E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 535 din  1 octombrie 2001

privind aprobarea Regulamentului pentru verificarea lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, realizate de persoane fizice si juridice autorizate

ACT EMIS DE:                MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE


SmartCity3

              OFICIUL NATIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 789 din 12 decembrie 2001

    Ministrul administratiei publice,
    avand in vedere Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 70/2001 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996,
    in temeiul art. 9 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 8/2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Administratiei Publice, cu modificarile ulterioare,
    emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul pentru verificarea lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, realizate de persoane fizice si juridice autorizate, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Pe data intrarii in vigoare a prezentului ordin isi inceteaza aplicabilitatea dispozitiile Ordinului presedintelui Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie nr. 691/1999, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 641 din 29 decembrie 1999.
    Art. 3
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la data publicarii.

                       Ministrul administratiei publice,
                               Octav Cozmanca

    ANEXA 1

                                  REGULAMENT
pentru verificarea lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, realizate de persoane fizice si juridice autorizate

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Verificarea lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei reprezinta o componenta a sistemului calitatii in conditiile indeplinirii cerintelor tehnice prevazute in normativele si in regulamentele elaborate sau avizate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie (ONCGC) si se efectueaza de persoane fizice sau juridice autorizate.
    (2) Prezentul regulament stabileste obiectivele, continutul si modul de exercitare a verificarii lucrarilor in conformitate cu prevederile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
    Art. 2
    Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate, care desfasoara lucrari de specialitate in domeniu pe teritoriul Romaniei.
    Art. 3
    (1) Prezentul regulament se refera la verificarea calitatii lucrarilor care urmeaza sa fie receptionate de ONCGC si de oficiile judetene de cadastru, geodezie si cartografie (OJCGC), respectiv al municipiului Bucuresti (OCGCMB), in vederea integrarii datelor rezultate din acestea in bazele de date cadastrale (BDC) si in Fondul national de geodezie si cartografie (FNGC).
    (2) Sunt supuse verificarii urmatoarele categorii de lucrari:
    a) realizarea, completarea sau modernizarea retelelor geodezice de referinta, planimetrice si altimetrice;
    b) realizarea sau actualizarea planurilor si a hartilor analogice si/sau digitale;
    c) realizarea produselor ortofotogrammetrice;
    d) efectuarea de aerofotografieri ce au ca scop realizarea planurilor si a hartilor;
    e) inregistrari satelitare, analogice si/sau digitale;
    f) introducerea si intretinerea cadastrului general, inclusiv comasarile, parcelarile, detasarile si rectificarile de hotar;
    g) realizarea planurilor de amplasament si de delimitare a bunurilor imobile pentru care se solicita avizul de executie (suprafata de peste 1 ha in intravilan si de peste 10 ha in extravilan);
    h) realizarea sau actualizarea planurilor topografice necesare in vederea proiectarii si executiei obiectivelor de investitii, pentru suprafetele mai mari de 1 ha in intravilan si 10 ha in extravilan;
    i) datele si documentele prevazute in avizele de executie, rezultate in cadrul realizarii lucrarilor cadastrelor de specialitate si in metodologiile de realizare a acestora;
    j) lucrarile topografice rezultate din aplicarea pe teren a proiectelor de organizare a teritoriului agricol, scoaterea terenurilor din circuitul agricol, exproprierea pentru o cauza de utilitate publica.
    (3) Verificarea la fazele de teren si de birou a lucrarilor topografice necesare realizarii planurilor de amplasament si delimitarea bunurilor imobile sau proiectarii si executiei obiectivelor de investitii pentru suprafetele mai mici de 1 ha in intravilan si 5 ha in extravilan se face, fara intocmirea dosarului de verificare, de catre persoanele imputernicite de directorul general al OJCGC.
    Art. 4
    (1) Activitatea de verificare poate fi asigurata numai de persoane fizice autorizate de ONCGC pentru categoria D, conform prevederilor cap. II al Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei publice nr. 538/2001, care isi pot desfasura activitatea in una dintre urmatoarele forme:
    a) angajati ai persoanelor juridice autorizate care au ca obiect principal de activitate realizarea lucrarilor din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei;
    b) persoane fizice autorizate de ONCGC, care desfasoara activitati, conform prevederilor Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, cu modificarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 201/1990, cu modificarile ulterioare, pentru aprobarea normelor de aplicare a acestui decret-lege;
    c) angajat al beneficiarului sau al investitorului, cu contract de munca sau cu conventie civila.
    (2) Pentru a putea face lucrari de verificare persoanele fizice autorizate mentionate la alineatul precedent trebuie sa nu faca parte din personalul angajat al executantului si sa nu fi participat sub nici o forma la realizarea efectiva a lucrarii verificate.
    (3) Executantii lucrarilor de specialitate prevazute la art. 3 vor incheia contracte distincte pentru verificare cu persoanele fizice sau juridice din categoriile mentionate la alin. (1). Sumele cuvenite pentru realizarea operatiunilor de verificare pe teren si in birou, precum si pentru intocmirea dosarului de verificare se stabilesc prin negociere directa intre verificator si executant, in functie de tipul si de complexitatea lucrarilor, in conditiile prevazute de lege.

    CAP. 2
    Verificarea lucrarilor de specialitate

    Art. 5
    (1) Verificarea lucrarilor de specialitate se face pentru a se asigura indeplinirea cerintelor tehnice stabilite prin normele, regulamentele, instructiunile si metodologiile avizate si aprobate de ONCGC.
    (2) In dosarul lucrarii cel care a eliberat avizul de executie va preciza cerintele de calitate, conditiile si preciziile impuse pentru categoriile de lucrari respective.
    (3) Executantul este raspunzator pentru supunerea spre verificare a lucrarii in intregime, potrivit legii.
    Art. 6
    (1) Persoana autorizata are obligatia ca in cadrul verificarilor pe care le efectueaza sa urmareasca:
    1. modul de intocmire, continutul si specificatiile proiectului tehnic;
    2. modul in care s-au respectat prevederile specificate in avizul de executie;
    3. incadrarea in specificatiile tehnice, in normele, metodologiile, reglementarile, instructiunile si standardele elaborate sau avizate de ONCGC;
    4. modul in care s-au utilizat, s-au recuperat si s-au integrat datele si documentele existente anterior executiei lucrarilor;
    5. modul de amplasare, materializare, marcare, conservare si semnalizare a punctelor noi, cu verificarea prin sondaj a cel putin 10% din numarul acestora;
    6. modul de intocmire si actualizare a descrierilor topografice si a schitelor de reperaj ale punctelor vechi sau, dupa caz, modul de reconstituire a pozitiei, pentru un minim de 50% din numarul acestora;
    7. modalitatile de efectuare a operatiunilor de teren si de birou si de realizare a datelor si documentelor grafice si textuale, precum si corectitudinea, completitudinea, exactitatea si acuratetea acestora;
    8. modul de intocmire a pieselor componente ale dosarului lucrarii;
    9. modul de indeplinire a prevederilor contractuale la terminarea lucrarilor sau a etapelor de lucrari, potrivit conditiilor tehnice prevazute in norme, regulamente, instructiuni, precum si in caietele de sarcini.
    (2) Responsabilitatea privind conceptia, metodele si solutiile adoptate de executant si acceptate de beneficiar revine executantului.
    (3) Persoana autorizata sa verifice lucrari de specialitate solicita, daca este cazul, remedierea si completarea lucrarii si numai dupa realizarea acestora executantul o va supune unei noi verificari.
    Art. 7
    Persoana autorizata sa verifice lucrari de specialitate va intocmi si va tine la zi un registru de evidenta a lucrarilor verificate, conform anexei nr. 6 la Regulamentul privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei.
    Art. 8
    (1) Pe baza activitatilor prevazute la art. 6 persoana autorizata sa verifice lucrari de specialitate elaboreaza dosarul de verificare, care va cuprinde:
    - analiza generala a lucrarii;
    - lucrari verificate pe teren;
    - lucrari verificate in birou;
    - concluzii si, daca este cazul, masuri si termene de remediere a erorilor, greselilor sau lipsurilor;
    - documente grafice si textuale care sa certifice modul in care s-a efectuat verificarea si sa justifice calitatea lucrarilor verificate.
    (2) Dosarul de verificare va fi intocmit in conformitate cu criteriile prevazute, pe categorii de lucrari, in anexele nr. 1, 2 si 3.
    Art. 9
    Persoana autorizata sa verifice lucrari de specialitate are urmatoarele obligatii:
    - sa intocmeasca dosarul de verificare, cu respectarea reglementarilor si prevederilor legale;
    - sa prezinte executantului dosarul de verificare cu minimum 10 zile inainte de data stabilita de ONCGC sau, dupa caz, de OJCGC pentru receptionarea lucrarii;
    - sa nu extraga, sa nu transmita sau sa faciliteze accesul la datele si la documentele componente ale lucrarii si ale dosarului de verificare, pentru a fi folosite in alte scopuri;
    - sa intocmeasca si sa tina la zi un registru de evidenta a lucrarilor verificate.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 10
    (1) Dosarul de verificare va fi respins la receptia lucrarii daca nu corespunde prevederilor prezentului regulament.
    (2) Persoana autorizata sa verifice lucrari de specialitate poate fi sanctionata conform prevederilor Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei.

    ANEXA 1
    la regulament

                              DOSAR
    de verificare pentru receptia retelelor geodezice

    1. Definitii:
    Reteaua geodezica (RG) reprezinta totalitatea punctelor determinate intr-un sistem unitar de referinta, cuprinzand reteaua de triangulatie-trilateratie (RTT), pentru pozitionarea in plan, si reteaua de nivelment si gravimetrie (RNG), pentru pozitionare altimetrica.
    Ea poate fi RG de stat (RTTS, respectiv RNGS) si locala (RTTL, respectiv RNGL), in functie de suprafata acoperita si implicand modul de definire a sistemelor de referinta.
    Reteaua tridimensionala este o RG ale carei puncte au cele 3 coordonate (x, y, z) determinate in sisteme de referinta unitare, asigurand pozitionarea simultana in plan si altitudine.
    2. Operatiuni de verificare
    2.1. Analiza generala a lucrarii
    a) Obiectivele analizei generale:
    - respectarea prevederilor avizului si a modului de indeplinire a acestora;
    - respectarea modului de indeplinire a clauzelor contractuale la terminarea lucrarilor sau a etapelor si fazelor de lucrari potrivit conditiilor tehnice prevazute in norme si in caietele de sarcini;
    - constatarea modului de folosire a lucrarilor executate anterior in zona;
    - verificarea respectarii normelor, instructiunilor si metodologiilor elaborate sau avizate de ONCGC;
    - nivelul de prezentare a documentatiei;
    - structura RG, definirea sistemului de referinta, densitatea punctelor din RG, sistemul de marcare si semnalizare a punctelor, masuratorile efectuate si preciziile acestora, prelucrarea datelor, preciziile si rezultatele obtinute;
    - inventarul de coordonate ale punctelor RG, diferentiate dupa sistemele de referinta;
    - schita RTT si a RNG, sub aspectul determinarii punctelor, repartizarii acestora pe suprafata si al incadrarii in RG de stat.
    b) Analiza datelor cuprinse in imprimatele de calcul si compensarea RTT si RNG se refera la:
    - sistemul de referinta folosit, incadrarea in RG de stat, sistemul de proiectie cartografica;
    - masuratorile efectuate: directii azimutale, unghiuri zenitale, lungimi de laturi, diferente de nivel, metodele de masurare, ponderile si preciziile datelor masurate;
    - metodele de calcul si compensare, rezultatele obtinute, erorile medii patratice ale unitatii de pondere, erorile coordonatelor.
    c) Analiza descrierilor topografice ale PG din RTT si RNG, privind existenta si furnizarea in totalitate a datelor prevazute, inclusiv validarea existentei reale in teren a punctelor.
    2.2. Verificarea lucrarilor de teren:
    - verificarea prin sondaj a unui procent de cel putin 10% din totalul punctelor retelei geodezice, privind modul de amplasare, marcare, semnalizare si conservare a acestora;
    - verificarea corectitudinii descrierilor topografice si a schitelor de reperaj;
    - executarea unor masuratori suplimentare, fata de cele realizate de executant, in scopul verificarii.
    2.3. Verificarea lucrarilor, faza de birou:
    - verificarea modului de calcul si compensare a retelei geodezice de catre executant;
    - calcule suplimentare in scopul verificarii modului de compensare a retelei geodezice de catre executant, al incadrarii optime in reteaua geodezica de stat;
    - verificarea corectitudinii operatiunilor de masurare, aprecierea preciziei masuratorilor, controlul preciziei de calcul al coordonatelor;
    - verificarea respectarii proiectului de executie.
    3. Cuprinsul dosarului de verificare
    Dosarul de verificare a retelelor geodezice cuprinde:
    - memoriu tehnic (cu referire la pct. 2.1, 2.2 si 2.3);
    - schita dispunerii punctelor geodezice (1:5.000 - 1:25.000), cu specificarea observatiilor azimutale, zenitale sau a masuratorilor de nivelment efectuate in scopul verificarii;
    - inventar de coordonate comparativ, pentru punctele vechi ale retelei de sprijin, ale caror coordonate au fost recalculate, cu specificarea diferentelor obtinute, dovada achizitionarii coordonatelor punctelor geodezice vechi de la ONCGC, respectiv OJCGC, descrierea semnelor si semnalelor punctelor geodezice vechi utilizate la realizarea lucrarii;
    - carnet de teren continand masuratorile efectuate in scopul verificarii;
    - calcule de verificare si estimarea preciziilor de calcul.

    ANEXA 2
    la regulament

                                  CONTINUTUL
dosarului de verificare pentru lucrarile de introducere si intretinere a cadastrului general

    Verificatorul va urmari in cadrul lucrarilor de verificare conditiile tehnice si calitative de realizare a operatiunilor tehnice de introducere sau de intretinere a lucrarilor cadastrului general, potrivit cerintelor impuse de: avizul de executie a lucrarii, caietul de sarcini, norme tehnice, instructiuni si standarde elaborate si avizate de ONCGC. De asemenea, se va urmari si integrarea datelor din lucrarile de profil existente, receptionate de OJCGC.
    Dosarul de verificare va fi organizat astfel:

    1. Analiza si verificarea elementelor retelei geodezice de indesire si de ridicare si a intocmirii documentatiei tehnice privitoare la aceasta
    Prezentarea concluziilor privind:
    - proiectarea retelei;
    - configuratia retelei si repartitia punctelor acesteia;
    - asigurarea densitatii punctelor;
    - metodele de executie a masuratorilor si de compensare a retelei;
    - verificarea prin sondaj a preciziei determinarii punctelor din reteaua de sprijin si de ridicare la cel putin 10% din numarul punctelor;
    - respectarea normelor si instructiunilor privind materializarea punctelor retelei.
    2. Analiza si verificarea documentatiei tehnice continute de Dosarul de delimitare a unitatii administrativ-teritoriale
    Prezentarea concluziilor privind:
    - modul de materializare a punctelor de hotar si intocmirea descrierilor topografice si a schitelor de reperaj pentru 20% din numarul acestora;
    - precizia determinarii coordonatelor punctelor de hotar;
    - corectitudinea calculului suprafetei determinate de punctele de hotar;
    - corectitudinea intocmirii schitei generale a hotarelor unitatilor administrativ-teritoriale;
    - verificarea determinarii coordonatelor punctelor de hotar in zonele de litigii.
    3. Analiza si verificarea documentatiei tehnice continute de Dosarul de delimitare pentru fiecare intravilan
    Prezentarea concluziilor privind:
    - respectarea planului urbanistic general aprobat potrivit legii;
    - modul de materializare a punctelor de limita a intravilanului pentru 20% din numarul acestora;
    - precizia determinarii punctelor materializate pe limita intravilanului;
    - corectitudinea calculului suprafetei intravilanului;
    - corectitudinea intocmirii schitei generale a limitelor intravilanului.
    4. Analiza si verificarea respectarii cerintelor din caietul de sarcini si avizul de executie a lucrarii privind elaborarea proiectului tehnic de executie; analiza calitatii documentatiilor topografice si cadastrale integrate in proiectul tehnic de executie
    Prezentarea concluziilor privind analiza concordantei cerintelor proiectului tehnic de ansamblu cu solutiile tehnice alese pentru realizarea lucrarii prin proiectul tehnic de executie.
    5. Verificarea, prin operatiuni de teren si de birou, a corectei intocmiri a documentelor tehnice ale cadastrului:
    a) La faza de teren se vor executa masuratori suplimentare de verificare a dimensiunilor limitelor de proprietate, precum si a unor traverse de control (drumuiri cu radieri) in scopul verificarii modului de determinare a coordonatelor punctelor de contur ale corpurilor de proprietate pentru 10% din numarul total al acestora.
    Verificarea destinatiilor si categoriilor de folosinta ale terenurilor, verificarea destinatiei constructiilor pentru 10% din bunurile imobile situate pe teritoriul unei unitati administrativ-teritoriale
    Verificarea modului de delimitare a terenurilor situate in domeniul public de interes national sau local
    Verificarea modului de determinare a coordonatelor colturilor constructiilor permanente
    b) Verificarea in faza de birou se va face pentru cel putin 10% din continutul documentelor si va contine concluzii privind:
    - continutul planului cadastral privind concordanta reprezentarii cu situatia din teren; respectarea continutului atlaselor de semne conventionale;
    - precizia determinarii punctelor ce definesc limitele de proprietate si a altor puncte de detaliu;
    - corecta incadrare a destinatiei terenurilor;
    - identificarea constructiilor;
    - identificarea proprietarilor/posesorilor, in proportie de 100%;
    - verificarea titlurilor de proprietate, in proportie de 100%;
    - numerotarea cadastrala;
    - calculul suprafetelor.
    6. Concluzii generale asupra lucrarii, modul de indeplinire a prevederilor contractuale si, daca este cazul, masuri si termene de remediere a erorilor, greselilor si lipsurilor.
    7. Cuprinsul dosarului de verificare:
    7.1. memoriu tehnic (cu referire la pct. 1 - 6);
    7.2. schema de ansamblu la scara 1:5.000 - 1:10.000 a teritoriului unitatii administrativ-teritoriale, cu indicarea zonelor supuse verificarii;
    7.3. inventare de coordonate comparative, inclusiv pe suport magnetic, in puncte geodezice vechi (coordonate vechi puse la dispozitie de ONCGC/OJCGC, coordonate noi), diferente delta x, delta y;
    7.4. inventar de coordonate ale punctelor geodezice disparute;
    7.5. inventar de coordonate, inclusiv pe suport magnetic, ale punctelor geodezice noi, punctelor materializate pe hotarul unitatii administrativ-teritoriale si limita intravilanului;
    7.6. inventar de coordonate comparative ale punctelor situate pe hotarul unitatii administrativ-teritoriale, determinate de alti executanti in teritoriile invecinate;
    7.7. inventar de coordonate si calculul suprafetelor parcelelor supuse verificarii, tabele comparative cu suprafetele determinate de executant;
    7.8. estimarea preciziilor de determinare a coordonatelor punctelor geodezice, punctelor de hotar, punctelor situate pe limita intravilanului, punctelor situate pe limita corpurilor de proprietate.

    NOTA:
    Dosarul va contine documentatia (lucrari de teren si de birou) care sa certifice modul in care s-a efectuat verificarea si sa justifice calitatea lucrarilor verificate.

    ANEXA 3
    la regulament

                                  DOSAR
de verificare pentru lucrarile de fotogrammetrie si teledetectie

    Dosarul de verificare va fi organizat astfel:

    1. Analiza generala a lucrarii va contine urmatoarele:
    - raport privind respectarea tehnologiei propuse in caietul de sarcini (metoda de lucru, echipamente, programe utilizate etc.);
    - raport privind aspectele cantitative si calitative ale produsului (zona de lucru acoperita, calitatea produsului etc.).
    2. Verificarea lucrarilor la teren va contine urmatoarele materiale:
    - raport privind verificarea a 5% din suprafata de lucru a informatiei cartografice in cazul lucrarilor de fotogrammetrie (corespondenta elementelor cartografice cu terenul);
    - raport privind verificarea reperelor fotogrammetrice utilizate (caiet de observatii, calcule, descrieri topografice);
    - raport scris, corespondenta cu terenul a elementelor clasificate in proportie de 0,5% din suprafata de lucru - cazul lucrarilor de teledetectie.
    3. Verificarea lucrarilor in faza de birou se va finaliza cu urmatoarele materiale:
    - raport privind elementele cantitative si calitative ale fotogramelor aeriene si imaginilor satelitare (respectarea proiectului de zbor, acoperirea longitudinala si laterala a fotogramei, contrast, mozaic, acoperiri cu nori);
    - raport privind procesul de aerotriangulatie (metoda de realizare, precizii, densitatea reperelor);
    - raport privind modul de realizare a corectiei geometrice pentru imagini de teledetectie (precizii, proiectia cartografica utilizata, metoda de resantionare);
      raport privind calitatea produsului final.
    Se va urmari corespondenta dintre cerintele caietului de sarcini cu produsul obtinut (straturile informationale, toponimia etc.).SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 535/2001

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 535 din 2001
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu