E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 691 din 10 noiembrie 1999

privind aprobarea Regulamentului pentru verificarea lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, realizate de persoanele fizice si juridice autorizate

ACT EMIS DE: OFICIUL NATIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 641 din 29 decembrie 1999


SmartCity3


    Presedintele Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie,
    in temeiul art. 5 lit. a) si c) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si al art. 2 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.038/1996 privind organizarea si functionarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, cu modificarile ulterioare,
    emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul pentru verificarea lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, realizate de persoanele fizice si juridice autorizate, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la data publicarii lui.

                               Presedintele
                      Oficiului National de Cadastru,
                         Geodezie si Cartografie,
                              Gabriel Popescu

    ANEXA 1

                              REGULAMENT
pentru verificarea lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, realizate de persoanele fizice si juridice autorizate

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Verificarea lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei reprezinta o componenta a sistemului calitatii in conditiile indeplinirii cerintelor tehnice prevazute in normativele si in regulamentele elaborate sau avizate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie (O.N.C.G.C.) si se efectueaza de catre persoane fizice sau juridice autorizate.
    (2) Prezentul regulament stabileste obiectivele, continutul si modul de exercitare a verificarii lucrarilor in conformitate cu prevederile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si completeaza prevederile Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei, aprobat prin Ordinul presedintelui O.N.C.G.C. nr. 451 din 15 ianuarie 1999, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 50 din 3 februarie 1999, ale Regulamentului privind avizarea lucrarilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie, aprobat prin Ordinul presedintelui O.N.C.G.C. nr. 347 din 30 septembrie 1998, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 412 din 29 octombrie 1998, si ale Regulamentului privind receptia lucrarilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie, aprobat prin Ordinul presedintelui O.N.C.G.C. nr. 450 din 15 ianuarie 1999, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 50 din 3 februarie 1999, si ale Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul presedintelui O.N.C.G.C. nr. 452 din 2 februarie 1999, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 25 februarie 1999. Regulamentele si normele tehnice au fost publicate in suplimentele nr. 1/1999 si nr. 2/1999 ale Revistei de Cadastru, Geodezie si Cartografie a Uniunii Geodezilor din Romania.
    Art. 2
    Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate care desfasoara activitati in domeniu pe teritoriul Romaniei.
    Art. 3
    (1) Prezentul regulament se refera la verificarea calitatii lucrarilor care urmeaza a fi receptionate de O.N.C.G.C. si de oficiile de cadastru, geodezie si cartografie judetene, respectiv al municipiului Bucuresti (O.J.C.G.C.), in vederea integrarii datelor rezultate din acestea in bazele de date cadastrale (B.D.C.) si in Fondul national de geodezie si cartografie (F.N.G.C.).
    (2) Sunt supuse verificarii urmatoarele categorii de lucrari:
    a) realizarea, completarea sau modernizarea retelelor geodezice de referinta, planimetrice sau altimetrice;
    b) realizarea sau actualizarea planurilor si a hartilor analogice si/sau digitale;
    c) realizarea produselor ortofotogrammetrice;
    d) efectuarea de aerofotografieri ce au ca scop realizarea planurilor si a hartilor;
    e) achizitia de imagini prin satelit, analogice si/sau digitale;
    f) introducerea si intretinerea cadastrului general, inclusiv comasarile, parcelarile, detasarile si rectificarile de hotar;
    g) realizarea planurilor de amplasament si de delimitare a bunurilor imobile pentru care se solicita avizul de executie (suprafata de peste 1 ha in intravilan si de peste 10 ha in extravilan);
    h) realizarea sau actualizarea planurilor topografice necesare in vederea proiectarii si executiei obiectivelor de investitii, pentru suprafetele mai mari de 1 ha in intravilan si 10 ha in extravilan;
    i) datele si documentele prevazute in avizele de executie, rezultate in cadrul realizarii lucrarilor cadastrelor de specialitate, care se incadreaza in categoriile de lucrari prevazute la lit. a) - h).
    Art. 4
    (1) Activitatea de verificare poate fi asigurata numai de catre persoane fizice autorizate de O.N.C.G.C. pentru categoria D, conform prevederilor cap. II al Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei, care isi pot desfasura activitatea in una dintre urmatoarele forme:
    a) angajati ai persoanelor juridice autorizate care au ca obiect principal de activitate realizarea lucrarilor din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei;
    b) persoane fizice autorizate de O.N.C.G.C., care desfasoara activitati, conform prevederilor Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative si ale Hotararii Guvernului nr. 201/1990 pentru aprobarea normelor de aplicare a Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati pe baza liberei initiative;
    c) angajat al beneficiarului sau al investitorului, cu contract de munca sau cu conventie civila.
    (2) Pentru a putea fi angajate ca verificatori persoanele fizice mentionate la alineatul precedent trebuie sa nu faca parte din personalul angajat al executantului si sa nu fi participat, sub nici o forma, la realizarea efectiva a lucrarii verificate.
    (3) Executantii lucrarilor de specialitate prevazute la art. 3 vor incheia contracte distincte pentru verificare cu persoanele fizice sau juridice din categoriile mentionate la alin. (1). Sumele cuvenite pentru realizarea operatiunilor de verificare pe teren si in birou, precum si pentru intocmirea dosarului de verificare se stabilesc, prin negociere directa, intre verificator si executant, in functie de tipul si de complexitatea lucrarilor, in conditiile prevazute de lege.

    CAP. 2
    Verificarea lucrarilor de specialitate

    Art. 5
    (1) Verificarea lucrarilor de specialitate se face pentru a se asigura indeplinirea cerintelor tehnice stabilite prin normele, regulamentele si instructiunile elaborate sau avizate de O.N.C.G.C., diferentiat in functie de categoria de lucrari si de importanta acestora, conform avizului de executie obtinut.
    (2) In dosarul lucrarii cel care a eliberat avizul de executie va preciza cerintele de calitate, conditiile si preciziile impuse pentru categoriile de lucrari respective.
    (3) Executantul este raspunzator pentru supunerea spre verificare a lucrarii in intregime, potrivit legii.
    Art. 6
    (1) Verificatorul are obligatia ca, in cadrul verificarilor pe care le efectueaza, sa urmareasca:
    1. modul de intocmire, continutul si specificatiile proiectului tehnic;
    2. modul in care s-au respectat prevederile specificate in avizul de executie;
    3. incadrarea in specificatiile tehnice, in normele, metodologiile, reglementarile, instructiunile si in standardele elaborate sau avizate de O.N.C.G.C.;
    4. modul in care s-au utilizat, s-au recuperat si s-au integrat datele si documentele existente anterior executiei lucrarilor;
    5. modul de amplasare, materializare, marcare, conservare si semnalizare a punctelor noi, cu verificarea prin sondaj a cel putin 10% din numarul acestora;
    6. modalitatile de efectuare a operatiunilor de teren si de birou si de realizare a datelor si documentelor grafice si textuale, precum si corectitudinea, completitudinea, exactitatea si acuratetea acestora;
    7. modul de intocmire a pieselor componente ale dosarului lucrarii;
    8. modul de indeplinire a prevederilor contractuale la terminarea lucrarilor sau a etapelor de lucrari, potrivit conditiilor tehnice prevazute in norme, regulamente, instructiuni, precum si in caietele de sarcini.
    (2) Responsabilitatea privind conceptia, metodele si solutiile adoptate de executant si acceptate de beneficiar revine executantului.
    (3) Verificatorul solicita, daca este cazul, remedierea si completarea lucrarii si numai dupa realizarea acestora executantul o va supune unei noi verificari.
    Art. 7
    Verificatorul autorizat va intocmi si va tine la zi un registru de evidenta a lucrarilor verificate, conform anexei nr. 6 la Regulamentul privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei.
    Art. 8
    Pe baza activitatilor prevazute la art. 6 verificatorul autorizat elaboreaza dosarul de verificare, care va cuprinde:
    - analiza generala a lucrarii;
    - lucrari verificate pe teren;
    - lucrari verificate in birou;
    - concluzii si, daca este cazul, masuri si termene de remediere a erorilor, greselilor sau lipsurilor;
    - documente grafice si textuale care sa certifice modul in care s-a efectuat verificarea si sa justifice calitatea lucrarilor verificate.
    Art. 9
    Verificatorul autorizat are urmatoarele obligatii:
    - sa intocmeasca dosarul de verificare, cu respectarea reglementarilor si prevederilor legale;
    - sa prezinte executantului dosarul de verificare cu minimum 10 zile inainte de data stabilita de O.N.C.G.C. sau, dupa caz, de O.J.C.G.C. pentru receptionarea lucrarii;
    - sa nu extraga, sa nu transmita sau sa faciliteze accesul la datele si la documentele componente ale lucrarii si ale dosarului de verificare, pentru a fi folosite in alte scopuri;
    - sa intocmeasca si sa tina la zi un registru de evidenta a lucrarilor verificate.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 10
    (1) Dosarul de verificare va fi respins la receptia lucrarii, daca nu corespunde prevederilor prezentului regulament.
    (2) Verificatorul autorizat poate fi sanctionat conform prevederilor cap. V din Regulamentul privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei, cu urmatoarele precizari:
    a) suspendarea sau anularea autorizarii se va face numai prin decizia comisiei de autorizare din cadrul O.N.C.G.C.;
    b) decizia de suspendare sau de anulare va avea la baza:
    - raportul de constatare intocmit de Directia generala autorizare, avizare si control (D.G.A.A.C.);
    - referatele a 3 verificatori autorizati, desemnati astfel:
      - un verificator numit de O.N.C.G.C.;
      - un verificator numit de o asociatie profesionala recunoscuta de O.N.C.G.C.;
      - un verificator ales de catre cel propus pentru sanctionare.
    Art. 11
    (1) In cazul in care abaterile pentru care s-a suspendat ori s-a anulat certificatul de autorizare constituie si contraventii sau infractiuni, in afara sanctiunilor mentionate se vor aplica si sanctiunile prevazute de lege.
    (2) Persoanele carora li s au anulat certificatele de autorizare, ca urmare a abaterilor specificate in art. 39 lit. a) si/sau b) din Regulamentul de autorizare a persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei, se pot prezenta la comisia de autorizare pentru obtinerea unui nou certificat de autorizare in conditiile art. 40 din regulamentul mentionat, fara a mai putea solicita autorizare pentru categoria de lucrari D.
    (3) Contestatiile la decizia de suspendare sau de anulare se vor rezolva conform prevederilor art. 42 pct. 3 si 4 din Regulamentul de autorizare a persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 691/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 691 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 1 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
ANONIM a comentat Hotărârea 559 1990
    Din păcate această hotărâre prevede incadrarea în grupe indiferent de activitatea desfășurată a celor care lucrează în industria chimică( directori, contabili, economiști) fără deosebire adică un operator chimist este încadrat în grupă la fel ca și directorul. Ținînd cont de anul ”hotărârii” în care revoluția încă se mișca prin intreprinderi este de înțeles..oarecum.
ANONIM a comentat Decizia 589 2006
    La Pucioasa DB nu a fost nici-o revolutie,si totusi orasul este plin de revolutionari,????
ANONIM a comentat Legea 406 2001
     Aceasta lege , este depasita ...nu mai santem in anii '90 cand un candidat la presedentie nu avea unde locui..in zilele noastre , alesii au chiar cate 6 case (unele aducandu-le venituri subtantiale din chirii ) asa ca se impune ca "alesii " nostri sa revada si sa aduca ceva modificari legii , un singur articol ar fi suficient..sa se faca mentiunea ca prevederile nu se aplica celor care detin deja mai mult de 2 spatii..este imoral ca unuia care are peste 2 imobile cu destinatie de locuit sa ii mai dam o vila sau palat si pe cele personale sa le inchirieze
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 691/1999
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu