E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 691 din 10 noiembrie 1999

privind aprobarea Regulamentului pentru verificarea lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, realizate de persoanele fizice si juridice autorizate

ACT EMIS DE: OFICIUL NATIONAL DE CADASTRU, GEODEZIE SI CARTOGRAFIE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 641 din 29 decembrie 1999


SmartCity3


    Presedintele Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie,
    in temeiul art. 5 lit. a) si c) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si al art. 2 alin. (6) din Hotararea Guvernului nr. 1.038/1996 privind organizarea si functionarea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, cu modificarile ulterioare,
    emite prezentul ordin.

    Art. 1
    Se aproba Regulamentul pentru verificarea lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, realizate de persoanele fizice si juridice autorizate, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
    Art. 2
    Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si va intra in vigoare la data publicarii lui.

                               Presedintele
                      Oficiului National de Cadastru,
                         Geodezie si Cartografie,
                              Gabriel Popescu

    ANEXA 1

                              REGULAMENT
pentru verificarea lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, realizate de persoanele fizice si juridice autorizate

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    Art. 1
    (1) Verificarea lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei reprezinta o componenta a sistemului calitatii in conditiile indeplinirii cerintelor tehnice prevazute in normativele si in regulamentele elaborate sau avizate de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie (O.N.C.G.C.) si se efectueaza de catre persoane fizice sau juridice autorizate.
    (2) Prezentul regulament stabileste obiectivele, continutul si modul de exercitare a verificarii lucrarilor in conformitate cu prevederile Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si completeaza prevederile Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei, aprobat prin Ordinul presedintelui O.N.C.G.C. nr. 451 din 15 ianuarie 1999, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 50 din 3 februarie 1999, ale Regulamentului privind avizarea lucrarilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie, aprobat prin Ordinul presedintelui O.N.C.G.C. nr. 347 din 30 septembrie 1998, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 412 din 29 octombrie 1998, si ale Regulamentului privind receptia lucrarilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie, aprobat prin Ordinul presedintelui O.N.C.G.C. nr. 450 din 15 ianuarie 1999, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 50 din 3 februarie 1999, si ale Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul presedintelui O.N.C.G.C. nr. 452 din 2 februarie 1999, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 25 februarie 1999. Regulamentele si normele tehnice au fost publicate in suplimentele nr. 1/1999 si nr. 2/1999 ale Revistei de Cadastru, Geodezie si Cartografie a Uniunii Geodezilor din Romania.
    Art. 2
    Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice si juridice din tara si din strainatate care desfasoara activitati in domeniu pe teritoriul Romaniei.
    Art. 3
    (1) Prezentul regulament se refera la verificarea calitatii lucrarilor care urmeaza a fi receptionate de O.N.C.G.C. si de oficiile de cadastru, geodezie si cartografie judetene, respectiv al municipiului Bucuresti (O.J.C.G.C.), in vederea integrarii datelor rezultate din acestea in bazele de date cadastrale (B.D.C.) si in Fondul national de geodezie si cartografie (F.N.G.C.).
    (2) Sunt supuse verificarii urmatoarele categorii de lucrari:
    a) realizarea, completarea sau modernizarea retelelor geodezice de referinta, planimetrice sau altimetrice;
    b) realizarea sau actualizarea planurilor si a hartilor analogice si/sau digitale;
    c) realizarea produselor ortofotogrammetrice;
    d) efectuarea de aerofotografieri ce au ca scop realizarea planurilor si a hartilor;
    e) achizitia de imagini prin satelit, analogice si/sau digitale;
    f) introducerea si intretinerea cadastrului general, inclusiv comasarile, parcelarile, detasarile si rectificarile de hotar;
    g) realizarea planurilor de amplasament si de delimitare a bunurilor imobile pentru care se solicita avizul de executie (suprafata de peste 1 ha in intravilan si de peste 10 ha in extravilan);
    h) realizarea sau actualizarea planurilor topografice necesare in vederea proiectarii si executiei obiectivelor de investitii, pentru suprafetele mai mari de 1 ha in intravilan si 10 ha in extravilan;
    i) datele si documentele prevazute in avizele de executie, rezultate in cadrul realizarii lucrarilor cadastrelor de specialitate, care se incadreaza in categoriile de lucrari prevazute la lit. a) - h).
    Art. 4
    (1) Activitatea de verificare poate fi asigurata numai de catre persoane fizice autorizate de O.N.C.G.C. pentru categoria D, conform prevederilor cap. II al Regulamentului privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei, care isi pot desfasura activitatea in una dintre urmatoarele forme:
    a) angajati ai persoanelor juridice autorizate care au ca obiect principal de activitate realizarea lucrarilor din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei;
    b) persoane fizice autorizate de O.N.C.G.C., care desfasoara activitati, conform prevederilor Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative si ale Hotararii Guvernului nr. 201/1990 pentru aprobarea normelor de aplicare a Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati pe baza liberei initiative;
    c) angajat al beneficiarului sau al investitorului, cu contract de munca sau cu conventie civila.
    (2) Pentru a putea fi angajate ca verificatori persoanele fizice mentionate la alineatul precedent trebuie sa nu faca parte din personalul angajat al executantului si sa nu fi participat, sub nici o forma, la realizarea efectiva a lucrarii verificate.
    (3) Executantii lucrarilor de specialitate prevazute la art. 3 vor incheia contracte distincte pentru verificare cu persoanele fizice sau juridice din categoriile mentionate la alin. (1). Sumele cuvenite pentru realizarea operatiunilor de verificare pe teren si in birou, precum si pentru intocmirea dosarului de verificare se stabilesc, prin negociere directa, intre verificator si executant, in functie de tipul si de complexitatea lucrarilor, in conditiile prevazute de lege.

    CAP. 2
    Verificarea lucrarilor de specialitate

    Art. 5
    (1) Verificarea lucrarilor de specialitate se face pentru a se asigura indeplinirea cerintelor tehnice stabilite prin normele, regulamentele si instructiunile elaborate sau avizate de O.N.C.G.C., diferentiat in functie de categoria de lucrari si de importanta acestora, conform avizului de executie obtinut.
    (2) In dosarul lucrarii cel care a eliberat avizul de executie va preciza cerintele de calitate, conditiile si preciziile impuse pentru categoriile de lucrari respective.
    (3) Executantul este raspunzator pentru supunerea spre verificare a lucrarii in intregime, potrivit legii.
    Art. 6
    (1) Verificatorul are obligatia ca, in cadrul verificarilor pe care le efectueaza, sa urmareasca:
    1. modul de intocmire, continutul si specificatiile proiectului tehnic;
    2. modul in care s-au respectat prevederile specificate in avizul de executie;
    3. incadrarea in specificatiile tehnice, in normele, metodologiile, reglementarile, instructiunile si in standardele elaborate sau avizate de O.N.C.G.C.;
    4. modul in care s-au utilizat, s-au recuperat si s-au integrat datele si documentele existente anterior executiei lucrarilor;
    5. modul de amplasare, materializare, marcare, conservare si semnalizare a punctelor noi, cu verificarea prin sondaj a cel putin 10% din numarul acestora;
    6. modalitatile de efectuare a operatiunilor de teren si de birou si de realizare a datelor si documentelor grafice si textuale, precum si corectitudinea, completitudinea, exactitatea si acuratetea acestora;
    7. modul de intocmire a pieselor componente ale dosarului lucrarii;
    8. modul de indeplinire a prevederilor contractuale la terminarea lucrarilor sau a etapelor de lucrari, potrivit conditiilor tehnice prevazute in norme, regulamente, instructiuni, precum si in caietele de sarcini.
    (2) Responsabilitatea privind conceptia, metodele si solutiile adoptate de executant si acceptate de beneficiar revine executantului.
    (3) Verificatorul solicita, daca este cazul, remedierea si completarea lucrarii si numai dupa realizarea acestora executantul o va supune unei noi verificari.
    Art. 7
    Verificatorul autorizat va intocmi si va tine la zi un registru de evidenta a lucrarilor verificate, conform anexei nr. 6 la Regulamentul privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei.
    Art. 8
    Pe baza activitatilor prevazute la art. 6 verificatorul autorizat elaboreaza dosarul de verificare, care va cuprinde:
    - analiza generala a lucrarii;
    - lucrari verificate pe teren;
    - lucrari verificate in birou;
    - concluzii si, daca este cazul, masuri si termene de remediere a erorilor, greselilor sau lipsurilor;
    - documente grafice si textuale care sa certifice modul in care s-a efectuat verificarea si sa justifice calitatea lucrarilor verificate.
    Art. 9
    Verificatorul autorizat are urmatoarele obligatii:
    - sa intocmeasca dosarul de verificare, cu respectarea reglementarilor si prevederilor legale;
    - sa prezinte executantului dosarul de verificare cu minimum 10 zile inainte de data stabilita de O.N.C.G.C. sau, dupa caz, de O.J.C.G.C. pentru receptionarea lucrarii;
    - sa nu extraga, sa nu transmita sau sa faciliteze accesul la datele si la documentele componente ale lucrarii si ale dosarului de verificare, pentru a fi folosite in alte scopuri;
    - sa intocmeasca si sa tina la zi un registru de evidenta a lucrarilor verificate.

    CAP. 3
    Dispozitii finale

    Art. 10
    (1) Dosarul de verificare va fi respins la receptia lucrarii, daca nu corespunde prevederilor prezentului regulament.
    (2) Verificatorul autorizat poate fi sanctionat conform prevederilor cap. V din Regulamentul privind autorizarea persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei, cu urmatoarele precizari:
    a) suspendarea sau anularea autorizarii se va face numai prin decizia comisiei de autorizare din cadrul O.N.C.G.C.;
    b) decizia de suspendare sau de anulare va avea la baza:
    - raportul de constatare intocmit de Directia generala autorizare, avizare si control (D.G.A.A.C.);
    - referatele a 3 verificatori autorizati, desemnati astfel:
      - un verificator numit de O.N.C.G.C.;
      - un verificator numit de o asociatie profesionala recunoscuta de O.N.C.G.C.;
      - un verificator ales de catre cel propus pentru sanctionare.
    Art. 11
    (1) In cazul in care abaterile pentru care s-a suspendat ori s-a anulat certificatul de autorizare constituie si contraventii sau infractiuni, in afara sanctiunilor mentionate se vor aplica si sanctiunile prevazute de lege.
    (2) Persoanele carora li s au anulat certificatele de autorizare, ca urmare a abaterilor specificate in art. 39 lit. a) si/sau b) din Regulamentul de autorizare a persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei, se pot prezenta la comisia de autorizare pentru obtinerea unui nou certificat de autorizare in conditiile art. 40 din regulamentul mentionat, fara a mai putea solicita autorizare pentru categoria de lucrari D.
    (3) Contestatiile la decizia de suspendare sau de anulare se vor rezolva conform prevederilor art. 42 pct. 3 si 4 din Regulamentul de autorizare a persoanelor fizice si juridice care pot sa realizeze si sa verifice lucrari de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei pe teritoriul Romaniei.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 691/1999

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 691 din 1999
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 82 2021
    Good day. I am a private loan lender that gives out both business and personal loans to individual at a low interest rate of 2% no matter your location. If you are interested Contact me (Whats App) number:+917310847059 sumitihomelend@gmail.com Mr. Sumiti
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 691/1999
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu