E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1522 din 25 octombrie 2006

privind aprobarea structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale Anti-Doping

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 911 din 9 noiembrie 2006In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 61 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se aprobă structura organizatorică a Agenţiei Naţionale Anti-Doping, prevăzută în anexa nr.  1.

(2) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenţiei Naţionale Anti-Doping este de 55, exclusiv demnitarul.

Art. 2. - Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Anti-Doping, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.091/2005 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Antidoping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 28 septembrie 2005.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Şeful Cancelariei Primului-Ministru,

Ion-Mircea Plângu

Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,

Graziela Elena Vâjială

Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,

Gheorghe Barbu

p. Ministrul finanţelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

.

ANEXA Nr. 1

STRUCTURA   ORGANIZATORICĂ

a Agenţiei Naţionale Anti-Doping

Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu = 55, exclusiv demnitarul

*) Compartimentul audit intern se organizează la nivel de birou.

ANEXA Nr. 2

REGULAMENTUL

de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Anti-Doping

Art. 1. - In vederea combaterii fenomenului de dopaj în sport funcţionează Agenţia Naţională Anti-Doping, denumită în continuare Agenţia, instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, coordonată de primul-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru, ca organ de specialitate cu autonomie decizională în activitatea anti-doping, cu sediul în municipiul Bucureşti, bd. Basarabia nr. 37-39, sectorul 2.

Art. 2. - Agenţia îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 6 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, precum şi orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative.

Art. 3. - (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei se asigură din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat.

(2) Veniturile proprii se asigură din:

a)   venituri din valorificările produselor provenite din activităţi proprii sau anexe, în legătură cu obiectivele prevăzute de lege;

b)  donaţii, legate şi sponsorizări, în condiţiile legii;

c)   contracte de prestări de servicii pentru efectuarea analizelor doping;

d)  tarife pentru formarea şi perfecţionarea ofiţerilor de control doping;

e)  tarife pentru testarea suplimentelor nutritive;

f)   taxe pentru activitatea prestată de comisiile şi comitetul prevăzute la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 227/2006;

g)  fonduri obţinute în cadrul colaborărilor internaţionale;

h) alte surse de venituri în condiţiile legii.

Art. 4. - (1) Pe lângă Agenţie funcţionează Consiliul director, ca organ consultativ.

(2)   Consiliul director al Agenţiei are în componenţă 9 membri, după cum urmează:

a)   preşedinte;

b)   2 reprezentanţi ai Cancelariei Primului-Ministru, desemnaţi de şeful Cancelariei;

c)   un reprezentant al Agenţiei Naţionale pentru Sport, desemnat de preşedintele acesteia din rândul angajaţilor săi;

d)   un reprezentant al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român;

e)   un reprezentant din domeniul farmacologiei sau toxicologiei, desemnat de Ministerul Sănătăţii Publice;

f)    un reprezentant din domeniul medicinei sportive, desemnat de Ministerul Sănătăţii Publice;

g)   un reprezentant al sportivilor de performanţă, desemnat de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român;

h)   un reprezentant al federaţiilor sportive naţionale, desemnat de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român.

(3)  Consiliul director are următoarele atribuţii principale:

a)  avizează Strategia naţională anti-doping;

b)  avizează programele educative şi de prevenire a dopajului în sport;

c)  avizează programele de promovare a fairplay-ului în sport;

d)  propune ansamblul de măsuri ce urmează a fi luate în sensul intensificării luptei împotriva traficului ilicit de substanţe dopante;

e)  avizează raportul de activitate al Agenţiei;

f)   avizează planul de acţiuni privind informarea, prevenirea şi combaterea fenomenului de dopaj în sport;

g)  avizează programul acţiunilor şi activităţilor de cercetare pentru eradicarea dopajului în sport;

h)  stabileşte, în condiţiile legii, cuantumul taxelor percepute pentru activitatea prestată de Comisia de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, de Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping şi de Comisia de apel.

(4)  Consiliul director exercită şi alte atribuţii prevăzute de lege şi de alte acte normative.

(5)  Activitatea Consiliului director este condusă de un preşedinte care este şi preşedintele Agenţiei.

(6)  Mandatul membrilor Consiliului director este de 5 ani.

(7)  Membrii Consiliului director sunt obligaţi să respecte secretul profesional şi vor semna declaraţii de confidenţialitate şi conflict de interese.

(8)  Consiliul director se întruneşte în şedinţe ordinare lunare şi în şedinţe extraordinare ori de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui sau a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi.

(9)  Convocarea şedinţelor Consiliului director se face cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte şi va cuprinde în mod obligatoriu ordinea de zi ce urmează a fi dezbătută şi documentaţia necesară.

(10)   In exercitarea atribuţiilor conferite de lege, Consiliul director adoptă decizii.

(11)   Deciziile Consiliului director se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi.

(12)   Consiliul director este legal întrunit în prezenţa a 6 din cei 9 membri.

(13)   Membrii Consiliului director, care participă la şedinţe, cu excepţia preşedintelui, beneficiază de indemnizaţie de şedinţă de 20% din indemnizaţia lunară a preşedintelui. Totalul sumelor cuvenite unui membru al Consiliului director, ca urmare a participării la şedinţe, nu poate depăşi într-o lună 20% din indemnizaţia lunară a preşedintelui.

Art. 5. - (1) Mandatul membrilor Consiliului director încetează înainte de termen în următoarele situaţii:

a)  renunţarea la calitatea de membru;

b)  transferarea în cadrul altei autorităţi sau instituţii publice;

c)  aplicarea unei sancţiuni disciplinare;

d)  neîndeplinirea obligaţiilor ce le revin;

e)  pierderea calităţii pentru care au fost numiţi;

f)   deces.

(2) In cazurile prevăzute la alin. (1) se desemnează un nou membru, al cărui mandat durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost numit.

Art. 6. - (1) Agenţia este condusă de un preşedinte, cu rang de secretar de stat, numit pe o perioadă de 5 ani, prin decizie a primului-ministru.

(2)   Preşedintele reprezintă Agenţia în raporturile cu ministerele şi cu celelalte autorităţi publice, cu persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate.

(3)   In exercitarea atribuţiilor ce îi revin, preşedintele Agenţiei emite ordine şi instrucţiuni în condiţiile legii.

(4)   In realizarea prerogativelor conferite de lege, preşedintele are următoarele atribuţii principale:

â) aprobă Strategia naţională anti-doping;

b)   transmite Guvernului proiectele de acte normative date în competenta Agenţiei potrivit art. 6 lit. b) din Legea nr. 227/2006;

c)   aprobă programele educative şi de prevenire a dopajului în sport;

d)   controlează aplicarea măsurilor concrete, al căror scop este sancţionarea dopajului în sport;

e)   aprobă programele de promovare a fairplay-ului în sport;

f)   coordonează şi controlează toate structurile sportive în ceea ce priveşte activitatea anti-doping;

g)  aprobă şi înaintează autorităţilor şi instituţiilor publice ansamblul de măsuri ce urmează a fi luate în sensul intensificării luptei împotriva traficului ilicit de substanţe dopante;

h) colaborează cu autorităţile şi instituţiile publice, cu organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale naţionale şi internaţionale cu atribuţii în domeniu;

i) aprobă anual sau ori de câte ori este nevoie lista cuprinzând substanţele şi metodele interzise în conformitate cu lista Agenţiei Mondiale Anti-Doping;

j) aprobă publicarea anuală sau ori de câte ori este nevoie, în colaborare cu Ministerul Sănătăţii Publice şi cu Agenţia Naţională a Medicamentului, a listei cuprinzând specialităţile farmaceutice autorizate şi comercializate în România, care au în componenţă substanţe şi/sau metode interzise;

k) aprobă programul naţional anual anti-doping în competiţie şi în afara competiţiei, care cuprinde toţi sportivii de nivel naţional şi internaţional;

l) aprobă efectuarea controalelor doping în cadrul competiţiilor, precum şi în afara acestora;

m) aprobă planificarea şi asigură desfăşurarea audierilor sportivilor şi ale altor persoane susceptibile de dopaj într-un cadru corect şi echitabil în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu standardele internaţionale;

n) aprobă efectuarea contraexpertizei de către un laborator acreditat;

o) aprobă scutirile pentru uz terapeutic pentru sportivii de nivel naţional, la solicitarea scrisă a comisiilor anti­doping din federaţiile sportive naţionale, din ligile profesioniste şi/sau cluburi;

p) comunică Agenţiei Mondiale Anti-Doping cazurile de dopaj depistate în rândul sportivilor români pe plan naţional şi/sau internaţional;

r) semnează atestatul eliberat ofiţerilor de control doping în urma instruirii şi perfecţionării acestora, în condiţiile legii;

s) prezintă Guvernului şi Parlamentului raportul anual de activitate al Agenţiei;

t) aprobă planul de acţiuni privind informarea, prevenirea şi combaterea fenomenului de dopaj în sport;

u) aprobă programul activităţilor de cercetare pentru eradicarea dopajului în sport;

v) coordonează managementul rezultatelor testărilor doping.

(5) Preşedintele exercită şi alte atribuţii prevăzute de lege şi de alte acte normative.

Art. 7. - (1) In activitatea de conducere a Agenţiei preşedintele este ajutat de un vicepreşedinte, cu rang de subsecretar de stat, numit pe o perioadă de 5 ani, prin decizie a primului-ministru.

(2)   Vicepreşedintele exercită atribuţiile delegate de preşedintele Agenţiei.

(3)  Atribuţiile vicepreşedintelui se stabilesc prin ordin al preşedintelui Agenţiei.

Art. 8. - (1) Prin ordin al preşedintelui Agenţiei, în cadrul acesteia, se pot constitui servicii, birouri sau compartimente, după caz.

(2)  Atribuţiile şi sarcinile direcţiilor, serviciilor, birourilor şi compartimentelor din cadrul Agenţiei se stabilesc prin regulament intern, care se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei.

(3)   Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului Agenţiei se stabilesc prin fişa postului.

Art. 9. - Statul de funcţii al personalului contractual al Agenţiei se aprobă, în condiţiile legii, prin ordin al şefului Cancelariei Primului-Ministru.

Art. 10. - (1) Personalul Agenţiei este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind personalul contractual din sectorul bugetar.

(2) Personalul Agenţiei beneficiază de spor de confidenţialitate în cuantum de 15%, aplicat la salariul de bază brut lunar, în condiţiile legii.

Art. 11. - (1) Pe lângă Agenţie se constituie Comisia de acordare a scutirilor pentru uz terapeutic, Comisia de audiere a sportivilor şi a personalului asistent al sportivilor care au încălcat reglementările anti-doping, Comisia de apel şi Comitetul pentru stabilirea sancţiunilor.

(2)   Membrii comisiilor şi comitetului prevăzute la alin. (1) sunt numiţi prin ordin al preşedintelui Agenţiei.

(3)   Condiţiile pentru numirea membrilor comisiilor şi comitetului prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin regulamentul intern al Agenţiei.

(4)   Regulamentele de organizare şi funcţionare ale comisiilor şi comitetului prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei.

(5)   Membrii comisiilor şi comitetului prevăzute la alin. (1), care participă la şedinţe, beneficiază de indemnizaţie de şedinţă de 20% din indemnizaţia lunară a preşedintelui. Totalul sumelor cuvenite unui membru al comisiilor, respectiv al comitetului, ca urmare a participării la şedinţe, nu poate depăşi într-o lună 20% din indemnizaţia lunară a preşedintelui.

Art. 12. - Conducerea Agenţiei şi personalul implicat în desfăşurarea controlului doping au acces în toate bazele sportive şi la toate manifestările sportive, în condiţiile legii.

Art. 13. - In scopul efectuării controalelor doping şi susţinerii de acţiuni educative, Agenţia utilizează un parc propriu de mijloace de transport, format din 8 autoturisme şi 2 autoutilitare pentru organizarea de staţii de control doping mobile.

Art. 14. - Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2006.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1522/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1522 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, my name is Elisa Keily I am so overwhelmed with joy all thanks to Dr Raypower spell. my husband left me for another woman few years back and I was very devastated cause I never did anything wrong to him, I was left with my two kid and a job that pays little.i was almost giving up until I saw a testimony online about Dr Raypower and I decided to contact him.i explained my problem to him and he assured me I'll see a positive result after 24hurs, surprisingly my husband came back the day after the spell begging me to forgive him and promised to never leave. My husband has been back for 6 months now and we've never had any issues, am glad I didn't doubt Dr Raypower cause he sure can solve any problems with fast relief you can also contact him for help now Email: Urgentspellcast@gmail.com or Urgentspellcast@yahoo.com Website: https://urgentspellcast.wordpress.com/  WhatsApp: +14243308109
ANONIM a comentat OUG 96 2021
     I want to use this opportunity to thank Dr Ilekhojie who help me to win a large sum. I have been playing the lottery for the past 5 years now and i have never won. Ever since then i have not been able to win and i was so upset and i needed help to win the lottery. so i decided to go online and search for help, there i saw so many good testimony about this man called Great Dr Ilekhojie of how he have cast lucky spell lotto for people to win the lottery. I contacted him also and tell him i want to win a lottery, he cast a spell for me which i use and i play and won a large amount in dollars. I am so grateful to this man. Just in-case you also need him to help you win, you can contact him through his email: gethelp05@gmail.com and send him a direct message on +2348147400259
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    Hello everyone, I want to let the whole world know how Dr. Wale has restored my broken relationship with Wayne. We have been together for 3 years and he told me that he doesn’t love me like he used to. Things have not been good for about 4 months and he ended this about 2 weeks ago. I was miserable and just didn't want to go on anymore. I did text him right after this but he didn’t even respond to me. One day I was searching for a way to get him back on the Internet when I saw a post of a lady testifying of how a love spell caster called Dr. Wale helped her to get back her ex, I was so desperate to get mine back so I messaged him and explained my situation to him and he instructed me to do somethings which I did and 24 hours later my boyfriend Wayne came back kneeling and begging for my forgiveness and I forgive him and our relationship was back to normal again, if your Ex broke up with you or you have any problem then you problem has come to an end because Dr. Wale can solve all marriage and relationship problems. If you need his urgent help WhatsApp/Text him: +1(978) 406-9575 or Email: everlastingspellcast@gmail.com or view his website: https://everlastingspellcaster.website2.me/contact
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    GET YOUR EX LOVER BACK.VIA: dromokpo@gmail.com This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 158 2004
     Ai nevoie de împrumut ?? Oferim împrumuturi cu 3%, oferim împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumut de afaceri, împrumut privat, împrumuturi auto, împrumuturi hoteliere, împrumut studențesc, împrumut personal Împrumuturi de refinanțare a locuințelor, pentru mai multe detalii Email: (tinvestor53@gmail.com) WhatsApp “: + 16892107004
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu