E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
nu a modificat niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

OUG Nr.110 din 22.12.2017

privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1029 din 27 decembrie 2017SmartCity1

Întrucât 99,7% dintre companiile din România sunt întreprinderi mici şi mijlocii care contribuie cu aproximativ 60% din produsul intern brut şi angajează 60% din forţa de muncă,având în vedere că sprijinirea sectorului IMM reprezintă o prioritate a programului economic - parte componentă semnificativă a Programului de guvernare 2017-2020, în condiţiile în care sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii reprezintă un contributor de importanţă strategică la creşterea economică şi crearea de locuri de muncă, sens în care trebuie să beneficieze din partea statului de politici publice care vizează printre altele creşterea accesului la finanţare,întrucât perioada de implementare a Programului de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2013, aprobată cu modificări prin Legea nr. 8/2014, a expirat la data de 5 decembrie 2016, iar de la această dată nu mai pot fi acordate garanţii pentru noi linii de credit destinate finanţării capitalului de lucru; în scopul creării unui cadru legislativ favorabil pentru creşterea gradului de eligibilitate bancară al IMM-urilor şi de îmbunătăţire a accesului acestora la finanţare,având în vedere că rezultatele acestui program vor avea ca efect creşterea gradului de accesare a fondurilor europene de către IMM-uri în actualul exerciţiu de programare 2014-2020,întrucât s-a constatat existenţa unei tendinţe de îmbunătăţire a performanţelor economice şi financiare ale companiilor nefinanciare, care trebuie susţinută prin măsuri adecvate de sprijin în vederea asigurării accesului la finanţare,deoarece relansarea pe baze sustenabile a creditării către sectorul IMM, caracterizat prin dinamism şi diversitate, necesită luarea în regim de urgenţă a unor măsuri care să răspundă nevoilor de finanţare şi garantare specifice acestui sector,în contextul continuării procesului de asanare a bilanţurilor bancare, care creează premise favorabile înlocuirii creditelor scoase în afara bilanţurilor cu credite de bună calitate şi ale existenţei unor indicatori optimi de lichiditate, solvabilitate şi provizionare la nivelul sectorului bancar, este necesară intervenţia statului pentru stimularea creditării IMM-urilor, la nivelul cărora există un potenţial de creditare sustenabil important, dar neexploatat.Luând în considerare existenţa unui mare număr de potenţiali beneficiari de finanţare derivat din numărul scăzut de IMMuri care au obţinut finanţare de la instituţiile financiare autohtone, respectiv 15,3% din IMM active în luna septembrie 2016, în scădere de la 15,5% la finalul anului 2014, corelat cu împrejurarea că 80% din IMM nu au beneficiat niciodată de un credit bancar, conform Raportului asupra stabilităţii financiare - din decembrie 2016, publicat de Banca Naţională a României,urmând tendinţa actuală a băncilor autohtone, care au direcţionat volumul creditelor nou-acordate către întreprinderile mici şi mijlocii în proporţie de circa 70% din sumele acordate în perioada ianuarie-septembrie 2016, conform Raportului asupra stabilităţii financiare - din decembrie 2016, publicat de Banca Naţională a României,având în vedere tendinţele actuale de reducere a numărului de insolvenţe, de diminuare a riscului de credit şi de reducere a restanţelor la plată pe fondul îmbunătăţirii disciplinei la plată, se impune reglementarea unor măsuri al căror obiectiv este acordarea de sprijin IMM-urilor pentru realizarea de investiţii şi finanţarea activităţii curente.Considerând că elementele cadrului macroeconomic actual conturează o situaţie excepţională, se impune luarea unor măsuri urgente care să vizeze accesul întreprinderilor mici şi mijlocii la garantare şi creditare, în cadrul unui program multianual de sprijinire a acestora prin acordarea de garanţii de stat pentru creditele destinate realizării investiţiilor şi/sau pentru creditele/liniile de credit necesare pentru finanţarea capitalului de lucru.În data de 17 februarie 2017 Guvernul a aprobat Memorandumul cu tema „Aprobarea politicii publice privind implementarea Programului «Primul centru de agrement»", iar în data de 5 mai 2017, Guvernul a aprobat Memorandumul cu tema „Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA".În lipsa adoptării măsurilor propuse în regim de urgenţă, sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, care reprezintă o prioritate a programului economic - parte componentă semnificativă a Programului de guvernare 2017-2020, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 1/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 4 ianuarie 2017, ar beneficia de condiţii de finanţare suboptime sau nu ar putea beneficia de o finanţare adecvată pentru proiectele de investiţii sau pentru capitalul de lucru necesar derulării activităţii curente.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţa de urgenţă. Capitolul IDispoziţii generale şi definiţii Articolul 1(1) Se aprobă Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMANIA, denumit în continuare program, care are ca obiectiv acordarea de facilităţi de garantare de către stat pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii, denumite în continuare beneficiari, de către instituţiile de credit. Caracteristicile creditelor garantate în cadrul programului se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(2) Programul prevăzut la alin. (1) este un program multianual de încurajare şi de stimulare a dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.(3) Programul constă în acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program pentru una dintre următoarele categorii de credite, după cum urmează:a)un singur credit pentru realizarea de investiţii garantat de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum 80% din valoarea finanţării pentru proiectele de dezvoltare/înfiinţare centre de agrement, exclusiv dobânzile, comisioanele şi speze bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă a finanţării garantate de către stat este de 1.250.000 lei; sau b)unul sau mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, în procent de maximum 50% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi speze bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate de stat care pot fi acordate unui beneficiar în cadrul acestei facilităţi este de 10.000.000 lei, iar valoarea maximă a fiecărei finanţări acordate unui beneficiar nu poate depăşi 5.000.000 lei pentru creditele/liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv 10.000.000 lei pentru creditele de investiţii. (4) Plafonul anual al garanţiilor de stat care pot fi emise potrivit alin. (1) se stabileşte prin hotărâre de Guvern, iar condiţiile de acordare a garanţiilor de stat, precum şi regulile de gestionare a plafoanelor anuale şi garanţiilor se stabilesc prin norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(5) În completarea garanţiilor de stat pot fi acordate garanţii financiare proprii de către alte instituţii financiare bancare şi nebancare, conform normelor şi procedurilor proprii ale acestora. Articolul 2În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a)beneficiarul programului - operatorul economic care respectă prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, sau Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, şi îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare; b)primă unică de garantare - suma datorată de beneficiarul programului constituită din comisionul de risc cuvenit Ministerului Finanţelor Publice şi din comisionul de administrare cuvenit Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii, denumit în continuare F.N.G.C.I.M.M., al cărei nivel se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor publice; c)comision de administrare - suma datorată de beneficiarul programului F.N.G.C.I.M.M., care acoperă costurile de evaluare, acordare şi administrare a garanţiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M.; d)comision de risc - suma datorată de beneficiarul programului Ministerului Finanţelor Publice, destinată acoperirii riscului de garantare de către stat şi finanţării anuale a capitalului necesar programului; e)contract de garantare - contractul încheiat între beneficiarul programului, instituţia de credit şi F.N.G.C.I.M.M., în calitate de mandatar al statului, prin care statul, prin Ministerul Finanţelor Publice, reprezentat de F.N.G.C.I.M.M., se obligă să garanteze creditul acordat de către instituţia de credit şi beneficiarul programului îşi asumă obligaţia să ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executării garanţiei de către instituţia de credit, în situaţia producerii riscului de credit; f)finanţare garantată de stat - creditul, exclusiv dobânzile şi comisioanele bancare sau alte sume datorate de beneficiarul programului în baza contractului încheiat cu instituţia de credit, pentru care F.N.G.C.I.M.M., în baza mandatului acordat de către Ministerul Finanţelor Publice, acordă o garanţie în numele şi contul statului în baza convenţiei încheiate cu instituţia de credit; g)credit - creditul de investiţii şi/sau creditul/linia de credit pentru capital de lucru pe care instituţia de credit îl pune la dispoziţia beneficiarului programului cu respectarea normelor interne proprii, în baza unui contract de credit; h)garant - statul prin Ministerul Finanţelor Publice reprezentat prin F.N.G.C.I.M.M. pentru garanţiile acordate în numele şi contul statului; i)garanţie de stat - angajament expres, necondiţionat şi irevocabil asumat de F.N.G.C.I.M.M., în numele şi în contul statului, materializat într-un contract de garantare, care acoperă pierderea suportată de instituţia de credit, ca urmare a producerii riscului de credit, în condiţiile împărţirii proporţionale a riscului între stat şi instituţiile de credit; dobânzile, comisioanele şi orice alte costuri generate de participarea la program nu sunt incluse în valoarea garanţiei de stat. Garanţiei de stat îi sunt aplicabile dispoziţiile Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 16/2012 privind clasificarea creditelor şi plasamentelor, precum şi determinarea şi utilizarea ajustărilor prudenţiale de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, ale Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 5/2012 privind clasificarea creditelor şi constituirea, regularizarea şi utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit aplicabil entităţilor supravegheate de Banca Naţională a României, altele decât instituţiile de credit, precum şi ale Regulamentului nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 176 din 27 iunie 2013; j)garanţii colaterale - garanţiile reale constituite de beneficiarul finanţării/terţi garanţi, în favoarea instituţiei de credit finanţatoare şi a statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, proporţional cu procentul de garantare, altele decât garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate prin credit, care pot fi luate în considerare de instituţiile de credit pentru diminuarea expunerii faţă de debitor. Sumele rezultate după executarea de către creditori a garanţiilor constituite de beneficiar, din care se deduc cheltuielile aferente creditului, respectiv dobânzi, comisioane şi cheltuieli ocazionate de recuperarea creanţei, vor diminua, proporţional cu procentul de garantare, sumele plătite de statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice şi sumele suportate de instituţia de credit finanţatoare; k)instituţie de credit - entitate definită în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare; l)procentul de garantare - partea din credit care este acoperită de garanţia de stat din valoarea creditului acordat beneficiarilor eligibili, exprimată în valoare procentuală; procentul de garantare este de maximum 50%, cu excepţia creditelor acordate pentru implementarea proiectelor de dezvoltare/înfiinţare centre de agrement pentru care procentul de garantare este de maximum 80%; m)riscul de credit - riscul actual sau viitor de afectare negativă a profiturilor şi capitalului ca urmare a neîndeplinirii de către debitor a obligaţiilor contractuale sau a eşecului acestuia în îndeplinirea celor stabilite; n)valoarea de executare a garanţiei - suma rezultată din aplicarea procentului de garantare la soldul restant al creditului, sumă care urmează a fi plătită instituţiei de credit de către Ministerul Finanţelor Publice. Articolul 3(1) Beneficiarul este eligibil în cadrul programului dacă îndeplineşte cumulativ următoarele criterii:a)nu se află în dificultate în sensul pct. 20 şi 24 din Comunicarea Comisiei - Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate 2014/C 249/01, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 249 din 31 iulie 2014, respectiv: în cazul unei societăţi cu răspundere limitată şi a societăţilor pe acţiuni, atunci când nu a pierdut mai mult de jumătate din capitalul social în ultimii doi ani şi mai mult de un sfert din acest capital în ultimele 12 luni, aşa cum reiese din ultimele două situaţii financiare anuale ale societăţii, fac excepţie start-up-urile care nu au nicio situaţie financiară anuală depusă; sau în cazul unei societăţi în care cel puţin o parte dintre asociaţi sunt ţinuţi nelimitat pentru datoriile întreprinderii, atunci când nu a pierdut mai mult de jumătate din capitalul propriu în ultimii doi ani şi mai mult de un sfert din acest capital în cursul ultimelor 12 luni, aşa cum reiese din ultimele două situaţii financiare anuale ale societăţii, respectiv societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate în comandită pe acţiuni, fac excepţie start-up-urile care nu au nicio situaţie financiară anuală depusă; sau IMM-ul nu se află în niciuna dintre următoarele situaţii: procedura de insolvenţă, procedură de executare silită declanşată de organele fiscale şi/sau alţi creditori, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, administrare specială sau concordat şi nu îndeplineşte criteriile din legislaţia naţională pentru a fi supus unei proceduri de insolvenţă la cererea creditorilor, conform declaraţiei pe propria răspundere, completată şi semnată de beneficiarul finanţării; b)nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Finanţelor Publice şi/sau instituţia de credit parteneră; c)nu figurează cu credite restante, inclusiv pentru finanţările tip leasing, în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat sau dacă înregistrează restanţe, acestea sunt încadrate în categoriile A, B, C în baza de date a Centralei Riscului de Credit, denumit în continuare C.R.C.; d)nu se află în interdicţie de a emite cecuri la data aprobării creditului şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumit în continuare C.I.P.; e)împotriva lui nu s-a deschis procedura insolvenţei, în temeiul legilor aplicabile; f)prezintă instituţiei de credit garanţii colaterale, care, împreună cu garanţia de stat şi ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate din credit în cazul creditelor de investiţii, acoperă în proporţie de cel puţin 100% valoarea finanţării; g)sunt eligibile conform reglementărilor interne ale instituţiei de credit; h)nu înregistrează obligaţii restante la plata impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat. (2) Sumele din creditul/linia de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, respectiv creditul de investiţii acordate cu respectarea condiţiilor programului pot fi utilizate numai pentru finanţarea capitalului de lucru/investiţiilor, neputând fi utilizate pentru refinanţarea altor credite în derulare ale beneficiarului programului.(3) Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanţii în cadrul programului întreprinderile mici şi mijlocii din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare şi asigurări, tranzacţii imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecţie. Articolul 4(1) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările şi completările ulterioare, prezenta ordonanţă de urgenţă instituie un mecanism de garantare în baza căruia Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să mandateze F.N.G.C.I.M.M. în vederea emiterii de garanţii în numele şi în contul statului, în favoarea instituţiilor de credit care urmează să acorde credite beneficiarilor eligibili în cadrul programului.(2) Sursa de plată a garanţiilor acordate de către F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului pentru creditele obţinute de beneficiarii eligibili în cadrul programului este bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni Generale, titlul „Alte transferuri", cod 55, alineatul „Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50. Articolul 5Mecanismul de garantare inclus în program se derulează cu respectarea pct. 3.5 din Comunicarea Comisiei cu privire la aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE privind ajutoarele de stat sub formă de garanţii 2008/C 155/02, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 155 din 20 iunie 2008. Capitolul IIFinanţarea şi garantarea Articolul 6(1) Creditele prevăzute la art. 1 alin. (1) se acordă beneficiarilor eligibili care respectă condiţiile programului şi se încadrează în normele şi procedurile interne ale instituţiilor de credit şi beneficiază de garanţii emise/acordate de către F.N.G.C.I.M.M. în numele şi în contul statului în calitate de mandatar al Ministerului Finanţelor Publice.(2) Durata maximă a finanţărilor este de 120 de luni, în cazul creditelor pentru investiţii, şi de 24 luni în cazul creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru. Liniile de credit pot fi prelungite cu maximum 24 luni, urmând ca, în ultimul an de prelungire, să fie rambursate în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(3) Perioada şi modalitatea de rambursare a creditelor sunt stabilite de instituţia de credit care a acordat creditul, conform normelor interne ale acesteia. Articolul 7(1) Pentru acoperirea riscului de garantare de către stat, precum şi pentru acoperirea costurilor de acordare şi monitorizare a garanţiilor acordate de F.N.G.C.I.M.M., în numele şi contul statului, beneficiarul finanţării datorează o primă de garantare, compusă din comisionul de risc şi comisionul de administrare.(2) Nivelul şi modalitatea de calcul al primei de garantare pentru garanţia de stat se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice.(3) Sumele reprezentând comisionul de risc se virează de către beneficiarii programului într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unităţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale centrale competente în administrarea obligaţiilor fiscale datorate de aceştia. Articolul 8(1) Între Ministerul Finanţelor Publice şi F.N.G.C.I.M.M. se încheie o convenţie prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile părţilor în derularea finanţării prin credite bancare cu garanţie de stat.(2) În cazul creditelor de investiţii, garanţia de stat este garantată cu ipoteca legală imobiliară şi/sau mobiliară asupra activelor finanţate prin credit, precum şi cu următoarele tipuri de garanţii, după caz, proporţional cu procentul de garantare:a)ipotecă imobiliară şi/sau mobiliară constituită de beneficiari şi/sau de terţi garanţi în favoarea beneficiarului finanţării garantate; b)ipotecă legală mobiliară asupra universalităţii de bunuri mobile sau imobile, prezente ori viitoare, afectate activităţii beneficiarului, inclusiv fondul de comerţ şi stocurile; c)ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la instituţia de credit finanţatoare. (3) În cazul creditelor/liniilor de credit destinate finanţării capitalului de lucru, garanţia de stat este garantată cu următoarele tipuri de garanţii, după caz, proporţional cu procentul de garantare:a)ipotecă legală mobiliară asupra universalităţii de bunuri mobile sau imobile, prezente ori viitoare, afectate activităţii beneficiarului, inclusiv fondul de comerţ şi stocurile; b)ipotecă imobiliară şi/sau mobiliară constituită de beneficiari şi/sau terţi garanţi în favoarea beneficiarului finanţării garantate; c)ipotecă legală asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor deschise de beneficiarul programului la instituţia de credit finanţatoare. (4) Ipotecile imobiliare şi/sau mobiliare prevăzute la alin. (2) şi (3) se instituie în baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, prin F.N.G.C.I.M.M., şi instituţiei de credit, proporţional cu riscul asumat de fiecare dintre părţi şi sunt valabile până la stingerea creanţelor datorate de beneficiar, în limita creditului contractat.(5) Ipotecile prevăzute la alin. (2) şi (3) se înscriu în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, respectiv în registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare. Operaţiunile de înscriere, modificare şi radiere se efectuează de către instituţia de credit.(6) Contractele de garantare prin care F.N.G.C.I.M.M. acordă garanţia de stat constituie titluri executorii şi au valoare de înscrisuri autentice.(7) În cazul garanţiilor de stat acordate in cadrul programului, F.N.G.C.I.M.M. mandatează instituţiile de credit finanţatoare să încheie contractele de garanţie pentru garanţiile colaterale constituite de beneficiarul finanţării/terţi garanţi, atât în favoarea acestora, cât şi a statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de cocreditori, precum şi să efectueze formalităţile legale de publicitate ale garanţiilor colaterale. Articolul 9(1) În cazul în care instituţia de credit aprobă modificări ale clauzelor contractului de credit referitoare la structura garanţiilor constituite, altele decât garanţia de stat prin eliberarea/înlocuirea garanţiilor accesorii finanţării garantate, va trebui să solicite şi să obţină acordul expres al F.N.G.C.I.M.M., în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(2) Mandatul prevăzut la art. 8 alin. (7) se consideră acordat şi în privinţa modificărilor prevăzute la alin. (1).(3) Modificările privind structura acţionariatului/asociaţilor şi schimbarea sediului social al beneficiarului se notifică F.N.G.C.I.M.M. de către instituţia de credit. Capitolul IIIPlata garanţiilor, recuperarea creanţelor şi dispoziţii finale Articolul 10(1) Instituţia de credit are dreptul la plata valorii de executare a garanţiei în cazul producerii riscului de credit, în condiţiile programului.(2) Sumele rezultate din plata garanţiilor de stat acordate de F.N.G.C.I.M.M. prin program, în numele şi contul statului, se plătesc instituţiei de credit de către Ministerul Finanţelor Publice de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale, titlul „Alte transferuri", cod 55, alineatul „Sume rezultate din executarea garanţiilor acordate din bugetul de stat", cod 55.01.50, pe baza documentelor justificative prezentate de F.N.G.C.I.M.M., şi se recuperează de la beneficiarul programului în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă.(3) Pentru toate categoriile de credite garantate în cadrul programului, pierderile trebuie suportate proporţional cu procentul de garantare şi în acelaşi mod de către instituţia de credit şi statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice. Articolul 11(1) După efectuarea plăţii prevăzute la art. 10 alin. (2), Ministerul Finanţelor Publice informează F.N.G.C.I.M.M. cu privire la efectuarea plăţii şi la data acesteia, iar F.N.G.C.I.M.M. întocmeşte un înscris, act premergător procedurii de executare silită, prin care se individualizează creanţa rezultată prin plată.(2) În termen de 15 zile calendaristice de la data primirii informării prevăzute la alin. (1), F.N.G.C.I.M.M. transmite înscrisul prevăzut la alin. (1) debitorului beneficiar al finanţării garantate, precum şi spre informare instituţiei de credit finanţatoare.(3) Înscrisul prevăzut la alin. (1), împreună cu dovada efectuării procedurii de transmitere către debitorul beneficiar al finanţării garantate, însoţite de contractul de garantare şi de documentele prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se înaintează organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, pentru aplicarea măsurilor de executare silită, potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 12(1) Creanţele rezultate din plata garanţiilor de stat acordate şi plătite instituţiei de credit în cadrul programului sunt asimilate creanţelor bugetare a căror colectare şi recuperare se efectuează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform procedurii reglementate de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care se aplică în mod corespunzător.(2) Pentru sumele prevăzute la art. 10 alin. (2) se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform dispoziţiilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, calculate de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală începând cu ziua următoare datei plăţii sumei rezultate din plata garanţiei de stat şi până la data stingerii inclusiv şi sunt recuperate de către acestea.(3) În cazul creditelor de investiţii, în vederea recuperării sumelor rezultate din plata garanţiilor reglementate la art. 8 alin. (2), valorificarea activelor finanţate prin credit care fac obiectul contractului de garantare în cadrul procedurii de executare silită prevăzute la alin. (1) se efectuează de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.(4) Prin derogare de la prevederile art. 258 alin. (1) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, sumele provenite din valorificarea potrivit alin. (3) a activelor finanţate din creditul de investiţii garantat în cadrul programului, pentru care a fost instituită ipoteca legală proporţional cu procentul de garantare, se eliberează şi se distribuie proporţional cu riscul asumat de fiecare dintre părţi, între statul român, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi instituţia de credit după deducerea cheltuielilor de orice fel, făcute de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu urmărirea şi conservarea bunurilor al căror preţ se distribuie.(5) Dispoziţiile art. 242 alin. (3) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt aplicabile în cazul executării silite pentru stingerea, conform dispoziţiilor alin. (3), a creanţelor datorate bugetului de stat rezultate din plata garanţiilor emise în numele şi în contul statului în favoarea instituţiilor de credit în cadrul programului pentru garanţiile constituite în favoarea beneficiarului finanţării garantate de către terţi garanţi, în calitate de persoane fizice. (6) Organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sunt obligate să înştiinţeze din oficiu instituţia de credit în favoarea căreia au fost înscrise ipotecile legale, pentru a participa la distribuirea preţului.(7) Eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silită se va consemna de îndată de către executorul fiscal din cadrul organului fiscal competent al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, într-un proces-verbal, care se va semna de toţi creditorii îndreptăţiţi.(8) Instituţia de credit va introduce în contractele de credit şi în contractele de garanţie accesorii încheiate cu beneficiarii în vederea constituirii garanţiilor colaterale prevăzute la art. 8 alin. (3), precum şi a celor constituite pentru garantarea creditelor de investiţii, altele decât obiectul finanţat prin credit şi garanţia de stat, clauze din care să rezulte calitatea de co-creditor garantat a statului român, prin Ministerul Finanţelor Publice. Prevederile art. 8 alin. (4) se aplică în mod corespunzător.(9) Sumele rezultate atât din executarea iniţiată de către instituţia de credit a garanţiilor colaterale constituite de beneficiar în favoarea instituţiei de credit şi a statului român, cât şi din încasările amiabile, din care se deduc dobânzile şi comisioanele aferente creditului, precum şi cheltuielile ocazionate de recuperarea creanţei, vor diminua, proporţional cu procentele de garantare, creanţa rezultată din valoarea de executare a garanţiei plătite instituţiei de credit de statul român, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2), în baza garanţiei acordate de stat.(10) În termen de 5 zile lucrătoare de la încasarea oricărei sume potrivit alin. (9), instituţia de credit va distribui şi va vira suma cuvenită statului român care se face venit la bugetul de stat, însoţită de o comunicare în care vor fi menţionate următoarele elemente: numele şi datele de identificare ale debitorului, numărul contractului de garantare, suma recuperată şi data încasării acesteia de către instituţia de credit, valoarea deducerilor efectuate, suma virată fiecărui creditor şi indicarea garanţiei executate.(11) În termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea tuturor procedurilor de valorificare a garanţiilor accesorii finanţării garantate, instituţia de credit va transmite o informare către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în care vor fi prezentate rezultatele obţinute după finalizarea procedurilor. Comunicarea va fi însoţită de documentele din care rezultă încheierea procedurilor de valorificare a garanţiilor şi sumele recuperate, precum şi documentele justificative din care rezultă valoarea creanţelor instituţiei de credit şi a cheltuielilor de executare, la data finalizării fiecărei proceduri de valorificare a garanţiilor.(12) După finalizarea tuturor procedurilor de valorificare, în cazul constatării unor diferenţe între sumele virate potrivit alin. (10) şi datele din documentele justificative potrivit alin. (11), părţile vor proceda la regularizare.(13) Pentru întârzieri la plata sumei cuvenite statului român conform prevederilor alin. (10), instituţia de credit datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere la nivelul celor prevăzute pentru creanţele fiscale care se calculează de către direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi se individualizează într-un înscris care constituie titlu executoriu. Înscrisul împreună cu dovada comunicării acestuia către instituţia de credit se transmite spre recuperare către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, urmând ca recuperarea acestor sume să se realizeze conform procedurii reglementate de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Sumele astfel recuperate se fac venit la bugetul de stat.(14) Dacă creanţele rezultate din plata garanţiilor acordate pentru creditele de investiţii în cadrul programului nu au fost acoperite integral, fie ca urmare a distribuirii prevăzute la alin. (7) şi (10), fie în cazul în care activele finanţate prin credit nu au putut fi valorificate potrivit legii, atunci, în scopul recuperării integrale a creanţei, organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală aplică prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.(15) Pentru recuperarea valorii de executare a garanţiilor plătite instituţiei de credit pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru acordate în cadrul programului, suplimentar faţă de sumele recuperate prevăzute la alin. (9), organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sunt abilitate să aplice prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, până la recuperarea integrală a creanţelor datorate în temeiul contractului de garantare.(16) În cazul debitorilor care intră în procedura insolvenţei după comunicarea de către F.N.G.C.I.M.M. organelor fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a documentelor prevăzute la art. 11 alin. (3), înscrierea la masa credală pentru creanţa rezultată din plata valorii de executare a garanţiei de stat se realizează de către acestea.(17) Sumele recuperate ca urmare a punerii în executare a contractului de garantare, precum şi cele recuperate ca urmare a punerii în executare a garanţiilor reglementate la art. 8 alin. (2) de către organele fiscale competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, proporţional cu procentul de garantare, în limita creanţei rezultate din valoarea de executare a garanţiei de stat se fac venit la bugetul de stat şi se încasează într-un cont de venituri bugetare distinct. Articolul 13În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Finanţelor Publice va elabora şi va supune aprobării Guvernului normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. PRIM-MINISTRU MIHAI TUDOSE Contrasemnează: Ministrul finanţelor publice, Ionuţ Mişa Ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, Ilan Laufer Ministrul turismului, Mircea-Titus DobreSmartCity5

COMENTARII la OUG 110/2017

Momentan nu exista niciun comentariu la OUG 110 din 2017
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 166 2014
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER BACK MY TRUE LIFE STORY HOW I GOT MY EX LOVER BACK.I  want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband  treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: dromokpo@gmail.com that he will help me bring my husband back to being a good man.Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and i forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or  broken marriage situation  and you want your Ex lover,  Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife you can reach him via: dromokpo@gmail.com 
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK NOW OR GET YOUR BROKEN RELATIONSHIP, MARRIAGE RESTORED. I’m just upset that I have been in pain and crying for so long and many times. Thank you dromokpo@gmail.com I wished I would have found you earlier, you would have saved me from a lot of pain for the past five years my ex lover left me for another woman in just 2 days i contacted you Dr Omokpo you brought my broken relationship back I spent a small fortune enough to take my dream trip to South Carolina but what’s the point in taking a dream trip without the love of my life. Dr Omokpo has given me hope and his honesty is a breath of fresh air, I feel so good and heavy happiness in my heart to get my ex lover back. Who I thought he was gone forever. We are married now as I share my testimony with you. If you have broken relationship or broken marriage or you want to get your ex lover back kindly contact: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 1134 2016
    My Dear friends online, My name is Annisa Agung, And I live in Illinois USA, I have to give this miraculous testimony which is so unbelievable until now. I had a problem with my Ex husband 2 years ago, which led to our break up. I was not myself again, I felt so empty inside me, my love and financial situation became worse, until a close friend of mine told me about a spell caster who helped her in the same problem too. His name is Doctor OGEDEGBE. I whatsapp the spell caster and I told him my problem and I did what he asked of me, to cut the long story short. Before I knew what was happening, less than two days ago my husband gave me a call and told me that he was coming back to me. I was so happy to have him back. The most interesting part of the story is that I am pregnant. Thanks to Doctor OGEDEGBE  for saving my marriage and for also saving others' marriage too. Continue your good work, If you are interested to contact the great spell caster email address: dr.ogedegbe6@gmail.com or contact him on whatsapp +2348109374702
ANONIM a comentat Legea 141 2018
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent cu o dobândă relativ scăzută, de până la 3%? Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi pentru locuințe, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor etc. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care vă va schimba viața.
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I'm Rowe Lyndia from USA, i had a nice family; i was married for 11 years to my husband and all of a sudden, another woman came into the picture, the man that used to love me before started picking quarrels with me he was so abusive that when i try to tell him the truth about how i feel and what he is doing is not right for the family, he gets very angry and hits me with any thing he sees around him. but i still loved him with all my heart despite all he has done to me and i wanted him back at all cost. Then he filed for a divorce, my whole life was tearing apart and I didn't know what to do ...... he moved out of the house and abandoned me and the kids. So a very close friend of mine told me about trying a love spell to get my husband back. She also uses Priest Uduebor love spell to get back her divorce husband and told me they are very much happy with their relationship. So she introduced me to the spell caster, at first i was surprised and scared so i decided to give it a try reluctantly.......although i didn't believe in all those things, then when he did the special spells, i was so surprised, after four days my husband came back and was pleading for my forgiveness, he had realized his mistakes, i just couldn't believe it, anyway we are back together now and we are now one big happy family we use to be. I want to tell everyone who is looking for any solution to his or her problem, I advise you to kindly consult this spell caster, he is real, he is powerful and whatever the spell caster tells is what will happen, because all that the spell caster told me came to pass. You can kindly contact him on: his For an immediate response please contact me by. Email ifagbemileke236@gmail.com WhatsApp number (+2349030638317). He also cures all kinds of sickness and such as 1 LOVE SPELL 2 WIN EX BACK 3 FRUIT OF THE WOMB 4 PROMOTION SPELL 5 PROTECTION SPELL 6 BUSINESS SPELL 7 GOOD JOB SPELL 8 HIV AIDS 9 LOTTERY SPELL and COURT CASE SPELL. 10 CANCER 11 STROKE 12 Erectile Dysfunction
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu