E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Legea Nr.219 din 26.07.2021

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc
ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 739 din 28 iulie 2021SmartCity1

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul ILegea nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 28 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Titlul legii se modifică şi va avea următorul cuprins: LEGE privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante 2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 1
(1) Prezenta lege reglementează prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante.
(2) Substanţele dopante sunt prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta lege şi se clasifică astfel:a)substanţele dopante cu grad mare de risc sunt substanţele dopante prevăzute în anexa nr. 1; b)substanţele dopante de risc sunt substanţele dopante prevăzute în anexa nr. 2.
(3) Anexele pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului, prin înscrierea unei noi substanţe sau prin radierea unei substanţe, la propunerea Agenţiei Naţionale Anti-Doping.
3. La articolul 2, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Prin producerea fără drept de substanţe dopante prevăzute în anexele care fac parte integrantă din prezenta lege se înţelege fabricarea, experimentarea, prepararea, procesarea, transformarea, ambalarea de substanţe dopante, precum şi de produse care au în compoziţie astfel de substanţe, fără drept.
(3) Prin trafic ilicit de substanţe dopante prevăzute în anexele care fac parte integrantă din prezenta lege se înţelege oferirea, distribuirea, vânzarea, administrarea, punerea în vânzare, livrarea cu orice titlu, trimiterea ori alte operaţiuni, introducerea sau scoaterea din ţară, precum şi importul sau exportul ori alte operaţiuni privind circulaţia substanţelor dopante şi a produselor care au în compoziţie astfel de substanţe, fără drept.
4. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
(4) Prin consum ilicit de substanţe dopante prevăzute în anexele care fac parte integrantă din prezenta lege se înţelege cumpărarea, procurarea şi deţinerea substanţelor dopante şi a produselor care au în compoziţie astfel de substanţe, fără drept. 5. Titlul capitolului II se modifică şi va avea următorul cuprins: Capitolul IIConsiliul de prevenire şi combatere a traficului ilicit de substanţe dopante 6. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 3Pe lângă Agenţia Naţională Anti-Doping se înfiinţează Consiliul de prevenire şi combatere a traficului ilicit de substanţe dopante, organ consultativ fără personalitate juridică, denumit în continuare Consiliul. 7. La articolul 4, alineatele (1), (3) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 4
(1) Consiliul are în componenţă 11 membri, după cum urmează:a)preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping; b)un reprezentant al Secretariatului General al Guvernului, desemnat de către Secretarul General al Guvernului; c)un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, desemnat de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor; d)un reprezentant al Inspectoratului General al Poliţiei Române, desemnat de inspectorul general al Inspectoratului General al Poliţiei Române; e)un reprezentant al Direcţiei Generale a Vămilor, desemnat de vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală; f)un reprezentant al Ministerului Public, desemnat de procurorul-şef al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată; g)un reprezentant al Ministerului Sănătăţii, desemnat de ministrul sănătăţii; h)un reprezentant al Ministerului Justiţiei, desemnat de ministrul justiţiei; i)un reprezentant al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor desemnat de preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor; j)un reprezentant al Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România, desemnat de preşedintele Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale din România; k)un reprezentant al Colegiului Farmaciştilor din România, desemnat de Biroul Executiv al Colegiului Farmaciştilor din România......... ................ ................ ................ ................ ........ ........
(3) Mandatul membrilor Consiliului este de 3 ani, cu posibilitatea reînnoirii acestuia o singură dată......... ................ ................ ................ ................ ........ ........
(7) Consiliul îşi desfăşoară activitatea în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi ia decizii sau, după caz, emite avize consultative cu votul majorităţii membrilor prezenţi.
8. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6
(1) Consiliul îndeplineşte următoarele atribuţii:a)analizează măsurile sau operaţiunile convenite de către instituţiile şi autorităţile publice cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii traficului ilicit de substanţe dopante, în scopul identificării disfuncţionalităţilor intervenite în aplicarea acestora şi al formulării de propuneri pentru eliminarea lor; b)propune armonizarea, actualizarea şi adaptarea legislaţiei în domeniu cu reglementările internaţionale, pe baza datelor privind amploarea şi caracteristicile naţionale ale traficului ilicit de substanţe dopante, şi emite aviz consultativ pe propunerile legislative şi proiectele de acte normative; c)aprobă raportul privind activitatea desfăşurată conform prezentei legi, întocmit de Agenţia Naţională Anti-Doping pe baza datelor transmise de autorităţile de control cu responsabilităţi în implementarea prezentei legi. Raportul se include în raportul anual de activitate pe care Agenţia Naţională Anti-Doping îl înaintează Guvernului, Parlamentului şi organismelor internaţionale abilitate să asigure aplicarea prevederilor convenţiilor internaţionale, în conformitate cu acordurile semnate de România.
(2) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul adoptă avize consultative cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi.
9. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7Inspectoratul General al Poliţiei Române, prin formaţiunile centrale specializate în prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri din cadrul Direcţiei de combatere a crimei organizate, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia Generală a Vămilor, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, Ministerul Sănătăţii şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor transmit trimestrial către Agenţia Naţională Anti-Doping datele statistice pe care le deţin privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante, în conformitate cu atribuţiile acestora. 10. Titlul capitolului III se modifică şi va avea următorul cuprins: Capitolul IIIMăsuri speciale privind combaterea traficului ilicit de substanţe dopante în sălile de culturism şi de fitness 11. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 8
(1) Personalul împuternicit din cadrul Agenţiei Naţionale Anti-Doping are dreptul să verifice dacă activitatea în sălile de culturism şi/sau de fitness se desfăşoară potrivit reglementărilor prezentei legi şi, în vederea exercitării atribuţiilor de control, are acces în toate spaţiile şi încăperile anexe ale sălii de culturism şi fitness, precum şi la toate documentele necesare în vederea exercitării controlului.
(2) Agenţia Naţională Anti-Doping are dreptul să efectueze teste doping în rândul practicanţilor de culturism şi/sau de fitness, cu scopul stabilirii gradului de utilizare a substanţelor dopante în sportul recreativ.
(3) Testarea doping prevăzută la alin. (2) se efectuează numai cu acordul scris al practicantului de culturism sau de fitness şi cu respectarea principiului confidenţialităţii datelor acestuia.
12. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 9
(1) Pentru desfăşurarea activităţilor de culturism şi/sau de fitness, persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, precum şi asociaţiile în participaţiune sunt obligate să solicite Agenţiei Naţionale Anti-Doping autorizarea acestor activităţi prin eliberarea certificatului de funcţionare din punctul de vedere al reglementărilor anti-doping. În situaţia în care persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale şi asociaţiile în participaţiune au mai multe puncte de lucru în care se desfăşoară activităţi de culturism şi/sau de fitness, acestea trebuie să obţină un certificat de funcţionare anti-doping pentru fiecare punct de lucru.
(2) Nu pot avea calitatea de asociaţi şi/sau de administratori ai entităţilor care desfăşoară activităţi de culturism şi/sau de fitness prevăzute la alin. (1) persoanele juridice, persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale care au fost sancţionate contravenţional pentru trafic ilicit de substanţe dopante, pe o perioadă de 5 ani de la data rămânerii definitive a sancţiunii.
(3) Persoanele fizice care au fost sancţionate pentru dopaj în temeiul dispoziţiilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu pot fi asociaţi, administratori, angajaţi în cadrul entităţilor care desfăşoară activităţi de culturism şi/sau de fitness şi nu pot încheia contracte de servicii cu astfel de entităţi pentru o perioadă egală cu perioada suspendării din activitatea sportivă.
(4) Certificatul de funcţionare prevăzut la alin. (1) nu poate fi eliberat în cazul în care în sălile de culturism şi/sau fitness se constată că se comercializează, se distribuie, se deţine ori se oferă substanţe dopante de către personalul care lucrează sub autoritatea sau în baza unor convenţii de servicii în sala de culturism/fitness de către asociaţii şi/sau administratorii persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale şi asociaţiile în participaţiune.
(5) Pentru eliberarea certificatului de funcţionare prevăzut la alin. (1) se percepe, potrivit legii, o taxă al cărei cuantum se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping, sumele astfel obţinute constituindu-se venituri proprii.
(6) Certificatul de funcţionare prevăzut la alin. (1) se retrage în cazul în care în sălile de culturism şi/sau de fitness se constată că se comercializează, se distribuie, se deţine ori se oferă substanţe dopante de către personalul care lucrează sub autoritatea sau în baza unor convenţii de servicii în sala de culturism/fitness de către asociaţii şi/sau administratorii persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale şi asociaţiile în participaţiune.
13. După articolul 9 se introduc trei noi articole , articolele 91-93, cu următorul cuprins: Articolul 91
(1) Entităţile prevăzute la art. 9 alin. (1) au obligaţia să solicite autorizarea din punctul de vedere al reglementărilor anti-doping în termen de 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării/autorizării sau, după caz, de la data încheierii contractului de asociere, pentru fiecare punct de lucru în parte.
(2) Pentru eliberarea certificatului de funcţionare din punctul de vedere al reglementărilor anti-doping, entităţile solicitante prevăzute la alin. (1) trebuie să facă dovada absolvirii cursului de instruire anti-doping, organizat de către Agenţia Naţională Anti-Doping, de către o persoană cu care entitatea solicitantă are încheiat un contract individual de muncă sau un contract de prestări de servicii, în condiţiile legii, şi care are calificare de profesor de educaţie fizică şi sport, instructor sportiv sau antrenor.
(3) Dispoziţiile alin. (2) se aplică pentru fiecare punct de lucru al entităţilor prevăzute la alin. (1), pentru care se solicită autorizarea.
(4) Prin normele metodologice aprobate de către Guvern se stabilesc modul şi condiţiile de eliberare, suspendare şi retragere ale certificatului prevăzut la alin. (1)-(3)
(5) Metodologia, modul şi condiţiile de organizare a cursului de instruire anti-doping, condiţiile şi modul de eliberare a atestatului de absolvire prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping.
Articolul 92
(1) În vederea eliberării certificatului de funcţionare din punct de vedere al reglementărilor anti-doping, entităţile prevăzute la art. 9 alin. (1) sunt obligate să comunice Agenţiei lista cu suplimentele alimentare comercializate.
(2) Dacă la momentul depunerii cererii de autorizare entităţile prevăzute la alin. (1) nu comercializează suplimente alimentare, acestea vor depune o declaraţie pe propria răspundere în acest sens, sub sancţiunea prevăzută de lege pentru fals în declaraţii.
(3) Dacă după eliberarea certificatului de funcţionare din punctul de vedere al reglementărilor anti-doping entităţile prevăzute la alin. (2) doresc să comercializeze suplimente alimentare, acestea au obligaţia de a comunica Agenţiei Naţionale Anti-Doping lista cu suplimentele alimentare pe care urmează să le comercializeze.
(4) În cazul în care entităţile prevăzute la alin. (1) şi (2) comercializează noi suplimente alimentare, comunicarea va cuprinde suplimentele alimentare pe care urmează să le comercializeze.
(5) Termenul pentru comunicarea informaţiilor prevăzute la alin. (3) şi (4) este de 10 zile de la data intervenirii oricărei modificări cu privire la suplimentele alimentare comercializate.
(6) Comercializarea suplimentelor alimentare desigilate în sălile de culturism şi/sau fitness este interzisă.
Articolul 93 Entităţile prevăzute la art. 9 alin. (1) au obligaţia de a afişa la loc vizibil certificatul de funcţionare din punctul de vedere al reglementărilor anti-doping.
14. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 10În vederea exercitării atribuţiilor de control prevăzute la art. 8 alin. (1), Agenţia Naţională Anti-Doping încheie protocol de colaborare cu Oficiul Naţional al Registrului Comerţului în vederea eliberării, gratuit, a listei actualizate a persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale care desfăşoară activităţi de culturism şi/sau fitness şi/sau activităţi sportive şi recreative. 15. Articolele 13 şi 14 se abrogă . 16. După articolul 14 se introduc opt noi articole , articolele 141-148, cu următorul cuprins: Articolul 141
(1) Fabricarea, producerea, experimentarea, prepararea, procesarea, transformarea, oferirea, distribuirea, vânzarea, punerea în vânzare, administrarea, livrarea cu orice titlu, trimiterea ori alte operaţiuni privind circulaţia substanţelor dopante cu grad de mare risc şi a produselor care conţin substanţe dopante cu grad de mare risc, fără drept, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.
(2) Finanţarea săvârşirii vreuneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se sancţionează cu pedeapsa prevăzută pentru această faptă, limitele speciale ale acesteia majorându-se cu o treime.
(3) Îndemnul la consumul ilicit de substanţe dopante cu grad de mare risc şi de produse care conţin substanţe dopante cu grad de mare risc constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.
(4) Dacă faptele prevăzute la alin. (1)-(3) au avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi.
(5) Tentativa la infracţiunile prevăzute la alin. (1) şi (2) se pedepseşte.
(6) Dispoziţiile art. 78 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică dacă faptele prevăzute de prezentul articol au fost săvârşite în următoarele situaţii:a)fapta a fost comisă în sălile de culturism şi/sau de fitness sau în magazine care comercializează suplimente alimentare; b)persoana care a comis infracţiunea îndeplinea o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, iar fapta a fost comisă în exercitarea acestei funcţii; c)fapta a fost comisă de un cadru medical sau de o persoană autorizată de către Agenţia Naţională Anti-Doping pentru desfăşurarea activităţilor în sălile de culturism şi/sau de fitness ori de o persoană care are, potrivit legii, atribuţii în lupta anti-doping; d)substanţele dopante cu grad de mare risc şi produsele care conţin substanţe dopante cu grad de mare risc au fost trimise sau livrate, distribuite sau oferite unui minor, unui bolnav psihic, unei persoane aflate într-un program terapeutic ori s-au efectuat alte asemenea activităţi interzise de lege cu privire la una dintre aceste persoane ori dacă fapta a fost comisă într-o instituţie sau unitate medicală, de învăţământ, militară, loc de detenţie, centre de asistenţă socială, de reeducare sau instituţie medical-educativă, locuri în care elevii, studenţii şi tinerii desfăşoară activităţi educative, sportive, sociale ori în apropierea acestora; e)folosirea minorilor în săvârşirea faptelor prevăzute la alin. (1)-(3); f)substanţele dopante cu grad mare de risc şi produsele care conţin substanţe dopante cu grad mare de risc au fost combinate cu alte substanţe, care astfel au creat o stare mai gravă de pericol pentru viaţa şi integritatea persoanelor.
Articolul 142 Introducerea sau scoaterea din ţară, precum şi importul ori exportul de substanţe dopante de risc sau cu grad mare de risc sau produse ce conţin substanţe dopante de risc sau cu grad mare de risc, fără autorizaţie emisă de autorităţile competente, constituie infracţiune şi se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi. Articolul 143 Publicitatea făcută substanţelor şi produselor care conţin substanţe dopante, fără drept, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă. Articolul 144
(1) Nu se pedepseşte persoana care a comis una dintre infracţiunile prevăzute la art. 141 şi 142 şi care, mai înainte de a fi începută urmărirea penală, denunţă autorităţilor participarea la comiterea infracţiunii, contribuind astfel la identificarea şi tragerea la răspundere penală a autorului sau a celorlalţi participanţi.
(2) Persoana care a comis una dintre infracţiunile prevăzute la art. 141 şi 142 şi care, în timpul urmăririi penale, denunţă şi facilitează identificarea şi tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârşit infracţiuni legate de producerea şi traficul ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor de pedeapsă.
Articolul 145
(1) Substanţele dopante cu grad mare de risc şi alte bunuri care au făcut obiectul infracţiunilor prevăzute la art. 141 şi 142 se confiscă, iar, dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.
(2) Se confiscă, de asemenea, banii, valorile sau orice alte bunuri dobândite prin valorificarea substanţelor dopante cu grad mare de risc şi a altor bunuri prevăzute la alin. (1).
(3) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor confiscate şi banii confiscaţi, conform alin. (1) şi (2), constituie venituri la bugetul de stat şi se evidenţiază în cont separat la bugetul de stat.
Articolul 146
(1) Urmărirea penală pentru infracţiunile prevăzute la art. 141 şi 142 se efectuează de către Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, dacă săvârşirea acestor infracţiuni a intrat în scopul unui grup infracţional organizat prevăzut la art. 367 alin. (6) din Codul penal.
(2) Dispoziţiile art. 112 şi 1121 din Codul penal, precum şi cele ale art. 139-152 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător infracţiunilor prevăzute la art. 141 şi 142 din prezenta lege.
Articolul 147
(1) În cazul în care există suspiciuni că se efectuează transporturi de substanţe dopante şi există urgenţă, în scopul efectuării de verificări, organele de poliţie pot aplica măsura administrativă de indisponibilizare, pentru o perioadă de maximum 30 de zile, a mijloacelor de transport care sunt sau au fost folosite pentru transportul, depozitarea sau efectuarea oricăror operaţiuni cu substanţe dopante.
(2) Actul administrativ prin care se dispune măsura indisponibilizării prevăzută la alin. (1) poate fi atacat în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Prin derogare de la dispoziţiile art. 14 şi 15 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, introducerea acţiunii în contencios administrativ nu suspendă executarea măsurii.
(3) Probele prelevate de către organele de poliţie sunt analizate din punct de vedere fizico-chimic în laboratoarele de specialitate ale Inspectoratului General al Poliţiei Române sau în alte laboratoare de profil, acreditate conform standardului SR EN ISO/CEI 17025 pentru efectuarea acestor analize.
(4) În vederea efectuării analizelor prevăzute la alin. (3), Inspectoratul General al Poliţiei Române adoptă măsurile necesare privind dotarea cu aparatura specifică laboratoarelor de specialitate ale Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, precum şi pe cele privind acreditarea acestora, conform standardului SR EN ISO/CEI 17025, de către organismul naţional de acreditare.
(5) Fondurile necesare dotării, acreditării şi menţinerii acreditării laboratoarelor prevăzute la alin. (4) se asigură din bugetul aprobat Ministerului Afacerilor Interne pentru Inspectoratul General al Poliţiei Române prin legile bugetare anuale.
Articolul 148
(1) În cazul în care există urgenţă şi se presupune, în mod justificat, că există riscul săvârşirii, prin mijloace electronice, a faptelor de oferire, vânzare, punere în vânzare, procurare sau cumpărare a substanţelor şi a produselor care conţin substanţe dopante, Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, la sesizarea organelor de poliţie, solicită furnizorilor de servicii de comunicaţii electronice ori furnizorilor de servicii ai societăţii informaţionale blocarea accesului la conţinutul site-ului în cauză, în condiţiile legii.
(2) Actul administrativ prin care se dispune măsura prevăzută la alin. (1) poate fi contestat în condiţiile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Prin derogare de la dispoziţiile art. 14 şi 15 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, introducerea acţiunii în contencios administrativ nu suspendă executarea măsurii.
(3) Nerespectarea de către furnizorii de servicii prin mijloace electronice ori de către furnizorii de servicii ale societăţii informaţionale a obligaţiei de a bloca accesul la site în termen de 6 ore de la primirea solicitării prevăzute la alin. (1) din partea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei.
(4) În cursul urmăririi penale pentru infracţiunile prevăzute la art. 141 şi 142, procurorul poate dispune, prin ordonanţă motivată, măsura indisponibilizării domeniului sau poate dispune blocarea accesului la conţinutul site-ului.
(5) Furnizorii de servicii de comunicaţii electronice ori furnizorii de servicii ai societăţii informaţionale au obligaţia de a pune în executare de îndată dispoziţiile ordonanţei, dar nu mai târziu de 6 ore de la primirea acesteia.
(6) Nerespectarea dispoziţiilor ordonanţei şi a termenului de executare constituie abatere judiciară şi se sancţionează cu amendă judiciară de la 1.000 lei la 5.000 lei.
(7) Împotriva măsurii prevăzute la alin. (4), suspectul, inculpatul sau deţinătorul domeniului ori administratorul site-ului poate formula plângere la judecătorul de drepturi şi libertăţi, în termen de 20 de zile de la data punerii în executare a măsurii.
17. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 15
(1) Desfăşurarea activităţii în cadrul sălilor de culturism şi/sau de fitness fără certificatul de funcţionare prevăzut la art. 9 alin. (1) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.500 lei la 7.500 lei.
(2) Pe lângă aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale, agentul constatator poate dispune ca sancţiune complementară suspendarea activităţii sălii de culturism şi/sau de fitness pe o durată de la o lună la 6 luni.
(3) Nu constituie contravenţie fapta prevăzută la alin. (1) pe perioada în care persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, precum şi asociaţiile în participaţiune au depus cererea de autorizare în vederea obţinerii certificatului de funcţionare din punctul de vedere al respectării reglementărilor anti-doping, însă nu mai mult de 60 de zile de la data înregistrării acesteia la Agenţia Naţională Anti-Doping.
18. La articolul 16, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 16
(1) Refuzul de a permite accesul personalului împuternicit din cadrul Agenţiei Naţionale Anti-Doping, al inspectorilor sanitari de stat împuterniciţi de Ministerul Sănătăţii şi personalului anume împuternicit din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor în sălile de culturism şi/sau de fitness, în spaţiile anexe ale acestora, în scopul exercitării atribuţiilor de control pentru cercetarea încălcării prevederilor prezentei legi, precum şi refuzul nejustificat de a pune la dispoziţie documentele solicitate constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.
(2) În cazul contravenţiei prevăzute la alin. (1), pe lângă aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale, agentul constatator dispune ca sancţiune complementară suspendarea activităţii de culturism şi/sau fitness pe o durată de la o lună la 6 luni.
19. După articolul 16 se introduc trei noi articole , articolele 161-163, cu următorul cuprins: Articolul 161
(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei nerespectarea dispoziţiilor art. 92 alin. (3)-(5).
(2) Pe lângă aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale, agentul constatator poate dispune ca sancţiune complementară suspendarea activităţii sălii de culturism şi/sau fitness pe o durată de la o lună la 3 luni.
Articolul 162 Comercializarea în cadrul sălilor de culturism şi/sau fitness a suplimentelor alimentare cu nerespectarea dispoziţiilor art. 92 alin. (6) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 7.500 lei. Articolul 163 Nerespectarea dispoziţiilor art. 93 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei.
20. Articolul 17 se abrogă. 21. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 171, cu următorul cuprins: Articolul 171 Fabricarea, producerea, experimentarea, prepararea, procesarea, transformarea, oferirea, distribuirea, vânzarea, punerea în vânzare, administrarea, livrarea cu orice titlu, trimiterea, transportul, cumpărarea, procurarea, deţinerea ori alte operaţiuni privind circulaţia substanţelor dopante specifice şi a produselor care conţin substanţe dopante de risc, precum şi orice alte acţiuni sau inacţiuni de sprijinire a producerii şi a traficului ilicit de substanţe dopante de risc, fără drept, constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei. 22. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 18
(1) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii prevăzute la art. 148 alin. (3) se fac de către personalul împuternicit din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării.
(2) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 15-163 şi art. 171 şi aplicarea sancţiunii se fac de către inspectorii sanitari de stat împuterniciţi de Ministerul Sănătăţii, de către personalul anume împuternicit din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi Agenţiei Naţionale Anti-Doping, conform competenţelor legale.
(3) Contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 15, art. 161-163 şi art. 171 în termen de 48 de ore de la data comunicării procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
(4) Executarea sancţiunilor complementare aplicate se aduce la îndeplinire de către autorităţile sau instituţiile publice prevăzute la alin. (2), conform competenţelor legale.
(5) Contravenţiilor prevăzute la art. 148 alin. (3), art. 15-163 şi art. 171 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
23. Articolul 19 se abrogă. 24. Articolele 22-24 se abrogă . 25 . Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 25
(1) Substanţele dopante ridicate în vederea confiscării se distrug potrivit dispoziţiilor art. 574 lit. d) din Codul de procedură penală. Păstrarea de contraprobe este obligatorie.
(2) Distrugerea substanţelor dopante se efectuează periodic, prin incinerare sau prin alte mijloace adecvate, de către o societate reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autorizată, în prezenţa unei comisii formate din judecătorul delegat cu executarea, câte un reprezentant al Agenţiei Naţionale Anti-Doping, un specialist din cadrul formaţiunii centrale specializate în prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri din Inspectoratul General al Poliţiei Române şi gestionarul camerei de corpuri delicte a aceleiaşi unităţi. În cazul în care distrugerea nu are loc în circumscripţia instanţei de executare, din comisie face parte judecătorul delegat cu executarea de la instanţa corespunzătoare în grad în circumscripţia căreia are loc distrugerea. Un exemplar al procesului-verbal se trimite instanţei de executare.
26. Articolul 29 se abrogă. 27. Anexa se înlocuieşte cu anexele nr. 1 şi 2.
Articolul IIÎn tot cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 41 din 19 ianuarie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma „substanţe dopante cu grad mare de risc", se înlocuieşte cu sintagma „substanţe dopante". Articolul III
(1) Persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, precum şi asociaţiile în participaţiune care desfăşoară activitatea de comerţ cu amănuntul al suplimentelor alimentare în aceeaşi incintă în care se află sala de culturism şi/sau fitness sunt obligate să depună la Agenţia Naţională Anti-Doping, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, lista cu suplimente alimentare comercializate.
(2) Dispoziţiile art. 92 alin. (4)-(6) din Legea nr. 104/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.
(3) Comercializarea de către persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, asociaţiile în participaţiune care desfăşoară activitatea de comerţ cu amănuntul al suplimentelor alimentare în aceeaşi incintă în care se află sala de culturism şi/sau fitness, fără notificarea Agenţiei Naţionale Anti-Doping cu privire la lista produselor comercializate, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei.
(4) Contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (3) în termen de 48 de ore de la data comunicării procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
(5) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (3) pentru entităţile prevăzute la alin. (1) se face de către inspectorii sanitari de stat împuterniciţi de Ministerul Sănătăţii, de către personalul anume împuternicit din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi Agenţiei Naţionale Anti-Doping, conform competenţelor legale.
Articolul IVDispoziţiile art. 161-163 din Legea nr. 104/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. III alin. (3) din prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul VÎn termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se modifică Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 956/2011. Articolul VILegea nr. 104/2008 privind prevenirea şi combaterea producerii şi traficului ilicit de substanţe dopante cu grad mare de risc, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 28 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare. Articolul VIILegea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: La articolul 75 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:d)acoperirea integrală a prejudiciului material cauzat prin infracţiune, în cursul urmăririi penale sau al judecăţii, până la primul termen de judecată, dacă făptuitorul nu a mai beneficiat de această circumstanţă într-un interval de 5 ani anterior comiterii faptei. Circumstanţa atenuantă nu se aplică în cazul săvârşirii următoarelor infracţiuni: contra persoanei, furt calificat, tâlhărie, piraterie, fraude comise prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice, ultraj, ultraj judiciar, purtare abuzivă, infracţiuni contra siguranţei publice, infracţiuni contra sănătăţii publice, infracţiuni contra libertăţii religioase şi respectului datorat persoanelor decedate, contra securităţii naţionale, contra capacităţii de luptă a forţelor armate, infracţiunilor de genocid, contra umanităţii şi de război, a infracţiunilor privind frontiera de stat a României, a infracţiunilor la legislaţia privind prevenirea şi combaterea terorismului, a infracţiunilor de corupţie, infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, a celor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, a infracţiunilor privitoare la nerespectarea regimului materiilor explozive şi al precursorilor de explozivi restricţionaţi, materialelor nucleare sau al altor materii radioactive, privind regimul juridic al drogurilor, privind regimul juridic al precursorilor de droguri, privind regimul juridic al substanţelor dopante, a celor privind spălarea banilor, privind activităţile aeronautice civile şi cele care pot pune în pericol siguranţa zborurilor şi securitatea aeronautică, privind protecţia martorilor, privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii, a celor privind traficul de organe, ţesuturi sau celule de origine umană, privind prevenirea şi combaterea pornografiei şi a celor la regimul adopţiilor. Articolul VIIILegea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 15 iulie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 138, alineatul (11) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(11) Prin participarea autorizată la anumite activităţi se înţelege comiterea unei fapte similare laturii obiective a unei infracţiuni de corupţie, efectuarea de tranzacţii, operaţiuni sau orice fel de înţelegeri privind un bun sau privind o persoană despre care se bănuieşte că ar fi dispărută, că este victima traficului de persoane ori a unei răpiri, efectuarea de operaţiuni privind droguri sau substanţe dopante, precum şi prestarea unui serviciu, desfăşurate cu autorizarea organului judiciar competent, în scopul obţinerii de mijloace de probă. 2. La articolul 139, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Supravegherea tehnică se poate dispune în cazul infracţiunilor contra securităţii naţionale prevăzute de Codul penal şi de legi speciale, precum şi în cazul infracţiunilor de trafic de droguri, infracţiunilor la regimul privind substanţele dopante, de efectuare de operaţiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, infracţiunilor privind nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare, al materiilor explozive şi al precursorilor de explozivi restricţionaţi, de trafic şi exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism, de spălare a banilor, de falsificare de monede, timbre sau de alte valori, de falsificare de instrumente de plată electronică, în cazul infracţiunilor care se săvârşesc prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronică, contra patrimoniului, de şantaj, de viol, de lipsire de libertate în mod ilegal, de evaziune fiscală, în cazul infracţiunilor de corupţie şi al infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene ori în cazul altor infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai mare. 3. La articolul 148 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale prevăzute de Codul penal şi de alte legi speciale, precum şi în cazul infracţiunilor de trafic de droguri, infracţiunilor la regimul privind substanţele dopante, de efectuare de operaţiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, infracţiunilor privind nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare, al materiilor explozive şi al precursorilor de explozivi restricţionaţi, trafic şi exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism sau asimilate acestora, de finanţare a terorismului, spălare a banilor, falsificare de monede, timbre sau de alte valori, falsificare de instrumente de plată electronică, în cazul infracţiunilor care se săvârşesc prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronică, şantaj, lipsire de libertate în mod ilegal, evaziune fiscală, în cazul infracţiunilor de corupţie, al infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, al infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene ori în cazul altor infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 7 ani sau mai mare ori există o suspiciune rezonabilă că o persoană este implicată în activităţi infracţionale ce au legătură cu infracţiunile enumerate mai sus; 4. La articolul 148, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(9) Durata măsurii poate fi prelungită pentru motive temeinic justificate, în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), fiecare prelungire neputând depăşi 60 de zile. Durata totală a măsurii, în aceeaşi cauză şi cu privire la aceeaşi persoană, nu poate depăşi un an, cu excepţia infracţiunilor contra vieţii, securităţii naţionale, infracţiunilor de trafic de droguri, infracţiunilor la regimul privind substanţele dopante, nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare, al materiilor explozive şi al precursorilor de explozivi restricţionaţi, trafic şi exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism sau asimilate acestora, de finanţare a terorismului, spălare a banilor, precum şi infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene. 5. La articolul 150 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)există o suspiciune rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni de trafic de droguri, infracţiuni la regimul privind substanţele dopante, de efectuare de operaţiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, infracţiuni privind nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare, al materiilor explozive şi al precursorilor de explozivi restricţionaţi, trafic şi exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism sau asimilate acestora, de finanţare a terorismului, spălare a banilor, falsificare de monede, timbre sau de alte valori, unei infracţiuni care se săvârşeşte prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronică, şantaj, lipsire de libertate în mod ilegal, evaziune fiscală, în cazul infracţiunilor de corupţie, al infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie şi al infracţiunilor împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene sau în cazul altor infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 7 ani sau mai mare ori dacă există o suspiciune rezonabilă că o persoană este implicată în activităţi infracţionale care au legătură, potrivit art. 43, cu infracţiunile enumerate mai sus; 6. La articolul 151 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins: a)dacă descoperirea sau arestarea persoanelor implicate în transportul ilegal de droguri, substanţe dopante, arme, obiecte furate, materiale explozive şi precursori de explozivi restricţionaţi, nucleare, alte materiale radioactive, sume de bani şi alte obiecte care rezultă din activităţi ilicite ori obiecte utilizate în scopul comiterii de infracţiuni nu ar putea fi făcută în alt mod sau ar presupune dificultăţi deosebite ce ar prejudicia ancheta ori un pericol pentru siguranţa persoanelor sau a unor bunuri de valoare; 7. La articolul 223, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Măsura arestării preventive a inculpatului poate fi luată şi dacă, din probe, rezultă suspiciunea rezonabilă că acesta a săvârşit o infracţiune intenţionată contra vieţii, o infracţiune prin care s-a cauzat vătămarea corporală sau moartea unei persoane, o infracţiune contra securităţii naţionale prevăzută de Codul penal şi alte legi speciale, o infracţiune de trafic de droguri, o infracţiune la regimul privind substanţele dopante, de efectuare de operaţiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, o infracţiune privind nerespectarea regimului armelor, muniţiilor, materialelor nucleare, al materiilor explozive şi al precursorilor de explozivi restricţionaţi, trafic şi exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism, spălare a banilor, falsificare de monede, timbre sau de alte valori, şantaj, viol, lipsire de libertate în mod ilegal, evaziune fiscală, ultraj, ultraj judiciar, o infracţiune de corupţie, o infracţiune săvârşită prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronică sau o altă infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani ori mai mare şi, pe baza evaluării gravităţii faptei, a modului şi a circumstanţelor de comitere a acesteia, a anturajului şi a mediului din care acesta provine, a antecedentelor penale şi a altor împrejurări privitoare la persoana acestuia, se constată că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică.
Articolul IX‒ La articolul 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 694 din 23 septembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Distrugerea drogurilor, precursorilor, substanţelor dopante, medicamentelor, materialelor consumabile de utilitate medicală, materialelor de natura obiectelor de inventar medicale şi a aparaturii medicale, substanţelor toxice, materialelor radioactive şi a precursorilor de explozivi confiscaţi se efectuează în condiţiile prevăzute în legile speciale care reglementează regimul acestor substanţe.
Articolul X‒ La articolul 26 alineatul (1) din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 170 din 2 martie 2020, cu completările ulterioare, punctul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins: 20. exercită controlul asupra respectării regimului materialelor radioactive şi nucleare, substanţelor toxice, stupefiantelor şi substanţelor dopante, precum şi asupra altor obiecte şi materii supuse autorizării, potrivit legii; Articolul XI
(1) Pentru o perioadă de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Agenţia Naţională Anti-Doping, Ministerul Sănătăţii, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Inspectoratul General al Poliţiei Române desfăşoară activităţi de informare a operatorilor economici şi a persoanelor din rândul publicului larg cu privire la dispoziţiile prezentei legi, precum şi cu privire la interdicţiile şi obligaţiile ce le revin potrivit acesteia.
(2) Informarea prevăzută la alin. (1) se realizează prin intermediul mai multor instrumente şi/sau acţiuni specifice, cum ar fi, fără a se limita la acestea, comunicate de presă şi informare prin mass-media, postarea informaţiilor pe pagina de internet a instituţiilor respective, organizarea unor acţiuni specifice prin personal specializat.
(3) În scopul realizării activităţii prevăzute la alin. (1), Agenţia Naţională Anti-Doping, Ministerul Sănătăţii, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Inspectoratul General al Poliţiei Române colaborează cu persoane juridice, organisme şi organizaţii neguvernamentale interesate şi cooperează cu alte instituţii şi autorităţi ale administraţiei publice de la nivel central şi local, în condiţiile legii.
Articolul XII Prevederile art. I pct. 15-16, 20-22, 24-27, precum şi art. VII-IX intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,CRISTINA-MĂDĂLINA PRUNĂPREŞEDINTELE SENATULUIANCA DANA DRAGU Bucureşti, 26 iulie 2021.Nr. 219.ANEXA Nr. 1(Anexa nr. 1 la Legea nr. 104/2008) LISTA SUBSTANŢELOR DOPANTE CU GRAD MARE DE RISC

Nr. crt. Substanţe dopante cu grad mare de risc
1. 1-androstendiol
2. 1-androstendiona
3. 1-androsteron
4. androstanolon (5α-dihidrotestosteron)
5. bolandiol
6. bolasteron
7. boldenon
8. boldion
9. calusteron
10. clostebol
11. danazol
12. dehidroclormetiltestosteron
13. dezoximetiltestosteron
14. drostanolon
15. etilestrenol
16. fluoximesteron
17. formebolon
18. furazabol
19. gestrinon
20. 4-hidroxitestosteron
21. mestanolon
22. mesterolon
23. metandienona
24. metenolon
25. metandriol
Nr. crt. Substanţe dopante cu grad mare de risc
26. metasteron
27. metildienolon
28. metil-1-testosterone
29. metilnortestosteron
30. metiltestosteron
31. metribolona (metiltrienolon)
32. miboleron
33. nandrolon
34. 19-norandrostendiona
35. 19-norandrostendiol
36. norboleton
37. norclostebol
38. noretandrolon
39. oxabolon
40. oxandrolon
41. oximesteron
42. oximetolon
43. prostanozol
44. quinbolon
45. stanozolol
46. stenbolon
47. 1-testosteron
48. tetrahidrogestrinon
49. trenbolon
50. androstendiol
Nr. crt. Substanţe dopante cu grad mare de risc
51. androstendiona
52. dihidrotestosteron
53. prasteron (dehidroepiandrosteron, DHEA)
54. testosteron
55. 4-androstendiol
56. 5-androstendiona
57. androsteron-3beta-hidroxi-5alfa-androstan-17-ona
58. epidihidrotestosteron
59. epitesteron
60. etiocolanolon
61. 7 alfa-hidroxi-DHEA
62. 7 beta-hodroxi-DHEA
63. 7 ceto-DHEA
64. 19-norandrosteron
65. 19-noretiocolanolon
66. clenbuterol
67. andarina
68. ostarina
69. LGD-4033
70. RAD140
71. tibolon
72. zeranol
73. zilpaterol
74. darbepoietina (dEPO)
75. eritropoietina (EPO)
76. EPO-Fc
77. CNTO 530
78. peginesatida
79. metoxi polietilen glicol-epoetina beta (CERA)
80. ARA-290
81. EPO asialo
82. EPO carbamilata
83. follitropinum Alfa
84. follitropinum Beta
85. luspatercept
86. sotatercept
87. molidustat
88. roxadustat (FG-4592)
89. K-11706
90. gonadotropina corionica
91. buserelin
92. deslorelin
93. gonadorelin
94. goserelin
95. nafarelin
96. hormon luteinizant
97. leuprorelinum
98. corticorelin
99. triptorelin
100. somatotropin
101. AOD-9604
Nr. crt. Substanţe dopante cu grad mare de risc
102. hGH 176-191
103. CJC-1295
104. CJC-1293
105. sermorelin
106. tesamorelin
107. grelin
108. anamorelin
109. ipamorelin
110. tabimorelin
111. alexamorelin
112. hexarelin
113. pralmorelin (GHRP-2)
114. GHRP-6
115. GHRP-1
116. GHRP-3
117. GHRP-4
118. GHRP-5
119. factori de creştere a fibroblastelor (FGFs)
120. factor de creştere a hepatocitelor (HGF)
121. factorul de creştere 1 insulinic (IGF-1)
122. factorul de creştere mecanic (MGFs)
123. factorul de creştere derivat din trombocite (PDGF)
124. factorul de creştere a endoteliului vascular (VEGF)
125. Timosin-β4 (TB-500)
126. aminoglutetimid
127. anastrozol
128. androstatriendiona
129. 4-androsten-3,6,17-triona (6-oxo)
130. exemestan
131. formestan
132. letrozol
133. testolactona
134. raloxifen
135. tamoxifen
136. toremifen
137. clomifen
138. ciclofenil
139. fulvestrant
140. inhibitori ai miostatinei
141. AICAR
142. SR9009
143. PPARδ
144. GW 1516
145. GW 501516
146. meldonium
147. trimetazidina
148. perfluorochimicale
149. efaproxiral (RSR13)
150. înlocuitorii de sânge
151. hemoglobină microîncapsulată

ANEXA Nr. 2(Anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2008) LISTA SUBSTANŢELOR DOPANTE DE RISC

Nr. crt. Substanţe dopante de risc
1. 1,3-dimetilbutilamina
2. adrafinil
3. adrenalina (epinefrina)
4. amifenazol
5. benfluorex
6. bromantan
7. clobenzorex
8. cropropamida
9. crotetamida
10. etamivan
11. etilefrina
12. famprofazona
13. fenprometamina
14. fenfluramina
15. fonturacetam 4-fenilpiracetam (carfedon)
16. furfenorex
17. heptaminol
18. izometeptena
Nr. crt. Substanţe dopante de risc
19. meclofenoxat
20. metilefedrina
21. metilhexanamina (dimetilpentilamina)
22. mefentermina
23. modafinil
24. norfenfluramina
25. niketamida
26. norfenefrina
27. octopamina
28. oxilofrina (metilsinefrina)
29. pentetrazol
30. prenilamina
31. prolintan
32. propilhexedrina
33. selegilina
34. sibutramina
35. stricnina
36. tuaminoheptanSmartCity5

COMENTARII la Legea 219/2021

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 219 din 2021
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Stimați solicitanți de împrumut. Te afli în vreo dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu unicul scop de a ajuta cei săraci și oamenii cu dificultăți financiare ale vieții. Dacă doriți să aplicați pentru un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma împrumutului necesară: Durata împrumutului: Numar de telefon mobil: Vă mulțumesc și Dumnezeu să vă binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    Îmi apare că site-ul http://www.legex.ro/VizualizareLege.aspx?var=153691#comentariu, sau cum se numește, este not secure. Adică putem comenta dar ne asumăm riscul informatic. E corect?
ANONIM a comentat Legea 127 2017
    nu cumva ar trebui să fie bizară absența oricărui comentariu la această lege? Totuși este o lege adoptată conform procedurilor regulamentare în vigoare, deci este ea însăși în vigoare. Avem dreptul cel puțin legal de a o comenta.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 1937 2021
    Bună ziua, Știți că există o modalitate prin care puteți câștiga bani fără contact de stres (THOMAS FREDDIE) pentru un [CARD ATM] gol astăzi și să fiți printre norocoșii care beneficiază de aceste carduri. Acest card ATM gol PROGRAMAT este capabil să pirateze orice bancomat de oriunde în lume. Mi-am luat cardul de master de la un Hacker bun de pe internet, cu acest card ATM pot colecta 50.000,00 EUR în fiecare zi prin contacte: thomasunlimitedhackers@gmail.com Am fost foarte sărac, dar acest card m-a făcut bogat și fericit. Dacă doriți să beneficiați de această oportunitate de a deveni bogat și de a vă stabili afacerea, atunci aplicați pentru acest card Master, sunt atât de fericit pentru că l-am primit săptămâna trecută și am l-au folosit pentru a obține 277.000,00 EURO de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED Hackers oferă cardul doar pentru a-i ajuta pe cei săraci și nevoiași și OFERĂ ȘI ASISTENȚĂ FINANCIARĂ. obține-l pe al tău de la THOMAS FREDDIE UNLIMITED HACKERS astăzi. Vă rugăm să-i contactați prin e-mail thomasunlimitedhackers@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 441 2020
    Do you need Finance? Are you looking for Finance? Are you looking for finance to enlarge your business? We help individuals and companies to obtain finance for business expanding and to setup a new business ranging any amount. Get finance at affordable interest rate of 3%, Do you need this finance for business and to clear your bills? Then send us an email now for more information contact us now via (financialserviceoffer876@gmail.com) whats-App +918929509036 Dr James Eric Finance Pvt Ltd Thanks
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a plăti datoria sau de un împrumut pentru locuință pentru a vă îmbunătăți afacerea? Ai fost refuzat de bănci și alte agenții financiare? Ai nevoie de împrumut sau consolidare ipotecară? Nu mai căuta, pentru că suntem aici pentru a pune în urmă toate problemele tale financiare. Contactați-ne prin e-mail: {novotnyradex@gmail.com Oferim împrumuturi părților interesate la o rată rezonabilă a dobânzii de 3%. Intervalul este de la 5.000,00 EUR la 100.000.000,00 EUR
ANONIM a comentat Decretul 226 2006
    Un împrumut financiar rapid și convenabil pe care îl poți folosi pentru orice. Rata scăzută a dobânzii este stabilă pe toată perioada de rambursare a creditului. Datorită gamei largi de împrumuturi financiare oferite, oferim tuturor împrumuturi financiare favorabile de la 50.000 la 100.000.000 CZK, aproape fiecare solicitant din Republica Cehă putând obține acest împrumut. Contract clar și ușor de înțeles, termeni clari ai serviciilor. Puteți folosi banii pentru orice aveți nevoie. Această ofertă este valabilă pentru toată Republica Cehă. Nu ezitați să contactați. E-mail: novotnyradex@gmail.com
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu