pericol sănătatea persoanelor, atât a celor care revendică premii, cât şi a celor care preiau cererile de revendicare, determinând totodată cheltuirea nejustificată a resurselor bugetare alocate pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale,având în vedere necesitatea reducerii perioadei de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, cu scopul de a reintroduce rapid în circuitul economic sumele solicitate la rambursare, precum şi imposibilitatea deplasării, în condiţiile actuale, a echipelor de control la sediul contribuabililor şi contactul fizic cu aceştia,în circumstanţele excepţionale create de focarul COVID-19, contribuabilii, indiferent de mărime, se pot confrunta cu o lipsă severă de lichiditate, caz în care pot avea dificultăţi în îndeplinirea condiţiilor de menţinere a înlesnirilor la plată pentru obligaţiile fiscale acordate de organul fiscal central,luând în considerare că, în contextul răspândirii epidemiei COVID-19, perioada de închidere sau reducere a activităţii din domeniile de activitate prevăzute de Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi afectează semestrul I al anului 2020, este necesară reglementarea posibilităţii recalculării impozitului specific anual şi implicit a plăţii semestriale, pentru reducerea impactului pe cash-flow.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată şi impune adoptarea unor măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă. Articolul ILegea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 56, după alineatul (14) se introduce un nou alineat, alineatul (15), cu următorul cuprins: (15) Prevederile alin. (11)-(14) se aplică şi pentru sponsorizările efectuate, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994, cu modificările şi completările ulterioare, către instituţiile şi autorităţile publice, inclusiv organele de specialitate ale administraţiei publice. În acest caz, deducerea sumelor reprezentând sponsorizări din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, în limita prevăzută la alin. (11), se efectuează în baza contractului de sponsorizare, fără a exista obligaţia înscrierii entităţilor beneficiare respective în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale prevăzut la art. 25 alin. (41). 2. La articolul 76 alineatul (4), după litera ţ) se introduce o nouă literă, litera u), cu următorul cuprins: u)avantajele în natură acordate persoanelor fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a ocupării unor funcţii considerate de către angajator/plătitor esenţiale pentru desfăşurarea activităţii şi care se află în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioadă stabilită de angajator/plătitor, în cazul instituirii stării de asediu sau de urgenţă, potrivit legii. 3. La articolul 142, după litera ţ) se introduce o nouă literă, litera u), cu următorul cuprins: u)avantajele în natură acordate persoanelor fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor ca urmare a ocupării unor funcţii considerate de către angajator/plătitor esenţiale pentru desfăşurarea activităţii şi care se află în izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru o perioadă stabilită de angajator/plătitor, în cazul instituirii stării de asediu sau de urgenţă, potrivit legii. 4. Articolul 437 se modifică şi va avea următorul cuprins: Valorificarea produselor accizabile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită Articolul 437
(1) Alcoolul etilic, băuturile alcoolice, precum şi produsele energetice intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită şi care nu îndeplinesc condiţiile legale de comercializare pot fi valorificate de către organele competente către antrepozite fiscale de producţie numai în vederea procesării. În acest caz, livrarea se face, pe bază de factură, la preţuri care nu cuprind accizele.
(2) Alcoolul etilic, băuturile alcoolice, precum şi produsele energetice intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită şi care îndeplinesc condiţiile legale de comercializare se valorifică de organele competente către operatorii economici comercianţi, pe bază de factură, la preţuri care cuprind şi accizele.
(3) Circulaţia produselor accizabile prevăzute la alin. (1) şi (2) intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită nu intră sub incidenţa prevederilor secţiunii a 16-a.
(4) Produsele accizabile intrate în proprietatea privată a statului, care nu pot fi valorificate în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), se distrug în condiţiile prevăzute în reglementările referitoare la modul şi condiţiile de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.
(5) Persoanele care dobândesc bunuri accizabile potrivit alin. (1) şi (2) trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de prezenta lege şi normele de aplicare a acesteia.
Articolul II
(1) Prin derogare de la prevederile art. 60, 1381 şi 154 alin. (1) lit. r) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada stării de urgenţă instituite prin decret emis de Preşedintele României, pentru indemnizaţiile prevăzute la art. XI alin. (1) şi art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 3 din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare, suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, respectiv din bugetul de stat, nu se acordă facilităţi fiscale.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică indemnizaţiilor acordate din bugetul de asigurări pentru şomaj sau bugetul de stat începând cu luna aprilie 2020.
Articolul IIIDupă articolul 284 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 285, cu următorul cuprins: Articolul 285
(1) Alcoolul etilic, băuturile alcoolice, precum şi produsele energetice confiscate, rechiziţionate definitiv sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită, după caz, şi care nu îndeplinesc condiţiile legale de comercializare pot fi valorificate de către organele competente către antrepozite fiscale de producţie numai în vederea procesării. În acest caz, livrarea se face, pe bază de factură, la preţuri care nu cuprind accizele.
(2) Organele competente pot încheia cu operatori economici autorizaţi pentru denaturarea alcoolului etilic, care face obiectul confiscării sau rechiziţiei definitive, contracte de prestări servicii în vederea denaturării acestuia, urmând ca produsul astfel rezultat să fie valorificat de aceleaşi organe competente. Selecţia operatorilor care prestează servicii de denaturare se realizează utilizând metoda comparaţiei preţurilor pentru servicii similare aflate pe piaţă, dacă acestea sunt disponibile, în caz contrar urmând a stabili cel mai bun preţ rezultat din solicitarea a minimum 3 oferte de la antrepozitari autorizaţi care au dreptul de denaturare a alcoolului etilic.
(3) Alcoolul etilic, băuturile alcoolice, precum şi produsele energetice confiscate, rechiziţionate definitiv sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită, după caz, şi care îndeplinesc condiţiile legale de comercializare se valorifică de organele competente către operatori economici comercianţi, pe bază de factură, la preţuri care cuprind şi accizele.
(4) Circulaţia produselor accizabile confiscate sau rechiziţionate definitiv sau care fac obiectul unei proceduri de executare silită, după caz, nu intră sub incidenţa prevederilor secţiunii a 16-a din titlul VIII «Accize şi alte taxe speciale» din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Produsele accizabile confiscate sau rechiziţionate definitiv care nu pot fi valorificate în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (3) se distrug în condiţiile prevăzute în reglementările referitoare la modul şi condiţiile de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.
(6) Persoanele care dobândesc bunuri accizabile potrivit alin. (1)-(3) trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi normele de aplicare a acesteia.
(7) Valorificarea produselor accizabile prevăzute la alin. (1)-(3) se face conform procedurii de valorificare prevăzute în reglementările referitoare la modul şi condiţiile de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului.
Articolul IVLegea nr. 132/1997 privind rechiziţiile de bunuri şi prestările de servicii în interes public, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 10 aprilie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 5 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins: g)produse energetice, utilaje şi materiale pentru transportul şi depozitarea acestora; 2. La articolul 5 alineatul (1), după litera p) se introduc două noi litere, literele q) şi r), cu următorul cuprins: q)alcoolul etilic şi băuturile alcoolice; r)orice alte bunuri, stabilite cu luarea în considerare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul VDupă articolul 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 23 septembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc două noi capitole, capitolul V1 „Valorificarea alcoolului etilic, băuturilor alcoolice, precum şi a produselor energetice intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului", alcătuit din articolele 121-129, şi capitolul V2 „Atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului pe perioada instituirii stării de asediu sau a stării de urgenţă", alcătuit din articolele 1210 şi 1211, cu următorul cuprins: Capitolul V^1Valorificarea alcoolului etilic, băuturilor alcoolice, precum şi a produselor energetice intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului Articolul 121 Deţinătorii bunurilor de natura alcoolului etilic, băuturilor alcoolice, precum şi produselor energetice intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului au obligaţia, prin comisia de preluare şi distrugere constituită la nivelul acestora, de a stabili dacă acestea îndeplinesc condiţiile legale de comercializare, fără a stabili dacă bunurile de natura alcoolului şi băuturilor alcoolice sunt proprii utilizării sau consumului uman ca atare. Articolul 122 Organele de valorificare preiau bunurile de natura alcoolului etilic, băuturilor alcoolice, precum şi produsele energetice intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului şi, după, caz, le deplasează la depozitele deţinute în acest sens sau le lasă în custodie la locul de deţinere, aplicând în acest sens sigilii asupra incintelor, recipientelor sau rezervoarelor în care acestea se află, după caz. Articolul 123 După preluarea bunurilor de natura alcoolului etilic, băuturilor alcoolice, precum şi a produselor energetice intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, organele de valorificare solicită efectuarea de analize specifice de laborator pentru a stabili, după caz: a)tipul şi caracteristicile actuale ale bunurilor de natura alcoolului etilic, băuturilor alcoolice sau a produselor energetice intrate în proprietatea privată a statului în funcţie de care pot fi calificate ca subtipuri ale acestora; b)dacă bunurile de natura alcoolului etilic şi băuturilor alcoolice sunt proprii utilizării sau consumului uman ca atare. Articolul 124 Organele de valorificare procedează la evaluarea bunurilor de natura alcoolului etilic, băuturilor alcoolice, precum şi a produselor energetice intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, utilizând în acest sens metoda comparaţiei preţurilor pentru produse similare aflate pe piaţă, dacă acestea sunt disponibile, în caz contrar urmând a stabili cel mai bun preţ rezultat din solicitarea a minimum 3 oferte de la comercianţi autorizaţi să comercializeze astfel de produse. Articolul 125 La stabilirea valorii de evaluare a bunurilor de natura alcoolului etilic, băuturilor alcoolice sau a produselor energetice intrate în proprietatea privată a statului, comisia de evaluare procedează astfel: a)calculează potrivit legii valoarea accizelor şi le include în valoarea bunurilor de natura alcoolului etilic, băuturilor alcoolice sau a produselor energetice intrate în proprietatea privată a statului care îndeplinesc condiţiile legale de comercializare; b)determină valoarea de evaluare pentru bunurile de natura alcoolului etilic, băuturilor alcoolice sau a produselor energetice intrate în proprietatea privată a statului care nu îndeplinesc condiţiile legale de comercializare, care nu include accize. Articolul 126
(1) Bunurile de natura alcoolului etilic şi a produselor energetice intrate în proprietatea privată a statului pot fi acordate cu titlu gratuit către instituţii şi autorităţi publice la cererea motivată a acestora, în starea în care se află aceste bunuri sau în vederea procesării de către operatori autorizaţi, cheltuielile de procesare urmând a fi suportate de către entităţile beneficiare.
(2) Analiza şi aprobarea cererilor se vor face în ordinea înregistrării acestora la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în limita stocurilor de bunuri de natura alcoolului etilic şi a produselor energetice aflate în gestiunea organelor de valorificare.
Articolul 127 Valorificarea bunurilor de natura alcoolului etilic, băuturilor alcoolice sau a produselor energetice intrate în proprietatea privată a statului care nu îndeplinesc condiţiile legale de comercializare se face prin metoda vânzării directe către antrepozite fiscale de producţie numai în vederea procesării, denaturării sau transformării. Articolul 128 Valorificarea bunurilor de natura alcoolului etilic, băuturilor alcoolice sau a produselor energetice intrate în proprietatea privată a statului care îndeplinesc condiţiile legale de comercializare se face prin una dintre următoarele metode: a)vânzare directă; b)în regim de consignaţie. Articolul 129 Alcoolul, băuturile alcoolice şi produsele energetice intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului care nu pot fi procesate, valorificate sau atribuite cu titlu gratuit sau care nu pot face, după caz, obiectul procesării, denaturării sau transformării se distrug în condiţiile legii.
Capitolul V^2Atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului pe perioada instituirii stării de asediu sau a stării de urgenţă Articolul 1210 În situaţia în care, pe teritoriul României sau întro anumită zonă a României, este instituită starea de asediu sau starea de urgenţă, pe toată perioada existenţei acesteia, precum şi pe o perioadă de 30 de zile de la încetare pot face obiectul atribuirii cu titlu gratuit următoarele: a)bunuri de natura alcoolului etilic, băuturilor alcoolice şi produselor energetice intrate în proprietatea privată a statului înainte de instituirea stării de asediu sau a stării de urgenţă, care se află în gestiunea organelor de valorificare; b)bunuri de natura alcoolului etilic, băuturilor alcoolice şi produselor energetice confiscate sau intrate în proprietatea privată a statului înainte de instituirea stării de asediu sau a stării de urgenţă, care se află în gestiunea deţinătorilor; c)bunuri care se circumscriu Necesarului de bunuri în stare de asediu sau Necesarului de bunuri în stare de urgenţă prevăzute la art. 282 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare, confiscate sau intrate în proprietatea privată a statului înainte de instituirea stării de asediu sau a stării de urgenţă şi care se află în gestiunea deţinătorilor sau a organelor de valorificare, după caz. Articolul 1211 Lista bunurilor prevăzute la art. 1210 se comunică de către deţinători organelor de valorificare în termen de cel mult 48 de ore de la instituirea stării de urgenţă sau de asediu, urmând ca organele de valorificare să comunice Ministerului Apărării Naţionale, respectiv Ministerului Afacerilor Interne lista acestor bunuri, pentru a fi atribuite direct cu titlu gratuit în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul VIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 30 martie 2020, se modifică şi se completează, după cum urmează: 1. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 2
(1) Prin derogare de la prevederile art. 326 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din aceeaşi lege, care importă medicamente, echipamente de protecţie şi maşini de producţie măşti de protecţie, alte dispozitive sau echipamente medicale şi materiale sanitare, care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea şi combaterea COVID-19, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă şi în următoarele 30 de zile calendaristice de la data încetării stării de urgenţă.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 326 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din aceeaşi lege, care importă alcool etilic complet denaturat, utilizat pentru producerea de dezinfectanţi, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă.
(3) Lista bunurilor pentru care nu se face plata efectivă a TVA la organele vamale conform alin. (1) şi (2) este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
(4) În cazul importului de alcool etilic complet denaturant, beneficiază de prevederile alin. (2) numai importatorii care deţin autorizaţie de utilizator final conform prevederilor titlului VIII «Accize şi alte taxe speciale» din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, valabilă la data importului.
(5) Organele vamale nu solicită plata taxei pe valoarea adăugată pentru importurile prevăzute la alin. (1) şi (2).
(6) Taxa aferentă importurilor prevăzute la alin. (1) şi (2) realizate în cursul perioadei fiscale se evidenţiază de către importatori în decontul prevăzut la art. 323 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă, în limitele şi în condiţiile stabilite la art. 297-301 din aceeaşi lege.
2. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta ordonanţă de urgenţă.
Articolul VII La articolul 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1029 din 27 decembrie 2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins: k)comisionul de administrare - sumă cuvenită F.N.G.C.I.M.M. pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor, al cărei nivel se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor publice şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat/de minimis asociate acestui program. După încetarea schemei de ajutor de stat/de minimis, comisionul de administrare se datorează F.N.G.C.I.M.M. de către beneficiarul programului; Articolul VIII
(1) În anul 2020 operatorii de jocuri de noroc prevăzuţi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale căror licenţe de organizare a jocurilor de noroc intră sub incidenţa art. 332 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pot formula cereri pentru reautorizarea activităţii până cel mai târziu în 90 de zile de la data încetării stării de urgenţă decretate.
(2) În anul 2020 operatorii de jocuri de noroc prevăzuţi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, ale căror autorizaţii de exploatare a jocurilor de noroc intră sub incidenţa art. 332 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pot formula cereri pentru reautorizarea activităţii până cel mai târziu în 90 de zile de la încetarea stării de urgenţă decretate.
(3) Pe durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, obligaţiile de plată aferente autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc tradiţionale prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă.
(4) Pentru activităţile prevăzute la alin. (3) nu se aplică sancţiunile prevăzute Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la neplata taxelor aferente autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc, dacă plata taxelor care intră sub incidenţa prevederilor alin. (3) se efectuează în cel mult 30 de zile lucrătoare de la încetarea stării de urgenţă decretate.
(5) Operatorii de jocuri de noroc care intră sub incidenţa alin. (3) nu datorează taxe aferente autorizaţiilor de exploatare a jocurilor de noroc pentru întreaga perioadă a stării de urgenţă decretate.
Articolul IX
(1) Contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, pentru anul 2020, nu datorează impozit specific pentru perioada în care aceştia întrerup activitatea total sau parţial pe perioada stării de urgenţă decretate.
(2) Pentru aplicarea alin. (1), contribuabilii recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific stabilit potrivit Legii nr. 170/2016, aferent anului 2020, prin împărţirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice şi înmulţirea cu numărul de zile aferent perioadei din anul calendaristic în care a desfăşurat activitatea. Perioada în care contribuabilii au desfăşurat activitatea se determină prin scăderea din numărul de 365 de zile calendaristice a numărului de zile aferent perioadei în care aceştia au întrerupt activitatea total sau parţial pe perioada stării de urgenţă decretate.
(3) Impozitul specific unor activităţi determinat potrivit alin. (1) şi (2) se declară şi se plăteşte potrivit art. 8 din Legea nr. 170/2016.
(4) Pentru a beneficia de prevederile alin. (1) şi (2), contribuabilii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:a)întrerup activitatea total sau parţial şi deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri; b)nu se află în insolvenţă conform informaţiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.
Articolul X
(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se suspendă extragerile lunare şi ocazionale ale Loteriei bonurilor fiscale organizate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 166/2015, cu completările ulterioare.
(2) Extragerile Loteriei bonurilor fiscale se reiau în termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgenţă.
Articolul XI
(1) Prin derogare de la prevederile art. 169 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul de procedură fiscală, taxa pe valoarea adăugată solicitată la rambursare prin deconturile cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, depuse în cadrul termenului legal de depunere, se rambursează de organul fiscal central, cu efectuarea, ulterior, a inspecţiei fiscale.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică:a)deconturilor cu sumă negativă de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare pentru care, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, a fost începută inspecţia fiscală în vederea soluţionării acestora; b)deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, depuse de contribuabilii mari stabiliţi potrivit Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.609/2016 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili şi de contribuabilii mijlocii stabiliţi potrivit Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii, cu modificările ulterioare, care se soluţionează după efectuarea inspecţiei fiscale anticipate, în cazul în care:

(i) contribuabilul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancţionate ca infracţiuni;
(ii) organul fiscal central, pe baza informaţiilor deţinute, constată că există riscul unei rambursări necuvenite;
(iii) pentru contribuabilul respectiv a fost declanşată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvenţă, cu excepţia celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condiţiile legii speciale;

c)deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, depuse de alţi contribuabili decât cei prevăzuţi la lit. b), care se soluţionează după efectuarea inspecţiei fiscale anticipate, în cazul în care:

(i) contribuabilul are înscrise în cazierul fiscal fapte care sunt sancţionate ca infracţiuni;
(ii) organul fiscal central, pe baza informaţiilor deţinute, constată că există riscul unei rambursări necuvenite;
(iii) pentru contribuabilul respectiv a fost declanşată procedura de lichidare voluntară sau a fost deschisă procedura de insolvenţă, cu excepţia celor pentru care s-a confirmat un plan de reorganizare, în condiţiile legii speciale;
(iv) contribuabilul depune primul decont cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare, după înregistrarea în scopuri de TVA;
(v) soldul sumei negative de TVA solicitat la rambursare provine din mai mult de 12 perioade de raportare lunare, respectiv 4 perioade de raportare trimestriale.

(3) Pentru sumele rambursate în conformitate cu prevederile prezentului articol, inspecţia fiscală ulterioară se decide în baza unei analize de risc. Articolul XII
(1) Pentru plata cu întârziere a ratelor din graficele de eşalonare neachitate până la împlinirea termenului prevăzut la art. XIII alin. (1) nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi conform Codului de procedură fiscală. În acest caz, până la primul termen de plată după expirarea termenului prevăzut la art. XIII alin. (1), organul fiscal competent, din oficiu, reface graficul de eşalonare, cu respectarea perioadei de eşalonare aprobate. Noul grafic de eşalonare se comunică debitorului prin decizia organului fiscal.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 194 alin. (1), art. 195 alin. (10) şi art. 200 alin. (2) din Codul de procedură fiscală, condiţiile de menţinere a valabilităţii eşalonărilor la plată acordate potrivit legii se suspendă până la împlinirea termenului prevăzut la art. XIII alin. (1).
(3) Dispoziţiile art. 157 alin. (2) lit. a) din Codul de procedură fiscală se aplică în mod corespunzător şi pentru obligaţiile bugetare prevăzute la alin. (1) şi (2).
(4) Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită, prin somaţie şi prin valorificarea bunurilor la licitaţie, a creanţelor bugetare, cu excepţia executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală, provenite din săvârşirea de infracţiuni.
(5) Termenele de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili creanţe fiscale şi de a cere executarea silită, precum şi cel al contribuabilului/plătitorului de a cere restituirea creanţelor fiscale, prevăzute de Codul de procedură fiscală, se suspendă sau nu încep să curgă până la împlinirea termenului prevăzut la art. XIII alin. (1).
Articolul XIII
(1) Aplicarea prevederilor art. XI şi XII încetează la 30 de zile de la data încetării stării de urgenţă.
(2) Obligaţiile care intră sub incidenţa măsurilor prevăzute la art. XII alin. (2), cu excepţia acelora care privesc ratele din graficele de eşalonare refăcute conform art. XII alin. (1), se consideră îndeplinite în următoarele situaţii:a)pentru situaţia în care termenele prevăzute la art. 194 alin. (1), art. 195 alin. (10) şi art. 200 alin. (2) din Codul de procedură fiscală s-au împlinit până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), dacă acestea se execută în termen de 30 de zile de la încetarea acestui termen; b)pentru celelalte situaţii decât cele prevăzute la lit. a), la împlinirea termenului prevăzut la art. 194 alin. (1), art. 195 alin. (10) şi art. 200 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.
(3) Pentru obligaţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), contribuabilii pot solicita modificarea eşalonării la plată, cu condiţia ca cererea să fie depusă în termen de 30 de zile de la încetarea termenului prevăzut la alin. (1), prevederile art. 195 din Codul de procedură fiscală aplicându-se în mod corespunzător.
Articolul XIVPentru depunerea situaţiilor financiare anuale aferente exerciţiului financiar 2019, respectiv a raportărilor contabile anuale încheiate la 31 decembrie 2019, termenele prevăzute la art. 36 alin. (1) şi (3) şi art. 37 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 31 iulie 2020 inclusiv. Articolul XVLista bunurilor prevăzute la art. 1210 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în posesia deţinătorilor acestora la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se comunică de către aceştia în termen de cel mult 48 de ore organelor de valorificare, urmând ca organele de valorificare să comunice Ministerului Apărării Naţionale, respectiv Ministerului Afacerilor Interne lista acestor bunuri, pentru a fi atribuite direct cu titlu gratuit în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul XVI
(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la împlinirea unui termen de 15 zile calendaristice de la data încetării stării de urgenţă instituite prin decret al Preşedintelui României este permisă denaturarea alcoolului etilic şi în antrepozitele fiscale autorizate pentru producţia de băuturi alcoolice.
(2) Poate face obiectul denaturării prevăzute la alin. (1) alcoolul etilic aflat în stocul operatorilor care deţin autorizaţie de antrepozit fiscal pentru producţia de băuturi alcoolice la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau achiziţionat şi recepţionat în incinta antrepozitului fiscal pentru producţia de băuturi alcoolice până la expirarea perioadei prevăzute la alin. (1). Cantităţile de alcool etilic achiziţionate şi recepţionate în incinta antrepozitului fiscal sunt dovedite cu documentele comerciale/administrative de însoţire aferente, conform prevederilor titlului VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi titlului VIII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Operatorii care doresc să denatureze alcoolul etilic prevăzut la alin. (2) depun la organele vamale teritoriale competente cererea prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. În situaţia în care se intenţionează denaturarea alcoolului etilic achiziţionat şi recepţionat în incinta antrepozitului fiscal după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, cererea va fi însoţită de copia documentelor comerciale/administrative de însoţire aferente, conform prevederilor titlului VIII din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi titlului VIII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) La data depunerii cererii prevăzute la alin. (3), autorizaţiile de antrepozit fiscal pentru producţia de băuturi alcoolice în care se doreşte a fi realizată denaturarea se completează prin efectul legii, numai pentru perioada în care sunt permise denaturarea alcoolului etilic, îmbutelierea şi livrarea alcoolului etilic denaturat, conform alin. (1) şi alin. (8), la rubrica „produsele realizate în cadrul antrepozitului fiscal", cu grupa de produse „S400 - alcool etilic denaturat".
(5) În aplicarea prevederilor alin. (4), organele competente din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală modifică în mod corespunzător informaţiile cuprinse în aplicaţiile informatice aferente controlului mişcării produselor accizabile.
(6) Denaturanţii utilizaţi se achiziţionează de către operatorii care intră sub incidenţa prevederilor alin. (3), costul acestora fiind înglobat în preţul de livrare a produsului final rezultat.
(7) Prevederile titlului VIII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică şi pentru situaţia prevăzută la alin. (1)-(5).
(8) Operatorii care intră sub incidenţa alin. (3) sunt obligaţi să îmbutelieze şi să livreze întreaga cantitate de alcool etilic denaturat până cel mai târziu în 60 de zile calendaristice de la data încetării stării de urgenţă. După această dată se interzice îmbutelierea şi livrarea alcoolului etilic denaturat în/din antrepozitele fiscale autorizate pentru producţia de băuturi alcoolice.
(9) După expirarea termenului prevăzut la alin. (8), alcoolul etilic denaturat aflat în incinta antrepozitelor fiscale autorizate pentru producţia de băuturi alcoolice, indiferent de starea în care se regăseşte acesta, în vrac sau îmbuteliat, se valorifică sub supravegherea organelor competente din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală numai către antrepozitele fiscale de producţie alcool etilic - materie primă în vederea îmbutelierii şi/sau livrării către lanţurile de distribuţie.
Articolul XVII Prevederile art. XI se aplică şi deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare aflate în curs de soluţionare şi pentru care nu a fost emisă Decizia de rambursare a TVA până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRULUDOVIC ORBANContrasemnează:Ministrul finanţelor publice,Vasile-Florin CîţuMinistrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,Virgil-Daniel PopescuMinistrul muncii şi protecţiei sociale,Victoria Violeta AlexandruANEXA Nr. 1(Anexă la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2020) LISTA bunurilor pentru care nu se face plata efectivă a TVA la organele vamale

Categoria Numele produsului Scurtă descriere Clasificare tarifară
I. Kituri de testare pentru COVID-19/Instrumente şi aparate utilizate pentru testele de diagnostic Kituri de testare pentru COVID-19 Reactivi de diagnosticare pentru testul de reacţie polimerază în lanţ (PCR) cu acid nucleic 3822,00
Kituri de testare pentru COVID-19 Reactivi de diagnosticare pe bază de reacţii imunologice 3002,15
Instrumente şi aparate pentru testarea diagnosticului pentru COVID-19 Instrumente utilizate în laboratoarele clinice pentru diagnosticul in vitro 9027,80
II. Veşminte de protecţie şi alte produse similare Protecţie pentru faţă şi ochi
Mască de faţă textilă, fără filtru înlocuibil sau părţi mecanice, incluzând măşti chirurgicale şi măşti de faţă confecţionate din materiale textile neţesute 6307,90
Măşti de gaz cu piese mecanice sau filtre înlocuibile pentru protecţie împotriva agenţilor biologici. Include, de asemenea, măşti care încorporează protecţie pentru ochi sau scuturi faciale. 9020,00
Ochelari de protecţie 9004,90
Scuturi din plastic pentru faţă (acoperind mai mult decât zona ochilor) 3926,20
Mănuşi
Mănuşi din plastic 3926,20
Mănuşi chirurgicale din cauciuc 4015,11
Alte mănuşi de cauciuc 4015,19
Mănuşi tricotate sau croşetate care au fost impregnate sau acoperite cu materiale plastice sau cauciuc 6116,10
Mănuşi din material textil care nu sunt tricotate sau croşetate 6216,00
Altele
Plase de păr de unică folosinţă 6505,00
Îmbrăcăminte de protecţie pentru uz chirurgical/medical din pâslă sau neţesute, impregnate sau nu, acoperite, acoperite sau laminate (ţesături de la poziţiile 56.02 sau 56.03). Aceasta include articole de îmbrăcăminte lipite. 6210,10
Alte articole de îmbrăcăminte de protecţie din materiale textile ţesături sau ţesături care sunt impregnate, acoperite, ţesături acoperite sau laminate (de la poziţiile 59.03, 59.06 sau 59.07) Clasificarea finală va depinde de tipul de îmbrăcăminte şi dacă sunt pentru bărbaţi sau femei. Exemplu: unisex ar fi un costum complet ţesut impregnat cu materiale plastice clasificat la 6210,50 - Altă îmbrăcăminte pentru femei sau fete. 6210,20 6210,30 6210,40 6210,50
Îmbrăcăminte de protecţie din folie de plastic 3926,20
III. Termometre Termometre cu lichid pentru citire directă Include termometru clinic standard „Mercur în sticlă". 9025,11
Alte termometre De exemplu, termometre digitale sau termometre cu infraroşu pentru amplasare pe frunte 9025,19
Categoria Numele produsului Scurtă descriere Clasificare tarifară
IV. Dezinfectanţi/Produse pentru sterilizare Soluţie de alcool Nedenaturat, care conţine în volum 80% sau mai mult alcool etilic 2207,10
Soluţie de alcool Nedenaturat, alcool etilic 75% 2208,90
Dezinfectant pentru mâini Un lichid sau gel folosit în general pentru a reduce agenţii infecţioşi pe mâini, de tip alcoolic 3808,94
Alte preparate dezinfectante Prezentate în ambalaje pentru vânzare cu amănuntul, cum ar fi soluţiile pentru fricţionare şi şerveţelele impregnate cu alcool sau alte dezinfectante 3808,94
Sterilizatoare medicale, chirurgicale sau de laborator Funcţionează cu abur sau apă clocotită 8419,20
Apă oxigenată vrac H2O2, indiferent dacă este sau nu solidificată cu uree 2847,00
Apă oxigenată prezentată ca un medicament H2O2, pentru uz intern sau extern ca medicament, inclusiv ca antiseptic pentru piele. Se regăseşte aici numai dacă este în doze măsurate sau sub formă sau ambalaje pentru vânzare cu amănuntul pentru o astfel de utilizare (inclusiv pentru utilizare în spitale). 3004,90
Apă oxigenată pusă în dezinfectanţi preparaţi pentru curăţarea suprafeţelor H2O2 ca soluţie de curăţare pentru suprafeţe sau aparate 3808,94
Alte substanţe chimice dezinfectante Prezentate în forme sau ambalaje pentru vânzare cu amănuntul ca dezinfectanţi sau ca dezinfectanţi preparaţi, care conţin alcool, soluţie de clorură de benzalconiu sau peroxiacizi sau alţi dezinfectanţi 3808,94
V. Alte dispozitive medicale Scaner computerizat tomograf (CT) Utilizează o maşină rotativă cu raze X pentru a scana felii subţiri ale corpului uman pentru diagnosticarea bolilor precum pneumonia. 9022,12
Oxigenarea cu membrană extracorporală (ECMO) Oferă suport cardiac şi respirator prelungit prin eliminarea sângelui din corpul persoanei şi în mod artificial eliminarea dioxidului de carbon şi oxigenarea globulelor roşii. 9018,90
Consola ECMO/ECLS (Oxigenarea membranei extracorporale/ Sistem extracorporal de susţinere a vieţii) 9018,90
Ventilatoare medicale (aparate pentru respiraţie artificială) Asigură ventilaţie mecanică prin mutarea aerului respirabil în şi în afară plămânilor. 9019,20
Categoria Numele produsului Scurtă descriere Clasificare tarifară
Alte aparate de oxigenoterapie, inclusiv corturi de oxigen Pe lângă aparatele complete de oxigenoterapie, această subpoziţie acoperă, de asemenea, părţi recunoscute ale unor astfel de sisteme. 9019,20
Dispozitive de monitorizare a pacienţilor - Aparate de electrodiagnostic Echipamente electrice sau electronice pentru observarea unei boli, afecţiuni sau a unuia sau mai multor parametri medicali în timp. Aceasta include dispozitive, cum ar fi oximetrele sau staţiile de monitorizare a nopţii utilizate pentru monitorizarea continuă a diverselor semne vitale. [NOTĂ: Aceasta nu include dispozitivele acoperite în altă parte, de exemplu, electrocardiografele (9018.11) sau termometre electronice (9025.19).] 9018,19
Ecografe 9018,12
VI. Consumabile medicale Vată, tifon, bandaje, beţişoare cu bumbac şi articole similare Impregnate sau acoperite cu substanţe farmaceutice sau prezentate în forme sau ambalaje pentru vânzare cu amănuntul, pentru uz medical. 3005,90
Seringi, cu sau fără ace 9018,31
Ace metalice tubulare şi ace pentru suturi 9018,32
Ace, catetere, canule şi altele asemenea 9018,39
Truse de intubare 9018,90
Cearceafuri de hârtie 4818,90
VII. Medicamente Paracetamol Hidroxiclorochină Lopinavir/Ritonavir Remdesivir Tocilizumab 29242970 29334990 Hidroxiclorochină (derivat de 4-aminochinolină) 2933499, 30036000, 30046000 (funcţie de condiţionare produs) 29335995 29349990 30021300 Tocilizumab (anticorp monoclonal) 30021300, 30021400, 30021500 (funcţie de condiţionare produs), Produsele : Paracetamol, Hidroxiclorochină, Lopinavir/Ritonavir (inhibitori de protează), Remdesivir se pot clasifica dacă sunt condiţionate ca medicamente (în doze sau nu) şi la 30039000 sau 30049000.
VIII. Alcool etilic complet denaturat 2207 20 00
IX. Maşini de producţie măşti de protecţie 8479 50 00

ANEXA Nr. 2CERERE privind denaturarea alcoolului etilic în antrepozitul fiscal de băuturi alcoolice 1. Denumirea operatorului ........ ................ ................ ......... 2. Codul de accize al antrepozitului fiscal în care urmează a se realiza denaturarea ........ ............ 3. Cantitatea de alcool etilic care urmează a fi denaturată şi provenienţa acesteia:

Cantitatea Concentraţia alcoolică Provenienţa*) Observaţii**)
....

4. Data propusă pentru realizarea operaţiunii de denaturare ........ ................ ................ ......... 5. Denaturanţii care urmează a fi utilizaţi:

Denaturant Cantitatea
.....

Declar pe propria răspundere că informaţiile cuprinse în prezenta cerere sunt exacte şi complete, sub sancţiunea aplicării art. 326 - „Falsul în declaraţii" din Legea nr. 286/2009 - Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare. Data ........ ................ ................ ......... Numele şi prenumele reprezentantului legal ........ ................ ................ ......... Semnătura ........ ................ ................ ......... *) Se anexează documentele comerciale/administrative de însoţire aferente. **) Se consemnează documentele anexate - copii ale licenţelor, autorizaţiilor sau avizelor cu privire la desfăşurarea activităţii.SmartCity5

COMENTARII la OUG 48/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 48 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu